The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TADABBUR AL QURAN 30 JUZUK, 2020-05-03 06:32:31

Catatan Ceramah MAHY di Putrajaya

Catatan Ceramah MAHY di Putrajaya

CatatanCeramahAl-Quran:KepentinganMenguasainyaolehYBhgMaulanaAbdulHadibin
YaakobdiKompleksPerbadananPutrajayapada18April2016

Bahagian1

1.WalaupundiberinikmatolehAllahS.W.TuntukberagamaIslam,kitaperlujugaberusaha
supayaagamaygdiberiolehAllahinidapatkitahayatidgnsebaikmungkin.

2.ApabilaNabiAdam A.Sdihantarkedunia,AllahS.W.TberitahukepadaNabiAdam sendiri
dananakcucunya(kita).sekiranyadatangdaripadaAku(Allah)kepadakamu(manusia)kitab
petunjukygdiwahyukan,makasiapaygbersediamengikuti,makasyurgalahuntuknya.

3.KitatakkenalAllahsebabgunaakal,sebaliknyamelaluiperantaraanAl-Quran,Allah
memperkenalkanzatdansifatNya.DenganAl-QuraniniNabiS.A.W,parasahabatBagindadan
seluruhmanusiamengenaldanmentaatiAllah.

4.KitabAllahadalahsupayamanusiamengenaldanmentaatiAllahsebelum dptberjumpa
denganAllah.MelaluiAl-Quran,bolehnampakbagaimanaagungnyaNabiMuhammadS.A.W

5.Olehitu,pasangniatdanberazam sungguh2,sblm mati,belajardariawalAl-Quranhingga
keakhirnya.BertuahkitajikadptpeluanguntukmempelajariapaygAllahkehendakidaripada
kitasebelum kitamengadapNya.

6.MenurutHadissohih,didalam kuburterdapat3soalan;siapaTuhankamu,apaagama
(pegangan/carahidup)kamu,danapapandangankamutentanglaki-lakiini(NabiMuhammad
S.A.W).DaririwayatAbuDaud,adamanusiayangbolehmenjawab.Malaikatkemudia
bertanya,“darimanakamutahusemuajwpnini?”orangtersebutberkata,“daripadaKitab
Allah”.MakaMalaikatberkata,“Ya,orangyangbolehmenjawabsoalaniniadalahorangyang
adahubungandenganKitabAllah”.Daripadahadisini,menunjukkanmerekayangdpt
menjawabsoalankuburadalahmerekayangrapatdenganKitabAllah.

7.RasulullahS.A.W bersabda,“Yangterbaikdikalangankamu,ialahyangdptbelajarAl-Quran
danmengajarkannya”Kalaukitatahuseseorangitutakbetul,lebihbaikkitaajakdiabelajar
bersama-sama.Keranatugaskitaadalahuntukbelajar,danapabilasudahpandai,ajaripula
oranglain.

8.Dalam Al-Quranadaasasakidah,asassyariat(hubunganhambadenganAllah-ibadat,
hubunganhambadenganhambayanglain–adat).NabiS.A.W tunjukcarabagaimanasyariat
Al-Qurandapatdihayati.

9.Hukum AllahtidakkenakepadaorangsepertiNabisahaja.Hukum Allahmeliputisemua,
lelaki,wanita,wargaemas,miskin,kaya,hambasahaya,merdeka,pemimpin,rakyatjelatadsb.
OlehitudtgnyakepentinganparaSahabatyangterdiridrpdpelbagaijenislapisan.Bagaimana

agamadihayatiolehNabiS.A.W danparasahabatdalam memahamiKitabAllah.

10.Al-Quraninimudah.Al-Quraninibolehdibacapdsemuaorang.AllahS.W.Tberfirman
dalam SurahAl-QamarygbermaksudsesungguhnyaAllahtelahmemudahkanAl-Quranbagi
mengenaliAllah,memberikefahamankepadahambabagaimanautktaatkepadaAllah.
WalaupunorangbutadanpekakbolehkenalAllahmenerusideriaygadapadamereka.Jadi
kitasemuasebenarnyabolehberusaha.Walaupunsukarpadamulanya,usahasikitsikit
sehinggapandaiAl-Quran.OlehkeranaAl-Quraninimudah,makakitajgnsukarnnya.Kena
usahaAl-Quranditerimaolehoranglainsecaramudahjuga.

