The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2หน่วยการเรียนรู้ที่-1-1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zagon budsabong, 2019-09-12 12:25:42

2หน่วยการเรียนรู้ที่-1-1

2หน่วยการเรียนรู้ที่-1-1

Keywords: หน่วยารเรียนรู้ 1

หน่วยการเรยี นรู้ที่ 1
โครงงานคอมพวิ เตอร์

วิชา โครงงานคอมพวิ เตอร์ (ง30249)

โครงงาน หมายถงึ ?

โครงงาน เป็นการศึกษาค้นควา้ เกย่ี วกบั สง่ิ ใดสง่ิ หน่งึ หรอื หลายๆ
ส่งิ ที่อยากรู้คาตอบใหล้ กึ ซง้ึ หรือเรยี นรูใ้ นเรอ่ื งน้ันๆใหม้ ากขน้ึ โดยใช้
กระบวนการ วิธกี ารทศ่ี ึกษาอย่างมีระบบ เปน็ ขนั้ ตอน มีการวางแผนใน
การศกึ ษาอย่างละเอยี ด ปฏิบตั งิ านตามแผนท่วี างไว้ จนได้ขอ้ สรปุ หรือ
ผลสรุปทเ่ี ป็นคาตอบในเร่อื งนนั้ ๆ

โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายถึง กจิ กรรมการเรยี นท่นี กั เรยี นมอี ิสระในการเลือกศึกษาปญั หาที่
ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้
ความร้ทู างกระบวนการวศิ วกรรมซอฟตแ์ วร์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ี
เก่ยี วข้อง ตลอดจนทักษะพ้นื ฐานในการพฒั นาโครงงาน เรือ่ งท่นี กั เรยี นสนใจ
และคิดจะทาโครงงาน

ประเภทของโครงงานคอมพวิ เตอร์

คอมพิวเตอร์ เปน็ เคร่ืองมอื ท่ใี ชใ้ นงานวจิ ัยในทกุ ๆ สาขาวิชา ดงั นั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความ
หลากหลายเป็นอยา่ งมาก ทั้งในลักษณะของเนือ้ หา กิจกรรม และลักษณะของประโยชน์หรอื ผลงานท่ไี ด้ ซึ่งอาจแบง่ เปน็
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คอื
1. โครงงานพฒั นาสอื่ เพอื่ การศึกษา (Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครือ่ งมอื (Tools Development)
3. โครงงานประเภทจาลองทฤษฎี (Theory Experiment)
4. โครงงานประเภทการประยกุ ตใ์ ช้งาน (Application)
5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

ประเภทของโครงงานคอมพวิ เตอร์ (ต่อ)

1.โครงงานพฒั นาสอื่ เพือ่ การศึกษา
(EDUCATIONAL MEDIA)

โครงงานประเภทนส้ี ามารถพัฒนาข้ึนเพอื่ ใช้ประกอบการสอนในวชิ าต่าง
ๆ ไม่วา่ จะเป็นสาขาคอมพวิ เตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วชิ าวทิ ยาศาสตร์ วชิ าสงั คม
วชิ าชพี อน่ื ๆ ฯลฯ โดยนกั เรยี นอาจคดั เลอื กหวั ขอ้ ทน่ี กั เรยี นท่วั ไปทที่ าความ
เข้าใจยาก มาเปน็ หัวข้อในการพฒั นาโปรแกรมบทเรียน ตวั อยา่ งเช่น โปรแกรม
สอนวธิ ีการใชง้ าน ระบบสุริยะจกั รวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาตา่ ง ๆ

ตัวอยา่ งโครงงานพัฒนาส่อื เพือ่ การศกึ ษา
(EDUCATIONAL MEDIA)

2.โครงงานพฒั นาเคร่ืองมอื
(TOOLS DEVELOPMENT)

โครงงานเพอื่ พฒั นาเครื่องมอื มาใชช้ ว่ ยสร้างงานประยกุ ต์ต่าง ๆ ซงึ่ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเคร่อื งมอื ช่วยงาน เชน่ ซอฟตแ์ วร์
วาดรปู ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมตา่ ง ๆ เปน็ ตน้
สาหรบั ซอฟตแ์ วรเ์ พ่อื การพมิ พง์ านนัน้ สรา้ งข้ึนเปน็ โปรแกรมประมวลผลภาษา
ซง่ึ จะเป็นเครอ่ื งมอื ให้เราใชง้ านในงานพิมพ์ต่าง ๆ บนเคร่อื งคอมพวิ เตอรเ์ ปน็ ไป
ไดโ้ ดยงา่ ย

