The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sasa Djordjevic, 2019-12-22 09:17:22

KATALOG_VLASINA_2019

Online katalog

ЛЕСКОВАЧКИ
КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР

46.
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

ВЛАСИНА
VLASINA

ART COLONY
46th46. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ВЛАСИНА 2019.
46th VLASINA ART COLONY 2019

01-08. avgust 2019.
1st August - 8th August, 2019

Нада Арнаут / Nada Arnaut
Игор Бошњак / Igor Bošnjak
Љубомир Вучинић / Ljubomir Vučinić
Душица Дражић / Dušica Dražić
Босиљка Зиројевић Лечић / Bosiljka Zirojević Lečić
Марија Коњикушић / Marija Konjikušić
Немања Миленковић / Nemanja Milenković
Вук Нинковић / Vuk Ninković
Марија Петковић / Marija Petković
Никола Радосављевић / Nikola Radosavljević
Александар Спасић / Aleksandar Spasić
Нина Тодоровић / Nina Todorović
Јошкин Шиљан / Joškin Šiljan

Кустос 46. сазива, по позиву: Катарина Костандиновић
Curator of the 46th Vlasina Art Colony 2019, by invitation: Katarina Kostandinović

Селектор 46. сазива: Нина Тодоровић
Selector of the 46th Vlasina Art Colony 2019: Nina Todorović

Организатор: Лесковачки културни центар
Organizer: Leskovac Cultural Centre

ЛАГАНЕ ВЕЧЕРЕ И ТЕШКЕ ПРИЧЕ LIGHT DINNERS AND INTENSE STORIES
Катарина Костандиновић Katarina Kostandinović

Наслов текста односи се, усудићу се да га тако ословим, The text title refers to, what I dare to call, a discursive programme
на дискурзивни програм и доколицу – формате које смо and leisure – formats that we, as participants of the 46th Vlasina Art
ми, учесници 46. Ликовне колоније Власина, успоставили Colony, established as an evening ritual during our seven-day-long
као сваковечерњи ритуал током седмодневног боравка на stay on Vlasina Lake. Also, it partly refers to the series of lectures
Власинском језеру. А делом се односи на циклус предавања (some of which are of performative character, the so-called “lecture
(од којих су неки и перформативног карактера, тзв. “lecture per- performances”) that I am trying to initiate at the Cultural Centre of
formance”) који покушавам да иницирам у Културном центру Belgrade, where I work. Furthermore, it results from the process
Београда, где радим, такође је подстакнут размишљањем о of considering the positions of a curator, artist and other cultural
позицији кустоса, уметника и других културних радника. workers.

Моја радозналост за активности ликовних колонија родила My curiosity about the activities of art colonies has aroused in
се у последњих неколико година, када сам приметила раст the last few years, when I noticed that artists (at least those whose
у заинтересованости уметника (барем оних чији сам рад work I followed) are increasingly becoming interested in staying and
пратила) за боравак и стварање у овим мини резиденцијалним creating in these mini residency programmes. I have also perceived
програмима. Приметила сам да су учесници колонија (оних са that the participants of the colonies (both those with a long-last-
вишегодишњом традицијом и оних новооснованих) све чешће ing tradition and the newly established ones) are more often female
уметници и уметнице који излазе из оног традиционалног and male artists who take a step beyond the traditional format of
формата ликовних колонија. Овде мислим на колоније које су art colonies. Here I refer to the colonies defined by their medium –
одређене медијем – сликарство, акварел, скулптура, цртеж – painting, watercolour, sculpture, drawing – although a change is

мада се и у таквим форматима запажа промена, нарочито у visible in such formats as well, particularly in the selection of female
избору уметника и уметница чија пракса није строго везана за and male artists whose practice is not strictly related to the medium
неки од медија. Данас је савремену уметничку праксу тешко in question. Today, it is difficult to make contemporary artistic prac-
укалупити у захтеве колонија које имају вишедеценијску tice fit into the mould of requirements set by the colonies that have a
традицију продукције искључиво у једном медију. Чини ми decades-long tradition of production exclusively in one medium. An
се да се све више у овим мини резиденцијама уочава покушај attempt to present certain processes, ideas and phenomena related
да се прикажу одређени процеси, идеје и феномени везани to particular local as well as broader structures that are unknown to
за одређене локалне, али и шире структуре које су непознате centralised contemporary exhibiting practice seems to be more and
централизованој савременој излагачкој пракси. more observable in these mini residencies.

