The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ornalin.fern, 2022-09-01 14:43:10

Lupus8.2.2022_1

Lupus8.2.2022_1

คู่่ม� ือื การดูแู ลตนเอง

สไำตำอหัักรัเับสผบู้ล�ป้ ูู่ว่ปัสัย

เนื้้�อเรื่่�อง : นางอรทัยั วันั ทา
ผู้จ�้ ัดั ทำำ : นางสาวอรนลิิน สินิ ธิทิ า

คำำนำำ

โรคไตอักั เสบลูปู ัสั พบได้ร้ ้อ้ ยละ 40-50 ในผู้้�ป่ว่ ยโรคเอสแอลอีี
หรืือโรคลููปััส ซึ่่�งเป็็นโรคที่่�มีีความผิิดปกติิของระบบภููมิิคุ้้�มกัันที่่�สร้้าง
ภูมู ิติ ้า้ นทานต่อ่ เนื้้อ� เยื่่อ� ของตนเอง เกิดิ การอักั เสบที่เ�่ นื้้อ� เยื่่อ� และอวัยั วะ
ต่่างๆ รวมทั้้�งที่่�กลุ่่�มหลอดเลืือดฝอยที่�่กรองเลืือดในไต และท่่อไต
โดยการให้้ข้้อมูลู แต่่ละครั้้�งต้้องใช้้เวลาค่อ่ นข้้างมาก ดังั นั้้�นการจัดั ทำำ
หนัังสืือคู่่�มืือการดููแลตนเองสำำหรัับผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลููปััสจึึงมีีความ
จำำเป็็น เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยทุุกคนได้้รัับความรู้้�ทั้้�งผู้้�ป่่วยรายใหม่่และการ
ทบทวนความรู้้�ในผู้้�ป่่วยเดิิมที่�่มีีปััญหาการดููแลตนเอง สามารถนำำ
หนัังสืือคู่่�มืือกลัับไปอ่่านทบทวนได้้เมื่่�อกลัับไปบ้้าน รวมทั้้�งมีีการดููแล
ตนเองอย่่างถููกต้้อง สามารถแก้้ไขปััญหาที่�่เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเหมาะสม
และมีปี ระสิิทธิิภาพต่อ่ ไป

อรนลิิน สิินธิิทา
ผู้้�จััดทำำ

สารบััญ หน้้า

เรื่่อ� ง 1
5
บทที่�่ 1 โรคไตอัักเสบลูปู ััส Lupus Nephritis 9
บทที่�่ 2 การรัักษาไตอัักเสบลูปู ััส
บทที่่� 3 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้้รัับการรัักษา 10
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์ 12
- การป้อ้ งกันั การติดิ เชื้้�อ
- การคุุมกำำเนิดิ และ 14
การวางแผนมีีบุุตร 15
- การหลีีกเลี่่�ยงแสงแดด 16
- การกินิ ยา 19
- การควบคุุมอาหาร 21
- การออกกำำลัังกาย 25
- การพัักผ่อ่ นและการนอนหลัับ
- การจัดั การความเครีียด 28
ทางอารมณ์์
- การเก็็บปััสสาวะ 24 ชั่่ว� โมง

คู่�ม่ ือื การดูแู ลตนเองของผู้�ป้ ่่วยไตอักั เสบลููปัสั

01

โรคไตอัักเสบลููปัสั

Lupus Nephritis

คู่่�มืือการดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอักั เสบลููปััส

01 โรคไตอัักเสบลููปัสั

โรคไตอักั เสบลููปัสั พบได้ร้ ้อ้ ยละ 40-50 ในผู้้�ป่ว่ ยโรคเอสแอลอีหี รือื

โรคลููปััส ซึ่่�งเป็็นโรคที่�่มีีความผิิดปกติิของระบบภููมิิคุ้้�มกัันที่่�สร้้างภููมิิต้้านทาน
ต่่อเนื้้�อเยื่่�อของตนเองเกิิดการอัักเสบที่่�เนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะต่่างๆรวมทั้้�งที่่�
กลุ่่�มหลอดเลืือดฝอยที่่�กรองเลืือดในไต(โกลเมอรููลััส) และท่่อไตการได้้รัับ
การรัักษาที่่�ถููกวิิธีีในเวลาที่�่เหมาะสมจะช่่วยชะลอการเกิิดไตวายเรื้้�อรัังและ
ลดการเสียี ชีวี ิิตได้้

01 โรคไตอัักเสบลููปััส

อาการพบได้้หลากหลาย
บางรายไม่่มีีอาการเลย บางรายมีี
ไตอัักเสบมาก เกิิดไตวายได้้อย่่าง
รวดเร็็ว และสุุดท้้ายเกิิดไตวาย
เรื้้�อรััง ส่่วนใหญ่่มัักมีีอาการบวม
ที่เ�่ ปลือื กตา ใบหน้า้ หลังั มือื หลังั เท้า้
ปัสั สาวะพบเม็ด็ เลือื ดแดง พบโปรตีนี
รั่่�วในปััสสาวะ ความดัันโลหิิตสููง
และมีีการทำำงานของไตลดลง

ในรายที่�่มีีอาการแสดง
ไม่่ชััดเจน อาจจำำเป็็น ต้้องได้้รัับ
การตััดชิ้้�นเนื้้�อไตส่่งตรวจเพิ่่�มเพื่่�อ
ประเมิินความรุุนแรงของโรคและ
วางแผนการรักั ษาที่เ�่ หมาะสมต่อ่ ไป

สแกนเพื่่�อดูวู ิดิ ีโี อ

โรคไตอักั เสบลูปู ััส 02

คู่�ม่ ือื การดูแู ลตนเองของผู้�ป้ ่่วยไตอักั เสบลููปัสั

02

การรักั ษา
ไตอักั เสบลููปัสั

คู่่�มือื การดููแลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลููปััส

02 การรัักษา
ไตอัักเสบลููปัสั

การรัักษาไตอัักเสบลููปััส พิิจารณาตามปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด

