The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับ พนักงานใหม่ AIRPORT BU J.2533

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fai_fai7761, 2022-03-24 04:15:01

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับ พนักงานใหม่

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยสำหรับ พนักงานใหม่ AIRPORT BU J.2533

หลักสูตรอบรมความปลอดภยั สาหรบั พนกั งานใหม่

งานจ้างกอ่ สร้างซ่อมแซมพื้นผวิ อากาศยานสวุ รรณภมู ิ
ด้วยวสั ดุปอร์ตแลนด์ซเิ มนต์คอนกรตี ทา่ อากาศยานระยะท่ี 1

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ของการอบรมพนักงานใหม่

1. ควบคุมใหเ้ กดิ ระเบยี บในการปฏบิ ัตงิ าน
2. ป้องกนั การเกิดอุบตั เิ หตจุ ากการทางาน
3. ให้พนักงานตระหนักถงึ การทางานทป่ี ลอดภัย
4. เพ่อื ใหพ้ นักงานมคี วามรคู้ วามเข้าใจ ในการทางานทีถ่ กู ต้อง
5. สามารถทางานด้วยวธิ กี ารที่ถูกต้อง และปลอดภัย
6. เพอ่ื ลดความเสียหายและมุง่ เน้นความปลอดภยั ในการทางาน
ใหก้ ับผู้ปฏิบัติงาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

มาตรฐาน ISO

บมจ.อติ าเลียนไทย ดีเวลอ๊ ปเมนต์ ไดผ้ า่ นการตรวจประเมนิ ทง้ั 3
ระบบ จากบริษัท ทฟู นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด

1) ระบบบริหารจัดการดา้ นคณุ ภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
2) ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
3) ระบบการจดั การดา้ นอาชวี อนามยั และความปลอดภยั ตามมาตรฐาน
ISO 45001: 2018

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลโครงการ

• ช่อื โครงการ : งานจา้ งกอ่ สร้างซ่อมแซมพืน้ ผวิ อากาศยาน
สวุ รรณภมู ดิ ว้ ยวัสดปุ อร์ตแลนดซ์ ิเมนต์คอนกรีตทา่ อากาศยาน
ระยะท่ี 1

• เจ้าของโครงการ : ทา่ อากาศยานไทย จากดั (มหาชน) AOT
• ทป่ี รึกษา : บริษทั ......................................
• ผ้รู ับจา้ ง : บริษทั อติ าเลยี นไทย ดีเวลอ๊ ปเมนต์ จากัด มหาชน
• ระยะเวลา : 18 เดอื น

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แผนผงั โครงการ

พนื้ ที่ พนื้ ท่ียอ่ ย งวดงานตาม พ้นื ที่ ระยะเวลา
สญั ญา ดาเนินงาน
TL-1 Taxilane T9,T12 และ Taxiway G กอ่ สร้าง
TL-1A 1 Taxilane T8,T12 และ Taxiway G
TL-3 TL-1B 2 Taxilane T17 และ Taxiway G (วัน)
TL-3A 3
TL-6B TL-3B 4 Taxilane T6 และ T7 95
TL-7B TL-6B 5 Taxilane T15 และ T17 95
TW-5 TL-7B 6 Taxilane T16 และ T17 105
TW-6 TW-5 7 Taxiway B (ระว่าง C3 ถงึ C5) 80
TW-7 TW-6 8 Taxiway B (ระวา่ ง C4 ถงึ C6) 90
TW-10 TW-7 9 Taxiway B (ระว่าง C5 ถึง C7) 75
TW-12 TW-10 10 Taxiway B (ระว่าง C6 ถึง C8) 100
TW-12 11 Taxiway B (ระวา่ ง C2 ถงึ C4) 120
85
85
75

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แผนผงั บุคลากรโครงการ

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แผนผงั บคุ ลากร ความปลอดภยั

ผจู้ ดั การโครงการฯ
หัวหนา้ หน่วยงานความปลอดภยั
เจา้ หนา้ ทีค่ วามปลอดภัยวชิ าชพี

เจ้าหน้าทคี่ วามปลอดภยั เทคนิค เจา้ หนา้ ทค่ี วามปลอดภัยเทคนคิ เจ้าหนา้ ทีค่ วามปลอดภยั เทคนคิ ประจาหน้างาน
งานฝกึ อบรม / งานเอกสาร ควบคุมกากบั ดูแลพนกั งาน งานตรวจสอบอปุ กรณ์ / เครื่องมือ / เครือ่ งจักร

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายอาชวี อนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ความปลอดภัยในการทางานและการดารงไวซ้ ่ึงสง่ิ แวดลอ้ มจะเกิดข้ึนได้ตอ้ ง

ได้รบั ความรว่ มมือร่วมใจตามหน้าท่คี วามรับผดิ ชอบของทุกคนในองค์กรนบั ต้งั แตค่ ณะ
ผู้บริหารผู้บงั คับบัญชาและผ้ใู ตบ้ ังคบั บัญชาทกุ ระดับ ฉะนน้ั เพอื่ ใหเ้ กดิ การบริหารงาน
ความปลอดภยั และการจัดการส่ิงแวดลอ้ มสัมฤทธผ์ิ ลตามเจตนารมณ์จงึ กาหนดเปน็ โย
บายไวด้ งั ตอ่ ไปนี้
• ปฏิบัตติ ามขอ้ บงั คบั กฎ ระเบยี บ และกฎหมายต่างๆ ดา้ นการจัดการอาชวี อนามัย

