The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ดลรามาน พันหวัง, 2019-12-04 02:35:03

อัล-นัศร์6

อัล-นัศร์6

ุจลสารอัน- ันศร ฉบับที่ 6 ปท่ี 3

ปรัชญา : รูแจง ศรัทธามั่น คุณธรรม บูรณาการ สรางสรรคสังคมดุลยภาพ

รมำหลกึกศรักรรมานชิทใหรมรอศิสกลาารม

ฮิจญเราะหศักราช 1433

ความเปน มา พนั ธกจิ วสิ ยั ทศั น ของสถาบนั ../ แผนการดำเนนิ งาน
ของสถาบนั ... 5 / แนะนำคณาจารย บุคลากร...7 / เลาดวยภาพ...10

page 02

ุจลสารอัน- ันศร ฉ ับบ ่ีท 6 ป ่ีท 3

ปรัชญา : รูแจง ศรัทธามั่น คุณธรรม บูรณาการ สรางสรรคสังคมดุลยภาพ

รมำหลกึกศรักรรมานชิทใหรมรอศิสกลาารม

ฮิจญเราะหศักราช 1433

ผูอานที่เคารพทุกทาน จุลสาร อัน-นัศร เดินทางมาสูปที่ 3 อัน-นัศร

เปนที่เรียบรอยแลวครับ ระหวางทางเดินนั้น พบกับ อุปสรรคตาง ๆ ความเปน มา พันธกจิ วสิ ยั ทัศน ของสถาบนั ../ แผนการดำเนินงาน
นานา มากมายหลายครั้ง แตดวยความเพียรพยายาม และ การอนุมัติของ ของสถาบัน... 5 / แนะนำคณาจารย บคุ ลากร...7 / เลา ดว ยภาพ...10
เอกองคอ ลั ลอฮฺ ถงึ แมชาไปบา ง แตก็ประสบความสำเรจ็ ในทุกฉบับทอี่ อกมา
จากปก
จุลสาร อัน-นัศร ในปที่ 3 นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
ทั้งรูปแบบ และเนื้อหา โดยเนนความเปนวิชาการของเนื้อหามากยิ่งขึ้น นทิ รรศการ รำลกึ ศักราชใหมอ ิสลาม
สวนจะเปน แบบไหน ยังไง อดใจรอนิดนงึ นะครับ คงไดยลโฉมกันใน อัน-นศั ร ประจำปฮจิ ญเราะหศักราช 1433 ระหวางวันท่ี
ฉบับตอจากนี้ (ฉบับที่ 7) 8 – 9 ธนั วาคม 2554 ณ อาคารเรยี นรวม
สถาบันอิสลามและอาหรบั ศึกษา มหาวทิ ยาลัย
สวน อนั -นัศร ฉบับน้ี ทางทมี งาน ไดค ุยกนั แลว ตกลงกนั วา อยากให นราธิวาสราชนครินทร โดยมีการจัดแสดง
เปน ฉบับปฐมฤกษ ของปท ่ี 3 เนนการประชาสมั พันธตวั ตนของ สถาบนั อิสลาม นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของทานศาสนฑูต
และอาหรับศึกษา ซึ่งเปนเจาของ “อัน-นัศร” แนะนำชื่อเสียง เรียงนาม มุฮมั หมดั ศอ็ ลลลั ลอฮุอะลยั ฮวิ ะซัลลัม ประวตั ิ
ของบุคลากรในสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา แนะนำแผนการดำเนินงาน เมืองมักกะห ประวัติเมืองมะดีนะห และ
ขององคก ร ตลอดจนประชาสัมพันธ รับสมคั รนักศกึ ษาใหม ประจำปการศกึ ษา ประวตั ิ การฮิจญเราะห การแขงขันตอบปญหา
2555 ไปในตวั เลยทเี ดียว ประวัติศาสตรอิสลาม และแขงขันวาดภาพ
ระบายสีของนักเรียนประถมศึกษาจากโรงเรียน
ครบั ก็หวงั เปนอยางยง่ิ วา จลุ สาร “อัน-นศั ร” จะยังเปนสอ่ื อีกอยา งหน่ึง ในจังหวัดนราธิวาสรวม 20 โรง และมีผูเขา
ท่ียงั ประโยชนต อ ผูอา นทุกทา น และหวงั เปนอยา งยิ่งอกี วา จะเปนส่อื ที่อยางนอ ยๆ รว มงานทง้ั สิน้ ประมาณ 1,600 คน
เปนเศษเส้ียวหนง่ึ ในการชว ยขับเคล่อื นอสิ ลาม สคู วามเปน ศาสนาแหงวิถีชวี ติ
ทดี่ ที ีส่ ดุ ตลอดไป อินชาอัลลอฮฺ ทป่ี รึกษา