ไตวายเรื้้อ� รังั และการเสียี ชีวี ิติ ของผู้้�ป่ว่ ย โดยกลุ่่�มที่พ่� บบ่อ่ ยและมีอี าการรุุนแรง
มัักตรวจพบโปรตีีนในปััสสาวะมากกว่่า 1 กรััม/วััน ปััสสาวะมีีเม็็ดเลืือดแดง
เพิ่่ม� ขึ้้น� ความดันั โลหิติ สูงู และการทำำงานของไตลดลง มีโี อกาสเกิดิ ไตวายเรื้้อ� รังั สูงู
จึึงต้้องรีีบให้้การรัักษาด้้วยยากดภููมิิคุ้้�มกัันอย่่างเต็็มที่�่ เพื่่�อป้้องกัันการเสื่่�อม
ของไตและลดอัตั ราการเสียี ชีวี ิติ โดยการรัักษาแบ่่งเป็็น 2 ระยะ ได้แ้ ก่่

05 การรักั ษาไตอัักเสบลููปัสั

ระยะแรก

คืือระยะควบคุุมการกำำเริิบ
ที่�่รุุนแรงให้้สงบลงอย่่างรวดเร็็ว
โดยใช้้ยาเพร็็ดนิิโซโลน ร่่วมกัับยา
กดภูมู ิคิ ุ้�้ มกันั ชื่่อ� ยา ไซโคล์ฟ์ อสฟาไมด์์
แบบหยดทางหลอดเลือื ดดำำ เดือื นละ
1 ครั้้ง� โดยให้ต้ ิดิ ต่อ่ กันั 6 เดือื น

ระยะต่่อเนื่่�อง

เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้อาการ
กำำเริิบซ้ำ�ำ�และพยายามลดขนาด
ยากดภููมิิคุ้้�มกัันให้้เหมาะสม

สแกนเพื่่อ� ดูวู ิดิ ีโี อ

การรัักษาไตอัักเสบลูปู ััส 06

คู่�ม่ ือื การดูแู ลตนเองของผู้�ป้ ่่วยไตอักั เสบลููปัสั

03

การดููแลตนเอง
เมื่่�อได้้รับั การรัักษา
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มือื การดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลูปู ัสั

การดูแู ลตนเอง

03 เมื่่อ� ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

เมื่่�อมีี ไตอัั กเสบลูู ปัั สและ
จำำเป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยยา
ไซโคลฟอสฟาไมด์์ ผู้้�ป่่วยมีีบทบาท
สำำคััญมากต่่อผลลััพธ์์การรัักษา
เนื่่�องจากจะได้้รัับยาแบบหยดเข้้า
หลอดเลือื ดที่โ�่ รงพยาบาลแบบผู้้�ป่ว่ ย
นอกเพีียงเดืือนละ 1 ครั้้�ง และต้้อง
กลับั ไปดููแลตนเองที่บ�่ ้า้ นจนกว่่าจะถึึง
วันั นััดในเดือื นถัดั ไป ผู้้�ป่ว่ ยจึึงจำำเป็็น
ต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ตััวโรค ตลอดจนพััฒนาให้้มีีทัักษะ
การดููแลตนเอง ปฏิบิ ัตั ิิตามแนวทาง
การรัักษาอย่่างเคร่่งครััด มีีการ
จัดั การกับั ปัญั หาเบื้้อ� งต้น้ ได้้ ตลอดจน
พิจิ ารณามาพบแพทย์ก์ ่อ่ นวัันนัดั ได้้
อย่่างเหมาะสม เพื่่�อผลลััพธ์์ในการ
รัักษาที่่�ดีี ผู้้�ป่่วยจึึงจำำเป็็นต้้องมีี
ความรู้้�และทัักษะการจัดั การตนเอง
ดังั นี้้�

09 การดูแู ลตนเอง เมื่่อ� ได้ร้ ัับการรักั ษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

1. การป้้องกัันการติิดเชื้้�อ

ยาไซโคลฟอสฟาไมด์์เป็็นยากดภููมิิคุ้้�มกัันใช้้ควบคุุมโรคไตอัักเสบ
ที่่�กำำเริิบรุุนแรงให้้สงบลงโดยเร็็ว เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดไตวายเรื้้�อรััง
และการเสีียชีีวิิต โดยจะให้้ร่่วมกัับยาสเตอรอยด์์ ชื่่�อยาเพร็็ดนิิโซโลน
ซึ่ง่� จะทำำให้ผ้ ู้้�ป่ว่ ยมีรี ะดับั ภูมู ิคิ ุ้�้ มกันั ลดลง จึึงมีคี วามเสี่่ย� งต่อ่ การติดิ เชื้้อ�
ได้ม้ ากกว่่าคนทั่่�วไป

การติิดเชื้้�อเป็็นสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตที่่�สำำคััญ
เนื่่�องจากภููมิิคุ้้�มกัันลดลงทั้้�งจากตััวโรคเอง และการรัักษา
ด้้วยยากดภููมิิคุ้้�มกัันหรืือยาสเตอรอยด์์ ผู้้�ป่่วยจึึงควรมีี
ความรู้้� และทัักษะในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ ได้้แก่่

คู่่�มืือการดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลูปู ััส

1 . กินิ อาหารที่�ส่ ะอาดปรุุงสุุกใหม่่ 2. รัักษาความสะอาดร่่างกาย
หลีีกเลี่่�ยงอาหารที่่�ปรุุงไม่่สุุก ผััก โดยเฉพาะความสะอาดภายใน

ผลไม้้ควรล้้าง หรืือปอกเปลืือก ช่่องปาก เพราะการรัักษาด้้วยยา

ก่่อนเพื่่อ� ป้อ้ งกัันปรสิติ และการติดิ สเตอรอยด์์เป็น็ เวลานานอาจทำำให้้

เชื้้�อจากอาหาร เกิิดโรคกระดููกพรุุนและเยื่่�อหุ้้�มฟััน

บางลง จึึงมีีโอกาสเกิิดฟัันผุุและ

เหงืือกอัักเสบได้้ง่า่ ย

3. ไม่่ไปในสถานที่่�แออััดหรืือ 4 . หลีีกเลี่่�ยงการพบปะคนที่�่เป็็น

แหล่่งชุุมชน สถานที่�่มีีฝุ่่�นละออง หวัดั ไอ จามหรือื ผู้ท�้ ี่เ่� ป็น็ โรคติดิ เชื้้อ�

