The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shashaf79, 2018-12-29 19:53:32

BUKU_TRANSFORMASI_GEMILANG_2019 (1)

BUKU_TRANSFORMASI_GEMILANG_2019 (1)

TRANSFORMASI
GEMILANG

TAHUN 2019

NAMA SEKOLAH : SMK AIR MERAH
ALAMAT : 09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN.
TELEFON : 04-495 7031
EMEL : [email protected]
KOD SEKOLAH : KEA5074

MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN

PERKARA M/S
1
 KATA ALUAN PENGETUA
2-4
AM 5-7
8
 BARISAN PENTADBIR SEKOLAH 9

 SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SMK AIR MERAH TAHUN 2019 10

 ENROLMEN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR MERAH 2019 11

 SURAT PERLANTIKAN JAWATAN DAN TUGAS 2019 12
13-14
 PERLANTIKAN JAWATAN KHAS SKPMg2 SMK AIR MERAH BAGI SESI
15
PERSEKOLAHAN 2019 16-22
23-26
 SURAT AKU JANJI
27
MAKLUMAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 28
29
 PELAN KEDUDUKAN KELAS 30
31
 PELAN BANGUNAN DAN BILIK-BILIK DARJAH SMKAM 2019 32
33
 WAKTU PERSEKOLAHAN TAHUN 2019 34-35
36-37
 ETIKA PROFESIONALISME PERKHIDMATAN SMK AIR MERAH
38
 PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID 39
40-52
 PERATURAN PONTENG SEKOLAH
53
 DASAR-DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 54
55
 GELOMBANG PERTAMA 2013-2015 55-56
57
 GELOMBANG KEDUA 2016-2020 58
58
 SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH 59
59
 MELANGKAH KE HADAPAN 59-60

 MOVING FORWARD 60-61

 12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH 61
62
 LOGO SEKOLAH 63
63-64
PIAGAM PELANGGAN 64
65
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 66

MOTO, VISI DAN MISI SEKOLAH

ASPIRASI PENDIDIKAN

TAKWIM

 PENGGAL PERSEKOLAHAN

 CUTI PERAYAAN 2019

 KALENDAR 2019

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

 CARTA ORGANISASI INDUK SMK AIR MERAH 2019

 GURU-GURU TINGKATAN TAHUN 2019

 BIDANG TUGAS PENYELIA TINGKATAN

 JAWATANKUASA BILIK- BILIK KHAS

 JAWATANKUASA TRANSFORMASI GEMILANG 2019

 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

 JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH
 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

 JAWATANKUASA SIARAYA
 JAWATANKUASA STATISTIK & DATA
 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG

KEDUA , SKPMg2/ PKB
 JAWATANKUASA INDUK PLC
 JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP)
 JAWATANKUASA ICT/MAKMAL KOMPUTER /VLE FROG
 JAWATANKUASA KHAS/ PROGRAM / MAJLIS RASMI SEKOLAH
 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)
 JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH
 JAWATANKUASA MAJLIS GURU DAN STAF 2019

PERKARA M/S
 PENCATAT MESYUARAT GURU 66
 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019 67-70
 PENGURUSAN PERHIMPUNAN RASMI 71
 JADUAL BERTUGAS DI TAPAK PERHIMPUNAN 72

PENGURUSAN KURIKULUM 73-77
 KPI KURIKULUM 78
 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM TAHUN 2019 79
 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM 2019
 KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 79-80
 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN JADUAL GANTI 81
 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH 81
 JAWATANKUASA NILAM
 JAWATANKUASA KBAT/HEBAT/STEM 82-86
 JAWATANKUASA PENGURUSAN Kep. Org 87
 JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN MURID 87
 JAWATANKUASA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 88
 JAWATANKUASA e-PRESTASI/ PBPPP
 TAKWIM UJIAN / PEPERIKSAAN 2019 88-89
 MAKLUMAN GRED PERMARKAHAN SEKOLAH 89
 PAKEJ MATA PELAJARAN KSSM TAHUN 2019 (TINGKATAN 1,2 &3) 90
 PAKEJ MATA PELAJARAN TAHUN 2019 (TINGKATAN 4&5) 91
 MATA PELAJARAN KSSM YANG DITAWARKAN – MINIT/MINGGU 92
 REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASAS DALAM REKOD PEMBELAJARAN 93
 STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN 94
 REKOD SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID
 REKOD PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH 95-96
 REKOD BIMBINGAN PRESTASI MURID 97-103
 JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PRESTASI MURID
 JADUAL PENGHANTARAN REKOD PEMBELAJARAN 104
 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 105
 JADUAL AGIHAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN 106
 JADUAL PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN GURU 107
 RUMUSAN AGIHAN PENCERAPAN 108-109
 JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN LATIHAN MURID 110
 JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN BILIK DARJAH TAHUN 2019 111
112-113
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 114
 KPI HEM 115-116
 CARTA ORGANISASI UNIT HEM SMK AIR MERAH 117
 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID
 JAWATANKUASA KESIHATAN 118
 JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH 119
 JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS SEKOLAH 120
 JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 120-121
 JAWATANKUASA KANTIN DAN ADUAN 121-124
 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 125
 JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 125
 JAWATANKUASA PERHIMPUNAN 126
 JAWATANKUASA SURAU DAN KEROHANIAN 127
 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN INSAN 127-128
 JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAS 128
 JAWATANKUASA KEBAJIKAN 128-129
 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 129
129-130
130-131

131-132

PERKARA M/S
 JAWATANKUASA PENGURUSAN FAIL PERIBADI MURID 132
 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 133-160

PENGURUSAN KOKURIKULUM 161-163
 KPI KOKURIKULUM 164
 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 165
 CARTA ORGANISASI PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 166
 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM
 JAWATANKUASA BADAN BERUNIFORM / KELAB DAN PERSATUAN 167-169
 SUKAN DAN PERMAINAN 170-171
 JAWATANKUASA KEBITARAAN KOKURIKULUM 172-173
 GURU RUMAH SUKAN TAHUN 2018-2019 173-174
 PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK
 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH 174
 JAWATANKUASA PENGURUSAN PERPADUAN (RIMUP) 175
 JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 175
 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH /1M1S 176
 JAWATANKUASA KEBITARAAN SUKAN /OLAHRAGA 176-177
 JAWATANKUASA PAJSK 178
178
PENGURUSAN KEWANGAN
 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN , AKAUN DAN ASET 179
 TATACARA KEWANGAN 2019 180
 CARTA ALIR PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN 181
 LAMPIRAN NOTA MINTA 182

PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT 183
184
 PENGURUSAN PEJABAT 185
 MASA BERTUGAS STAFF
186
 JAWATANKUASA PERKHIDMATAN STAF SOKONGAN 187-188

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 189
190
 JAWATANKUASA PERABOT
 JAWATANKUASA KEBERSIHAN , KECERIAAN DAN KESELAMATAN (3K) 191
192
PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 193-197
 BORANG MATRIKS KOMPETENSI PEGAWAI

PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR
 JAWATANKUASA PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU
 JAWATANKUASA PIBK

LAMPIRAN
 PEMBERATAN TUGAS

KATA ALU-ALUAN

KATA ALUAN
PENGETUA
SMK AIR MERAH

Semua Guru Dan Staf Sokongan yang dikasihi
SMK Air Merah
Kulim, Kedah.

Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera,

“Selamat datang 2019”. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya,
maka Buku Panduan Pengurusan Transformasi Gemilang Sesi 2019 ini dapat dihasilkan untuk memaktubkan
garis panduan kepada guru-guru dan staf sokongan bagi melaksanakan tugas yang lebih terarah dan berkesan.
Insya-Allah. Transformasi Gemilang ini menyeluruh kerana merangkumi 9 bidang aspek pengurusan dalam
standard kompetensi kepengetuaan sekolah.

Seperti mana kita ketahui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) sudah berada hampir ke
akhir gelombang kedua. Sebagai pelaksana dan pemacu impian dimensi pendidikan negara, para pendidik
memikul tanggungjawab terhadap transformasi pembudayaan pendidikan yang menekankan pelaksanaan
pelaporan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan murid dinilai secara holistik melalui pencapaian sukan,
kokurikulum, personaliti dan minat kerjaya. Kesinambungannya, potensi dan kecenderungan pelajar akan
dikenalpasti untuk dijuruskan sama ada ke aliran sains, sastera atau vokasional.Penghayatan guru terhadap
hasrat murni ini sesungguhnya akan menyemarakkan lagi iltizam bagi merealisasikan terhasilnya kemenjadian
anak-anak pelajar yang menjadi elemen pengukur kejayaan PPPM.

SKPMG2 perlu menjadi rujukan pada kita semua. SKPMG2 Standard 4 pula menjadi rujukan asas
guru dalam pelaksanaan PdPc. Guru perlu memainkan peranan sebagai perancang, pengawal, pembimbing
juga pendorong agar pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan dan menyeluruh untuk memperkembangkan
potensi pelajar pada tahap optimum. Para guru perlu merancang pelaksanaan PdPc secara profesional dan
sistematik melalui pengelolaan isi pembelajaran yang terancang dengan memberi peluang kepada penyertaan
aktif mengikut keupayaan pelajar dan dilaksanakan secara berterusan. Tuntasnya, pelajar diharap melibatkan
diri secara kolaboratif, berfikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan
mengaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pengajaran, secara aktif, yakin dan
berhemah.

Secara sedar atau tidak pula,kita sebenarnya di ambang revolusi terkini yang dikenali 4.0. Sehubungan
itu penggunaan telefon pintar serta pdpc berbantukan komputer perlu dimaksimakan .Ini penting agar
pelajar dapat mempelajari pelbagai maklumat dan ilmu baharu serta mengoptimumkannya. Kefahaman inilah
yang akan membantu pelajar menghadapi cabaran dalam setiap revolusi.

