The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by oil.natnarin, 2022-05-05 12:18:33

sarลั่นทม64 ผอ.oil v1.5

sarลั่นทม64 ผอ.oil v1.5

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 1

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 2

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงการจัดการศึกษาที่ยุ่งยากใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในโรงเรียนเช่น
สถานการณ์ปกตแิ ตต่ ้องใช้การจดั การศึกษาหลายรูปแบบท่ตี ้องใช้ความทุ่มเทของครูและผู้บรหิ ารโรงเรียน ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการการศึกษาท่สี อดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษาระดบั การศึกษาปฐมวยั และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจัดทำและประกาศใช้ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3
มาตรฐาน โดยระดบั คณุ ภาพรายมาตรฐานซ่งึ เกดิ จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากแหลง่ ข้อมูลสนับสนุน
คณุ ภาพการศึกษา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถปุ ระสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา รายงานนี้ถือว่าเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษา และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก

ขอขอบคุณคณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลั่นทม ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
ประเมนิ คุณภาพภายในทสี่ ะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การพฒั นาทุกดา้ นของโรงเรียน และรว่ มจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในปี
การศึกษาต่อไป

โรงเรยี นวัดล่ันทม
5 พฤษภาคม 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 3

สารบญั

เรื่อง หนา้

บทสรุปผู้บรหิ าร 1
2
สว่ นที่ 1 ขอ้ มูลพน้ื ฐาน 2
1.1 ขอ้ มลู ท่วั ไป 6
1.2 ขอ้ มูลครแู ละบคุ ลากร 10
1.3 ขอ้ มูลนักเรยี น 11
1.4 สรุปขอ้ มูลผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนระดบั สถานศึกษา 14
1.5 ผลการทดสอบระดับชาตขิ องผเู้ รยี น 17
1.6 ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกรอบสี่ 19
19
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา
2.1 ผลการดำเนินงานตามตวั ชว้ี ดั มาตรฐานการศกึ ษา เพ่อื การประกันคุณภาพภายใน 29
ของสถานศึกษาระดบั การศึกษาปฐมวยั (3 มาตรฐาน )
2.2 ผลการดำเนินงานตามตวั ชว้ี ัดมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกนั คุณภาพภายในของ 49
สถานศกึ ษาระดบั การศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน ( 3 มาตรฐาน ) 49
52
ส่วนที่ 3 สรปุ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 56
3.1 สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานระดบั การศกึ ษาปฐมวยั 57
3.2 สรุปผลการประเมนิ รายมาตรฐานระดบั การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน 59
62
ภาคผนวก
65
1. หนงั สอื เชิญ ผอ.โรงเรียนใกลเ้ คยี งรว่ มประเมนิ ภายใน

2. คำสง่ั โรงเรียนแต่งตง้ั คณะกรรมการประเมนิ คุณภาพภายใน

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สถานศกึ ษานำรายงานประจำปี

เสนอให้รบั ทราบ

4. เอกสารเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษาต่อผเู้ ก่ียวข้องและสาธารณชน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 4

บทสรปุ ของผู้บรหิ ารสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

โรงเรยี นวดั ลั่นทม สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอ่างทอง

ขอ้ มูลท่ัวไป วดั ลนั่ ทม

ช่อื โรงเรยี น หมู่ท่ี ๒ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธท์ิ อง จงั หวดั อ่างทอง ๑๔๑๒๐
ท่ีอยู่ สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาอ่างทอง
สงั กดั [email protected]
E-mail โรงเรียนวดั ล่นั ทม สพป.อ่างทอง
Facebook ระดบั ชั้นอนบุ าลปีที่ ๒ ถึง ระดบั ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๖
เปดิ สอนระดับช้นั นางสาวณัฐนรนิ ทร์ วรภทั รศิรสิ กุล
ผู้บริหารสถานศกึ ษา
เขตพ้ืนทบ่ี รหิ าร ๔ หมูบ่ า้ น ไดแ้ ก่ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๒ หมูท่ ่ี ๓ และหมู่ท่ี ๗ ตำบลรำมะสัก
อำเภอโพธ์ทิ อง จังหวดั อ่างทอง

ผลการประเมนิ มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 ผลการประเมิน ระดับ 5.00 (ยอดเยยี่ ม)
มาตรฐานที่ ๒ ผลการประเมิน ระดับ 4.89 (ยอดเย่ยี ม)
มาตรฐานท่ี ๓ ผลการประเมิน ระดบั 4.91 (ยอดเยีย่ ม)
จุดเดน่ รายมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑
จุดพฒั นารายมาตรฐาน มาตรฐานท่ี ๒

มาตรฐานการศึกษาระดบั การศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
มาตรฐานท่ี 1 ผลการประเมิน ระดบั 4.60 (ยอดเยี่ยม)
มาตรฐานที่ ๒ ผลการประเมิน ระดบั 4.73 (ยอดเย่ียม)
มาตรฐานที่ ๓ ผลการประเมิน ระดับ 4.87 (ยอดเยีย่ ม)
จดุ เด่นรายมาตรฐาน มาตรฐานท่ี ๓
จดุ พัฒนารายมาตรฐาน มาตรฐานที่ ๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 5
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพน้ื ฐานของสถานศกึ ษา

1.1 ขอ้ มูลท่ัวไป
โรงเรียนวัดลั่นทม ตั้งอยหู่ มู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธท์ิ อง จังหวดั อ่างทอง

สงั กดั สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาอา่ งทอง โทรศัพท์ 095-4515516
เปิดสอนระดบั ชนั้ อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที ี่ 6
ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษาชอื่ นางสาวณัฐนรนิ ทร์ วรภัทรศริ ิสกลุ
วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหนง่ น้ีที่โรงเรยี นตงั้ แต่วนั ท่ี 1 มนี าคม 2564 ถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 1 ปี ๒ เดือน
ขนาดพืน้ ท่ี โรงเรียนวดั ลัน่ ทมปลูกสรา้ งในเน้อื ทธ่ี รณสี งฆ์ ขนาดพ้ืนทร่ี วมทง้ั สน้ิ ๖ ไร่ ๒ งาน
แผนผังโรงเรียนวัดลั่นทม

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะเปน็ ราบล่มุ อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำเกษตรกรรม นับถือ

ศาสนาพทุ ธ ผูป้ กครองสว่ นใหญจ่ บการศึกษาระดบั ประถมศึกษา ค่อนข้างยากจน มีรายได้นอ้ ย
ปรชั ญาของโรงเรยี น “นกั เรยี นใฝก่ ารเรยี นรู้ ครูพัฒนาการเรยี นการสอน โรงเรียนและองค์กรรว่ มมอื รว่ มใจ”

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 6

คำขวญั ประจำโรงเรยี น “เปน็ คนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข”

อกั ษรย่อของโรงเรยี น “ล.ท.”

สีประจำโรงเรยี น “สีแดง - สขี าว”

คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์ ซือ่ สตั ยส์ จุ ริต มีวนิ ัย ใฝเ่ รยี นรู้
มีจติ สาธารณะ
อย่อู ย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท้างาน รกั ความเปน็ ไทย

วตั ถปุ ระสงค์ของโรงเรยี น
๑. ครแู ละบุคลากรทุกคนได้รบั การพฒั นาความรู้ ความสามารถ มีเทคนิค และทักษะในวชิ าทส่ี อนและมี

สว่ นร่วมในการบรหิ ารจดั การของสถานศกึ ษา
๒. นกั เรยี นมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนทกุ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ และทกุ รายวชิ าสงู ขึน้
๓. ครผู ูส้ อนสามารถจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน โดยสอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม การอนรุ ักษ์

ส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๔. การใชท้ รัพยากรอย่างคุ้มค่าการอนุรกั ษ์ภาษา และวัฒนธรรมไทยทุกสาระวิชา
๕. นักเรยี นปฏบิ ัติตนตามหลกั ธรรมของศาสนา เปน็ ผ้มู ีคณุ ธรรม จริยธรรมตามค่านยิ ม 8 ประการ
๖. โรงเรยี นมกี จิ กรรมเสริมหลกั สูตรที่หลากหลาย
๗. โรงเรียนมีแหลง่ เรยี นรู้ทัง้ ภายในและภายนอก ที่เอื้อต่อการเรยี นรู้ และมีบรรยากาศด้านประชาธปิ ไตย
๘. โรงเรยี นมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม และปราศจากส่งิ เสพตดิ ทุกชนิด
๙. ผู้เรียนมสี ขุ ภาพรา่ งกายที่แขง็ แรง และมีจติ ใจที่ดี
๑๐. นกั เรียนได้รบั การดแู ลช่วยเหลือ อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

วสิ ัยทศั น์ของโรงเรยี น

“โรงเรียนวดั ล่ันทม จดั การศึกษาให้นักเรยี นยดึ มั่นในคุณธรรม จรยิ ธรรม มคี วามรู้ รักความเปน็ ไทย ใสใ่ จ
สุขภาพและสิง่ แวดลอ้ ม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจของโรงเรียน

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที ่ี ๖

๒. จัดหลกั สูตรและพฒั นากระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหเ้ หมาะกบั ศกั ยภาพของนกั เรยี น
๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดี
งามบนพืน้ ฐานความเปน็ ไทย
๔. สง่ เสรมิ การจัดกจิ กรรมเพ่ือการมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ท่ีดี

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 7

๕. จัดแหล่งการเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามปลอดภัย
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยี นรู้

๖. จัดหาและผลติ สื่อนวตั กรรม สง่ เสริมการใช้เทคโนโลยพี ฒั นางานทุกระบบ
๗. ส่งเสริมกจิ กรรมเพอ่ื สาธารณะและการพัฒนาสังคมสว่ นรวม โดยใหช้ มุ ชนมีสว่ นรว่ มพฒั นาการศึกษา และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธข์ องโรงเรยี น
1. พัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษาทุกระดบั ตามหลกั สูตรและสง่ เสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

เพื่อเป็นเครอ่ื งมือในการเรียนรู้
2. ปลกู ฝงั คณุ ธรรม ความสำนึกในความเปน็ ชาตไิ ทย และวถิ ชี วี ติ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถงึ ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและลด

อัตราการออกกลางคันใหเ้ ป็นศูนย์ โดยมรี ะบบการดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี นท่ีเข้มแขง็
4. พฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัตงิ านไดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพ
5. พฒั นาประสทิ ธภิ าพการบริหารจดั การศึกษา เนน้ การมสี ว่ นร่วมจากทุกภาคสว่ น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 8
โครงสร้างการบรหิ ารการศึกษาของโรงเรยี นวดั ล่ันทม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 9
1.2 ขอ้ มลู ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาของโรงเรยี นวดั ลัน่ ทม ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

นางสาวณฐั นรนิ ทร์ วรภัทรศริ ิสกลุ
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวดั ลัน่ ทม

นางฉวีวรรณ รอดสดุ นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสร้อย นายพัชรพล ศรีไพล
ครชู ำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู

นางสาวนันทนา โตลาภ นายวนั สฤษด์ิ ชวู งษ์ นางอบุ ล โตลาภ
ครผู ู้ช่วย ครูอัตราจา้ งวกิ ฤต ครผู ทู้ รงคุณคา่ แห่งแผ่นดนิ

