The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Arina Yaena, 2020-02-19 03:38:30

Frihan Y.

Portfolio

PREFACE

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portpolio) เป็นการแสดงใหเ้ หน็ ร่องรอยการ
เรียนรผู้ ลการเรยี นรแู้ ละความรับผดิ ชอบในหนา้ ที่ ขา้ พเจา้ มีความต้ังใจในการรวบรวม
เอกสารขอ้ มูลตา่ ง ๆ ทง้ั ทีเ่ กย่ี วกบั ประวตั สิ ว่ นตวั และผลการศกึ ษาหาความรู้ โดยใช้
ขน้ั ตอนในการจดั ทา ดงั น้ี ประวตั ิ ประมวลการจดั การเรียนรู้ ประมวลภาพกจิ กรรม

ในการจดั ทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portpolio) ครงั้ นี้ ทกุ ขน้ั ตอนขา้ พเจา้
หวงั วา่ ส่งิ ทดี่ ีงามเหลา่ นจ้ี ะเปน็ ผลดตี อ่ การศกึ ษาและพฒั นาของชาตสิ บื ต่อไป

……………………………………………
(นางสาวฟีรฮาน แยนา)

RESUME EDUCATION

ชือ่ -สกลุ นางสาวฟรี ฮาน แยนา ระดับประถมศึกษา
ชื่อเล่น องั โรงเรียนเทศบาล 1 บา้ นจะบงั ติกอ
เกดิ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ.2538 ต.จะบงั ติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทอี่ ยปู่ จั จบุ นั 99/20 ต.สะบารัง
ระดับมธั ยมศึกษา
อ. เมอื ง จ.ปตั ตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู
โทรศัพท์ 0883920071 ต.สะบารัง อ.เมือง จ. ปัตตานี
Email [email protected]
บคุ คลทจี่ ะตดิ ต่อได้ ระดับปริญญาตรี
มหาวยิ าลยั สงขลานครินทร์
นางสาวโรสมยี ์ แยนา (พี่สาว) ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

โทรศพั ท์ 0883875495 Nothing great was ever
achieved without
enthusiasm.

ไม่มสี ่ิงย่งิ ใหญ่สงิ่ ไหนทจี่ ะสำเรจ็ ได้
โดยปรำศจำกควำมกระตอื รอื รน้

ความสามารถพิเศษ

1. ใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point , Microsoft Publisher ได้ดี

2. สามารถผลติ สอื่ การสอนงา่ ย ๆ ได้ เชน่ แบบเรยี นสาเร็จรูป , สอื่
กระเปา๋ ผนัง , แบบเรยี นคอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอน CAI , ส่อื ตะกร้า เปน็ ต้น

งำนอดเิ รก

อา่ นหนงั สอื ออกกาลงั กาย ถา่ ยภาพ

ประวัตกิ ำรปฏิบัตงิ ำน

คณะกรรมกำร BYE FRESHY 2557 มหำวทิ ยำลยั สงขลำนครนิ ทร์
อนกุ รรมกำรสโมสรนักศกึ ษำ คณะศึกษำศำสตร์ 2558
มหำวิทยำลยั สงขลำนครินทร์
นกั ศกึ ษำสังเกตกำรสอน โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนจะบังตกิ อ
อ.เมือง จ.ปัตตำนี
นักศึกษำฝกึ ประสบกำรณว์ ิชำชีพครู โรงเรียนเมืองปตั ตำนี อ.เมอื ง
จ.ปัตตำนี

ประสบกำรณ์ด้ำนฝกึ อบรม

อบรมผูก้ ำกับลูกเสือสำมญั รุ่นใหญ่
อบรมกำรผลิตสือ่ สำหรับเด็กประถม

ฝกึ ประสบกำรณว์ ิชำชีพ

โรงเรยี นเมืองปตั ตำนี

งำนที่ไดร้ ับมอบหมำย
 สอนในรายวชิ าภาษาไทย ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 3
 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
 ผู้ชว่ ยผกู้ ากบั ลูกเสอื สารอง
 ปฏบิ ัติหนา้ ท่ีตามคาส่ังต่าง ๆ ของสายชั้น และโรงเรยี น

