The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการนิเทศบูรณาการ๒๕๖๔

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sunee utumthong, 2022-03-28 03:50:32

สรุปผลการนิเทศบูรณาการ๒๕๖๔

สรุปผลการนิเทศบูรณาการ๒๕๖๔

สรปุ ผลการนิเทศ บรู ณาการโดยใชส้ ถานศึกษาเป็ นฐาน สพป.อด. ๒
ภาคเรยี นที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

การนิเทศบรู ณาการโดยใชส้ ถานศึกษาเป็ นฐาน ประจาภาคเรยี นที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ดาเนินการโดยแบ่งศึกษานิเทศก์ เป็ น ๒ กลม่ ุ ลงนิเทศเชิงลกึ ใน
สถานศึกษาที่ศึกษานิเทศกป์ ระจากลม่ ุ เครอื ขา่ ยโรงเรยี นเป็ นผเู้ ลือก จานวนกลม่ ุ ละ
๒ โรงเรยี น เพื่อใหท้ ราบขอ้ มลู เชิงลกึ สภาพจรงิ ของแต่ละโรงเรยี น นามาเป็ น
ฐานขอ้ มลู เพ่ือใหก้ ารสง่ เสรมิ สนบั สนนุ ช่วยเหลือ ตามบรบิ ทและปัญหาของ
สถานศึกษานน้ั ๆ และการดาเนินการกาหนดใหม้ ีการนิเทศ โรงเรยี นละ ๒ ครง้ั แต่
เน่ืองคณะกรรมการนิเทศตอ้ งการใหเ้ วลากบั โรงเรยี นเพ่ือปรบั ปรงุ พฒั นา จึงเลอื่ น
การนิเทศ ติดตามรอบที่ ๒ ไปเป็ นภาคเรยี นที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ จากการ
ดาเนินงานดงั กลา่ ว สรปุ ผลดงั น้ี

จุดเน้นที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

ขอ้ คน้ พบ

๑. โรงเรียนสว่ นใหญ่จดั บรรยากาศภายในหอ้ งอนบุ าลไดเ้ อ้ือตอ่ การพฒั นาการเด็ก
ปฐมวยั จดั มมุ ประสบการณ์ ทีม่ สี ือ่ อปุ กรณ์ หลากหลาย เพียงพอสาหรบั จานวนเด็กตาม
บริบทของแตล่ ะโรง ครมู ีความพรอ้ มที่จะจดั ประสบการณก์ บั เด็กเมอ่ื มกี ารเรียน On Site

๒. บางโรงเรียนจดั บรรยากาศภายนอกหอ้ งเรียนไดด้ ี มีสอ่ื ภาคสนาม เพียงพอ
เหมาะสมและปลอดภยั

ปัญหาที่พบ

๑. บางโรงเรียนครยู งั ไมเ่ ปิ ดรบั การเปลยี่ นแปลง ยงั คงจดั หอ้ งเรียนตามสภาพ
เดมิ ๆ แมจ้ ะเคยมีการนเิ ทศ ตดิ ตามหลายครงั้ แลว้

๒. การจดั ประสบการณต์ า่ ง ๆ ยงั ไมเ่ ป็ นรปู ธรรม สาเหตจุ ากสถานการณ์
COVID -19 ครสู ว่ นมากใชก้ ารสอนแบบ ON Hand เป็ นหลกั จึงยงั ไมไ่ ดล้ งมอื ปฏิบตั ิ
จริงกบั เด็ก

๓. ครไู มต่ รงวฒุ ิ เป็ นเจา้ หนา้ ท่ธี รุ การโรงเรียน ไมม่ ีวฒุ ิครู ทาใหไ้ มม่ คี วามมนั่ ใจ
ในการจดั มมุ ประสบการณ์

๔. ครทู รี่ บั งานใหม่ ขาดประสบการณ์ ในการเตรียมส่อื อปุ กรณต์ า่ ง ๆ ท่ี
เหมาะสม

ขอ้ เสนอแนะ

๑. แนะนาใหค้ รู สะสาง เร่ิมจากภายในหอ้ งเรียน สดู่ า้ นนอก จดั มมุ ประสบการณ์ ให้
สอดคลอ้ งตามหลกั สตู ร(๔-๕ มมุ ) เป็ นระบบ ระเบียบ เนน้ ความสะอาด ปลอดภยั ของเด็ก
เป็ นสาคญั

