The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sos.sdb, 2019-12-16 05:16:49

Ročenka 2019/2020

Ročenka 2019/2020

Keywords: Ročenka 2019/2020

KRÁČAME SPOLOČNE

SOŠ SV. JOZEFA
ROBOTNÍKA

ŽILINA

ROČENKA

2019/ 2020

Stredná odborná škola
sv. Jozefa Robotníka

M ilí žiaci, rodičia, podporovatelia, Vždy a všade
priaznivci i výchovná komunita
školy) môžeme konať

Počas leta sme so skupinkou našich Mgr. Igor Pecha SDB (riaditeľ z vlastnej vôle
a dobrovoľne. ikto

žiakov prežili veľmi nevšednú skúsenosť. nás do toho nemusí

Viac ako šesťtýžd ový pobyt na nútiť. itie života ako dobrovoľník, nám

saleziánskej misii na Sibíri v akutsku. môže ponúknuť oveľa v čší zmysel.

obrovoľníckou činnosťou sme sa snažili ento postoj môžeme zaujať aj

pomáhať tam, kde bolo treba. v nasledujúcom školskom roku. Bude to

a miestach, kde domáci obyvatelia obohatením pre život v rodinách, v škole,

dostali od života menej ako my. na pracovisku, i v partiách mladých, do

obrovoľník koná z dobrej vôle. Zažiť ktorých patríte.

a vidieť skupinku chlapcov, ktorí konajú, ivot ponúka v čšie hodnoty. obiť

pracujú a žijú v tomto duchu, bolo pre niečo pre druhých nám prináša radosť

m a veľkým zážitkom. Každý sa snažil do života. K tomuto nás vyzýva aj don

urobiť čo najviac a najlepšie ako vedel. Boscovo heslo statočný občan a dobrý

Budovali dielo, ktoré bude slúžiť pre kresťan, ktoré nám ponúka jeho

spoločné dobro. evšedným bola aj súčasný nástupca.

všednosť bežného života domorodých

akutov a venkov. a príhovor sv tého Joze a, patr na
našej školy, želám a vyprosujem veľa
ilí žiaci a celá výchovná komunita, Božích milostí a radosti do života

nie je potrebné ísť km od domova,

aby sme zakúsili radosť a spokojnosť

na základe konania z dobrej vôle

dobrovoľne . ✒ r. or Pecha S B

2 │ SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA │ 9

ZAMESTNANCI SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA

Horný rad: omáš ário Pere rim, iroslav Brod an, Peter Pilko, n . Patrik Kraj ák, Bc. Peter sambal,
r. Joze Sarnecký S B , n . Vladimír B hálek, n . nton arec, r. omáš anko,

n . adoslav Jurko, n . Peter a ura, n . Peter Vimpeľ, Bc. Ján r o S B, r. Jaroslav Šebeš,
r. van ichánek

Stredný rad: Ján omáš, Juraj isko, n . artin P aček, r. ichal Sventek, Joze lbert,
n . artin Puchala, n . obert Páleník, Paed r. Ján ábian, r. Peter ubiel, n . or Pažický,
r. Beáta Jarošová, n . Stanislav elko, Jaroslav ieres, r. iroslav Kaleta, arián isko,
r. ené abčo, r. or Pecha S B, n . rantišek Keblúšek

Dolný rad: r. ichaela Štub ová, atiana hovancová, va orníková, r. atália rtusová,

Petra Kostíková, n . driana vrdá, n . dela Poliaková, Ph ., r. rika vapková,

n . Veronika Šuštiaková, n . Janka untíková, n . Petra ieresová, r. onika lbertová,

r. arina Stebnická

HODNOTY ŠKOLY  4 Spoluzodpovednosť, pro esionálny
rast peda ov
Viera, odbornosť
a celkový rozvoj žiakov 5 Spolupráca s rodičmi
a e allievmi absolventmi školy
2 Saleziánska výchova založená na
preventívnom systéme a asistencii 6 Príjemné
a výchovné prostredie
3 odinné prvky vzájomná dôvera
a otvorenosť, pozorný a ľudský prí-
stup k žiakom, zdravá náročnosť...

POSLANIE ŠKOLY

Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom
pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných
zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak,
aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce.
Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 3

Možnosti štúdia,
praktickej prípravy

S OŠ sv. Jozefa Robotníka zabezpe- základné pracovné návyky, zručnosti
čuje kvalitnú výučbu v troj a štvor- a skúsenosti v danom odbore. Súčas-
ročných odboroch. Kladie dôraz na vý- ťou školy je aj školský internát. Jeho
chovu, odborné vedomosti a jazykovú cieľom je výchovná starostlivosť v čase
prípravu. mimo školského vyučovania v duchu
Podmienkou prijatia do školy je úspeš- preventívneho systému don 
né ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni
praktického vyučovania žiaci získajú don Bosca - Slovenská provincia.

TROJROČNÉ
UČEBNÉ ODBORY

AUTOOPRAVÁR - MECHANIK
AUTOOPRAVÁR - ELEKTRIKÁR
AUTOOPRAVÁR - LAKOVNÍK

STOLÁR
MURÁR

K d a názov učebného odboru autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
Stupe vzdelania autoopravár - lakovník
žka vzdelávania a prípravy stolár
oklad o dosiahnutom vzdelaní murár
stredné odborné vzdelanie - S
rok y
vysvedčenie, výučný list

4 │ SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA │ 9

DVOJROČNÉ
ŠTUDIJNÉ ODBORY

DOPRAVNÁ PREVÁDZKA

STAVEB NÍCTVO

DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

K d a názov učebného odboru dopravná prevádzka
9 stavebníctvo
Stupe vzdelania
žka vzdelávania a prípravy drevárska a nábytkárska výroba
oklad o dosiahnutom vzdelaní úplné stredné odborné vzdelanie S

rok y
maturitné vysvedčenie

ŠTVORROČNÝ
ŠTUDIJNÝ ODBOR

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

K d a názov učebného odboru K ra ik di itálnych médií S
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie

žka vzdelávania a prípravy rok y
oklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie

VZDELÁVANIE V SUČANOCH

j naši zamestnanci nap ajú ideu don Bosca, aby dostali druhú šancu tí, ktorí
pochybili v živote. ž jedenásty rok ich čakajú odsúdení, ktorí chcú mať lepšiu
pozíciu na trhu práce po odpykaní trestu. Z vyše stovky záujemcov už viac ako
tridsiatka začala nový život s murárskym výučným listom. ešíme sa s nimi.

