The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pelan Tindakan PSMZA 2020 adalah merupakan perancangan tahunan PSMZA bagi mencapai visi dan misi yang dihasratkan pada Tahun 2020.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aidaazmila Azmi, 2020-01-01 22:56:41

PELAN TINDAKAN PSMZA 2020

Pelan Tindakan PSMZA 2020 adalah merupakan perancangan tahunan PSMZA bagi mencapai visi dan misi yang dihasratkan pada Tahun 2020.

Keywords: PSMZA

PELAN

TINDAKAN

PSMZA

Aluan pengarah 2
Latar Belakang PSMZA 3
Visi & Misi 4
Etika Profesional 5
Fokus area 6
Teras 1: menghasilkan graduan TVET yang berkualiti 7 -12
Teras 2: Memantapkan gorvenan yang responsif dan mampan 13-23

Teras 3: Memperkayakan bakat 24 -27
Teras 4 :Menerajui sistem pendidikan TVET 28-30
Teras 5 :memperkukuhkan kolaborasi industri dan komuniti 31-33
Teras 6: Memperkayakan penyelidikan gunaan dan inovasi 34-37
Penutup
38

1

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, Pelan tindakan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Sr. HAJI MOHD FIKRI BIN ISMAIL
(PSMZA) 2020 telah berjaya dihasilkan dengan usaha tanpa jemu seluruh warga PSMZA. Pengarah
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin
Trend Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) telah memberikan impak yang besar ke segenap bentuk industri di Malaysia dengan memanipulasi Dungun, Terengganu
pelbagai teknologi bagi meningkatkan kualiti kehidupan. Oleh itu, bagi sektor pendidikan yang lebih dinamik ianya perlu ditafsirkan sebagai
peluang untuk merencanakan kesediaan dan tindakan yang lebih bersifat dipacu oleh industri. Pelan tindakan PSMZA 2020 merupakan 2
aspirasi yang tinggi yang mampu dicapai melalui tindakan dan kerjasama warga PSMZA serta pihak berkepentingan bagi menjadikan PSMZA
sebagai institusi pendidikan yang lebih berdaya saing dan cemerlang.

Saya mewakili Jawatankuasa Pelan Strategik dan Tindakan PSMZA, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua yang
terlibat yang telah menyumbang idea dalam penghasilan Pelan Tindakan PSMZA 2020. Akhir kata, diharapkan warga PSMZA dapat menghayati
intipati pelan tindakan ini dan menjadikannya sebagai sumber rujukan untuk PSMZA mencapai Visi dan Misi yang telah digariskan oleh Jabatan
Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti (JPPKK)Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA) bertapak dikaki bukit bauk dengan keluasan lebih Sebanyak sembilan program diploma ditawarkan di PSMZA dan satu program Pra
kurang 100 ekar sebagai salah satu institusi pendidikan di daerah Dungun dan mula beroperasi Diploma Sains. PSMZA mempunyai empat jabatan induk iaitu Jabatan
dikampus sendiri pada tahun 2001 yang berfungsi menyediakan kemudahan latihan kepada Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan
pelajar dalam bidang Kejuruteraan Awam, Elektrik, Mekanikal dan Teknologi Maklumat . Mekanikal, Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi dan disokong oleh empat
jabatan sokongan iaitu Jabatan Matematik, Sains & Komputer, Jabatan Pengajian
Mula dikenali sebagai Politeknik Dungun Terengganu (PDT). Walaubagaimanapun, tanggal 24 Julai Am, Jabatan Sukan, Ko Kurikulum & Kebudayaan dan Jabatan Hal Ehwal Pelajar
2006 merupakan detik bersejarah kepada PDT apabila Sultan Terengganu, Al Wathiqu Billah
Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Almarhum Sultan Mahmud Al- Muktafi Billah Shah telah
berkenan untuk merasmikan PDT. Setelah perasmian ini, nama PDT telah ditukar kepada
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin sempena nama baginda.

3

VISI MISI
Menjadi Peneraju Institusi
TVET yang Unggul. • Menyediakan akses yang meluas kepada
program TVET berkualiti dan diiktiraf.

• Memperkasa komuniti melalui
pembelajaran sepanjang hayat.

• Melahirkan graduan holistik, berciri
keusahawanan dan seimbang.

• Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian
pintar dengan pihak berkepentingan.

