The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SiriNaGear, 2019-11-22 00:32:04

W1-24844

Action Movie

ข|Page

คำนำ

โปรเจ็กตน์ ี้จดั ทำขนึ้ เพ่ือประกอบการเรยี นวิชา ว20296 การสรา้ ง
ส่ืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ โดยมีจดุ ประสงคเ์ พือ่ ให้ผจู้ ัดทำได้ฝึกการศึกษา
ค้นควา้ และนำสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไวเ้ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอนของตนเองและครตู ่อไป
ทงั้ นี้ เนอื้ หาได้รวบรวมมาจากหนงั สือแบบเรียนและจากหนังสือ
คูม่ อื การเรยี นอีกหลายเลม่ ขอขอบพระคุณอาจารย์ สริ ิลักษณ์
อย่างสูงท่ีกรุณาตรวจ ใหค้ ำแนะนำเพื่อแกไ้ ข ใหข้ ้อเสนอแนะตลอด
การทำงาน ผจู้ ัดทำหวงั วา่ รายงานฉบับน้ีคงมปี ระโยชน์ต่อผู้ท่ี
นำไปใชใ้ หเ้ กิดผลตามความคาดหวงั

ลงชื่อ สิริภทั ร์ เสรมิ ศรี
ผจู้ ดั ทำ

ค|Page

สารบญั

จอหน์ วคิ แรงกวา่ นรก ................................................................................................................................1
เร่อื งย่อ .................................................................................................................................................................2
นกั แสดง ......................................................................................................................................................4

จอห์น วคิ แรงกวา่ นรก 2 .........................................................................................................................5
เรือ่ งย่อ .................................................................................................................................................................6
นักแสดง ......................................................................................................................................................8

จอห์น วิค แรงกวา่ นรก 3 .........................................................................................................................9
เรอ่ื งย่อ .............................................................................................................................................................. 10

นกั แสดง................................................................................................................................................................... 12
ปลน้ เร็วฝา่ โคตรพายุ....................................................................................................................................13

เรื่องย่อ .............................................................................................................................................................. 14
นักแสดง................................................................................................................................................................... 15
แรมโบ้ 5 นกั รบคนสดุ ท้าย..................................................................................................................... 18

เรอ่ื งย่อ .............................................................................................................................................................. 19
นกั แสดง................................................................................................................................................................... 22

1|Page

2|Page

จอหน์ วคิ แรงกวา่ นรก

เรือ่ งย่อ:หลังสูญเสียเฮเลน ภรรยาจากโรครา้ ย จอหน์ วิ

คได้รบั สุนัขช่ือเดซี จากภรรยาซง่ึ ใหเ้ ขาไวเ้ พื่อคลายความเศรา้
จอหน์ มกั จะพาเดซีออกไปขบั รถเล่น วันหนง่ึ ขณะเติมนำ้ มัน จอหน์
พบกบั กลุม่ วยั รุ่นนำโดยไอโอเซฟ ทาราซอฟ ไอโอเซฟชมรถฟอร์ด
มัสแตง มคั 1 ของจอห์นและเสนอจะซื้อต่อแตจ่ อหน์ ปฏเิ สธ คืนนั้น
ไอโอเซฟและพรรคพวกบกุ บา้ นจอห์น พวกเขาทำร้ายจอห์นและฆา่
เดซกี อ่ นจะขโมยรถฟอร์ดไป

ตอ่ มาไอโอเซฟไปที่อขู่ องออเรลโิ อเพ่อื ใหเ้ ปลี่ยนทะเบยี นรถ
แตอ่ อเรลโิ อจำไดว้ า่ เปน็ รถของจอห์น หลงั รู้วา่ ไอโอเซฟทำร้าย
จอห์นและขโมยรถมา ออเรลโิ อไลไ่ อโอเซฟออกไปจากอู่ จากนัน้ ไม่
นาน จอห์นมาที่อ่ขู องออเรลิโอและรบั ทราบวา่ ไอโอเซฟเป็นลูกของ
วิกโก ทาราซอฟ หัวหนา้ แกง๊ มาเฟียรัสเซยี อีกดา้ นหนง่ึ วกิ โกซ่งึ รู้
ว่าไอโอเซฟทำอะไรลงไปเล่าให้ไอโอเซฟฟังวา่ เดิมจอหน์ เป็นนกั ฆา่
ฝมี อื ฉกาจผูม้ ฉี ายาวา่ "บาบายากา" (จอมปีศาจ) แตภ่ ายหลงั ออก
จากวงการเพื่อไปแต่งงานกบั เฮเลน ต่อมาวิกโกขอเจรจากับจอห์น
แตจ่ อหน์ ปฏิเสธ วิกโกจงึ สง่ คนไปฆา่ จอหน์ ที่บ้านแตจ่ อห์นสามารถ
จดั การได้หมด วกิ โกตง้ั ค่าหัวจอหน์ 2 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐและเสนอ
ค่าหัวเปน็ การสว่ นตวั ใหม้ าร์คัส ผู้ซง่ึ เปน็ เหมอื นทีป่ รึกษาของจอหน์

