The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by normatea5038, 2021-11-09 02:19:24

Borang Kategori 1b - NORMA 2021

Borang Kategori 1b - NORMA 2021

SULIT KATEGORI 1b

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: _2_0_2_1_________

Sekolah : _S_M_K__M_E_N_E_R__O_N_G__A_J_IL_H__U_L_U_T_E_R__E_N_G_G_A_N__U________

Nama Pegawai Yang Dinilai : _N_O_R_M__A_B_I_N_T_I_A_B_D_U_L__R_A_H_M__A_N__________________

No. Kad Pengenalan : _7_2_0_30_4_1_1_5_0_3_0_______________________________

Gred Penyandang : 32 / 34 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar : _P_E__N_D__ID_I_K_A__N__IS__L_A_M________________________

Gred Yang Dipohon : 34 / 38 / 48 / 52 / 54 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.

2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bil. Domain Elemen Huraian Ringkas (10 hingga 20
1. PENGETAHUAN ISI perkataan bagi setiap elemen)
a. Penguasaan isi * Dapat menjelaskan konsep/fakta atau
KANDUNGAN (CONTENT kandungan; atau memberi jawapan dengan yakin
KNOWLEDGE) dan tepat.
b. Pengetahuan dan * Mempunyai kemahiran meningkatkan
2. PENYAMPAIAN kemahiran kaunseling isi pelajaran mengikut potensi murid
(terpakai kepada guru
bimbingan dan Mencapai objektif yang dirancang
kaunseling.

a. Objektif pengajaran atau
objektif program

3. PENILAIAN b. Strategi dan aktiviti Menggunakan dan mengadakan
PEMBELAJARAN pelbagai sumber yang sesuai
c. Bahan / sumber dengan tahap pelajar
4. BIMBINGAN & KHIDMAT pengajaran dan Pelbagai sumber digunakan
RUNDINGAN pembelajaran dengan berkesan

Peningkatan pencapaian * Peningkatan 20% (3 daripada 15 orang) pelajar
murid dari segi: 4UKM mendapat A dalam matapelajaran
 Pengetahuan Pendidikan Islam pada Peperiksaan Akhir Tahun
 Kemahiran berfikir * Peningkatan 50% ( 8 daripada 15 orang )
 Kemahiran memimpin pelajar 4 UKM mendapat Tahap 5 dalam
 Kemahiran dwi bahasa Penilaian PBD
 Etika dan kerohanian * Peningkatan 50% (20 daripada 20 pelajar)
 Identiti nasional 3 UPM mendapat Tahap 3 dalam PBD

Bimbingan dan khidmat * Juru latih Utama Negeri dan
rundingan kepada : Daerah dalam matapelajaran Pendidikan
 Pelajar dan / atau Islam SPM KSSM
 Guru; dan / atau * Menyampaikan taklimat dan ceramah
 Komuniti format KSSM Pendidikan Islam
* Pembina modul Negeri & Daerah
1
SULIT

SULIT
B. LAPORAN KOKURIKULUM

Bil Kelab/ Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan
Persatuan/
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila
Badan nyatakan
Beruniform/
tahun)
Sukan dan
Permainan

1. Kelab Malaysia / 2019
2. Puteri Islam
/

3. Bola Tampat /

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan

Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan
tahun)

Ketua Pentaksir // 2017-2019
1. Kawasan PT3

2. Ketua Pasukan / 2017 -2021
Pemeriksa kertas // 2017 - 2021
SPM

3. Jurulatih Utama KSSM
SPM /PT3

4 Panel Akram / 2018 -2021
5 Pembina modul // 2013 - 2021

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan,
laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun
terakhir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh :

(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN
Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh :

(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi

SULIT
2

SULIT

RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah – Diisi oleh Panel Penilai)

Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian Kriteria Kecemerlangan)

Nama Pegawai Yang Dinilai : _________________________

No. Kad Pengenalan : _________________________

BAHAGIAN A – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)

KRITERIA Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(PP) (PK) (KP)
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content /10 /10 /10
Knowledge) /10 /10 /10

2. Penyampaian

3. Penilaian Pembelajaran /10 /10 /10

4. Bimbingan & Khidmat Rundingan /10 /10 /10

Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 80 = ____ x 80 = ____ x 80 =
40 40 40

BAHAGIAN B – LAPORAN KOKURIKULUM (10%) Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(PP) (PK) (KP)
KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen

sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan /10 /10 /10
Beruniform / Sukan dan Permainan
____ x 10 = ____ x 10 = ____ x 10 =
Jumlah markah mengikut wajaran 10 10 10

BAHAGIAN C – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)

KRITERIA Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(PP) (PK) (KP)
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan /10 /10 /10
profesional
____ x 10 = ____ x 10 = ____ x 10 =
Jumlah markah mengikut wajaran 10 10 10