นางสาวกาญจนา พกิ ลุ ขาว นางสาวสุพัตรา นริ มลดลิ ก นายอนันต์ โตลาภ
ครอู ัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน ชา่ งสี ชั้น ๔

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 10

คุณวุฒทิ างการศึกษาของขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวดั ล่นั ทม

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ คณุ วฒุ ทิ างการศึกษา
๑ นางสาวณัฐนรนิ ทร์ วรภทั รศิรสิ กุล
ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา ศษ.ม.(การบรหิ ารการศึกษา)
๒ นางฉววี รรณ รอดสดุ
วทิ ยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ คม.(หลกั สูตรและการสอน)
๓ นางสาวรตั นาภรณ์ ทองสรอ้ ย
ครู คบ.(ปฐมวัย)
๔ นายพชั รพล ศรไี พล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ
๕ นางสาวนนั ทนา โตลาภ
๖ นางอุบล โตลาภ ครู คบ.(คอมพิวเตอรศ์ ึกษา)
๗ นายวนั สฤษด์ิ ชวู งษ์
๘ นางสาวกาญจนา พิกลุ ขาว วิทยฐานะ ครชู ำนาญการ
๙ นางสาวสพุ ตั รา นริ มลดก
๑๐ นายอนนั ต์ โตลาภ ครู คม.(การบรหิ ารการศึกษา)

วทิ ยฐานะ -

ครูผู้ช่วย คบ.(ปฐมวยั )

ครผู ้ทู รงคุณคา่ แหง่ แผ่นดนิ คบ.(ประถมศึกษา)

ครูอตั ราจ้างวิกฤต วศ.บ.(ไฟฟ้า)

ครอู ตั ราจา้ ง คบ.(วิทยาศาสตร์ท่วั ไป)

ธรุ การโรงเรียน คบ.(วทิ ยาศาสตรท์ ั่วไป)

ชา่ งสี ชน้ั ๔ ป.๗

ข้อมูลจำนวนบคุ ลากรในสถานศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา - 1 ๑
ข้าราชการครู ๑ ๓ ๔
ครอู ตั ราจา้ ง ๑ ๑ ๒
ครผู ทู้ รงคณุ คา่ แหง่ แผ่นดิน - ๑ ๑
ธรุ การโรงเรียน - ๑ ๑
ลกู จา้ งประจำ (ช่างสี ชัน้ ๔) ๑ - ๑
๓ ๗ ๑๐
รวม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 11

คณุ วุฒทิ างการศกึ ษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณวุฒทิ างการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก -- -
ปริญญาโท ๑๑ ๒
ปริญญาตรี ๑๖ ๗
ตำ่ กว่าปริญญาตรี ๑- ๑
๓๗ ๑๐
รวม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 12

วทิ ยฐานะของขา้ ราชการครู ชาย หญิง รวม
-๑ ๑
วทิ ยฐานะ -๒ ๒
ชำนาญการพิเศษ -๓ ๓
ชำนาญการ

รวม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 13

1.3 ขอ้ มลู นักเรยี น
จำนวนนักเรยี นปกี ารศึกษา 256๔ รวม ๙๐ คน (ขอ้ มลู ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

จำนวนหอ้ ง เพศ รวม
ชาย หญงิ
อ.2 1 ๔๔ ๘
อ.3 1 ๕๘ ๑๓
รวม 2 ๙ ๑๒ ๒๑

ป.1 1 ๔๕ 1๕
ป.2 1 7๘ ๑๓
ป.3 1 ๗๗ ๗
ป.4 1 ๔๓ 1๐
ป.5 1 ๓๗ 1๕
ป.6 1 ๙๖ ๖๙
รวม 6 3๔ 3๕ ๙๐

รวมทั้งหมด 8 4๓ ๔๗

ข้อมลู นักเรยี น

จานวนหอ้ ง เพศ รวม เฉล่ียคนต่อห้องเรียน

100

80

60

40

20

0

อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวมทง้ั หมด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 14

1.4 สรุปขอ้ มลู ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ระดบั การศกึ ษาปฐมวัย
ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย (ปกี ารศึกษา 2564)

ร้อยละของนกั เรียนที่มีผลการประเมินพฒั นาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขน้ึ ไป

ระดบั ช้นั ผลการประเมนิ พัฒนาการนักเรยี นด้าน ครบท้ัง 4 ดา้ น

อ.2 ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 4
อ.3 99.40 95.41 93.15 88.47 4
รวม 98.57 95.85 95.15 81.97 4
ร้อยละ 197.97 191.26 188.3 170.44 -
98.98 95.63 94.15 85.22

2) ระดับการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน
ร้อยละของนกั เรียนท่มี ีเกรดเฉลยี่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ ะรายวชิ าในระดับ 3 ขนึ้ ไป
ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 6 ปีการศกึ ษา 2564

วิชา จำนวนนักเรียนทีไ่ ด้ระดบั 3 ขน้ึ ไป รวม เฉลย่ี
รอ้ ยละ
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 76.81
75.36
ภาษาไทย 6 15 6 4 10 12 53 89.85
85.50
คณิตศาสตร์ 7 15 5 3 10 12 52 82.60
92.75
วิทยาศาสตร์ 8 15 7 3 10 11 62 92.75
91.30
สงั คมศึกษา 9 15 9 5 10 11 59 75.36
78.37
ประวตั ศิ าสตร์ 8 15 10 2 10 12 57 75
79.71
สุขศึกษา และพลศึกษา 9 15 13 6 10 11 64

ศลิ ปะ ดนตรี 9 15 12 7 10 11 64

การงานอาชีพฯ 9 15 12 6 10 11 63

ภาษาอังกฤษ 9 15 5 3 10 10 52

เพม่ิ เติม ภาษาไทย 8 15 6 - - - 29

เพม่ิ เตมิ คอมพิวเตอร์ - - - 2 10 12 24

เพมิ่ เติม ป้องกนั การทจุ ริต 9 15 9 2 10 10 55

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 15

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

100 89.85 85.5 92.75 92.75 91.3 75 79.71
90 76.81 75.36 82.6 75.36 78.37
80
70 53 52 62 59 57 64 64 63 52 55
60
50
40
30 29 24

20 000000 0 615641102 715531102 815731101 915951101 8115021102 9115361101 9115271101 9115261101 911531100 8156000 1102 915921100
10 0002
0

จานวนนักเรียนที่ไดร้ ะดบั 3 ขึ้นไป รวม เฉลย่ี

3) ผลการประเมินการอา่ น คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบั ดขี ึ้นไป ปีการศึกษา 2564

ระดบั ชนั้ จำนวน ผลการประเมิน ระดับดี ร้อยละ
นกั เรยี น ขึ้นไป
ไมผ่ า่ น ผา่ น ดี ดเี ย่ียม 100
ป.1 9 - -6 3 9 100
ป.2 15 - -5 10 15 100
ป.3 13 - -7 6 13 100
ป.4 7 - -5 2 7 100
ป.5 10 - -- 10 10 100
ป.6 15 - -9 6 15 100
รวม 69 - 37 69
32

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 16

ผลการประเมินการอา่ น คดิ วิเคราะห์ และเขียน ในระดบั ดีข้นึ ไป
ปกี ารศึกษา 2564

120

100

80

60

40

20

0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

จานวนนกั เรียน ผลการประเมิน ระดบั ดี รอ้ ยละ

4) ร้อยละของนักเรียนท่มี ีผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ในระดบั ดขี น้ึ ไป ปกี ารศึกษา 2564

ระดบั ชน้ั จำนวน ผลการประเมิน ระดับดี ร้อยละ
นกั เรียน ผ่าน ดี ขึ้นไป
ไม่ผา่ น ดีเยยี่ ม 100
100
ป.1 9 - - 3 6 9 100
100
ป.2 15 - - 3 12 15 100
100
ป.3 13 - - 49 13 100

ป.4 7 - - 4 3 7

ป.5 10 - - - 10 10

ป.6 15 - - 3 12 15

รวม 69 - - 17 52 69

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 17
120 ประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงคใ์ นระดับดขี ึ้นไป ปกี ารศกึ ษา 2564

100

80

60

40

20

0
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

จานวนนักเรียน ผลการประเมนิ ระดับดี รอ้ ยละ

1.5 ผลการทดสอบระดบั ชาติของผเู้ รยี น

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้นื ฐานของผูเ้ รียนระดบั ชาติ (National Test : NT )

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศกึ ษา 2564

คะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละ ดา้ นภาษา ดา้ นคำนวณ เฉลย่ี ท้ัง 2 ด้าน หมายเหตุ

ระดบั โรงเรยี น 47.90 41.45 44.68 นักเรียนเขา้

ระดับเขตพ้นื ที่ 57.86 54.17 56.03 สอบ 13 คน

ระดับ สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรยี นระดบั ชาติ
(National Test : NT )

ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 3 ประจาปกี ารศึกษา 2564

ด้านภาษา ดา้ นคานวณ เฉลยี่ ทั้ง 2 ด้าน

70 ระดับเขตพืน้ ที่ ระดบั สพฐ. ระดบั ประเทศ
60
50
40
30
20
10
0

ระดบั โรงเรียน

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 18

เปรยี บเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผเู้ รียนระดับชาติ (NT)
และร้อยละของผลตา่ งระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

ความสามารถ ปกี ารศึกษา ปกี ารศกึ ษา รอ้ ยละผลตา่ ง
2563 2564
ด้านภาษา 47.00 47.90 -0.9
ดา้ นคำนวณ 39.60 41.45 -1.85
รวมความสามารถท้งั 2 ด้าน 43.30 44.68 -1.38

เปรยี บเทียบภาพรวมผลการประเมนิ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผเู้ รยี น
ระดบั ชาติ (NT) และร้อยละของผลตา่ งระหวา่ ง
ปกี ารศกึ ษา 2563 -2564

3000 2563 2564 47 47.9 39.6 41.45 43.3 44.68
2500 ดา้ นภาษา -0.9 ดา้ นคานวณ -1.85 รวมความสามารถทงั้ -21.ด3า้8น
2000
1500
1000
500

0
-500

ปีการศึกษา ปกี ารศกึ ษา ร้อยละผลตา่ ง

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพนื้ ฐาน ( O – NET )
ประจำปีการศกึ ษา 2564 ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 6

ระดับ/รายวชิ า ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ หมายเหตุ
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 44.59 30.38 29.64 25.67
คะแนนเฉลย่ี ระดับจงั หวดั 50.67 36.61 34.64 37.13 นักเรียนเขา้
คะแนนเฉลี่ยสังกดั สพฐ ทัง้ หมด 49.54 35.85 33.68 35.46 สอบ 14 คน
คะแนนเฉลย่ี ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 19

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ข้นั พื้นฐาน ( O – NET )
ประจาปกี ารศึกษา 2564 ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6

60

50

40

30

20

10

0 คะแนนเฉลีย่ ระดบั จงั หวัด คะแนนเฉล่ยี สังกดั สพฐ ท้ังหมด คะแนนเฉล่ยี ระดบั ประเทศ
คะแนนเฉลย่ี ของโรงเรยี น

ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ

เปรียบเทยี บผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพนื้ ฐาน ( O-NET )
ปกี ารศกึ ษา 2562 - 2563 ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6

รายวชิ า ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง หมายเหตุ
ภาษาไทย 52.39 44.59 -7.80 นักเรียนเข้าสอบ
คณิตศาสตร์ 29.09 30.38 1.29 14 คน
วทิ ยาศาสตร์ 32.09 29.64 -2.45
ภาษาอังกฤษ 31.82 25.67 -6.15
รวมเฉล่ยี 36.35 32.57 -3.78