มาก อากาศไม่ร่ ะบาย ซึ่ง่� มีโี อกาสรับั 5 . สัังเกตอาการของการติิดเชื้้�อ

เชื้้�อจากผู้้�อื่�นได้้ง่่าย ใช้้ผ้้าปิิดปาก ของตนเอง เช่น่ มีไี ข้ส้ ูงู โดยไม่ท่ ราบ
สาเหตุุ ปััสสาวะขุ่ �นแสบขััด อาการ
และจมููกเมื่่�อมีีความเสี่่�ยงต่่อการ ท้้องร่่วง ซึ่�่งหากมีีอาการเหล่่านี้้�
ควรมาพบแพทย์ก์ ่อ่ นวันั นัดั หมาย
ติดิ เชื้้�อทางเดิินหายใจ

38°

11 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้้รัับการรัักษา
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

2. การคุุมกำำเนิิดและการวางแผนมีบี ุุตร

โรคลููปััสพบได้้บ่่อยในหญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์� โอกาสในการตั้้�งครรภ์์ไม่่
แตกต่่างจากคนปกติิ และสามารถมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้หากร่่างกายแข็็งแรงพอ
แต่่ในบางคนอาจมีีอุุปสรรค เช่่น แผลในปาก แผลบริิเวณอวััยวะสืืบพัันธุ์์�
ช่่องคลอดแห้้งหรืือความต้้องการทางเพศลดลง ซึ่�่งปััญหาเหล่่านี้้�แก้้ไขด้้วย
การพูดู คุุยเปิดิ ใจกัับคู่�สมรส เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาร่ว่ มกััน ผู้้�ป่่วยที่�ส่ ามารถตั้้ง� ครรภ์์
ได้้ทุุกรายควรได้้รัับคำำแนะนำำการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ พบว่่าการใช้้ถุุงยาง
อนามััยไม่่มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ วิิธีีที่�่เหมาะสม
ที่�่แนะนำำเป็็นอัันดัับแรก คืือการใส่่ห่่วงอนามััย วิิธีีอื่่�นที่่�สามารถใช้้ได้้ ได้้แก่่
ยาเม็็ดคุุมกำำเนิิดชนิิดฮอร์์โมนเอสโตรเจนต่ำ�ำ� เพราะระดัับฮอร์์โมนเอสโตรเจน
ที่�่สููงอาจทำำให้้โรคกำำเริิบได้้ นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�มีีโรคไมเกรนและหรืือมีีภาวะ
หลอดเลืือดมีีลิ่่�มเลืือด ไม่่ควรใช้้ยาเม็็ดคุุมกำำเนิิด แต่่ควรพิิจารณาใช้้วิิธีีอื่่�น
ซึ่�่งปลอดภััยกว่่า ผู้้�ที่่�มีีบุุตรเพีียงพอแล้้วจึึงแนะนำำให้้ทำำหมัันเนื่่�องจากเป็็น
วิิธีีคุุมกำำเนิิดที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่�่สุุด

การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้้รับั การรัักษา 12
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มือื การดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอักั เสบลูปู ัสั

ผู้้�ป่่วยโรคลููปััสสามารถมีีบุุตรได้้ แต่่ก่่อนการตั้้�งครรภ์์ควรให้้โรค
เข้้าสู่�ระยะสงบและหยุุดยากดภููมิิคุ้้�มกัันอย่่างน้้อย 6-12 เดืือน ดัังนั้้�นระหว่่าง
ที่่�มีีไตอัักเสบและได้้รัับการรัักษาด้้วยยาไซโคล์์ฟอสฟาไมด์์จึึงควรคุุมกำำเนิิด
อย่่างเคร่่งครััด เนื่่�องจากยามีีผลต่่อทารกในครรภ์์ การตั้้�งครรภ์์เป็็นช่่วงที่่�
ฮอร์์โมนเพศมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมากจึึงมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ
แทรกซ้อ้ นและเกิิดผลลััพธ์์ในการตั้้�งครรภ์ไ์ ม่ด่ ีี ได้แ้ ก่่ ครรภ์์เป็น็ พิิษ คลอดก่อ่ น
กำำหนด การแท้้ง โดยมีีโอกาสเกิิดการกำำเริิบของโรคทั้้�งขณะตั้้�งครรภ์์และ
หลัังคลอด ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยที่�่มีีความต้้องการตั้้�งครรภ์์จึึงควรปรึึกษาแพทย์์
เพื่่�อรัับคำำแนะนำำและเตรีียมตััวก่่อนการตั้้�งครรภ์์ทุุกครั้้�ง

13 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้้รับั การรักั ษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

3. การหลีีกเลี่่ย� งแสงแดด

ผู้้�ป่่วยโรคลููปััสควรหลีีกเลี่่�ยงแสงแดด เนื่่�องจากเป็็นปััจจััย

สำำคััญที่�่ทำำให้้โรคกำำเริิบ ส่่วนใหญ่่มีีผื่่�นขึ้้�นบริิเวณใบหน้้า ตััว และมีี
อาการปวดข้้อเมื่่�อถููกแสงแดดที่�่มีีค่่า SPF มากกว่่า 15 ในผู้้�ป่่วยที่�่
ไวแสงมากและมีีอาการรุุนแรงควรเลืือกที่่�มีีค่่า SPF มากกว่่า 28 หรืือ
30 โดยเลือื กชนิดิ ที่ส�่ ามารถป้อ้ งกันั ได้ท้ ั้้ง� UVA และ UVB เพราะค่า่ SPF
บอกถึึงประสิิทธิิภาพในการป้้องกััน UVB เท่่านั้้�น ควรทาผิิวบริิเวณที่�่มีี
โอกาสสััมผััสกัับแสงแดด เช่่น ใบหน้้า ต้้นคอ หน้้าอก แขนด้้านนอก
ควรทาซ้ำำ��หลัังอาบน้ำำ�� ล้้างหน้้าหรืือมีีเหงื่่�อออกมากนอกจากนี้้� ควร
ระวัังแสงแดดที่่ส� ะท้้อนจากผิวิ น้ำ��ำ หรือื พื้้�นทรายด้้วย การนั่่ง� ทำำงานใกล้้
หน้้าต่่างอาจทำำให้้เกิิดผื่่�นแพ้้แสงได้้ในผู้้�ที่่�ไวต่่อแสงแดดมาก จึึงควรใช้้
ผ้้าม่่านที่่�บัังแสงแดดได้้ดีีหรืือย้้ายโต๊๊ะทำำงานให้้ห่่างหน้้าต่่างมากขึ้้�น
แม้ว้ ่า่ การแต่ง่ กายด้ว้ ยเสื้้อ� ผ้า้ สีเี ข้ม้ หรือื สีดี ำำจะป้อ้ งกันั แสงแดดได้ด้ ีกี ว่า่
สีีขาวหรืือสีีอ่่อน แต่่เสื้้�อผ้้าสีีเข้้มจะดููดซัับความร้้อนจากแสงแดดไว้้
มากกว่่า ดังั นั้้น� จึึงควรสวมเสื้้อ� ผ้้าสีอี ่่อนหรือื สีีขาว ซึ่ง่� สามารถป้อ้ งกันั
แสงแดดและไม่่ดููดซับั ความร้อ้ นไว้้