Sebagai penutup bicara, saya ingin mengajak semua warga SMK Air Merah( guru dan staf sokongan)
melangkah sederap memacu dan melestarikan transformasi dan program yang menyokong kepada peningkatan
keberhasilan mikro peringkat sekolah dengan melonjakkan kualiti sekolah dan kemenjadian pelajar pada tahap
yang membanggakan. Yakinlah pada kemampuan diri dan luaskanlah horizon pemikiran. Jika kita hebat pasti
SMK Air Merah turut hebat.Sinergi kekuatan kita sepadukan sebagai usaha suci memastikan legasi
kecemerlangan anak bangsa terus diperjuangkan.

`Selamat maju jaya di tahun 2019’

`Memacu Kegemilangan : Kokurikulum.....Akademik....Sahsiah’

Terima kasih.

Puan Hajah Roslina Binti Zainal Abidin
Pengetua
SMK Air Merah
Kulim, Kedah Darul Aman.BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH

TUAN PENGETUA
PUAN HAJAH ROSLINA BINTI ZAINAL ABIDIN

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
TUAN HAJI MOHAMAD NASIR BIN ABDUL WAHAB

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
ENCIK AMIR BIN RAMLI

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PUAN ZURIATI BINTI OSMAN

2

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH

GURU KANAN BAHASA
ENCIK CHANDRAN A/L KUPPUSAMY

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
PUAN CHE MILAH BINTI ABD.AZIZ

GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
PUAN HAJAH FAIZAH BINTI ARIFFIN

GURU KANAN KEMANUSIAAN
PUAN ANITA BINTI MAT

3

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

BARISAN PENTADBIR SMK AIR MERAH

KAUNSELOR 1
PUAN HASIMAH BINTI OMAR

KAUNSELOR 2
ENCIK MOKHTARZA BIN OMAR

KETUA PEMBANTU TADBIR
PUAN SHAFRIDA BINTI MOHAMAD SABIRIN

4

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SMK AIR MERAH TAHUN 2019

Bil NAMA JAWATAN KOD EMAIL
GURU NO TEL

1 Roslina Binti Zainal Abidin PENGETUA TP 019-4143995 [email protected]

2 Mohamad Nasir Bin Abdul Wahab PK 1 PKP 013-4220783 [email protected]

3 Amir Bin Ramli PK HEM HEM 013-3849891 [email protected]

4 Zuriati Binti Osman PK KOKO PKK 019-4327393 [email protected]

5 Chandran A/L Kuppusamy GKB CHK 013-4399833 [email protected]

6 Che Milah Binti Abd Aziz GKSM CMA 019-5053362 [email protected]

7 Faizah Binti Ariffin GKTV FAA 019-5944499 [email protected]

8 Anita Binti Mat GKK ABM 012-4896745 [email protected]

9 Hasimah Binti Omar KAUNSELOR HSO 019-5277990 [email protected]

10 Mokhtarza Bin Omar KAUNSELOR MBO 013-4357455 mokhtarza.omar@yahoo

11 Abdul Aziz Bin Ahmad AAA 013-4230010 [email protected]

12 Abdul Manan Bin Yusof AMY 019-4762140/ [email protected]
04-4906448

13 Adianah Binti Samam Juis ASJ 019-4980852 [email protected]

14 Adnan Bin Ariffin ADA 013-4660337 adnanariffin8145@gmail

15 Annamal A/P Sinnathamby ANS 012-4636719 [email protected]

16 Arzuliana Binti AbdGulam AAG 019-4948155 [email protected]

17 Asmahan Binti Haji Awang ASM 019-5624811 [email protected]

18 Azizawari Bin Hamid AWH 012-4075764 [email protected]

19 Azlina Binti Karnain AZK 019-4751201 [email protected]

20 Azriahani Binti Ahmad AZA 013-5070089 [email protected]

21 Azvida Binti Che Ani ACA 011-32954060 [email protected]

22 Carmal Teresa A/P P.Aroney Pereira CIP 012-5261890 [email protected]

23 Chew Swee Wen CSW 017-4871321 [email protected]

24 Devi A/P Kandasamy DVK 012-5476081 [email protected]

25 Faridah Binti Abdul Hamid FAH 013-4408784 [email protected]

26 Faizah Binti Abdullah FAA 013-4675577 [email protected]

27 Hairun Naziyah Binti Ismail HNI 019-4524947 [email protected]
28 Hamizam Bin Md Isa y

HMI 019-5218686 [email protected]

29 Haslinda Binti Hamid HSH 013-5145120 [email protected]

30 Julie Anne A/P Barnat JAB 013-4358047 [email protected]

31 Khalijah Binti Yusof KHY 013-4402744 [email protected]

32 Lim Liua Yun LLY 018-4062212 [email protected]

33 Mariam Binti Yusoff MRY 019-4204309 [email protected]

34 Masitah binti Saliman MBS 011-58269239 [email protected]

35 Mohamad Norain Bin CheAad @ MNC 017-4336253 [email protected]
Che Saad

36 Mohd Fauzi bin Mat Lazim FAU 012-9674094 [email protected]

37 Mohd Kamal bin Masor@Ibrahim MKI 019-5485188 [email protected]

5

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

38 Mohd Saad Bin Awang MSA 017-4924086 [email protected]
39 Mohd Zaini Bin Abdullah MZA 0111-3632000 [email protected]
40 Murugaiah A/L Supramaniam MUR 012-4756910 [email protected]
41 Nadiah Binti Abdul Majid NAM 019-4469370 [email protected]
42 Nadzatulshima Binti Ramli NAD 019-4444578 [email protected]
43 Nadzirah Binti Ghazali NAZ 017-4870969 [email protected]
44 Nalynee A/P Athanari NLY 012-5542077 [email protected]
45 Noraini bt Abdul Kadir NAK 012-6214560 [email protected]
46 Nor Hafizah Binti Arbaain NOR 013-5976055 [email protected]
47 Nor Shahila bt Ishak NSI 019-5564000 [email protected]
[email protected]
48 Nora Azizah Binti Abdullah NOA 019-4166341 m.my
[email protected]
49 Norhafizan binti Abdul Wahab NHW 019-4245465 [email protected]
m
50 Nuraishah Binti Mohd Khalid NMK 019-2302021 [email protected]
[email protected]
51 Nurul Aida Binti Berahin NAI 011-14887590 [email protected]
52 Nurul Azwani Binti Mohammad Ali NAA 019-7775895 huda8700@gmail
53 Nurul Hamidah binti Md Noh HMN 013-4608004 [email protected]
54 Nurulhuda binti Mustapa NHM 013-6505490 [email protected]
55 Ooi Soo Beng OSB 017-5262391 [email protected]
56 Quay Kuan Neo QUA 013-4807491
57 Ratha Salujam A/P Mariappan RSM 010-2800159 [email protected]
017-8322390/
58 Rogayah Binti Mohamad ROG 0178323825/s [email protected]
013-4891971 [email protected]
59 Rosilawati Binti Mat Rifin RMR 019-5443899 [email protected]
60 Roslina Binti Ahmad ROS 019-4766264 [email protected]
61 Rozemi Bin Mat Jam RMJ 012-3838047 [email protected]
62 Salsuney binti Maharun SBM 018-4614885 [email protected]
63 Salwani Binti Ahmad SAL 019-4758510 [email protected]
64 Sarina Binti Saad SRS 019-4443286 [email protected]
65 Shobashini a/p Sangaram SSS 011-58282984 [email protected]
66 Siti Nor Armiza Binti Azmi SNA 013-3132489 CUTI TANPA GAJI
67 Siti Rosidah Binti Ismail SRI
68 Siti Hidayu binti Mohamad 014-9313944 [email protected]
69 Sharmila Malakar A/P Subhas SRM
019-4555576 [email protected]
Chandra Malakar SOA 013-5333001 [email protected]
70 Souhaila Binti Ahmad SMY 019-4058789 [email protected]
71 Suzaini binti Md Yusoff SMR 012-4768928 [email protected]
72 Suzita Binti Md Rodzi TSJ 019-9572525 [email protected]
73 Tang Siew Joo TMA 019-9824693 [email protected]
74 Tengku Mohd Aswadi Bin Raja Daud WNZ 012-3425048 [email protected]
75 Wan Nor’aizzati Binti Wan Zamry WNF 019-5477842 [email protected]
76 Wan Norafadila bt Wan Abdul Jalil YMN
77 Yusof Bin Md Noor

6

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

78 Zafiah Binti Abdul Kadir ZAK 012-4950065 [email protected]
79 Zainab Binti Mehat ZBM 019-4979762 [email protected]
80 Zalikho Binti Md Yusuf ZMY 019-5140875 [email protected]

BIL NAMA NOMBOR TELEFON
1 Shafrida Binti Mohammad Sabirin
2 Khuratul Aini Binti Rosli 019-4115968 [email protected]
3 Nor Hashimah Binti Md Isa
4 Norazlina Binti Ismail 013-4290704 [email protected]
5 Nor Haiza Binti Md Faudzi
6 Nor Hiah Binti Hussin 013-5088839 [email protected]
7 Syafawati Binti Amiruddin
8 Hasmili Bin Othman 017-4954492
9 Zuraini Binti Muin
10 Thiaggaraja a/l Athimoolam 017-4092542 [email protected]

017-5596302 [email protected]

013-7910439 [email protected]

019-5053910

011-10815683 [email protected]

016-4624218 [email protected]

7

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

ENROLMEN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR MERAH
(2019)

ENROLMEN GURU

Kategori Melayu Cina India Jumlah
Guru
16 1 2 19
Lelaki 49 4 8 61
Perempuan 65 5 10 80
Jumlah Besar

ENROLMEN STAF SOKONGAN

Kategori Melayu Cina India Jumlah
Ketua Pembantu Tadbir LP LP LP 1
Pembantu Tadbir -- -- 1
Pembantu Makmal 1 -- -- 4
Pemb. Pegawai Murid(PPM) 1 -- -- 1
Pembantu Operasi 4 -- -- 3
Jumlah 1 -- 1-
JUMLAH BESAR 11 -- 1- 10
18
9 - 1

ENROLMEN MURID

TING MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LP LP
10 10 7 13 82 53 135
1 70 43 52 10 11 31 87 78 165
01 8 15 20 91 73 164
2 69 64 54 7 10 34 74 68 142
43 10 9 03 72 81 153
3 81 57 21 22 10 20 10 30

4 59 50

5 58 66

PK 15 7

8

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah

09000 Kulim, Kedah DarulAman
Tel : 04 – 4957031, Faks : 04 – 4916053

Emel : [email protected]

Ruj Kami : SMKAM 30/001/1JLD 3 (1)
Tarikh : 24/12/2018

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
SMK Air Merah

Tuan
PELANTIKAN JAWATAN DAN TUGAS 2019

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah melantik tuan sebagai
jawatankuasa yang tercatat di dalam Buku Transformasi Gemilang mengikut bidang seperti dilampiran

2.1 Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi 2.6 Pengurusan Kurikulum
2.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid 2.7 Pengurusan Persekitaran dan
2.3 Pengurusan Kokurikulum
2.4 Pengurusan Kewangan Kemudahan fizikal
2.5 Pengurusan Pentadbiran 2.8 Pengurusan dan Pembangunan
2.9 Perhubungan Luar

3. Pelantikan ini berkuatkuasa dari 01 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019.

4. Pihak pengurusan sekolah berharap agar tuan dapat melaksanakan tugas yang diberikan ini
dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab selaras kehendak visi dan misi sekolah serta Dasar
Pendidikan Kebangsaan.

