The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by any rai1970, 2019-03-06 23:43:33

MESYUARAT AGUNG PIBG Ke-16 2019

MESYUARAT AGUNG PIBG Ke-16 2019

SMK SERI PERMAISURI

BANDAR SRI PERMAISURI,
56000 KUALA LUMUR

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI Ke-16

PERASMIAN GALERI
PERASMIAN BRM ONLINE / TSIS

BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN

9 MAC 2019 SABTU / DEWAN SEPERMAI / 8.00 PAGI

Perasmi:

Cg Maznah bt Abu Bakar
Timbalan Pengarah PPW Bangsar Pudu

atur cara

08.00 : Penda�aran
08.30 : Ke�baan tetamu jemputan / VIP
09.00 : Perasmian Galeri

Nyanyian Lagu Negaraku
Lagu Wilayah
Bacaan Doa
Persembahan Selamat Datang
Ucapan Yang Dipertua PIBG
Ucapan Pengetua
Ucapan Perasmian
Persembahan Choral Speaking
Penyampaian Cenderamata
10.00 : Rehat (Perasmian BRM online / TSIS)
10.45 : Mesyuarat Agung PIBG bermula
Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-15 sesi 2018/2019
Membentang dan Menerima Laporan Tahunan PIBG 2018/2019
Membentang dan Menerima Laporan Kewangan
Pembentangan Laporan Biro (Biro Akademik, Biro HEM & Biro Kokurikulum)
Pembubaran Ahli Jawatankuasa PIBG 2018/2019
Penyampaian Sijil Penghargaan kepada AJK PIBG Sesi 2018/2019 Pelan�kan Pengerusi
Sementara untuk Pemilihan AJK PIBG Sesi 2019/2020
Pelan�kan AJK PIBG Sesi 2019/2020
Perbincangan Usul

Sumbangan dan Ku�pan PIBG 2019
Usul oleh Ibu Bapa
Hal-hal lain
Ucapan Penangguhan
Cabutan bertuah
Bantuan Awal Persekolahan
Bersurai

SEPERMAI HEBAT

AJK PIBG SESI 2018/2019

Penasihat : Cg Mohd Haizir bin Mohd Salleh

Pengetua Cemerlang

Yang Dipertua : En Mohammed Azni Bin Abdul Aziz
Naib Yang Dipertua : Ustaz Mohamad Rosnizi Bin Mat Yaccob

Setiausaha Kehormat : Cg Shazila Binti Seman
Naib Setiausaha : Cg Norsuhada Binti Mahyuddin

Bendahari : Cg Hayati Binti Mohd Noh
Naib Bendahari : Cg Asmi Aira binti Abdullah

AJK Ibu Bapa :
Pn. Ahmad Sopian Bin Mohammed

En. Mohd Fadzil Bin Zainuddin
Pn. Fatimah Binti Ibrahim

Pn Asmarani Hidayah binti Abdul Halim

Pn Zuraidah binti Omar

AJK Guru :
Cg Afza binti Abdu Aziz
Cg Zuraida binti Ramli

Cg Kok Mei Zee
Cg Abdul Muktie bin Abdul Razak

Terima KasihCgRoslanbinAziz

SEPERMAI HEBAT

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

MESYUARAT AGUNG PIBG Ke-16

Pengerusi : Cg Mohd Haizir B. Mohd Salleh (Pengetua)

Naib Pengerusi 1 : Cg Uziah Bt. Mat Shah (PK. Tadbir & Kurikulum)

Naib Pengerusi 2 : Cg Sarimah Bt. Mohd Yusof (PK. HEM)

Naib Pengerusi 3 : Cg Badrolhisham B. Mohd Khamis (PK. Kokurikulum)

Naib Pengerusi 4 : Cg Rahimah Bt. Endut (PK. Petang)

Penyelaras : Cg Norkhayati Bt. Abd Manaf (GKMP Bahasa)