Уметници који су учествовали у 46. сазиву Ликовне The artists who participated in the 46th Vlasina Art Colony are
колоније Власина баве се испитивањем личног контекста у engaged in the examination of the personal context in which they
којем живе, комуницирају и стварају, а наши процеси размене live, communicate and create. On the contrary, our exchange pro-
подстакнути узбудљивим дискусијама у подруму одмаралишта cesses prompted by exciting discussions held in the basement of the
на Власинском језеру одражавали су тренутно стање у контексту Vlasina Lake resort reflected the current state in the context of con-
савремене уметничке праксе у локалу. „Контекст савремене temporary artistic practice on a local level. “The context of contem-
уметничке праксе у локалу“ звучи рогобатно, али свакако бирам porary artistic practice on a local level” sounds grotesque, but I still
такву конструкцију уместо речи „сцена“. Шта уопште значи сцена choose such a construction instead of the word “scene”. What does
данас, како се она препознаје, шта је карактерише? Чини ми се the scene generally mean today? How to recognise it? What are its
да је сцена (читај: визуелна уметничка сцена), која означава characteristics? It seems to me that the scene (meaning: visual art
стандардне форме повезивања које су обележиле 20. век scene), which marks the standard connection forms featuring the
(правци, покрети, школе, удружења), изгубила своју функцију од 20th century (directions, movements, schools, associations), has
почетка 21. века. Уметничку сцену у двадесетовековном смислу lost the function it had at the beginning of the 21st century. In the
чинила је (често) нефлексибилна, вертикална хијерархијска 20th century, the art scene consisted of an (often) inflexible, verti-
структура на чијем су се врху налазиле институције, а са cal hierarchical structure with institutions at its top. The weaker the
слабљењем институција алтернатива оваквој структури морала institutions became, the more horizontal an alternative to such a
је бити хоризонтална која се данас назива networking-ом, structure had to be, and today it is called networking, network, etc.
мрежом итд.
Such networks (as opposed to the institutional structure) are
Овакве мреже (насупрот институционалној структури) more flexible, more communicative and correspond to the changes
јесу флексибилније, комуникативније и кореспондирају са occurring within the register of contemporary visual art. The net-
променама које се дешавају у регистру савремене визуелне works are most often developed through projects, competitions,
уметности. Мреже се најчешће развијају кроз пројекте, конкурсе, residencies, etc., pointing to a different type of activity. And such a
резиденције итд, упућују на другачији вид деловања, а таква structure has influenced another important matter – reflecting on
структура утицала је на још једну битну ствар, размишљање the periphery and the centre, which is becoming irrelevant at the
о периферији и центру, што у актуелном тренутку постаје moment due to the ever-increasing speed of information, content

ирелевантно због брзине информација, садржаја и разних and various possibilities and opportunities that encourage artists to
могућности и прилика које подстичу уметнике на рад. work.

Често се учешће на ликовним колонијама, поред умрежавања, In addition to networking, participation in art colonies is often
везује и за продукцију уметничких радова, што је један од associated with the production of art works, which is one of the
доминантних проблема са којима се сусрећу домаћи уметници. dominant issues the national artists face with. And yet, it seems to
А чини ми се да је и даље потребно развити резиденцијални me that it is still necessary to develop residency programmes, colo-
програм, колонију, која је спремна да иде у корак са савременим nies, which will be ready to keep pace with contemporary tenden-
тенденцијама у визуелној уметности, која има адекватне cies in visual art and will have adequate technical conditions for the
техничке услова за реализацију радова из области нових медија. realisation of works in the field of new media.

Констелација уметника на 46. сазиву Ликовне колоније The constellation of artists at the 46th convocation of the Vlasina
Власина премошћује и генерацијску и медијску одређеност. Art Colony bridges both their generation and medium differences.
Дискусије које су се дешавале сваке вечери на колонији служиле Discussions that took place at the colony every evening served the
су, поред тога да се свако од учесника међусобно упозна са participants not only to acquaint with each other’s works, but also
свачијим радом, пропитивању позиција које заузимамо унутар to question the positions that we occupy within the art system,
уметничког система, пре свега локалног. Испитивање позиција primarily the local one. Examination of positions ranged between
кретало се путем релација уметник-кустос-институција- an artist – a curator – an institution – the audience, and, as I was
публика, а мени, неко ко је преузео улогу модератора, је the one who took the role of moderator, it was important to me to
било важно да разумем шта сваки од уметничких процеса understand what each of the artistic processes implies – starting
подразумева – од идеације до реализације. Форма презентација from its ideation to its realisation. The form of presentations and
и разговора са уметницима послужила нам је као платформа/ dialogues with artists served us as a platform/interface/space for
интерфејс/простор за разумевање односа са одређеним скупом understanding the relationships with a particular set of ideas, all
идеја, све с намером да се успостави дискусија, продуктивна with the intention of provoking a discussion and creating a produc-
тензија. Поједини радови настали на колонији подстакнути су tive tension. Some works made at this colony were initiated by such
овом разменом, нпр. локална специфичност појединих радова exchange. For instance, local specificity of certain works resulted
резултат су узбудљивих дискусија, али и природног окружења и from exciting discussions, as well as from the natural surround-
активности на Власинском језеру. Неоптерећени (и оптерећени) ings of Vlasina Lake and the activities we had there. Unburdened of
вртоглавом сменом обавеза и мишљења о ономе шта доноси (and burdened with) the dizzying shift of obligations and opinions
сутра током рада на Ликовној колонији Власина 2019. дозволили about what tomorrow would bring, we allowed ourselves a medita-
смо себи и медитативни боравак у садашњем тренутку. tive stay at the present moment during the Vlasina Art Colony. We
Изместили смо се изван урбаног живота, опредмећених навика, moved far away from urban life, materialised habits, virtual space,
виртуелног простора, из дефинисаног ракурса сопственог from a defined perspective of our own work, offering a new model, a
рада, нудећи нови модел, продуктивни утопијски простор за productive utopian space for considering and reflecting on the exist-
разматрање и промишљање постојећих модела функционисања ing models of functioning and creating.
и стварања.

Сцена са снимања видеа Плутајућe острвo, уметнице Душице Дражић. Ауторка фотографије Нада Арнаут.
A scene from video shooting of Floating Island, by Dušica Dražić. Photo by Nada Arnaut.