อาจารยเ จะ เหลาะ แขกพงศ
อาจารยรอฮีม นยิ มเดชา
ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย
อาจารยอ ะลี เจะ แล
ผชู ว ยศาสตราจารยนติ ยร ดี บือราเฮง

บรรณาธกิ าร

ดลรามาน พนั หวัง

ดวยสลามและดูอาอฺ กองบรรณาธกิ าร
ดลรามาน พันหวัง
ดร.มูฮำมัด วาเล็ง
บรรณาธิการ อาจารยอ ับดุลรอยะ บินเซง็
อาจารยอาอชี ะห แวมามะ
อาจารยม ะตอเฮ มะลี
อาจารยแ วอัมแร แวปา
อาจารยม ะตอเยะ ฮามะ
แวลียะห รอนิง
นิมูฮำหมดั ฟต รี อาแว
อารีดนี อแี ตตแี ม
นรู อาซีกีน ยะปา
อาสอื มะ ยามา
ซีตีมาเรยี กาเดร
อาวานสี กอื มอ

03 page

ผ.อ.

ข้ึนศักราชใหมป 2555 ตรงกับฮิจเราะห- และอาหรับศึกษา มหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครินทร
ปรชั ญาที่ชาวสถาบันอิสลามและอาหรบั ศกึ ษา รว มกัน
ศักราชที่ 1433 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คิดและถือปฏิบัติดวยกันมา 5 ป และยืนยันที่ใช
มีอายุเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ป รวมเวลาเปน 5 ปเต็ม ตอไปอกี 5 ป ขา งหนา มวี าดงั นี้
นับตั้งแต ป 2550 ในขณะนั้นสถาบันเริ่มตนดวย
คณาจารยแ ละบุคลากรเพยี ง 7 คน นักศกึ ษารุน แรก รูแจง ศรทั ธามน่ั คณุ ธรรม บรู ณาการ
รว มชะตากรรม อีก 19 คน มีทท่ี ำการช่วั คราวอยู ณ สรางสรรคสงั คมดุลยภาพ
อาคารเรียนแผนกชางกอสราง บัดนี้มีคณาจารย
และบุคลากรเพม่ิ ขึน้ เปน 26 คน นักศึกษา 311 คน ปรัชญา กค็ ือปรัชญานะครับ สนั้ ๆ แตก นิ
มีที่ทำการและหอ งเรียนอยูในอาคารหลงั ใหมโ ออ า 5 ความกวา ง เพราะมนั ซุกซอนเนอ้ื หาไวยดื ยาวยากที่
ชั้น ทานที่ไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยนราธิวาส- จะอธิบาย กวาจะไดมาตองอภิปราย ถกเถียงกัน
ราชนครินทร (ศนู ยราชการใหม) จะสงั เกตเุ หน็ ไดงา ย ยกใหญ ผมคงเลา รายละเอียดไดไ มห มด เอาเฉพาะ
เพราะตั้งอยูบริเวณดานหนาใกลประตูทางเขา ถึง เนอื้ หาโดยสรปุ ทตี่ กผลกึ แลวเลา ใหฟ งจะดกี วาครบั
กระนั้น ความสำเร็จคงไมใชเพียงมีอาคารใหญโต
โอโถง หากยังตองมีอะไรอีกมากมายกวานั้นทั้งที่ คือ...ดว ยเหตุวา คัมภีรอลั กุรอาน ใหค วาม
สัมผัสไดและสัมผัสไมได ทาทายชาวสถาบันฯให สำคัญกับ “ความรู” โองการแรกทีป่ ระทานลงมามี
สังคมไดติดตาม ความหมายวา “จงอาน” (อัลอะลัก : 1) และอกี หลาย
โองการที่อัลกุรอานยกยองความรูและใหเกียรติผูรู
5 ปแ รกเปนชว งเวลาของการแจง เกิด ซ่ึง ทานนบมี ฮุ มั มดั (ศ็อลลลั ลอฮอุ ะลัยฮวิ ะสัลลัม) ไดก ำชับ
สถาบันฯก็เกดิ ข้ึนสมดงั ใจปรารถนา 5 ปตอไปนา จะ ใหมสุ ลมิ ทุกคนทั้งชายและหญิงแสวงหา
เปน ชวงเวลาของการสรางความเขม แข็งและพัฒนา ความรู บุคคลใดออกจากบา นเพ่ือความรู
ขยายพื้นที่และขยายสาขาวิชาภายใตปรัชญา วิสัยทัศน บคุ คลน้นั อยใู นหนทางของอัลลอฮฺจนกวา
พันธกจิ อตั ลกั ษณ และเอกลกั ษณข องสถาบันอิสลาม เขาจะเดนิ ทางกลบั และอีกมากมายท่ที า น
นบีไดก ลาวสงเสรมิ และสนับสนุนใหม กี าร
ศึกษาหาความรู ดงั น้ัน “ความร”ู จงึ มีความ
สำคัญย่ิงสำหรับมุสลิมและมนุษยชาติในทุก

