The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน Rev.1-2-2559

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eiw.13935, 2021-04-21 04:05:46

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน Rev.1-2-2559

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน Rev.1-2-2559

ประกาศ

ของ

บริษทั เอม็ เอ ซี เอส จาํ กดั
23 ซอยรตั นาธิเบศร3์ 8
ต.บางกระสอ อ.เมือง
นนทบรุ ี 11000
......................

ฉบบั ปรบั ปรงุ ครงั้ ที่ 4
ประกาศใช้ ณ วนั ที่ 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2559

สารบญั หน้า
1
หวั ข้อท่ี 1 บริษทั และประเภทพนักงาน 2
หวั ข้อที่ 2 การวา่ จ้าง 4
หวั ข้อที่ 3 ค่าจ้างและเงินเดือน 6
หวั ข้อที่ 4 วนั เวลาทาํ งาน วนั หยุดและหลกั เกณฑก์ ารหยดุ
10
วนั ลาและหลกั เกณฑก์ ารลา 12
หวั ข้อที่ 5 ค่าเบยี้ เลีย้ ง ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั การตรวจสุขภาพ 14
หวั ข้อท่ี 6 วินัยและโทษทางวินัย 16
หวั ข้อที่ 7 การรอ้ งทุกข์
หวั ข้อท่ี 8 การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

หวั ข้อที่ 1 บริษทั และประเภทพนักงาน

คาํ จาํ กดั ความ
1. บริษทั หมายถงึ บรษิ ทั เอม็ เอ ซี เอส จาํ กดั
2. พนักงาน หมายถงึ บคุ คลทต่ี กลงทาํ งานใหแ้ ก่บรษิ ทั เพ่อื รบั ค่าจา้ ง และเป็นบคุ คล
ทบ่ี รษิ ทั ตกลงจา้ งใหท้ ํางานกบั บรษิ ทั แบง่ ออกเป็น ประเภทดงั น้ี
2.1. พนกั งานรายเดอื น คอื พนกั งานทบ่ี รษิ ทั จา้ งไวป้ ฏบิ ตั งิ านและโดยผ่านการ
ทดลองงานและไดร้ บั การยนื ยนั เป็นพนกั งานของบรษิ ทั และไดร้ บั ค่าจา้ งเป็น
รายเดอื น
2.2. พนกั งานรายวนั คอื พนกั งานทบ่ี รษิ ทั จา้ งไวป้ ฏบิ ตั งิ านซง่ึ เป็นผทู้ ผ่ี ่านการทดลอง
งานและไดร้ บั การยนื ยนั เป็นพนกั งานของบรษิ ทั และไดร้ บั ค่าจา้ งเป็นรายวนั
2.3. พนกั งานทดลองงาน คอื พนกั งานทบ่ี รษิ ทั จา้ งไวป้ ฏบิ ตั งิ าน อยใู่ นชว่ งทดลอง
การปฏบิ ตั งิ าน ไมว่ า่ จะไดร้ บั ค่าจา้ งเป็นรายเดอื นหรอื รายวนั โดยมกี ําหนด
ระยะเวลาไมเ่ กนิ 120 วนั โดยบรษิ ทั จะพจิ ารณาความเหมาะสมจงึ จะบรรจเุ ป็น
พนกั งาน
2.4. พนกั งานตามสญั ญาจา้ งพเิ ศษ คอื พนกั งานไมว่ ่าจะเป็นพนกั งานรายเดอื นหรอื
รายวนั ทม่ี สี ญั ญากําหนดเวลาจา้ งไวแ้ น่นอน เพอ่ื ทาํ งานอนั มลี กั ษณะเป็นครงั้
คราว, เป็นงานจร เป็นโครงการหรอื งานตามฤดกู าล ซง่ึ ในสญั ญาจะระบุวนั
เรมิ่ ตน้ และวนั สน้ิ สุดการจา้ งไว้ โดยกาํ หนดค่าจา้ งเป็นรายวนั และไดร้ บั ค่าจา้ ง
เฉพาะวนั ทํางาน

1 ของ 17

หวั ข้อท่ี 2 การว่าจา้ ง

1. คณุ สมบตั ิของผทู้ ่ีจะเป็นพนักงาน
นอกเหนอื จากคณุ วุฒิ และคณุ ลกั ษณะ เฉพาะอยา่ งทเ่ี หมาะสมกบั ตําแหน่งงานซง่ึ ได้

กาํ หนดไว้ บุคคลทบ่ี รษิ ทั พจิ ารณารบั เขา้ เป็นพนกั งานของบรษิ ทั ตอ้ งมคี ุณสมบตั ดิ งั น้ี
• สญั ชาตไิ ทย
• กรณเี ป็นชาวต่างชาตติ อ้ งไดร้ บั อนุมตั สิ ญั ญาโดยกรรมการผจู้ ดั การของบรษิ ทั
เป็นกรณไี ป
• อายไุ มต่ ่ํากว่า 18 ปี ไมเ่ กนิ 55 ปี หรอื ไดร้ บั การพจิ ารณาพเิ ศษจากกรรมการ
ผจู้ ดั การ ในกรณมี อี ายเุ กนิ 55 ปี แต่ไมเ่ กนิ 60 ปี
• มสี ขุ ภาพสมบรู ณ์ไมเ่ ป็นผมู้ รี า่ งกายทพุ พลภาพ จนไรค้ วามสามารถหรอื จติ ฟนั่ เฟือน
ไมส่ มประกอบ ไมเ่ ป็นโรคตดิ ต่อทเ่ี ป็นอนั ตรายแก่ผใู้ กลช้ ดิ หรอื ตดิ ยาเสพตดิ ใหโ้ ทษ
หรอื เป็นโรคพษิ สุราเรอ้ื รงั
• ไมเ่ ป็นผทู้ ม่ี หี น้ีสนิ ลน้ พน้ ตวั
• ไมเ่ ป็นผเู้ คยตอ้ งโทษจาํ คกุ โดยคาํ พพิ ากษาถงึ ทส่ี ดุ ใหจ้ าํ คุก เวน้ แต่ความผดิ ลหโุ ทษ
หรอื ความผดิ โดยประมาท
• เป็นผปู้ ระพฤตติ นอยใู่ นศลี ธรรมอนั ดี ตามมาตรฐานทส่ี งั คมยอมรบั กนั โดยทวั่ ไป
• เป็นผมู้ วี ุฒกิ ารศกึ ษาตรงกบั ทต่ี นแจง้ ไวห้ รอื ตรงตามสายงานทต่ี นรบั ผดิ ชอบโดยตอ้ ง
จดั เตรยี ม เอกสารหลกั ฐานต่อไปน้ใี หแ้ ก่บรษิ ทั คอื
1. หลกั ฐานการศกึ ษา / ใบผ่านงาน
2. สาํ เนาบตั รประจาํ ตวั ประชาชน
3. สาํ เนาทะเบยี นบา้ น
4. รปู ถ่ายหน้าตรง ไมส่ วมหมวก ขนาด 1 น้ิว จาํ นวน 1 รปู
(ถ่ายมาแลว้ ไมเ่ กนิ 6 เดอื น)
5. สาํ เนาใบทะเบยี นสมรส และสตู บิ ตั รของบตุ ร (ถา้ ม)ี
6. หลกั ฐานอ่นื ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เช่น หมายเลขบตั รประจาํ ตวั ผเู้ สยี ภาษแี ละ
บตั รประกนั สงั คม
7. หนงั สอื คา้ํ ประกนั บุคคล ฯลฯ (เฉพาะบางตําแหน่ง)