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 20

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ปีการศกึ ษา 2563 - 2564 ระดับช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 6

60 คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลย่ี

40

20

0
ภาษาไทย

-20

ปี 2563 ปี 2564 ผลตา่ ง

1.6) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ ระดบั การศกึ ษาปฐมวยั

ระดบั การศึกษาปฐมวยั ผลการประเมนิ ระดับ ดี ทุกตวั ชี้วดั

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 21
- ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอก รอบ ๔ ระดบั การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

ระดบั การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน ผลการประเมิน ระดับ ดี ทุกตวั ชว้ี ดั

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 22

สว่ นท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระดับการศกึ ษาปฐมวยั 3 มาตรฐาน
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของเด็ก

1.1 มพี ฒั นาการดา้ นร่างกาย แขง็ แรง มีสุขนิสยั ท่ีดี และดแู ลความปลอดภัยของตนเองได้

จำนวนนกั เรียนรวมทุกชัน้ จำนวนนักเรยี น คิดเปน็
ร้อยละ
พัฒนาการ ทไี่ ดร้ บั การประเมิน ทมี่ ีพัฒนาการ
100
พัฒนาการ(จำนวนเตม็ ) ระดับ 3 100
100
1. มพี ัฒนาการด้านร่างกายแขง็ แรงสมวัย 21 21 100
) ไม่บรรลุ
2. มสี ุขนสิ ัยท่ดี ใี นการดแู ลตนเอง 21 21

3. ดูแลความปลอดภยั ของตนเองได้ 21 21

รวมเฉลย่ี 21 ๒๑

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่ ( ✓ ) บรรลุ (

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา ตัวช้วี ดั ท่ี 1.1 ของสถานศกึ ษา มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม

- มโี ครงการ หรอื กิจกรรม มขี อ้ มลู หลกั ฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ท่ีชัดเจนโรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนา
งานบริหารทั่วไป กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เช่น จัดให้มีการตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง บันทึกการ
แปรงฟนั บันทึกการตรวจเหา บันทกึ การตรวจร่างกายนกั เรียน (ผวิ หนงั เลบ็ ผม ชอ่ งปาก และฟนั ) เป็นประจำทุก
เดือน กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพร่างกายและหา่ งไกลยาเสพติด โดยมีการรณรงคต์ ่อต้านยาเสพตดิ ร่วมกับชุมชน กิจกรรมกายบรหิ ารหน้า
เสาธง กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ปั้นดินน้ำมัน การระบายสีรูปภาพ การหัดเขียนเส้นต่าง ๆ มีการ
ฝึกฝนทกั ษะดา้ นกฬี า และสง่ เขา้ ร่วม การแข่งขนั กีฬากลุ่มโรงเรยี นพระตำหนกั

- แนวทางพัฒนาตวั ชวี้ ดั คณุ ภาพของสถานศกึ ษาใหด้ ีข้นึ หรือสูงข้ึนกวา่ เดิม
โรงเรยี นจะสง่ เสรมิ ให้มีการจดั กจิ กรรมพฒั นาการด้านร่างกาย ดา้ นสขุ นสิ ยั หลกี เลย่ี งตอ่ สภาวะ ท่เี สย่ี งต่อโรคภัย
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดให้หลากหลายมากขึ้น และจะเพิ่มกิจกรรมที่พัฒนากระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนได้มี
พัฒนาการในดา้ นต่าง ๆ ท่เี หมาะสมกับวยั ทีห่ ลากหลาย

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 23

1.2 มีพฒั นาการดา้ นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

จำนวนนกั เรยี นรวมทุกชัน้ จำนวนนกั เรียนที่ คดิ เปน็
มพี ฒั นาการระดบั รอ้ ยละ
พัฒนาการ ทไี่ ด้รับการประเมนิ พฒั นาการ
3 100
(จำนวนเตม็ )
21 100
1. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี 21 100
100
สมวยั ) ไม่บรรลุ

2. สามารถควบคมุ อารมณ์ได้เวลาโกรธ 21 21
21
3. แสดงออกทางอารมณ์เชงิ บวก 21 ๒๑
( ✓ ) บรรลุ
รวมเฉลี่ย 100

สรุปผลบรรลผุ ลตามค่าเปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ (

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา ตัวชวี้ ดั ที่ 1.2 ของสถานศึกษา มคี ณุ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม

- มีโครงการ หรือกิจกรรม มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนนุ ที่ชัดเจนในการพัฒนา ด้านอารมณ์
และจิตใจ โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
บันทึกการเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามที่ครูกำหนด การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมภายใน 1 วัน (กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกม
การศึกษา ) ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็ก การแข่งขันกีฬาสี การแข่งขันกีฬากลุ่ม การรดน้ำ
ต้นไม้ต้นหน้าห้อง การทำความสะอาดเขตรับผิดชอบอนุบาล กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่าย
วิชาการ

- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนส่งเสริม ให้มีการ
จัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ ให้หลากหลายเพือ่ ให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มุ่งเน้นให้
นักเรยี นมคี วามตระหนัก มจี ิตใจทร่ี า่ เริงแจ่มใส มีความเช่ือมั่นในตนเอง และกลา้ แสดงออก

1.3 มีพฒั นาการด้านสงั คม ช่วยเหลือตนเอง และเปน็ สมาชิกทด่ี ขี องสังคม

จำนวนนกั เรียนรวมทุกช้ันที่ จำนวนนักเรียนที่ คดิ เปน็
มีพัฒนาการระดับ รอ้ ยละ
พฒั นาการ ไดร้ บั การประเมินพัฒนาการ
3 100
(จำนวนเตม็ ) 100
21 100
1. มีพัฒนาการดา้ นสังคมทีด่ เี อ้อื เฟอื้ เผื่อแผ่ 21 100
21 ) ไมบ่ รรลุ
2. สามารถช่วยเหลอื ตนเองได้ 21
21
3. เป็นสมาชกิ ท่ีดีของสงั คม 21 ๒๑
( ✓ ) บรรลุ (
รวมเฉล่ยี 100

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 24

ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาตัวชีว้ ัดที่ 1.3 ของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ยอดเย่ยี ม
- มีโครงการ หรือกิจกรรม มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนที่ชัดเจน โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรม
สร้างวินัยระดับปฐมวัย ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตนเองเหมาะสมกับวัย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือและการแบ่งปันเมื่อได้อยู่ร่วมกัน วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล กิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ จัดให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมใน วันสำคัญต่างๆ เช่นวันไหว้ครู วันแม่ การแห่เทียน
เข้าพรรษา กิจกรรมเวียนเทียน จัดทำสมุดบันทึกความดีของแต่ละคนว่าในหนึ่งวันทำความดีต่อคนรอบข้าง
อย่างไรบ้าง เช่นเก็บเงินได้นำส่งคุณครู ช่วยครูถือของ ช่วยพ่อแม่ทำงาน ช่วยเพื่อนเก็บของ ช่วยกันดูแลความ
สะอาดในเขตรับผิดชอบ แนะนำให้ผู้ปกครอง ชวนนักเรียนไปทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมสวดมนต์สุด
สปั ดาห์ การฝึกใหน้ ักเรยี นกราบพระที่ถกู ตอ้ ง
- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนจะส่งเสริมให้ครูมี
การติดตามความประพฤติของนักเรียนระหว่างอยู่บ้าน และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลนักเรียนใหห้ ลากหลายมากย่งิ ขึน้

1.4 มีพฒั นาการดา้ นสติปญั ญา ส่อื สารได้ มที ักษะการคดิ พน้ื ฐาน และแสวงหาความรไู้ ด้

จำนวนนักเรยี นรวมทกุ ช้นั จำนวนนกั เรยี นที่ คดิ เป็น
มีพฒั นาการระดบั รอ้ ยละ
พัฒนาการ ทไ่ี ดร้ ับการประเมิน
3 100
พัฒนาการ(จำนวนเต็ม) 100
21 100
1. มพี ฒั นาการดา้ นสติปญั ญาสมวัย 21 100
21 ) ไม่บรรลุ
2. สามารถส่ือสารไดส้ มวัย 21
21
3. มีทักษะการคิดพืน้ ฐานและแสวงความรไู้ ด้ 21
๒๑
รวมเฉลี่ย 100 ( ✓ ) บรรลุ (

สรุปผลบรรลุผลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

ผลการประเมินคุณภาพการศกึ ษาตวั ชวี้ ัดที่ 1.4 ของสถานศกึ ษา มีคณุ ภาพระดบั ยอดเย่ยี ม

- มีโครงการ/กจิ กรรม มขี อ้ มูล หลักฐานเชิงประจกั ษส์ นับสนนุ ทีช่ ัดเจน โรงเรยี นไดจ้ ัดกิจกรรมพัฒนาการ
4 ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน จัด
ประสบการณ์เสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ สามารถซักถาม ตอบคำถามได้ เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรยี นรู้ เรียนรู้จากสือ่ เสริมประสบการณท์ ั้ง 4 ด้าน เช่น แบบฝึกการคิดวเิ คราะห์
สังเคราะห์ จัดทำ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย บันทึกการเล่าเรื่องราวต่างๆ
ตามที่ครูกำหนด จัดประสบการณ์ต่าง ๆ ของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน จัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น
การจมลอย รุ้งกินน้ำ แม่เหล็ก การแข่งขันวิชาการปฐมวัย เช่น การเล่านิทาน การฉีก ตัด ปะ การปั้นดินน้ำมัน
เพือ่ กระตนุ้ ใหน้ ักเรียนเกดิ ความสนใจ เกิดจินตนาการ และเกดิ การเรียนรู้

- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมให้ครูจัดหาสื่อการ
เรยี นการสอนทที่ นั สมยั และหลากหลาย ใชเ้ ทคโนโลยี และวิธกี ารสอน ทห่ี ลากหลายและทันสมัยเพอื่ พัฒนาผูเ้ รียน
ใหค้ รบทกุ ดา้ น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 25

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
2.1 มหี ลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดา้ น สอดคลอ้ งกับบริบทของทอ้ งถนิ่

รายการ การประเมนิ ระดบั ผลการ สรุปผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมิน ประเมิน

1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ปรับปรุงใหม่ มี 5 ยอดเยี่ยม

ตามหลกั สูตร 2560

2. หลักสูตรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาการท้ัง มี 5 ยอดเยีย่ ม

สี่ดา้ นของผเู้ รียน

3. หลักสูตรมีการตอบสนองและสอดคล้องกับ มี 5 ยอดเย่ียม

ความตอ้ งการของชุมชน

รวมเฉลยี่ 100 ๕ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวชี้วดั ที่ 2.1 ของสถานศึกษา มีคณุ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม

- การจัดการศึกษาระดบั ปฐมวัยของโรงเรยี นวัดล่ันทม ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชดั เจน เพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวยั ได้แก่ การพฒั นาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพ
ผเู้ รยี นรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไดม้ กี ารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น พิจารณาจากพัฒนาการตามวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุก
ด้าน ท้งั ด้านร่างกาย อารมณจ์ ติ ใจ สังคม และสติปญั ญา เพื่อใหเ้ ด็กมีความสขุ ใน การเรยี นรู้

2.2 จดั ครใู ห้เพยี งพอกบั ชัน้ เรยี น

รายการ การประเมนิ ระดบั ผลการ สรุปผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมิน ประเมิน