5. Kerjasama dan perhatian daripada tuan amatlah dihargai.

Sekian, Terima Kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR – HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”
“MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN

Saya yang menjalankan amanah,

(ROSLINA BT ZAINAL ABIDIN)
Pengetua
SMK Air Merah

9

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 04-4957031
SMK Air Merah Faks : 04-4916053
Jalan Perdagangan
09000 Kulim, Kedah Darul Aman E-mel : [email protected]

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Ruj Kami : SMKAM 10/001/14 JLD 4 (9)
SMK Air Merah Tarikh : 24/12/2018

Tuan,

PERLANTIKAN JAWATAN KHAS SKPMg2 SMK AIR MERAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN 2019

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas.

2. Adalah dimaklumkan berdasarkan kuasa yang diperuntukkan kepada saya melalui Seksyen 130 Akta Pendidikan
1996 yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U.(A) 1996, tuan telah dilantik
memegang jawatan dan dipertanggungjawabkan menjalankan tugas-tugas Jawatan Khas dalam Jawatankuasa SKPMg2
seperti yang tertera di dalam buku Transformasi Gemilang SMK Air Merah yang berkuatkuasa pada 01 Januari 2019
hingga 31 Disember 2019. Walau bagaimanapun tugas-tugas tersebut hendaklah dilaksanakan mulai tarikh Mesyuarat
Guru 1/2019 yang akan diadakan pada 26 Disember 2018.

3. Seterusnya tuan/puan dilantik mewakili Pengetua SMK Air Merah untuk menyelia, menyelenggara, mengawal
dan menguruskan kebajikan dan keselamatan murid-murid yang menjadi ahli persatuan/kelab/unit beruniform/kelab mata
pelajaran sama ada di dalam dan di luar kawasan SMK Air Merah.

4. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan/puan boleh melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan ini
dengan cekap dan berkesan.

5. Kerjasama tuan.puan amatlah dihargai demi memastikan kecemerlangan SMK Air Merah berterusan seiring
dengan moto sekolah iaitu ”MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN”.

Sekian, Terima Kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEDAH AMAN MAKMUR – HARAPAN BERSAMA MAKMURKAN KEDAH”
“MENJANA KECEMERLANGAN MEMACU KEGEMILANGAN

Saya yang menjalankan amanah

(ROSLINA BINTI ZAINAL ABIDIN)
Pengetua
SMK Air Merah

Sila catatkan rujukan Jabatan ini apabila berhubung

10

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

SURAT AKU JANJI

Saya,…………………………………………………………, No. Kad Pengenalan…………………………………

beralamat di .……………………………………………………………………………………………………………

dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan
arahan lain yang dikeluar dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang
perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di
bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,

amanah dan bertanggungjawab;
(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

bercanggah dengan tugas awam saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa
saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi
sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam;
(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
(viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993.

………….…………………… ………………………………
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di Hadapan:

……………………………………….
(Tandatangan Ketua Jabatan)

…………………………………………………………………………
(Nama dan No. Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

………………………………… ……………………………
(Cop Rasmi Jabatan) (Tarikh)

11

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
PELAN BANGUNAN DAN BILIK

B29 B30 B31 B32 B33

Tandas B21 B20 B19 B18 B17 Tandas
Lelaki Perempuan
Bilik Operasi
Peperiksaan B4 B5 B6 B7

B26 B27 B28 B23 B22 B2 B3 HUBDokument Pusat Sumber Bilik Teratai/ B. Tayangan Disiplin B12 B11 B10 B9 B8
asi B13 B14 B15 B16
Dewan Terbuka B36 B35 B34

B BLOK E Pengawas
DG2

B 24

B1

PA/SEJ
&GEO

B25 B. TRANS B BK B. Stor Sukan

BLOK G RWT DG1 BLOK B
KANTIN AN
BLOK F Masuk
B.Tamil B.Transfo KOOP SPBT BLOK A

BILIK GURU Bilik Melor
BLOK D
Makmal Sains 3 Makmal Sains 2 B.Pen.Khas B.Koko B. RBT4
Kamar Bahasa
B. RBT1

Makmal Biologi B. Persediaan B. RBT3 B. RBT2 Seni Bilik Kejuruteraan B. RBT6
Bilik Kenanga
Makmal Kimia BLOK C

Stor Pekerja Makmal Sains 1 Makmal Fizik
Makmal Komputer 2
Tandas Makmal Komputer 1 B. RBT6 Tandas
Lelaki Perempuan

12

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

Pelan Bangunan Dan Bilik-bilik Darjah SMKAM 2019

Tandas 2UIA 2UM 3UM 3UIA 3UKM Tandas
Lelaki 3UUM 3UTM 3USM 3UPM Perempuan
2UKM 5UM 5UIA 5UKM 5UPM
2UTM 2USM 2UPM PI Etra 1UKM 5USM
Bilik Operasi 4UPM
Peperiksaan 4UKM

HUBDokument Pusat Sumber Bilik Teratai/ B. Tayangan Disiplin
asi
1UPM Dewan Terbuka 5UTM
4USM
1UIA B. 4UIA
Cina
BLOK E Pengawas

1USM 1UM PA/SEJ 5UUM
&GEO 4UTM
4UM

PM Stor Sukan

1UTM B.T AMIL B. TRANS B BK 4UMS 5UMS
BLOK G B.Transfor 4UUM
KANTIN RWT BLOK B
BLOK F AN
Masuk
KOOP SPBT BLOK A

BILIK GURU Bilik Melor
BLOK D
Makmal Sains 3 Makmal Sains 2 B.Pen.Khas B.Koko B. Masakan
Kamar Bahasa
B. Elektrik

Makmal Biologi B. Persediaan B. paip & enjin Seni Bilik Kejuruteraan B. jahitan
Bilik Kenanga
Makmal Kimia BLOK C

b. kayu

Stor Pekerja Makmal Sains 1 Makmal Fizik

Tandas Makmal Komputer 2 Makmal Komputer 1 B. L. Kej Tandas
Lelaki Perempuan

13

Makmal Biologi Makmal Sains 3 BLOK G B25/BIT1 B26/PIT2 B27/SEJGEO1 B28/PJK,PSV, Tandas
KANTIN Lelaki
BLOK F PMT2

B 24/MMT1 B23/BMT1 B22/PIetra

Tandas Makmal Kimia B. Persediaan Makmal Sains 2 B.Tamil B. TRANS B1/SEJEO1 B2/PJK,PSV1 B3/PIT1
Lelaki
B. RBT1 B.Transfo

B. RBT3 B. RBT2 KOOP B BK B. PA/SEJ B HUBDokument B29/MMT2
&GEO DG2 asi
RWT DG1 B21/BIT2

AN Bilik Operasi
Peperiksaan
Makmal Komputer 2 Stor Pekerja
Pusat Sumber B20/PIT3-2 B30/BMT2 B31/PIT3-1 B32/SEJGEO3 B33/MMT3

B4/SEJT5

14 Makmal Komputer 1 Makmal Sains 1 BLOK C BILIK GURU BLOK E Dewan Terbuka B19/BIT5 BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
BLOK D B5/BIT5

Makmal Fizik Bilik Melor Bilik Teratai/ B. Tayangan B18/BMT3

B6/MM,MTT5

B. RBT6 B17/PJK,
PSV/PMT3
SPBT Stor Sukan Pengawas Disiplin
B7/ GEO
,PA,EKON T5

Tandas Seni Bilik Kejuruteraan B.Pen.Khas B.Koko
Perempuan B. RBT6
B. RBT4 BLOK BB12/PIT4 B11/PIT5-2 B10/BMT5 B9/MMT5 B8/PIT-1 Tandas
Bilik Kenanga Kamar Bahasa B13/MMT4 B14/PJK,PMT4 B15BIT4 B16/geoT4 Perempuan
Masuk B36/BMT4 B35/PIT4-1 B34/SEJT4
BLOK A

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

WAKTU PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
SMK AIR MERAH

WAKTU MASA

TINGKATAN 1, 2 DAN 3 TINGKATAN 4 DAN 5

LOCENG 07.20 PAGI 07.20 PAGI
PERTAMA PERHIMPUNAN PAGI PERHIMPUNAN PAGI

1 07.45-8.15 07.45-8.15

2 08.15-8.45 08.15-8.45

3 08.45-9.15 08.45-9.15

4 09.15- 09.45 09.15- 09.45

5 09.45-10.10 (rehat) 09.45-10.15

6 10.10-10.40 10.15-10.40 (rehat)

7 10.40-11.10 10.40-11.10

8 11.10-11.40 11.10-11.40

9 11.40-12.10 11.40-12.10

10 12.10-12.40 12.10-12.40

11 12.40- 1.10 12.40- 1.10

12 01.10-1.40 01.10-1.40

13 01.40-2.10 01.40-2.10

15

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
ETIKA PROFESIONALISME PERKHIDMATAN SMK AIR MERAH 09000 KULIM

MASA BERTUGAS GURU (MENGIKUT KETETAPAN SESI PAGI )

1.1 Waktu masuk : Sebelum 7.20 pagi pada setiap hari persekolahan

1.2 Waktu balik : Selepas 2.30 petang kecuali hari Rabu 2.45 petang

1.3 Hari Sabtu : Bergantung kepada aktiviti yang dijalankan, guru – guru perlu hadir pada

8.00 pagi hingga sekurang – kurangnya jam 12.30 tengah hari.

