The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ANIDA KAMARUDIN, 2019-11-23 22:04:26

buku pengurusan jnjk perlis 2019

1 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

VISI, MISI DAN MATLAMAT KPM

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
VISI
NEGARA SEJAHTERA


MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG

BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
MISI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
 MELAHIRKAN BANGSA MALAYSIA
YANG TAAT SETIA DAN BERSATU PADU.

 MELAHIRKAN INSAN YANG BERIMAN,
MATLAMAT BERAKHLAK MULIA, BERILMU,
BERKETERAMPILAN DAN SEJAHTERA.

 MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA
MANUSIA UNTUK KEPERLUAN DAN

KEMAJUAN NEGARA.

 MEMBERIKAN PELUANG-PELUANG
PENDIDIKAN KEPADA SEMUA
WARGANEGARA.

2 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

VISI, MISI DAN MATLAMAT JNJK


JNJK INSTITUSI PEMASTIAN STANDARD KUALITI
VISI PENDIDIKAN BERWIBAWA
MENAZIRI DAN MEMPERTINGKATKAN KUALITI

PENDIDIKAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN

MISI SECARA PROFESIONAL,
BERKUALITI DAN BERETIKA
 MENINGKATKAN KEUPAYAAN JNJK MENGESAN
TAHAP KUALITI PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN
DENGAN MELAKUKAN PELBAGAI AKTIVITI
PENAZIRAN;

 MENINGKATKAN KEUPAYAAN PENGURUSAN
INSTITUSI PENDIDIKAN SUPAYA MENJADI EFEKTIF
DAN CEKAP;

 MEWUJUD DAN MENGGALAKKAN KERJASAMA
MATLAMAT DALAM KALANGAN SEMUA PIHAK DALAM
BIDANG PENDIDIKAN;

 MENYALURKAN MAKLUMAT PENAZIRAN
MELALUI SISTEM RANGKAIAN MAKLUMAT YANG
CEKAP DAN BERKESAN;

 MENGGIATKAN PROGRAM PENINGKATAN
KECEKAPAN NAZIR SEKOLAH SECARA
BERTERUSAN DALAM BIDANG PENAZIRAN; DAN

 MENJALINKAN HUBUNGAN KERJA YANG ERAT
DENGAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI DAN
PEJABAT PENDIDIKAN BAHAGIAN/DAERAH BAGI
MEMASTIKAN NASIHAT DAN SYOR-SYOR JNJK
KEPADA INSTITUSI PENDIDIKAN DIBERI
PERHATIAN.

3 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

1. Akses

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang 2020.

2. Kualiti

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti


50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi,
gender) menjelang 2020.

4. Perpaduan


Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-
kanak dengan menghargai kepelbagaian.

5. Kecekapan

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
4 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

5 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

AKTA PENDIDIKAN 1996


BAHAGIAN X
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Bab 1 Jemaah Nazir


Kewajipan Ketua Nazir.


Kewajipan 117. Ketua Nazir hendaklah:-
Ketua Nazir

(a) bertanggungjawab dengan kerjasama mana-mana pihak

berkuasa yang dilantik oleh Menteri, bagi memastikan bahawa

taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di

institusi pendidikan;

(b) memeriksa institusi pendidikan atau menyebabkan institusi
pendidikan diperiksa oleh Nazir Sekolah pada lat tempoh yang

difikirkannya sesuai;
(c) apabila diarahkan supaya berbuat sedemikian oleh Menteri,

memeriksa suatu institusi pendidikan atau menyebabkan institusi

pendidikan itu diperiksa; dan

(d) menjalankan apa-apa kewajipan lain berhubungan dengan
pemeriksaan institusi pendidikan sebagaimana yang diarahkan

oleh Menteri atau sebagaimana yang ditetapkan.

Kuasa Nazir Sekolah untuk memberikan nasihat.
118. Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh memberikan nasihat Kuasa

kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang Nazir
Sekolah
untuk
bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi memberi
nasihat
pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara-perkara yang

berhubungan dengan pengajaran dan kaedah pengajaran.6 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

Sekatan ke atas perintah Nazir Sekolah.

119. Ketua Nazir atau Nazir Sekolah tidak boleh mengeluarkan Sekatan
apa-apa perintah atau arahan kepada pengelola atau mana- ke atas
perintah
mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan Nazir
sesuatu institusi pendidikan kecuali setakat yang dia diberi kuasa Sekolah

oleh mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

Laporan Nazir Sekolah.


120. (1) Ketua Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan Laporan
kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang Nazir
Sekolah
diperiksanya menurut seksyen 117, dan jika laporan itu dibuat
oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa
ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu.

(2) Laporan tentang suatu institusi pendidikan yang
dikemukakan di bawah subseksyen (1) adalah dokumen sulit
tetapi boleh, menurut budi bicara Menteri, disediakan untuk
didapatkan oleh mereka yang bertanggungjawab ke atas

pentadbiran institusi pendidikan itu dan mana-mana guru di
institusi pendidikan itu dan laporan itu yang disediakan untuk
didapatkan sedemikian hendaklah disediakan untuk didapatkan

secara keseluruhannya.Bab 2 Am


7 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

Kuasa am Nazir Sekolah.
Kuasa
am Nazir 121. Bagi maksud membuat pemeriksaan ke atas institusi pendidikan di

Ketua Nazir Ketua Nazir boleh memberi kuasa Pegawai Pendidikan
boleh
memberi untuk bertindak bagi pihaknya.
kuasa
Pegawai
122. Ketua Nazir boleh secara bertulis memberi kuasa Pegawai
Pendidikan
untuk Pendidikan yang dilantik di bawah seksyen 4 untuk bertindak
bertindak
bagi bagi pihaknya dalam perjalanan kuasa-kuasanya atau
pihaknya
pelaksanaan kewajipan-kewajipannya di bawah Akta ini.
Kesalahan dan penalti berhubungan dengan Nazir.
134. Seseorang yang - 8 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

Kesalahan (a) menghalang atau menggendalakan Ketua Nazir atau
dan penalti
berhubung Nazir Sekolah dalam menjalankan mana-mana
dengan Nazir

Penalti am.

135. (1) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah Akta

ini yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata boleh,

apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau

Penalti dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau
am
kedua-duanya.


(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di


bawah Akta ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan,
apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda harian yang tidak

melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa

penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini
ETIKA PENAZIRAN

9 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

1. Jemaah Nazir dipertanggungjawabkan menaziri dan memantau pelaksanaan dasar
pendidikan negara. Setiap Nazir Sekolah adalah juga seorang pegawai awam,

dikehendaki melaksanakan tugas penaziran dan pelaporan sekolah yang dinaziri

dengan cermat dan teliti serta adil dan saksama berlandaskan keutuhan profesional.