การดููแลตนเอง เมื่่อ� ได้้รับั การรักั ษา 14
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มืือการดููแลตนเองของผู้้�ป่ว่ ยไตอักั เสบลููปััส

4. การกินิ ยา

ผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลููปััสส่่วนใหญ่่ได้้รัับยารัักษาโรค เป็็นจำำนวนหลายชนิิด
เป็็นระยะเวลานาน จึึงควรกิินยาตามแนวการรัักษาอย่่างเคร่่งครััด ไม่่ควรซื้้�อ
ยากิินเองเพราะผู้้�ป่่วยมีีความไวต่่อการแพ้้จึึงอาจทำำให้้แพ้้ยาได้้ นอกจากนี้้�
ยังั อาจไปเพิ่่ม� หรืือลดการออกฤทธิ์์ข� องยาตััวอื่่น� ๆ ได้้ผู้้�ที่�่ได้้รัับยาขนาดสููงหรืือได้้รัับยาเป็็นเวลานานๆ อาจมีีภาพลัักษณ์์
เปลี่่�ยนแปลงไปบ้้าง เช่่น หน้้าบวมกลม กิินจุุ น้ำ�ำ�หนัักตััวเพิ่่�ม สิิวขึ้้�น แต่่ยัังมีี
ความจำำเป็็นในการใช้้ยาเพื่่�อควบคุุมให้้โรคที่่�กำำเริิบ สงบลงโดยเร็็ว และเมื่่�อ
ครบระยะเวลารัักษาหมอจะลดขนาดยาลงให้้น้้อยที่�่สุุดที่�่สามารถควบคุุมโรคได้้
ผลข้้างเคีียงต่่างๆ จะลดลงและกลัับสู่่�ภาวะปกติิ ดัังนั้้�นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงใน
การเกิิดไตวายเรื้้�อรััง จึึงควรกิินยาตามแผนการรัักษา ไม่่ปรัับขนาดยาหรืือ
หยุุดยาด้้วยตนเองเพราะอาจทำำให้้เกิิดโรคกำำเริิบรุุนแรงจนถึึงเสียี ชีีวิิตได้้

15 การดููแลตนเอง เมื่่อ� ได้้รับั การรักั ษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

5. การควบคุุมอาหาร

อาหารเป็น็ สิ่่ง� ที่แ�่ สดงถึึงวัฒั นธรรมและความเป็น็ อยู่่�ของคนแต่ล่ ะท้อ้ งถิ่่น�
จึึงควรต้้องปรัับให้้กลมกลืืนไปกัับวััฒนธรรมของชุุมชนนั้้�นเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิได้้จริิง
และเกิิดประโยชน์์ในระยะยาว ผู้้�ป่่วยควรตระหนัักถึึงปััญหาการกิินที่�่ไม่่ถููกต้้อง
การไม่่ยอมปรัับพฤติิกรรมที่�่เป็็นปััญหา ได้้แต่่หวัังผลจากยาหรืือผลิิตภััณฑ์์
อาหารเสริิมชนิิดต่่างๆ เพีียงอย่่างเดีียว ซึ่่�งอาจไม่่ดีีเทีียบเท่่ากัับการปรัับ
อาหารที่่�มีีในวิิถีีชีีวิิตประจำำวัันปกติิ และไม่่ต้้องจ่่ายค่่าอาหารเสริิมราคาแพง
โดยไม่่มีีความจำำเป็็น มีีข้้อแนะนำำเรื่่�องการกิินอาหารสำำหรัับผู้้�ป่่วยโรค
ไตอัักเสบลููปััส ดัังนี้้�

การดููแลตนเอง เมื่่�อได้ร้ ับั การรักั ษา 16
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มืือการดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลููปััส 2 กินิ อาหารเกลือื ต่ำำ�� งดเครื่่อ� ง
ปรุงุ รส ผงปรุุงรส เพื่่�อลด
1 กิินอาหารได้้ทุุกชนิิด โดยไม่่มีี โอกาสเกิิดความดัันเลือื ดสููง
อาหารที่่�ต้้องงดยกเว้้นอาหาร
ที่่�เคยมีีประวััติิแพ้้


5 ควรกินอาหารเส้นใย เช่น ผักผล
ไม้ที่รสไม่หวาน อาหารไขมนั ต�่ำ
ลดอาหารประเภทแป้งและน้� ำตาล


6 ควรกิินอาหารแคลเซีียมสููง เนื่่�องจาก
มีีแนวโน้้มเกิิดโรคกระดููกพรุุนจากการ
ใช้้ยาต่่อเนื่่�องกัันเป็็นเวลานาน

3 กิินโปรตีีนไข่่ขาวเพิ่่�มเติิม เพื่่�อ
ทด แ ท น โ ป ร ตีี น ที่่� รั่่� ว ไ ปกัั บ
ปััสสาวะ

4 ควรงดเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ เนื่่�องจาก
ยาบางชนิิดส่่งผลต่่อการทำำงานของตัับ
จึึงอาจทำำให้้เกิิดตัับอัักเสบ