พนกั งานผใู้ ดขาดคณุ สมบตั ิ หรอื มคี ณุ สมบตั ิ ไมค่ รบถว้ นตามความในขอ้ น้ีเพยี งขอ้ ใด
ขอ้ หน่งึ แมต้ รวจพบภายหลงั ถอื วา่ เป็นผขู้ าดคุณสมบตั ิ บรษิ ทั มสี ทิ ธทิ จ่ี ะเลกิ จา้ ง ไดท้ นั ที

2 ของ 17

2. กาํ หนดระยะเวลาทดลองงาน
พนกั งานทบ่ี รษิ ทั รบั เขา้ ทาํ งาน จะตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามขนั้ ตอนเกย่ี วกบั เรอ่ื งการทดลองงาน

ดงั ต่อไปน้ี
• พนกั งานซง่ึ ไดร้ บั เลอื กเพอ่ื จา้ งเป็นพนกั งานของบรษิ ทั ต้องทดลองงานเป็นเวลาไม่
เกนิ 119 วนั
• บรษิ ทั อาจเลกิ จา้ งพนกั งานทอ่ี ยใู่ นระหวา่ งระยะเวลาทดลองงานได้ โดยบรษิ ทั ฯ
จะแจง้ ใหพ้ นกั งานทราบลว่ งหน้าตามกฎหมาย
• พนกั งานทอ่ี ยรู่ ะหว่างการทดลองงานอาจแสดงเจตนาเพอ่ื เลกิ ทาํ งาน ไดภ้ ายใต้
เงอ่ื นไขเดยี วกนั
• พนกั งานทค่ี รบทดลองงาน และไดร้ บั การประเมนิ ผลงานจากผจู้ ดั การหรอื หวั หน้า
งานวา่ เป็นผมู้ ผี ลงานเป็นทน่ี ่าพอใจจะไดร้ บั การแต่งตงั้ เป็นพนกั งานจากฝ่ายบคุ คล
ของบรษิ ทั เป็นลายลกั ษณ์อกั ษร มสี ทิ ธไิ ์ ดร้ บั สวสั ดกิ ารต่าง ๆ ทท่ี างบรษิ ทั จดั ให้

3. ข้อปฏิบตั ิสาํ หรบั พนักงานทดลองงาน
• พนกั งานทอ่ี ย่รู ะหว่างการทดลองงาน จะไมไ่ ดร้ บั สวสั ดกิ ารต่าง ๆ ทบ่ี รษิ ทั จดั ให้ แก่
พนกั งานทวั่ ไป รวมตลอดถงึ สทิ ธกิ ารลา เวน้ แต่การลาปว่ ย
• หากไดร้ บั การแจง้ ไวก้ ่อนว่าจะมกี ารปรบั อตั ราเงนิ เดอื น เมอ่ื บรรจแุ ลว้ บรษิ ทั จะทํา
การปรบั เงนิ เดอื นใหไ้ มน่ ้อยกวา่ ทต่ี กลงกนั ไวโ้ ดยไม่ทาํ ใหเ้ สยี สทิ ธใิ นการปรบั อตั รา
เงนิ เดอื นประจาํ ปี

4. การคา้ํ ประกนั พนักงาน
พนกั งานในบางตาํ แหน่งงานอาจตอ้ งนําบุคคลหรอื หลกั ทรพั ย์ หรอื หนงั สอื สญั ญาค้าํ ประกนั

จากธนาคาร หรอื เงนิ สด หรอื ทงั้ บคุ คลและหลกั ทรพั ย์ มาทาํ การค้าํ ประกนั การทาํ งานต่อบรษิ ทั ตาม
หลกั เกณฑท์ บ่ี รษิ ทั กําหนดไวเ้ ป็นราย ๆ ไปและพนกั งานจะตอ้ งดําเนินการให้ เรยี บรอ้ ยก่อนเรม่ิ
ปฏบิ ตั งิ าน

3 ของ 17

หวั ข้อท่ี 3 ค่าจ้างและเงินเดือน

บรษิ ทั ฯ มนี โยบายทจ่ี ะจา่ ยเงนิ เดอื นใหพ้ นกั งานอยา่ งเทย่ี งธรรมโดยกาํ หนดอตั ราคา่ จา้ งและ
เงนิ เดอื นใหเ้ หมาะสมตามหน้าท่ี ความรบั ผดิ ชอบ และขอบเขตของงานทต่ี อ้ งปฏบิ ตั ิ

1. การจ่ายค่าจ้าง
บรษิ ทั จะจา่ ยค่าจา้ ง / เงนิ เดอื น คา่ ลว่ งเวลา และค่าทาํ งานในวนั หยดุ แก่พนกั งานดงั น้ี
• รายเดอื น จะจา่ ยใหท้ กุ วนั สน้ิ เดอื นของทุกเดอื น โดยการนําฝากเขา้ บญั ชเี งนิ ฝาก
ของพนกั งาน ณ ธนาคารทท่ี างบรษิ ทั ทาํ เรอ่ื งไว้
• รายวนั และอ่นื ๆ จะจา่ ยเป็น 2 งวด ทุกวนั ท่ี 5 และ 20 ของทกุ เดอื น โดยจา่ ยเป็น
เงนิ สด ณ สถานทท่ี าํ งาน
ถา้ วนั จา่ ยค่าจา้ ง / เงนิ เดอื นตรงกบั วนั หยดุ การจา่ ยจะเล่อื นขน้ึ มาก่อนวนั หยดุ 1 วนั
ยกเวน้ กรณมี วี นั หยดุ หลายวนั ทาํ ใหก้ ารคํานวณค่าแรงมเี วลาน้อย อาจเลอ่ื นไปหลงั
วนั หยดุ 1 วนั

2. การเสียภาษีเงินได้และประกนั สงั คม
ค่าจา้ ง / เงนิ เดอื นและผลประโยชน์อ่นื ๆ ทพ่ี นกั งานไดร้ บั จากบรษิ ทั จะถูกหกั ภาษเี งนิ ได้

ส่วนบคุ คล และประกนั สงั คม ณ ทจ่ี า่ ยตามกฎหมายกําหนด
บรษิ ทั จะใหค้ วามช่วยเหลอื แก่พนกั งานในการยน่ื แบบภาษตี ่อทางราชการ ทงั้ น้ีพนกั งาน

จะตอ้ งจดั เตรยี มเอกสารเพ่อื สาํ หรบั ยน่ื แบบภาษปี ระจาํ ปีต่อแผนกบคุ คลดว้ ย

3. การทาํ งานล่วงเวลา ทาํ งานในวนั หยดุ
3.1 การทํางานล่วงเวลา คอื การทบ่ี รษิ ทั กําหนดใหพ้ นกั งานทาํ งานเกนิ กว่า
กําหนดเวลาทาํ งานปกตทิ ไ่ี ดก้ ําหนดไว้ ไมว่ ่าจะเป็นก่อนหรอื หลงั กาํ หนดเวลา
ทาํ งานปกติ พนกั งานทจ่ี ะทาํ งานลว่ งเวลาจะตอ้ งไดร้ บั อนุมตั จิ ากผบู้ งั คบั บญั ชา
ของหน่วยงานทร่ี บั ผดิ ชอบก่อน
3.2 การทาํ งานในวนั หยดุ และลว่ งเวลาในวนั หยดุ คอื การทาํ งานในวนั หยดุ
ประจาํ สปั ดาห์ หรอื วนั หยดุ ตามประเพณี พนกั งานทท่ี าํ งานในวนั หยดุ เน่อื งจาก
เป็นตน้ ทนุ ทางดา้ นแรงงานทเ่ี พมิ่ ขน้ึ จาํ เป็นตอ้ งแจง้ และไดร้ บั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คบั
บญั ชาของหน่วยงานทร่ี บั ผดิ ชอบและโครงการก่อนการทาํ งานทุกครงั้

