The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือออนไลน์เล่มนี้ จัดทำขึ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teerat srisap, 2022-09-02 03:15:36

คอมพิวเตอร์กราฟิก 3D MOdel

หนังสือออนไลน์เล่มนี้ จัดทำขึ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ก า ร แ ส ด ง พื้ น วั ฒ น ธ ร ร ม
เ มื อ ง ภ า ค ใ ต้ ข อ ง ภ า ค ใ ต้

- วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย พุ ท ธ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
ไ ด้ แ ก่ ก า ร แ ส ด ง โ น ร า
ห นั ง ต ะ ลุ ง เ พ ล ง บ อ ก จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่ อ
อุปโภคบริโภค ใกล้ท่าน้ำ ลำคลอง
เพลงนา อ่าว และทะเล เพื่ อสะดวกในการ
- วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย มุ ส ลิ ม สัญจรและการทำมาหากิน คนไทยภาค
ใต้จะมีคติในการตั้งบ้านเรือน เช่น
ไ ด้ แ ก่ ร อ ง เ ง็ ง ซำ ปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับเสา
แ ป ง ม ะ โ ย่ ง ( ก า ร เรือนแทนการขุดหลุมฝังเสา เพื่ อ
แ ส ด ง ล ะ ค ร ) ลิ เ ก ฮู ลู สะดวกในการโยกย้ายและเป็นการ
( ค ล้ า ย ลิ เ ก ภ า ค ก ล า ง ) ป้องกันมด ปลวก

แ ล ะ ซิ ล ะ

ก า ร แ ต่ ง ก า ย

อ า ห า ร ข อ ง ภ า ค ใ ต้ ก ลุ่ ม เ ชื้ อ ส า ย จี น - ม ล า ยู

จะมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆ แกงที่มีชื่อ ก ลุ่ ม ช า ว ไ ท ย มุ ส ลิ ม ช น ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง ดิ น แ ด น นี้ กลุ่มเชื้อสายจีน-มลายู เรียกชนกลุ่มนี้
เสียงของภาคใต้ คือ แกงเหลือง แกง นั บ ถื อ ศ า ส น า อิ ส ล า ม แ ล ะ มี เ ชื้ อ ส า ย ม ล า ยู ว่ายะหยา หรือ ยอนย่า เป็นกลุ่มชาว
ไตปลา เครื่องจิ้มก็คือ น้ำบูดู และชาวใต้ ยั ง ค ง แ ต่ ง ก า ย ต า ม ป ร ะ เ พ ณี อั น เ ก่ า แ ก่ ฝ่ า ย จีน เชื้อสายฮกเกี้ยนที่มาสมรสกับชน
ยังนิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า ห ญิ ง มี ผ้ า ค ลุ ม ศี ร ษ ะ ใ ส่ เ สื้ อ ผ้ า มั ส ลิ น ห รื อ พื้ นเมืองเชื้อสายมลายู ชาวยะหยาจึง
"ข้าวยำ" มีรสเค็มนำและมีผักสดหลาย ลู ก ไ ม้ ตั ว ย า ว แ บ บ ม ล า ยู นุ่ ง ซิ่ น ป า เ ต๊ ะ ห รื อ ซิ่ น มีการแต่งกายอันสวยงามที่ผสม
ชนิดประกอบ อาหารทะเลสดของภาคใต้ ท อ แ บ บ ม ล า ยู ฝ่ า ย ช า ย ใ ส่ เ สื้ อ ค อ ตั้ ง ส ว ม ผสานรูปแบบของชาวจีนและมลายูเข้า
มีมากมาย ได้แก่ ปลาหอยนางรม และ ก า ง เ ก ง ข า ย า ว แ ล ะ มี ผ้ า โ ส ร่ ง ผื น สั้ น ที่ ด้วยกันอย่างงดงาม ฝ่ายหญิงใส่เสื้อ
กุ้งมังกร เป็นต้น เ รี ย ก ว่ า ผ้ า ซ อ ง เ ก็ ต พั น ร อ บ เ อ ว ถ้ า อ ยู่ ฉลุลายดอกไม้ รอบคอ, เอว และ
บ้ า น ห รื อ ลำ ล อ ง จ ะ ใ ส่ โ ส ร่ ง ล า ย ต า ร า ง ท อ ปลายแขนอย่างงดงาม นิยมนุ่งผ้าซิ่น
ด้ ว ย ฝ้ า ย แ ล ะ ส ว ม ห ม ว ก ถั ก ห รื อ เ ย็ บ ด้ ว ย ปาเต๊ะ ฝ่ายชายยังคงแต่งกาย คล้าย
ผ้ า กำ ม ะ ห ยี่ รูปแบบจีนดั้งเดิมอยู่

ก ลุ่ ม ช า ว ไ ท ย พุ ท ธ

.กลุ่มชาวไทยพุ ทธ ชนพื้ นบ้าน แต่ง
กายคล้ายชาวไทยภาคกลาง ฝ่าย
หญิงนิยมนุ่งโจงกระเบน หรือผ้าซิ่น
ด้วย ผ้ายกอันสวยงาม ใส่เสื้อสีอ่อน
คอกลม แขนสามส่วน ส่วนฝ่ายชาย
นุ่งกางเกงชาวเล หรือ โจงกระเบน
เช่นกัน สวมเสื้อผ้าฝ้ายและมีผ้าขาวม้า
ผูกเอวหรือพาดบ่าเวลาออกนอกบ้าน
หรือไปงานพิ ธีกลับหน้า


Click to View FlipBook Version