Nazir Sekolah tidak boleh mempertikaikan dasar kerajaan.2. Pada setiap masa, Nazir Sekolah perlu secara konsisten melibatkan diri dalam

memantapkan sistem pendidikan negara. Sehubungan itu, tugas yang dilaksanakan
boleh dihubungkaitkan dengan pembentukan norma yang ada kaitan dengan

pemastian standard kualiti pendidikan serta memperkenalkan norma baharu selaras
dengan perkembangan sistem pendidikan semasa.3. Seiring dengan tugas teras dalam memastikan standard pengajaran yang memuaskan
diwujudkan dan dikekalkan di sekolah, maka menjadi tanggungjawab Nazir Sekolah

membantu dan mengupayakan guru dan pengurus sekolah memperolehi
pengetahuan, menguasai kemahiran dan nilai untuk menjadikan mereka menyayangi,

berguna dan bertanggungjawab terhadap profesion keguruan melalui aktiviti

perdampingan.


4. Jemaah Nazir Sekolah mendapat kepercayaan masyarakat bukan sahaja berdasarkan
tingkah laku nazir secara individu, tetapi juga hubungan organisasinya dengan
sekolah, pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan negeri dan masyarakat umum.

Tugas Nazir Sekolah paling bermakna apabila wujudnya hubungan baik dan membina
demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat.5. Jemaah Nazir mendapat kepercayaan masyarakat bukan sahaja berdasarkan
tingkah laku nazir secara individu, tetapi juga hubungan organisasinya dengan
10 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
sekolah, pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan negeri dan masyarakat

umum. Tugas Nazir Sekolah paling bermakna apabila wujudnya hubungan baik dan
membina demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat.

KOD ETIKA1. Tanggungjawab Terhadap Tugas

2. Tanggungjawab Terhadap Diri Sendiri

3. Tanggungjawab Kepada Rakan Sejawat
4. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat Dan Negara

5. Tanggungjawab Terhadap Profesion


INFO RINGKAS Jemaah Nazir Negeri perlis
PERLIS 11 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

Jemaah Nazir Negeri Perlis, Kementerian Pendidikan Malaysia telah ditubuhkan dengan

rasminya pada tahun 1979 dan ditempatkan di Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Jalan

Penjara, Kangar sehingga 1981. Pada tahun 1982, Jemaah Nazir Negeri Perlis telah berpindah


ke rumah kedai bernombor 34, Tingkat 2, Jalan Jubli Perak, Kangar sehingga 1989.

Penyelenggaraan bangunan yang kurang memuaskan, pertambahan bilangan pegawai dan


kakitangan sokongan serta lokasi yang kurang strategik menyebabkan Jemaah Nazir Negeri

Perlis berpindah ke Tingkat 2, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, Kangar pada tahun 1990


sehingga 1997. Pada tahun 1998, Pejabat Jemaah Nazir Perlis telah berpindah ke Tingkat 7,

Bangunan Persekutuan Kangar, Persiaran Jubli Emas, Kangar, Perlis. Mulai 2014, Jemaah

Nazir Negeri Perlis telah berpindah ke Tingkat 2 Bangunan Persekutuan dalam keadaan yang


amat selesa sehingga sekarang.Kini, Jemaah Nazir Negeri Perlis dianggotai oleh seorang Ketua Nazir Negeri, tiga Nazir

Kanan, tiga Nazir Sekolah serta empat Ahli Kumpulan Pelaksana.SENARAI KETUA NAZIR SEKOLAH
12 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

BIL NAMA DARI HINGGA
1 EN. L. I . LEWIS 1956 1960

2 EN. PAUL CHANG MIN PHANG 1964 1969

3 EN. R. VIVEKANANDA 1971 1972

4 EN. TAN SENG CHYE 1972 1975
5 YBHG. DATO’ HJ. AHMAD BIN HJ. SALLEH 1975 1976

6 EN.TAN BOON LIN 1976 1981

7 EN. CHEAH TAT HUAT 1981 1985

8 DR. WAN ZAHID BIN MOHD. NOORDIN 1986 1987

9 YBHG. DATO’ MOHD. DIAH BIN MOHD NOORDIN 1987 1990


10 EN K. JEGADEVA 1990 1991

11 DR. HANAFI BIN KAMAL 1991 1993

12 PN. NIK FAEZAH BINTI MUSTAPHA 1993 1997

13 TN. HJ. SABRI BIN SALLEH 1997 1998

14 YBHG. DATO’ CG. ABD. RAHIM BIN TAHIR 1998 2002
15 EN. RUSLI BIN RASHIKIN 2003 2004

16 TN. HJ. AHAMAD ZABIDI BIN SHANSUDDIN 2004 2005
17 TN. HJ. ALIMUDDIN BIN HJ. MOHD DOM 2005 2007

18 TN. HJ. ABDUL ADZIS BIN ABAS 2007 2008

19 YBHG. DATO’ ABDUL GHAFAR BIN MAHMUD 2008 2009

20 YBHG. DATO’ MISRAH BIN HJ. IBRAHIM 2009 2014

21 YBHG. DATO’ HJ. MAHMUD BIN KARIM 2014 2016

22 TN HJ. AMINUDIN BIN ADAM 11.04.2016 04.12.2016

23 YBHG. DATO’ HJ. ROZI BIN PUTEH ISMAIL 05.12.2016 24.04.2018


SENARAI KETUA NAZIR NEGERI PERLIS

13 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

BIL NAMA DARI HINGGA
1 EN MOHD IZAZI BIN MOHD SALLEH JAN 1979 OKT 1984

2 EN HAZHIM BIN MD SAID 03.01.1984 31.12.1986

3 EN THIOW KHIOW MING 01.01.1987 30.06.1987
4 EN SHARIF BIN SAAD 01.09.1987 28.02.1995

5 EN TAN KIN THANG 01.03.1995 12.05.1995

6 EN AMAN SHAH BIN MOHD SAHAR 30.05.1995 31.12.1995
7 EN TAN KIN THANG 01.01.1996 15.12.1998

8 TN HAJI YUSUF BIN HAMID 16.12.1998 31.05.2007
9 EN CHIANG CHOON LIM 01.07.2007 16.05.2010

10 PN SITI HATIFAH BT YAHYA 16.05.2010 01.07.2016
11 TN HAJI ABD RASHID BIN IBRAHIM 16.08.2016 SEKARANGSEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK)