│5

I. A stolár, murár

Horný rad: r. or Pecha S B Š , n . Peter a ura S B V , Ján Stanco, ichal ejdoš,
a ael ibdiak, n . nton arec , dam edvedj, bert vik, atej Kolčák, Viliam hlárik,

Samuel ajoroš, Jaroslav ieres V
Dolný rad: rantišek Bulák, Samuel Valíček, Jakub ivko, ukáš urárik, ominik Kubena, Samuel i a,

Joze atl š, Kristián Konkol, eodor oštek

I. B autoopravár

Horný rad: rik Stra anek, ndrej Peprík, atej osor, ilan Juri a, Jakub ranka, enis azúr,
dam berreiter, Šimon Koza

Stredný rad: r. or Pecha S B Š , Peter Pilko V , n . Peter a ura S B V , ukáš Pjontek,
ukáš Béreš, ominik Komloš, amián Kmošek, n . adoslav Jurko , n . Patrik Kraj ák V

Dolný rad: Samuel o a, Pavol Pavlík, ilan Jedinák, ávid Zá , Jakub Vajčovec, atúš Šte ánka,
Jakub idek, artin Kašuba, Peter uratný, arek Šustek

Chýbajúci: Šte an ária aljar

6 │ S Š SV. J Z B K │ Triedy │ 9

I. C autoopravár, stolár

Horný rad: r. or Pecha S B Š , Peter Pilko V , n . Peter a ura S B V , Peter Potočár,
ichal azúr, Ján Šujan, ávid Kriško, ominik eško, iroslav užík

Dolný rad: Pavol Belko, Jakub ajer, oman Poluch, ušan rík, Jakub ikula, aniel Be o,
ominik Pavlovský, ubomír rieščik, Patrik Schmidt, Jakub atko

Chýba: Jakub Braciník

I. D autoopravár

Horný rad: r. or Pecha S B Š , n . Peter a ura S B V , adeáš Vanko, atúš Pallo, Peter ucký,
avid arkaš, n . or Pažický , n . Patrik Kraj ák V

Dolný rad: ichal Bu o, amián Kramár, ilan Klinovský, Šimon Bariš, Peter elaček, atúš Potočár,
ikolas Kubá , drián Boháč, atúš Komosný, Šte an Kubala, ichal ikunda

Chýba: arek olec

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 7

II. A stolár, murár

Horný rad: Kevin orváth, arek Kuchťák, ávid Kováč, Kristián Bu á , ávid i ánik, Jakub Bosík,
rik adecký, iroslav Zatlukal, ukáš Stehlík, artin aďar, ominik Bada

Stredný rad: omáš ário Pere rim V , Joze lbert V , Ján omáš V ,
r. iroslav Kaleta V , n . Vladimír B hálek , bert Páleš, arek Balušík, ndrej Kramár,

Patrik Kopil, Ján Babušík, r. or Pecha S B Š
Dolný rad: imotej Pavlech, Branislav Šavel, Patrik Kovalčík, Šte an avko, Šimon Jirotka, atúš omčík, Jan

Pomahač, Samuel hlárik, adeáš isko, ilan o o , omáš Baláž, Patrik Kamody, Peter Patrnčiak

II. B autoopravár mechanik

Horný rad: ikolas Valchar, nd ej eipl, Patrik Šramo, arek Štrba, Peter rkeľ, atúš ýll, oman Kubica,
Joze Sotolár

Stredný rad: r. ichal Sventek , iroslav Brod an V , Peter Borový, rik arant, ilip uman,
uboš ikula, Juraj hlebík, Jakub alát, r. iroslav Kaleta V , r. or Pecha S B Š

Dolný rad: Ján Babiš, Patrik odás, Karol ažúr, ndrej Pirošík, ávid Kopera, rik čko, artin Škorvánek,
ucián ác, ichal habada, Peter Zaduban

Chýba: ávid určík

8 │ S Š SV. J Z B K │ Triedy │ 9

II. C autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník

Horný rad: omáš Sro o , eonard Pavol ávidík, arek Poliak, ominik Skladaný, ávid oláš,
aniel ruchlík, iroslav Bolek

Stredný rad: n . artin P aček , Juraj isko V , r. Peter ubiel V , Jakub Vallo, artin ajtán,
enis Knapec, arek káč, artin Švancár, ichal ajka, r. iroslav Kaleta V ,
r. or Pecha S B Š

Dolný rad: atúš Šimunek, ichal Kubala, arko Vallo, atúš Suran, Patrik Jendrušák, Peter Panoušek,
ichal Zá , ominik ľár, ndrej Brezáni, Václav aviar

III. A stolár, murár

Horný rad: dam etko, ilip oravčík, artin Staškovan, ukáš alík, omáš Šupej odo ,
Stredný rad: omáš ário Pere rim V , Ján omáš V , Joze lbert V , Patrik Straka, ilip

amián rnka, rantišek Kováčik, r. or Pecha S B Š
Dolný rad: r. omáš anko S B V , n . artin Puchala , Šimon ieres, rik Jahôdka,

arek hrachala, Joze ichák, Jakub Poljak, ndrej Podolinštiak
Chýba: liver acák

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 9

III. B autoopravár mechanik

Horný rad: Patrik Klunda, arek Koterec, ukáš mrišek, dam ric, Peter untík, ávid Kundrát, van Biras,
r. omáš anko S B V