และความปลอดภยั อย่างเครง่ ครัด
• มุง่ มัน่ ตอ่ การทาใหเ้ กิดความปลอดภยั และสุขอนามัยในการทางานเพือ่ ป้องกันการ

บาดเจ็บและเจ็บปว่ ยโดยการปรับปรุงสภาพการทางานใหเ้ กดิ ความปลอดภยั ลดความ
เส่ยี งตา่ งๆ

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ม่งุ มนั่ ในการกาจัดอนั ตรายและความเส่ยี งด้านชีวอนามยั และความปลอดภยั โดยตอ้ ง

นาไปปฏบิ ัติ และปฏิบตั ิอยา่ งตอ่ เนื่องเพ่ือใหส้ อดคล้องกับหลกั การควบคุมความเส่ยี ง
ตามลาดบั ด้านชีวอนามยั และความปลอดภัย
• ส่งเสริมและสนับสนนุ ใหพ้ นักงานเกดิ ความตระหนักถึงความสาคญั ในการให้คาปรึกษา
และการมสี ่วนรว่ มในกจิ กรรมดา้ นอาชวี อนามัยและความปลอดภัยของพนกั งานและ
บคุ ลากรทุกระดบั ภายในบรษิ ัทฯเพอ่ื เพิ่มศกั ยภาพดา้ นอาชีวอนามยั และความปลอดภัย
• ดาเนนิ การทบทวนและปรับปรงุ แผนการทางานต่างๆดา้ นอาชวี อนามยั และความ
ปลอดภยั อย่างต่อเนือ่ งเพื่อพฒั นาระบบการจดั การดา้ นอาชวี อนามยั และความปลอดภยั
ใหบ้ รรลผุ ลตามนโยบายทไี่ ด้กาหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 12 มนี าคม 2562

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบดา้ นความปลอดภัยของไซต์งาน

• 1. พนกั งานต้องแต่งกายสวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเทา้ หมุ้ สน้ ให้เรียบรอ้ ย
• 2. ตอ้ งสวมใส่อุปกรณค์ มุ้ ครองความปลอดภยั ส่วนบุคคล (PPE) ข้ันพ้ืนฐาน ในการเข้า-ออก บรเิ วณพน้ื ที่ทางาน

ตลอดระยะเวลาปฏบิ ตั ิงาน
• 3. พนกั งานทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสตู ร ความปลอดภัยในการทางานสาหรับพนักงานใหม่ก่อนทจ่ี ะเขา้

ปฏิบตั ิงานได้
• 4. พนักงานทุกคน ตอ้ งเข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk เพ่อื รับฟงั ขา่ วสาร ความ ปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ ม, และ

อ่ืนๆ นอกจากนนั้ ยงั รวมถึงกิจกรรมตา่ งๆของบรษิ ทั ฯ ที่พนกั งาน ทกุ คนตอ้ งให้ความร่วมมอื
• 5. ต้องตรวจเชค็ สภาพเครือ่ งจักร เครื่องมอื อุปกรณ์ก่อนและหลังเร่มิ งานทกุ วัน หากพบว่าชารุด เสยี หายใหแ้ จง้

หัวหน้างานทันทีเพื่อดาเนินการแก้ไขใหป้ ลอดภยั ถึงจะปฏบิ ตั ิงานไดป้ กติ
• 6. หา้ มใช้เครอ่ื งจกั ร เครอ่ื งมือ อปุ กรณ์ผดิ ประเภท เพราะอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุและทรัพยสนิ เสยี หาย ได้

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบยี บด้านความปลอดภยั ของไซตง์ าน

• 7. ห้ามหยอกล้อ/เล่นกนั ในขณะปฏิบตั ิงาน
• 8. ห้ามน่ังบนเครือ่ งจักร เคร่อื งมอื อปุ กรณใ์ ตฐ้ านของเครอื่ งจกั ร
• 9. ตอ้ งปิดสวทิ ซ์หรือถอดปลกั๊ กอ่ นซ่อมแซมเครอื่ งจกั รทกุ ครั้ง
• 10. หากไมส่ บาย รา่ งกายไมพ่ ร้อมปฏิบตั งาน ใหร้ บี แจง้ หวั หนา้ งานทันที
• 11. พนกั งานทกุ คน จะต้องปฏบิ ตั ติ ามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครอ่ื งหมายป้ายเตือน และปา้ ยหา้ มตา่ งๆ ของ

บริษัทฯ อยา่ งเครง่ ครัดและกาจดั บาบัด ลดผลกระทบทอี่ าจเกิดขึ้นและมีผลตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม
• 12. อยา่ ทางานในทล่ี ับตาคนเพยี งคนเดียว โดยไมม่ ีใครทราบโดยเฉพาะการทางานหลังเวลาทางานปกติ เชน่ งาน

ไฟฟ้า ทอ่ี ับอากาศ และงานทเี่ สี่ยงเปน็ ต้น

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎระเบียบดา้ นความปลอดภัยของไซต์งาน