page 04

ยคุ ทุกสมัย ต้งั แตใ นอดตี ตราบจนกระท่ังปจ จบุ นั ซ่ึงเปน ไปปฏิบัติหาไมแลวความรูที่อุตสาหเลาเรียนก็ไรคาและ
ยคุ โลกาภวิ ตั นห รอื ยุคขอมูลขาวสาร ความรูย ง่ิ ทวีความ เปลาประโยชน ในอิสลามอัลลอฮฺทรงตำหนิผูรูประเภท
สำคญั และเพิม่ คณุ คา สถาบนั อสิ ลามและอาหรับศึกษา ปากวา ตาขยิบ พดู อยา งทำอีกอยางอยา งรนุ แรง ดังปรากฏ
จึงเริม่ ตนปรัชญาดว ยคำวา “รแู จง ” อนั หมายถึง รูลกึ ในอัลกุรอาน ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย ทำไม
รูกวาง และรจู รงิ ในสาขาวิชาท่ีศกึ ษา พวกเจาจึงกลาพูดในสิ่งที่พวกเจาไมปฏิบัติ เปนที่
นาเกลียดย่ิงที่อลั ลอฮ การทพี่ วกเจา พูดในสงิ่ ที่พวกเจา
ตามดว ยคำวา “ศรทั ธาม่ัน” หมายถึง ความ ไมปฏิบัติ” (อัศศอฟ : 2-3) และคุณธรรมในที่นี้มิไดมี
ศรัทธาทถ่ี กู ตอ งหนักแนนบนรากฐานแหง ความรู เพราะ ความหมายเพยี งปฏบิ ัติตามทร่ี เู ทา น้ัน แตยงั มีความหมาย
ความศรัทธา หรอื “อีหมาน” ในอสิ ลามจะตองศรัทธา รวมไปถงึ การปฏบิ ัติทด่ี ีดวย และตอ งดที ้งั ในแงนามธรรม
ดวยความรูและปญญามิใชศรัทธาดวยอวิชชาหรือความ และรูปธรรม ดีในแงน ามธรรม คือปฏบิ ตั ดิ ว ยจติ สำนึก
งมงาย ความศรัทธาที่เที่ยงแทจะสัมพันธอยูกับความรู ที่ดี จิตที่บริสุทธิ์ ไมหวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากความ
ยิ่งมีความรูแจงและรูจริงเพียงใดยิ่งทวีความศรัทธาที่ พึงพอพระทัยจากพระเจา ดีในแงรูปธรรม คือ ปฏิบัติ
เหนยี วแนน และบรสิ ุทธ์ขิ ้ึนในจิตใจเพียงนน้ั จิตอนั บริสุทธิ์ ดวยกระบวนการที่ถูกตอง งดงาม ประณีตบรรจงใน
ที่เต็มเปยมไปดวยความศรัทธานี่เองที่จะเปนจิตแหงสำรวม การกระทำทุกขน้ั ตอน คณุ ธรรมจงึ มไิ ดเ กิดขึ้นจากความ
และยำเกรงตออัลลอฮฺ ซงึ่ เปนคุณลกั ษณะอันพึงประสงค บังเอิญ แตเ กิดมาจากความรู ความศรัทธา และการปฏบิ ตั ิ