4. ค่าตอบแทนการทาํ งานล่วงเวลา ทาํ งานในวนั หยดุ
4.1 ทาํ งานล่วงเวลาในวนั ทาํ งานปกติ หน่ึงเท่าครง่ึ ของอตั ราคา่ จา้ งต่อชวั่ โมงของ
วนั ทาํ งานปกติ สาํ หรบั เวลาทท่ี าํ งานเกนิ
4.2 ทาํ งานล่วงเวลาในวนั หยดุ ไมต่ ่ํากว่าสามเท่าของอตั ราคา่ จา้ งต่อชวั่ โมงของวนั
ทาํ งานปกติ สาํ หรบั เวลาทท่ี ํางานเกนิ
4.3 พนกั งานทไ่ี ดร้ บั ค่าจา้ งเป็นรายเดอื นจะไดร้ บั คา่ ทาํ งานในวนั หยดุ
เพม่ิ ขน้ึ ไมต่ ่ํากวา่ หน่งึ เทา่ ของอตั ราคา่ จา้ งต่อชวั่ โมงในวนั ทาํ งานปกติ ตามจาํ นวน
ชวั่ โมงทท่ี าํ งานปกตใิ นวนั หยดุ

4 ของ 17

4.4 พนกั งานทไ่ี ดร้ บั คา่ จา้ งเป็นรายวนั จะไดร้ บั ค่าทาํ งานในวนั หยดุ ไมต่ ่าํ กวา่ สองเท่า
ของคา่ จา้ งในวนั ทาํ งานปกตติ ามจาํ นวนชวั่ โมงทท่ี าํ งานปกตใิ นวนั หยดุ

4.5 พนกั งานในตําแหน่งกรรมการผจู้ ดั การ , วศิ วกรรมโครงการ หรอื เทยี บเท่า
ซง่ึ มอี าํ นาจหน้าทท่ี าํ การ แทนนายจา้ งสาํ หรบั กรณกี ารจา้ ง การลดคา่ จา้ ง การ
เลกิ จา้ ง การใหบ้ ําเหน็จการลงโทษ หรอื การ วนิ ิจฉยั ขอ้ รอ้ งทกุ ข์ ไมม่ สี ทิ ธไิ ์ ดร้ บั
ค่าลว่ งเวลาใดๆ ทงั้ สน้ิ หรอื อาจใหเ้ ลอื กเป็นวนั หยดุ แทนได้

4.6 พนกั งานผซู้ ง่ึ มหี น้าทป่ี ฏบิ ตั งิ านประเภทเฝ้าขนส่งหรอื ดแู ลสถานทห่ี รอื ทรพั ย์
สนิ ของบรษิ ทั ฯหรอื ทาํ งานนอกสถานทโ่ี ดยสภาพของงานไมอ่ าจกําหนดเวลา
ทาํ งานอนั แน่นอน หรอื ตอ้ งเดนิ ทางไปทํางานต่างโครงการ ไมม่ สี ทิ ธไิ ดร้ บั ค่า
ลว่ งเวลาตามหลกั เกณฑข์ า้ งตน้

4.7 พนกั งานทม่ี สี ทิ ธไิ ์ ดค้ ่าลว่ งเวลาในการทาํ งาน บรษิ ทั ฯขอกําหนดไวก้ ารทาํ
งานล่วงเวลาในเวลาทาํ งานปกตไิ มเ่ กนิ 60 ชวั่ โมง / เดอื น การทํางานในวนั หยดุ
ประจาํ สปั ดาหไ์ มเ่ กนิ 16 ชวั่ โมง/เดอื น การทาํ งานล่วงเวลาในวนั หยดุ ตอ้ งแจง้
เหตุผลและขออนุมตั กิ ่อนการทาํ งานทกุ ครงั้

4.8 พนกั งานทม่ี สี ทิ ธไิ ์ ดค้ ่าลว่ งเวลาในการทาํ งาน บรษิ ทั ฯ ขอกําหนดไวก้ ารทํา
งานล่วงเวลาในวนั หยดุ ประจาํ สปั ดาหไ์ ว้ ไมเ่ กนิ 7 ชวั่ โมง / เดอื น

5. การขึน้ ค่าจ้าง เงินเดือน และการให้ค่าตอบแทนใด ๆ
เพ่อื ความเทย่ี งธรรมต่อพนกั งานทุกท่าน ทางบรษิ ทั ฯ จะพจิ ารณาจากขอ้ มลู ต่างๆรวม

ประกอบในการขน้ึ ค่าจา้ ง เงนิ เดอื น และการใหค้ ่าตอบแทนใด ๆ ดงั ต่อไปน้ี
• แบบประเมนิ ผลการทํางาน ทุก 3 เดอื น
• การลา
• การมาทาํ งานสาย
• จาํ นวนวนั ทม่ี าทาํ งาน
• ไมเ่ กดิ ความเสยี หายต่องาน
• ใหค้ วามสาํ คญั ต่อความปลอดภยั ในการทาํ งาน
• ความรบั ผดิ ชอบต่องาน

5 ของ 17

หวั ข้อท่ี 4 วนั เวลาทาํ งาน วนั หยดุ และหลกั เกณฑก์ ารหยดุ วนั ลาและหลกั เกณฑ์
การลา

1. วนั และเวลาทาํ งานปกติและเวลาพกั
1.1. วนั ทาํ งานปกติ วนั จนั ทร์ ถงึ วนั เสาร์
1.2. เวลาทาํ งานปกติ เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
และ 13.00 น. - 17.00 น.
1.3. เวลาพกั เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
1.4. พนกั งานทม่ี าทํางานหลงั เวลา 08.00 น. ถอื ว่ามาทํางานสาย
1.5. การมาทาํ งานสายหรอื เลกิ งานก่อนเวลาทก่ี ําหนดเกนิ กว่า 2 ชวั่ โมงในวนั นนั้ ๆ
จะถกู ลงโทษทางวนิ ยั
1.6. ในกรณที จ่ี าํ เป็นตอ้ งทํางานเป็นกะ หรอื ผลดั เปลย่ี นหมนุ เวยี นตลอดเวลาหรอื
เพ่อื ใหเ้ หมาะสมกบั สภาพของงาน บรษิ ทั อาจกําหนดวนั ทาํ งานปกติ เวลา
ทาํ งานปกติ และ เวลาพกั รวมถงึ วนั หยดุ ประจาํ สปั ดาหส์ าํ หรบั พนกั งานเป็นกรณี
พเิ ศษแก่พนกั งานทเ่ี กย่ี วขอ้ งทงั้ หมด แต่ทงั้ น้ีรวมแลว้ เวลาการทาํ งานจะไมเ่ กนิ
กวา่ ทก่ี ําหนดไวใ้ นขอ้ 1.2 ซง่ึ การกําหนดดงั น้ี บรษิ ทั จะแจง้ หรอื ประกาศเป็น
คราว ๆ ไป

2. การลงบนั ทึกเวลาทาํ งานและเลิกงาน
พนกั งานทุกคนจะตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บว่าดว้ ยการลงเวลาสาํ หรบั การเขา้ งานและเลกิ งาน

