The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by billrittha, 2021-05-17 05:49:58

มอบสื่อปี63

ค ําน ํา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สานักงาน กศน. จัดให้คนพิการมีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือได้รับการพัฒนาทังทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ จาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึน มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขันสูงสุด และต้องจัดให้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขันพืนฐานเป็นพิเศษ ตังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ คนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีสาระสาคัญ คือ ให้คนพิการได้รับ การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต โดยคานึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการ จาเป็นพิเศษของบุคคลนัน ผ่านการศึกษาที่มี มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทาง การศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
ในการนี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจะนะ ได้ดาเนินการมอบสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาคนพิการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะผู้จัด ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อาเภอจะนะ
4 ธันวาคม 2563
55


สํารบัญ
กศน.ตาบลนาขาว 1 กศน.ตาบลนาขุนตัดหวาย 9 กศน.ตาบลแค 15 กศน.ตาบลนาหว้า 19 กศน.ตาบลป่าชิง 22 กศน.ตาบลคลองเปียะ 26 กศน.ตาบลบ้านนา 30 กศน.ตาบลตลิ่งชัน 36 กศน.ตาบลนาทับ 40 กศน.ตาบลคู 45 กศน.ตาบลสะกอม 49
56
เรื่อง
หน้ํา


มอบส่ิงิ่งอํานวยควํามสะดวก ส่ือ่ือ บริกิกําร และควํามช่ว่วยเหลือืออื่น่ืนใดทํางกํารศึกึกษํา ปีงีงบประมําณ 2563 ตําบลนําขําว
นายเจษฎา คาแก้ว้ว
บ้า้านเลขท่ีี่ 5/3 ม.9 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักักษณ์์ ชูฤูฤทธิ์ิ์ ครูผูผูู้้สอนคนพิกิการ ตาบลท่า่าหมอไทร
นางสาวร่อ่อธานีี เส็น็นเหมาะ (นายหะ เส็น็นเหมาะ รับับมอบแทน) บ้า้านเลขที่่ี 35/1 ม.4 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักักษณ์์ ชูฤูฤทธิ์์ิ ครูผูผูู้้สอนคนพิกิการ ตาบลท่า่าหมอไทร
1


นางสาวธัญญลักษณ์ ทองจันทร์
บ้านเลขที่ 18/2 ม.7 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
นายธีรวุฒิ เพชรรัตน์
บ้านเลขที่ 16/6 ม.11 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
2


นายวิชาติ รัตนภูมิ (ญาติรับแทน)
บ้านเลขที่ 39 ม.7 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
นายวาลี คาเหมือน
บ้านเลขที่ 72 ม.7 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
3


นางสาวสอหลีหา เหล๊าะหล๊ะ (นางสาวมิด๊ะ เหล๊าะหล๊ะ รับแทน) บ้านเลขที่ 50 ม.4 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
นายเกียรติศักดิ์ หมัดหมาน
บ้านเลขที่ 33/1 ม.4 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
4


นายปริญญา อุปชีวะ
บ้านเลขที่ 36 ม.9 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
5
นางสาวกฤษติกาญจน์ มณีรัตน์
บ้านเลขที่ 8/1 ม.3 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร


นางสาววิภา โสนปฏิพัทธ์
บ้านเลขที่ 23 ม.5 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
นางสาวเรวดี ศรีสุวรรณ์
บ้านเลขที่ 1/5 ม.7 ต.นาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
6


นายมนัสวี แก้วสอสี
บ้านเลขที่ 23/1 ม.3 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย ผู้นาหมู่บ้าน นายเอือน คงเต็ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และนายเจริญ สุกแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
นางสาวฟารีดา หัดเส็ม
บ้านเลขที่ 110/1 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร
7


8
นางสาวสุไหลบ๊ะ แก้วพรหม
บ้านเลขที่ 34/1 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลท่าหมอไทร