ที่เกิดจากความรูแจง ดังปรากฏในอัลกุรอาน ความวา ซง่ึ สอดคลองกบั คำตอไปในปรชั ญาทว่ี า “บรู ณาการ”
“แทจ รงิ บรรดาผทู ่ีมีความรูจากปวงบา วของพระองค
เทา นั้นทเ่ี กรงกลวั อลั ลอฮ” (ฟาฎิร : 28) ความกรงกลวั คำวา “บูรณาการ” หมายถึง การเชื่อมโยง
ตออลั ลอฮฺ คือ พลังท่จี ะปฏิบตั ิคณุ งามความดแี ละออก ความรู ความศรทั ธา และคณุ ธรรมในมติ ิตา ง ๆ ของการ
หา งไกลจากความชั่วท้ังมวล หรืออกี นยั หนึง่ คือ พลัง ดำเนินชีวติ การกำหนดคำวา “บรู ณาการ” ไวใ นปรัชญา
แหงคุณธรรม ดงั ปรากฏเปนคำท่ีสามในปรัชญา จงึ เปน การขยายความถงึ การนำสามคำแรกมาผสมผสาน
เปนหนึ่งเดียวในทุกมิติของการดำเนินงานตลอดจนการ
คำที่สามในปรัชญาคือคำวา “คุณธรรม” ดำเนินชีวิต เชน การปฏิบตั ิหนาท่กี ารงาน การเร่มิ ทำงาน
หมายถึง ความยำเกรงตอพระเจาและการประพฤติปฏบิ ัติ เลกิ งาน การพูดจา การศกึ ษา และการทำกิจกรรมตาง ๆ
ที่ดีเปนนิสัยทั้งตอตนเองและผูอื่น โดยพื้นฐานก็คือ นั้น ตองบรู ณาการความรู ความศรทั ธา และคณุ ธรรมใน
การปฏบิ ตั ิท้ังสน้ิ ทงั้ น้ี ไมใ ชเ พียงเพอ่ื ตวั เองแตต องเพื่อ
การปฏิบัตใิ นสงิ่ ท่ีรู ผูอ่นื และสังคมสวนรวมดวย ปรัชญาจึงปด ทายดวย คำวา
เมื่อรูวาสงิ่ ใดถกู “สรางสรรคส งั คมดลุ ยภาพ”
ส่ิงใดผดิ สง่ิ ใดควร
กระทำส่งิ ใดควร คำวา “สรา งสรรคส ังคมดลุ ยภาพ” หมายถึง
ความมงุ ม่นั สรางสรรคพัฒนาสงั คมสูความพอดี พอเพยี ง
ละเวนก็ตอ งนำ เสมอภาค และสมดุล เปนประโยคสุดทายของปรัชญา
เพอื่ บอกเปน นยั วา น่ีคือเปาหมายปลายทางและขอ ตกลง
รวมของชาวสถาบนั อิสลามและอาหรบั ศึกษา ทงั้ ผบู ริหาร
คณาจารย บุคลากร และนกั ศึกษา ในอนั ทจี่ ะตองเพียร
พยายามบูรณาการความรู ความศรทั ธา และคณุ ธรรม
สูการสรางสรรคพัฒนาตัวเองและสังคม จากสังคมที่มี
ความรนุ แรง โหดรา ย อยุตธิ รรม ทจุ รติ ฉอฉล สูสังคม
ที่มีเมตตา รักใคร บนพื้นฐานของความพอดี พอเพียง
เสมอภาค และสมดุล