๒. จากปัญหาขอ้ ๒-๔ ครคู วรศึกษาเกย่ี วกบั องคค์ วามรู้ เทคนคิ การจดั
ประสบการณ์ ตา่ ง ๆ เปิ ดใจท่ีจะขอรบั คาแนะนาจากครโู รงเรียนแกนนา เครือขา่ ยวิชาการ
ปฐมวยั ภายในกลมุ่ เครือขา่ ยตนเอง หรือคณะครปู ฐมวยั จากโรงเรียนอ่ืน ๆ กรณีท่ีเป็ น
ปัญหาเร่งดว่ น ศึกษานเิ ทศกแ์ ละทีมชมรมจะลงมาชว่ ยเหลอื ทนั ที

โรงเรยี นท่ีมีการปฏิบตั ิท่ีดี

โรงเรียนบา้ นสวนหมอ่ น กลมุ่ เครือขา่ ยเชยี งแหว
โรงเรียนบา้ นนานกชมุ นาชมุ พร กลมุ่ เครือขา่ ยวงั สามหมอ ๒
โรงเรียนบา้ นหว้ ยบงดงมะไฟ กลมุ่ เครือขา่ ยหนองหวา้
โรงเรียนบา้ นโนนทรายฟอง กลมุ่ เครือขา่ ยนามว่ ง
โรงเรียนบา้ นสอี อสวา่ งราษฏรส์ ามคั คี กลมุ่ เครือขา่ ยทา่ ล่ีสอี อ

จดุ เนน้ ที่ ๓ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็ น
เพิ่มผลสมั ฤทธิ์

จดุ เนน้ ท่ี ๓.๑ อ่านออกเขียนได้

ขอ้ คน้ พบ
๑. นกั เรียนชนั้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑ อา่ นออกรอ้ ยละ ๓๐
๒. นกั เรียนอ่านออกเสียงไดใ้ นแม่ ก กา
๓. นกั เรียนไมร่ จู้ กั รปู พยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ ออกเสียงพยญั ชนะไมไ่ ด้ ทาใหอ้ า่ น

ไมอ่ อกเขยี นไมไ่ ด้
๔. นกั เรียนอา่ นไมไ่ ด้ ในคาท่ีมสี ระประสม คาที่มตี วั สะกด
๕. โรงเรียนที่นกั เรียนอ่านออก ขนึ้ อย่กู บั ครทู ี่มคี วามใสใ่ จเด็ก ตามเด็ก พดู ยา้ ซา้ ทวน

(สอนแบบ On-site)

ปัญหา
๑. โรงเรียนไมไ่ ดเ้ ปิ ดเรียนแบบ On-site

๒. นกั เรียนขาดการฝึ กฝนท่ีมคี วามตอ่ เนอื่ ง
๓. นกั เรียนไมเ่ ขา้ เรียนออนไลน์ ไมส่ นใจเรียน ขาดเรียน ไมท่ าใบงาน ไมม่ ารบั ใบงาน ไมส่ ง่
ใบงาน
๔. ผปู้ กครองสอนการบา้ นไมไ่ ด้ (ป่ ูยา่ ตายาย ไมม่ เี วลาสอนการบา้ น ไมม่ คี วามร)ู้

นวตั กรรม
๑. โรงเรียนบา้ นสวนหมอ่ น  ใชแ้ บบฝึ กทกั ษะการอ่านการเขยี น / ครใู สใ่ จ
๒. โรงเรียนบา้ นหมากบา้ เลาโคกกลาง ทบั กงุ ประชานกุ ลู แบบฝึ กโดยใชท้ ฤษฎีสี
๓. โรงเรียนบา้ นเหลา่ กกโพธ์ิกกเค็ง  แบบตากะโหลก หรือ ตานา
๔. โรงเรียนบา้ นดอนแกว้ Ban Donkeaw Model ใชแ้ บบฝึ กทกั ษะการอ่านการเขยี น
๕. โรงเรียนบา้ นเกิง้ นอ้ ย  แบบฝึ กทกั ษะบรู ณาการอา่ นเขยี นภาษาไทย และภาษาองั กฤษ
๖. โรงเรียนบา้ นทา่ มว่ งเวียงคา  แขง่ ขนั วิชาการ
๗. โรงเรียนบา้ นทบั ไฮ แบบฝึ กการอ่านการเขยี นของ สพป.และ คาพ้ืนฐาน