Setiausaha : Cg Shazila Bt. Seman

Bendahari : Cg Hayati Bt. Mohd Noh

SEPERMAI HEBAT

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI Ke-16

PPeennyyeellaarraass JJaawwaattaannkkuuaassaa Penyelaras Jawatankuasa Penyelaras Jawatankuasa
CCgg.. YYuussnnaahh BBtt.. MMoohhaammaadd JJuunnuuss Cg. Rosnah Bt Abu Hassan Cg. Loo Kiok Hua
((GGKKMMPP KKeemmaannuussiiaaaann)) (GKMP Teknik & Vokasional)
SSaammbbuuttaann TTeettaammuu KKhhaass &&AAJJKK PPIIBBGG (GKMP Sains dan Matematik)
CCgg WWaann NNoorrmmaallaa BBtt.. WWaann AAllii ((KK))
CCgg NNoorrhhaassiiaahh BBtt.. IIbbrraahhiimm Sambutan Ibu bapa Jamuan Tetamu khas,
CCgg SSiittii NNuurr AAssmmaa BBtt AAbbdduull HHaalliimm
PPeerrsseemmbbaahhaann Cg Azuan B. Abdul Aziz (K)
CCgg ZZaaiinnoonn BBtt.. AAllii ((KK))
CCgg SSiittii MMuunniirraahh BBiinnttii AAbbdd WWaahhaabb Cg Noor Hafizah Bt. Idris Pentadbir dan AJK PIBG
CCgg AAlljjaalliisseehh BBtt BBiioouu Cg Haslina Bt. Ramli (K)
CCgg TTaamm XXiinn HHuuii Cg Norsalwani Bt. Mohamad Cg Wan Faizah Bt.Wan Mamat
PPrroottookkooll Cg Chew Fang Wei
CCgg NNoorrmmaawwaannii BBtt.. BBuurrhhaannuuddddeeeenn ((KK)) Cg Rohaya Bt. Othman Cg Yusmila Bt. Yunus
CCgg FFaarraahh NNiinnaa BBtt.. AAbbdduull MMuunniirr Keselamatan dan lalu lintas
JJeemmppuuttaann Jamuan Ibu bapa dan guru
CCgg NNoorrssuuhhaaddaa BBtt.. MMaahhyyuuddiinn ((KK)) Cg Azrul Rizal B. Adnan (K)
CCgg AAssmmii AAiirraa BBtt.. AAbbdduullllaahh
CCgg KKookk MMeeii ZZeeee Cg Fauzirah Bt. Abdul Razak Cg Roziah Bt Ibrahim (K)
CCgg SSiittii NNuurruull JJaannnnaahh BBtt.. BBaassrrii
BBuukkuu LLaappoorraann MMeessyyuuaarraatt AAgguunngg Pelajar Cg Siti Fatin Hamimah Bt Hassan
CCgg SShhaazziillaa BBtt.. SSeemmaann ((KK)) Pendaftaran Cg Mardziah Bt Bahari
CCgg HHaayyaattii BBtt.. MMoohhdd NNoohh Cg Nur Sharmila Bt Zolkiflee (K)
CCgg MMaarrddhhiiaannaa BBiinnttii AAbbdd RRaazzaakk Cg Rodzmah Bt Majid (Tabung PIBG) Cg Noor Hamizah Bt. Hamzah
CCgg NNuurr AAmmaalliinnaa BBtt.. MMaatt NNaawwii
CCgg SSaarraahh MMaajjiiddaahh BBtt.. MMoohhdd RRoozzaannii Cg Noor Azimah Bt. Safar Cg Anisah Bt. Alamin
CCgg.. AAnnyyrraaii BBtt.. IItthhnniinn
PPeennyyeeddiiaaaann SSiijjiill && CCeennddeerraammaattaa Cg Nor Fadzilah Bt. Sansudin Dokumentasi
CCgg RRoossmmaarriiyyaa BBtt AAnnuuaarr ((KK)) Cg Wan Zalia Bt. Wan Zahari (K)
CCgg WWaann MMaarriinnii BBtt WWaann SSaalllleehh Cg Jordhana Joseph Cg Rosmini Aisyah Bt Mohd Rusli
CCaabbuuttaann BBeerrttuuaahh Cg Chieng Lung Ann Cg Rahaya Bt. Jaafar
CCgg MMaanniinnddeerr KKaauurr AA//pp HHaarrjjiitt SSiinngghh ((KK)) Pengacara Majlis
