The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มประชุมกรรมการฯ เฟส2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by grenedon415, 2021-10-01 06:21:31

เล่มประชุมกรรมการฯ เฟส2

เล่มประชุมกรรมการฯ เฟส2

นิตบิ คุ คลอาคารชุดกรเี น่ คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 (คร้ังท1่ี /2564)

เอกสารประกอบ
การประชุมคณะกรรมการ ประจาปี 2564 (ครงั้ ท1ี่ /2564)
นิตบิ ุคคลอาคารชุดกรีเน่ คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2

วันอาทติ ยท์ ่ี 3 ตุลาคม 2564
ประชุมออนไลน์ โดยผ่านระบบโปรแกรม

Zoom video conferencing

เวลา 10.00-12.00 น.

บรหิ ารจัดการโดย บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัดสารบญั หน้า

เรอื่ ง 1
1
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่อง แจง้ เพ่ือทราบ 3
1.1 ขอบเขตการอนมุ ตั งิ บ และเงนิ สดยอ่ ยประจาเดอื นตามท่เี คยขอในไลน์ 3
1.2 บญั ชีเงินฝากของนิติบคุ คลฯ 16
1.3 งบรายได-้ รายจา่ ยของบญั ชี 16

ระเบยี บวาระที่ 2 : เร่ือง เพ่อื พิจารณา 16
2.1 การเลอื กประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 17
32
2.2 การจดั ประชมุ ใหญ่สามญั เจา้ ของรว่ ม ประจาปี 2564
ระเบยี บวาระที่ 3 : รายงานผลการดาเนนิ งานฝ่ ายจดั การอาคารฯ
ระเบียบวาระท่ี 4 : เร่ืองอนื่ ๆ ถ้ามี

เอกสารประกอบการประชุม

ระเบยี บวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขอบเขตการอนุมตั งิ บ และเงินสดย่อยประจาเดอื นตามทีเ่ คยขอในไลน์

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 1

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

ความคดิ เห็น

1…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..……………………….………………………….

2…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..……………………….………………………..…

3…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..……………………….…………………………..

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 2

นิตบิ ุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

1.2 บญั ชีเงนิ ฝากนิตบิ ุคคลฯ (ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564)

ลาดับ ธนาคาร/สาขา ประเภทบญั ชี เลขทบี่ ัญชี ยอดคงเหลือ (บาท) หมายเหตุ
No. Bank / Branch Type Acc No. Balance Remark

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากดั บญั ชีเดินสะพดั 018-303462-7 กรณีมีการจ่ายเช็คจะดึง
SCB (กระแสรายวนั ) - เงินจากบญั ชีออมทรัพย์

เขา้ กระแสรายวนั

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากดั ออมทรัพย์ 018-259883-0 1,958,902.77
SCB Saving Account

ความคดิ เห็น

1…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..……………………….……………………

2…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..……………………….……………………

3…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..……………………….……………………

1.3 งบรายได้-รายจ่ายของบญั ชี
ฝ่ายจดั การอาคารชุดฯ ขอนาเสนอตารางรายงาน รายรบั -รายจา่ ย ต้งั แต่ 8 ก.ค. 2563 – 30 มิถุนายน
2564 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 1.3)
เสนอที่ประชุมเพอื่ ทราบ

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 3

นิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 4

นิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 5

นิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 6

นิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 7

นิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 8

นิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 9

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 10

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 11

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 12

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 13

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 14

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 15

นิตบิ ุคคลอาคารชดุ กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังที่ 1/2564

ความคดิ เห็น

1…………………………………………………………………………………..………………………………...….…
…....………………………………………………………………………..……………………….………………….…
2…………………………………………………………………………………..………………………………...…….
………………………………………………………………………..……………………….……………………….…
3…………………………………………………………………………………..………………………………...….…
…....………………………………………………………………………..……………………….………………….…

ระเบยี บวาระที่ 2 เร่ืองเพ่ือพจิ ารณา

2.1 การเลือกประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

ดว้ ยท่ีประชุมใหญ่สามญั เจา้ ของร่วม (คร้ังแรก) เม่ือวนั ท่ี 6 ธนั วาคม 2563ไดม้ ีมติเลือกต้งั และ
แต่งต้งั คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2 จานวน 7 คน ท้งั น้ี จึงขอให้
คณะกรรมการลงมตเิ พอื่ จดั สรรตาแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ตอ่ ไป