ที่เลามานี้ คือ สาระสำคัญเกี่ยวกับปรัชญา
เทาที่ผมพอจำไดที่ชาวสถาบันอสิ ลามและอาหรบั ศกึ ษา
ไดเคยรวมกันคิดและอภิปรายหลายครั้งตั้งแตเริ่มกอตั้ง
สถาบันฯ เมื่อตอนที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หะสัน
หมัดหมาน อยูในตำแหนง รกั ษาการผูอำนวยการ และไดมี
การทบทวนเปน ระยะ ๆ เรอ่ื ยมา แมถอยคำจะเปล่ียนแปลง
ไปบาง แตเ นือ้ หาสาระและเจตนารมณยงั คงความหมาย
ไวเหมอื นเดิม

05 page

The Story of Academy

อัสสาลามมอู าลัยกมุ

ในปง บประมาณ 2555 น้ี สถาบนั อิสลามและอาหรบั ศกึ ษา มหาวทิ ยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร ไดก ำหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปขน้ึ เปน ท่เีรียบรอ ยแลว ครับ โดยไดมีการกำหนดโครงการและแผนงานตา ง ๆ ทง้ั เพอื่ การทำงานที่เปน ระเบียบแบบแผนมากยิ่งขนึ้
ของหนว ยงาน และทีส่ ำคัญ ยงั มุง เพื่อการพฒั นาทรัพยากรบคุ คลของหนวยงานใหมศี ักยภาพ พรอ มที่จะพัฒนาตวั เอง และองคก ร
ใหกา วสคู วามเปน สากล ตลอดจนมงุ พฒั นาองคเพอื่ รองรบั การกา วสู ความเปน “ประชาคมอาเซียน” ในป2 558 อีกดว ย

สำหรับแผนการปฏบิ ตั ริ าชการของสถาบันอสิ ลามและอาหรบั ศึกษาในปง บประมาณ 2555 ประกอบดว ย
แผนงาน และโครงการตา ง ๆ ดังตอไปน้ี

1. โครงการ/แผนงานดานการพฒั นาองคก ร และทรพั ยากรบคุ คล
เปน โครงการ/แผนงานทท่ี างสถาบนั อิสลามมุง ทจ่ี ะพฒั นาระบบการบริหารภายในสถาบนั ตลอดจนเพอื่ พัฒนา

ศักยภาพของบคุ ลากรท้ังสายวชิ าการและสายสนับสนุน ซึง่ ประกอบดว ย
- โครงการประเมนิ คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประจำปก ารศึกษา 2554
- โครงการตดิ ตามการใชแผนปฏบิ ัติราชการประจำปง บประมาณ 2555 และรา งแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ 2556
- โครงการจดั การความรูป ระจำปก ารศกึ ษา 2554
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามและอาหรบั ศกึ ษา
- โครงการพฒั นาความอาจารยแ ละบคุ ลากร
- โครงการอบรมผบู รหิ ารระดับกลาง

2. โครงการ/แผนงานดา นการพฒั นาศักยภาพนกั ศกึ ษา สถาบันอสิ ลามและอาหรบั ศึกษา
โดยมุงหวังเพ่อื เพม่ิ ศักยภาพของนักศกึ ษาท้งั ดานวิชาการ และดา นประสบการณชวี ติ แกนกั ศกึ ษา อันประกอบดวย
- โครงการแสดงความยินดกี บั ผสู ำเรจ็ การศึกษา ประจำปก ารศกึ ษา 2555
- โครงการจัดซอื้ หนงั สอื และตำราหอ งสมดุ สถาบนั อิสลามและอาหรบั ศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2555
- โครงการคา ยภาษาอาหรบั สำหรับนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
- โครงการ พัฒนาบคุ ลิกภาพความเปน ผนู ำนกั ศึกษา
- โครงการเตรยี มความพรอ มการวดั และประเมินผลการศกึ ษา
- โครงการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอสิ ลามศึกษา
- โครงการจัดทำหลกั สูตรภาษาอาหรบั หลกั สูตรนานาชาติ
- โครงการอบรมทกั ษะการใชค อมพิวเตอรและอนิ เตอรเ นต็ แกนกั ศึกษา
- โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ดา นการจัดการเรียนการสอน
- โครงการสอนเสรมิ สำหรับนักศึกษาท่เี รียนออ น
- โครงการพัฒนากจิ กรรมสโมสรนกั ศึกษา