3|Page

จอห์นจงึ ลภ้ี ัยไปอยู่ทีโ่ รงแรมคอนทิเนนทลั ในนครนวิ ยอร์ก ท่ีซึ่งมี
กฎว่าห้ามฆ่ากนั ในพนื้ ทโี่ รงแรม

วนิ สตัน ผู้จัดการโรงแรมบอกจอหน์ วา่ ตอนนี้ไอโอเซฟ
กบดานอยู่ทไี่ นต์คลับชอื่ เดอะเรดเซอรเ์ คิล จอห์นจงึ ไปที่น่ันแตถ่ กู
คนของวกิ โกขดั ขวางจนไอโอเซฟหนไี ปได้ เม่ือกลับมารกั ษาตวั ท่ี
โรงแรม จอหน์ สู้กับมิสเพอร์กิน นกั ฆ่าท่ีหวังค่าหัวจากวกิ โกกอ่ นจะ
เคน้ ถามถึงท่ีอยู่ของวิกโกและทบุ เธอจนสลบ จอหน์ ทิ้งมสิ เพอร์กิน
ไว้กบั แฮรร์ ี เพ่ือนนกั ฆ่าท่ีอยู่ห้องขา้ ง ๆ

ต่อมาจอหน์ ไปทีโ่ บสถ์ซง่ึ ใช้บงั หนา้ ธรุ กิจใต้ดนิ ของวกิ โกแลว้
จดั การทำลายทรัพยส์ ิน ก่อนจะซุ่มโจมตวี ิกโกที่ตามมา วิกโกจบั ตวั
จอหน์ ไดส้ ำเร็จและส่งั ใหค้ นของตนฆ่าจอห์นก่อนจะออกไป แต่มาร์
คัสเขา้ มาขัดขวางจนจอหน์ หนีออกมาได้แล้วตามไปเค้นถามวิกโก
จนยอมบอกท่ีซ่อนของไอโอเซฟ จอห์นไปท่ีนัน่ และฆา่ ทุกคนรวมถงึ
ไอโอเซฟ

อกี ดา้ นหนง่ึ มิสเพอรก์ นิ ท่ีฆ่าแฮรร์ แี ละหนีออกมาไดบ้ อกวิ
กโกวา่ มาร์คัสคอยชว่ ยเหลอื จอหน์ อยา่ งลับ ๆ วกิ โกจึงไปหามาร์คสั
ก่อนจะทรมานและฆ่าเขา มิสเพอร์กินลอ่ ให้จอหน์ มาหาแต่วนิ สตนั
โทรเรียกใหม้ สิ เพอรก์ นิ ออกไปพบ วินสตันแจง้ มสิ เพอร์กินว่าเธอ
ละเมิดกฎหา้ มฆา่ ในโรงแรม ก่อนจะให้คนของตนยิงมสิ เพอร์กินจน
ตายเปน็ การลงโทษ

4|Page

วนิ สตันแจ้งจอหน์ วา่ วกิ โกกำลังหลบหนีไปทางเฮลคิ อปเตอร์
จอห์นจึงตามไปก่อนจะสู้กบั วิกโกตวั ตอ่ ตัว จอหน์ แทงวิกโกจนตาย
แล้วไปทค่ี ลินิกสตั ว์ใกลเ้ คยี งเพ่ือรักษาตวั ภาพยนตร์จบลงเมื่อ
จอห์นช่วยชวี ิตสนุ ขั ตัวหนงึ่ ในคลินกิ แล้วพาเดนิ ไปตามทาง