ขอ้ เสนอแนะ
๑. ใหม้ ีสือ่ การเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน่ เกม เพลง บตั รคา นทิ าน ชารท์
๒. นกั เรียนชนั้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๒ ยงั เล็กอยู่ ตอ้ งไดร้ บั ความเอาใจใส่อยตู่ ลอดเวลา

ครตู อ้ งสอนแบบพดู ยา้ ซา้ ทวนบอ่ ย ๆ เมอ่ื นกั เรียนเขยี นผิด ตอ้ งแกไ้ ขทนั ที
๓. แนะนาใหค้ ณุ ครทู ่ีสอนไมใ่ หแ้ จกเพียงแคใ่ บงานแตใ่ หบ้ รู ณาการตามบริบทของ

โรงเรียนโดยครอู าจจะตอ้ งเรียกเด็กเขา้ มาสอนเด็กกลมุ่ เล็ก ๆ พรอ้ มทง้ั ใหใ้ บงานเด็กทาใหแ้ ลว้
เสร็จจึงปลอ่ ยเด็กกลบั

๔. แนะนาใหใ้ ชแ้ บบฝึ กการอา่ น การเขยี น ภาษาไทย โดยใชแ้ นวคิดการใชท้ ฤษฎีสเี ขา้ มา
สอนกบั เด็ก ป1-3 ทม่ี ีพฒั นาการดา้ นการเรียนชา้ และเด็กพิเศษ

โรงเรยี นท่ีมีการปฏิบตั ิท่ีดี
โรงเรียนบา้ นหว้ ยบงดงมะไฟ
โรงเรียนบา้ นโนนหยาดนา้ เกล้ยี ง
โรงเรียนบา้ นสวนหมอ่ น
โรงเรียนบา้ นเก้งิ นอ้ ย

จดุ เนน้ ท่ี ๓.๒ คิดเลขเป็ น
ขอ้ คน้ พบ

๑. มีการทอ่ งสตู รคณู หลงั เลิกเรียน
๒. มีการคดั กรองคิดเลขเร็ว
๓. ใชแ้ บบฝึ กคิดเลขวนั ละ ๕-๑๐ ขอ้
๔. มีการสอนจินตคณิต
จดุ เนน้ ที่ ๓.๓ เพ่ิมผลสมั ฤทธิ์
ขอ้ คน้ พบ
๑. โรงเรียนมกี ารเอา test blueprint RT NT ONET มาวิเคราะห์
๒. นาขอ้ สอบในปี เกา่ ๆ มาวิเคราะห์ และสอนเสริมใหก้ บั นกั เรียน
๓. สง่ เสริมให้ ครู ๔ กลมุ่ สาระหลกั นาขอ้ สอบกลางใหเ้ ด็กทดลองทาโดยสอดแทรกเขา้ ไป
กบั ใบงานวนั ละ ๑ ขอ้

โรงเรยี นทบั กงุ ประชานกุ ลู

๖ มิติคณุ ภาพสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

ขอ้ คน้ พบ
มิติที่ ๑ การพฒั นาหลกั สตู ร โรงเรียนมีหลกั สตู รสถานศึกษาขน้ั พื้นฐานเป็ นปัจจบุ นั
มิติที่ ๒ การจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรเู้ ป็ นแผนสาเร็จรปู ท่ีครนู ามาใช้
มิติที่ ๓ สือ่ และเทคโนโลยี ครมู ีสื่อการเรียนรทู้ ห่ี ลากหลายและอย่ใู นสภาพดี
มิติที่ ๔ การวดั และประเมินผล การวดั และประเมนิ ผลยงั ไมห่ ลากหลาย
มิติท่ี ๕ การนิเทศภายใน โรงเรียนมีแผนการนเิ ทศภายใน
มิติที่ ๖ วิจยั ในชน้ั เรยี น ครมู วี ิจยั ในชน้ั เรียนและนามาจากอินเทอรเ์ น็ต

ปัญหา
มิติท่ี ๑ การพฒั นาหลกั สตู ร หลกั สตู รยงั ไมเ่ ป็ นปัจจบุ นั โดยหลกั สตู รตา้ นทจุ ริต
มิติที่ ๒ การจดั การเรยี นรู้ ครไู มต่ รวจสอบแผนการจดั การเรียนรวู้ ่ามี

ความสมั พนั ธแ์ ละสอดคลอ้ งกนั หรือไมข่ องจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการวดั ประเมินผล และไมบ่ นั ทกึ หลงั สอน