• 13. อนุญาตให้สบู บุหรใ่ี นเวลาและในพ้ืนที่ท่ีกาหนดไวใ้ หเ้ ท่านัน้
• 14. หา้ มด่มื สรุ า ของมึนเมา สารเสพตดิ และเล่นการพนันภายในบรษิ ทั ฯ โดยเด็ดขาด
• 15. ห้ามฉดี เคร่ืองดับเพลิงหรือกดสญั ญาณแจง้ เหตุฉุกเฉนิ เลน่ โดยไมม่ ีเหตอุ นั ควร
• 16. กรณที ่ีไม่มีหน้าทร่ี ับผิดชอบในเคร่ืองจักร เครื่องมือ อปุ กรณแ์ ละพื้นทีอ่ ันตราย ห้ามเข้าไปดาเนินการ ใดๆ

โดยทไี่ มไ่ ดร้ บั อนญุ าตเดด็ ขาด
• 17. การทางานจะตอ้ งมีใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ตามระเบียบของบริษัทฯ
• 18. พนกั งานทุกคน ตอ้ งร่วมมือกันทาความสะอาดพน้ื ที่ทางาน และจดั เกบ็ เคร่อื งมือ อปุ กรณ์ใหเ้ รียบรอ้ ย

ปลอดภยั (House keeping) ทกุ ครัง้ หลงั เลิกงานหรือตามท่ีบริษัทฯ กาหนด

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

การแต่งกาย

หมวกนริ ภัย
เสอื้ แขนยาว
เสอ้ื สะทอ้ นแสง
กางเกงขายาว
รองเทา้ นริ ภัย/รองเทา้

ผ้าใบหมุ้ ส้น

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

เปา้ หมายอาชวี อนามยั และความปลอดภัย

ไม่มีอุบตั ิเหตุ

ถึงข้ันหยดุ งาน หรอื เสียชีวิตจากการทางาน 1,000,000 ชม.

L.T.A. = 0

อบุ ตั ิเหตถุ ึงขนั้ หยุดงาน (Lost Time Accident: LTA) หมายถงึ การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานซงึ่ ทาใหผ้ ู้ ประสบเหตุ
บาดเจบ็ หรือเจบ็ ปว่ ยถึงข้นั หยุดงานไม่สามารถมาปฏบิ ัตงิ านในวันทางานถดั ไป

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ประเภทของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทเ่ี ปน็ ภัยต่อสุขภาพและความปลอดภยั
ของลูกจ้าง มี 4 ประเภทคือ

1. สภาพแวดลอ้ ม ทางกายภาพ เป็นเหตุทาให้สุขภาพของลกู จ้างเสอ่ื มลง
เชน่ เกดิ จากอุณหภูมิ แสงสว่าง ความสั่นสะเทือน เสยี ง และ อากาศเสยี

2. สภาพแวดล้อม ทางชีวภาพ เปน็ อาการท่เี กดิ ขึน้ จากการตดิ เช้อื เพราะ
การทางานท่ใี กล้ชดิ กนั ทางานในที่แออัดคับแคบหรือในสภาพแวดลอ้ ม
ทอ่ี าจกอ่ ใหเ้ กิดเชอื้ โรคตา่ ง ๆ เช่น เช้ือไวรัส แบคทเี รีย เชือ้ รา

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ประเภทของสภาพแวดลอ้ มตา่ งๆ ท่เี ป็นภัยต่อสุขภาพและความปลอดภยั
ของลูกจ้าง มี 4 ประเภทคอื

3. สภาพแวดล้อม ทางเคมี เกดิ จากกระบวนการผลติ จากโรงงาน เช่น แก๊ส เขม่า ควนั
ไฟ ฝุ่นโลหะ สารเคมี และสารละลายต่างๆท่ีอาจเข้าสู่รา่ งกายได้โดยทางผิวหนัง
จมกู ปาก และการหายใจ เม่อื เขา้ ส่รู ่างกายแล้วกจ็ ะไปทาลายอวยั วะต่างๆ ของ
ร่างกายใหผ้ ดิ ปกติ ซ่งึ เปน็ อนั ตรายตอ่ ปอด เม็ดโลหติ ลาไส้ และกลา้ มเนอ้ื ได้

4. สภาพแวดล้อมทาง สงั คมและเศรษฐกจิ สภาพแวดล้อมทางสังคม มสี ภาพทแ่ี ออัด
เหลา่ น้ีแลว้ หากไม่มีการปรับตัวให้เขา้ กบั สิง่ แวดลอ้ มดงั กลา่ ว ก็จะกอ่ ใหเ้ กิดปญั หาทาง
สงั คมได้ สว่ น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เมอื่ ภาวะเศรษฐกิจบีบรดั ใหค้ นต้องทางาน
หนกั ด้นิ รนชว่ ยเหลือตวั เอง ย่อมทางานเสยี่ งอนั ตรายโดยที่ไม่คานึงถงึ ความปลอดภัย
ของตวั เอง ไม่มเี วลาให้กับครอบครัว ทาให้ครอบครวั ขาดความอบอุ่น และอาจเกิดปญั หา
อาชญากรรม การลักขโมย และปญั หาอ่ืนๆตามมาได้

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 1 ความรเู้ บอื้ งตน้ เกี่ยวกบั ความปลอดภยั ในการทางาน

อุบัตเิ หตุ
(Accident)