1.4 Masa Bertugas Penolong – penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran:

1.4.1 Penolong Kanan Pentadbiran 7.30 pagi hingga 4.00 petang

1.4.2 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid pada hari – hari ditetapkan

1.4.3 Penolong Kanan Kokurikulum (mengikut Jadual Bertugas

1.4.4 Semua Guru Kanan Bidang Pentadbir)

1.5 Jadual aktiviti sukan/aktiviti kokurikulum/ tugas khas – wajib hadir mengikut ketetapan

yang akan diberitahu.

1.6 Guru yang melaksanakan tuisyen perlu membuat surat permohonan kepada pentadbir

sekolah. Guru hanya dibenarkan membuat tuisyen 4 jam sahaja sekiranya lebih dari 4 jam,

guru boleh dikenakan kompaun RM 3000 dan pentadbir dikenakan surcharge.

2. KEHADIRAN
2.1 Rekod Kehadiran

2.1.1 Semua guru wajib merekodkan kehadiran (waktu hadir dan waktu pulang) dalam sistem
Kad Perakam Waktu kerja.

2.1.1 Guru perlu memaklumkan pergerakan keluar contoh : mesyuarat / bengkel / kursus dan
merekod dalam Buku Pergerakan Keluar Guru.

2.1.2 Jika tidak dapat hadir sekolah kerana sakit guru dan staf perlu:

2.1.2.1 Telefon, mesej ke sekolah kepada Pengetua/Pen. Kanan dengan kadar segera
memaklumkan sakit dan memohon cuti sakit dan perlu memaklumkan dengan
kadar segera kepada Guru Kanan supaya jadual ganti kelas dapat segera
disediakan.

2.1.2.2 Serahkan Sijil Sakit untuk pengesahan Pengetua dan seterusnya kepada
Pembantu Operasi untuk rekod.

2.1.2.3 Cuti Bersalin: sebaik sahaja mendapat sijil Cuti Bersalin, perlu serahkan dengan
kadar segera untuk urusan pengambilan Guru Ganti

2.1.3 Keluar Kawasan Sekolah
2.1.3.1 Semasa bertugas, semua staf perlu berada di dalam kawasan sekolah.
2.1.3.2 Jika perlu meninggalkan kawasan sekolah untuk tujuan urusan rasmi / kecemasan,
semua staf perlu :
2.1.4.3 Memaklumkan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Pentadbiran (jika Pengetua
bertugas di luar sekolah), untuk tujuan kebenaran.
2.1.4.4 Semua staf yang perlu keluar kawasan sekolah mesti melengkapkan Buku
Permohonan Keluar Sekolah dan memasukkan dalam Sistem Kehadiran semasa
hendak keluar.

16

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

2.1.4 Guru/Staf yang mendapat Cuti Istimewa kerana isteri bersalin (7 hari) atau ahli keluarga
terdekat meninggal dunia (3 hari kerana kematian suami /isteri / ibu kandung/bapa
kandung / anak/ ibu dan bapa mertua) perlu memaklumkan kepada Pembantu Tadbir
untuk dimasukkan dalam sistem kehadiran.

2.1.5 “Time – Off slip” yang diperolehi daripada doktor tidak boleh digunakan untuk
2.1.6 mendapatkan cuti. Slip ini hanya dokumen yang mengesahkan bahawa guru keluar
daripada kawasan sekolah dan diperakukan oleh doktor berkenaan bahawa seseorang
guru itu telah menerima rawatan pada masa berkenaan.Kehadiran hari tersebut dikira
selepas 4 jam berada di sekolah.
Majlis Rasmi Sekolah – Semua guru wajib hadir ke semua majlis rasmi sekolah sama
ada diadakan di kawasan sekolah atau di luar. Contoh Majlis Rasmi Sekolah:
Perhimpunan Rasmi Mingguan setiap hari Ahad,Perhimpunan Kokurikulum,Bacaan
Yaasin, Hari Anugerah Cemerlang, Mesyuarat -mesyuarat yang ditetapkan, Kursus -
kursus atau Latihan Dalam Perkhidmatan, Pertandingan – pertandingan dan
seumpamanya.

3. CUTI REHAT
3.1 Guru layak memperolehi 10 hari Cuti Rehat dalam 1 tahun. Cuti rehat bukan hak, ertinya
ia hanya dibenarkan diambil setelah permohonan dibuat terlebih dahulu, disokong oleh
Penolong Kanan (bagi guru) / Ketua Pembantu Tadbir (bagi staf sokongan) sebelum
diluluskan oleh Pengetua. Peraturan Dalaman Jabatan Pendidikan Negeri telah
menetapkan bahawa cuti hendaklah ditaburkan sepanjang tahun, dengan separuh
untuk 6 bulan pertama dan separuh lagi untuk 6 bulan kedua.
3.2 Prosedur Permohonan Cuti Rehat:
3.2.1 Rancang cuti / bincang dengan Penolong Kanan untuk disokong
3.2.2 Isi Borang Permohonan Cuti dan memohon kelulusan daripada Pengetua
3.2.3 Permohonan mendadak /segera melalui telefon adalah sangat tidak digalakkan.
3.3 Guru yang memohon CRK di WAJIBKAN mendapat penggantian (oleh guru lain)
sebelum menghantar borang untuk permohonan dan kelulusan. Sekiranya tiada
penggantian , guru diminta menggantikan waktu tersebut pada waktu lain atau
menyediakan bahan PdPc yang lengkap serta serahkan kepada PK Pentabdiran.

4. SEKOLAH ADALAH KAWASAN TEMPAT KERJA
4.1 Semua guru mesti sentiasa berada di dalam kawasan sekolah/ di dalam kelas(jika ada
kelas)
4.2 Guru dilarang berniaga / menerima kedatangan jurujual yang tidak dibenarkan oleh pihak
pentadbir sekolah
4.3 Guru tidak dibenarkan membawa orang asing ke kawasan sekolah tanpa mendapat
kebenaran Pengetua

5. PAKAIAN & KASUT
5.1 Semua guru dan semua staf sokongan adalah Penjawat Awam dan dengan ini adalah
tertakluk kepada Peraturan Berpakaian Penjawat Awam semasa menjalankan tugas rasmi
dan semasa berada di dalam kawasan bertugas.(Ruj:SPP Bil. 2 Tahun1985, Pekara 6
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993, SPP Bil 1/2006, SPP
Bil1/2008, SPP Bil 9/2013).

17

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

5.2 Penampilan diri, khususnya pemilihan pakaian ke pejabat hendaklah mengikut peraturan
yang ditetapkan. Penampilan tidak semestinya perlu berlumba-lumba mengikut perubahan
fesyen seumpamanya pakaian ke pejabat merupakan satu bentuk peragaan. Yang
penting, ia perlu sopan , bersesuaian dan tidak menjolok mata, tidak ketat agar ianya
tidak menyalahi tuntuan agama dan budaya masing-masing serta peraturan yang
ditetapkan

5.3 Semua guru dan semua staf sokongan adalah mestilah memakai kasut bertutup, berwarna
gelap, stoking berwarna gelap (lelaki), kasut hendaklah bertumit tidak lebih dari
2.0”(perempuan).

6. SEMUA GURU ADALAH PENGUATKUASA DISIPLIN MURID (Rujuk SPI dilampirkan)
6.1 Guru hendaklah bertindak dengan menegur / mengambil tindakan kepada masalah disiplin
murid, khasnya dalam aspek – aspek berikut:
6.1.1 Adab dengan guru dan adab sesama murid
6.1.2 Peraturan di kantin
6.1.3 Merayau di luar kelas/bilik darjah
6.1.4 Tidak berada di dalam kelas semasa waktu rehat
6.1.5 Ketrampilan sebagai murid sekolah (pakaian sekolah/rambut)
6.1.6 Vandalisma, khususnya perabot di dalam kelas dan harta benda sekolah amnya

7. BUKU REKOD MENGAJAR
7.1 Setiap guru akan diberikan sebuah buku rekod mengajar dan buku rekod pemantauan
PdPc, guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut
7.2 Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan dilengkapkan dengan
maklumat – maklumat berikut: (Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bi..3/1999 dan P.U.(A)) 531 –
Peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1977, iaitu:
7.2.1 Butir Peribadi Guru
7.2.2 Jadual Waktu Peribadi dan Kelas
7.2.3 Sukatan Pelajaran
7.2.4 Rancangan Pelajaran
7.2.5 Senarai Buku Teks dan Buku Rujukan
7.2.6 Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian
7.2.7 Headcount Kelas dan Mata Pelajaran yang diajar
7.2.8 Markah Ujian / Peperiksaan yang dikemaskini
7.2.9 Catatan Kehadiran Mesyuarat / Bengkel / Kursus
7.3 Buku Rekod Mengajar mesti dibawa ke kelas semasa sesi Pengajaran dan Pembelajaran
(Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas dalam 5.2)
7.4 Buku ini hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Khamis atau hari terakhir
persekolahan untuk disemak dan ditanda tangani oleh pentadbir sekolah
7.5 Jika seseorang guru bercuti atau berkursus, Buku Rekod Mengajar perlu
diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran

8. MESYUARAT / TAKLIMAT / PERJUMPAAN GURU
8.1 Semua guru diwajibkan menghadiri mesyuarat / taklimat yang diberikan oleh Pengetua /
Penolong Kanan seperti yang telah ditetapkan.
8.2 Sekiranya seseorang guru tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab, guru berkenaan
hendaklah memaklumkan kepada Pengetua sekurang – kurangnya sehari sebelum
mesyuarat dengan menyerahkan Surat Makluman Sebab Ketidakhadiran.