มิติที่ ๓ สื่อและเทคโนโลยี ครสู ว่ นใหญ่ไมไ่ ดจ้ ดั ทาทะเบียนสือ่ การเรียนรู้ และสอ่ื ทา
ไวเ้ พ่ือประเมนิ หรือทาไวเ้ พ่ือจดั แสดง

มิติที่ ๔ การวดั และประเมินผล ครสู รา้ งเคร่ืองมือวดั ผลและกาหนดเกณฑใ์ นการ
ประเมินไมเ่ ป็ น และไมพ่ บร่องรอยการวดั ผลประเมินผลตามแผนการจดั การเรียนรู้

มิติท่ี ๕ การนิเทศภายใน ร่องรอยการนเิ ทศภายในไมเ่ ป็ นปัจจบุ นั และขาดความ
ตอ่ เนอื่ งสมา่ เสมอ

มิติที่ ๖ วิจยั ในชน้ั เรยี น ครนู าวิจยั ในชนั้ เรียนมาจากอินเทอรเ์ น็ต และครไู ม่
ตรวจสอบความถกู ตอ้ งทางวิชาการ ทาใหเ้ นอ้ื หางานวิจยั เกดิ ความคลาดเคลื่อน เริ่มจาก
การตง้ั ชอ่ื เร่ืองวิจยั ความมงุ่ หมายการวิจยั ประชากรกลมุ่ ตวั อยา่ ง วิธีดาเนนิ การวิจยั และ
การสรปุ ผลการวิจยั และงานวิจยั ในชน้ั เรียนของครมู จี านวนนอ้ ย

ขอ้ เสนอแนะ

๑. สง่ เสริมพฒั นาครใู หม้ ีความรใู้ นการจดั ทาแผนการจดั การเรียนรู้ เพื่อใหค้ รู
สามารถตรวจสอบแผนของตนเองไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง

๒. สง่ เสริมใหค้ รจู ดั ทาสอ่ื การเรียนรทู้ ี่หลากหลายและกระตนุ้ ใหค้ รนู าสอื่ มาใช้
ประกอบการเรียน
การสอน

๓. สง่ เสริมใหค้ รมู คี วามรเู้ ร่ืองการวดั และประเมนิ ผล สรา้ งเคร่ืองมือวดั และ
สรา้ งเกณฑก์ ารประเมิน

๔. กระตนุ้ และสรา้ งความเขา้ ใจกบั ผบู้ ริหารสถานศึกษาใหม้ ีการนเิ ทศภายในตาม
แผนการนเิ ทศท่สี ถานศึกษาจดั ทาขน้ึ

๕. สรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจแกค่ รเู ร่ืองวิจยั ในชนั้ เรียน และมพี ี่เล้ียงพาทา ปรบั
งานวิจยั ใหต้ รงบริบทปัญหาท่ีเกิดกบั ผเู้ รียนในชน้ั เรียนท่ีสอนจริง

Best Practice ๖ มิติคณุ ภาพสกู่ ารปฏิบตั ิ

ไมม่ ี เนอ่ื งจากโรงเรียนทไี่ ปนเิ ทศยงั ไมโ่ ดดเดน่ ในเรื่อง ๖ มติ คิ ณุ ภาพสกู่ ารปฏิบตั ิ

การศึกษาพิเศษเรยี นรวม

ขอ้ คน้ พบ
๑. โรงเรียนไดจ้ ดั ทาแผนการจดั การศึกษาเฉพาะบคุ คล (IEP) สาหรบั นกั เรียน

พิการเรียนรวม
๒. แผนการจดั การศึกษาเฉพาะบคุ คล (IEP) จดั ทาไมค่ รบทงั้ ๘ กลมุ่ สาระการ

เรียนรู้ และมเี นอื้ หา ท่คี ลา้ ยกนั เกอื บทกุ คน
๓. โรงเรียนมผี ผู้ า่ นการอบรมหลกั สตู รผดู้ าเนนิ การคดั กรองคนพิการทาง

การศึกษา ไมค่ รบ ๒ คน ตอ้ งขอใหโ้ รงเรียนใกลเ้ คียงชว่ ยดาเนนิ การคดั กรองให้
๔. โรงเรียนตอ้ งการใหเ้ ขตพ้ืนทีช่ ว่ ยจดั อบรมหลกั สตู รผดู้ าเนนิ การคดั กรองคน