4

5

PELAN TINDAKAN 2020

Menjadi Peneraju Institusi TVET yang Unggul.
VISI

HALATUJU FOKUS
PSMZA AREA
2020

MISI TADBIR URUS
INSFRASTRUKTUR & FASILITI
• Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET PENGAMBILAN PELAJAR
berkualiti dan diiktiraf. STAF

• Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat. 6
• Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan

seimbang.
• Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak

berkepentingan.

Menghasilkan Graduan TVET yang berkualiti

Menghasilkan Graduan TVET yang berkualiti

1. 3. Membangunkan 3 Objektif
Menghasilkan Graduan graduan TVET sebagai
yang berkualiti tinggi strategik
warga global
7
2.
Menambah baik

ekosistem
keusahawanan

Menghasilkan graduan TVET yang berkualiti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Kursus untuk memberi nilai tambah bil kursus / tahun CISEC,JABATAN 4
kemahiran kepada pelajar (mengikut
bidang)

Pencapaian HPNM 3.00 sekurang- % / tahun UPEP, JABATAN 100
kurangnya 25% bagi setiap program

Pencapaian PNM 3.00 sekurang- % /tahun UPEP, JABATAN 100
kurangnya 25% bagi setiap program

Kadar tamat pengajian dalam tempoh % /tahun UPEP 75
(iGOT) 100

1 Menghasilkan Graduan yang Kelulusan 95% bagi setiap program % /tahun UPEP, JABATAN
berkualiti tinggi

Pelaksanaan program projek pelajar % / tahun UPIK,JABATAN 30
secara interdicipline bercirikan 4IR bil / tahun 20
bil / tahun JHEP, UPPsi, 300
Program kepimpinan / motivasi / jatidiri KAMSIS & PUSAT

Pelajar yang mendapat anugerah ISLAM
diperingkat PSMZA
JHEP,UPIK & JSKK

Program Karnival / Hari Terbuka Kelab / bil / tahun P. KELAB & 1
Persatuan PERSATUAN,JHEP

8

Menghasilkan graduan TVET yang berkualiti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Penglibatan pelajar dalam program % / tahun UPPsi 60
kaunseling dan psikologi

Program Pembangunan Kerohanian bil / tahun PUSAT ISLAM, 10
% / tahun JHEP, JABATAN 10
Penglibatan pelajar dalam program bil / tahun JHEP, JABATAN 12
kesukarelawanan
Aktiviti Badan uniform (PISPA, JSKK
WATANIAH & RELASIS )

1 Menghasilkan Graduan yang berkualiti Menganjurkan Karnival Sukan PSMZA bil / tahun JSKK 2
tinggi JSKK 2
100
Menganjurkan Program Kebudayaan bil / tahun 10
PSMZA 10

Pelajar yang terlibat dengan bil pelajar / tahun JSKK , UNIT &
aktiviti/program di peringkat JABATAN
kebangsaan

Pelajar yang terlibat dengan P.
aktiviti/program di peringkat bil pelajar / tahun Pengantarabangsaa
antarabangsa
n, UNIT & JABATAN

Pelajar yang mencapai kejayaan dalam bil / tahun JSKK , UNIT &
aktiviti/program di peringkat JABATAN
kebangsaan 9

Menghasilkan graduan TVET yang berkualiti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Pelajar yang mencapai kejayaan dalam bil / tahun JSKK , UNIT & 10
aktiviti/program di peringkat kebangsaan JABATAN

1 Pelajar yang mencapai kejayaan dalam bil / tahun JSKK , UNIT & 10
aktiviti/program di peringkat kebangsaan JABATAN 10
3800
Pelajar yang mencapai kejayaan dalam bil / tahun JSKK , UNIT &
aktiviti/program di peringkat kebangsaan JABATAN 600
120
Melaksanakan program pendedahan /

pembudayaan keusahawanan (bercirikan teknologi

4IR) kepada pelajar untuk meningkatkan minat dan bil pelajar / tahun UK

kesediaan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti

keusahawanan
Menambah baik ekosistem Pelajar yang menceburi bidang perniagaan /
2 keusahawanan

keusahawanan semasa dalam pengajian ( di dalam bil pelajar/ tahun UK
atau di luar kampus atau atas talian berterusan

sekurang-kurangnya 3 bulan / 1 semester )

Menggalakkan pelajar mendaftar lesen perniagaan bil pelajar / tahun UK
dengan SSM