page 06
1. โครงการสมั มนาสรุปและมอบหมายงานสโมสรนักศกึ ษา
2. โครงการความรวมมือทางดา นกจิ กรรมนกั ศกึ ษา กับ วอศ.และ มอย.
3. โครงการสถาบันอิสลามและอาหรับศกึ ษารวมใจ อนุรักษส่ิงแวดลอม
4. โครงการกจิ กรรมวันเดก็ แหง ชาติ
5. โครงการกีฬาสีภายในสถาบันอิสลามและอาหรับศกึ ษา
6. โครงการเสรมิ สรา งคุณธรรม จรยิ ธรรมนกั ศกึ ษา
7. โครงการกฬี าสพี ิกลุ เกมสค ร้ังท่ี 8 รว มกับ มนร.

3. โครงการวจิ ยั เรื่อง ความพึงพอใจ และความคดิ เหน็ ของครู และผูบริหาร ศนู ยก ารศึกษาอสิ ลามประจำมัสยิด
(ตาดีกา) ตอ โครงการบัณฑติ อาสา ตาดีกากาวไกล ของ มหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร
โดยมงุ หวังพฒั นาคณาจารย และบุคลากรใหมีความรคู วามสามารถ ในการผลิตงานวจิ ยั ตำรา ตลอดจนงาน

สรางสรรคต า ง ๆ ได
- โครงการ พัฒนาทกั ษะดา นการวจิ ยั
- โครงการวิจยั เร่ือง ประเมนิ หลักสูตรศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรบั
- โครงการวิจยั เรือ่ ง ความพงึ พอใจและความคิดเหน็ ของนักเรียนและผูบรหิ าร ศูนยก ารศึกษาอสิ ลามประจำ
มสั ยิด (ตาดกี า) ตอโครงการบัณฑิตอาสา ตาดกี ากา วไกล
- โครงการวิจัย เรือ่ ง ศกึ ษาปจจัยทมี่ อี ิทธิพลตอการครองโสตของหนมุ สาวในพืน้ ที่ จงั หวัดนราธิวาส

4. โครงการ/แผนงานดา นการบริการวิชาการ
มงุ เนน ใหบ ริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและบรู ณาการในการเรยี นการสอนของสถาบัน ตลอดจนเพ่ือสนองตอบ

ความตอ งการดา นวิชาการของชุมชนอีกดวย ประกอบดวย
- โครงการมหกรรมวิชาการในวันสถาปนามหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร
- โครงการ อบรมภาษาอาหรบั หลกั สตู รระยะสัน้
- โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการดวยระบบประกนั คุณภาพ
- โครงการ อบรมเทคนคิ การสรา งเยาวชนอุดมปญญาดวยสถาบันครอบครัว
- โครงการนิทรรศการเปดโลกมสุ ลมิ
- โครงการ จุลสาร สถาบนั อสิ ลามและอาหรับศกึ ษา

5. และโครงการ /แผนงาน ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึง่ มวี ตั ถปุ ระสงคเ พ่อื อนุรักษศ ิลปวฒั นธรรมอันดงี าม และไมขดั กับหลกั การศาสนาอสิ ลามของทอ งถน่ิ ใหค งอยู