เสนอท่ปี ระชุมเพอื่ พจิ ารณา

ความคดิ เห็น

1…………………………………………………………………………………..………………………………...….…
…....………………………………………………………………………..……………………….………………….…
2…………………………………………………………………………………..………………………………...…….
………………………………………………………………………..……………………….……………………….…
3…………………………………………………………………………………..………………………………...….…
…....………………………………………………………………………..……………………….………………….…

2.2 การจดั ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมประจาปี 2564
ใหแ้ จง้ ประมาณวา่ กาหนดการปกติจะจดั ก่อนสิ้นเดือน ต.ค. ซ่ึงปี น้ีกาหนดไวว้ นั ที่ 17 ต.ค. 2564
แตเ่ น่ืองจากสถานการณ์โควดิ -19 ยงั ไม่คลี่คลาย จงึ ไดห้ ารือไปยงั ทสี่ านกั งานทด่ี ินเขตดอนเมือง ซ่ึงไดร้ ับคาแนะนาวา่ “ใน
การจดั ประชุมใหญ่ประจาปี 2564 หากไม่มีวาระสาคญั เช่น เลือกคณะกรรมการหรือผจู้ ดั การนิตบิ คุ คลฯ’’
ทางกรมทีด่ ินขอใหแ้ จง้ ขอเลื่อนในการประชุมใหญ่ประจาปี 2564 โดยใหท้ างฝ่ ายบริหารจะจดั ประชุม
คณะกรรมการฯประจาเดือน โดยนา “เพอื่ ขอวาระเลื่อนการประชุมประจาปี 2564”เพอ่ื ขออนุมตั ิในวาระดงั กล่าว

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 16

นิติบคุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

เน่ืองจากในช่วงปัจจบุ นั มีการแพร่ระบาดของเช้ือ โควดิ -19 อยา่ งตอ่ เน่ือง และทาการปิ ดประกาศใหท้ ราบในเร่ืองวาระ
สาคญั ที่มีอยใู่ นการประชุมประจาปี และใหไ้ ปรบั รองในปี ถดั ไป

เสนอท่ีประชุมเพอื่ พจิ ารณาการเลื่อนจดั ประชุมใหญ่ฯ ปี 2564 ดงั กล่าวออกไปกอ่ น จนกวา่ รัฐจะมีมาตรการผอ่ นปรน
ความคดิ เห็น

1…………………………………………………………………………………..………………………………...….…
…....………………………………………………………………………..……………………….………………….…
2…………………………………………………………………………………..………………………………...…….
………………………………………………………………………..……………………….……………………….…
3…………………………………………………………………………………..………………………………...….…
…....………………………………………………………………………..……………………….………………….…

ระเบยี บวาระท่ี 3 รายงานผลการดาเนินงานฝ่ ายจดั การอาคารฯ

นิติบุคคลอาคารชุดกรีเน่ คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2 เป็นอาคารชุดพกั อาศยั จานวน 3 อาคาร โดยมีหอ้ ง
ชุดรวมท้งั หมด 539 หอ้ ง ซ่ึงมีรายละเอียดการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้ งชุด สรุปตามขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 31 สิงหาคม 2564 มีดงั น้ี

ใสก่ ราฟวงกลม หนา้ 17

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั

นิตบิ ุคคลอาคารชดุ กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

 การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด และการใช้ประโยชน์ห้องชุด

- หอ้ งชุดทโ่ี อนกรรมสิทธ์ิแลว้ จานวน 208 หอ้ งชุด คิดเป็น 38.58 %
หอ้ งชุด คิดเป็น 61.42 %
- หอ้ งชุดท่ียงั ไม่โอนกรรมสิทธ์ิ จานวน 331
หอ้ งชุด คิดเป็น 37.66 %
 การใช้ประโยชน์ห้องชุด หอ้ งชุด คิดเป็น 61.42 %
หอ้ งชุด คิดเป็น 0.92 %
- เจา้ ของหอ้ งพกั อาศยั เอง จานวน 203 ห้องชุด คดิ เป็ น 100 %