NEGERI PERLIS

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)

NEGERI PERLIS

14 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

STATISTIK SEKOLAH NEGERI PERLIS

MENGIKUT LOK ASI DAN GRED


15 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

CARTA ORGANISASI
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

Ketua Nazir Negeri
Abd. Rashid bin Ibrahim


Timb. Ketua Nazir Negeri

Zunkipeli bin Ishak


Nazir Kanan Nazir Sekolah Pembantu Tadbir
Nasir bin Johan Hariati binti Khalid Mohd Shaffizan bin Sobri
Nazir Kanan NazirSekolah Pembantu Tadbir

Zunkipeli bin Ishak Anida binti Kamarudin Harliza binti Abd. Hamid


Nazir Kanan Nazir Sekolah Pembantu Operasi

Mohd Fadzil bin Seman Zurita binti Md.Ramli Hasbullah bin Ismail


Nazir Sekolah Pemandu


Kosong Nordin bin Hassan
Nazir Sekolah
Kosong


16 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 201917 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

18 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

PENGAGIHAN TUGAS 2019

BIL NAMA PEGAWAI TUGAS FUNGSI
 Memimpin, mengawal selia dan memantau
perancangan dan pelaksanaan perkara-perkara
dasar, pengurusan dan pentadbiran pejabat Jemaah
Nazir Negeri serta perancangan dan pelaksanaan
HJ ABD RASHID KETUA NAZIR semua tugas penaziran, pemeriksaan, pemantauan

BIN IBRAHIM NEGERI dan penilaian.
 Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang
diarahkan oleh Ketua Nazir Sekolah KPM dari
semasa ke semasa.

 Membantu Ketua Nazir Negeri memimpin,
mengawal selia dan memantau perancangan dan
pelaksanaan perkara-perkara dasar, pengurusan
dan pentadbiran pejabat Jemaah Nazir Negeri serta
perancangan dan pelaksanaan semua tugas
TIMBALAN KETUA penaziran, pemeriksaan, pemantauan dan penilaian.
1.
NAZIR NEGERI  Membantu KNN menguruskan hal-hal pentadbiran
pejabat Jemaah Nazir Negeri Perlis.
 Membantu KNN mengawal selia perancangan dan
pelaksanaan semua jenis pemeriksaan dan
penilaian.


 Mengurus dan membuat perancangan
program/aktiviti kepada jabatan dan memupuk
hubungan baik dengan agensi/jabatan lain.
PEGAWAI
2. PERHUBUNGAN  Merancang dan mengurus media sosial
jabatan/agensi.

PENYELARAS
3. PERLANTIKAN NAZIR  Menyelaras proses pengambilan nazir baharu
ZUNKIPELI BIN BAHARU mengikut SOP yang ditetapkan.
ISHAK
 Menguruskan aktiviti Kelab Kebajikan Jemaah Nazir
Negeri Perlis.
4. PENGERUSI KELAB
KEBAJIKAN JNJK


 Memastikan penyelenggarakan kenderaan secara
berkala dan sentiasa dalam keadaan selamat.
PEGAWAI
 Memastikan buku log penggunaan kenderaan
5. KENDERAAN disediakan dengan lengkap dan kemas kini.
JABATAN  Menyediakan laporan tahunan penggunaan
kenderaan pejabat dan menghantar ke Jemaah
Nazir KPM.
 Mengenal pasti kekosongan sumber manusia.
 Merancang dan menyelaras temu duga.

 Mengenal pasti kepakaran sumber manusia.
PENYELARAS  Mengurus kenaikan pangkat pegawai dan staf
6. PROMOSI JNJK sokongan.
PERLIS  Mengurus sistem HRMIS.
 Mengurus dan menganalisis pergerakan/cuti
pegawai dan staf sokongan.
 Melaporkan status terkini perjawatan semasa
mesyuarat.19 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
PENYELARAS dapatan pemeriksaan.
7. PEMERIKSAAN MATA  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan.
PELAJARAN RBT
PENYELARAS
PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
8. PENARAFAN SEK dapatan pemeriksaan.

MEN TEKNIK  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
 Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan
kepada urus setia Pelupusan PTJ berkenaan.
 Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia
dalam peralatan yang hendak dilupus telah
dikeluarkan.
 Memastikan aset keselamatan dilupuskan mengikut
Akta/Peraturan pihak berkuasa yang berkenaan.
9. PEGAWAI  Menandatangani Laporan Lembaga Pemeriksa
PELUPUSAN (KEW.PA-17) dan kemukakan semula kepada urus
setia Pelupusan PTJ berkenaan.
 Memeriksa aset dan rekod-rekod yang berkaitan
ZUNKIPELI B. seperti Daftar Harta Modal (KEW.312/KEW.PA-2),
ISHAK Daftar Inventori (KEW.313/KEW.PA-3), Perakuan
Pelupusan (KEW.PA-16) atau Laporan Kerosakan
Kemalangan Kenderaan Am 632A dan Am 362B
atau surat permohonan institusi secara hadiah.
 Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan.
10. PEGAWAI KUALITI  Memastikan kawalan kualiti dapatan pemeriksaan
DAPATAN bermula dari pra sehingga pasca.

 Memastikan dokumen rahsia rasmi kerajaan yang
diterima daripada Kementerian/Jabatan/Agensi luar
didaftarkan ke dalam Buku Daftar Surat-menyurat
11. PEGAWAI PENGELAS (Am10-Pin.3/1980)
 Memastikan pendaftaran dan pengelasan dokumen
rahsia rasmi kerajaan yang dinyatakan didaftarkan
dalam Buku Daftar Am 492A/492B
 Menyokong permohonan cuti rehat pegawai dan
PENYOKONG CUTI
12. PEGAWAI DAN AKP AKP sebelum dipanjangkan kepada Ketua Nazir
Negeri.
 Melaksanakan penilaian sasaran keberhasilan dua
kali setahun.
PEGAWAI PENILAI  Key-in Skor Keberhasilan dan peratus melebihi
13.
PERTAMA PBPPP sasaran dalam Sistem e-prestasi
 Menyerahkan Salinan Borang Keberhasilan kepada
PYD.
 Merancang, menyelaras dan memantau.
 Mengemukakan cadangan senarai PP.
 Latihan dalaman.
 Laporan.

