The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by niroot.lu, 2019-01-20 08:41:13

งานนำเสนอ PowerPoint

...”จรรยาบรรณของนักขาย”...

เสนออาจารย์ วงเดือน พลูสวัสดิ์

ค ำน ำ

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาหลักการขาย รหัสวิชา3200-0002


จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้ทุกท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ


จรรยาบรรณของนักขายเป็นหลักความประพฤติที่เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม


จริยธรรมในการประกอบอาชีพให้แต่ละอาชีพยึดถือปฏิบัติ


คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะสามารถท าคุณประโยชน์แก่


ผู้อ่านทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดท า จึง


ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


คณะผู้จัด


นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง


ปวส.1/5 แผนกการบัญชี

สำรบัญ
เรื่อง หน้าความหมายของจรรยาบรรณ 1


จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อกิจการ 2


จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อลูกค้า 3


จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อตนเอง 4


จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อสังคม 5


จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อคู่แข่งขัน 6


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก 7สรุปเนื้อหาจรรยาบรรณ 8


อ้างอิง 9

1

ควำมหมำยของจรรยำบรรณ

ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุม จรรยาบรรณมี


ความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ เพราะเป็นที่ ยึด

เหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงาม

2

จรรยำบรรณของพนักงำนที่มีต่อกิจกำร


1.ไม่เอาเปรียบกิจการ


2.จงรักภักดี3.รักษำควำมลับของกิจกำร4.รักษาทรัพย์สินของกิจการ
5.รักษาภาพลักษณ์ของกิจการ

3


จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อลูกค้า
1.ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า


2.ให้บริการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ


3.รักษาความลับของลูกค้า


4.เสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
5.รักษาสัญญาต่อลูกค้า


6.การมอบของแก่ลูกค้า

4

จรรยำบรรณของพนักงำนที่มีต่อตนเอง

1.มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ2.มีกำรพัฒนำตนเอง


3.มีควำมรับผิดชอบ4.มีวินัยในตัวเอง5.มีใจรักความก้าวหน้า

5

จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อสังคม1.มุ่งขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค และ


รับผิดชอบต่อการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคทุกคน


2.รักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากการซื้อสินค้า


3.ไม่ขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ต่อสังคม เพื่อต้องการให้


ยอดขายของตนเองสูงขึ้น


4.ไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ


5.จริงใจ ซื่อสัตย์ ศรัทธาต่ออาชีพ

6

จรรยาบรรณของพนักงานที่มีต่อคู่แข่งขัน

พนักงานขายไม่ควรโจมตีคู่แข่งเพื่อให้ตนเองขายสินค้าได้ การกล่าวถึง


คู่แข่งเพื่อให้เสื่อมเสียโดยไม่เป็นความจริง เมื่อลูกค้าทราบภายหลัง พนักงานขายจะ


ไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไป ท าให้เสียชื่อเสียงของกิจการและชื่อเสียงของพนักงาน


ขายด้วย

7


จรรยำบรรณธุรกิจขำยตรงโลก

1.การปฏิบัติที่ต้องห้าม 9.เอกสารประกอบการขาย


2.การแสดงตัว 10. ค าอวดอ้าง


3.การอธิบายและการสาธิต 11. การเปรียบเทียบและการให้ร้าย


4.การตอบค าถาม 12.การเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว5.ใบสั่งซื้อ 13.ความยุติธรรม


6.การให้สัญญาด้วยวาจา 14.การขายด้วยการขอรายชื่อแนะน า


7.ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและการคืน 15.การส่งมอบสินค้า


สินค้า


8.การรับประกันและการบริการหลังการขาย

8


สรุปเนื้อหำจรรยำบรรณ
จรรยาบรรณ เป็นหลักเกณฑ์ทีควรประพฤติปฏิบัติที่แต่ละกลุ่มอาชีพก าหนด


ขึ้นเพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพของตนเอง อาชีพพนักงานขายต้องให้ความส าคัญ


กับการปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณเพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและ


ความน่าเชื่อใจจากคนภายนอก


พนักงานขายจะต้องมีจรรยาบรรณต่อกิจการโดยการไม่เอาเปรียบกิจการ


รักษาทรัพย์สินของกิจการ ตลอดจนต้องจงรักพักดีต่อกิจการด้วย จรรยาบรรณของ


พนักงานของที่มีต่อลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่พนักงานขายสามสารถปฏิบัติได้ต้องท างาน


ด้วยความซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง และต้องรักษาสัญญาต่อลูกค้าด้วย


นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องรับผิดชอบพัฒนาตนเอง ปฏิบัติต่อสังคม และคู่แข่งด้วย

9


อ ่ำงอิง
เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ. ปีที่พิมพ์ 2558. หนังสือเรียนหมวด


วิชาชีพปวส. หลักการขาย (Principle of Selling) รหัสวิชา 3200-0002.


พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด.
จรรยาบรรณของนักขาย

คณะผู้จัดท า
นางสาวกนกวรรณ รอดพัน เลขที่ 2


แผนกวิชาการบัญชี ปวส.1/5 ชื่อเล่น แนน( อ้วน ขาว สวย )

นายปิยวัฒน์ นาเหรียง เลขที่ 26


แผนกวิชาการบัญชี ปวส.1/5 ชื่อเล่น ข้าวปุ้น


(คติประจ าใจ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง)

นางสาวการธิดา นามวงศ์ เลขที่ 19


แนกวิชาการบัญชี ปวส.1/5 ชื่อเล่น เกมส์


( ขี้เล่น น่ารัก เฟรนลี่ )

…จบการน าเสนอ…


Click to View FlipBook Version