มอบส่ิง่ิงอํานวยควํามสะดวก สื่อื่อ บริกิกําร และควํามช่ว่วยเหลือืออ่ืนื่นใดทํางกํารศึกึกษํา ปีงีงบประมําณ 2563 ตําบลขุนุนตัดัดหวําย
นายซอและห์์ หมัดัดขรีี
บ้า้านเลขที่ี่ 50/7 ม.2 ต.คูู อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นายอาซีซีซันัน หมัดัดปลอด (อีหีหม่่ามประจามัสัสยิดิดเร๊า๊าะหม๊ะ๊ะ ม.2 ต.คู)ู)
นายสราวุฒุฒิิ จิติตศิริริิ
บ้า้านเลขที่ี่ 52/3 ม.2 ต.คูู อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดยนายอาซีซีซันันหมัดัดปลอด(อีีหม่่ามประจามัสัสยิดิดเร๊า๊าะหม๊ะ๊ะม.2ต.คู)ู)
9


นางสาวสุกัญญา หลีเหม๊ะ
บ้านเลขที่ 71/1 ม.3 อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นายอาซีซัน หมัดปลอด (อีหม่ามประจามัสยิดเร๊าะหม๊ะ ม.2 ต.คู)
นายเจะหวัง รัมยูร
บ้านเลขที่ 59/3 ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นายจินดา หีมหนิ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตาบลนาหว้า)
10


เด็ก็กชายนัฐัฐวฒิิ พุทุทธชาติิ
บ้า้านเลขท่ี่ี 10 ม.7 ต.นาหว้้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นายจินินดา หีมีมหนิิ (ผู้ใู้ใหญ่บ่บ้า้าน หมูู่่ 7 ตาบลนาหว้า้า)
11
นายธนภัทัทร อินินสุวุวรรณโณ
บ้า้านเลขที่ี่ 12/4 ม.7 ต.นาหว้า้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นายจินินดา หีมีมหนิิ (ผู้ใู้ใหญ่บ่บ้า้าน หมูู่่ 7 ตาบลนาหว้า้า)


นายยูนัยดี อะหมะ
บ้านเลขที่ 98 ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางนารี ถั่วดี (ครูผู้สอน)
12
นางสาวฉารีนา หมัดสา
บ้านเลขที่ 24/1 ม.4 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางนารี ถั่วดี (ครูผู้สอน)


นายมุสุสลิมิม หีมีมเหาะ บ้า้านเลขที่่ี11/1ม.1ต.ขุนุนตัดัดหวาย อ.จะนะจ.สงขลา มอบโดย นางนารีี ถ่ัวั่วดีี (ครูผูผู้สู้สอน)
13
นางสาวสุไุไวบ๊ะ๊ะ หมัดัดหงีี
บ้า้านเลขที่ี่ 28 ม.4 ต.ขุนุนตัดัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางนารีี ถั่ว่ัวดีี (ครูผูผู้สู้สอน)


นายเอกวิทย์ โสดาหวัน
บ้านเลขที่ 70/2 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางนารี ถั่วดี (ครูผู้สอน)
14
นายปรมัติ เอียดหมาน
บ้านเลขที่ 34/5 ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางนารี ถั่วดี (ครูผู้สอน)


มอบส่ิง่ิงอํานวยควํามสะดวก ส่ือื่อ บริกิกําร และควํามช่ว่วยเหลือืออื่น่ืนใด ทํางกํารศึกึกษํา ปีกีกํารศึกึกษํา 2563 กศน.ตําบลแค
นางสาวหับับเส๊า๊าะ และเจริญิญ
บ้า้านเลขที่่ี 39 ม.4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางมุรุริฝิฝ๊ะ๊ะ หมาดวังังครูผูผู้สู้สอนคนพิกิการและผู้ปู้ปกครอง
15
นางสาวอุไุไรเร๊า๊าะ โต๊ะ๊ะแอ บ้า้านเลขท่ี่ี9/1ม.4ต.แค อ.จะนะจ.สงขลา มอบโดย นางมุรุริฝิฝ๊ะ๊ะ หมาดวังังครูผูผู้สู้สอนคนพิกิการและผู้ปู้ปกครอง


นายศักรินทร์ สุวรรณบรรดิฐ
บ้านเลขที่ 53 ม.1 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางมุริฝ๊ะ หมาดวังครูผู้สอนคนพิการและผู้ปกครอง
16
นายเจะมะแซ สาหง่อย
บ้านเลขที่ 23/1 ม.3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางมุริฝ๊ะ หมาดวังครูผู้สอนคนพิการและผู้ปกครอง