Нада Арнаут Познато мјесто I, Фотографија, 40x40цм, 2019.
Familiar Place I, Photograph, 40x40cm, 2019

Познато мјесто II, Фотографија, 40x40цм, 2019. Нада Арнаут
Familiar Place II, Photograph, 40x40cm, 2019

Игор Бошњак Дневник са језера, видео рад, 4K transfered to hdv / colour / 6 min 54 sec / 2019.
Lake Diary, video, 4K transfered to hdv / colour / 6 min 54 sec / 2019

Без назива, колор фотографија, димензије варијабилне / Phantom Pro 3 Игор Бошњак
Untitled, colour photograph, dimensions variable / Phantom Pro 3

Љубомир Вучинић WV/19/1,2, 50x50цм (x2), Уље и акрил на платну, 2019.
WV/19/1,2, 50x50cm (x2), Oil and acrylic on canvas, 2019

Плутајуће острво, 2019. Full HD i 16mm film, Loop Душица Дражић
Floating Island, 2019, Full HD and 16mm film, Loop

Камера: Вук Нинковић, Игор Бошњак; Монтажа: Вим Јансен (Wim Janssen), Душица Дражић
Хвала: КЦ Лесковац, Нина Тодоровић, Предраг Терзић, Нада Арнаут, Зоран Станојевић
Camera: Vuk Ninković, Igor Bošnjak; Editing: Wim Janssen, Dušica Dražić
Thanks to: Leskovac Cultural Centre, Nina Todorović, Predrag Terzić, Nada Arnaut, Zoran Stanojević

Босиљка Композиција 1, 2019. Уљани пастел и графит на платну, 80х60цм
Зиројевић Лечић Composition 1, 2019, Oil pastel and graphite on canvas, 80x60cm

Композиција 2, 2019. Уљани пастел и графит на платну, 80х60цм Босиљка
Composition 2, 2019, Oil pastel and graphite on canvas, 80x60cm Зиројевић Лечић

Марија Похвала Мирном животу, Панел 1,
Коњикушић аналогне фотографије штампане на папиру 100x70цм, Власина 2019.

In Praise of the Quiet Life, Panel 1,
Analogue photographs printed on paper 100x70cm, Vlasina, 2019

Похвала Мирном животу, Панел 2, Марија
аналогне фотографије штампане на папиру 100x70цм, Власина 2019. Коњикушић
In Praise of the Quiet Life, Panel 2,
Analogue photographs printed on paper 100x70cm, Vlasina, 2019

Немања Миленковић Капацитет плућа (детаљ),
оловка на папиру / инсталација са морском сољу,

66x50 цм / променљиве димензије, 2019.
Lung Capacity (detail),

pencil on paper / installation with sea salt
66x50cm / dimensions variable, 2019

Капацитет плућа Немања Миленковић
оловка на папиру / инсталација са морском сољу,
66x50 цм / променљиве димензије, 2019.
Lung Capacity,
pencil on paper / installation with sea salt
66x50cm / dimensions variable, 2019

Вук Нинковић Мемоари са Власине 01, полиптих, акварел оловка на папиру, 2019.
Vlasina Memoirs 01, polyptych, watercolour pencil on paper, 2019

Мемоари са Власине 02, полиптих, акварел оловка на папиру, 2019. Вук Нинковић
Vlasina Memoirs 02, polyptych, watercolour pencil on paper, 2019

Марија Петковић Брезе, Брезе 1, 20x106цм (x2), 2019. Фотографија на платну
Birches, Birches 1, 20x106cm (x2), 2019. Photo on canvas

Брезе 2, Брезе 3, 20x106цм (x2), 2019. Фотографија на платну Марија Петковић
Birches 2, Birches 3, 20x106cm (x2), 2019. Photo on canvas

Никола Радосављевић Механизми самоодбране, акварел, 50x70цм, 2019.
Self-defence Mechanisms, watercolour, 50x70cm, 2019

Safe from Harm, акварел, 50x70цм, 2019. Никола Радосављевић
Safe from Harm, watercolour, 50x70cm, 2019

Александар Спасић Проток енергије I, комбинована техника, 50х70цм, 2019.
Energy Flow I, mixed media, 50х70cm, 2019

Проток енергије II, комбинована техника, 50х70цм, 2019. Александар Спасић
Energy Flow II, mixed media, 50х70cm, 2019

Нина Тодоровић Картографија могућности – Власина 01, 02, 03,
InkJet print на акварел папиру, 60x40цм (x3), 2019.

Cartography of Possibilities – Vlasina 01, 02, 03,
InkJet print on watercolour paper, 60x40cm (x3), 2019

Картографија могућности, Нина Тодоровић
видео, 02:20 – анимација пређених путања, loop, 2019.
Cartography of Possibilities,
video, 02:20 – animation of traversed paths, loop, 2019

Јошкин Шиљан Успомена на бившу струју, 2019.
објекат од одбачене жице, комбинована техника, пречник 75цм

Memory of the Former Current, 2019
object made of discarded wire, mixed media, 75cm in diameter