- หอ้ งท่ียงั ไม่มีผพู้ กั อาศยั จานวน 331

- หอ้ งเช่า จานวน 5

รวม จานวน 539

1. ด้านการดาเนินงาน
❖ จดั ทารายงานการสารวจอาคารประจาวนั และประสานงานแกไ้ ข
❖ จดั ทารายงานปรับปรุงอาคาร เพอื่ แกไ้ ขงานส่วนท่ีตรวจพบหลงั ก่อสร้าง
❖ ประสานงานกบั บริษทั ท่ใี หบ้ ริการ ดา้ นโทรศพั ท์ และอินเตอร์เน็ต เพอ่ื อานวยความสะดวกดา้ นการใชง้ าน
โทรศพั ท์ และอินเตอร์เน็ต ใหแ้ ก่ผพู้ กั อาศยั ในบริเวณพ้นื ทีส่ ่วนกลาง
❖ ประสานงานฝ่ายช่างของอาคาร และโครงการ เพอ่ื ตรวจสอบดูแล และซ่อมแซมบริเวณพ้นื ที่ส่วนกลาง
ใหร้ ะบบตา่ งๆ ของอาคารเรียบร้อยพร้อมใชง้ าน
❖ ประชาสมั พนั ธ์ ขา่ วสาร ดา้ นงานบริการ ผา่ น Line และ Application URBERNICE
❖ ประสานงานกบั บริษทั ประกนั ภยั ใหร้ บั ผดิ ชอบตามความคุม้ ครองในกรมธรรม์

2. ด้านสัญญา

❖ ทาสญั ญาวา่ จา้ งเหมาดูแลรกั ษาตน้ ไม-้ สวนกบั บริษทั จอหน์ สนั จากดั มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นบั ต้งั แตว่ นั ท่ี

11 กนั ยายน 2563 ถึงวนั ที่ 10 กนั ยายน 2564 อตั ราค่าจา้ งเดือนละ 20,000 บาท

❖ ทาสญั ญาวา่ จา้ งรกั ษาความปลอดภยั กบั บริษทั รักษาความปลอดภยั จอห์นสนั เอเชีย จากดั มีกาหนดระยะเวลา

1 ปี นบั ต้งั แต่วนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2563 ถึงวนั ท่ี 30 กนั ยายน 2564 ค่าบริการปี ละ 39,590 บาท

❖ ทาประกนั ภยั อาคารชุดกบั บริษทั ไทยศรี ประกนั ภยั จากดั ซ่ึงมีคา่ เบ้ยี ประกนั ภยั เป็ นเงินจานวน 185,294.04 บาท

(รวมภาษอี ากรแลว้ ) เริ่มสญั ญาต้งั แตว่ นั ที่ 24 ธนั วาคม 2563 ถึง 24 ธนั วาคม 2564

โดยมีรายละเอียดทรัพยส์ ินทเี่ อาประกนั ภยั ดงั น้ี

ส่วนที่ 1 ทรัพยส์ ินส่วนกลาง หรือทรพั ยส์ ินของหอ้ งชุด : 400,000,000.00 บาท

ส่วนที่ 2 ทรพั ยส์ ินอ่ืนๆ เพอื่ การอยอู่ าศยั (539×100,000) : 53,900,000.00 บาท

รวมจานวนเงนิ เอาประกนั ภยั : 453,900,000.00 บาท

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 18

นิติบคุ คลอาคารชดุ กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

คู่สัญญาและรายจ่าย

ลาดับ รายละเอียด บริษัท อัตรา ค่าบริการไม่รวม Vat ระยะเวลาจดั จ้าง
(บาท)

1. งานบริหารอาคารชุด บจก.พรีเมียม แอสเซทฯ 13 คน 275,000/ เดือน 08 ก.ค. 63 - 07 ก.ค. 65

2. งานดูแลสวน บจก.จอห์นสนั เอเชียฯ 1 คน 20,000/ เดือน 11 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 64