Bahagian2

11.Al-Quranmestidipelajarisecaraberguru.Kalautanpasandaranguru,manusiabebas
mentafsirkanmelaluiakalfikiran.

12.Masalahdalam duniainiadalahkefahamantentangagama.Dalam tajukagama,ada
pecahbelah–wahabi,sufietc.Asasmasalahinikeranatidakbelajar,sekadardengar-dengar
shj.

13.ApabilakitabelajarAl-Quran,iatidakakanmenjadikankitaekstrim.Sebaliknyalebih
berlemahlembut,lebihberhati2,tidaktuduhmenuduhetckeranaAl-Quraninimelatihhamba
menjadihamba.

14.KitasendirimestimengajaranakkitaAl-Quransebelum diajarolehoranglain.

15.NabiS.A.W sebelum kedatanganwahyu,Bagindamemangdikenalisebagaiseorangyang
baikdanberakhlakmulia.SelepaskedatanganAl-Quran,Bagindasemestinyamenjadilebih
baik.Begitujugadengananak-anakkitajikasebelum belajarAl-Quransudahbaik,apabila
sudahbelajarAl-Quran,pastiakanlebihbaik.Ilmuapabiladipelajariakanmenjadikan
seseorangitulebihbaik.

16.KebenarandanmukjizatAl-Quranakanmemecahkanbanteng&hijabhati2hambayang
mencarikebenaran.

17.Al-Quranmenekankanmengenaiakidahseseorang&membetulkanakidahmanusia.Beza
dgnHadisNabiialahdimanabanyakperkaradalam Hadisadalahberkaitancara-cara
amalan.Nabimenunjukcara2utktaatdgnterperincidansempurna.Al-Quranmemberitahu
mengenaidasar2taat.

18.Apabilaberkaitandengancarazahirdalam melakukanamalan,sedikitsebanyakakan
berlakuperselisihan.Makatimbullahperbezaandarisegipenghayatan.Bagiyangtidak
mengajiAl-Quran,merekaberanggapanperselisihaninibesar.Sebaliknyadagiorangyang
mengajiAl-Quran,perbezaan2initidaklahbesarkeranayanglebihpentingadalah

kepercayaan.Itulahsebabkenapakesalahandarisegiamaltidakkekaldalam neraka.
Seseorangyangdimasukkankedalam nerakakeranaamalannyaseolah2dimasukkanke
dalam hospital.Habisdosanya,masuklahdiakedalam syurga.Tetapikesalahanberkaitan
akidah,tidak.Orangyangmatidalam keadaanakidahnyarosak,‘geranneraka’telahberadadi
tangannya(kekaldalam neraka).

19.Satuperkaraygperludifahamiadalahapabiladalam mengajiHadis,kitajanganketepikan
Al-Quran.Keranaakanberlakuperselisihan.Sedangkansemuaamalkitahanyalahkerana
Allah.Jikakitabersengketamengenaiperselisihanini,bagaimanakitahendakmengajak
hamba2AllahyangmasihlagijauhdaripadaAllah.OlehituperlubelajarAl-Quranterlebih
dahulusebelum belajarhadis.InilahyangdilakukanolehparaSahabatR.Ayangmanamereka
mengajaranak-anakmerekamengenaiAl-Quranterlebihdahulu.

20.RujukkisahBaniQuraizahyangmanaNabiS.A.W membenarkankedua-duaperbezaan
jenispendapatdariparasahabat.

Bahagian3

21.Al-QuranadalahKitabyangmenyatukanmanusia.Allahyangakanmenyatukanmereka
semuajikamerekamentauhidkanAllah.NamunbukanlahHadisNabiS.A.W memecahkan
manusia.SebaliknyaHadisNabiS.A.W memberikemudahandalam melaksanakanibadat
kepadaAllahS.W.T

22.AkidahitubersangkutdenganRukunIman.WalaupunRukunImanada6perkara,iaboleh
dibahagikankepada2kategori:AllahdanAkhirat.BerimankepadaAllah,MalaikatAllah,Nabi
Allah,KitabAllah,TakdirAllahsemuanyaberkaitandenganAllah.RukunImaninidiberitahudi
dalam Al-Qurandengancarajelas.

23.BelajarAl-QuranbermuladariSurahAl-Fatihahdanberakhirdengan2Qul.Setidak2nya
baca3surahinisetiaphari.