14. AJK1 PBPPP  Penyelarasan Skor.

 Tindakan pelaksanaan ikut jadual.
 Mengurus dokumen terperingkat.
 Penilaian serta merta oleh PP Bagi Kes-kes
tertentu.20 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Penilaian Secara Manual oleh PP Bagi Kes-kes
tertentu.
 Kes-kes tertentu PYD.
ZUNKIPELI BIN  Memastikan skor PBPPP sulit kepada yang tidak
ISHAK berkenaan.
 Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang
15. LAIN-LAIN TUGAS
diarahkan oleh KNN dari semasa ke semasa.
 Menyediakan Laporan Tahunan Jemaah Nazir
Negeri Perlis.
1. PENYELARAS
LAPORAN TAHUNAN  Merakam dan mendokumentasikan aktiviti .

 Menyelaras bahan laporan.

 Merancang program PdP Abad ke 21 bagi Jemaah
Nazir Negeri Perlis.
PENYELARAS PDPC  Mengurus, merancang dan menyelaras proses
2.
ABAD KE 21 pembikinan video dengan kerjasama BTPN.
 Membentangkan program PdP Abad ke 21 Jemaah
Nazir Negeri Perlis.

 Menyelaras artikel jurnal.

PENYELARAS  Mengedit artikel dan menerbitkan jurnal.
3.
JURNAL JNJK  Mengedarkan jurnal (1 kali setahun).

 Memuatnaik jurnal dalam web Jemaah Nazir.
 Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan.
4. PENGAWAI KUALITI  Memastikan kawalan kualiti dapatan pemeriksaan
DAPATAN bermula dari pra sehingga pasca.

 Merancang, mengurus dan melaksana aktiviti
berkaitan keselamatan.
NASIR B. JOHAN  Melaporkan status keselamatan semasa mesyuarat.
PEGAWAI  Memastikan keselamatan pejabat.
5. KESELAMATAN  Mengendalikan kes tatatertib dan penyalahgunaan
PEJABAT kuasa.
 Mengenal pasti kelemahan sistem dan prosedur
kerja organisasi.
 Memastikan pematuhan Etika Penaziran.

 Proses kerja memeriksa, menyelidik dan
mengemukakan bukti untuk menentukan kesahihan
aduan berkaitan PdP atas arahan Menteri
Pendidikan/KSU/KPPM/KNS.

 Menentukan kesahihan sesuatu aduan berkaitan
perlanggaran peraturan dan undang-undang,
penyelewengan dan salah laku serta kecuaian guru
PENYELARAS yang menjejaskan PdP.
6. SIASATAN ADUAN  Memastikan pihak yang berkepentingan mengambil
tindakan terhadap maklum balas YB
Menteri/KSU/KPPM/KNS berdasarkan laporan
yang dikemukakan oleh pegawai penyiasat.
 Skop Pengendalian Aduan.
 Siasatan, Penyediaan Laporan, Penyelarasan
Laporan, Penghantaran Laporan dan Tindakan
Susulan.

21 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

PENYELARAS  Melaksanakan pemeriksaan tindak ikut terhadap
PTI PEMERIKSAAN institusi pendidikan yang diarahkan oleh KNN.
7. PENARAFAN PDP MP
BM KSSM

PENYELARAS
PTI PEMERIKSAAN
8. PENARAFAN PENG.  Melaksanakan pemeriksaan tindak ikut terhadap
institusi pendidikan yang diarahkan oleh KNN.
PEND. PENCEGAHAN
DADAH DI SEKOLAH
PENYELARAS  Melaksanakan pemeriksaan tindak ikut terhadap
PTI PEMERIKSAAN institusi pendidikan yang diarahkan oleh KNN.
9. PELAKSANAAN
PROG TS25 KOHORT
1

PENYELARAS
PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
10. NASIR BIN JOHAN PENARAFAN MATA dapatan pemeriksaan.
PELAJARAN BAHASA  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
MELAYU
PENYELARAS PTI
PEMERIKSAAN
11. PENARAFAN  Melaksanakan pemeriksaan tindak ikut terhadap
institusi pendidikan yang diarahkan oleh KNN.
PENGURUSAN PdP
PRA SEKOLAH


PENYELARAS
PEMERIKSAAN
PENARAFAN
PELAKSANAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
12. dapatan pemeriksaan.
PROG PEND  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
KESELAMATAN
JALAN RAYA DALAM
MP BAHASA MELAYU
DI SEK RENDAH
PENYELARAS
PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
PROGRAM dapatan pemeriksaan.
13.
SOKONGAN  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
PROFESIONAL OLEH
PPDPENYELARAS BULAN  Menguruskan program/aktiviti bulan bahasa di
14.
BAHASA negeri22 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

15. LAIN-LAIN TUGAS  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
semasa ke semasa.


 Menguruskan aktiviti-aktiviti pembangunan,
pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem aplikasi
JNJK
 Bertanggungjawab dalam pengurusan dan
penyelenggaraan sumber TMK JNJK Perlis.
 Menguruskan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan,
pemantauan dan keselamatan rangkaian LAN dan
WAN secara optima.
 Mentadbir, menyelenggara pangkalan data dan
memastikan keselamatan, kebolehcapaian serta
integriti data terjamin.
 Membantu dan memberi khidmat nasihat kepada
pihak pengurusan dalam perolehan sumber TMK
dan peningkatan keupayaan infrastruktur serta

1. aplikasi di JNJK Perlis.
 Menguruskan perolehan dan mengawal selia alat
ganti TMK.
 Membantu pihak pengurusan dalam menyediakan
Anggaran Belanja Mengurus (ABM) untuk
penyelenggaraan dan perolehan sumber TMK.
 Memberi khidmat sokongan teknikal dan latihan
MOHD. FADZIL B dalam penggunaan peralatan dan aplikasi TMK.
SEMAN  Mengurus dan merancang perlaksanaan ‘back-up’
dan ‘recovering’ bagi sistem dan data.
PENYELARAS ICT  Melaksana segala arahan pegawai atasan dari
masa ke semasa dalam menjalankan tugas harian.
 Mengurus dan mengelola persidangan video
Jemaah Nazir Negeri Perlis.

PEGAWAI AUDIT  Memastikan semua dokumentasi program/aktiviti
2. DALAMAN SPK diurus dan dikemaskini dengan sempurna.

PENYELARAS  Memastikan pengurusan fail dan dokumentasi
3. PENGURUSAN FAIL program/aktiviti Jemaah Nazir diurus dan
DAN DOKUMEN dikemaskini dengan sempurna.