นายอับับดุลุลรอแม หรีหีหน่า่าย
บ้า้านเลขท่ีี่ 22/3 ม.5 ต.คูู อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางมุรุริฝิฝ๊ะ๊ะ หมาดวังังครูผูผู้สู้สอนคนพิกิการ(กศน.ตาบลแค)
17
นางสาวปวีณีณา บูหูหวังัง
บ้า้านเลขที่ี่ 36/2 ม.3 ต.แคอ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางมุรุริฝิฝ๊ะ๊ะ หมาดวังังครูผูผู้สู้สอนคนพิกิการ(กศน.ตาบลแค)


นายอูเส็น หมะบู
บ้านเลขที่ 59/6 ม.3 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย น าง มุร ิฝ๊ะ หมาดวัง คร ูผู้สอน คน พ ิการ(ก ศน .ต าบลแ ค)
18
นายนัฐวุฒิ เต๊าะหมาน
บ้านเลขที่ 48 ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นางมุริฝ๊ะ หมาดวังครูผู้สอนคนพิการ(กศน.ตาบลแค)


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 ตําบลนําหว้ํา
นายศราวุธ อิทธิศักดิ์โสภน
บ้านเลขที่ 159/1 ม.10 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา นางนูรซี าน โอะโร ตาแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญารัตน์ อิทธิศักดิ์โสภณ
บ้านเลขที่ 159/1 ม.10 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดยนางนูรีซานโอะโร ตาแหน่งครูผู้ช่วย
19


นายยะยา เบ็ญโหด
บ้านเลขที่ 57 ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดยนางนูรีซานโอะโร ตาแหน่งครูผู้ช่วย
20
นางสาวดาราวลี ขุนเพชร บ้านเลขที่ 66 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดยนางนูรีซานโอะโร ตาแหน่งครูผู้ช่วย


นายนฤนาท ยอดเมฆ
บ้านเลขที่ 11/1 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดยนางนูรีซานโอะโร ตาแหน่งครูผู้ช่วย
21
นายสนั่น ธงไชย
บ้านเลขที่ 1 ม.5 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดยนางนูรีซานโอะโร ตาแหน่งครูผู้ช่วย


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 ตําบลป่ําชิง
นางสาวนูรีซัล จิตอซอ นักศึกษาระดับประถม มอบโดยผู้นาหมู่บ้าน นางสุกัญญา หงีเอียด ผู้ช่วยกานันหมู่ที่ 8 ตาบลสะพานไม้แก่น ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านครูผู้สอน
นายอาดีลัน ลิลา นักศึกษาระดับ ม.ต้น
มอบโดย ครูนารี ถั่วดี ครูผู้ดูแลนักศึกษาคนพิการ หมู่ที่ 3 ตาบลสะพานไม้แก่น
22


นายอนุสุสรณ์์ แก้ว้วประดิษิษฐ์์ นักักศึกึกษาระดับับประถม มอบโดยผู้นู้นาหมู่บู่บ้า้านนางสุกุกัญัญญาหงีเีเอียียดผู้ชู้ช่ว่วยกานันันหมู่ทู่ที่่ี8ตาบลสะพานไม้แ้แก่น่น ณ บ้า้านเลขท่ีี่ 22 หมู่ทู่ที่ี่ 8 ต.สะพานไม้แ้แก่น่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้า้านครูผูผูู้้สอน)
นายอภิสิสิทิทธิ์ิ์ หมััดหม๊ะ๊ะ นักักศึกึกษาระดับับ ม.ปลาย มอบโดยผู้นู้นาหมู่บู่บ้า้าน นางนูรูรีซีซาน โอะโร ครูผูผู้สู้สอนคนพิกิการ
ณ บ้า้านเลขท่ีี่ 22 หมู่ทู่ที่ี่ 8 ต.สะพานไม้แ้แก่น่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้า้านครูผูผูู้้สอน)
23