10

Menghasilkan graduan TVET yang berkualiti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Mewujudkan ruang perniagaan /inkubator

keusahawanan yang bercirikan teknologi 4IR bil inkubator / tahun UK 10
untuk pelajar mendapatkan pengalaman hands

on menjalankan perniagaan

Melaksanakan program keusahawanan sosial bil program / tahun UK 2
bersama belia, wanita dan golongan B40

Mengukuhkan kerjasama antara

industri/perniagaan dengan institusi bil industri / tahun UK 4

2 Menambah baik ekosistem pendidikan/akademia merangkumi program
keusahawanan pementoran dan latihan pengajar

Melahirkan graduan yang menceburi bidang bil graduan / tahun UK 60
keusahawanan atau bidang perniagaan dalam
tempoh 1 tahun setelah tamat pengajian

Mewujudkan ruang perniagaan /inkubator bil inkubator / tahun UK 10
keusahawanan yang bercirikan teknologi 4IR
untuk pelajar mendapatkan pengalaman hands
on menjalankan perniagaan

11

Menghasilkan graduan TVET yang berkualiti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Program Pemerkasaan Bahasa bil program / tahun JPA, JABATAN 8
Inggeris

3 Membangunkan graduan TVET Program CSR/SIP dalam TVET bil program / tahun JHEP,JABATAN 4
sebagai warga global

Program bersama Alumni bil program / tahun PEGAWAI ALUMNI 10

12

Memantapkan governan yang responsif & mampan

Memantapkan governan yang responsif & mampan

1. 2. 3. 13
Memastikan proses perkhidmatan Memastikan program pengajian Meningkatkan kecekapan
pendidikan menepati standard dan yang ditawarkan menepati kriteria Objektif
pengurusan perolehan strategik
kriteria SPK ISO. Kod Amalan Akreditasi TVET
(COPTA) dan mematuhi Kerangka 6. 13.
4. Pengurusan kewangan yang Memastikan prasarana ICT
Memperkasakan Tadbir Urus Kelayakan Malaysia (MQF)
cekap berada dalam keadaan
7. 5. optimum
Meningkatkan prestasi Memperkasakan Sistem
pengurusan stok bernilai 13
Kawalan Dalaman
rendah
8. 9.
10. Memperkasa sistem Memperkasa promosi
Memperkasakan aktiviti maklumbalas pelanggan
pelaksanaan EKSA dalam politeknik
mengekalkan pensijilan EKSA 11.
Memantapkan pelaksanaan 12.
oleh pihak MAMPU Membudayakan amalan
Polygreen keselamatan dan kesihatan
dalam kalangan warga kerja,
kontraktor, pelajar & pelawat

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI UJK 1
Mengekalkan pensijilan Sistem
bil/tahun
Memastikan proses perkhidmatan Pengurusan Kualiti

1 pendidikan menepati standard dan kriteria Penganjuran kursus berkaitan
SPK ISO kualiti & Akreditasi Program
bil/tahun UJK 2

Pengajian

Memastikan program pengajian yang

2 ditawarkan menepati kriteria Kod Amalan Mengurus & Mengekalkan bil program/tahun UJK 9
Akreditasi TVET (COPTA) dan mematuhi Akreditasi Program Pengajian

Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF)

Penyediaan dokumen asas

perolehan dibuat 6 bulan sebelum %/tahun PENT, P. Perolehan 100
100
bermula/tamat sesuatu kontrak

3 Meningkatkan kecekapan pengurusan
perolehan

Memantau pelaksanaan

pengurusan Pentadbiran Kontrak %/tahun PENT, P. Perolehan

mengikut tempoh kontrak berkaitan

14

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Menyediakan kajian pasaran dan justifikasi

spesifikasi bagi setiap perolehan mengikut %/tahun PENT, P. Perolehan 100

sukuan.

Pemantauan yang diuruskan berdasarkan perjanjian kontrak yang dipersetujui:-

i) Pembersihan kawasan & landskap, bil/tahun PENT, P. Perolehan 12

3 Meningkatkan kecekapan bil/tahun PENT, P. Perolehan 12
pengurusan perolehan ii) Membersih dan mencuci bangunan, bil/tahun 12
bil/tahun PENT, P. 4
iii) Kawalan keselamatan tanpa senjata api, Keselamatan
lalulintas, P.
iv) Pemantauan penyewaan kantin dan
kafeteria Perolehan