Stredný rad: arián isko V , n . Janka untíková , ominik hrenko, ilip ibenka, ominik Sudor,
omáš epličanec, artin Kontrík, rantišek dlevák, r. or Pecha S B Š

Dolný rad: Peter hlárik, Patrik Vaško, aniel Krajčo, arián Pallo, Jakub Baleja, Ján Šu ár, ichal Sedliaček,
dam omašov, Ján Jakub anuliak, Branislav acek

III. C autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník

Horný rad: drián ľajs, ilip auda, artin Záhumenský, ndrej iklušák, dam Brišák, aniel Poleč
Stredný rad: Juraj isko V , r. Peter ubiel hlavný majster , artin Bronček, ilip Ja elčák,

Ján ndrejčík, ukáš Jase , Patrik Kurej, r. or Pecha S B Š
Dolný rad: r. omáš anko S B V , ukáš umulák, r. Beáta Jarošová , ichal Kozub,

omáš raboš, ávid ábel
Chýbajúci: oman Badž o , astislav Kmec, omáš Petreje

10 │ S Š SV. J Z B K │ Triedy │ 9

I. NDŠ dopravná prevádzka,
stavebníctvo

Horný rad: ndrej erve an, ilip ajdúch, Peter Palu a, Jakub Katrenčík, artin ollý, ilip ovíšek, renka,
Jakub aran, Jakub rolo, ukáš Zelník, aroš Pjontek

Stredný rad: r. or Pecha S B Š , Šte an erve , Patrik Kubošek, imotej Pekár, ukáš Bajcár,
Samuel Bielik, rik Janči a, omáš Balo , Ján Kráľovič, Jakub Budzeľ, r. iroslav Kaleta V

Dolný rad: ominik anák, adeáš vacho, Ján Slíž, Juraj Janták, Juraj omolík, Samuel Kvak, atej
r. arina Stebnická , imotej árius rtim, Peter atkovič, atúš leš, Šimon Janovič

II. NDŠ dopravná prevádzka,
drevárska a nábytkárska výroba

Horný rad: r. or Pecha S B Š , Benjamín ydlo, Jakub Solár, ominik Slovík, arek ndrašina,
dam anecký, Kristián Šper ák, Branislav ubéci, Slavomír Zajac, Šimon Kopunec

Dolný rad: Jakub Zaduban, ário iak, ušan nát, ukáš ereštík, ubomír Zá , Jakub ivčic,
r. onika lbertová , yril Korpesio, Vladimír artoník, aniel ečo

Chýbajúci: iroslav ad ák

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 11

I. GDM grafik digitálnych médií

Horný rad: Samuel ominik Borák, enis Baránek, Šimon Pekara, a imilián ybár, dam ulovec,
aniel okryš, Kristián aťu a, dam azar, Peter Báčik, Ján urín

Stredný rad: r. or Pecha S B Š , n . Peter a ura S B V , imotej Kováčik, Jakub Šurín,
adeáš Joze ichal Petrášek, ndrej Krupík, artin hlebec, rik hobot, r. Jaroslav Šebeš ,
r. van ichánek V

Dolný rad: atej Kramár, n . Petra ieresová V , le andra Kvasničáková, Patrícia ajdošová, ominika
Bilíková, lena Krivulčíková, Barbora Zemančíková, Karin orníková, aniel hochúľ

II. GDM grafik digitálnych médií

Horný rad: atej lšovský, ubomír usko, ichal Valo, Patrik ani a, atej atkuliak, a im Záborský

Stredný rad: r. or Pecha S B Š , r. iroslav Kaleta V , ominik uša, ichal steník,

ndrej ašánok, Jakub ipčár, ikolaj Pál y, adoslav Šperka, r. Jaroslav Šebeš V

Dolný rad: n . Petra ieresová V , erézia Kráľovičová, iroslava Sihlovcová, liška Králiková,

Júlia esková, r. atália rtusová , ariana Púčeková, ikola odásová, lžbeta Vavricová,

ndrea Kubá ová, Silvia uláková

Chýba: Samuel ájnik

12 │ S Š SV. J Z B K │ Triedy │ 9

III. GDM grafik digitálnych médií

Horný rad: r. omáš anko V , artin Karpecki, aroš ohylák, aniel ravec, ndrej ubnička,
dam omolík, Peter stenik, ilip Sestrenek, Jakub Šumský, Samuel Stepek

Stredný rad: r. or Pecha S B Š , Bc. Ján r o S B V , ominik ampl, Šte an rabuša,
atej rečmal, Jakub Kramár, ukáš ičúch, Joze ranček, ilip Kuloštiak

Dolný rad: omáš Košša, atúš hovan, ereza odásová, n . driana vrdá , Sára Puškášová,
liška Klinovská, Jakub Kováč, Samuel Kolčák

Chýba: ávid iša

IV. GDM grafik digitálnych médií

Horný rad: r. omáš anko, amián Bačkor, Samuel Koza, Joze Kramár, ndrej Poleta, ichal Vrábel,
artin Bajaník

Stredný rad: r. or Pecha S B Š , Bc. Ján r o S B V , dam hovanec, Ján iške,
Branislav Jánošík, Benjamin eket, r. Jaroslav Šebeš V , r. van ichánek V

Dolný rad: ina ulíková, ujza Václaviková, ikola emčeková, va ária Budzeľová, Klaudia Belicajová,
n . Petra ieresová , Júlia Jirotková, Kristína káčová, Barbora Krčmariková, erézia ariašová,
onika lovaťáková

Chýbajúci: artin Paur, atiana rnková

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 13

Akcie,
exkurzie,
besedy

Exkurzia Krakow

KULTÚRNE AKCIE ŠKOLY POČAS ROKA

N ávšteva Osvienčimu, Krakowa, mes-
ta Turín a iných miest sú súčasťou
aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť žiaci
počas roka. Darcovia krvi sa zapájajú do
Študentskej kvapky krvi.