18

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

8.3 Guru – guru juga wajib hadir dalam mesyuarat yang dikendalikan oleh Guru Kanan Bidang
/ Ketua Panitia / Setiausaha Sukan / Ketua – ketua Penasihat Persatuan/Kelab/Unit dan
mana – mana jawatan yang seumpamanya.

8.4 Semua ketidakhadiran guru perlu disusuli dengan Surat Tunjuk Sebab Ketidakhadiran
kepada Pengetua.

9. MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

9.1 Jadual ganti akan dibuat oleh Guru Kanan pada petang setiap hari persekolah.
9.2 Guru – guru yang perlu bertugas di luar seperti perlu menghadiri mesyuarat/ kursus dan

sebagainya perlu merancang kerja untuk murid dan serahkan bahan-bahan kepada
Penolong Kanan Pentadbiran untuk kegunaan Guru Ganti
9.3 Semua guru perlu tahu jadual ganti yang akan ditentukan oleh Guru Kanan.
9.4 semua guru yang telah mengetahui tarikh kursus, mensyuarat, taklimat dan lain-lain yang
berkaitan lebih awal perlu memaklumkan kepada GK yang membuat Jadual Ganti
sekurang-kurangnya sehari lebih awal supaya jadual ganti dapat dibuat lebih awal .
9.5 Semua Guru Kanan perlu memastikan bahawa semua panitia di bawahnya menyediakan
bahan untuk digunakan sewaktu relief (guru relief apabila ada guru yang sakit)

10. JADUAL WAKTU / JADUAL GANTI
10.1 Guru Kelas hendaklah memastikan satu salinan Jadual Waktu Kelas dipamerkan di dalam
kelas sendiri.
10.2 Semua guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar sepenuhnya.
10.3 Guru – guru yang mengajar mesti berada di dalam kelas / tempat mengajar mengikut
jadual yang ditetapkan. Guru – guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas kecuali
dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan atas tugas rasmi.
10.4 Semua guru mesti mematuhi Jadual Waktu Ganti yang ditetapkan kerana Jadual Waktu
Ganti dianggap sebagai waktu mengajar. Oleh itu, guru mesti berada dalam kelas sewaktu
Jadual Waktu Ganti.
10.5 Semua guru hendaklah melekatkan slip Jadual Waktu Ganti di dalam Buku Rekod
Mengajar.

Hari Jadual Guru Kanan (Relief)
AHAD GKSM
ISNIN GKTV
SELASA GKB
RABU
KHAMIS PKP (sekira PKP tiada ganti PK HEM)
GKK

11. MELAKSANAKAN ARAHAN / TUGAS
11.1 Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas, contohnya mewakili sekolah membawa
murid/menghadiri mesyuarat/mengarahkan murid melakukan sesuatu tugas, maka tugas
itu hendaklah dilakukan oleh guru berkenaan dan staf yang ditugaskan tidak dibenarkan
mengarahkan orang lain tanpa kebenaran Pengetua.
11.2 Sekiranya sesuatu tugas itu terpaksa diserahkan kepada staf lain walaupun dipersetujui
oleh staf yang menggantikan, mestilah mendapat kebenaran daripada Pengetua terlebih
dahulu.

19

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

11.3 Tugas pengurusan yang sepatutnya dilakukan oleh guru tidak boleh diserahkan kepada
murid, contohnya memegang / menyimpan kunci bilik – bilik khas di sekolah menanda
Buku Jadual Kedatangan, dan seumpamanya.

12. PENGGUNAAN ALAT / PERALATAN MILIK SEKOLAH
12.1 Guru – guru mesti bertanggungjawab menjaga alat / peralatan milik sekolah yang
digunakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
12.2 Barang – barang/peralatan yang dipinjamkan hendaklah dipulangkan setelah
menggunakannya. Barang – barang/peralatan milik sekolah tidak boleh dibawa balik ke
rumah tanpa kebenaran pentadbir sekolah.
12.3 Sebarang kerosakan / kehilangan perlu dilaporkan dengan segera.

13. KESELAMATAN PELAJAR
13.1 Semua guru yang mengajar dalam bilik darjah, makmal, bilik – bilik khas, surau, bengkel –
bengkel, padang adalah bertanggungjawab terhadap keselamatan murid di bawah
jagaannya. Oleh itu, guru hendaklah berhati – hati dan mengawal rapi gerak – geri murid
supaya tidak berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan.
13.2 Sesi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani sentiasa dibawah kawalan guru
dan tidak boleh dijalankan di padang semasa hujan, waktu guruh dan kilat .
13.3 Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang bertanggungjawab hendaklah
mengambil tindakan segera dan melaporkan kepada guru bertugas dan
Pengetua/Penolong Kanan.
13.4 Guru Kanan Mata Pelajaran adalah bertanggungjawab menyediakan prosedur langkah –
langkah keselamatan bagi bidang mata pelajaran masing – masing .
13.5 Guru Kelas / Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab melaporkan kepada Pengetua/
Penolong Kanan sebarang kerosakan peralatan atau apa sahaja unsur - unsur bahaya.

14. MAJLIS STAF / GURU SEBAGAI AHLI PERSATUAN
14.1 Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik adalah ahli staf.

15. ORANG LUAR BERJUMPA GURU / MURID
15.1 Orang luar termasuk jurujual tidak boleh berjumpa guru dan kakitangan tanpa kebenaran
Pengetua / Penolong Kanan .
15.2 Orang luar(dengan kebenaran masuk ke kawasan sekolah) dilarang berjumpa guru atau
murid di bilik darjah semasa guru mengajar.

16. MENULIS SURAT RASMI
16.1 Semua surat berkaitan hal sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis melalui Pengetua
supaya disalurkan kepada pihak tertentu dengan tatacara yang ditetapkan.
16.2 “Letterhead” sekolah hanya boleh digunakan dengan kebenaran Pengetua dan surat
“Letterhead” sekolah wajib ditanda tangan oleh Pengetua .

17. KUNJUNGAN GURU KE JABATAN PENDIDIKAN NEGERI / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
17.1 Guru tidak dibenarkan ke Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah untuk
urusan peribadi pada waktu sekolah.
17.2 Guru perlu memakai pakaian bekerja dengan tanda nama semasa membuat kunjungan ke
Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah untuk urusan rasmi.

20

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

18. BILIK GURU
18.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini
termasuk keselamatan segala peralatan di dalam bilik guru.
18.2 Majlis staf adalah bertanggungjawab menguruskan bilik guru dan membentuk
Jawatankuasa Bilik Guru.

19. BUKU STOK / INVENTORI / KUNCI SEKOLAH
19.1 Guru Kanan / Ketua Panitia / Guru Penyelaras Unit bertanggungjawab menguruskan Buku
Stok atau inventori dan memastikan maklumat dalam stok atau inventori adalah tepat,
lengkap dan sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari semasa ke semasa olen
Pengetua / Penolong Kanan.
19.2 Semua kunci mesti disimpan di pejabat sekolah. Guru yang menyimpan kunci bilik – bilik
tertentu mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua.

20. AKTIVITI HARI SABTU / JUMAAT / CUTI UMUM
Kawasan sekolah adalah kawasan larangan pada hari – hari bukan persekolahan. Mana – mana
aktiviti tidak dibenarkan dijalankan di kawasan sekolah pada hari cuti, kecuali:

20.1 Aktiviti kokurikulum yang rutin; contohnya aktiviti sepanjang tahun seperti:
20.1.1 Pasukan Unit Beruniform / Kelab Seni Mempertahankan Diri
20.1.2 Aktiviti bermusim seperti Permainan / Olahraga

20.2 Aktiviti One Off; contohnya pertandingan / aktiviti pentas yang telah ditetapkan
20.3 Syarat:

20.3.1 Disertai oleh Guru Penasihat
20.3.2 Ada senarai murid yang terlibat dalam rekod Guru Penasihat
20.3.3 Guru Penasihat membuatkan jadual, edarkan kepada Pengetua / PKP / PKH /

PKK dan Pengawal Keselamatan Sekolah
20.3.4 Murid tidak boleh merayau di kawasan lain selain daripada tempat aktiviti
20.3.5 Bagi aktiviti sepanjang tahun yang melibatkan jurulatih luar, Guru Penasihat perlu

mendapatkan butiran diri jurulatih tersebut dan menyerahkan sesalinan butiran
tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum (untuk difailkan) dan Pengawal
Keselamatan untuk tujuan kebenaran masuk ke kawasan sekolah. Guru Penasihat
juga perlu berada bersama-sama jurulatih luar sepanjang tempoh latihan

21. PERHIMPUNAN SEKOLAH
21.1.1 Perhimpunan Harian – Setiap Hari
21.1.2 Semua murid tidak dibenarkan berada di dalam kelas sehingga tamat waktu
perhimpunan (melainkan hari hujan). Semua murid dikehendaki berkumpul di
Dataran Perhimpunan, atau di tempat yang ditetapkan di SMK Air Merah.
21.1.3 Wajib dihadiri oleh semua murid serta guru dan dikendalikan olehGuru Bertugas.
21.1.4 Keberadaan guru semasa perhimpunan rasmi adalah diwajibkan
21.1.5 Semua guru diminta menandatangani kehadiran perhimpunan.

21.2 Perhimpunan Harian DIBATALKAN jika:
21.2.1 Diarahkan oleh Pengetua atas sebab – sebab tertentu.
21.2.2 Ada Ujian / Peperiksaan
21.2.3 Sekiranya Perhimpunan Harian dibatalkan, Guru Kelas hendaklah masuk ke kelas
masing – masing (7.40 pagi hingga 8.10 pagi) untuk pengurusan atau “house
keeping” kelas.