3. งานรกั ษาความปลอดภยั บจก.จอหน์ สนั เอเชีย 2 คน 39,590 / เดือน 01 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

4. งานประกนั ภยั อาคารชุด บจก.ไทยศรี ประกนั ภยั - 185,294.04/ ปี 24 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 64

คู่สัญญาและรายรับ บริษัท ค่าบริการ (บาท) ระยะเวลา
ลาดับ รายละเอยี ด

1. เครือขา่ ยใยแกว้ นาแสง บจก.ทชั ไอที เทคโนโลยี 10,000/ ปี 01 ธ.ค. 63 - 01 ธ.ค. 66

2. สื่อมีเดีย จอLED บจก.โฟกสั มีเดีย (ประเทศไทย) 2,700 / เดือน 01 ก.พ. 64 – 31 ม.ค. 67
1,000/ เดือน ปี ตอ่ ปี
3. คา่ เช่าพ้นื ท่ีวนิ มอเตอร์ไซด์ คุณไพโรจน์ คุม้ สวสั ด์ิ

รายละเอยี ดของฝ่ ายจดั การอาคารชุดฯ :
- เดินสารวจความเรียบรอ้ ยอาคารประจาวนั
- จดั ทารายงานการสารวจอาคารประจาวนั และประสานงานแกไ้ ข
- ดูแลพน้ื ทีส่ ่วนกลางของอาคารชุดใหอ้ ยใู่ นสภาพดี โดยเนน้ ความปลอดภยั ของเจา้ ของร่วมและผพู้ กั อาศยั
- ประชาสมั พนั ธก์ ารข้ึนทะเบียนเจา้ ของร่วม และผพู้ กั อาศยั
- อานวยความสะดวก และใหค้ าแนะนาต่างๆ แก่เจา้ ของร่วม ผพู้ กั อาศยั และผมู้ าติดตอ่
- ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของเจา้ หนา้ ท่ฝี ่ ายบริหารอาคาร และช่างประจาอาคาร
- ดาเนินการนโยบายเขม้ งวดเรื่องกฎระเบยี บปฏบิ ตั ขิ องทุกฝ่ายอยา่ งสม่าเสมอ
- จดั ทารายงานปรบั ปรุงอาคาร เพอ่ื แกไ้ ขงานส่วนท่ีไม่เรียบร้อยจากการก่อสร้าง
- รวมแถวพนกั งานรกั ษาความปลอดภยั เพอื่ ใหน้ โยบายและใหม้ ีระเบยี บวนิ ยั อยใู่ นระดบั มาตรฐาน
- ประชุมร่วมกบั พนกั งานรักษาความสะอาด เพอื่ ใหท้ าหนา้ ท่ใี หเ้ ป็นไปตามแผนงานและมีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชุมพนกั งานเพอื่ ปรบั ปรุงพฒั นางานแต่ละฝ่ ายใหม้ ีประสิทธิภาพยงิ่ ข้ึน

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 19

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

- ประสานงานกับ True, 3BB และ AIS เพ่ืออานวยความสะดวกด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตแก่ผูพ้ กั อาศยั
ในบริเวณพน้ื ท่สี ่วนกลางและยงั เป็นการหารายไดเ้ ขา้ นิติฯจากการใหเ้ ช่าพน้ื ทตี่ ดิ ต้งั อุปกรณ์ตสู้ ญั ญาณ

- สารวจพ้นื ท่รี ่วมกบั เจา้ หนา้ ท่ี บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตท จากดั เพอื่ ตรวจสอบความเรียบรอ้ ยและรับมอบพ้นื ท่ี
ส่วนกลาง

- ประสานงานกบั หัวหนา้ ช่างอาคารเพอื่ จดั ทาเอกสารรายงานการตรวจสอบพน้ื ที่ส่วนกลาง และรวบรวมขอ้ มูล
งานส่วนท่ีไม่เรียบรอ้ ยท้งั หมด เพอ่ื แจง้ ใหเ้ จา้ หนา้ ท่ีของ บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตท จากดั ดาเนินการแกไ้ ข

- ประสานงาน และใหค้ วามร่วมมือในดา้ นตา่ งๆ กบั ทาง บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตท จากดั ตามความเหมาะสม