นางสาวสุไหวนี ชูจา นักศึกษาระดับประถม มอบโดยผู้นาหมู่บ้าน นางสุกัญญา หงีเอียด ผู้ช่วยกานันหมู่ที่ 8 ตาบลสะพานไม้แก่น ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านครูผู้สอน)
นางสาวธนภรณ์ หวังหลา นักศึกษาระดับประถม มอบโดยผู้นาหมู่บ้าน นางสุกัญญา หงีเอียด ผู้ช่วยกานันหมู่ที่ 8 ตาบลสะพานไม้แก่น ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านครูผู้สอน)
24


นางสาวมิสรา หวังหลา นักศึกษาระดับ ประถม มอบโดยผู้นาหมู่บ้าน นางสุกัญญา หงีเอียด ผู้ช่วยกานันหมู่ที่ 8 ตาบลสะพานไม้แก่น ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านครูผู้สอน)
นางสาวแอนนติน่าซ้ายทองมานกัศึกษาระดับม.ต้น มอบโดยผู้นาหมู่บ้าน นางสุกัญญา หงีเอียด ผู้ช่วยกานันหมู่ที่ 8 ตาบลสะพานไม้แก่น ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านครูผู้สอน)
25


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 กศน.ตําบลคลองเปียะ
นายวิสุทธิ์ หนูแก้ว นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย น าง สาวสมฤ ดี ดิ สถาพ ร คร ู ผู้สอน คน พ ิการ และ คร ู กศน .ต าบ ลค ลอง เปียะ ณ กศน.ตาบลคลองเปียะ หมู่ 4 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายเอกสิทธิ์ แก้วทอง นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย นางสาวสมฤดี ดิสถาพร ครูผู้สอนคนพิการ และครูกศน.ตาบลคลองเปียะ ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 8 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
26


นางสาวกนกวรรณ คงทอง นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย นางสาวสมฤดี ดิสถาพร ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลคลองเปียะ ณ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายพรศักดิ์ หนูเพชร นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย นางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลคลองเปียะ
ณ บ้านเลขที่ 114/3 หมู่ที่ 13 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
27


นายนันทวุฒิ แก้วมณีโชติ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดย นางสาวสมฤดี ดิสถาพร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลคลองเปียะ ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายอธิป เสียมมูดีน นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย นางสาวสมฤดี ดิสถาพร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลคลองเปียะ ณ บ้านเลขที่ 158/3 หมู่ที่ 11 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
28


นางวิไล บุญตีบ นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย น าง สาว น ภสร จอม ศร ี คร ูผู้สอน คน พ ิก าร กศน .ต าบล คลอง เปียะ ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองเปียะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
29


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 ตําบล บ้ํานนํา
นายอิบรอเหม ยาลอ รหัสนักศึกษา 6111-00076-7 ระดับประถม มอบโดยน าง อาแอเสาะ ห ลีจ าเริญ ข้าร า ชการค ร ู ที่ปรึกษากศน .ต า บลบ้ าน น า ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (กศน.ตาบลบ้านนา)
นายอานัส ยีระมัน รหัสนักศึกษา 6111-00078-5 ระดับประถม มอบโดยน าง อาแอเสาะ ห ลีจ าเริญ ข้าร า ชการค ร ู ที่ปรึกษากศน .ต า บลบ้ าน น า ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (กศน.ตาบลบ้านนา)
30


นายกิตติคุณ กาฬสงค์ รหัสนักศึกษา 6111-00083-3 ระดับประถม มอบโดยนางสาวยามีล๊ะ สาแม็ง ครูผู้สอนคนพิการตาบลบ้านนา ณ บ้านเลขที่ 109/11 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
นายอดินันท์ เขร็ม รหัสนักศึกษา 622-00029-9 ระดับประถม นางสาวปีน๊ะ ด่าโอ๊ะ (มารดาเป็นผู้รับแทน) มอบโดยนางสาวกนกวรรณ หมัดสนิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตาบลบ้านนา ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
31