ดงั ต่อไปน้ี
2.1 พนกั งานงานทกุ คนจะตอ้ งบนั ทกึ เวลาการเขา้ ทาํ งานและหลกั เลกิ งาน แลว้ ใน
ใบบนั ทกึ การทาํ งานทบ่ี รษิ ทั จดั ใหก้ ารลงบนั ทกึ น้ี พนกั งานจะตอ้ งถอื ปฏบิ ตั โิ ดย
เครง่ ครดั
2.2 ผจู้ ดั การโครงการจะตอ้ งจดั การเรยี กตรวจกําลงั คนพรอ้ มลงบนั ทกึ การเขา้ ทาํ งาน
และชแ้ี จงแผนการทํางานก่อนเขา้ ทาํ งานทุกวนั ทํางาน
2.3 พนกั งานทม่ี ไิ ดบ้ นั ทกึ เวลาการทาํ งาน หรอื เลกิ งาน บรษิ ทั จะถอื วา่ เป็น
การขาดงาน
2.4 พนกั งานทบ่ี นั ทกึ เวลามาทาํ งานหรอื เลกิ งานแทนผอู้ ่นื หรอื ใหบ้ นั ทกึ เวลา
คลาดเคล่อื นจากความเป็นจรงิ ถอื เป็นความผดิ อย่างรา้ ยแรง บรษิ ทั อาจพจิ ารณา
ใหพ้ น้ จากการเป็นพนกั งานไดท้ นั ทแี ละมไิ ดร้ บั คา่ ชดเชยใด ๆ
2.5 พนกั งานในตาํ แหน่งต่อไปน้ีไมต่ อ้ งบนั ทกึ เวลาเขา้ ทํางานและเลกิ งาน
1. กรรมการผจู้ ดั การ
2. ผจู้ ดั การ
3. วศิ วกรโครงการ
4. หวั หน้า
5. พนกั งานบางตาํ แหน่งทบ่ี รษิ ทั เหน็ สมควร

6 ของ 17

2.6 ผจู้ ดั การโครงการจะตอ้ งจดั ส่งใบบนั ทกึ การเรยี กตรวจกําลงั คนพรอ้ ม กบั ใบ
บนั ทกึ ลงเวลาทํางาน หลงั สน้ิ งวดหรอื สน้ิ เดอื นการทาํ งานทนั ที

3. วนั หยดุ และหลกั เกณฑก์ ารหยดุ
3.1 วนั หยดุ
• วนั หยดุ ประจาํ สปั ดาห์ ไดแ้ ก่ วนั อาทติ ย์
• วนั หยดุ ตามประเพณบี รษิ ทั ฯ จะมกี ารประกาศวนั หยดุ ประจาํ ปีเป็น
รายปีไปไมน่ ้อยกว่าปีละ 13 วนั รวมทงั้ วนั แรงงานแหง่ ชาตดิ ว้ ย
• วนั หยดุ พกั ผ่อนประจาํ ปี ได้ 6 วนั ทาํ งานปกติ
3.2 หลกั เกณฑก์ ารหยดุ
• พนกั งานทท่ี ํางานตดิ ต่อกนั มาแลว้ ครบหน่งึ ปีมสี ทิ ธลิ ์ าพกั ผอ่ นประจาํ ปีไดโ้ ดย
ไดร้ บั คา้ จา้ ง
• ก่อนหยดุ พกั ผอ่ นประจาํ ปีแต่ละครงั้ พนกั งานตอ้ งแจง้ ใหบ้ รษิ ทั ฯ ทราบโดย
ยน่ื ใบลาล่วงหน้า 5 วนั ก่อนทจ่ี ะหยดุ พกั ผ่อน เมอ่ื ผบู้ งั คบั บญั ชาอนุมตั แิ ลว้ จงึ
หยดุ ไดห้ ากหยดุ ก่อนไดร้ บั อนุญาตใหถ้ อื วา่ เป็นการละทง้ิ หน้าท่ี โดยไมม่ ี
เหตุผลสมควร
• ในกรณจี าํ เป็นรบี ด่วน บรษิ ทั มสี ทิ ธเิ ์รยี กพนกั งานทห่ี ยดุ พกั ผอ่ นใหก้ ลบั เขา้
ทาํ งานไดโ้ ดยบรษิ ทั จะจ่ายคา่ ทาํ งานใหต้ ามหลกั เกณฑก์ ารจา่ ยคา่ ล่วงเวลา
และคา่ ทาํ งานในวนั หยดุ เฉพาะพนกั งานผมู้ สี ทิ ธไิ ์ ดร้ บั ค่าล่วงเวลาหรอื อาจให้
สทิ ธไิ ์ ดพ้ กั ผ่อนในวนั อ่นื ทดแทน
• การนบั อายุงานสาํ หรบั การใชส้ ทิ ธหิ ์ ยดุ พกั ผอ่ นประจาํ ปี พนกั งานทบ่ี รษิ ทั ได้
บรรจแุ ลว้ จะมสี ทิ ธไิ ์ ดล้ าหยุดพกั ผ่อนประจาํ ปี ในปี พ.ศ. ถดั ไปตามปฏทิ นิ
• ถา้ วนั หยดุ ตามประเพณวี นั ใดตรงกบั วนั หยุดประจาํ สปั ดาห์ ใหห้ ยดุ ชดเชย
วนั หยดุ ตามประเพณีนนั้ ออกไป เพอ่ื ผลของการหยดุ งานในวนั แรกของการ
ทาํ งานปกติ
• สาํ หรบั พนกั งานเขา้ ใหม่ ปีแรกของการทาํ งานมสี ทิ ธหิ ยุดงานไดต้ ามสดั ส่วน

4. วนั ลาและหลกั เกณฑก์ ารลา
4.1 การลาปว่ ยและหลกั เกณฑก์ ารลาปว่ ย
• พนกั งานมสี ทิ ธลิ ์ าปว่ ยไดเ้ ท่าทป่ี ว่ ยจรงิ โดยไดร้ บั ค่าจา้ งเท่ากบั วนั ทาํ งานปกติ
ปีหน่งึ สะสมไมเ่ กนิ 30 วนั ทาํ งาน
• การลาปว่ ยตงั้ แต่ 3 วนั ทาํ งานขน้ึ ไปตอ้ งมใี บรบั รองแพทยแ์ ผนปจั จบุ นั
ชนั้ หน่ึงมาแสดง
• การลาปว่ ยตอ้ งแจง้ ผบู้ งั คบั บญั ชาในวนั แรกทห่ี ยดุ งาน และส่งใบลาอยา่ งชา้
วนั กลบั เขา้ ทํางานวนั แรกถดั จากวนั ลาปว่ ย

7 ของ 17

4.2 การลากจิ และหลกั เกณฑก์ ารลากจิ
พนกั งานรายเดอื น หากมคี วามจาํ เป็นตอ้ งลากจิ ใหล้ าไดไ้ มเ่ กนิ ปีละ 6 วนั ทาํ งาน

โดยไมไ่ ดร้ บั ค่าจา้ ง
บรษิ ทั จะอนุญาตใหพ้ นกั งานลากจิ ไดโ้ ดยไดร้ บั คา่ จา้ ง ในกรณพี เิ ศษ ดงั น้ี
• ลาเน่ืองจากตอ้ งจดั ภารกจิ นนั้ ดว้ ยตนเองหรอื เพอ่ื ปฏบิ ตั หิ น้าทต่ี ามกฎหมาย
เชน่ ทาํ บตั รประชาชน หนงั สอื เดนิ ทาง เป็นตน้ ไมเ่ กนิ ครง่ึ วนั ทาํ งาน
• ลาเพอ่ื การสมรส พนกั งานทท่ี าํ งานตดิ ต่อกนั มาแลว้ เกนิ กว่าหน่งึ ปีมสี ทิ ธลิ ์ าได้
ไมเ่ กนิ 3 วนั ทาํ งาน
• ลากจิ เน่ืองจากญาตถิ งึ แก่กรรม ในกรณที ่ี บดิ า มารดา สามี หรอื ภรรยา บตุ ร
ปยู่ า่ ตายาย พนกั งานลากจิ เพ่อื ประกอบพธิ ที างศาสนาไดไ้ มเ่ กนิ 5 วนั (รวม
วนั หยดุ ) ต่องานศพหน่งึ ราย โดยใหอ้ ยใู่ นดลุ ยพนิ ิจของผบู้ งั คบั บญั ชา
• การลากจิ อ่นื ๆ ไดไ้ มเ่ กนิ 1 วนั ทาํ งานโดยตอ้ งมเี หตุผลอนั สมควร
• การลากจิ ขา้ งตน้ ตอ้ งแจง้ เหตุผลเป็นลายลกั ษณ์อกั ษรในใบลาและไดร้ บั การ
อนุมตั จิ ากผบู้ งั คบั บญั ชาลว่ งหน้าไมน่ ้อยกว่า 1 วนั ทาํ งาน มฉิ ะนนั้ บรษิ ทั จะ
ถอื วา่ พนกั งานผนู้ นั้ ขาดงานและละทง้ิ หน้าทโ่ี ดยไมม่ เี หตุผลสมควร เวน้ แต่ใน
กรณฉี ุกเฉิน แจง้ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชาทราบภายในวนั นนั้ หรอื โดยเรว็ ทส่ี ดุ

