The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-50028747, 2021-03-15 17:49:00

DPK PENJAJARAN SEJARAH TAHUN 6

DPK PENJAJARAN SEJARAH TAHUN 6

SEJARAH

TAHUN 6

2

KATA PENGANTAR Penjajaran kandungan kurikulum ini bertujuan memberi penekanan
terhadap kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala
Kandungan Kurikulum Standard Sekolah Rendah kandungan tambahan dan kandungan pelengkap berperanan
(KSSR) telah dijajarkan bagi memenuhi keperluan menyokong keseluruhan pembelajaran bagi kandungan sesuatu
pembelajaran murid yang terkesan lanjutan mata pelajaran melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Pendekatan pembelajaran teradun yang menggabungkan teknik
yang dikuatkuasakan akibat penularan pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka menggunakan medium
koronavirus (COVID-19). Arahan PKP telah yang sesuai mampu menghasilkan PdP yang lebih fleksibel tanpa
membawa normal baharu dalam pelaksanaan pengajaran dan mengabaikan hasil pembelajaran yang dihasratkan.
pembelajaran (PdP) secara maya. Dapatan daripada beberapa
tinjauan melalui media cetak dan elektronik menunjukkan bahawa Harapan Kementerian Pendidikan Malaysia agar guru dapat
PdP secara maya semasa tempoh PKP, tidak dapat dilaksanakan memastikan kandungan DSKP disampaikan kepada murid
secara menyeluruh dan bersistematik. Implikasinya, wujud jurang seterusnya merealisasikan hasrat dan matlamat mata pelajaran
pembelajaran antara murid. Hal demikian turut menjejaskan KSSR. Kementerian Pendidikan Malaysia juga merakamkan
penguasaan kandungan, kemahiran dan nilai asas yang diperlukan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
oleh murid bagi meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. pihak yang terlibat dalam penjajaran kandungan DSKP KSSR bagi
Oleh itu, penjajaran kurikulum ini merupakan usaha Kementerian kegunaan tahun 2020.
Pendidikan Malaysia bagi memastikan kelangsungan pembelajaran
murid berlaku. DATIN SRI HAJAH NOR ZAMANI BINTI ABDOL HAMID
Pengarah
Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi Bahagian Pembangunan Kurikulum
kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan
DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan
Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Dokumen Penjajaran Kurikulum Sejarah Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan
10. Negara Malaysia Pelengkap

10.2 Negeri-Negeri di Malaysia 10.2 Negeri-Negeri di Malaysia
10.2.1 Menghuraikan asal usul nama K10.2.6 Menyatakan kepentingan

negeri. menghormati identiti negeri.
10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan K10.2.7 Menyatakan kepentingan

bandar diraja. taat setia kepada ketua
10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan negeri.
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga
jata sebagai lambang negeri. terhadap warisan
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri negeri-negeri di Malaysia.

bagi negeri-negeri di Malaysia.
10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan

sejarah negeri-negeri di Malaysia.

10.3 Rukun Negara 10.3 Rukun Negara
10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan K10.3.5 Menyatakan kepentingan

perpaduan sejak kemerdekaan penghayatan Rukun Negara.
negara. K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun
10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan
Rukun Negara. Negara dalam membentuk
10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun jati diri rakyat Malaysia.
Negara. K10.3.7 Menghubung kait prinsip
10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Rukun Negara dalam
Negara dalam kehidupan. kehidupan harian.

11. Kita Rakyat 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
Malaysia 11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan K11.1.6 Menghubung kait

etnik di Malaysia. kepentingan menghormati
kepelbagaian kaum dan

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum Sejarah Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan
Pelengkap
Kandungan Asas Kandungan Tambahan

11.1.2 Menjelaskan petempatan serta etnik sebagai asas
kegiatan ekonomi masyarakat perpaduan negara.
Malaysia dahulu dan kini. K11.1.7 Menilai kepentingan
menghargai keunikan
11.1.3 Menerangkan alat muzik dan warisan kesenian
tarian tradisional dalam kehidupan tradisional masyarakat
masyarakat. Malaysia.
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan
11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional berkongsi kesenian
masyarakat Malaysia. tradisional rakyat
Malaysia.
11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat
berunsur tempatan dalam
masyarakat Malaysia.

11.2 Agama dan Kepercayaan 11.2 Agama dan Kepercayaan
11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan K11.2.5 Menyatakan keperluan

kepercayaan masyarakat memahami adab ketika
Malaysia. berada di rumah ibadat.
11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama K11.2.6 Menghubung kait
Islam sebagai agama kepentingan amalan
Persekutuan. beragama dan kepercayaan
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama dalam kehidupan.
lain dalam Perlembagaan. K11.2.7 Menilai kepentingan
11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah menghormati kepelbagaian
ibadat di Malaysia. agama bagi mewujudkan
keharmonian.