21

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

22. SURAT KEBENARAN WARIS
22.1 Semua aktiviti sekolah yang dilaksanakan di luar kawasan sekolah atau di luar waktu
persekolahan :
22.1.1 Guru – guru Penasihat / bertanggungjawab terlebih dahulu wajib mengeluarkan
Surat Kebenaran Waris untuk ditandatangan oleh Pengetua setelah menulis
nama murid pada surat tersebut (ditandatangan secara hidup atau dicop Sekolah
(bulat) pada di bahagian bawah sebelah kanan surat). Ini adalah untuk
mengelakkan sebarang unsur penyelewengan penggunaan surat kebenaran waris
oleh muridlain .
Guru – guru Penasihat / Pengiring adalah bertanggungjawab terhadap segala hal
pengurusan dan kebajikan murid berkenaan mengikut surat pekeliling yang
berkaitan

23. PROJEK AMAN
23.1 Perjumpaan PPD bersama SLT dan MLT diadakan setiap minggu pada hari Selasa.
( Perubahan tertakluk kepada pihak atasan)

PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM)

1.0 Pengenalan

BJKM merupakan dokumen rasmi yang penting dan sah dari segi perundangan dan kewangan.
Ia juga digunakan bagi merekod kedatangan murid setiap hari persekolahan dan sebagai rujukan
maklumat murid.

1.1 Objektif

a) Memberi pendedahan tentang cara mengurus dan mengendalikan Buku Jadual

Kedatangan Murid.

b) Menyelaras cara mengendalikan maklumat dalam BJKM

1.2 Peraturan Pengurusan BJKM

a) BJKM perlu disimpan di tempat selamat.
b) Di bawah jagaan guru tingkatan.
c) Buku Jadual Kedatangan Murid hanya boleh dibalut dengan pembalut lutsinar.
d) Murid tidak boleh mengambil, mencatat dan mengembalikan BJKM ke pejabat.
e) Penggunaan sebarang jenis pemadam tidak dibenarkan. Jika berlaku kesilapan, sila

batalkan dengan melukis garis pada kesalahan dan tandatangan ringkas.
f) Butir-butir di dalam BJKM hendaklah ditulis terus dan tidak boleh dilekatkan kertas lain

atau seumpamanya dengan alasan supaya bersih atau sebagainya.
g) Sekiranya berlaku kehilangan, guru kelas hendaklah membuat laporan kepada pihak

pengurusan sekolah untuk dibuat laporan polis.
h) BJKM hendaklah diambil pada permulaan hari persekolahan dan dikembalikan ke

pejabat selewat-lewatnya 9.00 pagi setiap hari
i) Buku tersebut tidak boleh disimpan di atas meja guru atau dibawa balik ke rumah dan

mesti sentiasa berada di pejabat sekolah.
j) Semua ruangan pada setiap muka surat mestilah diisi dengan cermat dan betul.
k) Surat Jabatan Pelajaran Negeri yang membenarkan seseorang murid bukan warganegara

belajar di sekolah berkenaan hendaklah dicatatkan di ruangan catatan.

22

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

l) Tandakan Jadual Kedatangan ini dengan dakwat hitam atau biru. Hanya gunakan satu
warna sahaja bagi menulis keseluruhan maklumat. Guru tingkatan bertanggungjawab
menanda kehadiran kelas pada setiap hari dan menutup BJKM pada hari akhir belajar
setiap bulan.

*CATATAN: Sekiranya Guru Tingkatan tidak hadir,

Penyelia Tingkatan bertanggungjawab melengkapkannya. Sekiranya kedua-dua guru berkenaan tidak
hadir, guru lain akan diminta untuk menjalankan tugas tersebut.

2.0 Maklumat Dalam Buku Jadual Kedatangan Murid

2.1 Muka Depan

Isikan butiran di muka hadapan menggunakan huruf besar dengan jelas dan terang.

CONTOH:

a) NAMA SEKOLAH : SMK AIR MERAH

b) ALAMAT SEKOLAH : 09000, KULIM,

KEDAH DARUL AMAN.

c) TINGKATAN : ........................

d) TAHUN : 2019

e) NAMA GURU : ...........................................................

PERINGATAN: Jika berlaku pertukaran guru kelas, catatkan nama guru

Bersama – sama tempoh beliau menjadi guru kelas tersebut.

Contohnya : PN NURAISHAH BINTI MOHD KHALID (JANUARI - MAC)

PN MARIAM BINTI YUSOFF (APRIL ____ )

2.2 Jadual Kedatangan Harian

a) Nombor pendaftaran murid .
i. Ditulis pada setiap bulan lengkap.
Contoh: 0001/17

ii. Nombor Pendaftaran Murid Rayuan Bersekolah Semula dari sekolah yang sama perlulah
menggunakan nombor pendaftaran asal.

b) Nama penuh.

i. Mengikut nama seperti dalam Kad Pengenalan dan ditulis dengan HURUF
BESAR mengikut jantina dan abjad bagi setiap bulan.

23

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

ii. Jika ada murid yang baru mendaftar atau murid rayuan bersekolah semula tuliskan
nama murid tersebut di bahagian bawah nama murid yang sedia ada dan kekal hingga
ke hujung tahun.

iii. Nama murid yang berpindah, berhenti atau dibuang sekolah perlu dikekalkan dalam
BJKM pada ruang asalnya sehingga hujung tahun.

c) Jantina : Tuliskan ‘L’ atau ‘P’ bagi setiap murid.

d) Cara menanda kehadiran:

i. Tandakan ‘/’ sekiranya murid hadir.
ii. Tandakan ‘O’ sekiranya murid tidak hadir tanpa sebab.
iii. Tandakan‘S’ dalam bulatan sekiranya tidak hadir bersebab.(surat pengesahan

daripada ibu bapa/ penjaga atau sijil sakit).
iv. Tandakan ‘L’ dalam bulatan sekiranya murid lewat dan murid ini dikira hadir.
v. Tandakan ‘W’ dalam bulatan sekiranya murid mewakili sekolah dan dikira hadir.
vi. Tandakan ‘G’ dalam bulatan sekiranya murid digantung persekolahan dan dikira tidak

hadir.
e) Jika seseorang murid meninggalkan kelasnya sebelum cukup dua jam dia berada di dalam kelas

itu maka kedatangannya hendaklah tandakan sebagai murid yang tidak hadir.

f) Hari cuti kelepasan hendaklah ditandakan di ruangan berkenaan.

g) Jumlah kedatangan dan jumlah murid yang tidak hadir hendaklah dicatatkan pada slip kehadiran
dan diserahkan kepada PKH pada waktu pertama setiap hari

h) Lajur Ringkasan.

i) Hitung Panjang Kedatangan

Jumlah kedatangan murid-murid yang sebenarnya dibahagi dengan bilangan hari belajar. Jika hasil
adalah dalam perpuluhan, hendaklah digenapkan atau dibundarkan.

= Jumlah kedatangan murid sebenar

Jumlah bilangan hari belajar
Contoh : 630 = 28.63

20
= 29 (nombor bulat )

ii) Peratus kedatangan
= Jumlah kedatangan murid sebenar x 100
Jumlah kedatangan murid sepatutnya
Contoh : 630 x 100 = 84.22%
748
= 84.2% ( satu tempat perpuluhan)

iii)Hitung Panjang Bilangan Murid ialah jumlah kedatangan murid yang sepatutnya dibahagi
dengan bilangan hari belajar. Jika hasil adalah dalam perpuluhan maka hendaklah digenapkan
atau dibundarkan.

= Jumlah Kedatangan sepatutnya / Bil. hari belajar

Contoh : 748 / 22 = 34 ( nombor bulat)

24

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

iv)Jumlah murid dalam daftar hujung bulan lepas

Bagi bulan Januari tandakan “ –“
Bagi bulan-bulan selepas Januari isikan bilangan murid dalam kelas pada hujung bulan
lepas.

v) Jumlah murid yang masuk :
Untuk bulan Januari, bilangan murid ialah jumlah murid yang ada dalam jadual
kedatangan. Bagi bulan-bulan berikutnya rujuk contoh di bawah.

Contoh : untuk bulan Februari

Jumlah murid dalam daftar hujung Januari = 36

Jumlah murid yang masuk = 2

Jumlah murid yang keluar = 1

Jumlah murid dalam daftar pada hujung Februari =

2.3 Analisa Kedatangan Setahun

i. Jumlah Murid adalah bilangan murid dalam kelas pada akhir bulan berkenaan.
ii. Hitung Panjang Kedatangan dan Peratus Kedatangan perlu diisi dengan merujuk kepada

ruangan ringkasan setiap bulan berkenaan.
iii. Catatan : Di ruangan ini dicatatkan bilangan murid yang baru masuk atau keluar pada

bulan berkenaan.
iv. Bagi bulan Disember , isikan ruangan jumlah murid sahaja.

2.4 Pernyataan Bulan Mengikut Bangsa.

i. Jumlah murid mengikut bangsa pada muka surat ini dikira berdasarkan jumlah murid
untuk bulan berkenaan.

ii. Analisa keturunan : Lain-lain bangsa melibatkan Ceylonese/Sri Lankan, Pakistan,
Indonesia dan Thai. Keturunan Punjabi dicatatkan sebagai India. Rujuk sijil kelahiran
murid untuk kepastian.

iii. Guru perlu tandatangan pada setiap bulan.
iv. Ruangan catatan: Catatkan bilangan murid keluar/masuk.

Contoh: 1 murid Melayu masuk, 2 murid Cina keluar.
v. Maklumat di ruangan jumlah dan jumlah besar adalah sama.
vi. Isikan ruangan berkenaan bagi bulan Januari hingga bulan Disember.

2.5 Pernyataan Bulan Mengikut Agama

i. Jumlah murid mengikut agama pada muka surat ini dikira berdasarkan jumlah murid untuk
bulan berkenaan.

ii. Analisa Agama: Islam, Buddha, Hindu dan Kristian. Selain daripada agama yang di atas
dicatatkan di ruangan Agama lain.

iii. Guru perlu tandatangan pada setiap bulan.
iv. Ruangan Catatan: Catatkan bilangan murid keluar/masuk.

Contoh: 1 murid Kristian masuk/keluar.

25

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

2.6 Bayaran Khas
i. Menulis bayaran tambahan dan nombor resit dalam setiap ruangan yang disediakan bagi
setiap murid.
ii. Bagi murid yang berpindah kelas, Guru Tingkatan asal mencatatkan
“BERPINDAH KE TINGKATAN....., TARIKH, ” di lajur catatan.
Guru tingkatan baharu mencatatkan ”BERPINDAH DARI TINGKATAN...., TARIKH, N0.
RESIT” di lajur catatan.

iii. Bagi murid yang berpindah masuk dari sekolah lain, Guru Tingkatanperlu mencatatkan
”BERPINDAH MASUK DARI SMK....., TARIKH, NO. RESIT” di lajur catatan. Murid baru
tanpa resit pembayaran mesti membuat Bayaran Tambahan sepenuhnya.

