The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสัมภาษณ์ สพฐ.64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pipatpong_pr, 2022-03-27 22:09:35

แฟ้มสัมภาษณ์ สพฐ.64

แฟ้มสัมภาษณ์ สพฐ.64

PORTFOLIO

PORTFOLIOแฟม้ สะสมผลงาน

ประกอบการสมั ภาษณ์

นายธนาธาร พร้อมพรงั่

เลขประจาตัวผ้สู อบ 643600004
กล่มุ วิชาเอก อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า)

คานา

Preface

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ฉบับน้ีจัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประวัติการเข้า
ร่วมการอบรมและสมั มนา ความสามารถและทักษะ ตลอดจนผลงานต่างๆ

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ ที่คอยสนับสนุนอบรมบ่มเพาะให้
ขา้ พเจา้ เตบิ โตอยา่ งมีสตปิ ัญญา คอยขดั เกลาให้ข้าพเจา้ อยู่อย่างผู้มีศีลธรรม มอบความรัก
ความรู้ และความปรารถนาดีด้วยความมีเมตตาเสมอมา ตลอดจนปลูกฝังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักในการเรียน ให้การสนับสนุนท้ังกาลังใจและกาลังทรัพย์ อีกทั้งบ่มเพาะ
อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมใหส้ งั คมพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป

ข้าพเจา้ หวังเปน็ อยา่ งยิง่ ว่าเอกสารประกอบการสมั ภาษณ์ฉบบั นี้ จะทาให้ผู้อ่านทราบ
ถึงตัวตน ทัศนคติ ทักษะ และความสามารถของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดกราบขออภยั ไว้ ณ ท่ีน้ี และยินดรี บั ฟงั ข้อเสนอแนะเพ่อื นาไปปรับปรงุ แกไ้ ขต่อไป

นายธนาธาร พรอ้ มพร่งั
ผู้จดั ทา

สารบัญ PROFILE

content ประวตั สิ ว่ นตวั

1

2EDUCATION

ประวัติการศกึ ษา

CONTENT 3 EXPERIENCE
ประวตั กิ ารทำงาน

4ผลงานทีเ่ กยี่ วข้องกับวชิ าชีพ

และวชิ าเอกทสี่ ำเร็จ

5 การเข้าถึงชมุ ชน
และมจี ติ สาธารณะ

PROFILE 063-9532952

ขอ้ มลู ส่วนตัว ส่อื สาร
[email protected]
นายธนาธาร พรอ้ มพร่ัง
16 ม.11 ต.หนิ ตง้ั อ.บา้ นไผ่
จ.ขอนแก่น 40110

ความสามารถพิเศษ ข้อมลู สว่ นตัว

- เขียนแบบไฟฟา้ ดว้ ย ชือ่ นายธนาธาร พรอ้ มพร่งั
คอมพิวเตอร์ ชอื่ เล่น อ๊อฟ
- โปรแกรมเมเบิล วันเกิด 1 ธันวาคม 2531
คอนโทรลเลอร์ (PLC) ส่วนสูง 168 cm น้าหนัก : 70
เชือ้ ชาติ ไทย สัญชาติ : ไทย
ศาสนา พทุ ธ
คตปิ ระจาใจ
งานอดิเรก ความพยายามอยูท่ ีไ่ หน ความสาเร็จอย่ทู ่นี น่ั

อา่ นหนงั สือ , ฟงั เพลง

FAMILY Address

ครอบครัว ท่ีอยปู่ ัจจบุ นั

บิดา นายวิชาญ พร้อมพรั่ง บา้ นเลขที่ 16 หมทู่ ่ี 11
ตาบล หินต้ัง อาเภอ บ้านไผ่
เบอรโ์ ทร - จังหวัด ขอนแกน่ 40110

มารดา นางเกษมะณี พรอ้ มพร่ัง

เบอรโ์ ทร 084 - 5119007

ประวัติการศึกษา

education

ระดับประถมศกึ ษา

โรงเรียนบา้ นหนิ ตง้ั โคกกอ่ ง จังหวดั ขอนแก่น

พ.ศ. 2538 - 2543

ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้

โรงเรยี นบ้านลานวทิ ยาคม จงั หวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2544 - 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยี นบา้ นไผ่ จังหวดั ขอนแกน่

พ.ศ. 2547 - 2549

ระดบั ปรญิ ญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2550 - 2555

ประวัติการทางาน

experience

วิทยาลัยเทคนคิ กาฬสนิ ธ์ุ

ฝึกประสบการณว์ ิชาชพี ครู วทิ ยาลัยเทคนิคกาฬสนิ ธุ์
อาเภอเมือง จงั หวดั กาฬสินธ์ุ

