The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เว็บไซต์ใหม่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suphanburidlt, 2022-03-22 22:55:35

DLT Smart Queue

เว็บไซต์ใหม่

คมู่ ือการใช้งาน
DLT Smart Queue

(เว็บไซต์)

1. เขา้ สู่เว็บไซต์จองควิ gecc.dlt.go.th

2. ลงทะเบียน
2.1 เลือกประเภทผใู้ ช้งาน

2.2 กรอกขอ้ มลู ส่วนตวั ให้ถกู ตอ้ งครบถ้วน
2.3 กดปุ่ม ยืนยนั

2.4 กดป่มุ ยอมรับเงื่อนไข
2.5 กดปมุ่ ลงทะเบียน
2.6 ลงทะเบียนสำเรจ็

3. แสดงประชาสัมพันธ์ (สว่ นกลาง)
4. เลอื กสำนกั งาน

5. แสดงประชาสมั พันธ์ (สำนักงาน)
6. เลอื กประเภทบริการ ประเภทงานท่ไี ม่ไดเ้ ปิดจะข้นึ เป็นสเี ทา

7. เลือกประเภทใบอนญุ าตขับรถ
8. เลือกประเภทเขา้ รบั บริการ

9. เลือกประเภทยานพาหนะ
10. กรอกขอ้ มูลวันหมดอายุใบอนญุ าตขบั รถ กรณีเลอื กทำใหม่จะไม่แสดงหน้าน้ี

11. เลือกประเภทงาน

12. แสดงหนา้ ปฏิทิน
12.1 เลือกวนั ทต่ี ้องการเข้ารับบริการ
12.2 เลือกรอบเวลาทีต่ ้องการเข้ารบั บรกิ าร

13. แสดงขอ้ ความคำเตอื นจองควิ ไดเ้ พียง 1 ควิ ต่อหมวดประเภทงาน

14. แสดงหนา้ ยืนยันการจองคิว
14.1 แสดงรายละเอยี ดข้อมลู การจองคิว
14.2 กดปุ่ม ยนื ยันการจอง

15. แสดงคำเตือน กรณจี องคิวแล้วจะไมส่ ามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตวั ได้
15.1 กดปุ่ม ยินยอม
15.2 กดป่มุ ยืนยัน

16. แสดงคำเตือน กรณีจองคิวซำ้ เนอื่ งจากการจองควิ จะจองได้ 1 ควิ ตอ่ หมวดประเภทงาน
16.1 กดปุ่ม ยืนยันการจองควิ ใหมแ่ ละยกเลิกควิ เดิม
16.2 กดป่มุ ยืนยัน

17. แสดงใบนดั ควิ
17.1 กดปุ่ม รายละเอียดเอกสารที่ต้องเรยี ม

18. กดปมุ่ รับทราบ

19. แสดงหน้าสำหรบั ให้คะแนนความพงึ พอใจ

20. แกไ้ ขเมนขู ้อมูลส่วนตัว
20.1 เลือกเมนู ขอ้ มูลของฉัน
20.2 กดปมุ่ แกไ้ ขข้อมูลส่วนตวั
20.3 กดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

20.4 กรณมี ีควิ รอดำเนนิ การ แกไ้ ขข้อมลู สว่ นตวั ไม่ได้

21. ควิ ของฉัน
21.1 เลือกเมนู คิวท่รี อดำเนินการ

21.2 เลอื กเมนู คิวที่ยกเลิก

22. การยกเลิกควิ
22.1 เลอื กเมนู คิวทีร่ อดำเนินการ
22.2 กดปมุ่ ยกเลกิ คิว

22.3 แสดงข้อความแจ้งเตอื นการยกเลกิ คิว
1) กดปุ่ม ยนื ยนั การดำเนนิ การยกเลิกการจองคิว
2) กดปุ่ม รบั ทราบ
3) ยกเลกิ ควิ สำเรจ็ โดยควิ จะไปอยใู่ นหน้าเมนูคิวที่ยกเลิก

23. เปล่ยี นรหัสผา่ น
23.1 เลือกเมนู ขอ้ มูลส่วนตัว
23.2 เลือกเมนู เปลย่ี นรหสั ผ่านใหม่

23.3 กรอกรหสั ผ่านเดมิ
23.4 กรอกกำหนดรหัสผา่ นใหม่
23.5 กรอกยนื ยันรหัสผ่านใหมอ่ ีกครั้ง
23.6 กดปุ่ม อพั เดตรหัสผ่านใหม่

24. ลมื รหสั ผ่าน
24.1 กดปุม่ ลืมรหสั ผา่ น /forget password

24.2 เลือกประเภทผู้ใช้งานท่ีได้ทำการลงทะเบียนไว้

24.3 กรอกข้อมูลตามรยละเอียดให้ครบถ้วน
24.4 กดป่มุ ยืนยีน

25. ออกจากระบบ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KITARAN 1 DP BIL 1 2021 BAHASA MELAYU SPM
Next Book
Bolster Your Roof Damage Insurance Claim With Expert Inspections In Atlanta, GA