Iv Bayaran PIBG, Koperasi dan bayaran-bayaran lain yang tidak termasuk dalam pakej tidak
perlu dicatatkan dalam Jadual Kedatangan Murid. Bayaran-bayaran ini dicatatkan dalam
Buku Persediaan Mengajar Guru Tingkatan berkenaan.

2.7 Maklumat Peribadi
i. Lengkapkan semua maklumat dalam ruangan berkenaan selewat – lewatnya akhir bulan
Januari.
ii. Tarikh masuk sekolah adalah tarikh murid mendaftar pada hari pertama di sekolah.
iii. Nombor rujukan surat-surat untuk Murid Bukan Warga Negara perlu dicatat di ruangan
catatan.

2.8 Maklumat Peribadi Ibubapa / Penjaga
i. Lengkapkan semua maklumat dalam setiap ruangan dengan teliti dan kemas selewat –
lewatnya pada akhir bulan Januari.
ii. Tarikh murid meninggalkan kelas adalah tarikh murid pindah/ berhenti/ dibuang
iii. Sijil berhenti perlu dikeluarkan bagi murid yang berhenti sekolah/ ke
Kolej Vokasional / ke institusi pendidikan swasta.

iv. Alamat rumah hendaklah ditulis dengan pen. Jika murid berpindah catatkan tarikh murid
berpindah.

2.9 Kegiatan Kokurikulum
i. Semua maklumat mesti dilengkapkan selewat-lewatnya pada penghujung Bulan Januari.
ii. Setiap murid mesti menganggotai sekurang-kurangnya satu
persatuan/kelab, satu permainan, satu badan beruniform dan satu rumah sukan.

26

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

PERATURAN PONTENG SEKOLAH
ORDINAN PELAJARAN 1957,

PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN
(DISIPLIN SEKOLAH) 1959

BILANGAN HARI PELAJAR TIDAK HADIR BERTERUSAN :

AMARAN PERTAMA 3 HARI = 10 HARI
AMARAN KEDUA 3 + 7 HARI = 17 HARI
AMARAN KETIGA 10 + 7 HARI = 31 HARI
BUANG SEKOLAH 17 + 14 HARI

BILANGAN HARI PELAJAR TIDAK HADIR BUKAN BERTURUT-TURUT :

AMARAN PERTAMA 10 HARI = 20 HARI
AMARAN KEDUA 10 + 10 HARI = 40 HARI
AMARAN KETIGA 20 + 20 HARI = 60 HARI
BUANG SEKOLAH 40 + 20 HARI

DASAR-DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

Sistem pendidikan Negara perlu ditransformasikan secara menyeluruh untuk memenuhi hasrat dan
aspirasi rakyat Malaysia yangbersedia untuk menghadapi cabaran abad ke-21.Transformasi ini merupakan
tanggungjawab yang sukar dicipta tanpa kerjasama dan sokongan padu semua pihak yang
berkepentingan.Kementerian perlu merancang dengan teliti supaya langkah yang diambil tidak terlalu
membebankan dan supaya penambahbaikan dilaksanakan secara berterusan.Transformasi ini dirancang
untuk jangka masa 13 tahun.Fokus awal ialah menangani kelemahan dalam sistem sedia ada dan
menyediakan asas system pendidikan baharu secara radikal. Gelombang transformasi seterusnya akan
memacu penambahbaikan kea rah mendorong inovasi berterusan untuk melahirkan generasi muda yang
cemerlang pada peringkat antarabangsa dan berupaya menghadapi cabaran.

27

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

OBJEKTIF UTAMA
1. Memahami prestasi dan cabaran semasa Sistem Pendidikan Malaysia dengan tumpuankepada
akses, kualiti,ekuiti, perpaduan dan kecekapan.
2. Mewujudkan Visi dan Aspirasi yang jelas untuk system pendidikan dan setiap murid bagi 13
tahun akan datang.
3. Menggariskan program transformasi bagi sistem pendidikan, termasuk perubahan penting
dalam Kementerian Pelajaran Malaysia.
3 GELOMBANG
1. Gelombang 1( 2012-2015 = RMK10) menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan
memberi sokongan gujru dan tumpuan kepada kemahiran asas.
2. Gelombang 2(2016-2020 = RMK 11) pula mempercepatkan penambahbaikan sistem.
3. Gelombang 3(2021-2025 = RMK 12) kearah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel.
5 ASPIRASI SISTEM
1. AKSES
- 100% enrolmen merentas semua tahap ( dari Prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020)
2. KUALITI dalam kalangan Negara
- Kelompok 1/3 ke atas berdasar pentaksiran PISA, TIMSS
3. EKUITI
- 50% mengurangkan jurang pencepaian antara bandar-luar bandar, jantina dan merapatkan jurang sosio-
ekonomi menjelang 2020.
4. PERPADUAN
- Sistem yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian.
5. KECEKAPAN
- Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid dalam bajet tahun semasa.
6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan
2. Kemahiran Berfikir
3. Kemahiran Memimpin
4. Kemahiran Dwibahasa
5. Etika dan Kerohanian
6. Identiti Nasional.

28

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

GELOMBANG PERTAMA 2013-2015 (9 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA)

1. 100% literasi murid dalam Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) dan menguasai kemahiran
numerasi selepas 3 tahunpersekolahan; sasaran untuk BI akan ditentukan selepas garis asas
diperoleh.

2. 92% Prasekolahan; 98% Sekolah Rendah ;95% enrolmen Menengah Rendah.
3. .Pengurangan 25% jurang antara bandar dengan luar bandar.
4. Mempertingkatkan prestasi kualiti pendidikan Malaysia berdasar pentaksiran PISA dn TIMSS.
5. Pada akhir Gelombang 1- Enrolmen murid prasekolah dan rendah mencapai 100%, manakala enrolmen

menengah atas mencapai 90%.
6. Pada akhir Gelombang 2- Mengurangkan 50% jurang antara bandar dan luar bandar, dan

mengurangkan 25% jurang jantina dan sosio-ekonomi.
7. Pada akhir Gelombang 1- Memperbaiki kedudukan(ranking) Negara dalam kelompok 1/3 teratas

berdasar pentaksiran PISA dan TIMSS.
8. Pada akhir Gelombang 1- Mengekalkan atau meningkatkan enrolmen murid.
9. Pada akhir Gelombang 1- Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dengan luar bandar; dan

mengurangkan 50% jurang sosio-ekonomi dan jantina murid.

11 ANJAKAN PENDIDIKAN

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggerisd.
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Meningkatkan kualiti guru dan menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN,PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian Pelajaran.
9. Memperluaskan jalinan kerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sector swasta.
10. Memaksimumkan pulangan bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
11. Meningkatkan Ketelusan akauntabiliti awam.

GELOMBANG KEDUA 2016-2020

1. Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pendalaman, sekolah kurang guru dan sekolah murid
untuk menangani isu kapasiti.

2. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambahbaik latihan pra
perkhidmatan untuk memugarkan profesion perguruan

3. Memperluaskan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan
dalam semua mata pelajaran, pemikiran,kepemimpinan, etika/kerohanian dan identity nasional.

4. Memperluaskan tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal
pendidikan vokasional swasta.

5. Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat
menengah bagi menigkatkan standard kandungan dan pembelajaran standing dengan standard
antarabangsa.

6. Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan Kementerian, JPN, PPD untuk
meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan.

29

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

7. Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti Orang Asli dan kumpulan
minority lain, pintar cergas dan berkeperluan khas.

8. Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk Immersion Bahasa Inggeris
dan mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penggunaan
pelbagai bahasa.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan PBS
merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (Intelek), afektif
(emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
akademik.

PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah secara terancang mengikut
prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan di sekolah oleh guru-guru mat
ape;ajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani,
Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik.

DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS
(MBMMBI)

Dasar memartabatkan Bahasa Malaysia memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) merupakan
dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan setelah pemansuhan Dasar Pengajaran dan Peembelajaran
Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

Strategi memartabatkan Bahasa Malaysia melibatkan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
Pengantar bagi matapelajaran Sains dan Matematik di sekolahkebangsaan dan menengah serta
penambahbaikan terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.Tujuanutama
memartabatkab Bahasa Malaysia adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan
yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina Negara
bangsa untuk mencapai hasrat 1 Malaysia.

Matlamat utama MBMMBI adalah melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin untuk
menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang standard,membina modal insan yang
mampu mengakses pelbagai bidang ilmu memalui pelbagai media seperti ICT serta membentuk murid
yang mempunyai jati diri yang kuat,progresif, dinamik dan mempu bersaing di peringkat antarabangsa
ke arah mencapai Negara maju

.

30

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH

SARANA IBU BAPA
Suatu alat digunakan oleh ibu bapa bagi membangun,memantap dan memperkasa penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak.
Objektif : Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak –anak di dalam dan di luar
sekolah.
SARANA SEKOLAH
Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan kuminiti
bagi menggalakna ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam pembelajaran murid.
Objektif : Meningkatkan kerjasama antara ibu bapa , komuniti dan pihak sekolah dalam menyediakan 6
elemen yang menyokong pembelajaran bagi membantu murid mencapai kecemerlangan holistik.
SATU MURID SATU SUKAN (1M 1S)
Dasar Satu Murid 1 Sukan (1M1S) mewajibkan semua murid menyertai sekurang –kurangnya 1 aktiviti
sukan di sekolah . Dasar ni menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi
tumpuan kea rah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan
Sukan Untuk Kecemerlangan.Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kuran aktif
supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama,bakat murid yang berpotensi
akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS)

31

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
32

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
33

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
34

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
35

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
LOGO SEKOLAH

PENERANGAN LOGO

Merah :Kemegahan dan Kegigihan Murid

Kuning :Ketaatan dan Kesetiaan kepada Tuhan, Raja dan Negara

Biru :Kejujuran dan Amanah

Putih :Suci dan Bersih

Lambang MSC :Tangan IbuBapa dan Guru Membimbing Murid ke Arah

Pendidikan yang Menyeluruh

Mikroskop :Penguasaan llmu Berteraskan Sains

Jangka Sudut/ Lukis :Penekanan dan Kemahiran Penguasaan Sains dan Matematik

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru dan staf SMK Air Merah dengan ini berikrar dan berjanji akan membudayakan
perkhidmatan berikut bagi memenuhi kehendak pelanggan kami :

 Sentiasa mendidik dan melayan pelajar-pelajar dengan adil dan saksama secara
berhemah dan berintigriti.