 Menjalankan tugas – tugas yang diarahkan oleh KNN
PENYELARAS dari masa ke semasa.
4. PERANCANGAN DAN  Bertanggungjawab dalam pengurusan pergerakan

PERGERAKAN pegawai dan AKP Jemaah Nazir Negeri Perlis setiap
hari.
PEGAWAI DAN AKP

PENYELARAS ASET,  Merancang dan mengurus aset pejabat.
HARTA MODAL DAN  Merancang, mengurus dan menyelaras inventori
5.
INVENTORI pejabat.
 Menyediakan senarai aset dan inventori pejabat.
 Merancang dan membuat perolehan ABM pejabat.
23 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Memastikan semua aset dan inventori berada dalam
keadaan terurus dan boleh digunakan.

 Merancang, memantau dan melaksanakan urusan
pemeriksaan aset sekurang-kurang satu (1) kali
setahun.
 Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal
6. PEMERIKSA ASET, (KEW.PA-10) dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih
HARTA MODAL DAN Bernilai Rendah (KEW.PA-11) kepada Ketua
INVENTORI Jabatan di mana pemeriksaan tersebut dilakukan
dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh
pemeriksaan.


PEGAWAI AKRAB
7.  Memberi bimbingan, nasihat dan motivasi kepada
warga Jemaah Nazir Negeri Perlis.

 Merancang, menyelaras dan memantau.
 Mengemukakan cadangan senarai PP.
 Latihan dalaman.

 Laporan.
 Penyelarasan Skor.
 Tindakan pelaksanaan ikut jadual.
8. AJK2 PBPPP  Mengurus dokumen terperingkat.
 Penilaian serta merta oleh PP Bagi Kes-kes
tertentu.
MOHD. FADZIL B.  Penilaian Secara Manual oleh PP Bagi Kes-kes
SEMAN tertentu.
 Kes-kes tertentu PYD.
 Memastikan skor PBPPP sulit kepada yang tidak
berkenaan.

 Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
PENYELARAS dapatan pemeriksaan.

9. PEMERIKSAAN  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
PENARAFAN
PROGRAM TEACH
FOR MALAYSIA (TFM)


PENYELARAS  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
10. PEMERIKSAAN dapatan pemeriksaan.
PENARAFAN MATA
PELAJARAN  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
PENDIDIKAN ISLAM

TIMBALAN
11. PENGERUSI KELAB  Membantu pengerusi Kelab Kebajikan dalam
KEBAJIKAN JNJK menguruskan hal-hal kebajikan nazir sekolah dan
AKP

12.  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
LAIN-LAIN TUGAS
semasa ke semasa.


24 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Mengurus Pemantapan dan Promosi SKPMg2.
 Memastikan semua sekolah mengisi portal e-Nazir
dan Portal NKRA dalam tempoh waktu yang
ditetapkan.
PENYELARAS  Menghubungi sekolah dan JPN jika terdapat
1. sekolah yang belum mengisi portal.
SKPMg2
 Memaklumkan status pengisian portal kepada KNN.
 Menyelaras Pre and Post Test dan menyediakan
analisis.
 Mengurus perancangan dan pelaksanaan verifikasi
PKS-SKPM. Mengurus Sistem Pengurusan Kualiti Jemaah Nazir
KPM.

 Mengurus penggunaan sistem kod borang dan
dokumen.
 Memastikan borang-borang Sistem Pengurusan
Kualiti Jemaah Nazir mencukupi dan diisi dengan
betul dan lengkap.
PENYELARAS  Memastikan Kawalan Penyediaan
SISTEM
2. HARIATI BT PENGURUSAN Dapatan/Laporan Pemeriksaan (QP13) diisi dengan
KHALID KUALITI betul.
 Memastikan Kawalan Dapatan Tidak Memenuhi
Spesifikasi (QP 36) diisi dengan betul.
 Memastikan draf dapatan/laporan disimpan
bersama-sama dengan dapatan/laporan lulus untuk
diedarkan.
 Memastikan tarikh dapatan/laporan lulus untuk
diedarkan ke sekolah dalam tempoh masa yang
ditetapkan.
 memastikan data pemeriksaan diisi ke dalam e-
Nazir dengan betul dan lengkap.
 Menyediakan data mengikut jenis pemeriksaan.

 Menyediakan analisis data pemeriksaan mengikut
kehendak Audit Dalaman setiap kali semasa auditing
atau pada akhir tahun sebelum mesyuarat MKSP,
PENYELARAS DATA contohnya, bil., kod sekolah, nama sekolah, jenis
3. DAN PERANCANGAN/ pemeriksaan, nama nazir, tarikh pemeriksaan, bil.
e-NAZIR guru dicerap selaras dengan e-Nazir.
 Menyediakan jadual dan analisis data setiap nazir
sekolah mengikut jenis pemeriksaan dan bil. sekolah
telah diperiksa mengikut tarikh yang ditetapkan.
 Menyediakan bilangan dan nama sekolah yang
belum diperiksa dalam lat tempoh 5 tahun dengan
merujuk kepada Unit Perancangan.

 Memastikan bilik mesyuarat sentiasa berada dalam
4. PENYELARAS BILIK keadaan kondusif dan sedia digunakan.
MESYUARAT5. AJK3 PBPPP
 Merancang, menyelaras dan memantau.


25 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Mengemukakan cadangan senarai PP.
 Latihan dalaman.
 Laporan.
 Penyelarasan Skor.
 Tindakan pelaksanaan ikut jadual.
 Mengurus dokumen terperingkat.
 Penilaian serta merta oleh PP Bagi Kes-kes
tertentu.
 Penilaian Secara Manual oleh PP Bagi Kes-kes
tertentu.
 Kes-kes tertentu PYD.
 Memastikan skor PBPPP sulit kepada yang tidak
berkenaan.
PENYELARAS
PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
6. dapatan pemeriksaan.
PENARAFAN  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
PELAKSANAAN DLP

PENYELARAS PTI
PEMERIKSAAN
7. PENARAFAN  Melaksanakan pemeriksaan tindak ikut terhadap
institusi pendidikan yang diarahkan oleh KNN.
PELAKSANAAN DLP

KOHORT 1

PENYELARAS

PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
8. PELAKSANAAN dapatan pemeriksaan.
PENDIDIKAN STEM  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
HARIATI BT DI SR DAN SM
KHALID PENYELARAS
PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
9. dapatan pemeriksaan.
PENARAFAN MATA  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
PELAJARAN SAINS
PENYELARAS
PEMERIKSAAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
PENARAFAN
10. PENGURUSAN dapatan pemeriksaan.
 Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
KOKURIKULUM DI SR

DAN SM

 Merancang, memantau dan memastikan Pegawai

Pemeriksa Aset dan PTJ-PTJ di bawah seliaannya
melaksanakan urusan pemeriksaan aset sekurang-
kurangnya satu (1) kali setahun.
PEMERIKSA ASET
11.  Memastikan Pegawai Pemeriksa mengemukakan
(SETIAUSAHA) Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10)

dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai
Rendah (KEW.PA-11) kepada Ketua Jabatan di
mana pemeriksaan tersebut dilakukan dalam
tempoh satu (1) bulan dari tarikh pemeriksaan.