วนั ทฉี่ าย: 24 ตุลาคม 2014 (สหรัฐ(

23 ตุลาคม 2014 (ไทย(

นกั แสดง: เคอานู รฟี ส์

ไมเคิล นคี วิสต์
อัลฟี อัลเลน
เอเดรยี น พาลคิ ก้ี
ไมเคิล นคี วิสต์
วลิ เลม เดโฟ

ผู้กำกบั : แชด สตาเฮลสกี

เดวิด ลินช์

5|Page

6|Page

จอห์น วิค แรงกว่านรก 2

เร่ืองย่อ: 4 วันหลงั เหตกุ ารณ์ในภาคแรก จอห์น วิค อดีต

นักฆา่ ตามรถฟอร์ด มสั แตง มัค 1 ของตนท่ีถูกขโมยไปท่ีคลงั สินค้า
ของอบั ราม ทาราซอฟ น้องชายของวิกโก ทาราซอฟ หวั หน้าแก๊ง
มาเฟยี รัสเซียท่ีถูกจอห์นฆา่ ในภาคแรก ท้ังสองตกลงจะสงบศึกก่อน
จอห์นจะขับรถของตนกลบั บา้ นและฝังคลังอาวุธของตนไว้ตามเดิม
ตอ่ มาซนั ติโน ดนั โตนิโอ หัวหน้าแกง๊ มาเฟียอติ าลมี าเย่ียมจอหน์ ท่ี
บา้ นแลว้ บังคับให้จอห์นทำตาม "ตราพนั ธะ" (เหรียญตราแทน
สัญญาท่ีไม่อาจยกเลิกไดใ้ นโลกนักฆ่า) ท่เี คยให้ไว้กบั ซนั ตโิ นเม่อื ครั้ง
ยงั ทำงานเป็นนักฆา่ แต่จอหน์ ปฏเิ สธ ซันติโนจึงระเบิดบ้านจอหน์ ทง้ิ
จอห์นไปท่ีโรงแรมคอนทเิ นนทัลในนครนวิ ยอร์กเพื่อปรึกษากับวินส
ตัน ผู้จดั การโรงแรม วนิ สตันเตือนจอห์นวา่ โลกนักฆา่ มีกฎ 2 ข้อที่
ไมอ่ าจละเมิดได้คือ ไมม่ ีการฆ่ากันในพนื้ ที่โรงแรม และตราพนั ธะไม่
สามารถยกเลิกได้ จอหน์ จึงต้องจำยอมแล้วไปพบซนั ตโิ น ผสู้ ัง่ ให้
จอห์นฆ่าจิอันนา พีส่ าวของตนเพอื่ ครองตำแหน่งสภาสูง (กลมุ่
หัวหน้าแกง๊ มาเฟีย 12 คนทีค่ วบคมุ โลกนกั ฆ่า) แทน จอหน์ เดินทาง
ไปทโี่ รมเพ่ือวางแผน โดยมเี อรสี บอดีก้ ารด์ ของซันตโิ นคอยจับตาดู
อยู่

ท่โี รม จอหน์ ลอบเข้าไปในงานเลีย้ งเพือ่ พบกับจิอนั นา จิอนั
นาผู้ซึง่ รู้ว่าจอห์นมาเพ่อื ฆา่ ตนเลอื กทจี่ ะฆา่ ตวั ตายก่อนจอห์นจะยิง

7|Page

เธอท่ศี ีรษะเพื่อทำตราพันธะให้สำเรจ็ ขณะหนีออกจากงานเลีย้ ง
จอห์นถูกแคสเซยี น บอด้กี าร์ดของจิอันนาและคนของซนั ติโนไล่
ตาม เมอ่ื จอห์นกลับไปท่ีนครนิวยอร์ก เขาพบวา่ ซนั ติโนตั้งคา่ หัวเขา
เป็นเงนิ 7 ล้านดอลลารส์ หรฐั ทำใหจ้ อหน์ ต้องสูก้ ับนักฆ่าจำนวน
มากก่อนจะสกู้ บั แคสเซียน ต่อมาจอห์นซึ่งบาดเจ็บหนักไปพบโบ
เวอรคี งิ หัวหนา้ แกง๊ อาชญากรรมใตด้ ินแลว้ เสนอว่าจะฆา่ ซันตโิ นให้
แลกกบั ใหโ้ บเวอรีคงิ ช่วยเหลอื โบเวอรคี ิงจงึ ส่งจอห์นไปท่ี
พิพิธภัณฑ์ที่ซนั ติโนอยู่ ทนี่ น่ั จอห์นไล่ลา่ ซันติโนโดยฆ่าคนของซันติ
โนไปจำนวนมากและดวลกบั เอรีสก่อนจอห์นจะแทงเอรสี จนตาย