4.3 การลาอุปสมบท
• พนกั งานชายทม่ี อี ายงุ านเกนิ กวา่ 1 ปีแต่ไมถ่ งึ 3 ปี มสี ทิ ธลิ ์ า
อุปสมบทไดต้ ามจาํ นวนวนั ทล่ี าบวชจรงิ แต่ไมเ่ กนิ 1 เดอื นโดยไมไ่ ดร้ บั
เงนิ เดอื น
• การลาอุปสมบทตอ้ งยน่ื ใบลาต่อผบู้ งั คบั บญั ชาลว่ งหน้าไมน่ ้อยกว่า 30 วนั
และจะตอ้ งไดร้ บั การอนุมตั จิ ากผบู้ งั คบั บญั ชาเสยี ก่อนมฉิ ะนนั้ จะถอื วา่ ขาด
งานและละทง้ิ หน้าทโ่ี ดยไม่มเี หตุผลสมควร
• การลาอุปสมบท พนกั งานตอ้ งไมเ่ คยอุปสมบทในพุทธศาสนามาก่อนและมี
สทิ ธลิ ์ าไดค้ รงั้ เดยี วตลอดระยะเวลาทเ่ี ป็นพนกั งานของบรษิ ทั
• เมอ่ื ลาสกิ ขาแลว้ จะตอ้ งนําหลกั ฐานแสดงการอุปสมบทและการลาสกิ ขามา
แสดงต่อบรษิ ทั ภายใน 7 วนั นบั แต่วนั เรม่ิ กลบั เขา้ มาทํางาน

4.4 การลาไปรบั ราชการทหาร
เน่อื งจากการถกู เรยี กระดมพลหรอื ทดลองความพรงั่ พรอ้ มตามกฎหมาย
• เมอ่ื พนกั งานถกู เรยี กระดมพลหรอื ทดลองความพรงั่ พรอ้ มตามกฎหมายว่า
ดว้ ยการรบั ราชการ บรษิ ทั จะจา่ ยเงนิ เดอื นใหเ้ ท่าในวนั ทท่ี าํ งานตลอด
ระยะเวลาทไ่ี มเ่ กนิ ปีละ 60 วนั (ยกเวน้ การเกณฑท์ หาร)

8 ของ 17

• เมอ่ื ปลดจากการเรยี กระดมพลหรอื ทดลองความพรงั่ พรอ้ ม พนกั งานจะตอ้ ง
มารายงานตวั และแสดงหลกั ฐานต่อบรษิ ทั ภายใน 3 วนั นบั จากวนั ปลด
ดงั กลา่ ว มฉิ ะนนั้ บรษิ ทั จะถอื ว่าพนกั งานไมป่ ระสงคจ์ ะทาํ งานกบั บรษิ ทั
ต่อไป และถอื วา่ เป็นการลาออกโดยปรยิ าย

• การลาไปรบั ราชการจะตอ้ งนําหลกั ฐานทางราชการแนบประกอบกบั ใบลา
จงึ จะไดร้ บั คา่ จา้ งตลอดระยะเวลาทล่ี า

4.5 การลาคลอด
• พนกั งานสตรมี สี ทิ ธลิ ์ าคลอดบตุ ร ครรภห์ น่ึงไมเ่ กนิ 90 วนั โดยรวมวนั หยดุ
ระหวา่ งวนั ลาดว้ ย และไดร้ บั ค่าจา้ งเท่ากบั คา่ จา้ งในวนั ทาํ งานตลอดระยะเวลา
ทล่ี าแต่ไมเ่ กนิ 45 วนั
• การลาคลอดตอ้ งมใี บรบั รองแพทยแ์ ผนปจั จบุ นั ชนั้ หน่งึ มาแสดง

4.6 การลาเพ่อื ทําหมนั
• พนกั งานมสี ทิ ธลิ ์ าเพ่อื ทาํ หมนั ไดแ้ ละมสี ทิ ธกิ ารลาเน่อื งจากการทาํ หมนั ตาม
ระยะเวลาทแ่ี พทยแ์ ผนปจั จบุ นั ชนั้ หน่งึ กําหนดและออกใบรบั รอง โดยไดร้ บั
คา่ จา้ งเฉพาะวนั ทล่ี า เพ่อื ทาํ หมนั และเน่อื งจากการทาํ หมนั ทงั้ น้ไี ม่รวมการ
แกห้ มนั
• การลาทาํ หมนั พนกั งานตอ้ งขออนุมตั ลิ ่วงหน้าโดยใชแ้ บบฟอรม์ ทบ่ี รษิ ทั
กําหนดและยน่ื ต่อผบู้ งั คบั บญั ชาล่วงหน้าไมต่ ่าํ กว่า 3 วนั ทาํ งานและให้
พนกั งานย่นื ใบรบั รองแพทยแ์ ผนปจั จบุ นั ชนั้ หน่งึ ในวนั แรกทก่ี ลบั มาปฏบิ ตั ิ
หน้าท่ี

9 ของ 17

หวั ข้อที่ 5 ค่าเบยี้ เลีย้ ง ค่าเดินทาง ค่าที่พกั การตรวจสขุ ภาพ

คา่ เบย้ี เลย้ี ง คอื เงนิ ทบ่ี รษิ ทั จา่ ยใหน้ อกเหนือจากเงนิ เดอื น คา่ ทาํ งานลว่ งเวลา และคา่ ทาํ งานใน
วนั หยดุ ในกรณที บ่ี รษิ ทั ไดม้ อบหมายใหป้ ฏบิ ตั งิ านนอกทต่ี งั้ บรษิ ทั ณ สถานทไ่ี กล เชน่ ต่างจงั หวดั
ต่างประเทศทต่ี อ้ งมคี ่าใชจ้ ่ายเพมิ่ จากปกติ เงนิ ทจ่ี า่ ยใหเ้ ป็นค่าเบย้ี เลย้ี งน้จี ะมจี ดุ ประสงค์ สาํ หรบั ค่าครอง
ชพี ในสถานทป่ี ฏบิ ตั งิ าน ค่าใชจ้ า่ ยเบด็ เตลด็ อ่นื ๆ ไมร่ วมค่าพาหนะเดนิ ทางและค่าทพ่ี กั

1. ค่าเบยี้ เลี้ยง

1.1 อตั ราคา่ เบย้ี เลย้ี งในประเทศ

- ผจู้ ดั การ 10,000 บาท ต่อเดอื น
- วศิ วกรมใี บ กว. และหวั หน้าอาวุโส 8,000 บาท ต่อเดอื น

- วศิ วกรไมม่ ใี บ กว. 6,000 บาท ต่อเดอื น

- หวั หน้าและโฟรแ์ มน 4,000 บาท ต่อเดอื น
- งานธรุ การ งานคลงั 2,000 – 3,000 บาท ต่อเดอื น