1. มกี ารจดั ครูประจำชั้นเรียนระดบั ปฐมวัย มี 5 ยอดเยี่ยม
5 ยอดเยยี่ ม
2. มีการจัดจ้างครูระดับปฐมวัยเพื่อ มี

แก้ปัญหาจำนวนครไู ม่ครบชน้ั

3. มีโครงการหรือวิธีการจัดหางบประมาณ มี 5 ยอดเยย่ี ม

เพื่อจดั จ้างครโู ดยสถานศกึ ษา

รวมเฉลี่ย 100 ๕ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวชีว้ ัดที่ 2.2 ของสถานศึกษา มคี ุณภาพระดับ ยอดเยย่ี ม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 26

- มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับ ด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั โดยใหผ้ ้มู สี ว่ นรว่ มทุกฝา่ ยได้มบี ทบาทในการมสี ว่ นรว่ มการจัด การศกึ ษา และ
มกี ารประสานความร่วมมอื เพอ่ื ร่วมกนั พฒั นาเด็กตามศักยภาพ

2.3 สง่ เสริมใหค้ รูมคี วามเช่ยี วชาญดา้ นการจดั ประสบการณ์

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรปุ ผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ

1. มีการจัดเก็บข้อมูลวุฒิ วิชาเอกของครูผู้สอน มี 5 ยอดเยย่ี ม

ปฐมวัยทั้งครปู ระจำการและครูอตั ราจา้ ง

2. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความ มี 5 ยอดเยย่ี ม
ชำนาญในการจัดประสบการณ์

3. มีการส่งครูเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ มี 5 ยอดเยย่ี ม
ความชำนาญในการจดั ประสบการณ์

รวมเฉลย่ี 100 ๕ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาตวั ชีว้ ดั ท่ี 2.3 ของสถานศึกษา มคี ุณภาพระดับ ยอดเยีย่ ม
- มีโครงการ หรือกิจกรรมที่พัฒนาครูเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์
สนับสนนุ เกยี รติบตั รการอบรม แผนการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดลอ้ มและส่ือเพอื่ การเรยี นรู้ อย่างปลอดภยั และเพยี งพอ

รายการ การประเมนิ ระดบั ผลการ สรุปผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ

1. มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือ มี 5 ยอดเยย่ี ม
ต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สวยงามเป็น
ระเบยี บของหอ้ งเรียน

2. มีการจัดมุมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เล่น มี 5 ยอดเยย่ี ม
อยา่ งน้อย 5 มุม มีส่ือเพยี งพอ
๔ ดีเลิศ
3. มุมประสบการณ์ให้นักเรียนเล่นมีความ มี
ปลอดภยั ครสู ามารถมองเหน็ ได้ทุกมุม ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ
รวมเฉลีย่ 100

สรุปผลบรรลุผลตามค่าเปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาตัวชี้วดั ท่ี 2.4 ของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดบั ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 27

- มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนในการพัฒนา มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน มีมุมจัด
ประสบการณ์ในหอ้ งเรียน สอ่ื /สภาพแวดลอ้ มภายในและภายนอกห้องเรยี นที่เอ้ือต่อการเรยี นรู้ เช่น สนามเด็กเล่น
แปลงผกั ต้นไม้

- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ควรมุมประสบการณ์ให้
นกั เรยี นเล่นมคี วามปลอดภยั ครูสามารถมองเหน็ ได้ทกุ มุม

2.5 ใหบ้ รกิ ารสอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศและส่ือการเรยี นรูเ้ พอ่ื สนบั สนุนการจัดประสบการณ์

รายการ การประเมนิ ระดับผลการ สรุปผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมิน ประเมนิ

1. มีคลังสื่อไว้บริการครูให้ยืมเพื่อใช้ในการจัด มี 5 ยอดเย่ยี ม
ประสบการณ์

2. มีสื่อเทคโนโลยีให้ครูยืมเพื่อใช้จัดประสบการณ์ มี ๔ ดเี ลศิ
ให้นกั เรียน

3. มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้บริการแก่ มี 5 ยอดเย่ยี ม
ครู

รวมเฉลี่ย 100 ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผลบรรลุผลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาตวั ช้ีวัดท่ี 2.5 ของสถานศึกษา มคี ณุ ภาพระดับ ยอดเย่ยี ม
- มีโครงการ หรือกจิ กรรมทส่ี นับสนนุ มีข้อมูล หลกั ฐานเชงิ ประจักษ์สนับสนุน มสี ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ การเรยี นรูเ้ พ่ือสนับสนุนการจดั ประสบการณ์ภายในห้องเรียน
- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนควรมีการดูแลสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนก ารจัดประสบการณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 28
2.6 มีระบบบริหารคณุ ภาพทเ่ี ปิดโอกาสให้ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมสี ่วนรว่ ม

รายการ การประเมนิ ระดับผลการ สรุปผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมิน ประเมิน
ยอดเย่ียม
1. มีการแต่งต้งั คณะกรรมการจัดการเรียนรกู้ ารศึกษาปฐมวยั มี 5 ยอดเยี่ยม

2. มีการแต่งตั้งครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนและตัวแทนครู มี ๕ ยอดเยย่ี ม

ชัน้ อ่นื เปน็ คณะกรรมการ ยอดเยี่ยม
( ) ไม่บรรลุ
3. มีการแต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองระดับปฐมวัยและตัวแทน มี 5

กรรมการสถานศกึ ษาข้ันพนื้ ฐานรว่ มเปน็ กรรมการบริหาร

รวมเฉลีย่ 100 ๕

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่ ( ✓ ) บรรลุ

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาตัวช้ีวดั ท่ี 2.6 ของสถานศึกษา มคี ณุ ภาพระดบั ยอดเย่ียม

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจดั การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย มีการแตง่ ตั้งครผู ูส้ อนระดบั ปฐมวัยทกุ คนและ
ตวั แทนครชู ัน้ อ่ืนเป็นคณะกรรมการ มีการแตง่ ตง้ั ตวั แทนผู้ปกครองระดบั ปฐมวยั และตัวแทนกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมเป็นกรรมการบริหาร มีโครงการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ภาพถ่ายการประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง การร่วมมือร่วมใจกัน
ทำงานตามโครงการของโรงเรียน

มาตรฐานท่ี 3 การจดั ประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็ เป็นสำคญั
3.1 จัดประสบการณท์ ี่สง่ เสรมิ ใหเ้ ดก็ มีพฒั นาการทกุ ดา้ นอยา่ งสมดุลเตม็ ศักยภาพ

รายการ การประเมนิ ระดับผลการ สรปุ ผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมิน

1. มีการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่เกิดจากการ มี 5 ยอดเยย่ี ม

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึ ษาทีป่ รับปรงุ ใหม่

2. การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง มี ๕ ยอดเยีย่ ม

4 ด้านอย่างสมดุล

3. มีการประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการของเด็ก มี 5 ยอดเยย่ี ม

ทีเ่ กดิ จากการจดั ประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง

รวมเฉลย่ี 100 ๕ ยอดเย่ียม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ
สรุปผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาตัวชวี้ ัด 3.1 ของสถานศกึ ษา มีคุณภาพระดับ ยอดเยย่ี ม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 29

- มีโครงการหรือกิจกรรม มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน รูปภาพต่างๆ เช่น รูปภาพขณะจัด
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม รูปภาพการดำเนินงานโครงงานต่างๆ รูปภาพการจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน
ส่อื ตามมุมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ต้องสนองการเรยี นรู้เด็กเป็นรายบุคคลทั้งภายในและนอก
หอ้ งเรียน

3.2 สรา้ งโอกาสใหเ้ ด็กได้รบั ประสบการณต์ รง เลน่ และปฏิบัตอิ ยา่ งมีความสขุ

รายการ การประเมิน ระดบั ผลการ สรุปผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมิน
5 ยอดเย่ียม
1. การจัดประสบการณ์ให้เด็กเป็นการจัด มี
ประสบการณต์ รงทีย่ ดึ ผเู้ รยี นเปน็ สำคัญในห้องเรียน ๕ ยอดเย่ียม

2. มีการจัดประสบการณ์กลางแจ้ง และมีเครื่องเลน่ มี
สนามที่เด็กได้เล่นโดยตรงอย่างเพียงพอ และ
ปลอดภัย

3. เด็กที่ร่วมกิจกรรมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ มี 5 ยอดเยย่ี ม
ได้เล่นได้ร่วมปฏิบัติจริงอย่างมีความสุขและ

ปลอดภัย

รวมเฉลี่ย 100 ๕ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผล บรรลุผลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาตวั ชวี้ ดั ที่ 3.2 ของสถานศกึ ษา มคี ณุ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม
- มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน จัด
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม รูปภาพโครงงาน รูปภาพการจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน การเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้เข้าไปเล่น และเรียนรู้ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย มุมดนตรี มุม
เกมการศึกษา มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมศิลปะ และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องสนองการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคลทั้งภายใน
และนอกหอ้ งเรยี น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 30
3.3 จัดบรรยากาศท่เี อ้ือต่อการเรียนรใู้ ช้สื่อและเทคโนโลยที ่เี หมาะสมกับวัย

รายการ การประเมนิ ระดับผลการ สรปุ ผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมนิ ประเมิน

1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กด้วย มี 5 ยอดเยย่ี ม

บรรยากาศทเี่ ออื้ ต่อเรยี นรู้

2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและ มี ๔ ดเี ลศิ

กจิ กรรมมาใชใ้ นการจัดกจิ กรรมเรยี นรู้

3. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ ยบรรยากาศท่ี มี 5 ยอดเยยี่ ม

สนกุ สนานเด็กมีความสุข

รวมเฉลี่ย 100 ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม
( ✓) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

ผลการประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาตวั ชว้ี ดั ที่ 3.3 ของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดับ ยอดเยยี่ ม
- มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน
โรงเรียนมสี อื่ จากมุมจดั ประสบการณใ์ นห้องเรยี นและเทคโนโลยีภายในห้องเรยี น สภาพแวดล้อมของหอ้ งเรยี น
- แนวทางพฒั นาตัวชี้วดั คุณภาพของสถานศกึ ษาใหด้ ขี ึน้ หรือสูงข้นึ กว่าเดมิ ครใู ชส้ อ่ื เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
กบั วยั และกิจกรรมมาใชใ้ นการจดั กิจกรรมเรียนรู้

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพฒั นาเดก็

รายการ การประเมนิ ระดบั ผลการ สรปุ ผลการ
มี/ไม่มี ประเมิน ประเมนิ

1. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ ด้วย มี 5 ยอดเย่ยี ม
วธิ ีทหี่ ลากหลาย

2. มีการนำผลประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงการ มี ๕ ยอดเย่ยี ม

จดั ประสบการณ์

3. เด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี มี 5 ยอดเยย่ี ม

พัฒนาการกา้ วหน้าอย่างตอ่ เนื่อง

รวมเฉล่ยี 100 ๕ ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรอื ไม่

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาตวั ชวี้ ดั ท่ี 3.4 ของสถานศกึ ษา มคี ณุ ภาพระดับ ยอดเยย่ี ม