จอห์นตดิ ตามซันติโนไปที่โรงแรมคอนทิเนนทลั ซนั ตโิ นเย้ย
หยนั จอห์นว่าเขาตง้ั ใจจะพกั อยทู่ น่ี เ่ี ปน็ เวลานานด้วยรู้วา่ มีกฎหา้ ม
ฆ่าในโรงแรม แต่จอห์นยิงซนั ติโนที่ศีรษะจนตาย ต่อมาจอหน์ ไปพบ
วนิ สตัน ผู้แจ้งขา่ ววา่ จอห์นถูกขับออกจากโลกนกั ฆ่าดว้ ยละเมดิ กฎ
ทำให้เขาไมส่ ามารถรับความช่วยเหลือใด ๆ จากโลกนกั ฆา่ ไดอ้ กี
พรอ้ มทัง้ ถูกต้ังค่าหวั เพิม่ เปน็ 14 ล้านดอลลาร์สหรฐั มีผลทว่ั โลก
วินสตนั ประวงิ เวลาใหจ้ อห์น 1 ช่ัวโมงกอ่ นจะมอบตราพนั ธะให้
จอหน์ ไวใ้ ชใ้ นอนาคต ภาพยนตรจ์ บลงเมือ่ จอห์นออกว่งิ ท่ามกลาง
สายตาของนักฆา่ ในคราบคนธรรมดาท่ีมองดเู ขา

8|Page

วนั ทฉ่ี าย: 10 กุมภาพนั ธ์ 2017 (สหรฐั (

16 กุมภาพนั ธ์ 2017 (ไทย(

นักแสดง: เคอานู รีฟส์

คอมมอน
ลอวเ์ รนซ์ ฟชิ เบิร์น
ริคคาโด้ สคามาชโิ อ
รูบี โรส
จอหน์ เลอกิซาโม
เอียน แมกเซน

ผกู้ ำกับ: แชด สตาเฮลสกี

9|Page

10 | P a g e

จอหน์ วิค แรงกว่านรก 3

เรอ่ื งยอ่ : ไม่นานหลังทำผิดกฎของโรงแรมคอนทิ

เนนทลั จอห์น วคิ ถูก "อปั เปหิ" หรอื ขับออกจากโลกนกั ฆ่าพรอ้ มถูก
ตั้งคา่ หวั 14 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐ จอหน์ ไปที่หอสมดุ ประชาชน
นิวยอรก์ เพ่ือเอากางเขนและตราพันธะ (เหรียญตราแทนสญั ญาที่ไม่
อาจยกเลิกได้ในโลกนักฆา่ ) ก่อนจะไปท่โี รงละครเพื่อพบกับ
ผอู้ ำนวยการ หญิงผูพ้ ิทกั ษข์ องจอหน์ เขามอบกางเขนเพ่ือให้
ผอู้ ำนวยการพาเขาหนีไปท่ีกาซาบลอ็ งกา แลกกับการทีจ่ อหน์ จะ
กลบั มาหาเธอไม่ได้อีก ในขณะเดยี วกนั ตุลาการแห่งสภาสูงเดนิ ทาง
มาตดั สนิ โทษวนิ สตนั ผู้จดั การโรงแรมคอนทเิ นนทลั และโบเวอรคี งิ
หวั หนา้ แกง๊ อาชญากรรมใต้ดิน ซง่ึ ท้งั สองเคยชว่ ยเหลอื จอหน์ กอ่ น
จะส่งั ให้วินสตันและโบเวอรคี ิงลงจากตำแหน่งภายใน 7 วนั