7 ควรควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว งดน้ำำ��หวาน ขนมหวาน งดอาหาร
ไขมัันสููง เช่่น ไข่่แดง กะทิิ เครื่่�องในสััตว์์ เนื้้�อสััตว์์ติิดมััน
อาหารทะเล ควรปรุุงด้้วยวิธิ ีีการต้้ม ปิ้ง�้ นึ่่�ง ย่่าง อบแทน
การทอด การผัดั นอกจากนี้้ก� ารใช้้ยาสเตอรอยด์ย์ ังั มีฤี ทธิ์์�
เพิ่่ม� ความอยากอาหาร จึงึ อาจทำำให้้กินิ จุุ
น้ำำ��หนัักตััวเพิ่่�ม ดัังนั้้�นจึึงควรควบคุุม
ปริมิ าณอาหารไม่่ให้้มากเกิินไป ควรกินิ
อิ่่�มพอดีีและไม่่กิินอาหารระหว่่างมื้้�อ

คู่่�มือื การดููแลตนเองของผู้้�ป่ว่ ยไตอัักเสบลููปัสั

6. การออกกำำลังั กาย

ผู้้�ป่่วยโรครููมาติิกมัักมีีอาการปวดข้้อ ปวดกล้้ามเนื้้�อและข้้อฝืืดแข็็ง
จึึงทำำให้้ผู้้�ป่่วยหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ข้้อนั้้�นๆ ผลที่่�ตามมา คืือ กล้้ามเนื้้�อฝ่่อและ
ข้อ้ หดค้า้ ง การบริหิ ารร่า่ งกายจึึงสำำคััญในการช่่วยฟื้้�นฟููสมรรถภาพร่า่ งกาย
และป้้องกัันภาวะความพิิการของผู้้�ป่่วย การบริิหารร่่างกายอย่่างเหมาะสม
สามารถป้้องกัันภาวะอ้้วนเกิิน กระดููกพรุุนและกล้้ามเนื้้�อฝ่่อ ตลอดจนทำำให้้
ร่่างกายมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่�่ดีีขึ้้�นและสามารถลดขนาดของยาลงได้้ โดยควรบริิหาร
ในระดับั ที่เ�่ หมาะสมโดยไม่ท่ ำำให้เ้ กิดิ ความเจ็บ็ ปวดหรือื บาดเจ็บ็ คือื อาการเจ็บ็ ปวด
ไม่่ควรนานเกิิน 2 ชม.หลัังการบริิหารเสร็็จ และจะต้้องไม่่มีีอาการอัักเสบ
เพิ่่�มขึ้้�นในวัันถััดไป

19 การดูแู ลตนเอง เมื่่อ� ได้้รัับการรักั ษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

ทุุกคนมีีปััญหาที่�่แตกต่่างกััน จึึงต้้องปรัับแนวทางและเป้้าหมายของ
การบริิหารให้้เหมาะสมและประเมิินปััจจััยเกี่่�ยวข้้องเพื่่�อวางแผนร่่วมกัับทีีม
สุุขภาพเป็็นรายๆ ไป ปััจจััยที่�่เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ความรุุนแรงและระยะของโรค
ความรุุนแรงของข้อ้ อักั เสบ ตำำแหน่ง่ ของข้อ้ และกล้า้ มเนื้้อ� ที่ม�่ ีปี ัญั หา อายุุ โรคร่ว่ ม
รููปแบบ ความชอบของผู้้�ป่่วย หากหลัังจากการบริิหารมีีอาการปวดข้้อมาก
ต้อ้ งลดความหนักั และระยะเวลาในการบริิหารลง เมื่่�ออาการดีขี ึ้้น� จึึงค่อ่ ยๆเพิ่่ม�
ความหนัักและระยะเวลา โดยขึ้้�นตามสภาพร่่างกายที่่�สามารถปรัับตััวได้้
ควรหยุุดบริิหารทัันทีีเมื่่�อมีีอาการปวดอย่่างผิิดปกติิหรืือแน่่นหน้้าอก หายใจ
ลำำบาก หากมีีอาการปวดเกร็็งกล้้ามเนื้้�อควรหยุุดพัักเพื่่�อให้้กล้้ามเนื้้�อคลายตััว
ไม่่ควรบริิหารอย่่างหัักโหมและนานเกิินไป การพัักที่�่สมดุุลกัับการบริิหาร
ร่่างกายจะช่่วยให้้กล้้ามเนื้้�อคลายตััว ลดอาการปวด ลดความตึึงเครีียด
นอกจากนี้้� ยัังควรจััดให้้ข้้อได้้พัักในท่่าที่่�เหมาะสมสำำหรัับการใช้้งาน การพัักข้้อ
ในท่่าที่่�ผิิดปกติิจะทำำให้้ข้้อติิด เกิิดรููปพิิการถาวร และแม้้การอัักเสบของข้้อ
หายดีแี ล้้วก็็ไม่่สามารถกลัับมาใช้้งานข้อ้ นั้้�นได้้อีกี

การดูแู ลตนเอง เมื่่อ� ได้ร้ ับั การรัักษา 20
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มือื การดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลููปััส

7. การพัักผ่่อนและการนอนหลัับ

ผู้้�ป่่วยโรคไตอัักเสบลููปััสมีีความเครีียดเป็็นปััจจััยสำำคััญที่�่ทำำให้้
โรคกำำเริิบ เนื่่�องจากต้้องเผชิิญกัับสิ่่�งก่่อความเครีียดหลายอย่่าง ทั้้�งการเป็็น
โรคเรื้้�อรัังที่�่รัักษาไม่่หายขาด การดำำเนิินโรคที่่�ไม่่แน่่นอน มีีระยะสงบและกำำเริิบ
สลัับกััน ความแข็็งแรงของร่่างกายที่�่ลดลง มีีความวิิตกกัังวลกัับภาพลัักษณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนไปทั้้�งจากตััวโรคเอง เช่่น ผมร่่วง ผมบาง ผื่่�น ตลอดจนผลข้้างเคีียง
จากยาที่่�ใช้้ในการรัักษา

21 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้ร้ ัับการรักั ษา
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