พ.ศ. 2554 - 2555

วิทยาลยั การอาชีพห้วยผึ้ง

ครอู ัตราจา้ ง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง
อาเภอหว้ ยผ้ึง จังหวัดกาฬสนิ ธุ์

กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2555

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ครอู ัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพทา่ ตมู
อาเภอท่าตูม จังหวดั สุรินทร์

พฤศจกิ ายน 2555 - ปัจจบุ นั

หลกั สตู ร

อบรมท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั ความเป็นครู

การฝกึ อบรมวชิ าผกู้ ากบั ลูกเสือวิสามญั ขน้ั ความรู้ช้นั สูง

ณ คา่ ยลกู เสอื จงั หวดั สกลนคร

หลกั สูตร

อบรมทเ่ี ก่ยี วข้องกบั ความเปน็ ครู

โครงการประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการจัดทาและพัฒนาสือ่ การเรยี นรูไ้ อซที ี
อาชวี ศกึ ษา เพ่อื บรู ณาการในการจัดการเรยี นการสอน

ระหวา่ งวนั ท่ี 22-24 กนั ยายน พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมสบาย จังหวดั นครราชสีมา

การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร การสร้างบทเรยี นออนไลน์ดว้ ย Moodle
ตามโครงการส่งเสรมิ ครูพฒั นาส่อื การเรยี นการสอน

ระหวา่ งวันท่ี 2-3 ตลุ าคม พ.ศ. 2557
ณ หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ วทิ ยาลัยการอาชพี ทา่ ตูม

หลักสูตร

อบรมท่เี กยี่ วขอ้ งกบั ความเปน็ ครู

การใชค้ มู่ อื หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556
และหลกั สตู รประกาศนียบัตรวชิ าชพี ชน้ั สงู พทุ ธศักราช 2557

ระหวา่ งวนั ที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรงุ เทพมหานคร

โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาศกั ยภาพครวู ิชาชพี สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
“การควบคุมดว้ ยโปรแกรมเมเบลิ คอนโทรลเลอร์ (PLC) และ HMI”
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน -2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมจนั ทรา รีสอร์ท จงั หวดั นครนายก

หลักสตู ร

อบรมทีเ่ ก่ยี วข้องกับความเปน็ ครู

โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัติการสรปุ องค์ความรจู้ ากการฝกึ ประสบการณใ์ น
สถานประกอบการของครวู ชิ าชพี และบคุ ลากรอาชวี ศกึ ษา

ระหว่างวนั ที่ 19-20 กนั ยายน พ.ศ. 2558
ณ สานกั พัฒนาสมรรถนะครูและบคุ ลากรอาชวี ศึกษา

การประชมุ ปฏิบตั กิ ารกาหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใชแ้ ฟม้
สะสมผลงานอเิ ล็กทรอนิกส์ ( e- Portfolio )

ระหว่างวนั ที่ 18-22 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมทาวน์ อนิ ทาวน์ กรงุ เทพมหานคร

หลกั สูตร

อบรมทีเ่ กย่ี วขอ้ งกบั ความเป็นครู

โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการ
"การจดั ทาแผนพัฒนาการจดั การศกึ ษา พ.ศ.2560-2564 แบบมีส่วนรว่ ม"

ระหวา่ งวนั ที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยการอาชพี ทา่ ตมู

โครงการอบรมพฒั นาทกั ษะครอู าชีวศกึ ษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ รุน่ ที่ 1

ระหวา่ งวนั ท่ี 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
รูปแบบออนไลน์แบบเรียลไทม์

หลกั สูตร

อบรมทเ่ี กีย่ วขอ้ งกับความเป็นครู

ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลกั สตู รภายใตโ้ ครงการส่งเสริมเวทแี ละประชาคมเพ่ือการ
จดั ทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลกั สูตรต่อเนอ่ื งเช่อื มโยงการศึกษาข้ันพน้ื ฐานกับ
อาชวี ศกึ ษาและอดุ มศึกษา ในพืน้ ทีร่ ับผดิ ชอบของสานักงานศึกษาธกิ ารภาค 14

วนั ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ สานกั งานศึกษาธิการภาค 14

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารชุดสื่อปฏบิ ตั กิ ารเรียนรู้
ดา้ นโครงสร้างวิศวกรรมพ้นื ฐานและพลงั งานสะอาด

วนั ท่ี 18 ตลุ าคม พ.ศ. 2562
ณ วิทยาลยั เทคนคิ ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร

อบรมที่เกี่ยวข้องกบั ความเป็นครู

โครงการฝกึ อบรมการใชง้ านระบบบรหิ ารสถานศกึ ษา
ศธ.02 ออนไลน์

ระหวา่ งวันท่ี 29-30 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2563
ณ วิทยาลยั การอาชีพทา่ ตูม

โครงการเสรมิ สรา้ งและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศกึ ษา
ในดา้ นการใช้สื่ออเิ ล็กทรอนกิ ส์ และหอ้ งสมดุ ออนไลน์

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ วทิ ยาลยั การอาชีพทา่ ตูม

หลกั สตู ร

อบรมท่ีเก่ียวข้องกบั ความเปน็ ครู

โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการพฒั นาศักยภาพครู ในการอนุรกั ษ์พนั ธกุ รรมพชื อนั เน่ืองมาจาก
พระราชดาริ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ า อพ.สร. งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยี น

วันที่ 27 กนั ยายน พ.ศ. 2563
ณ วทิ ยาลัยการอาชพี ท่าตมู

โครงการประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการ "การจดั ทาแผนพัฒนาการศกึ ษา
พ.ศ.2565-2568

วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ วทิ ยาลัยการอาชพี ทา่ ตมู

หลกั สูตรอ่นื ๆ

ทนี่ อกเหนอื จากวชิ าชพี ครู

การอบรมสมั มนาเชงิ วชิ าการ เรื่องสายไฟฟา้ มาตรฐานใหม่ มอก.11-2553
และการตดิ ตัง้ ไฟฟา้

วนั ท่ี 18-19 ตลุ าคม พ.ศ. 2556
ณ หอ้ งรตั นสวุ รรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์

การอบรมสมั มนาวิชาการ มาตรฐานการตดิ ตงั้ ทางไฟฟา้ วสท.2556

วนั ท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ หอ้ งประชุมช้นั 3 อาคารทรี่ ะลกึ 100 ปี วทิ ยาลัยเทคนิคสรุ นิ ทร์

หลักสตู รอนื่ ๆ

ท่นี อกเหนือจากวชิ าชีพครู

การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร มาตรฐานการออกแบบต้คู วบคมุ ระบบไฟฟ้า
และการประยุกตใ์ ช้งาน

ระหว่างวันท่ี 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ แผนกวิชาชา่ งไฟฟา้ กาลัง วทิ ยาลัยเทคนิคอบุ ลราชธานี

การอบรมสัมมนาวชิ าการ มาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้า วสท.พ.ศ.2556

วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ วทิ ยาลัยเทคนิคสุรินทร์

หลกั สตู รอ่ืน ๆ

ที่นอกเหนอื จากวิชาชีพครู

โครงการ การเขยี นแผนธุรกจิ (Business Plan)
และพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ (SME Startup)

วนั ที่ 7-8 สงิ หาคม พ.ศ. 2564
ณ วิทยาลยั การอาชีพท่าตูม

ผลงาน ที่เก่ียวขอ้ งกับวชิ าชพี

และวิชาเอกท่สี าเร็จการศึกษา

ลาดบั รายการ เอกสารหลักฐาน ระดับรางวลั

1 เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ - ประกาศ ฯ ระดับชาติ
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันท่ี 17-
19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 6 ขอนแกน่

2 เป็นผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา - สาเนาเกยี รตบิ ตั ร ระดับชาติ
อาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันท่ี 10
มนี าคม 2559 ณ ศนู ย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สรุ ินทร์

3 ทาหนา้ ท่ีเป็นครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ - รูปภาพ ระดับภาค
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา
2556ทักษะงานเขียนโปรแกรม และควบคุมด้วย
ระบบPLC ระหว่างวันท่ี 23-27 ธันวาคม 2556 ณ
วทิ ยาลัยเทคนคิ สกลนคร

4 ทาหน้าที่เป็นกรรมการการแข่งขันทักษะการ - สาเนาเกียรตบิ ตั ร ระดบั ภาค
ออกแบบระบบไฟฟ้า และเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ร ะ ดั บ ป ว ส . ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวนั ที่ 10-14 ธนั วาคม 2560ณ อาชีวศึกษา
จงั หวัดอุดรธานี

5 ทาหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ผลงานส่ิงประดิษฐ์ - สาเนาเกยี รตบิ ัตร ระดับจังหวดั
“Power Supply” รางวัลเหรียญทอง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา
2 5 6 0 ใ นวั น ท่ี 2 4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 56 0 ณ
วทิ ยาลัยเทคนิคสุรนิ ทร์