Po stopách don Bosca - Turín

Študentská kvapka krvi

Exkurzia Osvienčin OŽZ tretiakov v Taliansku
B K │ Akcie │ 9
14 │ S Š SV. J Z

PROFESIJNÉ AKCIE PRE ŽIAKOV

P oznatky aplikované IT Expo - Žilinská Univerzita Test elektromobilov - ŽU
do praxe sú oveľa Návšteva NR SR Podnikateľia vo Vrícku
účinnejšie. Každý pred-
met ponúka možnosť na
realizáciu. Autoopravári
navštívia špecializované
firmy, autosalón v Nit-
re. Grafici pomáhali pri

INSPIRATION HUT - 0.5CM LEFT-RIGHT DIAGONAL

natáčaní pre TV Lux...
Rozvíjanie ekonomického
myslenia a podnikania
bolo spojené s návštevou
parlamentu, či besedami
s podnikateľmi.

ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom Autosalón Nitra

SERVIND Slovakia Prednáška - finančná gramotnosť Priamy prenos pre TV Lux

Bel Power Solutions s.r.o. - Dubnica nad Vahom INSTRET s podnikateľmi

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 15

ZOZNAMOVACÍ VÝLET PRVÁKOV

Z oznamovací večer,
mestská hra, výstup
na Minčol, opekačka i
spoločné rozhovory, ale aj
omnoho viac majú mož-
nosť zažiť budúci prváci
pred nástupom do školy.

DEŇ EXALLIEVOV

Č as stretnutia a spo-
mienok na školu býva
vždy 1. mája na sviatok sv.
Jozefa Robotníka každý
druhý rok. Vytvorenie
spoločenstva a rodinnej
atmosféry v duchu motta
školy: ,,Kráčame spoločne,“
spája všetkých súčasných
i bývalých absolventov.

16 │ S Š SV. J Z B K │ Akcie │ 9

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Ateliár GDM Stolárska dielňa

P riestory školy, stolár-
skych, automobilo-
vých, murárskych, grafic-
kých dielní sú otvorené
pre všetkých záujemcov
o štúdium v našej škole
počas troch dní.

Automobilová dielňa Odborná učebňa Zámočnícka dielňa

CECHCAMP

P rázdninové dni a lúče
slnka lákajú chlapcov
do rôznych táborov. Náš
je jednou z možností, kde
sa môžu zabaviť, zašpiniť
a niečo naučiť. Manuálna
práca pod dozorom maj-
strov býva výsledkom rea-
lizácie vlastných výrobkov.
Nechýba mestská hra,
vodné hry, šmykfutbal
preteky na motokárach,
grilovačka, duchovné slo-
vo a množstvo zážitkov...

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 17

Súťaže Vyhodnotenie olympiády z cudzích jazykov

ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

V edomosti prezentujú
žiaci v rôznych súťa-
žiach. Znalosť cudzieho
jazyka býva prezentovaná
na olympiáde z nemec-
kého i anglického jazyka.
Umelecký prednes na
Hviezdoslavovom Kubíne
a logické myslenie na Ma-
tematickom klokanovi.

Hviezdoslavov Kubín Súťaž Matematický klokan
B K │ Súťaže │ 9
18 │ S Š SV. J Z

STOLÁRSKE SÚŤAŽE Školské kolo súťaže Mladý stolár

S tolári si navzájom me-
rajú sily v jednotlivých
ročníkoch. Druháci bojujú
v súťaži Mladý stolár v
školskom a oblastnom
kole. Z oblastného kola
postúpila naša dvojica
Adam Letko a Patrik
Straka do finále SKILLS
Slovakia v Nitre.

Víťazi oblastného kola Mladý stolár Teoretická časť oblastného Praktická časť oblastné-
kola Mladý stolár ho kola Mladý stolár

AUTOOPRAVÁRENSKÉ SÚŤAŽE

A utoopravár Junior
prebieha vo viacerých
kolách, kde sa preverujú
teoretické i praktické
zručnosti. Najlepší sa do-
stanú do celoslovenského
finále.

Praktická časť súťaže Teoretická časť súťaže
robotnik.edupa e.or │
.sos.sdb.sk │ 19

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE Beh do neba Kalčeto - internát

N apätie, adrenalín,
endorfíny v tele sú
výsledkom podávania
športových výkonov. Pre-
konávanie samých seba
a získavanie pódiových
umiestnení v rôznych
druhoch športu.

KAMA Turnaj o pohár RŠ Plávanie nádeje

Zjazdové lyžovanie Kameňák

Turnaj Miška Magoneho Stolnotenisový turnaj

Náš žiak, JánHanuliak PGSI - Slovinsko
- juniorský majster SR
v terčovej lukostreľbe

20 │ S Š SV. J Z B K │ Súťaže │ 9

MURÁRSKE SÚŤAŽE

N ajšikovnejší murá-
ri z našej školy sa
zúčastnili oblastného kola
v Nitre, kde obsadili štvrté
miesto a postúpili ďalej.

Oblastné kolo Filip Lovíšek a Jakub Garan
SKILLS Slovakia

GRAFICKÉ SÚŤAŽE Vyhodnotenie AMFO v Makovického dome

F otografia, kamera,
tvorba filmu a web
stránok sú priestorom na
realizáciu našich grafikov.
S rovesníkmi sa porov-
návajú v súťažiach ako
AMFO, Zelený objektív,
SAFI, festival krátkych ani-
movaných filmov a webo-
vá stránka.

PROJEKT INTERREG

M edzinárodný projekt
stolárov, do ktorého
je zapojená naša i ostrav-
ská škola. Výmena
skúseností, získanie infor-
mácií a kvalitná príprava
praktickej výuky prispeje
k uplatneniu absolventov
na trhu práce. Škola
prostredníctvom projektu
zakúpila CNC frézu
a laserovú gravírovačku.