12. LAIN-LAIN TUGAS  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
semasa ke semasa.


26 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

PENYELARAS  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
PEMERIKSAAN HARI
1. dapatan pemeriksaan.
PERTAMA  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
PERSEKOLAHAN


 Menyelaras JK.
 Menghadiri mesyuarat.
 Menyediakan jadual.
 Menghadiri latihan pengurusan.
 Latihan dalaman kepada PP.
2. SETIAUSAHA PBPPP  Menerima dokumen.
/ AJK PBPPP  Menyediakan cadangan PP.
 Urus taklimat kepada PP dan PYD.
 Pemantauan pengisian skor.
 Menyediakan minit mesyuarat.
 Perantara organisasi dengan BPPK.
 Menjaga kerahsiaan.

ZURITA BT MD.
RAMLI
 Menyelaras pembentangan semasa Mesyuarat
Profesionalisme Jemaah Nazir Negeri Perlis.

SETIAUSAHA  Mengurusetiakan semua mesyuarat peringkat
negeri.
3. MESYUARAT  Menyediakan pakej mesyuarat.
PENGURUSAN JNJK
 Menyediakan minit mesyuarat dan mendapatkan
maklum balas.
 Menyediakan maklum balas mesyuarat kepada
institusi luar. Merancang program perkembangan staf.
 Menyediakan pakej kursus LADAP.
PENYELARAS  Menyedia dan melaporkan impak setiap kursus
LATIHAN DALAM yang dilaksanakan.
4.  Mengurusetiakan pelaksanaan LADAP.
PERKHIDMATAN DAN
e-SPL KPM  Memasukkan data kehadiran kursus ke dalam
Portal e-SPL KPM.
 Memantau keesahan kehadiran peserta.
 Membuat analisis kehadiran kursus.


 Merancang, memantau dan melaksanakan urusan
pemeriksaan aset sekurang-kurang satu (1) kali
setahun.
PEGAWAI
5. PEMERIKSA ASET  Memastikan Pegawai Pemeriksa mengemukakan
Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10)
dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah
(KEW.PA-11) kepada Ketua Jabatan di mana
pemeriksaan tersebut dilakukan dalam tempoh satu
(1) bulan dari tarikh pemeriksaan.27 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

PENYELARAS
JAWATANKUASA
KERJA TINDAKAN  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
6. TERHADAP dapatan pemeriksaan.
PERAKUAN DAN  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
SYOR LAPORAN
JEMAAH NAZIRPENYELARAS
7. PENILAIAN CALON  Menguruskan penilaian GCPC seperti yang
diarahkan oleh KNN
GCPCZURITA BT MD. PENYELARAS PTI
RAMLI PEMERIKSAAN
8. PENARAFAN  Melaksanakan pemeriksaan tindak ikut terhadap
PENGURUSAN institusi pendidikan yang diarahkan oleh KNN.
PERPADUAN DI
SEKOLAH9. LAIN-LAIN TUGAS  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
semasa ke semasa.


 Merancang, mengurus dan melaksana
pembangunan dan perolehan koleksi bahan.
 Mengurus dan menyelaras aktiviti pengkatalogan
PENYELARAS bahan.
1. SERAMBI ILMU  Menyebar dan memaklumkan koleksi bahan
baharu.
 Memastikan rekod dan pergerakan bahan/koleksi
dipatuhi.
 Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
PENYELARAS PRA dapatan pemeriksaan.
2. ANIDA BT SEKOLAH  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
KAMARUDIN

 Merancang dan mengurus aktiviti VLE Frog bagi
semua nazir.

PENYELARAS 1  Mengurus laman VLE Frog Jemaah Nazir Negeri
3. BESTARINET/ VLE Perlis.
FROG  Mengurus dan mengemaskini secara berkala laman
Jemaah Nazir negeri.
 Menyebarluaskan maklumat berkaitan VLE Frog
dan laman Jemaah Nazir Negeri.

SETIAUSAHA KELAB
4.  Pengurusan minit mesyuarat Kelab Kebajikan.
KEBAJIKAN


28 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

PENYELARAS  Melaksanakan pemeriksaan dan menyediakan
5. PEMERIKSAAN dapatan pemeriksaan.
PENARAFAN MP  Mengawal kualiti dapatan pemeriksaan
MATEMATIK


PENYELARAS  Merancang, mengurus dan menyelaras aktiviti
EKSA.
EKOSISTEM  Melaksanakan pendedahan program EKSA.
6. KONDUSIF SEKTOR  Mengadakan program penandaarasan EKSA.
AWAM (EKSA)
 Memastikan pejabat sentiasa berkeadaan ceria.
 Melaporkan status terkini pelaksanaan EKSA
semasa mesyuarat.

ANIDA BT PENYELARAS
7. KAMARUDIN DOKUMENTASI  Memastikan semua dokumentasi program/aktiviti
PROGRAM / AKTIVITI Jemaah Nazir Negeri diurus dan dikemaskini
dengan sempurna.

PENYELARAS  Mengurus program negeri sepertimana yang
8. PROGRAM NEGERI diarahkan olek KNN dari masa ke semasa.
(TRANSFORMASI
JNJK PERLIS)

PENYELARAS BUKU  Menyiap dan menguruskan Buku Pengurusan
9.
PENGURUSAN JNJK Jemaah Nazir negeri Perlis.
PERLIS
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
10. LAIN-LAIN TUGAS
semasa ke semasa.
 Menguruskan penghantaran dapatan pemeriksaan
dan laporan negeri kepada pihak tertentu mengikut
arahan.
 Mengisi e-Dapatan di Portal e-Nazir, eSPL dan e-
PENGURUSAN perolehan secara konsisten.
1. DOKUMEN DAN  Mengisi tapak excel bagi Maklum Balas Pelanggan
DATA DAPATAN A (QP5) dan Maklum Balas Pelanggan B (QP6)
PEMERIKSAAN secara konsisten untuk diserahkan kepada pegawai

Audit Kualiti Dalaman setiap akhir bulan bagi
MOHD SHAFFIZAN penyemakan dan pengesahan bagi menyediakan
B. SOBRI laporan Sistem Pengurusan Kualiti Negeri untuk
Mesyuarat MKSP.
 Membuka dan menentukan surat-surat mengikut
fail-fail yang berkaitan (TKNN dan KNN).