ผู้้�ป่่วยวััยรุ่�นได้ใ้ ห้ค้ วามหมายของการเจ็บ็ ป่่วยด้ว้ ยโรคลููปััสไว้้ว่า่

1. เป็็นชีีวิิตที่่�อยู่่�กัับความทุุกข์์ ทุุกข์์กาย ทุุกข์์ใจ ทุุกข์์เรื่่�องเรีียน
เรื่่�องเพื่่�อน และทุุกข์์จากสัังคมรัังเกีียจ

2. ชีีวิิตที่่�มีีแต่่ความไม่่แน่่นอน ตั้้�งแต่่รอการวิินิิจฉััย การรัักษา
การดำำเนิินโรค

3. ดำำเนิินชีีวิิตเหมืือนคุุณหนููผู้้�เปราะบาง ต้้องระมััดระวัังสิ่่�งต่่างๆ
เช่น่ หลีีกเลี่่�ยงแสงแดด การกิินอาหาร


เป็็นโลกของคนแพ้้ แพ้้แสงแดด แพ้้งานหนััก แพ้้สัังขารตััวเอง

สะท้้อนว่่ามีีการรัับรู้�และให้้คุุณค่่าการเจ็็บป่่วยในแง่่ลบ ซึ่�่งอาจก่่อ
ความเครียี ด และบั่่น� ทอนขวัญั กำำลังั ใจในการต่อ่ สู้้�กับั ความเจ็บ็ ป่ว่ ย

4. ดังั นั้้น� จึึงจำำเป็น็ ต้อ้ งเรียี นรู้้� เทคนิคิ การผ่อ่ นคลายเพื่่อ� รักั ษาสมดุุล

ของร่า่ งกาย พยายามทำำจิติ ใจให้ส้ งบสบายปล่อ่ ยวางในเรื่่อ� งต่า่ งๆ
ฝึึกทำำสมาธิิหรืือปฏิิบััติิธรรม ซึ่่�งการพัักผ่่อนที่่�ทำำได้้ง่่าย ได้้แก่่
ฟังั เพลง อ่า่ นหนัังสืือ

การดููแลตนเอง เมื่่อ� ได้ร้ ัับการรักั ษา 22
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มือื การดูแู ลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลูปู ัสั

การพัักผ่่อนที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ การนอนหลัับ ความผิิดปกติิของการ

นอนหลัับสามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดความบกพร่่องและผิิดปกติิของระบบ
ภููมิิคุ้้�มกััน กระตุ้้�นการสร้้างสารภููมิิต้้านทานต่่อตนเอง โดยมีีความ
สััมพัันธ์์กัับความรุุนแรงของโรค โดยเฉพาะโรคที่�่มีีอาการข้้ออัักเสบ
หรืือมีีความเจ็บ็ ปวดร่่วมด้ว้ ย เช่่น โรคลููปัสั นอกจากนี้้�คุุณภาพการ
นอนหลับั ยังั อาจถูกู รบกวนได้จ้ ากปัจั จัยั ทางกายภาพ ได้แ้ ก่่ ความร้อ้ น
ความเย็็น ความมืืด ความสว่่าง เสีียง สภาพจิิตใจและสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกด้้วย เพื่่�อคุุณภาพการนอนหลัับที่่�ดีี จึึงควรฝึึกนิิสััยให้้ตื่่�นนอนเป็็น
เวลาทุุกวััน ควรนอนหลัับสนิิทอย่่างน้้อยวัันละ 6-8 ชม. ไม่่เข้้านอน
ดึึกเกิินไปเพราะทำำให้้นอนหลัับยาก งดดื่่�มชา กาแฟหรืือแอลกอฮอล์์
ไม่่ควรกิินยานอนหลัับทุุกวัันเพราะจะทำำให้้ติิดยา หากต้้องทำำงานที่่�ใช้้
แรงและใช้้เวลานาน ควรแบ่่งงานเป็็นส่่วนๆ และหยุุดพัักเป็็นช่่วง
เพื่่�อไม่่ให้้ร่่างกายตึึงเครีียดมากเกิินไป นอกจากนี้้�การพัักงีีบหลัับใน
ตอนสายหรืือบ่่ายจะช่่วยลดอาการอ่่อนเพลีียรวมทั้้�งควรจััด
สิ่่�งแวดล้้อมให้้สะอาด สงบสบาย ผ่่อนคลายและไม่่มีีสิ่่�งรบกวน
เพื่่�อส่่งเสริิมการนอนหลัับพัักผ่่อนที่�่มีีคุุณภาพ

23 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้้รัับการรักั ษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

การดููแลตนเอง เมื่่�อได้ร้ ับั การรัักษา 24
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

8. การจดั การความเครยี ดทางอารมณ์

โรคไตอัักเสบลููปััส ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อร่่างกายและจิิตใจ การทำำ
บทบาทหน้้าที่�่ในครอบครััว การงาน เศรษฐกิิจ ไม่่ว่่าจะมีีอาการเล็็กน้้อยหรืือ
รุุนแรง ไม่่ว่่าผลการวิินิิจฉััยเร็็วหรืือช้้า ผู้้�ป่่วยจะเกิิดความรู้้�สึึกสููญเสีีย
ทั้้�งรู้้�สึึกสููญเสีียความสามารถ ความมั่่�นใจ บางคนเกิิดความเครีียด ความวิิตก
กัังวล ภาวะซึึมเศร้้า บางคนรู้้�สึึกโกรธ เช่่น โกรธคนที่�่มีีสุุขภาพดีีเพราะรู้้�สึึกว่่า
ไม่่ยุุติิธรรมที่่�ต้้องป่่วย โกรธกระบวนการตรวจวิินิิจฉััยที่่�ล่่าช้้า ฯลฯ บางคน
รู้้�สึึกผิิดเพราะอาจตกงานหรืือตกเป็็นภาระของครอบครััว บางคนอาจมีี
อาการทางกายร่ว่ มด้ว้ ย เช่น่ นอนไม่ห่ ลับั ผู้้�ป่่วยจึึงควรมีแี นวทางเพื่่อ� จัดั การ
กัับความเครีียดทางอารมณ์ ์ ดังั นี้้�

ใช้้หลัักพุุทธศาสนาอย่า่ งง่า่ ย แสวงหาการรัักษาและความรู้้�ในการ
ได้แ้ ก่่ การกำำหนดลมหายใจ การทำำ ดููแลตนเองจากผู้ท้� ี่�เ่ ชื่่อ� ถืือได้้ ได้้แก่่
สมาธิิ การกำำหนดจิติ ให้้อยู่่�กัับกาย แพทย์์ พยาบาล บุุคลากรทีมี สุุขภาพ
การตามลมหายใจให้้ทันั เพื่่อ� ให้ร้ ู้้�ว่่า ไม่่ควรแสวงหาการรัักษาที่อ�่ าจไม่ถ่ ููก
กำำลัังทำำอะไร เรีียนรู้�สภาพร่่างกาย ต้อ้ งตามหลักั วิิชา เช่น่ ไสยศาสตร์์
ตนเองที่�่เปลี่่�ยนแปลง ฝึึกการมองโลก ยาต้ม้ ยาหม้้อ หรือื ซื้้อ� ยามากิินเอง
ในแง่่บวก และยอมรัับว่า่ ต้้องมีีการ ซึ่�่งอาจทำำให้เ้ กิดิ ภาวะแทรกซ้้อน

ดููแลตัวั เองพิิเศษกว่า่ คนทั่่ว� ไป รุุนแรง

เปิดิ ใจเพื่่�อเรียี นรู้�
ในสิ่่�งต่่างๆ

25 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้ร้ ับั การรัักษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

มาติดิ ตามการรัักษา

ตามการนััดหมาย รวมถึึง ปรับั กิจิ กรรมการจัดั การ
ตนเองจนรู้้�สึึกได้ว้ ่า่ ไม่่
พิิจารณามาพบแพทย์ก์ ่่อน ลำำบากและเป็น็ ส่่วนหนึ่่�ง
ของกิจิ วััตรประจำำวััน
วันั นััดได้เ้ มื่่�อมีอี าการ

รัับฟัังข้้อมูลู ที่จ�่ ำำเป็น็ เป็็นระยะ ผิดิ ปกติิ

เพื่่อ� ค่่อยๆ ปรับั ทัศั นคติกิ ารใช้้

ชีีวิติ อยู่่�กับั โรคให้ไ้ ด้้ด้้วยความ สอบถามทุุกครั้้ง� เมื่่อ� มีี
เข้้มแข็็ง ข้อ้ สงสััย หรืือได้้รัับข้อ้ มูลู

ที่�ไ่ ม่่ชััดเจน เพื่่�อความรู้้�และ

แจ้้งให้้บุุคลากรทีมี สุุขภาพ ความเข้า้ ใจที่�่ถููกต้้อง

ทราบเมื่่�อมีปี ััญหาในการ

ปฏิบิ ัตั ิิตััว ระบายความคับั

ข้้องใจให้ฟ้ ััง เพื่่อ� หา

แนวทางแก้ไ้ ขร่ว่ มกััน

แจ้้งเจ้้าหน้้าที่่เ� มื่่�อให้ข้ ้อ้ มูลู
ที่่ม� ากเกินิ ไป ศึึกษาข้อ้ มููล
จากเอกสารสำำหรัับอ่า่ น

ทบทวนเมื่่�ออยู่่�ที่�่บ้้าน

คู่่�มืือการดููแลตนเองของผู้้�ป่่วยไตอัักเสบลููปััส

การดููแลสุุขภาพที่่�ถููกต้้องสม่ำำ��เสมอมีีความสำำคััญ
ไม่่น้้อยไปกว่่าการรัักษาด้้วยยา ผู้้�ป่่วยโรคไตอัักเสบลููปััส
จึึงต้้องทำำความเข้้าใจและเรีียนรู้ �เรื่่�องโรคที่�่มีีความเรื้้�อรััง
เรีียนรู้้�การปรัับวิิถีีการดำำเนิินชีีวิิตให้้เหมาะสมกัับโรค

สิ่่ง� สำำคัญั ที่ส่� ุุด คือื การมีจี ิติ ใจที่เ�่ ข้ม้ แข็ง็ สงบ มั่่น� คง
นอกจากตัวั ผู้้�ป่ว่ ยเองแล้ว้ คนใกล้้ชิิด ได้้แก่่ คู่่�สมรส ญาติิ

พี่่�น้้อง เพื่่�อน ยัังเป็็นแหล่่งสนัับสนุุนสำำคััญที่่�จะช่่วย
ประคัับประคองให้้ผู้้�ป่่วยมีีขวััญกำำลัังใจในการดำำเนิินชีีวิิต

อยู่่�ได้้อย่่างมีีคุุณภาพชีีวิิตที่�่ดีี

27 การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้ร้ ับั การรักั ษา
ด้ว้ ยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

9. การเก็็บปัสั สาวะ 24 ชั่่�วโมง

โรคลููปััสเป็็นโรคเรื้้�อรัังที่�่ต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะ
เวลานาน ตลอดระยะเวลาการเจ็็บป่่วยส่่วนใหญ่่จึึงต้้องดููแลตััวเองอยู่่�ที่�่บ้้าน
แบบผู้้�ป่่วยนอกและมาพบทีีมสุุขภาพเมื่่�อถึึงกำำหนดนััดหมาย ปััจจััยที่่�สำำคััญ
นอกจากทีีมสุุขภาพแล้้ว ตััวผู้้�ป่่วยเองจำำเป็็นต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจและมีี
ทัักษะในการจััดการตนเองที่่�เหมาะสม ซึ่�่งผลลััพธ์์ในการรัักษาที่่�ดีีจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็
ต่่อเมื่่�อบุุคลากรทีีมสุุขภาพเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุนทั้้�งข้้อมููลความรู้้� คำำแนะนำำ
ตลอดจนการชี้้�แนะแหล่่งประโยชน์์ที่่�เหมาะสมถููกต้้อง มีีการสื่่�อสารกัับผู้้�ป่่วย
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อปรัับแผนในการจััดการตนเองให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ที่�่เปลี่่�ยนแปลงไป เพื่่�อร่่วมพััฒนาศัักยภาพของผู้้�ป่่วย ร่่วมปรัับกลยุุทธ์์ให้้
สามารถเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมให้้เหมาะสมกัับโรคได้้ ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยรู้้�สึึกมีี
ส่่วนร่่วมในความสำำเร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น รู้้�สึึกมั่่�นใจ เห็็นคุุณค่่าของตััวเอง ตลอดจน
สามารถดำำรงชีีวิิตอยู่่�กัับโรคเรื้้�อรัังได้้อย่่างมีีคุุณภาพชีีวิิต