Ко би рек’о да она нема обадва бубрега, 2019. Јошкин Шиљан
комбинована техника, 280х95цм
Who Would Say That She Doesn’t Have Both Kidneys, 2019
mixed media, 280х95cmБИОГРАФИЈЕ BIOGRAPHIES
Нада Арнаут Nada Arnaut
Рођена 1981. године у Метковићу, Југославија. Born in Metković, Yugoslavia, in 1981.
Дипломирала на Академији ликовних умјетности у Требињу 2007. Graduated from the Academy of Fine Arts in Trebinje, Department of Paint-
године, на одсеку за сликарство, где је и магистрирала 2013. године. Од ing, in 2007, where she also received her MA in 2013. Since 2010 she has been
2010. запослена као виши асистент на Академији ликовних умјетности у employed as an assistant lecturer at the Academy of Fine Arts in Trebinje. Ex-
Требињу. Излагала самостално и групно на бројним изложбама у земљи hibited at solo and group exhibitions in her country and abroad. She lives and
и иностранству. Живи и ради у Требињу (Босна и Херцеговина). works in Trebinje (Bosnia and Herzegovina).
[email protected] [email protected]
Игор Бошњак Igor Bošnjak
Рођен 1981. године у Сарајеву. Живи и ради у Требињу (Босна и Born in Sarajevo in 1981. Lives and works in Trebinje (Bosnia and Herzegovina).
Херцеговина). Углавном ради на пољу филма, видеа, инсталације He mostly works in the field of film, video, installation and photography. Cur-
и фотографије. Тренутно ради као доцент на Академији ликовних rently he works as an assistant professor at the Academy of Fine Arts in Tre-
умјетности у Требињу. Завршио је Академију ликовних умјетности binje. He graduated from the Academy of Fine Arts Trebinje in 2005 (BA), De-
Требиње 2005. (БА) на Одсјеку за сликарство. Од 2007. до 2008. завршио partment of Painting. From 2007 to 2008 he completed his interdisciplinary
је интердисциплинарне мастер студије (МА) на Одсеку теорија уметности Master Studies (MA) at the Department of Theory of Art and Media at the Uni-
и медија на Универзитету уметности у Београду. Његови радови су versity of Art in Belgrade, Serbia. His works have been shown at: Whitechapel
излагани у: Whitechapel Gallery, London; Kunsthalle Wien; New Cinema & Gallery, London; Kunsthalle Wien; New Cinema & Contemporary Art, Rencon-
Contemporary Art, Rencontres Internationales, Gaîté Lyrique & Palais de To- tres Internationales, Gaîté Lyrique & Palais de Tokyo, Paris; Kunsthal Charlot-
kyo, Paris; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; Atopia Film & VideoKunst tenborg, Copenhagen; Atopia Film & VideoKunst Gallery, Oslo; National Cen-
Gallery, Oslo; National Centre for Contemporary Art & Moscow Museum of tre for Contemporary Art & Moscow Museum of Modern Art, Moscow, Russia;
Modern Art, Moscow, Russia; Hong Kong Art Hall; CAM Casoria, Contempo- Hong Kong Art Hall; CAM Casoria, Contemporary Art Museum, Naples; Kunst
rary Art Museum, Naples; Kunst Museum, Bonn; Agnes B. Foundation, Galerie Museum, Bonn; Agnes B. Foundation, Galerie du Jour, Paris; MSUV – Museum
du Jour, Paris; MSUV Muzej savremene umetnosti Vojvodina, Novi Sad; Galle- of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad; Galleria d’ Arte Moderna Palazzo
ria d’ Arte Moderna Palazzo Forti, Verona; Muzej savremene umjetnosti RS, Forti, Verona; Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska, Banja
Banja Luka; Point Ephemere, Paris; The Museum of Modern Art Dubrovnik; Luka; Point Ephemere, Paris; Museum of Modern Art Dubrovnik; Contempo-
Contemporary Music Centre, Dublin; MMC Kibla, Maribor; itd. rary Music Centre, Dublin; MMC Kibla, Maribor; etc.
www.igorbosnjak.com www.igorbosnjak.com
Љубомир Вучинић Ljubomir Vučinić
Рођен 1956. године. На Академији уметности у Новом Саду завршио Ljubomir Vučinić was born in 1956. He graduated and completed his Master’s
основне и магистарске студије графике са темом ОТПОР – ОТИСАК Degree in Printmaking at the Academy of Arts in Novi Sad. His thesis was RE-
и графичком мапом ЗБИЈЕНО као темом из визуелне културе. Од SISTANCE – PRINT and graphics map TIGHT as a theme in visual culture. Since
2005. године бави се педагошким радом на истој институцији у звању 2005 he has been working at the same institution as a Professor in the field
професора за област цртеж. of drawing.
Љубомир Вучинић је заступљен на селективним и кустоским изложбама Ljubomir Vučinić has been presented with his works at various selective and