 Sentiasa berpadu minda dan tenaga dengan rakan-rakan seperjuangan bagi
menyemarakkan pendidikan di sekolah.

 Sentiasa bersikap responsif kepada harapan,aduan dan teguran pelanggan.
 Sentiasa menemui dan melayani pelanggan-pelanggan luar yang hendak berurusan

dengan pihak sekolah.
 Bertindak segera terhadap rungutan,teguran,kritikan,cadangan dan rayuan dari mana-

mana pelanggan.

“KEPUASAN HATI PELANGGAN MATLAMAT KAMI”

36

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

SLOGAN MOTO, VISI DAN MISI SEKOLAH
MOTO SEKOLAH
Menjana Kecemerlangan
VISI Menjana Kecemerlangan Memacu Kegemilangan

MISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

ASPIRASI PENDIDIKAN

PT3 SMKAM TOP 5
SPM SMKAM TOP 7
KOKURIKULUM CEMERLANG, AKADEMIK GEMILANG, SAHSIAH TERBILANG

PPDKBB SMART 2020
‘SEDERAP MEMACU ASPIRASI ROH TRANSFORMASI

JPN
ASPIRASI KEDAH UNGGUL 2020
‘BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI’

KPM
SIRE
STRONG IMPLEMENTATIONS,RAPID EXECUTIONS’
(PELAKSANAAN YANG MANTAP , TINDAKAN YANG PANTAS

37

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019
38

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

CUTI PERAYAAN 2019

PERAYAAN TARIKH HARI
Tahun Baru Cina 3.2.2019 Ahad
4.2.2019 Isnin
Hari Raya Aidil Fitri 5.2.2019 Selasa
Deepavali 6.2.2019 Rabu
7..2019 Khamis
5.6.2019 Rabu
6.6.2019 Khamis

Cuti Pertengahan Penggal 24 Mei 2019 hingga 8 Jun 2019

9.6.2019 Ahad
27.10.2019 Ahad
28.10.2019 Isnin
29.10.2019 Selasa

39

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

M HB HARI PENTADBIRAN DAN DISEMBER 2018 KOKURIKULUM
KURIKULUM HAL EHWAL MURID

48 1 S
2 A
3 I
4 S
R
49 5 K
6 J
7 S
8 A
9 I
10 S
11 R
K
50 12 J
13 S
14 A
15
16

17 I Pemurnian Transformasi
Gemilang
18 S
51 19 R Mesyuarat Pengurusan Bil 1/2019
K
20 J Pendaftaran Tingkatan 1
21 S CUTI HARI KRISMAS
22 A
23 I Mesyuarat Guru/Kurikulum/Pss Bil 1/2019
24 Mesyuarat Jk Hem/Kokurikulum Bil 1/2019

25 S LDP 1 Pendaftaran Ting 1,2,3,4 & 5

52 R penyusunan bilik darjah
26 K
J
27 S
A
28 I

29

30
53

31

21 HARI

40

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

JANUARI 2019

M HB HARI PENTADBIRAN DAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KURIKULUM Orientasi 1&4
1s Sekolah Buka Orientasi 1&4 Daftar Ahli Kelab
Orientasi 1&4 Daftar Ahli BU
2 R
1 K

3

4J

5S

6A Perhimpunan Rasmi Daftar Ahli SP
7I Mesyuarat Agung RS
8S Mesyuarat Jk Pendaftaran/Rekod Mesyuarat Agung KP
Pemantauan/Kpj Bil.1
9 R Mesyuarat Agung BU
2 Program Pembangunan Insan Mesyuarat Agung SP

10 K Program Motivasi Tingkatan 1
Dewan SMKAM

11 J

12 S

13 A Perhimpunan Mingguan Pelancaran Mentor Mentee Mesyuarat Merentas Desa
Pelancaran Bulan Disiplin/Sifar Ponteng

14 I Mesyuarat Panitia Bil.1/Dialog Mesyuarat Penyelia/Guru Ting./ Jk Kantin/Spbt Latihan RS : Bendahara

Prestasi Bil 1 Bil.1 Shah Bandar

15 S Mesyuarat Panitia Bil.1/Dialog Mesyuarat Jk Disiplin/ Pengawas/Perhimpunan Latihan RS : Laksamana

Prestasi Bil 1 Temenggung

3 16 R PLC Mesyuarat Ubk/Mentor Mentee Sekolah
Penyayang/Ppda Bil.1

17 K Mesyuarat Panitia Bil.1/Dialog Program Pembangunan Insan
Prestasi Bil 1

18 J

19 S

20 A CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH

21 I Perhimpunan Mingguan Latihan RS : Bendahara
Shah Bandar
22 S Mesyuarat Pengurusan Bil Mesyuarat Jk Kebajikan/Aduan
2 Surau/Pembangunan Insan Bil.1 Latihan RS : Laksamana
Mesyuarat Jk 3k/ Sekolah Selamat Bil.1 Temenggung
4 23 R Mesyuarat JK PBS Bil.1
Program Pembangunan Insan Merentas Desa

24 K

25 J

26 S LDP 2

27 A Perhimpunan Mingguan Mesyuarat Penyelia Dan Guru Ting. Pentauliahan
Pengawas, Ketua/ Penolong Tingkatan

28 I Latihan RS : Bendahara
Shah Bandar

29 S Latihan RS : Laksamana
Temenggung
5 Mesyuarat JK Pengurusan
Maklumat 1 Perhimpunan Koko 1
30 R

31 K Serahan Lengkap Buku Program Pembangunan Insan Sukantara
Rekod Mengajar

22 HARI

41

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

FEBRUARI 2019

M HB HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 J Latihan RS : Bendahara
5 S Shah Bandar

2 Mesyuarat Balapan dan Padang

3A Perhimpunan Mingguan Perhimpunan Rasmi Mingguan Latihan RS : Laksamana
Temenggung
4I Mesyuarat SKPMg2/ Bil.1 Acara Akhir
Acara Akhir
5 S CUTI TAHUN BARU CINA
6 R Aktiviti Kokurikulum
6 K Program Pembangunan Insan
7 J Raptai Balapan dan Padang
8 S LDP 3 Pelancaran Program Sekolah Raptai Balapan dan Padang
9 A Penyayang/ Mentor Mentee
I Hari Penetapan Target PT 3/ Aktiviti Kokurikulum
10 S Perhimpunan Migguan Kejohanan Balapan dan Padang
R
11 K Urine Test 1(Cadangan Dan Latihan RS : Bendahara
12 J Pengesahan Ppd) Shah Bandar

13 Latihan RS : Laksamana
7 Temenggung

14 Perhimpunan Koko 2
15

16 S Perhimpunan Migguan/Hari Perjumpaan Dgn Gb Tingkatan/Guru-
17 A Penetapan Target PT 5 guru tingkatan
18 I
19 S PLC Mesyuarat Jk Induk Hem Bil.2
20 R Perjumpaan Pemegang Biasiswa
8 K
21 /Perjumpaan Pengawas

Program Pembangunan Insan

22 J
23 S

24 A Perhimpunan Mingguan/ Kelas Program Nilam
Sentuhan Kasih Pt 3 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat

Agong PIBG

25 I Mesyuarat Penyelia & Guru Tingkatan
S
26 R Exlporasi Kerjaya Ting 3 & 5 Program Pembangunan Insan
9 K

27

28

18 HARI

42

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SMKAM 2019

M HB HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM MAC 2019 KOKURIKULUM

HAL EHWAL MURID

1 J
9 S

2

3A Perhimpunan Migguan Anugerah Hadir Penuh 1M1S : Bola Sepak, Bola jaring,
Individu Dan Kelas Catur & Bola Keranjang
4I Kembara Ilmu SPM
Kembara Ilmu SPM Program Pembangunan Insan 1M1S : Bola Baling, Sepak
5 S (Qiamullail 1) Takraw, Hoki & Badminton
R 1M1S : Bola Tampar, Olahraga,
6 K Ping Pong, Tenis & Bowling
10

7

8J
9S

10 A Mesyuarat Agung Pibg/ Sarana Ibu 1M1S : Bola Sepak, Bola jaring,
Bapa/ Mentor Mentee Catur & Bola Keranjang
11 I
S Program Pembangunan Insan, 1M1S : Bola Baling, Sepak
12 R Kem Pengawas Takraw, Hoki & Badminton
K 1M1S : Bola Tampar, Olahraga,
13 J Ping Pong, Tenis & Bowling
11 S
A LDP 4 Perjumpaan Dgn Gb Tingkatan/ Guru- 1M1S : Bola Sepak, Bola jaring,
14 Ujian 1 guru tingkatan Catur & Bola Keranjang

15 Ujian 1 Mesyuarat Penyelia Dan Guru 1M1S : Bola Baling, Sepak
16 Ujian 1 Tingkatan, Perjumpaan Pengawas Takraw, Hoki & Badminton
Ujian 1
17 Ujian 1/ Perisytiharan Spm 2018 Latihan Kawad Kebakaran/PLC 1M1S : Bola Tampar, Olahraga,
Program Pembangunan Insan Ping Pong, Tenis & Bowling
18 I Mesyuarat Agung Koperasi/
Aktiviti KoKo/
19 S
R CUTI PERTENGAHAN
20 K PENGGAL 1
12 21 J
S Perhimpunan Mingguan Nilam/Sambutan Hari Lahir Jan-
22 A Mac
23 I
24 S
25 R
26 K
27 J
13 S
28 A
29
30

31

16 HARI
43


Click to View FlipBook Version