PENT,P. kantin &
kafeteria,

P. Perolehan

15

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

a) Siri program menaiktaraf Infrastruktur bangunan dan fasiliti yang sediada:-

i) Menaiktaraf Infrastruktur bangunan & fasiliti bil/tahun P. Pembangunan, 1
sedia ada bergantung kepada peruntukan UPP, UPIM
OS32000 (bengkel/bilik kuliah / makmal /dll)

b) Siri program pengawalan/penyenggaraan Infrastruktur bangunan dan fasiliti yang sediada (mengikut
peruntukan tahun semasa)

i) Memastikan peralatan alat bantuan mengajar

(ABM) di bilik kuliah, dewan kuliah utama %/tahun UPIM 100
4 Memperkasakan Tadbir Urus ,dewan dagang dan dewan kuliah jabatan

berfungsi dengan baik

ii) Infrastruktur & fasiliti Awam %/tahun 100

iii) Infrastruktur & fasiliti Mekanikal %/tahun P. Penyelengaraan, 100
UPP

iv) Infrastruktur & fasiliti Elektrikal %/tahun 100

16

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

b) Siri program pengawalan/penyenggaraan Infrastruktur bangunan dan fasiliti yang sediada (mengikut
peruntukan tahun semasa)

v) Sistem Penyaman Udara :- Penyenggaraan %/tahun P. Penyelengaraan, 100
Berkala dan Pembaikan Kerosakan. UPP 100
100
vi) Perkhidmatan membenteras serangan %/tahun P. Penyelengaraan,
serangga perosak bergantung kepada %/tahun UPP
peruntukan OS29000
4 Memperkasakan Tadbir Urus P. Penyelengaraan,
UPP
vii) Penyelenggaraan kenderaan

viii) Fasiliti PdP (Peralatan / Mesin) %/tahun P. Penyelengaraan, 100
JABATAN

ix)Perisytiharan harta dalam HRMIS %/tahun PENT 100

17

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

b) Siri program pengawalan/penyenggaraan Infrastruktur bangunan dan fasiliti yang sediada (mengikut
peruntukan tahun semasa)

x) Pengisian maklumat peribadi dan %/tahun PENT 100
perkhidmatan dalam HRMIS

xi) Pencapaian pendaftaran aset alih kerajaan %/tahun UPA 100
dalam sistem pengurusan aset (MySPA) 100

4 Memperkasakan Tadbir Urus %/tahun UPA, P. MySPATA 3
xii) Pencapaian pendaftaran aset tak alih
kerajaan dalam sistem pengurusan aset
(MySPATA)

xiii) Anugerah pengurusan organisasi yang bil/tahun PENT
dimenangi/diiktiraf/diperakukan

xiv) Aktiviti Lean Management bil/tahun P. Lean 2
Management, TPSA

18

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

b) Siri program pengawalan/penyenggaraan Infrastruktur bangunan dan fasiliti yang sediada (mengikut
peruntukan tahun semasa)

x) Pengisian maklumat peribadi dan %/tahun PENT 100
perkhidmatan dalam HRMIS

xi) Pencapaian pendaftaran aset alih kerajaan %/tahun UPA 100
dalam sistem pengurusan aset (MySPA) 100

4 Memperkasakan Tadbir Urus %/tahun UPA, P. MySPATA 3
xii) Pencapaian pendaftaran aset tak alih
kerajaan dalam sistem pengurusan aset
(MySPATA)

xiii) Anugerah pengurusan organisasi yang bil/tahun PENT
dimenangi/diiktiraf/diperakukan

xiv) Aktiviti Lean Management bil/tahun P. Lean 2
Management, TPSA

19

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

5 Memperkasakan Sistem Bengkel Semakan & Pematuhan Fail My bil/tahun P. MyPortfolio, PENT 1
Kawalan Dalaman Portfolio

Prestasi pembayaran bil dalam tempoh 7 hari %/tahun PENT (PNA) 100
daripada dokumen lengkap diterima

6 Pengurusan kewangan yang Peratus prestasi perbelanjaan mengurus tahap %/tahun PENT (PNA) 99.5

cekap tinggi yang dicapai oleh institusi

Menyediakan laporan perbelanjaan kewangan bil/tahun PENT (PNA) 4
mengikut sukuan

Penggunaan Sistem Pengurusan Stor (SPS) %/tahun PENT 100
kadar/tahun PENT 4
7 Meningkatkan prestasi
pengurusan stok bernilai rendah

Kadar pusingan stok

20

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

8 Memperkasa sistem Penyelesaian sistem maklumbalas pelanggan %/tahun UKK 100

maklumbalas pelanggan dalam masa 7 hari bekerja.