ท่กี าซาบล็องกา จอห์นพบกบั โซเฟีย เพื่อนเก่า จอห์นมอบ
ตราพนั ธะแลกกับการใหเ้ ธอพาเขาไปพบกับผู้อาวโุ ส ชายคนเดียวที่
มีอำนาจเหนือสภาสูง โซเฟยี พาจอหน์ ไปพบกับเบอรร์ าดา ผคู้ มุ โรง
กษาปณ์ทบี่ อกให้จอห์นเดนิ ไปในทะเลทรายเรือ่ ย ๆ จงึ จะพบกับผู้
อาวุโส แต่เบอรร์ าดาทำร้ายสุนัขของโซเฟยี ทำให้ท้ังสองต้องสู้กับ
คนของเบอรร์ าดาก่อนจะหลบหนไี ปได้ หลังทำตามสัญญาของตรา
พันธะแลว้ โซเฟียปล่อยจอห์นไวใ้ นทะเลทราย เขาพบกับผู้อาวโุ สท่ี
เสนอจะไวช้ ีวติ จอหน์ และยกเลกิ คา่ หัว แลกกับการท่จี อห์นต้องฆ่า

11 | P a g e

วนิ สตันและทำงานรับใชส้ ภาสงู ตลอดชวี ติ จอหน์ ตัดนว้ิ นางขา้ งซ้าย
ตวั เองแล้วมอบแหวนให้ผอู้ าวุโสแทนคำยนิ ยอม

ดา้ นหนงึ่ ตลุ าการสัง่ ให้ซโี ร นักฆา่ ฝมี ือดีจดั การกบั คนท่เี คย
ช่วยเหลือจอหน์ ทำใหผ้ อู้ ำนวยการและโบเวอรีคิงถูกทำรา้ ย จอห์น
กลบั ไปท่นี ครนิวยอรก์ เพ่ือพบกบั วนิ สตัน เขาตดั สนิ ใจไมฆ่ า่ วินสตัน
ในขณะท่ีวินสตันประกาศไมล่ งจากตำแหน่งผูจ้ ัดการโรงแรม ทำให้
ตลุ าการประกาศให้โรงแรมคอนทเิ นนทัลถูก "ยบุ เลิก" หรือ
หมายความวา่ การฆา่ ในโรงแรมเปน็ สง่ิ ทกี่ ระทำได้ จอห์นและคน
ของโรงแรมจึงร่วมกนั สู้กบั นักฆ่าติดอาวุธหนกั ของสภาสงู กอ่ นที่
จอห์นจะสกู้ ับซีโรจนอกี ฝ่ายถูกแทงเสยี ชีวติ

ตุลาการเปิดการเจรจากับวนิ สตัน โดยเธอยินยอมให้โรงแรม
กลับมาให้บรกิ ารได้อกี ครัง้ โดยมีวินสตันเปน็ ผู้จัดการโรงแรม
เชน่ เดมิ แลกกบั การสวามิภักด์ิต่อสภาสูง แต่เม่ือตุลาการยังเห็นวา่
จอหน์ เปน็ ปัญหา วินสตนั ตดั สนิ ใจยิงจอห์นจนตกจากอาคาร
ภาพยนตร์จบลงเมื่อจอหน์ ทบี่ าดเจ็บสาหสั ถกู พาตัวไปหาโบเวอรีคิง
ทใี่ บหน้ามีบาดแผลจากการถูกทำรา้ ย และทงั้ สองตัดสินใจท่ีจะโคน่
สภาสงู

12 | P a g e

วันท่ีฉาย: 16 พฤษภาคม ค .ศ.2019 (ไทย(

17 พฤษภาคม ค .ศ.2019 (สหรฐั (

นักแสดง: เคอานู รีฟส์

แฮลลี เบร์รี
เอียน เอม็ ซีเชน
เอเชียเคทดลิ ลอน
มาร์ค ดาคาสคอส
ลอวเ์ รนซ์ ฟชิ เบิร์น
อันเจลิกา ฮัสตนั
แลนซ์ เรดดคิ

ผู้กำกับ: แชด สตาเฮลสกี

13 | P a g e

14 | P a g e

ปล้นเรว็ ฝา่ โคตรพายุ
เร่ืองยอ่ : เรอื่ งราวการลยุ ระห่ำของนักไล่ลา่ พายหุ นมุ่ ที่