หมายถงึ เหตกุ ารณท์ ี่ไมม่ ีเจตนาใหเ้ กิด เม่ือเกดิ ข้นึ แล้วมผี ลทาใหเ้ กดิ การบาดเจ็บ
หรอื เจบ็ ป่วยจากการทางาน หรอื การเสียชวี ติ หรอื ความสูญเสยี ตอ่ ทรัพย์สนิ , ผลิตภัณฑ,์
กระบวนการทางาน หยดุ ชะงัก หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดลอ้ ม และสาธารณชน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 1 ความร้เู บ้ืองตน้ เก่ยี วกับความปลอดภัยในการทางาน

เหตุการณเ์ กือบเกดิ อุบตั เิ หตุ
(NEAR MISS)

คือ เหตุการณ์ไมพ่ งึ ประสงคเ์ มือ่ เกิดข้ึนแล้วมีแนวโนม้ ท่จี ะกอ่ ใหเ้ กิดเปน็ อุบัติเหตุ หรอื
เกือบไดร้ บั บาดเจ็บ เจบ็ ป่วย เสยี ชีวิต หรอื ความสญู เสยี ต่อทรัพย์สนิ สภาพแวดล้อมหรือ
สาธารณชน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 1 ความรเู้ บ้ืองต้นเกี่ยวกับความปลอดภยั ในการทางาน

สาเหตขุ องการเกิดอุบัติเหตุ

1. สาเหตุทีเ่ กิดจากคน 88 %
2. สาเหตทุ ีเ่ กิดจากความผดิ พลาดของเครอื่ งจกั ร 10%
3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา 2% เกดิ ขน้ึ โดยธรรมชาติ

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 1 ความร้เู บื้องตน้ เก่ียวกับความปลอดภยั ในการทางาน

สาเหตขุ องความไมป่ ลอดภยั ความไมป่ ลอดภยั เกดิ ข้นึ จาก 2 สาเหตุ

1. การกระทาท่ีไมป่ ลอดภยั (unsafe act)
อบุ ัตเิ หตุท่ีเกิดขน้ึ ทุกวนั น้ี มากกวา่ 90% เกิดจากการ
กระทาทไ่ี มป่ ลอดภัย เช่น ขับรถเรว็ (เมาแลว้ ขับ) วาง
หรอื เกบ็ ของเกะกะกีดขวางทางเดนิ ไม่ใส่เครอ่ื งป้องกัน
ที่จัดเตรยี มไว้ให้ ดดั แปลงอุปกรณ์ความปลอดภยั ทม่ี า
กบั เครอื่ งจกั ร ฯลฯ

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 1 ความรูเ้ บ้ืองต้นเก่ียวกับความปลอดภยั ในการทางาน

สาเหตุของความไมป่ ลอดภัยความไม่ปลอดภัยเกดิ ขนึ้ จาก 2 สาเหตุ

2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภยั (unsafe condition)
อบุ ตั ิเหตุทเี่ กิดจากสภาพการณท์ ี่ไม่ปลอดภัยมีไม่ถึง
10% ของอบุ ัตเิ หตุ ทงั้ หมด เช่น แสงสวา่ งไมเ่ พียงพอ
ทางานกบั รังสี เสยี งดัง มไี อสารเคมี ฯลฯ

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 1 ความรเู้ บ้อื งต้นเก่ียวกับความปลอดภยั ในการทางาน

การสญู เสียเนือ่ งจากการเกิดอบุ ัติเหตุ ความสูญเสยี ทางออ้ ม หมายถงึ ค่าใช้จ่าย
อน่ื ๆ (ซ่งึ ส่วนใหญ่จะคานวณเป็นตัวเงนิ ได)้
ความสูญเสียทางตรง นอกเหนอื จากค่าใชจ้ า่ ยทางตรงสาหรบั การ
หมายถงึ จานวนเงนิ ท่ตี อ้ งจา่ ยไปอัน เกิดอุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ไดแ้ ก่
เกย่ี วเน่อื งกับผไู้ ด้รับบาดเจบ็ โดยตรง • การสูญเสียเวลาทางาน
จากการเกิดอบุ ัตเิ หตุ ได้แก่ • ค่าใช้จ่ายในการซอ่ มแซม
• - คา่ รักษาพยาบาล • ผลผลติ ลดลง
• - ค่าเงินทดแทน • การเสียชือ่ เสยี งและภาพพจน์ของบริษัท
• - คา่ ทาขวัญ คา่ ทาศพ
• - คา่ ประกนั ชีวติ BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 2 กฎหมายด้านความปลอดภยั อาชวี อนามัย
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ประกาศกรมสวัสดกิ ารและคมุ้ ครองแรงงาน
เร่อื ง สิทธิและหนา้ ทข่ี องนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ.2554

(1) นายจ้างและลูกจ้างมหี นา้ ทใ่ี นการปฏิบตั ติ ามพระราชบญั ญตั คิ วามปลอดภัย อาชวี อนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554

(2) นายจา้ งมหี น้าทจี่ ดั และดแู ลสถานประกอบกิจการและลกู จ้างใหม้ ีสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมใน

การทางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลกั ษณะ รวมทัง้ สง่ เสริมและสนบั สนุนการปฏบิ ตั ิงานของลูกจ้าง มิให้ลูกจ้างไดร้ ับอันตราย

ตอ่ ชีวิต รา่ งกาย จิตใจ และสขุ ภาพอนามัย

(3) นายจ้างมีหนา้ ทจ่ี ัดและดูแลใหล้ กู จ้างสวมใส่อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทไี่ ดม้ าตรฐาน ถ้า