1.2 การนบั จ่ายเรมิ่ จากทกุ วนั ท่ี 25 ของเดอื นทไ่ี ปปฏบิ ตั งิ านนอกทต่ี งั้ บรษิ ทั
1.3 วนั ลาจะไมไ่ ดร้ บั ค่าเบย้ี เลย้ี ง

1.4 คา่ เบย้ี เลย้ี งต่างประเทศ บรษิ ทั จะขอกําหนดตามภาวะเศรษฐกจิ และค่าครองชพี

ในขณะนนั้ ค่าอาหารเบกิ ไดโ้ ดยใชใ้ บเสรจ็ หรอื เป็นไปตามความจรงิ และไดร้ บั
อนุมตั จิ ากกรรมการผจู้ ดั การ

2. ค่าเดินทาง
2.1 กรณที บ่ี รษิ ทั จดั หาพาหนะให้ ไมม่ กี ารจ่ายค่าพาหนะเดนิ ทาง
2.2 กรณที บ่ี รษิ ทั ไมไ่ ดจ้ ดั ยานพาหนะให้ การเดนิ ทางโดยใชบ้ รกิ ารสาธารณะ รถยนต์
โดยสาร (Taxi) ใหเ้ บกิ คา่ เดนิ ทางไดต้ ามทจ่ี ่ายจรงิ
2.3 กรณที บ่ี รษิ ทั ไมไ่ ดจ้ ดั ยานพาหนะให้ การเดนิ ทางโดยใชพ้ าหนะสว่ นตวั จะไดร้ บั ค่า
น้ํามนั เชอ้ื เพลงิ ค่าผา่ นทางทส่ี มควร และตอ้ งไดร้ บั อนุมตั จิ ากผบู้ งั คบั บญั ชา
ก่อน จงึ จะสามารถเบกิ ค่าเดนิ ทางไดต้ ามอตั ราทก่ี ําหนดจากภาวะราคาน้ํามนั
2.4 ค่าเดนิ ทางเบกิ ไดท้ งั้ ไป – กลบั เฉพาะวตั ถุประสงคเ์ พอ่ื เดนิ ทางไปปฏบิ ตั งิ าน
นอกเหนอื สาํ นกั งานเพยี งอยา่ งเดยี ว เวน้ กรณฉี ุกเฉนิ ตอ้ งไปกะทนั หนั

3. ค่าท่ีพกั
บรษิ ทั จะจดั หาทพ่ี กั หรอื จ่ายคา่ ทพ่ี กั ตามใบเสรจ็ ทจ่ี า่ ยจรงิ หรอื ตามอตั รา ในกรณีทไ่ี ป

ปฏบิ ตั งิ านนอกเหนือจากสาํ นกั งาน โดยคาํ นึงถงึ ความสะดวกในการอยู่ ไมแ่ ออดั และการเดนิ ทางมา

ปฏบิ ตั งิ าน ซง่ึ พนกั งานจะตอ้ งเป็นผรู้ บั ผดิ ชอบต่อค่าน้ํา – คา่ ไฟ ค่ามดั จาํ ( เวน้ ค่ามดั จาํ สาํ หรบั
พนกั งานรายวนั ) มอี ตั ราคา่ ทพ่ี กั ดงั น้ี

3.1 กรรมการผจู้ ดั การ จา่ ยตามใบเสรจ็ ค่าทพ่ี กั
3.2 ผจู้ ดั การ วศิ วกรอาวุโส ไมเ่ กนิ 5,000 บาทต่อเดอื น

3.3 วศิ วกร Supervisor หวั หน้าอาวโุ ส ไมเ่ กนิ 4,000 บาทต่อเดอื น

3.4 โฟรแ์ มน, ชา่ งเทคนิค, QC, ชา่ งไฟ ไมเ่ กนิ 2,000 บาทต่อเดอื น

10 ของ 17

4. การตรวจสขุ ภาพ
บรษิ ทั ฯ ขอใหพ้ นกั งานไดด้ ําเนนิ การตรวจสุขภาพจากสทิ ธปิ ระโยชน์ของประกนั

สงั คมจากการเลอื กโรงพยาบาลเป็นลาํ ดบั แรกก่อน บรษิ ทั จะจดั ใหม้ กี ารตรวจสุขภาพเพ่อื การ ทาํ งาน
ตามกฎเกณฑข์ อ้ บงั คบั การทาํ งานของลกู คา้ หรอื พรบ.ความปลอดภยั

11 ของ 17

หวั ข้อที่ 6 วินัยและโทษทางวินัย

1. วินัย
พนกั งานของบรษิ ทั ฯ ตอ้ งประพฤตแิ ละปฏบิ ตั ติ ามวนิ ยั ดงั ต่อไปน้ี
1.1 พนกั งานตอ้ งเชอ่ื ฟงั และปฏบิ ตั ติ ามคาํ สงั่ โดยชอบของผบู้ งั คบั บญั ชา
1.2 พนกั งานตอ้ งมาปฏบิ ตั งิ านใหต้ รงเวลา และลงบนั ทกึ เวลาทาํ งานตามทก่ี ําหนด
1.3 พนกั งานตอ้ งปฏบิ ตั หิ น้าทด่ี ว้ ยความซ่อื สตั ยส์ ุจรติ ไมก่ ลนั่ แกลง้ หรอื จงใจ
ก่อใหเ้ กดิ ความเสยี หายแก่นายจา้ งหรอื พนกั งานดว้ ยกนั เอง และทาํ หน้าทต่ี ามท่ี
ไดร้ บั มอบหมายใหด้ ที ส่ี ุดเท่าทม่ี คี วามสามารถ
1.4 พนกั งานตอ้ งไมฝ่ า่ ฝืนระเบยี บขอ้ บงั คบั เก่ยี วกบั การทาํ งานและคาํ สงั่ ต่างๆ ของ
บรษิ ทั ฯ
1.5 พนกั งานตอ้ งดแู ลบาํ รงุ รกั ษาเครอ่ื งจกั ร เครอ่ื งมอื และอุปกรณ์การทาํ งานใหอ้ ยู่
ในสภาพดี เป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ยตามความจาํ เป็นหรอื สมควรแก่หน้าทข่ี องตน
1.6 พนกั งานตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามคาํ สงั่ ทเ่ี กย่ี วกบั การเปลย่ี นแปลงหน้าทก่ี ารงาน ไมว่ า่
เป็นการชวั่ คราว หรอื ถาวร หรอื การโยกยา้ ยไปประจาํ แผนกต่างๆ
1.7 พนกั งานตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามกฎแหง่ ความปลอดภยั ในการทํางาน
1.8 พนกั งานตอ้ งไมน่ ํายาเสพตดิ ผดิ กฎหมาย หรอื อาวธุ ทม่ี อี นั ตรายรา้ ยแรง หรอื
วตั ถุระเบดิ เขา้ มาในบรเิ วณสถานทท่ี ํางาน
1.9 พนกั งานตอ้ งไมเ่ ลน่ การพนัน หรอื สนบั สนุนการเล่นการพนนั ในสถานทท่ี าํ งาน
1.10 พนกั งานตอ้ งไมเ่ สพเครอ่ื งดองของเมาหรอื ของผดิ กฎหมายในสถานทท่ี ํางาน
1.11 พนกั งานตอ้ งลงเวลาทาํ งานดว้ ยตนเอง ถา้ ปรากฏว่าพนักงานผใู้ ดใหผ้ อู้ ่นื ลงเวลา
แทนถอื วา่ พนกั งานผนู้ นั้ และผทู้ ล่ี งเวลาแทนมคี วามผดิ
1.12 พนกั งานตอ้ งไมเ่ ปิดเผยขอ้ ความอนั เป็นความลบั ทางธุรกจิ ของบรษิ ทั ฯ แก่ผทู้ ไ่ี ม่
เกย่ี วขอ้ ง หรอื แก่บุคคลภายนอกทเ่ี ป็นค่แู ขง่
1.13 พนกั งานตอ้ งไมล่ ะทง้ิ หน้าท่ี หรอื หยดุ งานโดยไมไ่ ดร้ บั อนุญาตจากผบู้ งั คบั บญั ชา
1.14 พนกั งานตอ้ งไมก่ ระทาํ การทะเลาะววิ าท หรอื ทาํ รา้ ยรา่ งกายผอู้ ่นื ขเู่ ขญ็ หรอื
คุกคามใหผ้ อู้ ่นื เกดิ ความกลวั ในบรเิ วณสถานทท่ี าํ งาน
1.15 พนกั งานตอ้ งไมร่ บั เงนิ หรอื ของกาํ นลั หรอื ผลประโยชน์อ่นื ใดสาํ หรบั ตน หรอื ผอู้ ่นื
จากบคุ คลทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั งาน หรอื ทต่ี อ้ งตดิ ต่อกบั บรษิ ทั บรษิ ทั จะถอื ว่าการ
กระทําทม่ี ผี ลเสยี หายกบั บรษิ ทั อยา่ งรา้ ยแรง
1.16 พนกั งานตอ้ งไมป่ ระพฤตติ นเส่อื มเสยี ทงั้ ทางศลี ธรรมหรอื เป็นทร่ี งั เกยี จในสงั คม