ผลงาน ท่เี ก่ยี วข้องกับวิชาชพี

และวชิ าเอกทส่ี าเร็จการศกึ ษา

ลาดบั รายการ เอกสารหลักฐาน ระดบั รางวลั

6 ทาหน้าท่ีเป็นครูที่ปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ - สาเนาเกยี รตบิ ตั ร ระดับจังหวดั
“เคร่ืองสร้างพลังงานแบบหมุนเวียน” รางวัล ระดบั จงั หวดั
เหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านเพ่ือการ ระดับจงั หวดั
อนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระดับจังหวดั
ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ระดับจังหวัด
2560 ณ วทิ ยาลยั เทคนคิ สรุ ินทร์

7 ทาหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ผลงานส่ิงประดิษฐ์ - สาเนาเกยี รตบิ ัตร
“เคร่ืองพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power
Sprayer” ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง ป ร ะ เ ภ ท ที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา
2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ
วทิ ยาลยั เทคนิคสุรินทร์

8 ทาหน้าท่ีเป็นครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ - สาเนาเกียรตบิ ตั ร
ผลงาน “กล่องอัฉรยิ ะ (Power Box)รางวลั เหรียญ
เงิน ระดับปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มิถุนายน
2560 ณ วทิ ยาลยั เทคนิคสุรินทร์

9 ทาหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ผลงานส่ิงประดิษฐ์ - สาเนาเกยี รตบิ ตั ร
“เครื่องคัดทรายสาหรับงานฉาบ V.2” รางวัล
ชมเชย ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบ
อาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนคิ สรุ นิ ทร์

10 ทาหน้าที่เป็นครูท่ีปรึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ - สาเนาเกยี รตบิ ัตร
“อปุ กรณต์ รวจเช็คไฟรว่ั ” รางวลั ชมเชย ประเภทที่
5 สิ่งประดษิ ฐด์ า้ นการปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนคิ สุรินทร์

ผลงาน ท่เี ก่ยี วข้องกบั วชิ าชพี

และวชิ าเอกท่ีสาเร็จการศึกษา

ลาดับ รายการ เอกสารหลักฐาน ระดับรางวลั

11 ทาหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา ผลงานส่ิงประดิษฐ์ - สาเนาเกียรตบิ ัตร ระดับจังหวดั
“เคร่ืองคัดทรายสาหรับงานฉาบ The Invention
for Culling Sand in Plastering Wall” ประเภทท่ี ระดับจงั หวดั
2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ระดับ ระดับจังหวดั
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา ระดับจังหวัด
2 5 59 ใ น วั นท่ี 3 0 พฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 59 ณ ระดับจังหวัด
วิทยาลยั เทคนคิ สรุ ินทร์

12 เป็นครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติการสอนดีเด่น ระดับ - สาเนาเกยี รตบิ ตั ร
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา
2557

13 เป็นครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติการสอนดีเด่น ระดับ - สาเนาเกยี รตบิ ตั ร
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา
2560

14 เป็นครูผู้สอนท่ีมีการปฏิบัติการสอนดีเด่น ระดับ - สาเนาเกียรตบิ ตั ร
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา
2562

15 เป็นครูท่ีปรึกษาดีเด่น ประจาภาคเรียนท่ี 1 ปี - สาเนาเกียรตบิ ตั ร
การศึกษา 2564

ผลงาน ทเี่ กี่ยวข้องกบั วชิ าชีพ

และวชิ าเอกทส่ี าเรจ็ การศกึ ษา

เปน็ ผ้ทู ดสอบมาตรฐานฝมี อื แรงงาน
สาขาอาชพี ชา่ งไฟฟ้า อิเลก็ ทรอนิกส์ และคอมพวิ เตอร์

สาขาช่างไฟฟา้ ภายในอาคาร ระดับ 1

ระหวา่ งวนั ที่ 17-19 กุมภาพนั ธ์ 2559
ณ สถาบนั พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน่

ผลงาน ทีเ่ กยี่ วขอ้ งกับวิชาชีพ

และวิชาเอกท่สี าเรจ็ การศกึ ษา

ไดผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝมี ือแรงงานแห่งชาติ
สาขาชา่ งไฟฟา้ ภายในอาคาร ระดับ 1

วนั ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ศนู ยพ์ ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสรุ ินทร์

ครผู ้คู วบคมุ การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชพี ทักษะงานเขียนโปรแกรมและควบคมุ ด้วยระบบPLC
ระดับภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ประจาปกี ารศึกษา 2556