พิการทางการศึกษา

ขอ้ เสนอแนะ
1. ขนั้ ตอนการบริหารการจดั การเรียนรวมในโรงเรยี นทลี ะขน้ั ตอน พรอ้ มระบุ

ระยะเวลาในการดาเนนิ งาน
2. ความสาคญั ของการจดั ทาแผนการจดั การศึกษาเฉพาะบคุ คล (IEP) ทีม่ ีตอ่

การพฒั นานกั เรียนพิการเรียนรวม
3. ใหร้ ะบนุ า้ หนกั คะแนนในจดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม เพ่ือใหส้ ามารถตดั สนิ ผล

การเรียนได้

โรงเรยี นท่ีมีวิธีปฏบิ ตั ิที่เป็ นเลิศ
โรงเรียนบา้ นกดุ นาคอ้ จดั ทาแผนการจดั การศึกษาเฉพาะบคุ คล และแผนการ

สอนรายบคุ คล สามารถเป็ นแบบอย่างได้

จดุ เน้นท่ี 6 โรงเรียนคณุ ภาพของชมุ ชน

กลม่ ุ ท่ี 1 โรงเรยี นที่ดาเนินการเป็ นปัจจบุ นั
ขอ้ เสนอแนะ ใหโ้ รงเรียนขบั เคลอื่ นตามนโยบายท่ีเป็ นจดุ เดน่ และใหข้ อ้ เสนอแนะ

ตามความตอ้ งการของโรงเรียน

กลม่ ุ ที่ 2 โรงเรยี นที่มีความพรอ้ ม แต่ไมเ่ ป็ นปัจจบุ นั เนอื่ งจากโรงเรียนไมม่ ี
นกั เรียนมาเรียน On site

ขอ้ เสนอแนะ ใหจ้ ดั ทาโครงการ กจิ กรรม ท่ีสง่ เสริมการดแู ลความสะอาดใน
โรงเรียน การดแู ลหอ้ งเรียนของคณุ ครทู กุ ทา่ น

กลม่ ุ ที่ 3 โรงเรียนอยใู่ นระหวา่ งการพฒั นาและดาเนนิ การปรบั ปรงุ สภาพภมู ทิ ศั น์
ของโรงเรียน โรงเรียนกาลงั ดาเนนิ การ
ขอ้ เสนอแนะ ใหห้ ากจิ กรรมทีช่ ว่ ยสง่ เสริมความสะอาดและการเรียนรขู้ องผเู้รียน

กลม่ ุ ท่ี 4 โรงเรียนท่ีมีสภาพบริบททีข่ าดแขลนงบประมาณในการดแู ลรกั ษา และการ
พฒั นาปรบั ปรงุ ภมู ิทศั น์

ขอ้ สงั เกต ท่ไี มเ่ ป็ นปัจจบุ นั เนอ่ื งจาก โรงเรียนไมไ่ ดเ้ ปิ ดทาการจดั การเรียนสอน

On site อย่างเต็มรปู แบบ

ดา้ นความสะอาด เป็ นระเบียบบรเิ วณอาคารสถานที่
ขอ้ คน้ พบ
มกี ารจดั สภาพบริเวณอาคารสถานที่ใหม้ ีความสะอาด เก็บกวาดใบไมแ้ ละการกาจัดดว้ ย

การเผา ในบริเวณทีร่ บั ผิดชอบ มีการระดมกาลงั จากภาคีเครือขา่ ยชมุ ชนเขา้ มามีส่วนรว่ มใน
การพฒั นาอาคารสถานที่ ปรบั ปรงุ และซ่อมแซมในสว่ นทีส่ ามารถดาเนนิ การได้

อปุ สรรค/ปัญหา
-ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนา้ หรือปัญหานา้ เค็ม ไมส่ ามารถบารงุ ตน้ ไม้ สวนหยอ่ ม ได้

อยา่ งเต็มทีโ่ ดยเฉพาะในฤดหู นา้ แลง้
-ปัญหาความทรดุ โทรมของอาคารเรียนท่มี ีสภาพเสอื่ มโทรมตามกาลเวลาและปัญหา

ปลวกแมลงทาลายไม้
-ปัญหาท่ีเกดิ จากการบกุ รกุ เป็ นทอี่ ยอู่ าศยั ของนกในทอ้ งถิ่น(นกพิราบ) ทาใหเ้ กิดความ