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 31

- มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการนำผลประเมินพัฒนาการไป
ปรบั ปรุงการจดั ประสบการณ์ เดก็ ไดร้ บั การพฒั นาอยา่ งต่อเน่ืองและมีพฒั นาการก้าวหน้าอยา่ งต่อเนื่อง มีโครงการ
และการวดั ผลทีห่ ลากหลาย มีการนำผลการวดั ผลไปใช้ หลักฐานเชิงประจกั ษ์สนับสนนุ บนั ทึกหลงั สอน แฟม้ สะสม
ผลงานนกั เรยี น พฤติกรรมกจิ วัตรประจำวัน

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศกึ ษาปฐมวยั

ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา ระดับปฐมวัย ปกี ารศกึ ษา 256๔

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม
ยอดเยย่ี ม
๑.๑ มีพัฒนาการดา้ นร่างกาย แขง็ แรง มีสุขนิสัยทด่ี ีและดแู ลความ ปลอดภัยของตนเองได้ ๕ ยอดเย่ียม
ยอดเยี่ยม
๑.๒ มีพัฒนาการดา้ นอารมณ์ จติ ใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 ยอดเยี่ยม

๑.๓ มีพฒั นาการดา้ นสงั คม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทดี่ ขี องสังคม ๕ ยอดเยี่ยม
ยอดเย่ยี ม
๑.๔ มพี ฒั นาการดา้ นสตปิ ญั ญา สอ่ื สารได้ มที กั ษะการคดิ พ้ืนฐานและ แสวงหาความรู้ได้ ๕ ยอดเยี่ยม
ยอดเยย่ี ม
รวมมาตรฐานที่ 1 ๕ ยอดเยีย่ ม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยย่ี ม
ยอดเยี่ยม
๒.๑ มหี ลักสตู รครอบคลมุ พัฒนาการทง้ั 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถน่ิ ๕
ยอดเยย่ี ม
๒.๒ จดั ครใู ห้เพียงพอกบั ช้นั เรียน 5 ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
๒.๓ สง่ เสรมิ ใหค้ รูมีความเชยี่ วชาญด้านการจดั ประสบการณ์ 5 ยอดเยีย่ ม

๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้ มและสือ่ เพอื่ การเรียนรู้ ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม
ยอดเย่ียม
๒.๕ ใหบ้ รกิ ารสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนนุ การ ๔.๖๗

จัดประสบการณ์

๒.๖ มีระบบบริหารคณุ ภาพท่ีเปดิ โอกาสใหผ้ ูเ้ กีย่ วขอ้ งทกุ ฝา่ ยมีสว่ นรว่ ม ๕

รวมมาตรฐานท่ี 2 4.๘๙

มาตรฐานท่ี 3 การจดั ประสบการณท์ เี่ น้นเดก็ เปน็ สำคัญ

๓.๑ จดั ประสบการณท์ สี่ ่งเสริมใหเ้ ด็กมพี ฒั นาการทุกดา้ นอย่างสมดลุ เตม็ ศกั ยภาพ 5

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ ด็กไดร้ บั ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั อิ ย่างมี ความสุข 5

๓.๓ จดั บรรยากาศทีเ่ ออ้ื ต่อการเรยี นร้ใู ชส้ ่ือและเทคโนโลยที ่เี หมาะสมกบั วัย 4.๖๗

๓.๔ ประเมนิ พัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ และนำผลการประเมินพฒั นาการ เดก็ ไป 5

ปรบั ปรุงการจดั ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

รวมมาตรฐานท่ี 3 4.๙๑

สรุปผลการประเมนิ ในสถานศึกษา ระดบั ปฐมวยั 4.๙๓

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 32

ระดบั การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยี น
การให้ระดบั คุณภาพ แตล่ ะตัวชว้ี ัดประกอบด้วย 5 ระดับ คอื

ระดับคุณภาพ คำอธิบายคณุ ภาพ
ผเู้ รียนมีผลการประเมนิ คดิ เป็นรอ้ ยละ 90 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม ผเู้ รียนมีผลการประเมนิ คิดเป็นร้อยละ 80-89 ขึน้ ไป

4 ผู้เรยี นมีผลการประเมิน คิดเป็นรอ้ ยละ 70-79 ข้ึนไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนมีผลการประเมนิ คิดเป็นร้อยละ 50-69 ข้นึ ไป
3
ดี ผเู้ รยี นมีผลการประเมนิ ต่ำกว่ารอ้ ยละ 50

2
ปานกลาง

1
กำลงั พัฒนา

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผูเ้ รยี น
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผเู้ รยี น
1) มีความสามารถในการอา่ น การเขียน การสอื่ สาร และการคดิ คำนวณ

จำนวนนกั เรียนรวมทุกช้ัน จำนวนนกั เรยี นท่ี คิดเป็น
ร้อยละ
ตัวชวี้ ดั ท่ไี ด้รับการประเมนิ มีผลการประเมิน

(จำนวนเตม็ ) ระดับด(ี 3)ข้ึนไป

1. มคี วามสามารถในการอ่านตามระดบั ช้นั ๖๙ 54 78.26

2. มีความสามารถในการเขยี นตามระดบั ชน้ั ๖๙ 54 78.26

3. มีความสามารถการส่ือสารได้สมวยั ๖๙ 65 94.20

4. มีความสามารถในการคดิ คำนวณสมวยั ๖๙ 60 86.96

รวมเฉล่ีย 69 58.25 84.42

สรุปผลบรรลผุ ลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาตวั ชว้ี ัดที่ 1.1 (1) ของสถานศกึ ษา มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
- มีโครงการ/กจิ กรรมท่ีใช้ในการพฒั นาคุณภาพ มขี ้อมลู หลักฐานเชงิ ประจักษ์สนับสนุน

โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโดยจัด

กระบวนการเรยี นการสอนดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชว้ี ัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ

หลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 (ฉบบั ปรับปรุง 2564) มกี ารออกแบบการโดยใช้การ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 33

เรียนการสอนแบบ Active Learning จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนครูได้รับการพัฒนาตนเองให้มีเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัย มุ่งเน้นการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเน้นให้ทุกคนอ่าน
ออกและเขียนได้ต้ังแตร่ ะดับช้ัน ป.1 มีโครงการสนบั สนนุ ความสามารถในการอ่าน การเขยี น การสอ่ื สาร และการ
คดิ คำนวณ มกี ระบวนการพฒั นาผูเ้ รยี นด้วยวธิ กี ารที่หลากหลาย และสอดคลอ้ งกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 โดยมีท้ังการจดั การเรียนรู้ในรูปแบบ On Site , On Line และ On Hand ตามความ
เหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และมกี จิ กรรมส่งเสริมนสิ ัยรักษ์การอ่าน โครงการส่งเสริมการอา่ นออกเขียนได้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการ
ส่งเสรมิ การใช้ส่ือและเทคโนโลยเี พื่อการเรียนรู้ โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนางานวชิ าการ เชน่ กิจกรรมลดเวลาเรยี น
เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมหน้าเสาธง ได้แก่ ภาษาอังกฤษวันละโครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ ในการ
นำเสนอเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ
On Line และ On Hand ภายในสถานศึกษาเมื่อสอน On Site ก็มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น
ห้องสมดุ หอ้ งคอมพวิ เตอร์ ศนู ย์การเรยี นรเู้ ศรษฐกจิ พอเพียง เปน็ ต้น

- แนวทางพฒั นาตัวชีว้ ดั คณุ ภาพของสถานศึกษาให้ดขี ึ้นหรือสูงข้ึนกว่าเดิม มกี ารพฒั นาครูให้มีการใช้
และผลิตสื่อเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น เพื่อพร้อมรับกับการสอนใน

รูปแบบ On Site, On Line และ On Hand ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และจดั

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการอ่านรูเ้ รื่อง การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ทักษะการ คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้นักเรียน มีทักษะ
การอ่าน มนี ิสยั รักการอา่ น และยกระดับผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนให้สงู ข้นึ

2) มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คิดอยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปลี่ยน ความคดิ เหน็
และแกป้ ัญหา

จำนวนนักเรียนรวมทกุ ชน้ั จำนวนนักเรียนท่ี คดิ เปน็
รอ้ ยละ
ตวั ชวี้ ัด ทีไ่ ด้รับการประเมนิ มีผลการประเมิน

(จำนวนเตม็ ) ระดับด(ี 3)ขน้ึ ไป

1. มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ และ ๖๙ 60 86.96

คดิ ไตร่ตรองอยา่ งมวี ิจารณญาณสมวัย

2. สามารถแสดงความคิดเหน็ ได้อยา่ งมี ๖๙ 60 86.96

เหตุผล และยอมรับฟังความคิดเหน็ ผู้อ่ืน

3. มีความสามารถในการสาเหตุของปัญหา ๖๙ 63 91.30

และสามารถแก้ปัญหาไดต้ รงประเด็น

รวมเฉล่ยี 69 61 88.41

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 34

ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาตวั ชวี้ ัดที่ 1.1 (2) ของสถานศึกษามีคณุ ภาพระดับ ดีเลิศ
- มีโครงการหรือกจิ กรรมท่ีพัฒนากระบวนการติด ข้อมูล หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษส์ นับสนุน

โรงเรียนดำเนินโครงการที่ส่งเสริมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น จากการสอนรูปแบบ On Site , On

Line และ On Hand โรงเรียนได้จัดการเรยี นรู้ท่ีเหมาะสมกับผ้เู รยี น และสอดคลอ้ งกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการจัดการเรยี นรู้ทสี่ ่งเสรมิ การใชก้ ระบวนการคดิ กระบวนการแก้ปญั หาเป็น

หลัก มีการมอบหมายงานและกิจกรรมให้นักเรียนไห้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน เช่น รายวิชา

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ครูใช้การสอนแบบ On Line โดยมีการมอบหมายใบงาน ให้นักเรียนฝึก

การคดิ วิเคราะห์ แก้ปญั หา โดยครมู ีติดตามตรวจสอบทางกลมุ่ ไลน์

- แนวทางพัฒนาตวั ช้วี ัดคุณภาพของสถานศึกษาใหด้ ีขึน้ หรือสูงขน้ึ กว่าเดิม มกี ารอบรมพัฒนาครูให้มี
การใช้ และผลติ ส่อื เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และจดั กิจกรรมสง่ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เชน่ กิจกรรมค่ายวชิ าการ เพอ่ื พัฒนาทักษะการคดิ วเิ คราะห์ คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ

3) มคี วามสามารถในการสร้างนวตั กรรม

จำนวนนักเรียนรวมทกุ ชัน้ จำนวนนกั เรยี นท่ี คดิ เป็น
รอ้ ยละ
ตวั ชีว้ ัด ท่ไี ดร้ บั การประเมนิ มผี ลการประเมิน

(จำนวนเต็ม) ระดับดี(3)ข้นึ ไป

1. มีการวเิ คราะหห์ าสาเหตุของปญั หา ๖๙ 62 89.86

2. มีการรวบรวมขอ้ มลู แนวคิดชองปัญหา ๖๙ 62 89.86

3. มกี ารออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ๖๙ 59 85.51

4. มกี ารวางแผนและดำเนินการแก้ปญั หาโดย ๖๙ 59 85.51

การสร้างนวัตกรรมเพ่อื แกป้ ญั หา

5. มที ดสอบนวัตกรรมและปรบั ปรุง ๖๙ 62 89.86

รวมเฉล่ีย 69 60.82 88.12

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาตวั ชว้ี ดั ที่ 1.1 (3) ของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดบั ดีเลศิ
- มโี ครงการหรือกจิ กรรมท่สี ง่ เสริมการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการลดเวลาเรียนเพ่มิ เวลารู้
- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา

ตามความสนใจของตนเอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสื่อนวัตกรรม

เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ ด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วย

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 35

ตนเองตลอดชีวิต ตลอดจนมีความสุขในการเรียน หรือพัฒนาผลงานที่ตนเองชอบและมีความถนัด จนสามารถ
ประสบความสำเรจ็ ตามเปา้ หมายของตนเองได้

4) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนนกั เรยี นรวมทุกชัน้ จำนวนนกั เรียนท่ี คดิ เปน็
ร้อยละ
ตวั ชว้ี ดั ท่ไี ดร้ บั การประเมนิ มผี ลการประเมิน

(จำนวนเต็ม) ระดบั ดี(3)ข้ึนไป

1. มกี ารประเมนิ การใช้เทคโนโลยกี ารศึกษา ๖๙ 68 98.55

เพอ่ื เป็นขอ้ มลู พื้นฐานเพือ่ พฒั นา

2. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีเพื่อการ ๖๙ 68 98.55

สบื ค้นและการเรียนรู้

3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๖๙ 68 98.55

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร

รวมเฉลีย่ 69 68 98.55

สรุปผลบรรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

- ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาตัวชี้วัดท่ี 1.1 (4)ของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดบั ยอดเยย่ี ม
- มีโครงการหรอื กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีข้อมูล หลักฐานเชงิ ประจกั ษส์ นบั สนุน

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพวิ เตอร์เพือ่ การเรยี นรู้

- แนวทางพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 โดยครูประจำ
ชนั้ และครปู ระจำวิชา ประสานงานกับผูป้ กครองและนักเรียน ผ่านชอ่ งทางออนไลน์ที่หลากหลาย เพ่ือจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น LINE Facebook โดยการ Live, Video call, และการโต้ตอบ
สนทนา โดยครผู ูส้ อนมกี ารปรับรูปแบบการสอนท่ีเอ้ือต่อความพร้อมในการเรียนของนักเรยี น เชน่ นักเรียนบางคน
ไม่สามารถเรียนในช่วงที่ครูสอนได้ ครูผู้สอนก็จะบันทึกการสอน หรือส่งคลิปสื่อความรู้ให้นักเรียนสามารถดู
ย้อนหลงั ได้

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 36

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา

จำนวนนักเรยี นรวมทกุ จำนวนนกั เรียนท่ี คิดเปน็
ร้อยละ
ตวั ช้ีวัด ชั้นทีไ่ ดร้ บั การประเมนิ มผี ลการประเมิน 95.65
75.36
(จำนวนเตม็ ) ระดับ(3)ขึ้นไป
78.26
1. ผลการประเมนิ กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทย 69 66
85.06
2. ผลการประเมินกล่มุ สาระการเรยี นรู้ 69 52
92.75
คณติ ศาสตร์
92.75
3. ผลการประเมนิ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ 69 54 92.75

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75.36

4. ผลการประเมนิ กลุ่มสาระการเรียนรสู้ งั คม 69 58 85.99
( ) ไมบ่ รรลุ
ศึกษาฯ

5. ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรยี นร้สู ขุ ศกึ ษา 69 64

และพลศึกษา

6. ผลการประเมนิ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ 69 64

7. ผลการประเมนิ กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงาน 69 64

อาชีพ

8. ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ 69 52

ภาษาตา่ งประเทศ

รวมเฉลี่ย 69 59

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ

ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาตัวชวี้ ดั ท่ี 1.1 (5) ของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดับ ดีเลิศ
- มโี ครงการหรือกิจกรรมการวัดผลที่หลากหลาย มขี ้อมลู หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์สนบั สนุน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแหง่ การเรยี นรู้

- แนวทางพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม จัดกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะด้านการอ่านรู้เรื่อง การคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ทักษะการ คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารอยา่ งต่อเนื่อง พัฒนาให้นักเรียนมที ักษะการอ่าน มีนิสัยรกั การอ่าน และ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การซ่อมเสริม ส่งเสริมความเป็นเลิศ

เฉพาะทาง ตอบสนองความถนัดตามความต้องการของผเู้ รยี น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 37

6) มคี วามรู้ ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ่ีดีต่องานอาชีพ

จำนวนนกั เรียนรวมทกุ ช้นั จำนวนนักเรียนท่ี คดิ เป็น
รอ้ ยละ
ตัวชว้ี ดั ที่ไดร้ บั การประเมิน มีผลการประเมิน

(จำนวนเต็ม) ระดับดี(3)ข้ึนไป

1. มีความรทู้ างอาชีพท่ีได้รบั จากการจดั การ ๖๙ 68 98.55

เรียนรู้

2. มีทกั ษะพื้นฐานในการทำงานอาชพี ท่ี ๖๙ 68 98.55

ไดร้ ับการจัดการเรยี นรู้

3. มเี จตคติทดี่ ีในงานอาชีพที่ไดร้ ับการ ๖๙ 68 98.55

จัดการเรยี นรู้

4. สามารถสรา้ งชิ้นงานทีไ่ ดร้ ับจากการ ๖๙ 68 98.55

จัดการเรียนรู้งานอาชพี

รวมเฉล่ยี 69 68 98.55

สรปุ ผลบรรลุผลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

- ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาตวั ชว้ี ดั ท่ี 1.1 (6) ของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดับ ยอดเย่ียม
- มโี ครงการหรอื กจิ กรรมสง่ เสรมิ การฝกึ ทักษะงานอาชีพขอ้ มูล หลกั ฐานเชิงประจกั ษ์สนับสนุน

โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นการสอนทกั ษะอาชพี

- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วตั ถปุ ระสงคแ์ ละเปา้ หมายท่กี ำหนดไดเ้ ป็นอยา่ งดี และมีเจตคติทด่ี ตี อ่ อาชพี สุจรติ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 38

1.2 คณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ของผเู้ รียน
1) การมีคณุ ลักษณะและคา่ นิยมทด่ี ีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด

จำนวนนักเรยี นรวมทกุ ช้ัน จำนวนนกั เรยี นที่มี คดิ เปน็
ร้อยละ
ตัวชวี้ ดั ทีไ่ ด้รบั การประเมนิ ผลการประเมินระดับ

(จำนวนเต็ม) ด(ี 3)ขึน้ ไป

1. มมี ารยาทท่ดี ีในสงั คมห้องเรยี น/ใน ๖๙ ๖๙ 100
โรงเรยี น

2. มีการเขา้ แถวรบั อาหารหรือรบั ส่ิงของ ๖๙ ๖๙ 100

3. มีการทำความเคารพผใู้ หญ่หรอื ครใู น ๖๙ ๖๙ 100
โรงเรียนทพ่ี บ

4. ปฏิบัติตัวตามคา่ นิยมท่สี ถานศึกษากำหนด ๖๙ ๖๙ 100

5. มีความเอือ้ เฟ้ือเผอ่ื แผ่และเสียสละ ๖๙ ๖๙ 100

รวมเฉลยี่ ๖๙ ๖๙ 100

สรุปผลบรรลุผลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

- ผลการประเมินคุณภาพตัวชวี้ ัดท่ี 1.2 (1) การศึกษาของสถานศกึ ษา มคี ุณภาพระดบั ยอดเย่ยี ม

- มขี อ้ กำหนดคุณลักษณะและค่านิยมของสถานศึกษา มขี ้อมูล หลกั ฐานเชิงประจกั ษ์สนบั สนุน
โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และคา่ นยิ มที่พงึ ประสงค์

- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความนอบน้อมถ่อมตน ปลูกฝังใหน้ ักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และปฏิบัตติ น

ตามคา่ นิยม ๑๒ ประการ เพือ่ เป็นแนวทางในการดำเนนิ ชีวิต

2) ความภมู ใิ จในทอ้ งถิน่ และความเป็นไทย

จำนวนนักเรียนรวมทกุ จำนวนนักเรียนท่ี คิดเป็น
รอ้ ยละ
ตวั ช้วี ดั ชนั้ ที่ไดร้ บั การประเมิน มีผลการประเมิน

(จำนวนเต็ม) ระดบั ด(ี 3)ข้นึ ไป

1. มคี วามภมู ใิ จในท้องถนิ่ ของตนเอง ๖๙ ๖๙ 100

2. มีความภาคภูมใิ จในโรงเรียนของตนเอง ๖๙ ๖๙ 100

3. เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถ่ินอยา่ งต่อเนือ่ ง ๖๙ ๖๙ 100

4. มคี วามภูมิใจท่เี ปน็ คนไทย ๖๙ ๖๙ 100

5. มคี วามรกั เทดิ ทูนสถาบันหลักของประเทศ ๖๙ ๖๙ 100

และร่วมกจิ กรรมเทิดทูนสถาบันหลัก

รวมเฉล่ยี ๖๙ ๖๙ 100

สรุปผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 39

- ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาตัวช้วี ัดที่ 1.2 (2) ของสถานศึกษามีคุณภาพระดับ ยอดเย่ียม
- มโี ครงการส่งเสริมและพฒั นางานกจิ การนักเรียน โครงการส่งเสริมการจัดการเรยี นรตู้ ามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
- แนวทางพฒั นาตวั ช้วี ัดคุณภาพของสถานศึกษาใหด้ ขี ึน้ หรือสงู ขึ้นกว่าเดิม พัฒนาคุณภาพผเู้ รียนโดย
การจดั กิจกรรมวันสำคัญของไทยเน่ืองในโอกาสตา่ ง ๆ และกิจกรรมอนรุ ักษ์ความเปน็ ไทย เชน่ การแตง่ ชุดผา้ ไทย
ในวนั ศกุ ร์ เห็นคณุ คา่ ของภมู ิปญั ญาไทยท้งั ภายในและภายนอกสถานศกึ ษา ยึดมน่ั ใน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

3) การยอมรับทจ่ี ะอยรู่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

ตวั ช้วี ัด จำนวนนักเรียนรวมทกุ จำนวนนักเรียน คิดเป็น
ช้นั ท่ีไดร้ บั การประเมิน ท่มี ผี ลการ รอ้ ยละ

(จำนวนเต็ม) ประเมนิ ระดบั ดี
(3)ขึ้นไป

1. ยอมรบั ความแตกตา่ งระหว่างวฒั นธรรม ๖๙ ๖๙ 100

2. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เชือ้ ชาติ ๖๙ ๖๙ 100
ศาสนา

3. สามารถอยรู่ ว่ มกบั ความแตกต่างทุกรปู แบบได้ ๖๙ ๖๙ 100

อยา่ งมีความสุข

รวมเฉล่ยี 69 69 100
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ
สรปุ ผลบรรลุผลตามค่าเปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

- ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาตัวชวี้ ัดท่ี 1.2 (3)ของสถานศกึ ษาอยใู่ นระดับ ยอดเย่ียม

- ข้อมลู หลักฐานเชิงประจักษส์ นบั สนุน
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และโครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการ

นักเรียน

- แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม ส่งเสริมความสามารถ

ด้านการสื่อสาร กระบวนการคิด และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคมใหม่ได้ นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสรมิ ประชาธิปไตย การเลือกตงั้ สภานักเรียน และสามารถอยู่ร่วมกับความแตกตา่ งทุกรปู แบบได้อย่างมี

ความสขุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 40

4) สขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจิตสังคม

จำนวนนกั เรียนรวมทกุ ชัน้ จำนวนนกั เรียนที่ คิดเป็น
รอ้ ยละ
ตัวช้วี ดั ทไ่ี ดร้ ับการประเมนิ มีผลการประเมิน

(จำนวนเต็ม) ระดับดี(3)ขน้ึ ไป

1. สามารถดูแล รกั ษาความสะอาดร่างกาย ๖๙ ๖๙ 100

ของตนเอง ได้อยา่ งดี

2. สามารถรกั ษาเสอ้ื ผ้าชดุ นักเรียน หรือชุด ๖๙ ๖๙ 100

ประจำวันของโรงเรยี นให้สะอาดอยู่เสมอ

3. สามารถรกั ษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ๖๙ ๖๙ 100

สมวยั

4. มจี ติ ใจออ่ นโยน รา่ เรงิ แจ่มใส ๖๙ ๖๙ 100

5. มจี ติ อาสา ชว่ ยเหลอื สงั คม และเพ่ือน ๖๙ ๖๙ 100

รวมเฉลี่ย ๖๙ ๖๙ 100

สรุปผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตวั ชีว้ ดั ที่ 1.2 (4) ของสถานศกึ ษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
- มโี ครงการหรือกจิ กรรมท่ีพฒั นาสุขนิสัย และจติ ใจผู้เรียน มขี อ้ มลู หลกั ฐานเชิงประจกั ษ์สนบั สนนุ

โครงการโรงเรยี นสง่ เสรมิ สุขภาพ
- แนวทางพฒั นาตัวชวี้ ดั คุณภาพของสถานศกึ ษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึน้ กว่าเดิม ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมโรงเรียน และมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ได้รับการรักษาพยาบาล
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม มีนิสัยในการดูสุขภาพ ออกกาลังกายสม่ำเสมอ มี
น้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่งกายสะอาดเรียบร้อย รู้จักแบ่งปันในการ
ชว่ ยเหลือผู้อน่ื และมลี ักษณะจิตสังคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 41

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
2.1 มีเปา้ หมายวสิ ัยทัศนแ์ ละพันธกิจท่ีสถานศกึ ษากำหนดชัดเจน

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรปุ ผลการ
มี/ไม่มี ประเมิน ประเมนิ

1. สถานศึกษามีการเป้าหมายด้วย มี 5 ยอดเยี่ยม
กระบวนการมีสว่ นร่วม

2. สถานศกึ ษามีการกำหนดวิสัยทศั น์ดว้ ย มี 5 ยอดเยีย่ ม
กระบวนการมีสว่ นรว่ ม

3. สถานศกึ ษามีการกำหนดพันธกิจด้วย มี 5 ยอดเยย่ี ม
กระบวนการมสี ่วนรว่ ม

รวมเฉล่ีย 5 ยอดเยยี่ ม
สรุปผลบรรลผุ ลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

- ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาตัวชี้วดั ที่ 2.1 ของสถานศึกษาอย่ใู นระดับ ยอดเย่ียม
- มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน โรงเรียนวัดลั่นทมได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ

สถานศึกษา

- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม โรงเรียนวัดลั่นทมมี

วิสยั ทัศน์ พนั ธกิจและเป้าหมายทีช่ ดั เจน สอดคลอ้ งกับบริบทของโรงเรียนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่าง

ผ้บู รหิ าร ครู ผปู้ กครอง ชมุ ชนและผทู้ ี่เก่ยี วข้องใหม้ คี วามรูค้ วามเขา้ ใจเกีย่ วกบั แผนพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 42
2.2 มีระบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรปุ ผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมิน ประเมิน
4 ดเี ลศิ
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ มี
แบบมีส่วนรว่ มจากทุกภาคส่วน มี ๕ ยอดเยี่ยม
มี
2. สถานศกึ ษามีการแต่งตงั้ คณะกรรมการบริหาร 5 ยอดเยีย่ ม
คณุ ภาพแบบมสี ่วนร่วม

3. คณะกรรมการบรหิ ารจัดการคณุ ภาพของ
สถานศกึ ษาได้มาจากตัวแทนบุคคลในชุมชนท่ี
เป็นผูม้ คี วามรู้ความเขา้ ใจ

รวมเฉล่ีย 4.67 ยอดเยยี่ ม
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตวั ชี้วดั ที่ 2.2 ของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม
- มีกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนกระบวนการบริหาร มีขอ้ มูล หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนา

การศกึ ษา

- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม โรงเรียนวัดลั่นทมได้

จัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกำหนดแนวทางการ

ดำเนินการโดยนำเอาผลการปฏิบัติงานประจำปี ใช้ระบบวงจรเดมมิ่ง มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบ

ประเมินการปฏิบัติงาน มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ท่ี

เก่ยี วขอ้ งให้มีความรู้ความเขา้ ใจ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 43

2.3 ดำเนินงานพฒั นาวิชาการทเ่ี น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตู รสถานศึกษา และทกุ
กลุม่ เป้าหมาย

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรุปผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ

1. สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพฒั นา มี 5 ยอดเยย่ี ม

วิชาการทเ่ี นน้ คุณภาพผู้เรียน

2. สถานศกึ ษาดำเนนิ การพฒั นาวิชาการที่เน้น มี 5 ยอดเยีย่ ม

คุณภาพผู้เรยี นตามกิจกรรมหรือโครงการ

3. สถานศึกษามีการวดั ประเมนิ ผลด้วยวธิ กี ารท่ี มี 4 ดีเลศิ

หลากหลายเพือ่ ปรบั ปรงุ คุณภาพผเู้ รียน

รวมเฉล่ยี 4.67 ยอดเย่ียม

สรปุ ผลบรรลุผลตามค่าเปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

- ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาตวั ช้วี ดั ที่ 2.3 ของสถานศึกษาอย่ใู นระดับ ยอดเย่ียม

- มโี ครงการหรอื กิจกรรมสนับสนุน มีข้อมลู หลักฐานเชงิ ประจักษส์ นับสนุน

โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการส่งเสริมสถานศกึ ษาใหเ้ ปน็ สงั คมแหง่ การเรียนรู้ โครงการสง่ เสรมิ คณุ ภาพการเรยี นรู้นักเรยี นปฐมวยั

- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม โรงเรียนวัดลั่นทม

ดำเนินงานพัฒนาการวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรและทุกกลุ่มเป้าหมายมีการนิเทศ

กำกับ ติดตาม ใหค้ ำแนะนำ หลากหลายแบบกลั ยาณมติ ร

2.4 พัฒนาครแู ละบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชพี

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรุปผลการ
มี/ไม่มี ประเมิน ประเมิน

1. สถานศึกษามีข้อมลู สารสนเทศครแู ละ มี ดเี ลศิ
บคุ ลากรทางการศึกษาเปน็ รายบคุ คลและความ 4
ตอ้ งการในการพัฒนา 5 ยอดเยี่ยม

2. สถานศึกษามีโครงการส่งเสรมิ พฒั นาครูและ มี 5 ยอดเยี่ยม

บุคลากรทางการศึกษา 4.67 ยอดเย่ียม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ
3. สถานศกึ ษาสง่ เสรมิ ให้ครแู ละบคุ ลากร มี

ทางการศึกษาเขา้ รบั การพฒั นา

รวมเฉลี่ย

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 44

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยย่ี ม
- มโี ครงการหรือกจิ กรรมพฒั นาครู หรือสนับสนุนให้ครูพฒั นาตนเอง มีข้อมลู หลักฐานเชงิ ประจกั ษ์
สนับสนุน โครงการพฒั นาศักยภาพบคุ ลากร
- แนวทางการพัฒนาตวั ชวี้ ดั คุณภาพของสถานศึกษาให้ดีข้นึ หรือสงู กว่าเดิม โรงเรียนวัดล่นั ทม มีการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าการประชุมอบรมตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ มีการรายงานพัฒนาความก้าวหนา้ หลังจากพัฒนา ตามโครงการ
พฒั นาครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
2.5 จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมทเี่ อื้อต่อการจดั การเรยี นรู้อยา่ งมีคุณภาพ

รายการ การประเมิน ระดบั ผลการ สรปุ ผลการ
มี/ไม่มี ประเมิน ประเมิน

1. มีการจัดสภาพแวดลอ้ มและบรรยากาศท่ี มี 5 ยอดเยีย่ ม

เอ้ือต่อการจดั การเรยี นรู้ที่สวยงามเป็น

ระเบยี บของหอ้ งเรยี น

2. มกี ารจัดทน่ี งั่ นกั เรียนท่ีส่งเสริมการ มี 5 ยอดเยี่ยม

เรยี นรู้และการอยูร่ ว่ มกนั แบบสังคมเพ่ือน

ชว่ ยเพอื่ นในการเรียนรู้

3. การจดั ทีน่ ง่ั นักเรียนไม่ตายตัวสามารถ มี 4 ดีเลิศ

เคลอื่ นยา้ ยเข้าร่วมกจิ กรรมกลุ่มเพ่ือการ

เรียนรไู้ ด้อย่างสะดวก

รวมเฉลยี่ 4.67 ยอดเย่ียม

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม

- มีโครงการหรือกจิ กรรมทีส่ ง่ เสริมการจดั สภาพแวดลอ้ ม มีขอ้ มูล หลกั ฐานเชิงประจักษส์ นบั สนุน

โครงการส่งเสริมสถานศกึ ษาให้เป็นสงั คมแห่งการเรยี นรู้

- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม โรงเรียนวัดลั่นทม ได้มี
การพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีความปลอดภัย สะอาดเป็นสังคมน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้เอื้อต่อ
การจดั การเรยี นการสอนดำเนนิ กิจกรรมตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรยี นรใู้ นโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 45
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิ ารจัดการและการจัดการเรยี นรู้

รายการ การประเมิน ระดบั ผลการ สรปุ ผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ

1. สถานศึกษามีการจัดหาคอมพิวเตอร์และ

อปุ กรณ์เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ มี ยอดเยี่ยม
5
และการจดั การเรยี นรู้ 4 ดเี ลิศ

2. สถานศกึ ษาใชร้ ะบบเทคโนโลยี มี 5 ยอดเย่ียม

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ ารจดั การ

3. สถานศึกษาใชร้ ะบบเทคโนโลยี มี

สารสนเทศเพื่อสนับสนนุ การจัดการเรียนรู้

และส่งเสรมิ ใหค้ รนู ำไปใช้การจัดการเรยี นรู้

รวมเฉลยี่ 4.67 ยอดเยี่ยม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ
สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

- ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีคณุ ภาพระดบั ยอดเย่ียม
- มีโครงการหรือกจิ กรรมการจัดหาและการนำไปใช้ มีข้อมลู หลักฐานเชงิ ประจักษ์สนับสนนุ

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพวิ เตอรเ์ พอ่ื การเรยี นรู้

- แนวทางพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 โดยครูประจำ
ชน้ั และครปู ระจำวิชา ประสานงานกบั ผู้ปกครองและนักเรยี น ผา่ นช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น LINE Facebook โดยการ Live, Video call, และการโต้ตอบ
สนทนา โดยครผู ู้สอนมกี ารปรบั รูปแบบการสอนทเ่ี อื้อต่อความพร้อมในการเรยี นของนักเรียน เชน่ นักเรียนบางคน
ไม่สามารถเรียนในช่วงที่ครูสอนได้ ครูผู้สอนก็จะบันทึกการสอน หรือส่งคลิปสื่อความรู้ให้นักเรียนสามารถดู
ย้อนหลงั ได้