12 ของ 17

2. มาตรการทางวินัย
พนกั งานตอ้ งรกั ษาวนิ ัยโดยเครง่ ครดั หากกระทาํ ผดิ หรอื ประพฤตมิ ชิ อบจะไดร้ บั การ

พจิ ารณาโทษทางวนิ ยั ตามความผดิ โดยบรษิ ทั จะแต่งตงั้ คณะกรรมการสอบสวนความผดิ และอาจเป็น
โทษสถานใดสถานหน่ึง ดงั ต่อไปน้ี

2.1 ตกั เตอื นดว้ ยวาจา
2.2 ตกั เตอื นดว้ ยหนงั สอื
2.3 พกั งานชวั่ คราวโดยไมไ่ ดร้ บั ค่าจา้ ง ไมเ่ กนิ 7 วนั
2.4 เลกิ จา้ งโดยไม่จา่ ยเงนิ ชดเชย

13 ของ 17

หวั ข้อที่ 7 ข้อพิพาทและการร้องทกุ ข์

ข้อพิพาท

ในกรณีมกี ารขดั แยง้ ใด ๆ เกดิ ขน้ึ เกย่ี วกบั พนกั งาน ใหถ้ อื วา่ เป็นขอ้ พพิ าทพนกั งานมสี ทิ ธทิ ์ จ่ี ะทาํ
การรอ้ งทุกขไ์ ดก้ ฎหมาย

1. การร้องทุกข์
การรอ้ งทกุ ข์ หมายถงึ กรณที พ่ี นกั งานไมพ่ อใจหรอื มคี วามทกุ ขร์ อ้ นอนั เกดิ ขน้ึ เน่อื งจากการ

ทาํ งาน ไมว่ า่ จะเป็นเรอ่ื งสภาพการทาํ งาน สภาพการจา้ ง การบงั คบั บญั ชา การสงั่ หรอื มอบหมายงาน
การจา่ ยคา่ ตอบแทนในการทาํ งานหรอื ประโยชน์อ่นื หรอื การปฏบิ ตั ใิ ดทไ่ี มเ่ หมาะสมระหว่างบรษิ ทั หรอื
พนกั งานดว้ ยกนั และพนกั งานไดเ้ สนอความไมพ่ อใจหรอื ความทกุ ขน์ นั้ ต่อบรษิ ทั เพ่อื ใหบ้ รษิ ทั ได้
ดาํ เนินการแกไ้ ขหรอื ยตุ เิ หตุการณ์นนั้ ทงั้ น้ี เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความสมั พนั ธอ์ นั ดรี ะหว่างบรษิ ทั และพนกั งาน และ
เพ่อื ใหพ้ นกั งานทํางานดว้ ยความสขุ

2. วิธีการและขนั้ ตอน
พนกั งานทม่ี คี วามไมพ่ อใจหรอื มคี วามทกุ ขเ์ น่ืองจากการทาํ งานดงั กล่าวขา้ งตน้ ควรยน่ื คาํ

รอ้ งทุกขต์ ่อผบู้ งั คบั บญั ชาโดยตรง หรอื ผบู้ งั คบั บญั ชาชนั้ แรกของตนโดยเรว็ เวน้ แต่ เรอ่ื งทจ่ี ะ รอ้ งทกุ ข์
นนั้ เกย่ี วกบั การปฏบิ ตั ขิ องผบู้ งั คบั บญั ชาดงั กล่าว หรอื ผูบ้ งั คบั บญั ชาดงั กลา่ ว เป็นตน้ เหตุกใ็ หย้ ่นื คาํ รอ้ ง
ต่อผบู้ งั คบั บญั ชาระดบั สงู ขน้ึ ไปอกี ขนั้ หน่งึ ซง่ึ วธิ กี ารดงั น้ี

2.1 ทาํ คาํ รอ้ งทุกขเ์ ป็นลายลกั ษณ์อกั ษร
2.2 แสดงรายละเอยี ดและพฤตกิ ารณ์ของพพิ าท รวมทงั้ เวลาและสถานทต่ี ลอดจน

บคุ คลทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
2.3 คาํ ขอทต่ี อ้ งการใหว้ นิ ิจฉยั ชข้ี าด
2.4 ลงลายมอื ช่อื ในคํารอ้ งทุกขด์ ว้ ยตนเอง
3. การสอบสวนและพิจารณาคาํ รอ้ งทุกข์
3.1 เมอ่ื ผบู้ งั คบั บญั ชาโดยตรงของพนกั งาน ไดร้ บั คาํ รอ้ งทกุ ขจ์ ากผใู้ ตบ้ งั คบั

บญั ชาใหเ้ สนอคาํ รอ้ งทกุ ขต์ ามลาํ ดบั ขนั้ ถงึ ผจู้ ดั การฝ่าย เพ่อื ทาํ การไต่สวนและ
พจิ ารณาคํารอ้ งทกุ ข์ และวนิ ิจฉยั ชข้ี าด พรอ้ มทงั้ เหตุผลแจง้ ใหผ้ รู้ อ้ งทกุ ข์
ทราบภายในกําหนดเวลา 15 วนั นบั แต่วนั ไดร้ บั คาํ รอ้ งทกุ ขน์ ัน้
3.2 เมอ่ื ผรู้ อ้ งทกุ ข์ เหน็ วา่ การวนิ จิ ฉยั ชข้ี าดนนั้ ยงั คลาดเคล่อื นไมเ่ ป็นธรรมใหม้ สี ทิ ธิ ์
อุทธรณ์การวนิ จิ ฉยั ชข้ี าดต่อกรรมการผจู้ ดั การภายในกําหนดเวลา 15 วนั นบั
แต่วนั ไดร้ บั ทราบการวนิ ิจฉยั ชข้ี าดนนั้ แลว้ คาํ สงั่ ชข้ี าดของกรรมการผจู้ ดั การให้
ถอื เป็นทส่ี ดุ
3.3 การย่นื คาํ รอ้ งทุกขแ์ ละคําอุทธรณ์ของพนกั งาน ไมเ่ ป็นเหตุถอื เป็นความผดิ