CCgg NNuurreelliisszzaa BBtt MMoohhdd NNoorr Cg Nurul Asyikin Bt. Zaaba (K)
CCgg RRaacchheell aa//pp VVaatthhaammaanniicchhaamm
CCgg MMuurrnniiyyaattiiyy BBtt AAwwaanngg Cg Roslan B. Haliman Cg Nur Azhani Bt. Razak
CCgg SSiittii RRooddzziiaahh BBtt WWaahhaabb
PPeerrssiiaappaann TTeemmppaatt ((SSeebbeelluumm && SSeelleeppaass)) Bacaan Doa Cg Teo Gim Hwee
CCgg MMuuhhaammaadd FFaauuzzii BB.. IIssmmaaiill ((KK)) Cg Azmi B. Saad
CCgg MMuuhhaammmmaadd ZZaahhiiddii BB.. AAbbbbaass Pencatat Minit Mesyuarat Promosi /Tayangan Slaid / Gimik
CCgg MMoohhdd SSaauuffii BB.. SShhaahhaarruuddddiinn Cg Nor Azihan Bt. Abdullah (K) Cg Mohd Adam B. Abdullah (K)
CCgg MMoohhaammaadd RRiiddzzuuaann BB.. AArriiffffiinn
CCgg AAhhmmaadd NNuurrzzhhaarriiffff BB.. AAzziizz Cg Nurul Atikah Bt. Kadir Cg Nur Salmee Robbii Bt. Mohd Ali
BBaannnneerr//HHiiaassaann PPeennttaass
CCgg MMoohhdd AAbbuu KKhhuuzzaaiiffaahh BB.. AAbbuu SSaammaann ((KK)) Cg Zuraida Bt. Ramli Juru gambar
CCgg SSaaiibbaahh BBtt IIssmmaaiill
CCgg SSiittii SSaarraahh BBtt MMoohhaammaadd Cg Nor Halimatusadiah Bt. Ibrahim Cg Mohamad Firdaus B. Mohamad Rafdzi
CCgg SSoolliihhaahh BBtt IIlliiaass Pelajar
BBiilliikk GGaalleerrii Cg Edzra Nurul Hanim Bt. Mohamad Teks Ucapan
CCgg SSiittii AAiiddaahh BBtt RRoossllii ((KK)) Pengiraan undi
CCgg SSiittii RRaahhaayyuu BBtt.. MMoohhaammaadd Cg Khairussaadah Bt. Ramian (K) Cg Bahariah Bt. Mohd Nor (K)
CCgg SSiittii KKhhaaddiijjaahh NNoorr BBtt.. BBaahhaarriinn
CCgg MMoohhdd KKhhaaiirruuddddiinn BB MMaatt SSaarriipp Cg Haizatulfauziah Bt. Harudin
CCgg AAbbdduull MMuukkttiiee BBtt.. AAbbdduull RRaazzaakk
CCgg MMoohhaammaadd FFiirrddaauuss BB.. MMoohhaammaadd RRaaffddzzii // Cg Rozita Bt. Ahmad Cg.Mazliana Bt. Mat Nawi
PPeellaajjaarr ((GGaammbbaarr)) Cg Kasturi a/p Shanmugam Cg Mazlina Bt. Mat Ail
TTeekknniikk ddaann SSiiaarraayyaa Cg Nor Izzati Bt. Ramli
CCgg KKhhaaiirruull IImmrraann BB.. MMoohhdd NNoorrddiinn ((KK))

Sekalung Penghargaan

Jawatankuasa Pelaksana Majlis Mesyuarat Agung PIBG
kali ke-16 tahun 2019 dengan tulus ikhlas ingin
merakamkan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan
dan terima kasih kepada :

• Cg Maznah binti Abu Bakar
Timbalan Pengarah PPW Bangsar / Pudu

• Cg Mohd Haizir Bin Mohd Salleh
Pengetua Cemerlang

• Yang Dipertua PIBG
• Naib Yang Dipertua PIBG
• AJK PIBG SMK Seri Permaisuri
• Tetamu Jemputan
• Para Ibu Bapa
• Guru-Guru
• Staf Sokongan

Dan semua pihak yang bekerjasama secara langsung
mahupun tidak langsung dalam menjayakan

TKeraimsihamajlis pada hari ini.


Click to View FlipBook Version