นางสาวมารีนา ยีสะลาน รหัสนักศึกษา 6121-00025-0 ระดับประถม นายมาดุวัน ยีสะลาน (น้องชายเป็นผู้รับแทน) มอบโดยนางอาแอเสาะ หลีจาเริญ ข้าราชการครู ที่ปรึกษากศน.ตาบลบ้านนา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (กศน.ตาบลบ้านนา)
นายอิบรอเหม หลียอ รหัสนักศึกษา 622-00030-1 ระดับประถม
มอบโดยน ายขเจน เ ทพ ยา คร ูอาสา สมัคร ประ จา ศูน ย์การเรียน ชุมชน หัวหน ้ากศน .ต าบล บ้าน น า ณ บ้านเลขที่ 67/3 หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านนักศึกษา)
32


นายอิสมาแอ ยีสะลาน รหัสนักศึกษา 6122-0002-0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มอบโดยน าง อาแอเสาะ ห ลีจ าเริญ ข้าร า ชการค ร ู ที่ปรึกษากศน .ต า บลบ้ าน น า ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (กศน.ตาบลบ้านนา)
นายซาการียา หวันโส๊ะ รหัสนักศึกษา 6122-00003-9 ระดับประถม มอบโดยนายขเจน เทพยา ครูอาสาสมัครประจาศูนย์การเรียนชุมชน หัวหน้ากศน.ตาบลบ้านนา ณ บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านนักศึกษา)
33


นายชีพ เขาแก้ว รหัสนักศึกษา 6122-00006-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยนายขเจน เทพยา ครูอาสาสมัครประจาศูนย์การเรียนชุมชน หัวหน้ากศน.ตาบลบ้านนา ณ บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 5 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านนักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ อุเส็น รหัสนักศึกษา 6122-0007-5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยนางอาแอเสาะ หลีจาเริญ ข้าราชการครู ที่ปรึกษากศน.ตาบลบ้านนา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (กศน.ตาบลบ้านนา)
34


นายอับดุลเล๊าะห์ สาเร๊าะ รหัสนักศึกษา 6212-00013-8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยน ายขเจน เ ทพ ยา คร ูอาสา สมัคร ประ จา ศูน ย์การเรียน ชุมชน หัวหน ้ากศน .ต าบล บ้าน น า ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (บ้านนักศึกษา)
นายบรรจง หมีชุม รหัสนักศึกษา 6222-00097-5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบโดยน าง อาแอเสาะ ห ลีจ าเริญ ข้าร า ชการค ร ู ที่ปรึกษากศน .ต า บลบ้ าน น า ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา (กศน.ตาบลบ้านนา)
35


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 กศน.ตําบลตลิ่งชัน
นางสาวเสาด๊ะ ยีแก้ว นักศึกษาระดับประถม มอบโดยนายรอมาฎอน หมัดอะดา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลตลิ่งชัน ณ บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ ๘ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นางสาวอาอิเฉ๊าะ นิสอ นักศึกษาระดับประถม
มอบโดยน ายร อมาฎอน หมัดอะ ดา คร ูผู้สอน คน พ ิการ กศน .ต าบลต ลิ่ง ชัน ณ บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ ๑ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
36


เด็กชายคงคา สาแม นักศึกษาระดับประถม มอบโดยนายรอมาฎอน หมัดอะดา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลตลิ่งชัน ณ บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ที่ ๓ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เด็กชายอดิศร หมัดบก นักศึกษาระดับ ม.ต้น
มอบโดยน ายร อมาฎอน หมัดอะ ดา คร ูผู้สอน คน พ ิการ กศน .ต าบลต ลิ่ง ชัน ณ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 3 ตาบลสะพานไม้แก่น อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
37


นายดลกอเฉม โส๊๊ะหวััง นัักศึึกษาระดัับประถม มอบโดยนายซอแล๊๊ะ หมััดยุุโส๊๊ะ ครููผูู้้สอนคนพิิการ กศน.ตาบลตล่ิิ่งชััน ณ บ้้านเลขที่่ี 12/3 หมูู่่ท่่ีี ๕ ตาบลตลิิ่่งชััน อาเภอจะนะ จัังหวััดสงขลา
38
นายเกษม หลงหมััด นัักศึึกษาระดัับประถม มอบโดยนายซอแล๊๊ะ หมััดยุุโส๊๊ะ ครููผูู้้สอนคนพิิการ กศน.ตาบลตล่ิ่ิงชััน ณ บ้้านเลขท่่ีี 42/2 หมูู่่ที่ี่ ๔ ตาบลตลิิ่่งชััน อาเภอจะนะ จังังหวัดัดสงขลา