24.SurahAl-Fatihahadalah‘ibu’Al-Quran.BerertisesiapayangmemahamiSurahAl-Fatihah,
diaakanmudahmemahamikeseluruhanAl-Quran.Keranaapayangadadalam Al-Quranitu
tidakakanlaridariSurahAl-Fatihah.Iamerangkumi30juzukAl-Quran.

25.RasulullahS.A.W menyatakanSurahAl-Fatihahmerupakanbacaanantarahambadengan
Tuhannya.SebahagianayatuntukmemujiAllahdansebahagianayatpemberianAllahkepada
hambaNya.

26.Secaratafsirnya,“Al-amdu-li-llāh”mewakili¼Al-Quran.“Rabbi-l-`ālamīn”mewakili¼
Al-Quran.“Ar-ra māni-r-ra īm”mewakili¼Al-Qurandan“Mālikiyawmi-d-dīn”mewakili¼
Al-Quran.

27.MaknaKetuhanan“Al-amdu-li-llāh”adalahAllahMahaMencipta.Iniadalahkefahaman
orangArab.ApabiladisebutAllah,sifatpalingzahirbagiorangArabadalahAllahMaha
Mencipta.Olehitudarisegiakidahnya,darisurahAl-Baqarah,Ali-Imran,An-Nisadan
Al-Maidahyangmewakili¼Al-QuranmenceritakanAllahlahyangMahaMencipta.Maksud
MahaMencipta,segala2ygberlakudlm duniainibermuladariAllahS.W.T.Allahmenciptadari
tiadakepadaada.Makapenderhakaanbesarlahberlakuapabilahambayangdicipta
menderhakaiYangMencipta.

28.Makna“Rabbi-l-`ālamīn”adalahMahaMemelihara.MahaMemeliharadihuraikandidalam
¼Al-QuraniaitudariSurahAl-An’am hinggakeSurahAl-Isra.Ulamatafsirberkata,Al-Quranini
adapelbagaiperkara.Akantetapidarisegiakidahdanketuhanan,Allahinginmemberi
kefahamanAllahlahTuhanyangmemelihara,melindungikitadaribahaya,danmemberi
keupayaankepadakita.

29.Makna“Ar-ra māni-r-ra īm”pulaMahaPemurahlagiMahaMengasihani.¼berikutnya
iaitudariSurahKahfihinggaSurahAl-Ahzab,AllahmemberitahuAllahlahygmengurusdan
mentadbir.UlamaTafsirberkataRahmanberlakukepadasemuamanusia,samaadaIslam
atautidak;RahmanAllahmeliputisemuamanusia.Rahim pula,dalam tafsir,mengasihanipd
hamba2ygtaatdiakhiratnanti.Diakhirat,AllahtidakakanmembiarkanhambaNyaygdikasihi
menerimakesusahanwalaupundiduniaAllahmelihathambaNyasewaktudidunia
menempuhkesusahan.Contoh:NabiMuhammadS.A.W yangberdarjatpalingtinggidisisi
Allah;tetapimenempuhkesusahanlebihdariNabi-Nabiyanglain.Tetapibilawafatsahajadi
sisiAllah,tidakakanberlakulagipenderitaankepadaNabiMuhammadS.A.W.

30.Bahagianakhir,“Mālikiyawmi-d-dīn”iaituyangmemilikiharipembalasan.¼akhir
Al-QuranbermuladariSurahSaba’hinggaakhirbanyakmenceritakantentanghalehwal
Akhirat.Walaupuntidaksampailagikesana,kitatelahtahumengenaiAkhiratbagi
membolehkankitamembuatpersediaanrapi.Apabilakitabelajartafsir,akantergambar
denganjelasnnyapada¼akhirAl-QuranberkaitandenganakhiratdanAllahlahyangberkuasa
dihariakhirat.

Bahagian4

31.Pada'Iyyākana`buduwa-'iyyākanasta`īn,AbuBakarR.Aberkata“SurahAl-Fatihahini
merupakanrahsiaAl-Quran,tapirahsiabagiAl-Fatihahadalahayatini”.Berertisesiapayang
bolehmemahamiapamaskudayatini,diabolehmemahamiapamaksudAl-Fatihah.Iaitu
selepasAllahmemberitahubahawaDialahyangmenciptakankita,Dialahygmemeliharakita,
DialahyangmengurusdanmentadbirkitadiduniadanakhiratdanAllahlahyangberkuasa
penuhdiharipembalasan,makahanyapadaAllahkitakitaperluberibadatdan
memperhambakandiri;hanyaAllahlahkitaperlumemintapertolongan,janganpadayanglain.
JgnsesekalimensyirikkanAllahdalam apashjkeadaan.