које презентују савремену ликовну сцену Србије у земљи и иностранству, curatorial exhibitions representing Serbian contemporary art scene in the
учесник је у релевантним националним и међународним пројектима, country and abroad. He has participated in numerous national and interna-
награђиван је националним наградама и признањима за аутентичан tional projects, and was awarded national awards and recognitions for an au-
допринос ликовној уметности. thentic contribution to visual art.
http://ljubomirvucinic.blogspot.com http://ljubomirvucinic.blogspot.com
Душица Дражић Dušica Dražić
Душица Дражић је дипломирала на београдском Факултету примењених Dušica Dražić is an artist and curator that explores spaces of irregularity with
уметности, а потом наставила професионално усавршавање на МФА strong political meaning. She analyses their transformation and rethinks
програму „Уметност у јавном простору и нове уметничке стратегије“ them at the level of cultural continuity. The history of the place and opposing
универзитета Баухаус у Вајмару, и тада добија ДААД стипендију за interpretations of the same past were always in the foreground of her prac-
2005/2006. годину. У 2010. години прима награду „Димитрије Башичевић tice. Often the complexity of the subject entails a combination of scientific
Мангелос“, као и „Млади европски уметник“ коју додељује Trieste Contem- and artistic approaches, which fosters transdisciplinary and collaborative
porane. Боравила је на низу резиденцијалних програма попут Q21 / Muse- work. Dražić was awarded “Dimitrije Bašičević Mangelos” Award and “Young
umQuartier, Беч (2018), ИАСПИС, Стокхолм (2015), Тобачна 001, Љубљана European Artist Trieste Contemporanea” Award in 2010. She exhibited works
(2011), ИСЦП, Њујорк (2010) и има активну излагачку праксу у Србији, internationally at solo and group exhibitions and was a resident at Q21, Vien-
региону и иностранству. Као кустоскиња и кокустоскиња потписује na (2018), IASPIS, Stockholm (2015), KulturKontakt, Vienna (2013), TimeLab,
неколико изложби, а у 2018. години заједно са Вимом Јансеном (Wim Jans- Ghent (2012), Tobačna 001, Ljubljana (2011) and ISCP, NYC (2010).
sen) покреће „Out of Sight“ – изложбени простор за савремену уметност у In 2018 Dušica Dražić and Wim Janssen founded OUT OF SIGHT _ A venue for
Антверпену, где тренутно живи и ради. contemporary art in Antwerp, where she currently lives and works.
www.dusicadrazic.com, www.out-of-sight.be www.dusicadrazic.com, www.out-of-sight.be
Босиљка Зиројевић Лечић Bosiljka Zirojević Lečić
Рођена 1971. године у Новом Саду. Дипломирала на Академији уметности Born in Novi Sad (Serbia) in 1971. Graduated (BA) from the Academy of Arts in
у Новом Саду 1994. године, одсек Сликарство. Постдипломске студије, Novi Sad in 1994. at the Department of Painting. Finished her postgraduate
одсек Сликарство, завршила на истој Академији 2000. године. Запослена studies (MA) at the Department of Painting, at the same Academy in 2000.
на Академији уметности у Новом Саду као редовни професор на Currently she is a Professor at the Academy of Arts in Novi Sad, Department
катедри за Сликарство. Члан удружења УЛУВ-а, УЛУС-а од 1995. године. of Fine Arts. Member of ULUV (Association of Fine Artists of Vojvodina) and
У оквиру групе Multiflex сарађује са другим уметницима у реализацији ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1995. Also, she is a member
мултимедијалних уметничких пројеката. Од 1992. године излагала је of the art group Multiflex where she collaborates with other artists on multi-
на преко 120 колективних изложби, у земљи и иностранству (Србија, media artistic projects. Since 1992, she has taken part in over 120 group exhibi-
Пољска, Хрватска, Италија, Кина, Шведска, Немачка, Јапан, Швајцарска, tions in the region and abroad (Serbia, Poland, Croatia, Italy, China, Sweden,
Велика Британија, Аустрија, итд.). Излагала на 20 самосталних изложби, Germany, Japan, Switzerland, Great Britain, Austria, etc.). She has had 20 solo
добитник је више награда за уметнички рад. Координатор више пројеката exhibitions and received several awards for her art work. She coordinated
у области ликовне уметности и едукације. Бави се истраживањем many projects in the field of fine art and education.
односа сликарства и других ликовних медија, њиховим паралелама Engaged in research of traditional and new visual media, their parallels and
и преклапањима. Однос унутрашњег и спољашњег простора је поље overlapping. The relation between the internal and the external space is a field
где истражује могућности изражавања, апстраховања, кроз различите in which she explores the possibilities of expression, abstraction, through dif-