นางสาวภัทราภรณ์ ดอลา นักศึกษาระดับประถม
มอบโดย น ายซ อแล๊ะ หมัดยุโส๊ะ คร ูผู้สอน คน พ ิกา ร กศน .ต าบล ตลิ่ง ชัน ณ บ้านเลขที่ 76/2 หมู่ที่ ๑ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายชัยรัตน์ ชูเขียว นักศึกษาระดับประถม
มอบโดยน ายร อมาฎอน หมัดอะ ดา คร ูผู้สอน คน พ ิการ กศน .ต าบลต ลิ่ง ชัน ณ บ้านเลขที่ 25/1 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
39


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 กศน.ตําบลนําทับ
นายสมศักดิ์ เหมโบ๊ะ นักศึกษาระดับประถม
มอบโดยน าง สาว น ภสร จอม ศร ี คร ู ผู้สอน คน พ ิการ กศน .ต าบลน า ทับ ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 12 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นางสาวเพชรดาว นุ้ยสมัน นักศึกษาระดับประถม มอบโดยนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลนาทับ ณ บ้านเลขที่ 5/3 หมู่ที่ 3 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
40


นางสาวลอองศรี หมัดหมัน และนายชัยยา หมันหมัน นักศึกษาระดับประถม มอบโดยน าง สาว น ภสร จอม ศร ี คร ู ผู้สอน คน พ ิการ กศน .ต าบลน า ทับ
ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 5 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นางสาวจุรี บิลละหมาน นักศึกษาระดับประถม มอบโดยนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลนาทับ ณ บ้านเลขที่ 114/3 หมู่ที่ 13 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
41


นางสาวพัตรพิมล หนูมิตร นักศึกษาระดับประถม
มอบโดยน าง สาว น ภสร จอม ศร ี คร ู ผู้สอน คน พ ิการ กศน .ต าบลน า ทับ ณ บ้านเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 8 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นางสาวฉาน๊ะ จันอิ นักศึกษาระดับประถม มอบโดยนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลนาทับ ณ บ้านเลขที่ 11/5 หมู่ที่ 2 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
42


43
นางสาวบุหุหงา สุบุบเหยาะ (ผูู้้ปกครองรับับแทน) นักักศึกึกษาระดับับประถม มอบโดยนางสาวนภสร จอมศรีี ครููผู้สู้สอนคนพิกิการ กศน.ตาบลนาทับับ ณ บ้า้านเลขท่ีี่ 80 หมู่ทู่ท่ี่ี 3 ตาบลนาทับับ อาเภอจะนะ จังังหวัดัดสงขลา
นายสมพร บัวัวศรีี นักักศึกึกษาระดับับประถม มอบโดยนางสาวนภสร จอมศรีี ครููผู้สู้สอนคนพิกิการ กศน.ตาบลนาทับับ ณ บ้า้านเลขท่ีี่ 90 หมู่ทู่ท่ี่ี 6 ตาบลนาทับับ อาเภอจะนะ จังังหวัดัดสงขลา


44
บประถม
มอบโดยนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตาบลนาทับ ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 ตาบลนาทับ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นาย กะเ ส็ม แก้ วสะ อิ นักศึ กษา ระดั


มอบสิ่งอํานวยควํามสะดวก สื่อ บริกําร และควํามช่วยเหลืออื่นใดทํางกํารศึกษํา ปีงบประมําณ 2563 ตําบล คู
นายอสฮาริสมันต์ อะสัน
บ้านเลขที่ 23/1 ม.6 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นายนรินทร์ ราชชารอง ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลคู
น.ส.ดุนิยา ราชชารอง
บ้านเลขที่ 12 ม.4 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นายนรินทร์ ราชชารอง ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลคู
45


นายสายชล สุวรรมะโร
บ้านเลขที่ 4/2 ม.7 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา มอบโดย นายนรินทร์ ราชชารอง ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลคู
46
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แก้ว
บ้านเลขที่ 5 ม.6 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
มอบโดย นายนรินทร์ ราชชารอง ครูผู้สอนคนพิการ ตาบลคู


Click to View FlipBook Version