32.Selepashambatelahmelakukankesemuaperkaradiatas,mohonlahkepadaAllahiaitu
“Ihdinā--irāa-l-mustaqīm”(pimpinlahkamikejalanyanglurusiaituyangmembawake
syurga).Maksudpimpindisinibukansekadarmenunjukjalanakantetapimemberitaufikdan
hidayahpadasetiapwaktudankeadaanagartidakmelakukankesalahan.Jikaadaberlaku
kesalahan,makakitaakansentiasabertaubatdanmemintamaaf.Supayasegalakesalahan
belakudiduniadandiakhirathanyakebaikanygdibawa.MohondipimpinAllahsepanjang
masakeranakitabelum lagisampaikedestinasikita.

33.“irāa-l-la īna'an`amta`alayhim ġayri-l-maġ ūbi`alayhim wa-lā--āllīn”.Allahtelah
memberitahupilihjalanorang-orangsebelum kitayangtelahdijaminsyurgauntukmereka
iaitujalanpadaNabi,Siddiqin,SyuhadadanSolehin(rujuksurahAn-Nisa).BukanjalanYahudi,
Nasrani,MusyrikindanMunafikin.Allahtelahtunjukkanjalan-jalanYahudisepertidalam Surah
Al-Baqarah,jalanNasranidalam surahAli-Imran,Dalam Al-Maidahdiberitahumengenai
Yahudi,NasranidanMunafikin,dalam SurahAn-NisadiberitahumengenaiMunafikin,dan
mengenaiMusyrikindalam surahAl-An’am.Dalam Al-Quraninilah4golonganyangsesat.
Yanglainadalahpecahanyangini.JadiapabilaseseorangbelajarAl-Qurandengansempurna,
diadpttahumengenaigolongan2ygsesatmelaluisifatyangAllahsebutmengenaigolongan2
ini.

34.2Qul(Al-Falaq&An-Nas)disebutsebagaisurahkeselamatan.Dalam kedua2surahini
mengandungi11ayat.Kedua-duasurahinidigunakanolehNabiS.A.W untukmenyembuhkan
Bagindadaripadasihir.NabiS.A.W kemudianmengajarkankepadaumatnya,sebelum tidur,
baca2QulinitermasuksurahAl-Ikhlasdansapupadabadansetakatmampu.Allahakan
melindungikitadarisihir.Apabila2QulinidibacaselepasMaghrib3kalidanselepasSubuh3
kali,segalagangguan2luar,Allahakanhindarkansepanjanghari.Syaratnyamestiistiqomah.

35.SurahAl-Falaqadalahperlindungandarisegikeduniaan/jasmanidanSurahAn-Nas
perlindungandarisegikeagamaan.SurahAn-NasadalahbagimemohonperlindunganAllah
daribisikan2manusiadanjinygakanmerosakkanagamakitaygakanmenyebabkan
penderitaanabadidiakhirat.

36.Dalam membacasurahAl-Falaq,kitamemohonperlindunganAllahatasbeberapa
masalahdenganmenyebutnamaAllahsekaliiaituTuhanyangMenciptakanWaktuPagiHari.
Iaituperlindungandarisegalakeburukandankejahatan,perlindungandaripadakejahatan
malam –keranaselalunyaperkara2jahatakandilakukanpadawaktumalam dan
perlindungandaripadasihir2danperlindungandaripadaorangdengkiyanginginmelakukan
perbuatanyangmemudaratkanorangyangdiadengki.Iniadalahsurahyangmenunjukkan
penyerahanhambakepadaTuhannya.YakinlahAllahtakkanhampakanhajathambaNyayang
memohonperlindungaNyamelaluicarayangdiajarkanolehNabiNya.

37.BagimasalahRohani/keagaamaan,3namaAllahdisebutdidalam SurahAn-Nasiaitu

PemeliharaManusia,YangMenguasaiManusia,PergantunganManusiabagimelindungi
manusiadaripada1kejahataniaitubisikanmakhlukyangmerosakkanhatimanusiasehingga
terpesongakidah.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
พว22002
Next Book
SI TUDUNG MERAH