материјале, идеје, у циљу повезивања различитих медија и области ferent materials, ideas, with the aim of connecting various media and disci-
(уметност, екологија, урбанизам, визуелна култура, итд.). plines (art, ecology, urbanism, visual culture, etc.).
www.bosiljka.net www.bosiljka.net
Марија Коњикушић Marija Konjikušić
Марија Коњикушић, рођена у Београду 1978. године. Дипломирала је на Born in Belgrade, Serbia, in 1978, where she lives and works. Marija graduated
Филозофском факултету у Београду, одсек Историја уметности, и веб from the Department of Art History at the Faculty of Philosophy, University
дизајн на ИТ Академији у Београду. Фотографијом се бави последњих of Belgrade, and acquired the title of a Certified Web Designer at the IT Acad-
17 година, а као професионални фотограф радила је за Дом културе emy in Belgrade. She has been active as a photographer for the past 17 years,
студентски град, Музеј Савремене уметности у Београду и као самостални and as a professional photographer she worked for the Student’s City Cultural
фотограф за различите институције. Излагала је на шест самосталних Centre, Museum of Contemporary Art in Belgrade and a freelance photogra-
и више групних изложби у земљи. Тренутно живи и ради у Београду као pher for various institutions. She has exhibited at six solo and several group
независни историчар уметности, фотограф и дизајнер. exhibitions in the country. Currently she lives and works in Belgrade as an in-
Предавач и идејни творац фото-радионице „Out of the Box“ која се од 2015. dependent art historian, photographer and designer. Lecturer and creator of
године одвија на различитим локацијама у Београду. the photo-workshop “Out of the Box” that has been taking place at different
http://cargocollective.com/leemarija locations in Belgrade since 2015.
Немања Миленковић http://cargocollective.com/leemarija
Немања Миленковић, рођен 1996. године у Новом Саду. Завршио средњу Nemanja Milenković
школу за дизајн „Богдан Шупут“, смер ликовни техничар. 2019. године Born in Novi Sad in 1996. Graduated from the Secondary Design School “Bog-
завршио основне студије на Академији уметности у Новом Саду на dan Šuput” as an art technician. Got his BA from the Academy of Arts in Novi
студијском програму Сликарство у класи професора Драгана Матића. Sad, Department of Painting, class of professor Dragan Matić in 2019. Took
До сада је свој рад приказао на 8 самосталних изложби (Нови Сад, part in over 25 group exhibits in Serbia, and multiple creative workshops,
Београд, Крагујевац, Смедерево), а учествовао је на преко 25 групних and showed his works at 8 solo exhibitions (Novi Sad, Belgrade, Kragujevac,
изложби и неколико креативних радионица. Добитник је неколико Smederevo). Winner of several awards and recognitions, among which he
признања и награда од којих издваја Годишњу награду Департмана singles out the Annual Prize of the Department of Fine Arts for the most suc-
ликовних уметности за најуспешнији уметнички рад из уметничке cessful artwork in the artistic discipline PAINTING (2019) and Award for the
дисциплине СЛИКАЊЕ (2019. године) и награду за освојено 3. место на 3rd place at the“GOODBYE BALKANS? GOODBYE, BALKANS!” group exhibition
изложби „ЗБОГОМ БАЛКАН?ЗБОГОМ БАЛКАН!“ у организацији Удружења organized by MAUK (UK Alumni Association of Montenegro), British Embas-
алумниста Уједињеног Краљевства у Црној Гори, Британске амбасаде sy in Podgorica and Contemporary Art Centre of Montenegro (2018). He is a
Подгорице и Центра за савремене умјетности Црне Горе (2018. године). scholarship holder of Dositeja – Fund for Young Talents 2018/2019 awarded by
Стипендиста је Доситеје – Фонда за младе таленте 2018/2019. године коју the Ministry of Youth and Sports of Serbia. Primarily, in his work, he studies
додељује Министарство омладине и спорта Србије. У свом раду примарно the relationship between humans and animals in contemporary society, ex-
истражује однос људи и животиња у савременом друштву, истражујући ploring the space of collective identity, that is, the identity of an individual.
простор колективног идентитета, односно идентитета индивидуе. [email protected], IG: nemanjazmilenkovic
nemanjazmilenkov[email protected], IG: nemanjazmilenkovic

Вук Нинковић Vuk Ninković
Рођен у Београду 1987. године. Завршио основне и мастер студије на Born in Belgrade in 1987. Received his BA and MA degrees from the Faculty
Факултету ликовних уметности у Београду у класи професора Јована of Fine Arts in Belgrade in the class of Professor Jovan Sivački. A member of
Сивачког.Од 2012.члан УЛУС-а.Излагао на неколико самосталних изложби the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) since 2012. He has exhibited at
као и на различитим групним изложбама у земљи и иностранству, several solo, as well as various group exhibitions in the country and abroad,
а активно учествује и на разним радионицама и колаборацијама са and has been actively participating in various workshops and artistic col-
уметницима и уметничким удружењима. Живи и ради у Београду, laborations with individual artists and art associations. He works and lives
бави се педагошким радом као професор цртања у средњој школи за in Belgrade, and is engaged in pedagogical work as a teacher of drawing at
машинство и уметничке занате „Техноарт Београд“. Као главно средство the Secondary School of Mechanical Engineering and Art Crafts “Tehnoart” in
изражавања најчешће користи цртеж, али и дигиталне видео форме, као Belgrade. He mainly uses drawing, but also digital video forms as well as an-
и аналогну фотографију. Тренутно је на трећој години докторских студија alogue photography as his main medium of expression. He is currently in the
на сликарском одсеку под менторством Добрице Бисенића. third year of his PhD studies at the Department of Painting, Faculty of Fine
http://cargocollective.com/vukninkovic Arts in Belgrade, under the mentorship of Dobrica Bisenić.
Марија Петковић http://cargocollective.com/vukninkovic
Рођена 1978. године у Лесковцу. Дипломирала на Факултету ликовних Marija Petković
уметности 2003. године у класи проф. Анђелке Бојовић у Београду. Born in Leskovac in 1978. Graduated (in 2003) in the class of Prof. Andjelka Bo-
Магистарске студије завршила 2006. године код исте професорке на jović from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, where she also completed her
истом факултету. Члан УЛУС-а од 2004. године. Master studies in 2006. She became a member of the Association of Fine Art-
Имала девет самосталних и учествовала на више групних изложби. ists of Serbia in 2004.
Награде: Her professional biography includes nine solo exhibitions and numerous
2003. – Перспективе XXX, изложба награђених радова студената ФЛУ, group exhibitions.
Југословенска галерија уметничких дела, Андрићев венац, Београд Awards:
2013. – Прва награда 51. Октобарског ликовног салона, Лесковачки 2003 – Perspectives XXX, exhibition of awarded FFA students’ works, Yugoslav
културни центар, Лесковац Gallery of Artworks, Andrićev venac, Belgrade
2018. – Друга награда 56. Октобарског ликовног салона, Лесковачки 2013 – First Prize of the 51st October Art Salon, Leskovac Cultural Centre, Le-
културни центар, Лесковац skovac
Откуп дела: 2018 – Second Prize of the 56th October Art Salon, Leskovac Cultural Centre,
2016. – Откуп уметничких дела из области визуелних уметности, 2016. Leskovac
године,Министарство културе и информисања, Република Србија, Commissions:
откуп фотографија на платну Путовања, Лесковачки културни центар, 2016 – Commission in the field of visual arts in 2016, Ministry of Culture and
Лесковац, 2016. године. Information, Republic of Serbia, commission of photographs on canvas titled
[email protected] Travels, Leskovac Cultural Centrе, Leskovac, 2016.
Никола Радосављевић [email protected]
Рођен 1991. године у Ужицу. Основне и мастер студије завршио на Nikola Radosavljević
Факултету примењених уметности у Београду, атеље Графика и књига, Born in Užice in 1991. Received his BA and MA degrees in visual arts, Depart-
2015. године. Студент треће године докторских студија ФПУ у Београду. ment of Printmaking, from the Faculty of Applied Arts in Belgrade, in 2015. He