Menyertai Karnival Kemasukan ke IPT/terbuka bil/tahun JHEP, UKK 5

Membuat promosi ke sekolah-sekolah bil/tahun JHEP, UKK 35
bil/tahun UKK 35
9 Memperkasa promosi politeknik Bilangan hebahan jabatan & Institusi di media bil/tahun UPIK 1
sosial (Facebook,Instagram,Twitter) bil/tahun UKK 6

Hari Akademia

Membuat promosi melalui media cetak dan
elektronik

21

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Pelaksanaan aktiviti latihan dan promosi yang bil/tahun P. EKSA 6
berkaitan EKSA

Pelaksanaan audit dalaman EKSA bil/tahun P. EKSA 1
Memperkasakan aktiviti 90

10 pelaksanaan EKSA dalam skor/tahun P. EKSA, Ketua Zon
mengekalkan pensijilan EKSA Pencapaian cemerlang pensijilan EKSA
oleh pihak MAMPU

Pertandingan ( 7 kategori ) mengikut garis bil/tahun P. EKSA 1
panduan eksa yang sedang berkuatkuasa. bil/tahun P. POLYGREEN 2
bil/tahun P. POLYGREEN 2
Pelaksanaan aktiviti kesedaran/pelaksanaan

11 Memantapkan pelaksanaan polygreen

Polygreen Program Pengurangan Pelepasan CO2 di

PSMZA

22

Memantapkan governan yang responsif & mampan

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020
PRESTASI

Audit Niosh Certificate Sdn Bhd bagi

mengekalkan pensijilan Sistem Pengurusan bil/tahun UKKP 1

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Membudayakan amalan Menganjurkan dan melaksana kursus berkaitan bil/tahun UKKP 2
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) UKKP 2
keselamatan dan kesihatan
12 dalam kalangan warga kerja,

kontraktor, pelajar & pelawat Pemeriksaan Tempat Kerja bil/tahun

Latihan Pengungsian Bangunan bil/tahun UKKP, JABATAN, 2
bil/tahun KAMSIS 2
Penyenggaraan infrastruktur rangkaian bil/tahun 5
bil/tahun UTM 2
13 Memastikan prasarana ICT Memperluaskan dan meningkatkan kapasiti wifi UTM
berada dalam keadaan optimum di bangunan PSMZA
UTM
Pemantauan penyelengaraan pencegahan

peralatan ICT

23

Memperkayakan Bakat

Memperkayakan Bakat

1. 2. 3. 4. 5.
Melahirkan warga Memperkasakan Peningkatan Peningkatan Meningkatkan
kerja yang efektif Pengurusan Sumber Kompetensi Staf Kelayakan Pembangunan Diri
melalui program Manusia /Motivasi / Profesional Staf dan Profesional
pembangunan bakat Kerohanian dan Pensyarah Staf
jangka panjang yang
Sahsiah Staf 24
komprehensif

5 Objektif strategik

Memperkayakan Bakat

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Program pembangunan bakat ( Sangkutan 16
3
Industri Pensyarah SIP/LSI/ pengalaman bil staf/tahun ULPL, JABATAN 3
5
industri/ sijil profesional) 2
50
Melahirkan warga kerja yang bil staf/tahun 2
efektif melalui program Program Peningkatan Kemahiran(PPK) ULPL 1
pembangunan bakat jangka
1

panjang yang komprehensif Matrik Kompentensi Laluan Kerjaya(CPCM) bil staf/tahun ULPL

Permohonan Skim Hadiah Latihan bil staf/tahun PENT
Persekutuan(SHLP)

Kursus kepimpinan bil/tahun P.Integriti, ULPL

Memperkasakan Pengurusan Penyertaan staf dalam kursus kepimpinan bil staf/tahun ULPL
ULPL,PENT
2 Sumber Manusia /Motivasi / Program Pembangunan Sumber bil/tahun
Kerohanian dan Sahsiah Staf Manusia/Pengurusan Kewangan

Kursus Coaching & Mentoring bil/tahun ULPL

25

Memperkayakan Bakat

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Program Penguasaan Bahasa Inggeris bil program/tahun ULPL, JPA 1

Sijil Kejurulatihan Sukan bil staf/tahun JSKK 2

Sijil Kepengadilan Sukan bil staf/tahun JSKK 2
10
Penyertaan Staf Dalam Latihan kemahiran ULPL, UK 80
3 Peningkatan Kompetensi Staf keusahawanan / kepakaran untuk tenaga bil staf/tahun 100
10
pengajar/pembimbing keusahawanan