BAHAGIAN D – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

PP (%) PK (%) KP (%) MARKAH PURATA (%)

MARKAH /100 /100 /100 /100
KESELURUHAN

SULIT

3

SULIT

Penilai Pertama Penilai Kedua

______________________ ______________________
Tandatangan Tandatangan

Nama Pegawai : ____________________ Nama Pegawai : ___________________

Jawatan : ____________________ Jawatan : ___________________

Tarikh : ____________________ Tarikh : ___________________

BAHAGIAN E – TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai)

Sila tandakan (√) di ruang berkenaan

Cemerlang Sangat Baik Baik Sederhana Lemah

Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku Tidak Diperaku *

Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)

____________________________
Tandatangan

Nama Pegawai : ______________________

Jawatan : ______________________

Tarikh Lembaga Panel Penilai Bersidang : ______________________

Nota : (i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.
(iii)Jika keputusan Panel Penilai TIDAK MENCAPAI MARKAH MINIMUM WAJARAN 80% / TIDAK

DIPERAKU, Panel Penilai perlu memaklumkan kepada PPP dan rayuan hendaklah dikemukakan dalam
tempoh 30 HARI dari Tarikh Panel Penilai Bersidang. *

SULIT
4

SULIT LAMPIRAN E

BORANG RAYUAN TAHAP KECEMERLANGAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

KEPADA :

PENGERUSI PANEL RAYUAN
________________________
________________________
________________________
________________________

NAMA : ______________________________________

NO. KAD PENGENALAN :_______________________________________

TEMPAT BERTUGAS : ______________________________________

GRED PENYANDANG SEKARANG : 29 / 32 / 34 / 41 / 44 / 48 / 52 (sila bulatkan gred berkenaan)

ASAS-ASAS RAYUAN :

__________________________

TANDATANGAN

Tarikh :

Nota : (i) Rayuan hanya boleh dibuat sekali (1) sahaja untuk sesuatu urusan.
(ii) Rayuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan Panel Penilai diterima oleh PPP.
(iii) Sila sertakan dokumen tambahan yang tidak dikemukakan semasa penilaian terdahulu (jika berkenaan).
(iv) Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.

SULIT
5

SULIT

LAMPIRAN F

LAPORAN PANEL RAYUAN TAHAP KECEMERLANGAN
TAHUN : __________

NAMA : ______________________________________

NO. KAD PENGENALAN : _______________________________________

TEMPAT BERTUGAS : ______________________________________

GRED PENYANDANG SEKARANG: 32 / 34 / 44 / 48 / 52 (sila bulatkan gred berkenaan)

Panel Rayuan dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian Kriteria Kecemerlangan) (Markah – Diisi oleh Panel Rayuan)

BAHAGIAN A – PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%) Ahli Panel Rayuan Pengerusi Panel
(APR) Rayuan (PPR)
KRITERIA
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan

dokumen sokongan sebagai bukti)

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content Knowledge) /10 /10

2. Penyampaian /10 /10

3. Penilaian Pembelajaran /10 /10
4. Bimbingan & Khidmat Rundingan /10 /10

Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 80 = ____ x 80 =
40 40
BAHAGIAN B – LAPORAN KOKURIKULUM (10%)
KRITERIA Ahli Panel Rayuan Pengerusi Panel
(APR) Rayuan (PPR)
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan
dokumen sokongan sebagai bukti) /10 /10

1. Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan
Beruniform / Sukan dan Permainan

Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 10 = ____ x 10 =
10 10

BAHAGIAN C – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%) Ahli Panel Rayuan Pengerusi Panel
(APR) Rayuan (PPR)
KRITERIA
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan

dokumen sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan profesional /10 /10

Jumlah markah mengikut wajaran ____ x 10 = ____ x 10 =
6 10 10

SULIT

SULIT
BAHAGIAN D – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) (RAYUAN)

MARKAH KESELURUHAN APR (%) PPR (%) MARKAH PURATA (%)

/100 /100 /100

BAHAGIAN E – TAHAP KECEMERLANGAN (RAYUAN)

Sila tandakan (√) di ruang berkenaan (Diisi oleh Pengerusi Panel Rayuan)

Cemerlang Sangat Baik Baik Sederhana Lemah

Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL RAYUAN

Diperaku Tidak Diperaku

ULASAN :

Ahli Panel Rayuan: Pengerusi Panel Rayuan :

Tandatangan Tandatangan:

Nama Ahli : Nama Pengerusi :
Jawatan :
Jawatan :

Tarikh Lembaga Panel Rayuan Bersidang:

Nota : (i) Pengerusi Panel Rayuan hendaklah memberi ulasan ke atas penilaian semula yang telah dilaksanakan.
(ii) Borang ini hendaklah dikepilkan bersama-sama dengan salinan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan
terdahulu.
(iii) Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.

SULIT
7


Click to View FlipBook Version