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 21

Rok v znamení
víťazstiev

AUTOOPRAVÁR JUNIOR Najúspešnejší žiaci v súťažiach
R .Kriško, F. Hajdu, Š. B. Cigánik
A utoopravárenské remeslo je stále
náročnejšie a neustále sa mení.
20. ročník tejto súťaže organizovanej
Cechom predajcov a autoservisov
Slovenskej republiky sa konalo v Nitre
a Bratislave. Najlepší v kategórii auto-
opravár – elektrikár bol Filip Hajdúch
a autoopravár – lakovník Roman Kriško.
Pekné piate miesto obsadil Štefan Bla-
žej Cigánik (autoopravár - lakovník).

ŠVOČ

T ento rok nás repre-
zentovali žiaci: Daniel
Fečo s výrobkom violon-
čelo (1. miesto), Lukáš
Tereštík s výrobkom spo-
ločenský stolík s ľudovým
vzorom (4. miesto), Andrej
Červeňan a Cyril Korpesio
boli ocenení za umeleckú
hodnotu výrobku.

22 │ S Š SV. J Z B K │ Top akcie │ 9

FOTOGRAFICKÉ SÚŤAŽE

V súťaži Zelený objektív Dominik Duša - AMFO Eliška Klinovská - Zelený objektív
obsadila prvé miesto
naša žiačka Eliška Klinov-
ská z 259 účastníkov.
Dominik Duša sa v kraj-
skom kole AMFO umiest-
nil na druhom mieste
a postúpil do celosloven-
ského kola.

SUSO PRAHA

N aši chlapci stolári
Jakub Katrenčík
a Jakub Frolo nás repre-
zentovali v Prahe. V tvr-
dej konkurencii obsadili
pekné štvrté miesto za
výrobu poličky na knihy
zo smrekového dreva.

SKILLS SLOVAKIA

V celoslovenskom finále obsadili
s výrobkom – stojan na dáždniky
3. miesto stolári Patrik Straka a Adam
Letko. Murári Filip Lovíšek a Jakub Garan
obsadili 2. miesto a postúpili na medzi-
národnú súťaž do Prahy, kde nás budú
reprezentovať.

Stolári s výrobkom stojan na dáždniky Murári na stupni víťazov

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 23

Šport

LYŽIARSKY VÝCVIK

S tredisko Osčadnica –
Veľká Rača privíta dru-
hákov v zime, kde majú
priestor na zdokonalenie
sa v lyžovaní, či vytváraní
nových priateľstiev a bu-
dovanie kolektívu.

Druhý ročník na lyžiarskom výciku

24 │ S Š SV. J Z B K │ Šport │ 9

ŠPORTOVÝ DEŇ

K olektívne a indivi-
duálne športy sú
priestorom na realizáciu
počas tohto dňa. Zábava,
smiech a dobrá nálada je
základom pre dosiahnutie
úspechu. Najlepší žiaci sú
na konci dňa odmenení.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Z ískavanie základov
a zdokonaľovanie sa
v jednotlivých štýloch
plávania sú možnosťou
pre prvákov.

Prváci získavajú a zdokonaľujú svoje plavecké zručnosti

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 25

Spiritualita Výsledok spoločnej práce

MISIJNÁ VÝPRAVA NA SIBÍR

Mesto Jakutsk a Aldan sa stalo
miestom pôsobenia našich chlap-
cov počas letných prázdnin. Dobrovoľne
sa vzdali vlastného pohodlia a rozhodli sa
urobiť niečo pre druhých. Pomáhali pri
stavbe chaty, ktorú budú využívať tunajší
obyvatelia. Navštívili atrakcie, splavovali
rieku a zúčastnili sa sviatku Isach.

Splav rieky Aldan

26 │ S Š SV. J Z Počas sviatku Isach
B K │ Spiritualita │ 9

SVIATOK DON BOSCA

O slava sviatku don
Bosca so všetkým,
čo k tomu patrí – divadlo,
sv. omša, odovzdávanie
polročných vysvedčení
a spoločný obed za-
mestnancov i žiakov.

ANNA KOLESÁROVÁ

N ávšteva domu a
hrobu tejto svätice,
prednášky Pavla Hudáka
a svedectvá sa dotkli kaž-
dého účastníka. Čas veno-
vaný úcte ženám a čisté-
mu vzťahu nie je stratený.

ŠKOLSKÉ DUCHOVNÉ OBNOVY

O obnovu ducha sa
starajú rôzni kaza-
telia, ktorí sa nám priho-
várajú štvrťročne. Každú
stredu bývajú obnovy
pre jednotlivé ročníky.

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 27

AKČNÉ VÍKENDY PRVÁKOV

V íkend strávený so
spolužiakmi na chate
v peknej prírode, ktorých
môžeš zažiť v rôznych
situáciách prináša množ-
stvo zážitkov. Vytvára-
nie kolektívu a nových
priateľstiev, spoznávanie
druhých i samého seba
pri hrách, modlitbe,
spoločnom stravovaní.

NÁŠ EXALLIEVO KŇAZOM

R ady kňazského
povolania posilnil
aj náš bývalý žiak Jožko
Biely - vyučený za sto-
lára. Bol vysvätený za
kňaza. V jeho kňazskej
službe mu vyprosuje-
me veľa božích milostí.

28 │ S Š SV. J Z B K │ Spiritualita │ 9

VIANOCE V ŠKOLE

Č as pred Vianocami
sa spája s oslavou
sv. Mikuláša, počas ktorej
sme obdarovaní slad-
kými darčekmi. Štedrá
večera býva spojená
s programom a vzájom-
ným obdarúvaním sa.

DUCHOVNÁ OBNOVA ZAMESTNANCOV

Č ičmany boli aj tento
rok miestom, kde sa
zamestnanci s don Luká-
čikom zamýšľali nad té-
mou Život cesta svätosti.