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum Sejarah Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan
Pelengkap
Kandungan Asas Kandungan Tambahan

12. Pencapaian dan 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia
Kebanggaan Negara 11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat K11.3.5 Menilai kepentingan

di Malaysia. sambutan perayaan dalam
11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan keluarga.
K11.3.6 Menjelaskan kepentingan
perayaan di Malaysia. menghormati kepelbagaian
11.3.3 Membandingkan amalan sambutan amalan dan sambutan
perayaan di Malaysia.
perayaan dahulu dan kini. K11.3.7 Merumus kepentingan
11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan menghargai warisan
perayaan masyarakat
perayaan dalam kalangan Malaysia.
masyarakat Malaysia. 12.1 Sukan Kebanggaan Negara
K12.1.5 Menjelaskan kepentingan
12.1 Sukan Kebanggaan Negara penglibatan pelbagai kaum
12.1.1 Membincangkan peranan sukan mengharumkan nama negara
dalam bidang sukan.
sebagai alat perpaduan dan K12.1.6 Menilai kepentingan sukan
keharmonian kaum. kepada pembangunan
12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia negara.
dalam bidang sukan di peringkat K12.1.7 Menyatakan kepentingan
kebangsaan dan antarabangsa. ciri-ciri kepimpinan dalam
12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia sukan.
dalam penganjuran sukan
antarabangsa.
12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh
sukan negara terdahulu yang
menjadi inspirasi kepada sukan
masa kini.

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum Sejarah Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan
Pelengkap
Kandungan Asas Kandungan Tambahan

12.2 Kemajuan Ekonomi 12.2 Kemajuan Ekonomi
12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi K12.2.5 Membincangkan kepentingan

yang menyumbang kepada mengekalkan keamanan
kemajuan negara. negara yang menjadi asas
12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian kepada pembangunan
komersial kepada negara. ekonomi.
12.2.3 Menerangkan sumbangan industri K12.2.6 Menjelaskan kepentingan
automotif dan petroleum kepada menghargai alam sekitar
ekonomi negara. yang menyumbang kepada
12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor kemakmuran ekonomi.
pelancongan kepada kemakmuran K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan
negara. terhadap barangan buatan
Malaysia.

12.3 Pemimpin Negara 12.3 Pemimpin Negara

12.3.1 Menyatakan sejarah kewujudan K12.3.5 Menilai ciri-ciri kepemimpinan

jawatan Perdana Menteri. berwibawa yang menjadi

12.3.2 Menjelaskan bidang tugas Perdana kebanggaan masyarakat.

Menteri K12.3.6 Menyatakan penghargaan

12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata terhadap Perdana Menteri.

ringkas Perdana Menteri Malaysia. K12.3.7 Menjelaskan kepentingan

12.3.4 Menerangkan sumbangan Perdana sokongan rakyat terhadap

Menteri kepada negara. kepemimpinan negara.

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum Sejarah Tahun 6 KSSR

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan
Pelengkap
Kandungan Asas Kandungan Tambahan

12.4 Malaysia dan Dunia 12.4 Malaysia dan Dunia

12.4.1 Menyatakan pertubuhan serantau K12.4.5 Menyatakan kepentingan

dan antarabangsa yang dianggotai menjalinkan hubungan baik

oleh Malaysia. dengan negara luar.

12.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia K12.4.6 Menilai kepentingan

dalam ASEAN. sumbangan Malaysia kepada

12.4.3 Menjelaskan penyertaan Malaysia keamanan dunia.

dalam Komanwel dan Pertubuhan K12.4.7 Menunjukkan rasa bangga

Kerjasama Islam (OIC). terhadap pengiktirafan

12.4.4 Menerangkan sumbangan Malaysia negara luar kepada negara

dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa kita.

Bersatu (PBB).

Kajian Kes (2 Jam)
Berdasarkan SK dan SP yang dipilih

Cadangan untuk pelaksanaan kurikulum dengan masa minimum 22 jam:

1. SK 10.2, SK 10.3, SK 11.1, SK 11.2 dan SK 11.3 boleh diajarkan sekali supaya murid mendapat gambaran keseluruhan
bagi tajuk yang dipelajari dengan murid melakukan tugasan seperti penghasilan buku skrap, folio, penulisan kreatif dan
sebagainya (Pembelajaran Teradun: Pendekatan Modular, Pembelajaran Akses Kendiri, TMK dan PBL) secara bersemuka
(Big Picture kandungan asas diajarkan) dan secara tidak bersemuka (menghasilkan tugasan).

2. SK dan SP diatas juga boleh dipilih untuk dijadikan tajuk Kajian Kes (Project Based Learning) untuk mengaplikasikan
Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) serta Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik (SP yang ditandai dengan K).

3. Cadangan pelaksanaan Kajian Kes serentak dengan SK/SP yang diajar untuk mempelbagaikan kaedah pelaksanaan PdP.

*Guru boleh menambah baik pelaksanaan kurikulum KSSR Sejarah Tahun 6 yang dicadangkan di atas mengikut aras kebolehan
dan tahap keupayaan murid berdasarkan keadaan/situasi/isu yang dihadapi di peringkat sekolah.

5


Click to View FlipBook Version