2. SURAT MENYURAT  Menyerahkan surat-surat yang telah diklasifikasikan

kepada PAP untuk tindakan seterusnya (TKNN dan
KNN).
3. FAIL MEMAIL  Mengemaskini pengurusan fail JNJK Perlis.
ASET, HARTA MODAL  Membantu Pegawai Aset, Harta Modal dan
4. DAN INVENTORI Inventori.

5. LAIN-LAIN TUGAS  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
semasa ke semasa.29 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Melaporkan status terkini kewangan.
 Menghubungi ibu pejabat bagi mendapatkan
informasi kewangan terkini.
 Menyemak dan menghantar tuntutan perjalanan
1. TUNTUTAN dan lain-lain tuntutan dalam tempoh waktu yang
PERJALANAN ditetapkan.
 Menyerahkan fail-fail tersebut kepada KNN untuk
diminitkan dan tindakan seterusnya.
 Merancang dan menyelaras perbelanjaan negeri.
BENDAHARI KELAB  Mengurus hal-hal kewangan dan akaun Kelab
2. KEBAJIKAN JNJK
PERLIS Kebajikan Jemaah Nazir Negeri Perlis.

 Membuka dan menentukan surat-surat mengikut
fail-fail yang berkaitan (TKNN dan KNN).
3. HARLIZA BT. SURAT MENYURAT  Menyerahkan surat-surat yang telah diklasifikasikan
ABD. HAMID kepada PAP untuk tindakan seterusnya (TKNN dan
KNN).

4. FAIL MEMAIL  Mengemaskini pengurusan fail JNJK Perlis.

 Menguruskan penghantaran dapatan pemeriksaan
dan laporan negeri kepada pihak tertentu mengikut
arahan.

 Mengisi e-Dapatan di Portal e-Nazir secara
PENGURUSAN konsisten.
5. DOKUMEN DAN  Mengisi tapak excel bagi Maklum Balas Pelanggan
DATA DAPATAN
A (QP5) dan Maklum Balas Pelanggan B (QP6)
PEMERIKSAAN secara konsisten untuk diserahkan kepada pegawai

Audit Kualiti Dalaman setiap akhir bulan bagi
penyemakan dan pengesahan bagi menyediakan
laporan Sistem Pengurusan Kualiti Negeri untuk
Mesyuarat MKSP.

 Perancangan Pergerakan Mingguan Pegawai dan
6. PERGERAKAN AKP.
PEGAWAI DAN AKP  Pengurusan HRMIS.
 Google Kalendar.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
7. LAIN-LAIN TUGAS
semasa ke semasa.


 Menguruskan sistem/ mencatat keluar masuk surat.

1. FAIL MEMAIL  Mengurus dan menyelia mesin fotostat supaya
sentiasa boleh digunakan.HASBULLAH B. EKSA (PEMBANTU)  Membantu pegawai penyelaras EKSA.
2.
ISMAIL

 Membantu melaksana aktiviti berkaitan
KESELAMATAN keselamatan.
3. PEJABAT
(PEMBANTU)  Melaporkan status keselamatan semasa
mesyuarat.
 Memastikan keselamatan pejabat.30 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

 Membantu melaksanakan Kawat Kebakaran.
 Memastikan pejabat berada dalam keadaan
selamat sebelum menutup pintu pejabat di waktu
petang.ASET, HARTA MODAL  Membantu Pegawai Aset, Harta Modal dan
4. DAN INVENTORI Inventori.
(PEMBANTU)
HASBULLAH B.
ISMAIL

PERGERAKAN
5. PEGAWAI DAN AKP  Mengemaskini Papan Pergerakan Mingguan.
(PEMBANTU)


 Menyusun atur koleksi baharu .
6. SERAMBI ILMU
 Mengurus rekod dan pergerakan bahan/ koleksi.


7. LAIN-LAIN TUGAS  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
semasa ke semasa.

 Memandu kenderaan jabatan mengikut arahan KNN
dari masa ke semasa.
1. PEMANDU  Menjaga, membersih dan memastikan kenderaan
jabatan selamat dan boleh digunakan sepanjang
masa.
 Membuka pintu pejabat waktu pagi

 Membantu melaksana aktiviti berkaitan
keselamatan.
 Melaporkan status keselamatan semasa
KESELAMATAN mesyuarat.
2. PEJABAT
(PEMBANTU)  Memastikan keselamatan pejabat.
 Membantu melaksanakan Kawat Kebakaran.
NORDIN BIN  Memastikan pejabat berada dalam keadaan
HASSAN selamat sebelum menutup pintu pejabat di waktu
petang.
EKSA (PEMBANTU)
3.  Membantu pegawai penyelaras EKSA.

ASET, HARTA MODAL  Membantu Pegawai Aset, Harta Modal dan
4. DAN INVENTORI Inventori.
(PEMBANTU)

PERGERAKAN
5. PEGAWAI DAN  Mengemaskini Papan Pergerakan Mingguan.
AKP(PEMBANTU)

 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh KNN dari
6. LAIN-LAIN TUGAS
semasa ke semasa.


31 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI TAHUN 2019
BIL NAMA JAWATANKUASA/PENYELARAS

HJ. ABD RASHID
1
BIN IBRAHIM 1. Ketua Nazir Negeri

1. Timbalan Ketua Nazir Negeri
2. Pegawai Perhubungan
3. Penyelaras Perlantikan Nazir Baharu
4. Pengerusi Kelab Kebajikan JNJK
5. Pegawai Kenderaan Jabatan
6. Penyelaras Promosi JNJK Perlis
EN.ZUNKIPELI
2 7. Penyelaras Pemeriksaan MP RBT
BIN ISHAK 8. Penyelaras pemeriksaan Penarafan SM Teknik
9. Pegawai Pelupusan
10. Pegawai Kualiti Dapatan
11. Pegawai Pengelas
12. Penyokong Cuti Pegawai dan AKP
13. Pegawai Penilai Pertama PBPPP
14. AJK1 PBPPP

1. Penyelaras Laporan Tahunan
2. Penyelaras PdPc Abad ke 21
3. Penyelaras Jurnal JNJK
4. Pengawai Kualiti Dapatan
5. Pegawai Keselamatan Pejabat
6. Penyelaras Siasatan dan Aduan
7. Penyelaras PTI Pemeriksaan Penarafan PdP MP BM KSSM
8. Penyelaras PTI Pemeriksaan Penarafan Peng. Pend.
Pencegahan Dadah Di Sekolah.
EN.NASIR BIN
3 9. Penyelaras PTI Pemeriksaan Pelaksanaan Prog.TS25 Kohot 1
JOHAN
10. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan MP Bahasa Melayu
11. Penyelaras PTI Pemeriksaan Penarafan Pengurusan PdP Pra
Sekolah
12. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Prog. Pend.
Keselamatan Jalan Raya Dalam MP Bahasa Melayu Di Sek
Rendah.
13. Penyelaras Pemeriksaan Program Sokongan Profesional Oleh
PPD
14. Penyelaras Bulan Bahasa.