Staf akademik mengikut sekurang- % staf/ tahun JABATAN, ULPL
kurangnya 7 hari latihan dalam bidang

Semua Staf mengikuti sekurang-kurangnya 5 % JABATAN, UNIT
hari latihan staf/institusi/tahu ,ULPL

n

Knowledge sharing programme bil aktiviti/tahun JABATAN,ULPL

26

Memperkayakan Bakat

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Pensyarah yang mendapat sijil kemahiran 10
2
4 Peningkatan Kelayakan /Sijil Industri /sijil kecekapan bil staf/tahun JABATAN, Unit 2
Profesional Staf kemahiran(SKK/SKM/Sijil Profesional/Sijil 2
2
Kejurulatihan 1

Kursus Pemantapan Kemahiran

Pembangunan Pentaksiran /Pembinaan bil Program/tahun JABATAN, UPEP

Item Berkualiti

Kursus/Taklimat Penasihat Akademik yang bil aktiviti/tahun P.Penasihatan
berkesan setiap semester Akademik

Politeknik, UPPSi

5 Meningkatkan Pembangunan Kursus Bengkel/ Seminar/Taklimat bil
Diri dan Profesional Pensyarah OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) aktiviti/Jabatan/ta JABATAN, P. OBE

Staf hun

Penerokaan dan perkongsian sumber, ilmu

pengetahuan, pengalaman, bahan bil aktiviti/tahun P. e Learning

pengajaran dan pembelajaran atas talian.

Penyertaan Seminar/Pertandingan Atas bil aktiviti/tahun UPIM
Talian

27

Menerajui sistem pendidikan TVET

Menerajui sistem pendidikan TVET

2 1.
Transformasi Program
objektif strategik
pengajian menepati
permintaan industri

2.
Memperluaskan akses

28

Menerajui sistem pendidikan TVET

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Melibatkan industri dalam Menjalin

hubungan persefahaman dengan bil/tahun CISEC 2
30
IPT/Industri/Agensi 750

Transformasi Program Program Tumpuan Industri 4.0 yang

1 pengajian menepati mencapai Jam Interaksi yang melibatkan bil jam/tahun P. PPI, JABATAN

permintaan industri pensyarah pelawat industri

Penyertaan ke program PSH yang dianjurkan

oleh institusi bil/tahun JABATAN/ULPL

29

Menerajui sistem pendidikan TVET

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Kursus pengajian di Politeknik dalam Mod %/tahun UPIM 70
Blended Learning

Peratus pelaksanaan pembelajaran teradun %/tahun UPIM,JABATAN 100
dan pembangunan bahan pembelajaran
digital

Memastikan penggunaan optimum bagi %/minggu UPIM/JABATAN 100
bilik TECC untuk tujuan PdP 50
2 Memperluaskan akses Menghasilkan bahan pertandingan video
bil/tahun UPIM

dan video animasi di peringkat politeknik

Menyertai pertandingan video bil/tahun UPIM 5
pendek/eDOLA di peringkat kebangsaan

Menyertai pertandingan kemahiran bil.aktiviti/tahun P.Kemahiran, JHEP, 5
peringkat politeknik / kebangsaan JSKK,
/antarabangsa.

30

Memperkukuhkan kolaborasi industri & komuniti

Memperkukuhkan kolaborasi industri & komuniti

1. 2. 2 Objektif
Memperkukuhkan Memperkasa4.
jaringan industri strategik
Memperkasakan

komunitTiad4birIURrus

31

Memperkukuhkan kolaborasi industri & komuniti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

pelajar lulus latihan industri %/tahun UPLI 100

Program yang mencapai Jam Interaksi yang jam/ tahun P. PPI, JABATAN 30
melibatkan pensyarah pelawat industri 8
4
Mengadakan lawatan ilmiah ke industri bil / tahun JABATAN 1
peringkat dalam negara/ luar negara JABATAN 1
1
Industri/agensi yang mempunyai kolaborasi bil / tahun P. COT 2
aktif dengan politeknik 2

1 Memperkukuhkan jaringan Mengadakan CEO Faculty/ faculty talk bil / tahun

industri

Mengadakan dialog/forum/ seminar bil / tahun CISEC
bersama industri bil / tahun CISEC

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa
Penasihat Industri Politeknik