รายละเอียดของงานด้านฝ่ ายวิศวกรรมบารุงรักษาระบบส่วนกลาง :

- จดมิเตอร์น้า/ไฟ เมนหลกั โครงการ - ตรวจสอบหอ้ งระบบไฟฟ้า (MDB)
- ตรวจสอบคา่ เคมีสระวา่ ยน้า ทาความสะอาดสระวา่ ยน้า - ตรวจสอบระบบ Transfer Pump
- ตรวจสอบระบบ Booster Pump
---ข
-
- ตรวจสอบระบบบ่อบาบดั
- ตรวจสอบระบบ CCTV - ตรวจสอบระบบ MATV

- ตรวจสอบ FHC - ตรวจสอบ GATE BARRIER

- ตรวจสอบระบบ Fire Alarm - ตรวจสอบ Emergency Light

- ตรวจสอบระบบ Sauna - ตรวจสอบป้าย Exit Sign

- ลา้ งน้าพุ ตกั เศษใบไม้

รายละเอยี ดของงานด้านธุรการ :

- จดั การดา้ นงานธุรการของนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ และงานลูกคา้ สมั พนั ธ์ จดั การงานดา้ นเอกสาร, การจดั แฟ้ม
เอกสาร, อาคารชุดฯ จดั พมิ พ์ ประกาศประชาสมั พนั ธ์,จดั เก็บพสั ดุ และจดั เก็บเอกสารต่างๆ ใหเ้ ป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ตามขอ้ ปฏิบตั ดิ า้ นงานเอกสาร ดูแลสานกั งาน และเคร่ืองใชต้ า่ งๆ ในสานกั งานใหพ้ รอ้ มใชง้ าน

- ดูแลดา้ นการจดั ซ้ือและควบคุมวสั ดุอุปกรณ์สานกั งานของหน่วยงาน
- รับเรื่องแจง้ ซ่อมแซมงานส่วนกลาง, รับเร่ืองแจง้ ซ่อมลูกบา้ น เพอื่ ใหช้ ่างอาคารดาเนินการ หรือส่งตอ่ ใหช้ ่าง

โครงการดาเนินการ
- จดั ทาขอ้ มูลผใู้ ชอ้ าคาร รายละเอียด ทอ่ี ยู่ ท่ตี ิดตอ่ ผปู้ ระสานงาน รบั เรื่องรอ้ งเรียน หรือขอ้ เสนอแนะตา่ งๆ รับ

โทรศพั ท์ และบนั ทึกขอ้ ความ เพอื่ ใหผ้ ทู้ ่เี ก่ียวขอ้ งดาเนินการต่อไป และสรุปส่งใหห้ วั หนา้ งานทราบ
- สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานใหห้ วั หนา้ งานทราบ
- ประสานงานกบั ฝ่ ายช่าง, ฝ่ายอาคาร และอ่ืนๆ เพอื่ ประโยชนใ์ นการบริหารหน่วยงานอยา่ งสม่าเสมอ
- รับจดหมาย และพสั ดุลงทะเบียน EMS พร้อมบนั ทึก จดั ส่งใบแจง้ รับฯ และส่งมอบ จดหมาย และพสั ดุ
- อานวยความสะดวกในการตดิ ต่อแจง้ บริการ, ขอ้ ร้องเรียน, แจง้ ซ่อมตา่ ง ๆ

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 20

นิตบิ ุคคลอาคารชดุ กรีเน่คอนโด ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

- ประสานงานแจง้ งานส่วนที่ไม่เรียบร้อยภายในห้องชุด ตามท่ีเจา้ ของร่วมแจง้ บริการ/ซ่อมแซมไปยงั บริษทั
ปรีดา เรียล เอสเตส จากดั

- ประสานงานลงทะเบียนเจา้ ของหอ้ งชุดทโ่ี อนกรรมสิทธ์ิ และส่งมอบคียก์ าร์ด และอ่ืนๆ

รายละเอียดของงานธุรการ-การเงิน
- จดั การดา้ นงานธุรการของนิติบคุ คลอาคารชุดฯ และงานลูกคา้ สมั พนั ธ์
- จดั การงานดา้ นเอกสาร, การจดั แฟ้มเอกสาร, เตรียมการประชุมและบนั ทึกรายงานการประชุมของนิติบุคคล