ร่วมมอื กับเจ้าหนา้ ทีส่ าวผู้พิทักษท์ รัพย์สินของรัฐ ในปฏบิ ัติการหยดุ
แผนโจรกรรมคร้งั อุกอาจทีส่ ุดแห่งประวัตศิ าสตร์ของกลุ่ม แฮค็ เกอร์
มือโปรท่ีบกุ โรงกษาปณ์แห่งอเมริกาเพ่ือหวังปลน้ เงิน 600 ลา้ น
ดอลลารม์ าครอบครอง ในเวลาเดียวกนั กบั ท่ีพายุเฮอรเิ คนระดบั 5
ทรี่ นุ แรงทสี่ ุดในศตวรรษกำลังกอ่ ตัวเขา้ โจมตีเมืองและพังทุกอย่าง
ราบเป็นหน้ากอง การหยุดแผนปล้นเหนือชนั้ ไปพร้อมกับการเอา
ชวี ติ รอดจากเฮอร์รเิ คนลูกยักษ์

15 | P a g e

วนั ทฉี่ าย: 9 มนี าคม ค .ศ.2018

นกั แสดง: แมกกี เกรซ

โทบี เคบเบลล์
ไรอนั ควานเทน
ราลฟ์ อีนสนั

เมลสิ ซา โบโลนา
เบน ครอสส์
คริสเตยี น คอนเตอรร์ าส
เอ็ด เบิร์ช
เจมส์ แบร์ริสเคล
นาตาชา คาราม
มารก์ สมธิ
บรกู จอหน์ สตนั
สจวต แมคควรร์ ี่
แอนเดอร์ โรบนิ สัน

16 | P a g e

ผกู้ ำกบั : รอ็ บ โคเฮน

17 | P a g e

18 | P a g e

แรมโบ้ 5 นักรบคนสุดท้าย

เรอื่ งยอ่ : หลงั จากเหตุการณใ์ นพม่าสบิ เอด็ ปที หารผ่านศึก

สงครามเวยี ดนามจอหน์ แรมโบอ้ าศัยอย่ใู นโบวร่ี ัฐแอริโซนาในฟารม์
ปศุสัตวข์ องพอ่ ผูต้ ายซ่งึ เขาจดั การกับมาเรยี เบลเทนรานเพื่อนเก่า
ของเขาและเกเบรียลลา่ หลานสาวของเธอ Gabriela เปดิ เผยตอ่
Rambo วา่ เพ่ือนของเธอชอ่ื Gizelle ไดพ้ บกบั Miguel ผู้เป็นบิดา
ผู้ใหก้ ำเนิดของ Gabriela ในเมก็ ซิโก กาเบรยี ลา่ แอบขับรถไป
เม็กซโิ กเพอื่ ถามว่าทำไมมเิ กลจงึ ท้งิ กาเบรยี ลล่าและแม่ของเธอเม่ือ
หลายปกี ่อน Gizelle นำกาเบรียลลา่ ไปทีอ่ พารต์ เมนตข์ องมิเกลซึ่ง
เขาเปิดเผยให้เธอเห็นว่าเขาไมเ่ คยสนใจเกเบรียลลา่ หรือแมข่ องเธอ

Gizelle นำกาเบรยี ลลา่ อกหักไปทสี่ โมสรในพืน้ ท่ซี ึ่งกาเบรี
ยลถกู วางยาและถูกลักพาตัวโดยผู้บังคบั ใชก้ งสุลเม็กซิกนั ใน
ขณะเดียวกันมาเรียแจ้งให้ Rambo ทราบวา่ การหายตัวไปของ
Gabriela ไปยังเม็กซิโก Rambo เดินทางไปเม็กซโิ กและซักถามท้ัง
Miguel และ Gizelle เกี่ยวกับทีอ่ ยู่ของ Gabriela Rambo นำโดย
Gizelle อย่างไม่เต็มใจไปยงั สโมสรท่มี ีการพบเห็น Gabriela ครงั้
ล่าสุดและเผชญิ หนา้ กับ El Flaco ชายผู้พูดกับ Gabriela ครงั้
ล่าสดุ คาร์เมนเดลกาโดหญงิ ลึกลับผลู้ ึกลบั Rambo ขณะที่เอลฟลา
โก้พาเขาไปยังทต่ี ง้ั ของเกเบรียลล่า Rambo ถกู เผชญิ หน้าถกู ทุบ