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 46

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผเู้ รียนเป็นสำคัญ
3.1 จดั การเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ รงิ และสามารถนาไปประยุกตใ์ ช้ในชีวติ ได้

รายการ การประเมนิ ระดับผลการ สรปุ ผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ
5 ยอดเย่ียม
1. สถานศกึ ษาจัดการเรยี นรู้ท่สี ง่ เสริม มี
5 ยอดเยย่ี ม
กระบวนการคิดให้แก่ผู้เรยี น
5 ยอดเยีย่ ม
2. สถานศึกษาจดั การเรยี นรู้ทย่ี ดึ ผู้เรียนเป็น มี

สำคัญโดยเนน้ ให้ผูเ้ รียนปฏิบัติจรงิ

3. ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการคิดและ มี

การปฏิบัติจรงิ ไปประยกุ ต์ใชไ้ ดจ้ รงิ ใน

ชีวิตประจำวัน

รวมเฉลยี่ 5 ยอดเยยี่ ม
( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
สรปุ ผลบรรลุผลตามคา่ เป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

- ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษาของสถานศกึ ษาอยใู่ นระดับ ยอดเย่ียม
- มีโครงการหรอื กิจกรรมการจัดหาและการนำไปใช้ มีข้อมูล หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์สนับสนนุ

โครงการสง่ เสรมิ และจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนทเ่ี น้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ
- แนวทางการพัฒนาตวั ชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม คือ การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด)
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้
สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคล เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมที่เหมาะสมต่อศักยภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริงโดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ฝึกนักเรียนให้มีความเป็นผู้นำโดยกล้าแสดงออก
แสดงความคดิ เห็น ศึกษาเรยี นร้ดู ้วยตนเองแลว้ สามารถนำมาถ่ายทอดใหผ้ ู้อน่ื รับรู้และเข้าใจได้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 47

3.2 ใชส้ ือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่ เรยี นรู้ทีเ่ อื้อต่อการเรยี นรู้

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรปุ ผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมิน ประเมิน

1. สถานศึกษาสง่ เสริมให้ครูใช้สือ่ เทคโนโลยใี นการจดั การ มี 5 ยอดเยี่ยม

เรียนรู้โดยมสี ือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศบริการครู

2. สถานศกึ ษาจัดให้มแี หล่งเรยี นรเู้ พ่อื ใชเ้ ป็นแหลง่ เรียนรู้ใน มี 4 ดีเลิศ

การจัดการเรียนรู้

3. ครจู ัดการเรยี นร้โู ดยใชส้ ่อื เทคโนโลยีและแหล่งเรยี นรู้ มี 5 ยอดเยยี่ ม

รวมเฉลีย่ 4.67 ยอดเยย่ี ม

สรุปผลบรรลุผลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา มีคณุ ภาพระดบั ยอดเยี่ยม

- มโี ครงการหรอื กจิ กรรมการจัดหาและการนำไปใช้ มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนนุ คอื

โครงการส่งเสรมิ การใช้สอ่ื และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โครงการสง่ เสรมิ ICT เพื่อการเรียนรู้

- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม คือ ครูใช้สื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดยนำสื่อมา

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนร้ใู ห้เขา้ ใจงา่ ย ชัดเจน สามารถดงึ ดูดความสนใจ ซงึ่ เปน็ ส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อการเรียนรูต้ ามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

3.3 มีการบริหารจดั การชัน้ เรียนเชิงบวก

รายการ การประเมิน ระดับผลการ สรุปผลการ
มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ

1. สถานศึกษาจัดครูประจำช้ันตามความรู้ความถนดั และความ มี 5 ยอดเยยี่ ม

ตอ้ งการของครู

2. สถานศึกษาจัดเอกสารประจำชั้นเรียน จัดวัสดอุ ุปกรณ์สำหรับ มี 5 ยอดเยย่ี ม

ตกแต่งห้องเรยี นบริการให้ครูประจำชั้นแต่ละห้อง

3. ครูประจำชั้นและครผู สู้ อนประจำวชิ าจัดการเรยี นรู้ใน มี 5 ยอดเยย่ี ม

หอ้ งเรยี นดว้ ยบรรยากาศเชิงบวกนกั เรยี น เรยี นอยา่ งมคี วามสุข

รวมเฉลีย่ 5 ยอดเยย่ี ม

สรปุ ผลบรรลผุ ลตามค่าเปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

- ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษามีคณุ ภาพระดับ ยอดเยี่ยม
- มโี ครงการหรอื กิจกรรมจดั หาวัสดุ มีข้อมูล หลักฐานเชิงประจกั ษส์ นบั สนนุ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 48

โครงการปรับปรุงภมู ทิ ัศน์และพฒั นาแหล่งเรยี นรู้
- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม คือ ครูและนักเรียนมี
ปฏสิ มั พันธท์ ีด่ ตี ่อกนั นกั เรียนได้รับความรู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้อยา่ งมีความสขุ ยอมรับความคิดเห็น
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนมีการวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการชั้นเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก จัดกิจกรรมให้หลากหลายเลือกใช้เทคนิคการสอน การวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน ตลอดจนเอื้ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียน เพอื่ ให้ผ้เู รยี นเรียนรู้ได้อย่างมีความสขุ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่ งเปน็ ระบบ และนำผลมาพฒั นาผเู้ รยี น

รายการ การประเมนิ ระดบั ผลการ สรุปผลการ
ม/ี ไม่มี ประเมนิ ประเมิน
1. สถานศึกษามีนโยบายสง่ เสรมิ ใหค้ รทู ี่จดั การเรยี นร้มู ีการ มี
ตรวจสอบคณุ ภาพผู้เรียนและประเมนิ ผลผูเ้ รยี นอยา่ งตอ่ เนื่อง 5 ยอดเย่ยี ม
เพอื่ ปรบั ปรุงและพัฒนาผ้เู รียน มี
2. ครูผู้จัดการเรยี นรูด้ ำเนนิ การประเมนิ ผลผเู้ รียนอย่าง มี 5 ยอดเยี่ยม
ต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผูเ้ รียนตามนโยบาย
3. ครนู ำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาใชใ้ นการปรบั ปรุง 5 ยอดเยย่ี ม
และพัฒนาผ้เู รยี น
รวมเฉลยี่ 5 ยอดเย่ยี ม
สรปุ ผลบรรลุผลตามค่าเป้าหมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไมบ่ รรลุ

- ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษามีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
- มีโครงการหรอื กิจกรรมทส่ี ง่ ตอ่ การพฒั นาคุณภาพ มขี ้อมลู หลกั ฐานเชิงประจักษ์สนับสนนุ

โครงการส่งเสริมความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนา

การศึกษา

- แนวทางการพัฒนาตวั ชี้วัดคณุ ภาพของสถานศึกษาใหด้ ีข้นึ หรือสูงกว่าเดิม คอื ครูประจำวิชาท่ีสอน

มีการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยมีการวัดผลผู้เรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ

เรยี นรู้ มกี ารแจ้งผลการเรียนของนกั เรียนใหผ้ ู้ปกครองทราบและร่วมประชมุ วางแผนแก้ไขพ้ ฒั นาผู้เรียนต่อไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 49

3.5 มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละใหข้ ้อมลู สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรงุ การจดั การเรียนรู้

รายการ การประเมนิ ระดบั ผลการ สรปุ ผลการ

มี/ไม่มี ประเมนิ ประเมนิ

1. สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมเพอื่ แลกเปลยี่ นเรียนรู้ มี 5 ยอดเยย่ี ม
ของครเู พื่อรว่ มกันแก้ไขปรับปรงุ การเรียนรู้ มี 4 ดีเลิศ

2. สถานศกึ ษาดำเนนิ การจดั กิจกรรมแลกเปล่ยี นเรยี นรแู้ ละ มี 5 ยอดเย่ียม
รว่ มกันสะท้อนผลการจดั การเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการ 4.67 ยอดเย่ยี ม
ปรบั ปรุงคณุ ภาพการเรยี นรู้ ( ✓ ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ

3. ครนู ำแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการจดั เรยี นร้ทู ่ีไดจ้ าก
การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ไปใช้ในการปรับปรงุ การจัดการเรียนรู้
รวมเฉล่ยี

สรปุ ผลบรรลุผลตามคา่ เปา้ หมายตามประกาศมาตรฐานหรือไม่

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษามีคุณภาพระดับ ยอดเย่ียม
- มโี ครงการหรอื กจิ กรรมการจัดหาและการนำไปใช้ มีข้อมลู หลักฐานเชงิ ประจกั ษส์ นบั สนุน คือ

โครงการสง่ เสริมสถานศึกษาใหเ้ ปน็ สังคมแหง่ การเรยี นรู้
- แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงกว่าเดิม คือ ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะครูในโรงเรียนจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นในสถานศึกษา เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ และนำมา
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจดั การเรยี นรตู้ อ่ ไป

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (Self - Assessment Report : SAR) | 50

สรุปผลการประเมนิ ในภาพรวมระดับการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ปกี ารศึกษา 256๔

มาตรฐาน ระดับ แปลผล
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพผเู้ รยี น ดเี ลศิ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิ าการของผ้เู รียน 4 ดีเลศิ
4
๑. มคี วามสามารถในการอา่ น การเขียน การสือ่ สาร และการคดิ คำนวณ ดีเลิศ
๒. มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 4 ยอดเย่ียม
แลกเปลี่ยน ความคดิ เห็น และแก้ปัญหา 5
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร 5 ยอดเยี่ยม
๕. มผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนตามหลกั สูตรสถานศึกษา
๖. มคี วามรู้ ทักษะพน้ื ฐาน และเจตคติท่ีดีตอ่ งานอาชีพ 5 ยอดเย่ียม
1.2 คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค์ของผ้เู รียน 5 ยอดเยี่ยม
๑. การมีคณุ ลกั ษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 5 ยอดเยย่ี ม
๒. ความภูมใิ จในท้องถ่นิ และความเปน็ ไทย 5 ยอดเยี่ยม
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่รว่ มกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย 4.60 ยอดเย่ียม
๔. สขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คม
5 ยอดเยี่ยม
รวมมาตรฐานท่ี 1 4.67 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.67 ยอดเยย่ี ม
๒.๑ มเี ปา้ หมายวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชดั เจน
๒.๒ มรี ะบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา 4.67 ยอดเยย่ี ม
๒.๓ ดำเนนิ งานพัฒนาวชิ าการทเี่ น้นคณุ ภาพผเู้ รยี นรอบดา้ นตามหลักสตู ร 4.67 ยอดเยย่ี ม
สถานศึกษา และทุกกลมุ่ เป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบคุ ลากรใหม้ คี วามเชย่ี วชาญทางวชิ าชพี 4.67 ยอดเยี่ยม
๒.๕ จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่เี อ้ือตอ่ การจัดการเรยี นรอู้ ย่างมี
คณุ ภาพ 4.73 ยอดเย่ยี ม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ การบรหิ ารจดั การและการ
จดั การเรยี นรู้

รวมมาตรฐานที่ 2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หลักสูตรที่ ๑๐ Active Learning
Next Book
Collagen_Elixir-es