32 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

1. Penyelaras ICT
2. Pegawai Audit Dalaman SPK
3. Penyelaras Pengurusan Fail Dan Dokumen
4. Penyelaras Perancangan Dan Pergerakan Pegawai Dan AKP
5. Penyelaras Aset, Harta Modal Dan Inventori
EN.MOHD. FADZIL 6. Pemeriksa Aset, Harta Modal Dan Inventori
4
BIN SEMAN 7. Pegawai Akrab
8. AJK2 PBPPP
9. Penyelaras Pemeriksaan TFM
10. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan MP Pendidikan Islam
11. Timbalan Pengerusi Kelab Kebajikan JNJK


1. Penyelaras SKPMg2
2. Penyelaras Sistem Pengurusan Kualiti
3. Penyelaras Data Dan Perancangan/ e-Nazir
4. Penyelaras Bilik Mesyuarat
5. AJK3 PBPPP
PN.HARIATI 6. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan DLP
5 BINTI KHALID 7. Penyelaras PTI Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan DLP
Kohort 1
8. Penyelaras Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan Stem Di SR
Dan SM
9. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan MP Sains
10. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan Pengurusan Kokurikulum Di
SR Dan SM
11. Pemeriksa Aset (Setiausaha)


1. Penyelaras Pemeriksaan Hari Pertama Persekolahan.
2. Setiausaha PBPPP
3. Setiausaha Mesyuarat Pengurusan JNJK Perlis
4. Penyelaras Latihan Dalam Perkhidmatan Dan e-SPL KPM
6 PN.ZURITA BT MD 5. Pegawai Pemeriksa Aset
RAMLI 6. Penyelaras Jawatankuasa Kerja Tindakan Terhadap Perakuan
Dan Syor Laporan Jemaah Nazir.
7. Penyelaras Penilaian Calon GCPC
8. Penyelaras PTI Pemeriksaan Penarafan Pengurusan Perpaduan
Di Sekolah
1. Penyelaras serambi Ilmu
2. Penyelaras Pra Sekolah
3. Penyelaras 1 Bestarinet/VLE Frog

7 PN ANIDA BT 4. Setiausaha Kelab Kebajikan
5. Penyelaras Pemeriksaan Penarafan MP Matematik
KAMARUDIN
6. Penyelaras Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
7. Penyelaras Dokumentasi Program/Aktiviti
8. Penyelaras Program Negeri (Transformasi JNJK Perlis)
9. Penyelaras Buku Pengurusan JNJK Perlis


EN.MOHD 1. Pengurusan Dokumen Dan Data
8 SHAFFIZAN BIN Dapatan Pemeriksaan
SOBRI 2. Surat Menyurat (K).
3. Fail memail
4. Aset, Harta Modal Dan Inventori


33 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

1. Tuntutan Perjalanan
2. Bendahari Kelab Kebajikan JNJK Perlis
PN. HARLIZA
9 3. Surat-menyurat
ABD HAMID 4. Fail – Memail (K)
5. Pengurusan Dokumen dan Data Dapatan Pemeriksaan (K)
6. Pergerakan Pegawai dan AKP


1. Fail memail
2. EKSA (P)
EN.HASBULLAH
10 3. Keselamatan Pejabat (P)
BIN ISMAIL 4. Aset, Harta Modal dan Inventori (P)
5. Pergerakan Pegawai dan AKP(P)
6. Serambi Ilmu1. Pemandu Kenderaan Pejabat
EN.NORDIN BIN 2. Keselamatan Pejabat (P)
11
HASSAN 3. EKSA (P)
4. Aset, Harta Modal dan Inventori (P)
5. Pergerakan Pegawai dan AKP
“Rezeki”Rezeki itu tidak pernah

salah alamat

melainkan


Dia tahu siapa pemiliknya.


34 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TINGKAT 2, BANGUNAN PERSEKUTUAN KANGAR

PERSIARAN JUBLI EMAS
01000 KANGAR PERLIS.

NO. TELEFON : 04-9763233
NO. FAKS : 04-9766657
KETUA NAZIR NEGERI

Haji Abd Rashid b. Ibrahim
012-6058063
5 November 1968
[email protected]TIMBALAN KETUA NAZIR NEGERI

Encik Zunkipeli b. Ishak
019-4114151
25 Mac 1963

[email protected]
NAZIR KANAN

Encik Nasir b. Johan
013-4931687
18 Julai 1961
[email protected]NAZIR KANAN

Haji Mohd Fadzil b. Seman
019-4547107
29 Julai 1967
[email protected]


35 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

NAZIR SEKOLAH

Puan Hariati bt. Khalid
019-4767293
10 November 1969
[email protected]
NAZIR SEKOLAH

Puan Zurita bt. Md. Ramli
013-4826776
17 Disember 1970
[email protected]


NAZIR SEKOLAH

Puan Anida bt. Kamarudin
012-4279265
11 November 1976
[email protected]

PEMBANTU TADBIR

Puan Harliza bt. Abd Hamid
012-5694545
10 Ogos 1971

[email protected]
36 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

PEMBANTU TADBIR


Encik Mohd Shaffizan b. Sobri
012-3884481
29 Januari 1981
[email protected]
PEMBANTU OPERASI

Encik Hasbullah b. Ismail
019-4540606

18 Mac 1961
[email protected]


PEMANDU

Encik Nordin b. Hassan
012-4645857
9 Oktober 1970

[email protected]37 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


38 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________

TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________
39 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________

40 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________

41 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________

42 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________

43 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________

44 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


45 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


46 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERKARA :_______________________________________________________________________________
TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


47 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERKARA :_______________________________________________________________________________

TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


48 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERKARA :_______________________________________________________________________________

TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


49 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


PERKARA :_______________________________________________________________________________

TARIKH : _____________ HARI : _____________ MASA : ______________ TEMPAT : _________________


50 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI NEGERI PERLIS


Click to View FlipBook Version