ไมส่ ะอาดและเป็ น
แหลง่ สะสมของเชอื้ โรค

-ปัญหาจากภยั ธรรมชาติ เชน่ พายฝุ น ทม่ี คี วามรนุ แรงเกินไป
-ขาดแคลนบคุ ลากรในการปฏิบตั ดิ แู ลรกั ษาความสะอาด (ตาแหนง่ นกั การฯ)
-ขาดการมสี ว่ นร่วมจากนกั เรียนทร่ี บั ผดิ ชอบพ้ืนทีท่ มี่ อบหมายเนอื่ งจากสถานการณ์
การแพรร่ ะบาดเชอ้ื โควิด

ขอ้ เสนอแนะ
-โรงเรียนดาเนนิ การเสนอแผนรองรบั การดาเนนิ การซ่อมแซม ปรบั ซ่อม จดั ทา จัดหา

เพื่อใหม้ สี ภาพการใชง้ านที่เป็ นปกตแิ ละมีคณุ ภาพ
แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
-โครงการ 1เดอื น1พฒั นาหอ้ งเรียน โรงเรียนชมุ ชนทมป่ าขา่

ดา้ นความปลอดภยั ในโรงเรยี น
ขอ้ คน้ พบ
ระบบสายสญั ญาณตา่ ง ๆ สายไฟฟ้ า ปลกั๊ ไฟฟ้ า ขาดการดแู ลและจดั เก็บไมเ่ ป็ นระเบียบ/

ถงั ดบั เพลิงมสี ภาพเกา่ ไมไ่ ดใ้ ชง้ านหลายปี และไมท่ ราบสถานะในการใชง้ านไดห้ รือไมไ่ ด/้ กลอ้ ง
วงจรปิ ดไมอ่ ยใู่ นสภาพใชง้ านได้ 100%

อปุ สรรค/ปัญหา
-ขาดบคุ ลากรท่ีมีความรคู้ วามสามารถและความเชยี่ วชาญในการดแู ลระบบ

สายสญั ญาณ,ไฟฟ้ า,อปุ กรณอ์ ิเลคทรอนคิ สแ์ ละอปุ กรณข์ องโรงเรียน

ดา้ นความปลอดภยั ในโรงเรยี น
ขอ้ เสนอแนะ
-โรงเรียนรวบรวมขอ้ ปัญหาเสนอเป็ นแผนการดาเนนิ การของโรงเรยี นเพื่อรบั การ

แกไ้ ขและชว่ ยเหลอื ตอ่ ไป
แนวปฏิบตั ิท่ีเป็ นเลิศ
ไมพ่ บ

ดา้ นการจดั การหอ้ งเรยี น
ขอ้ คน้ พบ
-มีการดาเนนิ การจดั แตง่ หอ้ งเรียน,มมุ ความรู้ ในหอ้ งเรียนของคณุ ครทู ่ปี รึกษาอยา่ ง

สรา้ งสรรค์ สวยงาม เป็ นแหลง่ เรียนรสู้ ื่อทห่ี ลากหลาย สอดคลอ้ งกบั ระดบั วยั ของนกั เรียน เป็ น
ปัจจบุ นั และมคี วามทนั สมยั ตามบริบทของโรงเรียน

อปุ สรรค/ปัญหา
-การบริหารจดั การทไ่ี มม่ ีประสิทธิภาพและการกาหนดเป้ าหมายทไ่ี มช่ ดั เจน จะสง่ ผลใน
การพฒั นาท่ีคลาดเคลือ่ น ไมเ่ ป็ นไปตามวตั ถปุ ระสงค์ ทาใหศ้ รทั ธาและความเชอ่ื มัน่ ลดนอ้ ยลง

ขอ้ เสนอแนะ
-ควรจดั โอกาสในการทาความเขา้ ใจท่ีตรงกนั เพื่อเป้ าหมายความสาเร็จร่วมกนั ท่ีชดั เจนให้
มากขน้ึ ยึดมนั่ ในหนา้ ท่แี ละประโยชนส์ ว่ นรวม มากกว่าประโยชนส์ ว่ นตน
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลศิ
-หอ้ งเรียนสะอาด/สรา้ งสรรค/์ หลากหลาย ไดแ้ ก่ โรงเรียนบา้ นหว้ ยบงดงมะไฟ,โรงเรียน
บา้ นโนนหนองมว่ ง,โรงเรียนคาคอ้ พิทยศึกษา,โรงเรียนชมุ ชนจาปี


Click to View FlipBook Version