เก็บ็ ปััสสาวะ
ส่่งตรวจ

การดูแู ลตนเอง เมื่่�อได้้รัับการรัักษา 28
ด้้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์์

คู่่�มืือการดูแู ลตนเองของผู้้�ป่ว่ ยไตอักั เสบลูปู ััส

เก็บ็ ถูกู ต้้องได้้รับั การรัักษารวดเร็็ว

การเก็็บปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมง ทำำเพื่่�อตรวจดููหน้้าที่�่ของไต ในการขัับ
ของเสียี และเกลือื แร่่ ตรวจโปรตีีนที่�ร่ ั่่ว� ออกมากับั ปััสสาวะ ตรวจฮอร์์โมน หรือื
สารเคมีอี ื่่น� ๆ โดยจะให้ผ้ ลการตรวจที่ค�่ ่อ่ นข้า้ งแม่น่ ยำำ จึึงควรเก็บ็ อย่า่ งถูกู ต้อ้ ง
อุุปกรณ์ ์ ท่า่ นจะได้ร้ ับั แกลลอน และ สารกัันบููด กลับั บ้้านไปด้ว้ ย

หมายเหตุุ

1. หากเก็็บปัสั สาวะไม่่ครบตามเวลา หรือื ปััสสาวะทิ้้ง�
มากกว่่า 2 ครั้้�ง ให้้แจ้้ง เจ้้าหน้้าที่่�เมื่่�อนำำส่่งห้้อง
ตรวจ
2. ระหว่า่ งการเก็บ็ ปัสั สาวะ ไม่ต่ ้อ้ งงดอาหาร กิินยา
ทุุกตััวตามเดิิม
3. ปััสสาวะก่่อนอาบน้ำ�ำ�และก่่อนถ่่ายอุุจจาระ เพื่่�อ
ป้้องกันั การเก็บ็ ไม่ค่ รบ
4. ห้า้ มสูดู ดมสารกันั บูดู เด็ด็ ขาด และหลังั นำำปัสั สาวะ
ใส่แ่ กลลอนให้้ปิิดฝาทุุกครั้้�ง
5. หากมีีประจำำเดืือน ให้้เลื่่�อนการเก็็บ
ออกไปก่่อน และแจ้ง้ เจ้า้ หน้้าที่�ท่ ราบ

สแกนเพื่่อ� ดูวู ิดิ ีีโอ

29 ดก้าว้ รยดยูแูาลไซตโนคเลอฟงอเสมื่ฟ่อ� าไดไ้ม้รดัับ์์ การรัักษา

วิธิ ีีเก็บ็ ปัสั สาวะ

เริ่่�มเก็็บปััสสาวะก่่อนวัันมาส่่ง 1 วััน เช่่น ต้้องการส่่งตรวจ
ปััสสาวะวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2565 ท่่านต้้องเริ่่�มเก็็บปััสสาวะ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1
ตุุลาคม 2565

วัันที่�่ 1 ตุุลาคม 2565 หลัังตื่่�นนอนให้้ปััสสาวะทิ้้�งไป (ดููเวลาที่�่ปััสสาวะ
เช่่น 6.00 น. นัับเป็็นเวลาเริ่่�ม เราจะเก็็บปััสสาวะจนครบเวลา 6.00 น.
พรุ่�งนี้้�) หลัังจากนั้้�นเก็็บปััสสาวะครั้้�งที่่� 2 ทั้้�งหมดใส่่แกลลอน แล้้วเท
สารกัันบูดู ที่�่เตรีียมให้้ทั้้ง� หมดใส่่แกลลอน เอียี งแกลลอนไปมาเพื่่อ� ให้ส้ าร
กัันบููดละลายปนกัับปััสสาวะเก็็บปััสสาวะครั้้�งต่่อๆ ไป (ทั้้�งกลางวัันและ
กลางคืนื ) ใส่่แกลลอนทุุกครั้้�ง
วันั ที่�่ 2 ตุุลาคม 2565 เวลา 6.00 น. (ครบเวลาเก็็บ) ให้้ท่่านปััสสาวะใส่่
แกลลอนเป็น็ ครั้้ง� สุุดท้้าย แล้้วปิิดฝานำำส่่งที่ห�่ ้อ้ งตรวจปัสั สาวะ

บรรณานุุกรม

ผู้จ้� ััดทำำ : นางสาวอรนลินิ สินิ ธิิทา
นักั ศึึกษาชั้้�นปีที ี่่� 4 หลักั สููตรวิทิ ยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาเวชนิทิ ัศั น์์ คณะแพทยศาสตร์ ์ มหาวิทิ ยาลััยขอนแก่่น

อาจารย์์ประจำำวิิชา : รศ.ดุุษฎีี มุุสิิกโปดก และ ดร.ปิิยนััส สุุดีี
อาจารย์ป์ ระจำำหลัักสููตรวิทิ ยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเวชนิทิ ัศั น์์
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยั ขอนแก่่น

อาจารย์์ที่ป�่ รึึกษาด้า้ นเทคนิิค : อ.ดร.ชมนาด อุุปชิิตกุุล
และ อ.แคน กอมณีี อาจารย์์ประจำำหลัักสูตู รวิทิ ยาศาสตรบัณั ฑิิต
สาขาเวชนิทิ ัศั น์์ คณะแพทยศาสตร์ ์ มหาวิทิ ยาลัยั ขอนแก่่น

อาจารย์์ที่�ป่ รึึกษาด้า้ นเนื้ืื��อหา : นาง อรทัยั วันั ทา
ตำำแหน่ง่ พยาบาลชำำนาญการพิเิ ศษ หน่ว่ ยโรคข้อ้ และรููมาติสิ ซั่่�ม

คู่�ม่ ือื การดูแู ลตนเองของผู้�ป้ ่่วยไตอักั เสบลููปัสัA pocket guide of self care
for lupus nephritis patients


Click to View FlipBook Version