14 ของ 17

4. กระบวนการยุติข้อร้องทกุ ข์
เมอ่ื ผบู้ งั คบั บญั ชาแต่ละชนั้ ทไ่ี ดพ้ จิ ารณาคาํ รอ้ งทกุ ข์ ดําเนินการแกไ้ ขหรอื ยตุ เิ หตุการณ์ท่ี

เกดิ การรอ้ งทุกข์ และไดแ้ จง้ ใหพ้ นกั งานผยู้ น่ื คํารอ้ งทกุ ขท์ ราบ หากพนกั งานผยู้ น่ื คํารอ้ งทกุ ขพ์ อใจกใ็ ห้
แจง้ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชาทราบโดยเรว็ แต่ถา้ พนกั งานผยู้ ่นื คาํ รอ้ งทุกขไ์ มพ่ อใจกใ็ หย้ น่ื อุทธรณ์ โดยกรอก
ขอ้ ความทอ่ี ุทธรณ์ในแบบพมิ พข์ องบรษิ ทั ไดก้ ําหนดขน้ึ และยน่ื ต่อผบู้ งั คบั บญั ชาสงู สุดภายใน 7 วนั นบั
แต่วนั ทท่ี ราบผลการรอ้ งทกุ ข์จากผบู้ งั คบั บญั ชาระดบั ตน้

ผบู้ งั คบั บญั ชาสงู สดุ จะพจิ ารณาอุทธรณ์และดาํ เนินการแกไ้ ขหรอื ยตุ เิ หตุการณ์ตาม คาํ รอ้ ง
ทุกข์ และแจง้ ผลการพจิ ารณาดาํ เนนิ การใหพ้ นกั งานผยู้ น่ื คาํ รอ้ งทุกขท์ ราบ ภายใน 15 วนั

5. ความค้มุ ครองผรู้ ้องทุกขแ์ ละผเู้ ก่ียวข้อง
เน่อื งจากการรอ้ งทกุ ขท์ ก่ี ระทาํ ไปโดยสุจรติ ยอ่ มก่อใหเ้ กดิ ประโยชน์อนั ยง่ิ ใหญ่แก่ บรษิ ทั

และพนกั งานเป็นสว่ นรว่ ม ดงั นนั้ พนกั งานผยู้ น่ื คาํ รอ้ งทุกข์ พนกั งานผใู้ หถ้ อ้ ยคาํ ใหข้ อ้ มลู ใหข้ อ้ เทจ็ จรงิ
หรอื ใหพ้ ยานหลกั ฐานใดเกย่ี วกบั การรอ้ งทกุ ข์ และพนกั งานทเ่ี ป็นผพู้ จิ ารณาคาํ รอ้ งทกุ ขเ์ มอ่ื ไดก้ ระทาํ ไป
โดยสจุ รติ ใจ แมจ้ ะเป็นเหตุใหเ้ กดิ ขอ้ ยงุ่ ยากประการใดแก่บรษิ ทั กย็ อ่ มไดร้ บั การประกนั จากบรษิ ทั วา่ จะ
ไมเ่ ป็นเหตุ หรอื ถอื เป็นเหตุท่ีจะเลกิ จา้ ง ลงโทษ หรอื ดาํ เนนิ การใดทเ่ี กดิ ผลรา้ ยต่อพนกั งานดงั กลา่ ว

15 ของ 17

หวั ข้อที่ 8 การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน

พนกั งานจะพน้ สภาพจากการเป็นพนกั งานของบรษิ ทั ดว้ ยสาเหตุต่าง ๆ ดงั ต่อไปน้ี
1. ลาออก

โดยตอ้ งแจง้ เป็นลายลกั ษณ์อกั ษรต่อผจู้ ดั การหรอื หวั หน้างานของตนลว่ งหน้า ไมน่ ้อย
กว่า 30 วนั บรษิ ทั ขอสงวนสทิ ธทิ ์ จ่ี ะไมอ่ อกหนงั สอื รบั รองการทาํ งานให้ กรณกี ารละเวน้ การแจง้ ลว่ งหน้า
การลาออก

2. เสียชีวิต หรอื เป็นบคุ คลสาบสญู โดยคาํ พพิ ากษาของศาล
3. การเกษียณอายุ

เมอ่ื พนกั งานมอี ายคุ รบ 60 ปีบรบิ ูรณ์ บรษิ ทั มสี ทิ ธโิ ์ ดยชอบดว้ ยกฎหมายทจ่ี ะเลกิ
จา้ งโดยไมต่ อ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหน้า

4. การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย
ในกรณที บ่ี รษิ ทั ฯ เลกิ จา้ งพนกั งานเน่ืองจากสาเหตุอ่นื นอกเหนือจากการเลกิ จา้ งท่ี

ระบุไวใ้ นระเบยี บขอ้ 1, 2 และ 3 บรษิ ทั ฯ จะจา่ ยค่าชดเชยใหพ้ นกั งานทถ่ี ูกเลกิ จา้ ง ดงั น้ี
4.1 พนกั งานทท่ี าํ งานตดิ ต่อกนั ครบ 120 วนั แต่ไมค่ รบ 1 ปี ใหจ้ า่ ยไมน่ ้อยกว่า คา่ จา้ ง
อตั ราสุดทา้ ย 30 วนั หรอื ไมน่ ้อยกว่าคา่ จา้ งของการทาํ งาน 30 วนั สุดทา้ ย สาํ หรบั
พนกั งานซง่ึ ไดร้ บั ค่าจา้ งตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
4.2 พนกั งานทท่ี าํ งานตดิ ต่อกนั ครบ 1 ปี แต่ไมค่ รบ 3 ปี ใหจ้ า่ ยไมน่ ้อยกวา่ ค่าจา้ ง
อตั ราสดุ ทา้ ย 90 วนั หรอื ไมน่ ้อยกวา่ คา่ จา้ งของการทาํ งาน 90 วนั สุดทา้ ย
สาํ หรบั พนกั งานซง่ึ ไดร้ บั ค่าจา้ งตามผลงานโดยคาํ นวณเป็นหน่วย
4.3 พนกั งานซง่ึ ทาํ งานตดิ ต่อกนั ครบ 3 ปี แต่ไมค่ รบ 6 ปี ใหจ้ า่ ยไมน่ ้อยกวา่ คา่ จา้ ง
อตั ราสุดทา้ ย 180 วนั หรอื ไมน่ ้อยกวา่ ค่าจา้ งของการทาํ งาน 180 วนั สุดทา้ ย
สาํ หรบั พนกั งานซง่ึ ไดร้ บั ค่าจา้ งตามผลงานโดยคาํ นวณเป็นหน่วย
4.4 พนกั งานซง่ึ ทาํ งานตดิ ต่อกนั ครบ 6 ปีแต่ไมค่ รบ 10 ปี ใหจ้ า่ ยไมน่ ้อยกวา่ คา่ จา้ ง
อตั ราสดุ ทา้ ย 240 วนั หรอื ไมน่ ้อยกวา่ ค่าจา้ งของการทาํ งาน 240 วนั สดุ ทา้ ย
สาํ หรบั พนกั งานซง่ึ ไดร้ บั ค่าจา้ งตามผลงานโดยคาํ นวณเป็นหน่วย
4.5 พนกั งานซง่ึ ทาํ งานตดิ ต่อกนั ตงั้ แต่ 10 ปีขน้ึ ไป ใหจ้ ่ายไมน่ ้อยกว่าค่าจา้ ง อตั รา
สดุ ทา้ ย 300 วนั หรอื ไมน่ ้อยกวา่ คา่ จา้ งของการทํางาน 300 วนั สุดทา้ ย สาํ หรบั
พนกั งานซง่ึ ไดร้ บั ค่าจา้ งตามผลงานโดยคาํ นวณเป็นหน่วย

16 ของ 17


Click to View FlipBook Version