ACTIVITIES

ละหมาดฮาญจั เปิดเทอม

15 พ.ค. 61

ACTIVITIES

ละศีลอดสมั พันธ์

25 พ.ค. 61

ACTIVITIES

วนั ราลกึ พระคณุ ครู

6-7 ม.ิ ย. 61

ACTIVITIES

กจิ กรรมเรารกั ในหลวง

7 ก.ค. 61

ACTIVITIES

พบปะ พดู คยุ กับ อาจารยน์ เิ ทศก์

10 ม.ิ ย. 61

ACTIVITIES

กจิ กรรมกระทรวงธกิ ารเคล่อื นที่

20 พ.ค. 61

ACTIVITIES

รกั แม่ Love Mom

9 ส.ค. 61

ACTIVITIES

จดั บอรด์ วนั แม่

8 ส.ค. 61

ACTIVITIES

จดั หนังสอื ห้องสมุด

3 ส.ค. 61

ACTIVITIES

จัดบอร์ดโครงการคณุ ธรรม
ออมวนั ละนดิ ชวี ติ สดใส

9 ส.ค. 61

ACTIVITIES

วนั สันติภาพ

16 ส.ค. 61

ACTIVITIES

ตลาดนดั พอเพยี ง

17 ก.ย. 61

ACTIVITIES
กิจกรรมโฮมรมู อา่ นคายาก

ACTIVITIES

วันกฬี าสี

16 ส.ค. 61

ACTIVITIES

ฝกึ ซ้อมกฬี าแฮนด์บอล วนั กฬี าสี

11 ก.ค. 61

ACTIVITIES

วันมทุ ิตาจติ เกษยี ณ ๖๑

21 ก.ย. 61

ACTIVITIES

งานมหกรรมวิชาการ

11 ต.ค. 61

ACTIVITIES

โครงการสง่ เสรมิ กิจกรรมเนอ่ื งในวนั ภาษาไทย
กจิ กรรมประกวดคดั ลายมอื

23 ก.ค. 61

ACTIVITIES

ตกั อาหารกลางวนั

ACTIVITIES

ละหมาดฮาญตั สู่ความเซอลามัต

5 ม.ค. 62

ACTIVITIES

จดั การแสดงของสายชน้ั ป.3 ในวนั ปใี หม่

27 ธ.ค. 61

ACTIVITIES

จดั ทาปา้ ยซุ้ม BINGO สายชน้ั ป.3

26 ธ.ค. 61

ACTIVITIES

การแสดงของนกั ศกึ ษาฝึกสอนในวนั ปีใหม่

27 ธ.ค. 61

ACTIVITIES

กจิ กรรมทาขนนโค ในคาบลกู เสอื

30 ม.ค. 62

ACTIVITIES

โครงการระบายสกี าแพงโรงเรยี น

20-30 ม.ค. 62

ACTIVITIES

ช่วยครตู ิวนักเรยี นสาหรบั สอบ NT

ACTIVITIES

คุมสอบนกั เรียนดา้ นการอา่ น และการเขยี น

11 ก.พ. 62

ACTIVITIES

จัดบอร์ดวันลอยกระทง

21 พ.ย. 61

ACTIVITIES

กจิ กรรมเดินขบวนโรงเรียนพระราชทาน

18 ม.ค. 62

ACTIVITIES

คุมเดก็ ทาเขตบรกิ าร

ACTIVITIES

ยืนเวรตอ้ นรบั นักเรยี นในตอนเชา้

ACTIVITIES

ช่วยครูจัดตกแตง่ หอ้ งเรียน

25 ธ.ค. 61

ACTIVITIES

ช่วยครจู ดั ทาสอื่ การเรยี นการสอน

ACTIVITIES

ช่วยครูจดั หอ้ งเรียน

25 ธ.ค. 61


Click to View FlipBook Version