ตัวอยา่ งโครงงานพฒั นาเครือ่ งมือ
(TOOLS DEVELOPMENT)

3. โครงงานประเภทจาลองทฤษฎี
(THEORY EXPERIMENT)

โครงงานใชค้ อมพิวเตอรใ์ นการจาลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เปน็ โครงงานที่
ผทู้ าตอ้ งศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเทจ็ จรงิ และแนวความคดิ ต่าง ๆ อยา่ งลึกซึ้งใน
เรอื่ งทีต่ ้องการศึกษา แลว้ เสนอเปน็ แนวคดิ แบบจาลอง หลักการ ซงึ่ อาจอยู่ในรูปของ
สมการ สูตร หรือคาอธบิ ายกไ็ ด้ พรอ้ มทงั้ นาเสนอวธิ กี ารจาลองทฤษฎดี ้วยคอมพวิ เตอร์
การทาโครงงานประเภทนี้มจี ุดสาคัญอยทู่ ผี่ ู้ทาตอ้ งมคี วามรู้เรอ่ื งนนั้ ๆ เป็นอย่างดี ตวั อยา่ ง
เช่น การทดลองเร่อื งการไหลของเหลว การทดลองเร่ืองพฤตกิ รรมของปลาอโรวานา่
ทฤษฎีการแบง่ แยกดีเอ็นเอ เป็นต้น

ตวั อย่างโครงงานประเภทจาลองทฤษฎี

(THEORY EXPERIMENT)

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
(APPLICATION)

โครงงานทใ่ี ช้คอมพิวเตอรใ์ นการสรา้ งผลงานเพอ่ื ประยกุ ต์ใช้งานจรงิ ใน
ชวี ิตประจาวนั เช่น ซอฟตแ์ วรส์ าหรบั การออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟตแ์ วร์
สาหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็นตน้ โครงงานงานประเภทนี้
จะมีการประดิษฐ์ฮารด์ แวร์ ซอฟตแ์ วร์ หรืออปุ กรณใ์ ชส้ อยตา่ ง ๆ ซ่งึ อาจจะสร้างใหม่
หรือปรบั ปรงุ ดดั แปลงของเดมิ ที่มีอยู่แลว้ ให้มี ประสทิ ธภิ าพสูงข้นึ กไ็ ด้ โครงงาน
ลกั ษณะนีจ้ ะต้องศึกษาและวเิ คราะห์ความต้องการของผใู้ ชก้ ่อน

ตัวอย่างโครงงานประเภทการประยกุ ตใ์ ช้
งาน(APPLICATION)

5. โครงงานพฒั นาเกม
(GAME DEVELOPMENT)

โครงงานพฒั นาซอฟต์แวรเ์ กมเพอื่ ความรู้ และ/หรอื ความเพลิดเพลนิ เช่น เกม
หมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคานวณเลข ซึ่งเกมที่พฒั นาข้นึ นนี้ ่าจะเน้นให้เป็นเกมทไ่ี ม่
รนุ แรง เนน้ การใช้สมองเพ่อื ฝกึ คดิ อย่างมหี ลักการ โครงงานประเภทนีจ้ ะมีการออกแบบ
ลกั ษณะและกฎเกณฑก์ ารเล่น เพื่อให้น่าสนใจเก่ผูเ้ ลน่ พรอ้ มทั้งให้ความรูส้ อดแทรกไปดว้ ย
ผู้พัฒนาควรจะไดท้ าการสารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ยี วกบั เกมตา่ ง ๆ ท่มี ีอย่ทู ว่ั ไปและนามา
ปรับปรุงหรอื พัฒนาขน้ึ ใหมเ่ พ่อื ให้เปน็ เกมทแ่ี ปลกใหม่ และน่าสนใจแกผ่ เู้ ล่นกล่มุ ตา่ ง ๆ

ตวั อยา่ งโครงงานพัฒนาเกม
(GAME DEVELOPMENT)

แบบฝกึ หัดทา้ ยชัว่ โมง

1. โครงงานคอมพวิ เตอร์ หมายถงึ อะไร ?
2. โครงงานคอมพวิ เตอรม์ กี ีป่ ระเภท อะไรบา้ ง ?
3. ใหน้ ักเรยี นสืบคน้ ตัวอย่างข้นั ตอนการทาโครงงานพฒั นาเกม มา 1 ตวั อยา่ ง

( ใหน้ กั เรยี นทางานลงในสมดุ ^_^ )


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Apresentação E-vertical
Next Book
discover