Mengadakan Program Kerjaya bil/tahun P. Kerjaya,CISEC

Mengurus dan menyelaras Temuduga bil/tahun P. kerjaya,CISEC 32
Pekerjaan

Memperkukuhkan kolaborasi industri & komuniti

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

85% responden (graduan) yang di pantau

bagi kebolehdapatan kerja pelajar selepas %/tahun P. Tracer study,CISEC 95
95
1 Memperkukuhkan jaringan konvo - Tracer Study

industri 85% responden (graduan) mendapat

pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas %/tahun P. 1L 5G, CISEC

tamat pengajian -1L5G

Menjana pendapatan melalui program PSH RM/ tahun ULPL 100, 000.00

2 Memperkasa komuniti 4IR Memastikan bilangan peserta PSH bil/ tahun ULPL 750
bil/tahun JABATAN/ULPL 1
Agensi mengadakan aktiviti peningkatan
kemahiran/ sumber manusia

33

Membudayakan Penyelidikan Gunaan
Dan Inovasi

Membudayakan Penyelidikan Gunaan dan Inovasi

1. 2. 2
Melestarikan Memperkasaka Objektif
n pencapaian strategik
ekosistem
bidang COT
penyelidikan

dan inovasi

34

Membudayakan Penyelidikan Gunaan
dan Inovasi

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Permohonan geran penyelidikan TVET TRGS bil/tahun UPIK & P.COT 2
(T-FRGS/T-ARGS/ lain-lain geran)

Menyertai pembidaan Projek PPRN bil/tahun UPIK 5
UPIK 25
1 Melestarikan ekosistem Kertas penyelidikan TVET yang diterbitkan bil/tahun UPIK 3
penyelidikan dan inovasi kombinasi digest, jurnal/buku/prosiding UPIK 1

peringkat zon/kebangsaan/ antarabangsa

Anugerah dalam penyelidikan/inovasi bil/tahun
peringkat politeknik/ kebangsaan

Produk inovasi yang diaplikasikan di bil/tahun
politeknik/industri/agensi/ komuniti

35

Membudayakan Penyelidikan Gunaan
dan Inovasi

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Program pengukuhan penyelidikan/inovasi/ bil/tahun UPIK 2
pengkomersialan

Program pembangunan KIK bil/tahun UPIK 3
UPIK 1
Melestarikan ekosistem UPIK 1
UPIK 10
1 penyelidikan dan inovasi Menyertai pertandingan KIK peringkat bil/tahun
politeknik/zon/ kebangsaan/antarabangsa

Program pembangunaan harta intelek bil/tahun
bil/tahun
Penyertaan pertandingan projek inovasi
pelajar dan pensyarah peringkat
politeknik/zon/ kebangsaan/antarabangsa

36

Membudayakan Penyelidikan Gunaan
dan Inovasi

BIL OBJEKTIF STRATEGIK AKTIVITI PETUNJUK PRESTASI TANGGUNGJAWAB SASARAN 2020

Kolaborasi %/tahun P. COT 20

Penyelidikan dan Inovasi

%/tahun P. COT 40

Khidmat Kepakaran

Penerbitan

Memperkasakan pencapaian Pengiktirafan %/tahun P. COT 20
bidang COT
2

Pengajaran dan Pembelajaran

Penjanaan Pendapatan %/tahun P. COT 20
%/tahun P. COT 40
Peratus pencapaian COT
37

Pelan Tindakan PSMZA 2020 merupakan perancangan setahun yang terhasil daripada garapan idea bersama oleh semua
Jawatankuasa Induk dan Pelaksana Pelan Strategik dan Tindakan PSMZA demi mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Pelan
Tindakan PSMZA 2020 telah dijajarkan bersama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), Rangka
Kerja TVET 4.0 (2018-2025) , Pelan strategik PSMZA 2017 hingga 2020 disamping mengambil kira agenda negara serta keperluan
semasa dan akan datang.

Pelan Tindakan ini menerapkan unsur-unsur Pendidikan Tinggi 4.0 yang merupakan salah satu inisiatif yang sejajar dengan
perkembangan era Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0). Oleh itu, enam teras utama dibangunkan iaitu Teras satu:- menghasilkan graduan
TVET yang berkualiti, Teras dua:- Memantapkan Gorvenan Yang Responsif dan Mampan, Teras tiga : Memperkayakan Bakat, Teras
empat : Menarajui Sistem Pendidikan TVET, Teras lima:- Memperkukuhkan kolaborasi industri & komuniti dan Teras enam :
memperkayakan penyelidikan gunaan dan inovasi. Kesemua teras ini disokong oleh 27 Objektif Strategi yang ingin dicapai sebagai
penilaian kepada keberkesanan strategi yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik.