ประกอบดว ย
- โครงการนทิ รรศการรำลึกศกั ราชใหม
- โครงการรอมฎอนสัมพนั ธ
- โครงการอนรุ ักษศลิ ปวัฒนธรรมทอ งถ่นิ
- โครงการ วันอาชรู อ มนร.
- โครงการพฒั นาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบนั อสิ ลามและอาหรับศกึ ษา มหาวทิ ยาลัยนราธิวาสราชนครนิ ทร มคี วามมุง หวงั เปน อยางยิ่งวา แผนงาน/

โครงการ ปฏบิ ตั งิ านประจำปงบประมาณ 2555 น้ี จะเปน แผนงานที่ทำใหส ถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาสามารถ
บรรลุ พันธกจิ ตามที่ไดกำหนดไว เกิดประโยชนส งู สุด ตอ นกั ศกึ ษา ชุมชน ประเทศชาติ และตอบสนองตอการกาวสู
ประชาคมอาเซียนทจ่ี ะมาถึงในอนาคตตอ ไป อนิ ชาอลั ลอฮฺ

07 page

á¹Ð¹ÓºØ¤ÅÒ¡Ã

สทอล่จียะาาแมงนยะทนิ่งาำนใหคจผผณลุ ูอสอู ะผาาารนนูบ ทร“ไ่ีรอหิดักนัาท รท-ำนคกุ คัศวทณราา”มนารจฉจูาบรักบั ยสน ถบ้ี าเุคปบนลนั ฉาอกบิสรบั ลแวราากมเปแขลนอะใอคงราปหกง รันบับบปศา รงึกะมษเาผาณแื่อบทเจ2าา5นะล5ผึก5อู อาคีกนณสหักละผคาูจยรดั ัง้ ๆทหำทนเลา่งึ ยนถจโดือะรยโจูอเฉักกพกาสาันะ
บางนะครบั

ค ณะผูบริหาร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

นายเจะเหลาะ แขกพงศ

รกั ษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการสถาบันอสิ ลาม และอาหรับศึกษา

นายรอฮมี นิยมเดชา ดร.อบั ดุลรอเซะ หะมแี ย

รกั ษาการในตำแหนง รกั ษาการในตำแหนง
รองผอู ำนวยการสถาบันอิสลาม รองผูอำนวยการสถาบันอสิ ลาม
และอาหรับศกึ ษา และอาหรับศึกษา

นายอะลี เจะ แล ผศ.นิตยรดี บอื ราเฮง

รักษาการในตำแหนง รกั ษาการในตำแหนง
รองผูอำนวยการสถาบันอสิ ลาม หวั หนา สำนกั งานผูอำนวยการ
และอาหรับศกึ ษา

page 08

อ าจารยประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ

ดร.อับดลุ รอเซะ หะมแี ย

หัวหนาสาขาวิชา

ดร.มูฮำมัด วาเล็ง นายมะตอเฮ มะลี นางอาอชี ะห แวมามะ นายอะลี เจะ แล

อ าจารยประจำสาขาวิชากฎหมายอิสลาม

นายอบั ดลุ รอยะ บนิ เซง็

หัวหนาสาขาวชิ า

นายเจะเหลาะ แขกพงศ นายแวอัมแร แวปา นายรอฮมี นยิ มเดชา

นายมะตอเยะ ฮามะ นายอานิส พฒั นปรีชาวงศ

อ าจารยประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา 09 page

ดร.มะนะฟย ะ เมาตี

หวั หนา สาขาวชิ า

บุนายอิบรอเฮง ดอเลาะ นายตัรมซี ี สาและ นางภักคินี แขกพงศ นางสาวซารนี า ราแด็ง
คลากรสายสนับสนุน

ผศ.นิตยร ดี บือราเฮง

รักษาการในตำแหนง
หวั หนา สำนักงานผอู ำนวยการ

นายแวลียะห รอนงิ นางนูรอาซีกนี มะแร นางสาวอาสือมะ ยามา นางสาวซตี ีมาเรีย กาเดร
จนท.งานวชิ าการและงานหลกั สตู ร จนท.งานทะเบยี นและประเมนิ ผล จนท.การเงนิ
จนท.บัญชี