19 | P a g e

และทำเครื่องหมายโดยกลุม่ พันธมติ รนำโดยพน่ี อ้ ง Hugo และ
Victor Martinez พวกเขาใชใ้ บขับขข่ี องเขาเปดิ เผยที่ต้ังของฟาร์ม
ปศุสตั วแ์ ละรูปถ่ายของ Gabriela ซง่ึ Victor จำได้ กลุ่มพนั ธมิตร
ใหค้ ำม่ันว่าจะทำรา้ ย Gabriela ต่อไปเนื่องจากการกระทำของ
Rambo

การเ์ มนพาแรมโบ้กลบั ไปทบ่ี า้ นของเธอซ่ึงเธอสนใจเขา
จนกว่าเขาจะฟนื้ เต็มที่ การเ์ มนเปิดเผยตัวเองวา่ เป็นนกั ขา่ วอสิ ระท่ี
ถูกสอบสวนพ่ีน้องมาร์ติเนซผู้ลักพาตัวและฆาตกรของน้องสาวของ
เธอ แรมโบ้บุกเข้าไปในซ่องแห่งหนึ่งฆ่าคนหลายคนจนกระทง่ั เขา
พบยาพิษกาเบรียลล่า ระหว่างทางกลบั บ้าน Rambo ขอบคุณ
Gabriela ทใี่ ห้ความหวงั กับเขาเป็นเวลาสบิ ปกี อ่ นทเ่ี ธอจะเสียชีวิต
จากการใช้ยาเกินขนาดทีบ่ ังคับ ดว้ ยความโกรธแคน้ Rambo ส่งมา
เรยี ออกไปและขุดไร่ดว้ ยกับดักเพื่อเผชญิ หนา้ และต่อมาก็กลบั ไป
เมก็ ซิโกเพอ่ื ขอความชว่ ยเหลอื จากการเ์ มนในการหาผชู้ นะ การ์เมน
ในขั้นต้นปฏิเสธเช่อื ว่ามนั จะไมแ่ ก้อะไร แตเ่ ชอื่ ว่าหลังจากที่เธอ
สนใจและเสียใจ Rambo แรมโบ้

20 | P a g e

แรมโบบ้ ุกเข้าไปในบ้านของวกิ เตอร์สังหารทหารยามหลาย
คนและสังหารผู้พิชิต ในการตอบโตฮ้ โู กน้ ำกลมุ่ มือปืนไปทฟ่ี าร์มปศุ
สัตวข์ องแรมโบซ้ ่ึงแต่ละคนตกเป็นเหย่อื ของกับดักที่ถูกจบั ช่วยฮโู ก้
ในทสี่ ดุ Rambo ทำลายเขาและฉีกหัวใจของเขาออก ในชว่ งเวลา
ต่อมา Rambo ท่ีออ่ นแอลงนั่งทีร่ ะเบียงบ้านของพ่อของเขาสาบาน
วา่ จะต่อสตู้ ่อไปและรักษาความทรงจำของคนทคี่ ุณรกั ให้มีชวี ติ อยู่
ในชว่ งเครดติ แรมโบข้ ี่ม้าของเขาและข่มี ้าออกไปในยามพระอาทิตย์
ตกดิน

21 | P a g e

วนั ท่ีฉาย: 18 กนั ยายน 2562 (อินโดนีเซีย)
นักแสดง: ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน

ปาซ เวกา้
เยฟตี้ มนรลี
Sergio Peris-Mencheta
เอเดรยี น่า บาร์ราซ่า
ออสการ์ แจนาดา
Joaquín Cosío
หลุยส์ แมนดิเลอร์
เชียลา ชาห์
เจสสกิ า แมดเซน
ไดอาน่า เบอร์มูเดซ
มารโ์ ก เดอ ลา โอ
นคิ วิตต์แมน
อตานาส เซรเบรฟ
Pascacio López
Manuel Uriza

22 | P a g e

ผกู้ ำกบั : รอ็ บ โคเฮน

23 | P a g e

อ้างองิ

http://bit.ly/2XhKkeO
http://bit.ly/2CLtT0S
http://bit.ly/33QAjaK
http://bit.ly/32Oefwj
http://bit.ly/2CLtT0S

24 | P a g e

25 | P a g e


Click to View FlipBook Version