DUCHOVNÉ CVIČENIA

P osilňovanie tela je
automatické. Posil-
ňovanie ducha je trošku
náročnejšie, ale priestor
na to sa dá nájsť počas
duchovných cvičení. Čas
na stíšenie a modlitbu,
adoráciu a prednášky

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 29

Zábava
naplno

ŠKOLSKÝ PLES

F ašiangy sú spojené
s plesmi a zábavami.
Naše pozvanie vždy prij-
mú dievčatá z družobnej
školy v Čadci a o zábavu
nie je nikdy núdza. Hudba
do neskorého večera,
súťaže a ubolené nohy sú
výsledkom dobrej nálady.

30 │ S Š SV. J Z B K │ Zábava naplno │ 9

JANKO BOSCO CAMERIERE - VENČEK

E tiketu správania
a spoločenské tance
by mal ovládať asi každý.
Počas niekoľkých mesia-
cov učenia sa jednotlivých
spoločenských tancov
prichádza večer, kedy ich
dievčatá oceňujú vlastne
vyrobenými venčekami.

CECHOVANIE PRVÁKOV SOŠ

A bsolvovanie cechovačky je
podmienkou pre prijatie
prvákov do jednotlivých cechov.
Starší žiaci si pre nich pripravia
zaujímavé úlohy, pri ktorých sa
nielen pobavia, ale aj preukážu
svoje schopnosti a zručnosti.
Nie je to pre nich jednoduché.
Po počiatočnom strese pri-
chádza uvoľnenie a zábava.

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 31

CECILFEST

H udobné nadanie
predvádzali chlapci
počas sviatku sv. Cecí-
lie - patrónky hudobníkov.
Zistili sme koľko talentova-
ných ľudí navštevuje našu
školu. Hrou na hudobný
nástroj povznášajú ducha
a prinášajú dobrú náladu.

DISKOTÉKA GSF

S vetelné efekty, vyni-
kajúca hudba, dobrý
DJ, spoločné rozhovory
i posedenie s dievčata-
mi z GSF sú súčasťou
diskotéky. Spoločné
stretnutie je príležitosťou
na vytváranie nových
vzťahov, priateľstiev.

IMATRIKULÁCIE PRVÁČOK V ČADCI

P ríležitosť na stretnutie s dievča-
tami z Čadce si nenecháme ujsť.
Imatrikulácie sú príležitosťou, kde si
dievčatá pre svoje prváčky pripravujú
zaujímavý a pútavý program spojený
s rôznymi úlohami. Nechýba občer-
stvenie, dobrá zábava a diskotéka.

32 │ S Š SV. J Z B K │ Zábava naplno │ 9

PRIESTORY ŠKOLY

Herňa Kostol Kaplnka

Bufet Jedáleň Ihrisko

Internátna izba Hudobná miestnosť Spoločné priestory - internát

Stolárska dielňa Automobilová dielňa

Zámočnícka dielňa Ateliér GDM

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 33

Rozlúčka
so školou

STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI GDM A NDŠ IV. GDM - Dom odborov

Z elená stužka odovzda-
ná počas slávnostné-
ho večera dodáva žiakom
nádej na dobré ukončenie
dlhoročného snaženia.
Nechýba vtipný program,
spoločné tance a zábava
do neskorých hodín.

Spoločné fotenie

Stužkovanie Príhovor žiakov II. NDŠ - Závodie
Kapela II. NDŠ

34 │ S Š SV. J Z B K │  Rozlúčka so školou  │ 9

MATURITNÉ SKÚŠKY

S nívať vo veľkom je
náročné. Maturitné vy-
svedčenie býva snom kaž-
dého maturanta. Príprava
a ukončenie je spojené
s množstvom prekážok,
ktoré musí každý preko-
nať. Spokojnosť a úsmev
pri preberaní maturitného
vysvedčenia je výsledkom
ich práce a snaženia. Dve-
re do sveta dospelých sa
otvorili. Každý z nás musí
bojovať sám za seba.

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY LANOGAID THGIR-TFEL MC5

A bsolventi trojročných
odborov sa zapotia
pri preverovaní vedomosti
z odborných predmetov.
Spokojné tváre pri pre-
beraní výučných listov sú
pre všetkých odmenou.

Odovzdávanie výučných listov

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 35

9 SEPTEMBER  OKTÓBER

DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI
II. 1. UT I. D II.
DEŇ ÚSTAVY 2. ST
1. NE SLOVENSKEJ

REPUBLIKY (ŠS)

2. PO GP OT VORENIE
ŠK. ROKA
3. ŠT
3. UT OPRAVNÉ MS 4. PI PD 50
4. ST PÍSOMNÉ 5. SO pre SOŠ

5. ŠT CELOŠKOL SK Á 6. NE W
6. PI DO 7. PO I.
7. SO

8. NE 8. UT I. GDM IMATRIKUL ÁCIE
9. PO 9. ST SOŠ
10. UT I. 10. ŠT
11. ST
OPRAVNÉ ZS 11. PI AKČNÝ
I. A VÍKEND 1

12. SO

12. ŠT bl. Alexandra
Mária da Costová
13. NE

13. PI

14. PO GP II.

14. SO

SEDEMBO- 15. UT III. A
15. NE LESTNÁ PANNA 16. ST

MÁRIA (DPP)

16. PO OČAP TV OPRAVNÉ MS GP II. 17. ŠT
ÚSTNE

17. UT 18. PI

18. ST I. C 19. SO

19. ŠT 20. NE
21. PO
20. PI I.

21. SO 22. UT
23. ST
22. NE IV. GDM
23. PO
24. UT Porada I. 24. ŠT
25. ST RŠ + P3
25. PI
I. B
26. SO STUŽKOVÁ
27. NE IV. GDM
28. PO
26. ŠT PLENÁRNE ZRPŠ GP Porada zimný
27. PI PRE 1. ROČ. RŠ + P3 čas
28. SO
II.