Добитник је више од двадесет националних и међународних награда is currently in the third and final year of his PhD studies at same Faculty in
и признања из области цртежа и графике. Учествовао на више од Belgrade. So far, he has received more than twenty national and international
сто педесет колективних изложби у земљи и иностранству (Србија, awards and merit mentions in the field of drawing and printmaking. Partici-
Холандија, Немачка, Кина, Швајцарска, Русија, Бугарска, Македонија, pated in more than one hundred and fifty collective exhibitions in the country
Мађарска, САД, Индија, Грчка, итд.). and abroad (Serbia, the Netherlands, Germany, China, Switzerland, Russia,
До сада је организовао тридесет и једну самосталну изложбу по конкурсу Bulgaria, Macedonia, Hungary, USA, India, Greece, etc.). So far, he has held
и позиву. Стипендиста из неколико различитих фондова. Учесник thirty-one solo exhibition, upon open call and curatorial invitation. Collected
графичке колоније „Графика 2016“ и „Графика 2018“, Центар за Културу several scholarships from different funds. He participated in the international
Смедерево. printmaking residencies“Printmaking 2016“ and“Printmaking 2018”, Smedere-
На тему књиге уметника и примене новомедијских уметничких пракси vo Centre for Culture. He has been continuously keeping open lectures on
одржао низ јавних предавања: Народна библиотека Србије; Галерија the topics of artist’s book and contemporary printmaking and print – media:
„Жад“, Музеј примењених уметности; Мала галерија ДКСГа, Нови Београд. National Library of Serbia; Žad Gallery, Museum of Applied Art, Small Gallery
Учесник графичког симпозијума у оквиру Mеђународног бијенала of the Student’s City Cultural Centre, New Belgrade. He participated in the
графике, Дом културе у Чачку. printmaking symposium at the International Printmaking Biennale, Cultural
Бави се графиком, цртежом и књигом уметника. Centre in Čačak. He researches in the fields of printmaking, drawing and art-
[email protected], IG: stepski_zvuk ist’s book.
Александар Спасић [email protected], IG: stepski_zvuk
Рођен 1992. године у Лесковцу. Средњу уметничку школу „Школа за текстил Aleksandar Spasić
и дизајн“ завршио у Лесковцу. Дипломирао је на Високој струковној Born in Leskovac in 1992. He finished the Secondary Art School of Textile and
школи за текстил и дизајн у Лесковцу. Самостално излагао више пута. Design in Leskovac. He graduated from the College of Applied Studies in Tex-
Учествовао је на многобројним колективним изложбама и колонијама. tile and Design in Leskovac. He has had solo exhibitions for a number of times.
Награде: He has participated in numerous group exhibitions and colonies. Awards:
Прва награда на 56. Октобарском ликовном салону у Лесковцу. First Award at the 56th October Art Salon in Leskovac.
[email protected] [email protected]
Нина Тодоровић Nina Todorović
Рођена у Београду, 1973. године. Дипломирала 1999. на ФЛУ, одсек Born in Belgrade in 1973. In 1999, she graduated from the Faculty of Fine Arts,
сликарство, у класи професора Чедомира Васића. Од 2000. члан Department of Painting, class of Professor Čedomir Vasić. In 2000, she be-
УЛУС-а, са статусом самосталног уметника. 2002. магистрирала у класи came a member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), with the
истог професора. 2014. докторирала на ФЛУ, Београд (ментор редовни status of a freelance artist. In 2002, she received her Master’s Degree in the
професор др Милета Продановић). class of the same Professor. In 2014, she obtained her PhD Degree in Art, from
Од 1995. године активно излаже, а до сада имала 47 самосталних и the Faculty of Fine Arts, Belgrade (Mentor, Professor Mileta Prodanović, PhD).
учествовала на преко 200 групних изложби, као и бројним ликовним Since 1995 she has been actively exhibiting her works, and so far, has had 47
колонијама, радионицама и веб пројектима, у земљи и иностранству solo exhibitions and participated in more than 200 group exhibitions, as well
(Канада, Белгија, Мађарска, Македонија, САД, Словенија, Естонија, as numerous art colonies, workshops and web-related projects in Serbia and
Немачка, Италија, Швајцарска, Русија, Шведска, Велика Британија, abroad (Canada, Belgium, Hungary, Macedonia, USA, Slovenia, Estonia, Ger-
Аустралија, Уругвај, Аргентина, Египат, Француска, Аустрија). many, Italy, Switzerland, Russia, Sweden, Great Britain, Australia, Uruguay,