ลกู จา้ งไม่สวมใสอ่ ุปกรณด์ งั กล่าว ให้นายจา้ งสั่งใหห้ ยุดการทางานจนกว่าลกู จา้ งจะสวมใสอ่ ุปกรณน์ ั้น

(4) นายจ้างมีหนา้ ทีจ่ ัดใหผ้ ู้บริหาร หวั หน้างาน และลกู จ้างทกุ คนได้รบั การฝกึ อบรมให้สามารถบรหิ ารจดั การ

และดาเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางานไดอ้ ยา่ งปลอดภัยก่อนการเขา้ ทางาน

เปลยี่ นงาน เปลย่ี นสถานทท่ี างาน หรือ เปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรหรอื อปุ กรณ์ BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ประกาศกรมสวสั ดกิ ารและคุม้ ครองแรงงาน
เรอ่ื ง สทิ ธิและหนา้ ทขี่ องนายจ้างและลูกจา้ ง พ.ศ.2554

(5) นายจ้างมีหนา้ ท่แี จ้งใหล้ ูกจา้ งทราบถงึ อันตรายท่อี าจเกดิ ข้นึ จากการทางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานใหล้ ูกจา้ งทุก

คนกอ่ นที่ลูกจา้ งจะเข้าทางาน เปล่ยี นงาน หรอื เปลี่ยนสถานท่ที างาน

(6) นายจ้างมีหนา้ ทตี่ ดิ ประกาศ คาเตือน คาสัง่ หรอื คาวินิจฉัยของอธบิ ดีกรมสวสั ดกิ ารและค้มุ ครองแรงงาน พนกั งาน

ตรวจความปลอดภยั หรือคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แลว้ แต่กรณี

(7) นายจา้ งเป็นผู้ออกคา่ ใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ งานดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน

(8) ลูกจ้างมีหนา้ ท่ีให้ความรว่ มมอื กับนายจา้ งในการดาเนินการและสง่ เสรมิ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และ

สภาพแวดลอ้ มในการทางาน โดยคานึงถงึ สภาพของงานและหนา้ ทรี่ บั ผิดชอบ

(9) ลกู จ้างมหี น้าทแี่ จ้งข้อบกพรอ่ งของสภาพการทางานหรือการชารดุ เสยี หายของอาคาร สถานที่เคร่ืองมอื

เครื่องจักร หรอื อุปกรณ์ ทไี่ ม่สามารถแกไ้ ขได้ดว้ ยตนเองตอ่ เจา้ หน้าท่คี วามปลอดภัยในการทางาน

หัวหนา้ งาน หรือผูบ้ รหิ าร BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 2 กฎหมายดา้ นความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ประกาศกรมสวสั ดกิ ารและคุ้มครองแรงงาน
เรอื่ ง สิทธิและหนา้ ที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ.2554

(10) ลกู จา้ งมีหนา้ ทส่ี วมใส่อปุ กรณค์ ้มุ ครองความปลอดภยั ส่วนบุคคลทนี่ ายจ้างจัดใหแ้ ละดูแลให้สามารถใช้งานได้

ตามสภาพและลกั ษณะของงานตลอดระยะเวลาทางาน

(11) ในสถานท่ีท่มี ีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ลูกจา้ งมีหนา้ ท่ปี ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยอาชี

วอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางานของนายจา้ ง และสถานประกอบกจิ การอน่ื ที่ไม่ใช่ของนายจา้ งดว้ ย

(12) ลูกจ้างมสี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากการเลกิ จา้ ง หรือถูกโยกยา้ ยหน้าท่กี ารงานเพราะเหตุทฟ่ี อ้ งรอ้ ง เป็นพยาน

ใหห้ ลกั ฐาน หรอื ใหข้ อ้ มูลเกยี่ วกับความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางานตอ่ พนักงานตรวจความปลอดภยั

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือศาล

(13) ลกู จ้างมีสิทธิได้รบั คา่ จา้ งหรือสิทธิประโยชนอ์ ื่นใด ในระหว่างหยดุ การทางานหรอื หยุดกระบวนการผลติ ตามคาสง่ั

ของพนักงานตรวจความปลอดภยั เว้นแต่ลกู จ้างท่จี งใจกระทาการอนั เปน็ เหตใุ ห้มีการหยุดการทางานหรือหยดุ กระบวนการผลิต

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนีเ้ ป็นตน้ ไป BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ข้อบังคับวา่ ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภยั ในการทางานสานกั งาน

1. พ้ืนสานกั งานควรสะอาดอยเู่ สมอ
2. ห้าม วงิ่ หรือลื่นไถลในสานักงาน
3. ขณะทีม่ กี ารขัดหรอื ทาความสะอาดพ้นื ผปู้ ฏิบัตงิ าน
ควรเดินหรือปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวงั ยง่ิ ขึน้
4. ถา้ พบนา้ มนั หกบนพน้ื สานักงาน ใหแ้ จง้ เจ้าหนา้ ท่ี
รบั ผดิ ชอบ หรอื กนั พ้ืนท่ี และแสดงเคร่อื งหมาย
เตอื น หรือหาวัสดดุ ุดซบั และนาไปทงิ้ ตามชนิด/ประเภท
ของขยะเพ่อื ลดปัญหาด้านสงิ่ แวดลอ้ ม

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าดว้ ยความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภัยในการทางานสานักงาน

5. ถา้ พบวัสดหุ รือเครือ่ งใช้สานกั งาน เชน่ ดนิ สอ
หรือสง่ิ อนื่ ใดตกหล่น รบี เกบ็ ทนั ที
6. สายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า ควรตดิ ต้งั ให้
เรียบร้อย ไมก่ ดี ขวางทางเดิน
7. ไม่วางสิง่ ของเกะกะทางเดินชอ่ งประตู

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 3 ข้อบงั คบั ว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ความปลอดภยั ในการใช้อปุ กรณส์ านักงาน

- ในขณะขนย้ายกระดาษควรระวงั กระดาษบาดมือ
- ใหเ้ กบ็ ปากกาหรือดนิ สอ โดยการเอาปลายชล้ี ง หรือวางราบในลนิ้ ชัก
- ใหท้ าการหุบขากรรไกร ท่ีเปดิ ซองจดหมาย ใบมดี คัตเตอร์ หรอื ของมคี มอ่นื ใหเ้ ขา้ ทกี่ อ่ นการเก็บ
- การใช้เคร่ืองตดั กระดาษ ตอ้ งระวงั นิว้ มอื ให้อยู่หา่ งจากมีด
- การแกะลวดเยบ็ กระดาษใหใ้ ช้ทีด่ ึงห้ามใชเ้ ลบ็
- ควรใช้บนั ไดเหยียบ เมื่อตอ้ งการหยิบของในท่ีสงู หา้ มใช้กลอ่ ง,โต๊ะหรือเกา้ อต้ี ดิ ลอ้
- หลงั เลกิ ใช้งานให้ปดิ ไฟทกุ ดวง และตดั วงจรไฟฟา้ ภายในห้องทางานเพอื่ ลดการใช้พลงั งาน
- ห้ามปรับแตง่ หรือเปลย่ี นแปลงสว่ นประกอบของเครอื่ งใชส้ านักงานทอ่ี าจกอ่ ใหเ้ กิดอันตรายในขณะ
เครอื่ งกาลังทางาน
- หา้ มถอดอปุ กรณป์ ้องกันอนั ตรายหรอื เปดิ แผงเคร่อื งใช้สานกั งานทีม่ อี ันตรายโดยเด็ดขาด กรณีเครือ่ ง
ขดั ข้องใหช้ ่างมาทาการซอ่ มแซมแกไ้ ข
- ให้ตัดกระแสไฟฟ้าของเคร่ืองใชส้ านักงานที่ใชไ้ ฟฟ้าทกุ ครงั้ เมื่อจะซอ่ มแซมเครอื่ ง

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บังคบั ว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ความปลอดภัยในการใช้เครอื่ งมือช่าง

• เลอื กใชเ้ ครื่องมือที่เหมาะสมกบั งานทท่ี า
• รักษาเครือ่ งมือใหอ้ ยใู่ นสภาพท่ีดีอยเู่ สมอ ตรวจสอบสภาพก่อนใชง้ านทกุ ครง้ั
• ซอ่ มแซม หรอื หาเคร่ืองมอื ใหมท่ ดแทนเครอื่ งมือทช่ี ารดุ ทนั ที
• ลา้ งนา้ มนั จากเครอ่ื งมือหรือชิ้นงานก่อนการใช้งานและท้ิงขยะตามชนดิ /ประเภทของขยะ
• ตรวจสอบและปฏบิ ัติตามขอ้ แนะนาการใชเ้ ครือ่ งมือ
• จบั หรอื ถอื เครือ่ งมือใหก้ ระชบั
• กอ่ นเร่มิ งานตอ้ งตรวจสอบสภาพต่างๆ โดยรอบหรือบริเวณพนื้ ที่ท่ที างานกอ่ นทกุ ครั้ง

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บงั คบั ว่าด้วยความปลอดภยั อาชวี อนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ความปลอดภัยในการทางานบนท่ีสูง

- ผ้ทู ตี่ อ้ งปฏิบตั ิงานบนท่สี งู ควรมสี ภาพร่างกายที่ แขง็ แรง ไมเ่ ป็นโรคลมชัก , ความดันสูง เป็นตน้ หากมี
อาการผิดปกติ ,เจ็บป่วยต้องหยุดทางานและรายงานหัวหน้างานใหท้ ราบทนั ที

- ผู้ปฏบิ ัตงิ านจะต้องทาการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกนั อนั ตรายส่วนบคุ คลใหค้ รบถว้ นตลอดเวลาทีป่ ฏบิ ตั งิ าน
เชน่ รองเท้านริ ภยั , หมวกนิรภัย , แว่นตานริ ภยั และ เขม็ ขดั นิรภัยชนดิ เตม็ ตัว ต้ังแต่ 2 เมตรขน้ึ ไป เปน็ ตน้

- การปฏิบตั ิงานบนทส่ี ูงเกนิ กวา่ 2 เมตรขน้ึ ไป จะตอ้ งทาการติดต้ังนงั่ ร้าน โดยตอ้ งมี รว้ั กันตก บนความสูง
ที่ 90 – 100 ซม. , รั้วกนั ตกกลางความสูงที่ 45 – 55 ซม.และตอ้ งมีแผน่ กนั ตกความสงู ไม่น้อยกว่า 10 ซม.