PSMZA yakin bahawa Pelan Tindakan ini merupakan sumber rujukan untuk mengecapi kecemerlangan yang lebih tinggi pada masa
hadapan. PSMZA juga percaya bahawa seluruh warga PSMZA akan berganding bahu dan komited dalam melaksanakan segala
perancangan ini secara bersama ke arah menjadikan PSMZA terus cemerlang dan gemilang sebagai Institusi peneraju TVET yang
Unggul.

38

Jasa Disanjung, Budi Dikenang
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
Merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada:

JAWATANKUASA INDUK PELAN STRATEGIK & TINDAKAN POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN JAWATANKUASA PELAKSANA PELAN STRATEGIK & TINDAKAN POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
(PSMZA)
EN. MOHYIDDIN BIN SALLEH (KJKA), PN. NORLIZA BINTI KASSIM (KJKE), EN. NAWI BIN BERAHIM (KJTMK),
PENAUNG EN. SULAINI BIN BESAR (KJKM), PN. ROSMIDA BINTI AB GHANI (KJMSK), PN. NORNI BINTI ABDUL WAHAB (KJPA),
Sr. Tn. Hj. Mohd Fikri Bin Ismail EN. YASWADI BIN MAT YASIM (KJHEP), EN. MOHAMED KAMIL BIN ALI (KJSKK), EN. ISKANDAR ZULKHAIRI BIN MOHD
(KUCISEC), EN. HASNI BIN MAHMOOD (KUPIM), PN. HJH. CHE HASPU ROBIAH BINTI DAUD (KUPIK), CIK. ROSNANI
PENGERUSI BINTI MUDA @ ALI (KUPLI), PN. AIDA AZMILA BINTI AZMI (KULPL), PN. HJH. SAFIAH BINTI AWANG (KUPEP), PN.
EN. Saupi Bin Mohamed Noor SITI RAFIAH BINTI HARON (KUPS), PN. NUR HIDAYAH BINTI IBERAHIM (KUPPsi), PN. KASMANI BINTI ABDUL AZIZ
(KUK), EN. AHMAD NAZMI BIN A. RAHMAN (KUJK), PN. SYUWAIBAH BINTI CHIK (KUTM), PN. NUR
NAIB PENGERUSI SHAHUDANADIAH BINTI HUSAIN (KUPP), TN. HJ. FAKHARULDIN BIN ISHAK (KUKKP), EN. MUHAMMAD AZAM BIN
EN. Abdul Razak Bin A. Aziz NGAH (KUPA), EN. ZAHARUDDIN BIN AB GHANI (KUKK), YM. TN.SYED MUHAMAD ZULKIFLI BIN SYED CHIK (KETUA
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN ), YM. PN. SHARIPAH ANISAH BINTI SYED OTHMAN (KETUA UNIT PENGURUSAN
SETIAUSAHA ASRMA)
Pn. Rosmida binti Ab Ghani
WAKIL JAWATANKUASA PELAKSANA
PENOLONG SETIAUSAHA
Pn. Aida Azmila Binti Azmi EN. MOHD HASRIL BIN HASHIM ( UPPsi), EN AHMAD TARMIZI BIN MUHAMAD ( JHEP), EN ASRUDDIN BIN MAT
ALI (JKM)
AHLI JAWATANKUASA
EN. YASWADI BIN MAT YASIM , Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar 39
YM. TN.SYED MUHAMAD ZULKIFLI BIN SYED CHIK, Ketua Unit Pentadbiran & Kewangan
EN. MOHYIDDIN BIN SALLEH, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam
EN. HASNI BIN MAHMOOD, Ketua Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
EN. ISKANDAR ZULKHAIRI BIN MOHD, Ketua Unit Industri Korporat & Kebolehpasaran
PN. HJH. CHE HASPU ROBIAH BINTI DAUD, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersilan

# Km 08, Jalan Paka #
23000 Dungun Terengganu Terima
kasih
# 09-8400800
JAWATANKUASA PELAN STRATEGIK DAN TINDAKAN
# www.psmza.edu.my POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
KM 08, JALAN PAKA
23000 DUNGUN TERENGGANU
&
WARGA PSMZA


Click to View FlipBook Version