Добитник је више домаћих и међународних награда. Argentina, Egypt, France, Austria). Winner of several national and interna-
Радови јој се налазе у страним и домаћим музејима и колекцијама. tional awards. Her works are present in museums, public and private collec-
www.ninatodorovic.com, www.architectureofmemory.com tions in the country and abroad.
Јошкин Шиљан www.ninatodorovic.com, www.architectureofmemory.com
Рођен 1953. године у Пироту (Србија). Сликарством почиње активно да се Joškin Šiljan
бави 1987. године, а излаже од 1994. године. Члан је Удружења ликовних Born in Pirot (Serbia) in 1953. He became active as a painter in 1987, and has
уметника Србије од 2000. године. Почев од свог првог званичног been exhibiting his works since 1994. He has been a member of the Association
излагања, до данас, Јошкин Шиљан реализује велики број самосталних of Fine Artists of Serbia (ULUS) since 2000. Since his first official exhibition to
и групних изложби, како у земљи, тако и у иностранству (Словачка, this day, Joškin Šiljan has had a number of solo and group exhibitions, both in
Македонија, Француска, Италија, Швајцарска, итд.). Учесник је бројних Serbia and abroad (Slovakia, Macedonia, France, Italy, Switzerland, etc.). He
домаћих ликовних салона и бијенала – у Лесковцу, Алексинцу, Нишу, has participated in many national fine art salons and biennales – in Lesko-
Јагодини, Београду, Зрењанину, Новом Саду, Крагујевцу и Скопљу, као и vac, Aleksinac, Niš, Jagodina, Belgrade, Zrenjanin, Novi Sad, Kragujevac and
међународних ликовних колонија организованих у: Србији, Македонији, Skoplje, as well as international art colonies organised in: Serbia, Macedonia,
Црној Гори, Румунији, Словенији, итд. Добитник је више награда и Montenegro, Romania, Slovenia, etc. He has received several awards and rec-
признања, међу којима се као најзначајније издвајају Златна палета, ognitions, among which the most significant are the Golden Palette, awarded
додељена на Пролећној изложби УЛУС-а 2006. године у Уметничком to him at the ULUS Spring Exhibition, at the Art Pavilion “Cvijeta Zuzorić” in
павиљону „Цвијета Зузорић“ у Београду, затим Велика награда за Belgrade in 2006, followed by the Grand Prize for exhibited works at the 14th
изложена дела на 14. Бијеналу наивне и маргиналне уметности 2009. Biennale of Naïve and Marginal Art, at the Museum of Naïve and Marginal Art
године у Музеју наивне и маргиналне уметности у Јагодини, као и Прва in Jagodina in 2009, and the First Prize for Painting on Paper at the OSTEN
награда за сликарство на папиру на Бијеналу за цртеж – ОСТЕН, 2016. Biennial of Drawing, at the National Gallery of Macedonia, Skoplje, in 2016.
године у Националној галерији Македоније у Скопљу. www.facebook.com/JoskinSiljan/
www.facebook.com/JoskinSiljan Katarina Kostandinović
Катарина Костандиновић (1992) graduated in the History of Art from the Faculty of Philosophy, Univer-
(1992) дипломирала је историју уметности на Филозофском факултету sity of Belgrade. She has worked as an associate on the programmes held at
Универзитета у Београду. Радила је као сарадник на програмима у the Museum of Contemporary Art in Belgrade, Belgrade City Museum and
оквиру Музеја савремене уметности Београд, Музеја града Београда National Museum in Belgrade. She has been working as a curator and pro-
и Народног музеја у Београду. Ради у Културном центру Београда као gramme coordinator at the Belgrade Cultural Centre, and independently as
кустос, координатор програма, те и независно као кооснивач уметничког a co-founder of the art collective IZA (The Applause Institute). Her texts have
колектива been published in the Journal of the Modern Art History Department, Faculty
ИЗА (Институт за аплауз). Њени текстови објављени су у Зборнику of Philosophy in Belgrade, in the online magazine for contemporary art – Su-
Катедре за историју модерне уметности Филозофског факултета у pervizuelna, as well as in the catalogues of solo and group artists’ projects.
Београду, онлајн магазину за савремену уметност – Супервизуелна, She was a co-founder and programme co-ordinator of the international cura-
те и у каталозима самосталних и групних пројеката уметника. Била је torial course titled What Could/Should Curating Do? in 2018.
кооснивач и координатор програма међународног кустоског курса Шта www.kcb.org.rs, [email protected]
кустосирање може/треба да буде? 2018. године.
www.kcb.org.rs, [email protected]

ЛЕСКОВАЧКИ
КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР

ЛЕСКОВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР LESKOVAC CULTURAL CENTRE
Булевар ослобођења 101 Bulevar oslobođenja 101
Лесковац Leskovac
www.lkc.org.rs www.lkc.org.rs
Директор Director
Сања Цонић Sanja Conić
Curator
Уредник ликовног програма Gordana Bošković
Гордана Бошковић Design and prepress
ntDanubiana
Дизајн и припрема за штампу Translation
ntDanubiana Dragana Rašić Vuković
Превод

Драгана Рашић Вуковић

Пројекат подржало Project supported by
Министарство културе и информисања the Ministry of Culture and Information
of the Republic of Serbia
Републике Србије


Click to View FlipBook Version