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บงั คบั ว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภัยในการตงั้ รอ้ื ถอนนงั่ รา้ น

* ผ้ปู ฏบิ ัตงิ านตอ้ งสวมใสอ่ ุปกรณ์ปอ้ งกนั อนั ตรายส่วนบคุ คลใหค้ รบถว้ นและตลอดเวลาท่ปี ฏิบัตงิ าน
* ผู้ปฏบิ ตั งิ านตอ้ งติดต้งั บนั ไดหรอื ทางข้ึน – ลงใหย้ าวเลยขอบพน้ื ทกี่ ารทางานอย่างนอ้ ย 1 เมตร และ
ต้องทามุมไม่นอ้ ยกวา่ 75 องศา
* หา้ ม ทางานบนนั่งร้านที่ไมต่ ิดป้ายตรวจความปลอดภยั อยา่ งถูกต้อง ( ปา้ ยสีเขียว ) และมีความสูงตัง้ แต่
2 เมตรขึ้นไปโดยเด็ดขาด
* หา้ ม ส่งอุปกรณ์หรอื ชิ้นสว่ นใดๆโดยวิธีการโยนขนึ้ หรอื ท้ิงลงมาจากทสี่ งู โดยเดด็ ขาด
* หา้ ม ทางานบนนั่งร้านทีย่ งั ไม่ได้รบั การตรวจสอบอนญุ าตใหใ้ ชง้ านหรอื น่ังร้านทท่ี าการแขวนป้ายสแี ดง
และไม่มปี ้ายแสดงสถานะโดยเดด็ ขาด

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 3 ข้อบังคับวา่ ดว้ ยความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บงั คับวา่ ดว้ ยความปลอดภยั อาชวี อนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภัยในการทางานกบั วตั ถุอนั ตรายหรือสารเคมี

วัตถอุ ันตราย หมายถงึ วตั ถทุ ีส่ ามารถลุกไหมไ้ ด้ ติดไฟได้ และระเบดิ ได้ซ่งึ วตั ถุอันตรายเหล่านีจ้ ะมี
กฎหมายควบคมุ พเิ ศษ และมีขอ้ บงั คับในการทางานโดยเฉพาะอกี ด้วย

* พน้ื ที่จัดเกบ็ วัตถุอนั ตรายหรือสารเคมี ตอ้ งมกี ารระบายอากาศท่ีดี
* ห้าม ผไู้ มม่ ีหนา้ ทีเ่ กี่ยวขอ้ งเข้า-ออกพน้ื ท่จี ัดเกบ็ สารเคมแี ละวัตถุอนั ตรายเด็ดขาด
* ก่อนทางานต้องทราบชนดิ และอนั ตรายทีอ่ าจเกดิ ขน้ึ จาก SDS
* หา้ ม รบั ประทานอาหาร เคร่ืองดื่ม หรอื สูบบหุ รี่ ขณะทางานกบั สารเคมี
* ห้าม ผ้ทู ี่ไมม่ หี นา้ ทเ่ี ก่ยี วขอ้ งทางานเกย่ี วกบั สารเคมี

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 3 ขอ้ บังคบั วา่ ดว้ ยความปลอดภยั อาชวี อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภยั ในการเคลอื่ นยา้ ยวสั ดสุ ่ิงของหรอื ยกของหนกั

การยกของหนักตามมาตรฐานและข้อกาหนดตามกฏหมาย มกี ารแบง่ ประเภทไว้ดงั นี้
- 20 กิโลกรัมสาหรับพนักงานเด็กหญิงอายุตง้ั แต่ 15 ปีแตย่ ังไมถ่ ึง 18 ปี
- 25 กิโลกรมั สาหรบั พนักงานเด็กชายอายตุ ัง้ แต่ 15 ปแี ต่ยงั ไม่ถึง 18 ปี
- 25 กิโลกรมั สาหรับพนกั งานหญงิ
- 55 กโิ ลกรมั สาหรับพนกั งานชาย
ทั้งชายและหญิง หากต้องยกของหนักเกนิ ทีก่ าหนด จะต้องหาคนช่วย หรือตอ้ งใช้
เครอ่ื งทนุ่ แรงในการช่วยยก

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บงั คับว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ทา่ ทางการยกของตามหลกั การยศาสตร์

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดท่ี 3 ขอ้ บังคบั วา่ ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ความปลอดภัยในการทางานเจียร

* กอ่ นปฏบิ ัตงิ านตอ้ งมกี ารตรวจสอบบริเวณโดยรอบ วา่ มสี ารไวไฟ เศษวสั ดุ หรือเชื้อเพลงิ ที่อาจเกดิ
อคั คีภยั ได้ หรอื ไม่ หากพบตอ้ งนา ออกใหห้ มด
* ต้องตรวจสอบสภาพเครอื่ งมือ และอุปกรณใ์ หเ้ รยี บร้อย และหินเจียรตอ้ งสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
อันตราย
ทกุ ครั้งก่อนการใชง้ าน หากพบวา่ ชารุดให้แจง้ หน้างานทนั ที
* จะต้องตดิ ต้ังเครอื่ งขัด ให้ยดึ แน่นกบั โต๊ะท่ีม่นั คงและมีฝาครอบปอ้ งกันอันตราย
* กอ่ นทาการเปลยี่ นใบหินเจยี ร ผปู้ ฏิบัตงิ านจะต้องทาการดงึ ปลก๊ั ออกทุกครง้ั
ห้าม ผปู้ ฏิบตั ิงานถอดการ์ดนิรภัย หรอื ดดั แปลงเครอ่ื งมอื ในขณะทางานโดยเดด็ ขาด
ห้าม ผู้ปฏิบัตงิ านใช้งานใบหนิ เจยี รผิดประเภท และผดิ วธิ ีการทางานโดยเดด็ ขาด