AV 29. UT bl. Michal Rua

29. NE 30. ST Inventarizácia JESENNÉ
31 ŠT + PK PRÁZDNINY

30. PO JB CAMERIERE GP II.
ZAČIATOK

36 │ S Š sv. joze a obotníka │ Kalendár │ 9

 NOVEMBER  DECEMBER

DNI SVIATKY ŠKOL A PRAX ŠI DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI
I. I.
SVIATOK 1. NE 1. adventná
1. PI VŠETKÝCH
2. PO
SVÄTÝCH (DPP)

2. SO Pamiatka
zosnulých
3. UT

3. NE II. C

4. ST

4. PO 5. ŠT bl. Filip Rinaldi

5. UT 6. PI DEŇ OTVORENÝCH
6. ST DVERÍ 3
II. A

7. SO

7. ŠT NEPOŠKVR-
8. NE NENÉ POČATIE 2. adventná
8. PI IMATRIKUL ÁCIE AKČNÝ
PASA ČADCA VÍKEND 2 PANNY MÁRIE

9. SO 9. PO GP II.

10. NE GP II. 10. UT III. C
11. PO 11. ST

12. UT 12. ŠT

13. ST bl. Artemid Zatti II. NDŠ 13. PI

14. ŠT IMATRIKULÁCIE S PASA 14. SO

15. PI DEŇ OTVORENÝCH 15. NE 3. adventná
DVERÍ 1
16. PO Porada
16. SO STUŽKOVÁ 17. UT RŠ + P3 I.
II. NDŠ

17. NE DEŇ BOJA ZA SLOBODU DEŇ OTVORE-
A DEMOKRACIU (ŠS) NÝCH DVERÍ 2

18. PO 1/4 ROČ. KLAS. I. 18. ST I. NDŠ
PORADA 19. ŠT
20. PI Štedrá večera
19. UT na šk. internáte
CELOŠKOL SK Á
20. ST II. B DUCHOVNÁ OBNOVA

21. ŠT 21 SO
22. PI
23. SO PLENÁRNE 22. NE 4. adventná
ZRPŠ

23. PO II.

24. NE 24. UT ŠTEDRÝ DEŇ
25. PO (DPP)
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
GP II. PRVÝ SVIATOK
25. ST VIANOČNÝ

(DPP)

26. UT III. B DRUHÝ SVIATOK
27. ST 26. ŠT VIANOČNÝ

(DPP)

28. ŠT 27. PI
29. PI
30. SO Deviatnik 28. SO
Nepoškvrnená

29. NE I.
30. PO

31. UT

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 37

 JANUÁR  FEBRUÁR

DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI
II.
DEŇ VZNIKU PANNY MÁRIE Spomienka na všetkých nebohých členov
1. ST SLOVENSKEJ BOHORODIČKY 1. SO Spoločnosti svätého Františka Saleského.

REPUBLIKY (ŠS) VIANOČNÉ PRÁZDNINY 2. NE
3. PO
2. ŠT I. POLROČNÉ
PRÁZDNINY
3. PI

4. SO 4. UT

5. NE 5. ST I. D
ZJAVENIE PÁNA
II. 6. ŠT
6. PO (TRAJA KRÁLI)
(DPP) 7. PI bl. Pius IX.

7. UT 8. SO

8. ST bl. Titus Zeman III. GDM NÁSTUP DO 9. NE
ŠKOLY 10. PO

9. ŠT VENČEK JBC I.

10. PI 11. UT
12. ST
11. SO 13. ŠT I. B
PLES S PASA
12. NE
13 PO I. 14. PI

14. UT 15. SO

15. ST bl. Alojz Variara II. GDM 16. NE
17. PO
16. ŠT GP LYŽIARSKÝ KURZ II.

17. PI 18. UT

18. SO 19. ST

19. NE 20. ŠT
20. PO
GP II. 21 PI AV MI-
NIŠTRANTI
21 UT 22. SO
SDB
22. ST bl. Laura Vicuňová I. C Deviatnik DB 23. NE

23. ŠT 24. PO sv. Alojz Versiglia, JARNÉ I.
sv. Kalixt Caravario PRÁZDNINY ZA
sv. František
24. PI Saleský 25. UT

25. SO 26. ST Popolcova
streda

26. NE 27. ŠT
27. PO
28. UT 1/2 ROČ. KLAS. I. 28. PI
29. ST PORADA
29. SO
I. A

30. ŠT POLROČNÉ
V YSVEDČENIE
31. PI sv. Ján Bosco

38 │ S Š sv. joze a obotníka │ Kalendár │ 9

 MAREC  APRÍL

DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI
1. ST II. NDŠ II.
1. NE
2. PO GP Porada II. 2. ŠT
3. UT RŠ + P3
4. ST
3. PI DC PRE
RODIČOV
I. GDM 4. SO
ŽIAKOV
5. ŠT 5. NE
6. PO
6. PI I.

7. SO 7. UT

8. NE 8. ST CELOŠKOL SK Á
9. PO DO
I. 9. ŠT Zelený GP
štvrtok

10. UT 10. PI VEĽKÝ PIATOK VEĽKONOČNÉ
11. ST (DPP) PRÁZDNINY

II. A 11. SO Biela KURZ OZŽ TALIANSKO
sobota 3.ROČ.

12. ŠT 12. NE Veľkonočná
nedeľa

13. PI VEĽKONOČNÝ
13. PO PONDELOK 
II.
(DPP)
14. SO

15. NE 14. UT

16. PO GP II. 15. ST
III. A
17. UT PÍSOMNÉ MS 16. ŠT
18. ST SJL
17. PI
PÍSOMNÉ MS
ANJ, NEJ

19. ŠT sv. Jozef 18. SO

EXALL. 19. NE
RODINKY
20. PI KAMILKA RIADITEĽSKÉ PČOZ
VOĽNO TV MS
21 SO 20. PO I.
21 UT 3/4 ROČ. KLAS.
22. NE PORADA
23. PO
I. 22. ST II. B