ระหวา่ งวันท่ี 23-27 ธนั วาคม 2556 ณ วทิ ยาลยั เทคนคิ สกลนคร

เกียรติบตั ร

Certificate

เกียรติบตั ร

Certificate

เกียรติบตั ร

Certificate

เกียรติบตั ร

Certificate

เกียรติบตั ร

Certificate

เกียรติบตั ร

Certificate

การเข้าถึงชุมชน

และการจิตสาธารณะ community

วทิ ยากรอบรมหลกั สูตรการซ่อมเครอื่ งใช้ไฟฟ้าเบ้ืองต้น

วันที่ 22 กนั ยายน พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตาบลท่าตูม อาเภอทา่ ตมู จังหวัดสรุ ินทร์

ปฏิบตั ิหนา้ ท่ตี ามโครงการ (Fix It – จติ อาสา)

ระหวา่ งวนั ท่ี 25 -26 กนั ยายน พ.ศ 2564
ณ ศาลาประชาคม ม. 8 ต.บัวโคก อ.ท่าตมู จ.สรุ ินทร์

กจิ กรรม

activities

เข้ารว่ มโครงการเทศบาลตาบลบแุ กรงสัญจร โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิ าชพี และ
พฒั นาทกั ษะวิชาชพี ศูนย์ซอ่ มสรา้ งเพ่อื ชมุ ชน
ณ เทศบาลตาบลบุแกรง
อาเภอจอมพระ จงั หวัดสุรนิ ทร์ (Fix it Center)

ณ วดั บ้านนา้ ออ้ ม ตาบลทุ่งกุลา
อาเภอท่าตมู จังหวัดสุรนิ ทร์

การเตรยี มพนื้ ทจี่ ัดตง้ั เป็นโรงพยาบาลสนาม โครงการตรวจสอบระบบไฟฟา้
แหง่ ท่ี 2 เพอ่ื ความปลอดภยั

ณ โรงยิมใหม่ โรงเรียนท่าตมู ประชาเสริมวิทย์ ณ บ้านบุรี ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จงั หวดั สรุ ินทร์
อาเภอท่าตูม จงั หวัดสรุ ินทร์

กิจกรรม

activities

โครงการโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการ โครงการขยายศูนย์ซ่อมสรา้ งเพือ่ ชมุ ชน
วชิ าชพี “ชมุ ชนปลอดภยั ใชไ้ ฟ PEA” (Fix It Center)

ณ เขตพื้นที่รับผดิ ชอบ การไฟฟ้าสว่ นภูมภิ าค ณ เขตพื้นทรี่ ับผิดชอบ องคก์ ารบริหารส่วนตาบลบะ
สาขาอาเภอทา่ ตมู และสาขาอาเภอรตั นบุรี อาเภอท่าตมู จงั หวดั สุรนิ ทร์

โครงการอาชีวะพฒั นาปรบั ปรงุ ซ่อมแซม โครงการจงั หวัดสรุ นิ ทรส์ รา้ งสุข
ระบบไฟฟา้ ภายในอาคาร สรา้ งรอยยิม้ อาเภอย้ิมเคล่ือนที่

ณ โรงเรียนบ้านโจรก ตาบลดา่ น อาเภอกาบเชงิ ณ องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลบัวโคก อาเภอทา่ ตมู
จังหวดั สุรินทร์ จังหวดั สุรนิ ทร์

กจิ กรรม

activities

กจิ กรรมจติ อาสา 904

การดาเนนิ การลงิ ค์สญั ญาณภาพ
ในงานพิธตี ่าง ของอาเภอทา่ ตูม และหน่วยงานภายนอก

กิจกรรม

activities

โครงการสง่ เสรมิ พระพทุ ธศาสนา คณุ ธรรมนาความร้สู ืบสานอนุรักษ์
ทาบุญทุกวันพระ ประเพณแี ห่เทยี นพรรษา

ณ วดั พระพทุ ธบาทพนมดนิ อาเภอท่าตมู ณ วัดป่าน้อย อาเภอทา่ ตูม
จงั หวดั สุรินทร์ จงั หวัดสุรนิ ทร์

ปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั น์วดั และทาบุญโรงทาน

ณ วดั พระพุทธบาทพนมดิน อาเภอทา่ ตูม จงั หวัดสรุ ินทร์

เกียรติบตั ร

Certificate

กิจกรรม

activities

กิจกรรม

activities


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SENI VISUAL_TING 1 MAGUNATIP_28 MAC 2022
Next Book
รายงานค่าเป้าหมาย-2-64-คณิต-ผอ ลงนามแล้ว_27มีค65