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าดว้ ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ความปลอดภัยในการทางานเชื่อม

การเชอ่ื มดว้ ยไฟฟ้า

* พนกั งานเชอื่ มโลหะต้องตรวจสอบอปุ กรณ์ไฟฟา้ เครอ่ื งมอื สายเชือ่ ม สายดนิ และสาย
ต่อ กอ่ นทางาน
หากพบว่าอปุ กรณ์หรอื ฉนวนหมุ้ ชารดุ เสียหายต้องเปลยี่ นทันที
* เคร่อื งเชอ่ื มชนิดท่ีเคลื่อนทไี่ ดต้ อ้ งตอ่ สายดิน
* หา้ ม เชือ่ มในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือเชอ้ื เพลิงทอ่ี าจลกุ ไหม้ไดง้ า่ ย ในกรณีทจ่ี าเปน็
จะตอ้ งทาการ
ปดิ ก้นั พน้ื ทเี่ พื่อปอ้ งกนั การเกิดไฟไหม้ และเตรียมถังดบั เพลิงใหพ้ รอ้ ม เม่ือเกดิ เหตุฉกุ เฉิน
* ห้าม เชอ่ื มในสถานที่อับอากาศ

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บงั คับวา่ ดว้ ยความปลอดภยั อาชวี อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภัยในการใช้แกส๊ ตัดชนิ้ งาน

* หา้ ม ตัดชนิ้ งานในบรเิ วณทมี่ สี ารไวไฟ
* หา้ ม นาสายลม หรอื สายกา๊ ซที่ชารดุ มาใช้ในงานเช่ือมโดยเดด็ ขาด
* หา้ ม นอนถงั กา๊ ซและถังลมทใี่ ช้สาหรบั งานเชอื่ มโดยเดด็ ขาด
* ห้าม ซอ่ มวาล์วหรืออปุ กรณป์ รบั ความดนั หากชารดุ ให้เปลยี่ นใหม่ทันที
* หา้ ม สลับสายลม กบั สายก๊าซโดยเด็ดขาด เพราะอาจทาใหร้ ะเบิดขน้ึ ได้
* ต้องมีการทดสอบการรวั่ ของกา๊ ซ โดยการใชส้ บู่ หากพบมกี ารร่ัวไหลห้าม
นามาใชง้ านโดยเดด็ ขาด

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ข้อบังคบั วา่ ด้วยความปลอดภยั อาชวี อนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภยั ในการทางานเกี่ยวกบั ไฟฟ้า

* ไมน่ าอปุ กรณ์ไฟฟ้าท่ีชารุดมาใช้งานจนกวา่ จะไดร้ ับการซอ่ มแซมให้เรียบร้อย
* ใหช้ ่างไฟฟา้ ตรวจสอบอปุ กรณป์ อ้ งกนั ไฟฟา้ ดูด ไฟฟา้ รัว่ ก่อนใช้อปุ กรณ์นน้ั ๆ เสมอ
* ห้าม นาอปุ กรณไ์ ฟฟา้ ท่ไี ม่ได้รบั การตรวจสอบมาใชง้ านโดยเด็ดขาด

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บงั คบั ว่าดว้ ยความปลอดภยั อาชวี อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความปลอดภัยในการทางานในที่อบั อากาศ

ทอ่ี บั อากาศหรือ Confined space คอื ที่ซึ่งมที างเข้าออกจากัด และมกี ารระบาย
อากาศไม่เพยี งพอที่จะทาให้อากาศภายในอย่ใู นสภาพถกู สุขลกั ษณะและปลอดภัย
รวมทั้งไม่ได้ออกแบบไว้เปน็ สถานท่ที างานอย่างตอ่ เนื่องเป็นประจา เชน่ อุโมงค์ ถ้า บ่อ
หลุม หอ้ งใต้ดิน ห้องนริ ภยั ถงั นา้ มนั

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดที่ 3 ขอ้ บังคับวา่ ดว้ ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน

ข้อควรปฏิบัติในการทางานในที่อบั อากาศ

1. ผูป้ ฏบิ ตั ิงานในทีอ่ ับอากาศตอ้ งผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกาหนด
2. ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเปน็ ระยะๆ เพื่อไมใ่ ห้เกินมาตรฐาน
3. จัดให้มีคนช่วยเหลือ หรือผู้ท่ีผ่านการอบรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยั คอย

ดแู ล และเฝา้ ทปี่ ากทางเขา้ - ออก สถานที่อับอากาศ ตลอดเวลา
4. จัดให้มผี ้คู วบคมุ งานท่มี ีความรคู้ วามสามารถ เพ่อื ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีต่างๆ

เชน่ วางแผนปฏิบตั ิงาน และป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขนึ้
5. จัดใหม้ ีปา้ ยแจ้งเตือน สามารถมองเห็นชดั เจนอยูต่ ลอดเวลา
6. ตอ้ งจดั ใหม้ อี ปุ กรณร์ ะบายอากาศที่เหมาะสม

BY WARANGKANA YONGPET SAFETY


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Nora a Living Dance Tradition of Southern Thailand
Next Book
การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียน ป.1ห้อง4 ปี 2564