24. UT 23. ŠT PČOZ
25. ST (PRAKTICKÉ MS)

IV. GDM 24. PI ZRPŠ TRIEDNE

26. ŠT 25. SO

27. PI 26. NE Porada
27. PO RŠ + P3
28. SO 28. UT GP II.
29. NE 29. ST
30. PO GP Porada letný 30. ŠT III. B PRIJÍMACIE
31. UT RŠ + P3 čas POHOVORY

II. UČEBNÉ
ODBORY

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 39

 MÁJ  JÚN

DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI
II. 1. PO I.
1. PI SVIATOK PRÁCE sv. Jozef Robotník
(DPP)

2. SO 2. UT
3. ST
3. NE I. NDŠ
4. PO
I. 4. ŠT

5. UT 5. PI LUMEN
6. SO
sv. Dominik Savio II. C KLAS. PORADA
6. ST Rozlúčka IV. GDM, II. NDŠ

s maturantami ŠI 7. NE
8. PO
7. ŠT BARCELONA GP II.
DEŇ VÍŤAZSTVA ZAMESTNANCI
AKADEMICKÝ 9. UT
8. PI NAD FAŠIZMOM TÝŽDEŇ
(DPP) IV. GDM A II. NDŠ KLAS. PORADA
3.ROČ. UO
9. SO 10. ST

10. NE 1. PRIJÍM. Najsvätejšie ŠTUD. VOĽNO
SKÚŠKY GDM 11. ŠT Kristovo telo a krv 3. ROČ. UO
11. PO I.
(Božie Telo)

GP 12. PI bl. František Kesy
a spoločníci

12. UT 13. SO

13. ST III. C 14. NE
2. PRIJÍM. 15. PO
14. ŠT I.
SKÚŠKY GDM
15. PI Deviatnik PMP 16. UT

16. SO sv. Alojz 17. ST ZS
Orione DŠ PÍSOMNÉ
+ PRAKTICKÉ
17. NE 18. ŠT RIADITEĽSKÉ + ÚSTNE
VOĽNO ODOVZDÁVA-
Sv. Leonard RIADITEĽSKÉ NIE VÝUČNÝCH
18. PO Murialdo VOĽNO TVÚSTNE MS Najsvätejšie
ŠPORTOV ÝII. NDŠ, Srdce Ježišovo LISTOV
DEŇ PMPIV. GDM 19. PI

19. UT II. II. GDM

ODOVZDÁVANIE MAT. 20. SO
V YSVEDČENÍ
20. ST

21 ŠT Nanebovstúpenie 21 NE PRIJÍMACIE
Pána + SO 22. PO SKÚŠKY NDŠ
GP II.

22. PI

23. SO 23. UT sv. Jozef Cafasso

24. NE 24. ST Narodenie KL ASIFIK AČNÁ
25. PO sv. Jána Krstiteľa PORADA
26. UT
27. ST GP Porada II. 25. ŠT ŠK. VÝLETY +
RŠ + P3 26. PI UPRATOVANIE

III. GDM 27. SO

28. ŠT 28 NE

29. PI bl. Jozef Kowalski 29. PO Sv. Peter a Pavol, CELOŠKOL SK Á I.
apoštoli DO + SO

30. SO + UPRATOVA-
NIE

31. NE Zoslanie 30. UT TH + PK V YSVEDČENIE
Ducha Svätého

40 │ S Š sv. joze a obotníka │ Kalendár │ 9

 JÚL  AUGUST

DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI DNI SVIATKY ŠKOLA PRAX ŠI
1. ST ZAČIATOK
2. ŠT LETNÝCH ZOZNAMOVACÍ 1. SO
PRÁZDNIN VÝLET PRE 1. ROČ.
2. NE bl. Augustín
CECHCAMP Czartoryski

3. PI 3. PO

4. SO 4. UT
SVIATOK
5. ST
5. NE SV. CYRILA
A METODA (ŠS) 6. ŠT

6. PO 7. PI

bl. Mária 8. SO
7. UT Romerová
9. NE
Meneses

8. ST

9. ŠT 10. PO

10. PI 11. UT

11. SO 12. ST

12. NE 13. ŠT

13. PO 14. PI

14. UT 15. SO Nanebovzatie
Panny Márie

15. ST 16. NE

16. ŠT 17. PO

17. PI 18. UT

18. SO 19. ST

19. NE 20. ŠT

20. PO 21 PI

21. UT 22. SO

22. ST 23. NE

23. ŠT 24. PO

24. PI

25. UT

25. SO bl. Zefirín
Namuncurá
26. ST

26. NE

27. ŠT

27. PO

28. UT 28. PI VÝROČIE SNP
29. SO (ŠS)
29. ST 30. NE

30. ŠT

31. PI 31. PO

robotnik.edupa e.or │ .sos.sdb.sk │ 41

Prázdniny,
výlety

PRÁZDNINY ZAMESTNANCOV

42 │ S Š SV. J Z B K │ Výlety, prázdniny │ 9

NA POTULKÁCH A VÝLETOCH POČAS ROKA

Koncoročný výlet II. GDM Potulky na bežkách

Výstup Titusa Zemana Lumen 2019

Príprava na Sibír Exkurzia v Ostrave

ŽOLÍK
MÔJ DOBROVOĽNÍCKY SKUTOK:

I. GDM na turistike v Jánošikových dierach

.sos.sdb.sk │ 43

JAZYKOVÁ ÚPRAVA
MGR. DARINA STEBNICKÁ

DIZAJN
MGR. JAROSLAV ŠEBEŠ
ING. PETRA MIERESOVÁ

2019

KONTAKT

Adresa: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina
Kód: 653007
Telefón: 041/723 41 02
e-mail: [email protected]
IČO: 00652512
DIČ: 2020639159
č.ú.: 4260026918/3100, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK30 3100 0000 0042 6002 6918

web: www.sos.sdb.sk
robotnik.edupage.org


Click to View FlipBook Version