อาคารชุดฯ
- รบั เรื่องรอ้ งเรียน หรือขอ้ เสนอแนะตา่ งๆ และสรุปส่งใหห้ วั หนา้ งานทราบ
- สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานใหห้ วั หนา้ งานทราบ
- บนั ทึกขอ้ มูลดา้ นบญั ชีการเงนิ ลงในโปรแกรมบญั ชีสาเร็จรูป
- นาขอ้ มูลรายรับ-รายจ่าย มาจดั ทางบการเงินของนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
- รบั ผดิ ชอบการรบั – จ่าย ของหน่วยงาน, การออกใบเสร็จรบั เงนิ , ใบกากบั ภาษี, หนงั สือรับรองการหกั ภาษี

ณ ทจ่ี า่ ย, การ เสียภาษีประจาเดือนและเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวกบั การจดั ทาบญั ชี-การเงิน
- จดั ทารายงานลูกหน้ี, เจา้ หน้ี และอื่นๆ
- ตดิ ตาม ทวงถามลูกหน้ีคา้ งชาระรายการตา่ งๆ

งานบริการรักษาความปลอดภยั
บริษทั รักษาความปลอดภยั จอห์นสัน เอเชีย จากดั เป็ นผูใ้ หบ้ ริการรักษาความปลอดภยั เร่ิมตน้ สัญญา

ต้งั แต่วนั ท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 ปัจจบุ นั มีเจา้ หนา้ ท่ีรักษาความปลอดภยั ประจาอาคารจานวน
2 อตั รา (ผลดั กลางวนั 1 อตั รา และ ผลดั กลางคืน 1 อตั รา) ปฏิบตั ิหนา้ ท่ีทุกวนั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ผลดั ผลดั ละ
12 ชวั่ โมง โดยผลดั กลางวนั จะเขา้ ปฏิบตั ิหน้าที่ต้งั แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลดั กลางคืนจะเขา้ ปฏิบตั ิหน้าท่ี
ต้งั แต่เวลา 19.00-07.00 น.

งานบริการรักษาความสะอาด
บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั เป็ นผใู้ ห้บริการดูแลดา้ นการรักษาความสะอาดของอาคาร

พกั อาศยั และพ้นื ท่ีส่วนกลาง เริ่มตน้ สญั ญาต้งั แตว่ นั ท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ถึงวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ปฏิบตั หิ นา้ ที่
ทุกวนั ไม่เวน้ วนั หยดุ ราชการ และวนั หยุดนักขตั ฤกษ์ ปัจจุบนั มีเจา้ หน้าท่ีรักษาความสะอาด จานวน 6 อัตรา
ปฏบิ ตั งิ านต้งั แต่ 08.00 น.- 17.00 น.

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 21

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 22

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 23

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 24

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 25

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 26

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 27

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 28

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 29

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 30

นิตบิ คุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 31

นิติบคุ คลอาคารชุด กรีเน่คอนโด ดอนเมอื ง-สรงประภา เฟส 2
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ประจาปี 2564 คร้ังท่ี 1/2564

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อื่นๆ

4.1 ขออนุมตั วิ ่าจ้างบริษทั จากัด ปลวก แมลง

ความคดิ เห็น
1…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..…………………….……….……………………
2…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..…………………………..….……………………
3…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..…………………………..….……………………

4.2 ขออนุมัตวิ ่าจ้างบริษทั ตรวจสอบอาคาร

ความคดิ เห็น
1…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..…………………….……….……………………
2…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..…………………………..….……………………
3…………………………………………………………………………………..………………………………...……….
...………………………………………………………………………..…………………………..….……………………

บริหารจดั การโดย บริษทั พรีเมียม แอสเซท แมเนจเมนท์ จากดั หนา้ 32


Click to View FlipBook Version
Previous Book
[PDF] DOWNLOAD FREE STEAM Kids: 50+ Science / Technology / Engineering / Art / Math
Next Book
นางสาวชญาดา สุขรัตน์ เลขที่16 IS-2