นายอับดลุ รอฮมิ มามะ นายดลรามาน พันหวงั นายนมิ ูฮำหมัดฟต รี อาแว นางอาวานีส กือมอ

จนท.ธรุ การ จนท.งานนโยบายและแผน จนท.โสตและนวตั กรรมฯ จนท.งานพัสดุ

นายอารีดนี อีแตตีแม นางสาวฟรู ดี า หะมะ นางรอกายะห วาเตะ นางนรู ีดา บนิ มะเกะ
จนท.งานคอมพิวเตอรฯ จนท.งานสารบรรณและงานหองสมดุ แมบาน
แมบ าน

page 10

เลาดวยภาพ

โครงการอบรมการบรหิ ารจัดการ
โครงการดวยระบบประกันคุณภาพ

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดโครงการบริการ
วิชาการ “อบรมการบริหารจัดการโครงการดวยระบบประกัน
คุณภาพ” ขึน้ ระหวางวนั ที่ 29 – 30 พฤศจกิ ายน 2554 ณ หอง
ประชมุ สถาบันอิสลามและอาหบั ศึกษา มผี เู ขา รว มท้ังสน้ิ 60 คน

โครงการกจิ กรรมวันเด็กแหง ชาติ

สโมสรนักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดโครงการ
“กจิ กรรมวนั เดก็ แหงชาติ 2555” ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2555 โดยรว มกับ
มหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร ณ วิทยาลยั เทคนคิ นราธิวาส และรว มกบั
คณะกรรมการมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส มีเยาวชนเขารวมเปนจำนวน
มาก

11 page

รว มแขงขนั กจิ กรรมในโครงการ

มหกรรมกจิ กรรมนักศึกษาเปด ประตสู ูอ าเซียน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สงตวั แทนนกั ศึกษาเขา รว มแขง ขันกจิ กรรมในงาน “มหกรรมกิจกรรมนักศกึ ษา
เปดประตูสูอาเซียน” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และสามารถ
ควา รางวัลชนะเลิศได 2 รายการ รองชนะเลิศอนั ดบั 1 ได 1 รายการ ดังน้ี

- ชนะเลิศการแขงขัน “กลาวสนุ ทรพจน ภาษามลาย”ู
- ชนะเลศิ การแขง ขนั โตวาที
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขง ขันขบั รอง “อนาชีดประสานเสียง”

ประเภท ทมี ชาย

กฬี าสภี ายในครง้ั ท่ี 3

สโมสรนกั ศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จดั โครงการ กฬี าสีภายใน
คร้ังท่ี 3 ขน้ึ ระหวา งวันท่ี 22 – 23 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร ศนู ยราชการใหม กิจกรรมมีการแขงขนั กฬี า และแขงขนั
กิจกรรมทางวฒั นธรรมรว ม 4 รายการ

สถาบันอิสลามและอาหรบั ศกึ ษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิ ทร ศนู ยร าชการใหม

à»´ ÃѺÊÁѤÃ

Çѹ·Õè 4 Á¡ÃÒ¤Á - 15 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555

เปด สอน 3 หลักสูตร

หลักสตู รศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิ ากฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ)ฺ
หลกั สูตรศิลปศาสตรบณั ฑิต
สาขาวิชาภาษาอาหรับ
หลักสตู รศลิ ปศาสตรบณั ฑิต
สาขาวิชาอสิ ลามศึกษา (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

Eหmโรหทศaือมรมiูนส.lูหโสย8ถ/:ทสาำราIรโวมนAาบท.ติท0ักชคัSันร.ย-งโก_รสอ8คาาาา6แสิลนกรPร2ลลัยเผใ0คN-หานะอู9-สียมUม7รำ7นอแา3น@8ธล5บ-วอhิว03ะยถ.oา8เ-อกมt2สา0าmาือ6มรหร(ง8aารคร7ชilบัุณจา.นcย.ศนแoคกึลรmวรษาะลนิ เาธอียทิวะรียาห สด ไ9ดร6อท 0นี่0งิ 0)


Click to View FlipBook Version