The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การจำหน่ายหุ้นทุน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongsin0707, 2021-03-16 22:19:17

การจำหน่ายหุ้นทุน

การจำหน่ายหุ้นทุน

การจาหน่ายหุ้นทุน

เม่ือผู้เร่ิมก่อการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และมี
การนาหนุ้ ออกจาหนา่ ย บริษัทสามารถนาหุ้นออกจาหน่าย
หนุ้ ได้ 3 ราคา ได้แก่ ราคาตามมูลค่า ราคาสูงกว่าสูงกว่า
มูลคา่ และตา่ กวา่ มูลค่า แตก่ ารจะจาหน่ายหุ้นในราคาใด
จะต้องคานึงถึงรูปแบบของกิจการว่าเป็นบริษัทจากัด
หรอื บริษทั มหาชนจากัด เน่ืองจากมขี ้อกฎหมายทแี่ ตกต่าง
กัน

การจาหน่ายหุ้นทุน

บรษิ ัทจากดั มกี ารมีการกาหนดราคาการจาหนา่ ยหุ้น ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1105
บัญญัติไว้ว่า ในการจาหน่ายหุ้นออกในคร้ังแรกนั้น
จะต้องนาหุ้นออกจาหน่ายในราคาตามมูลค่าท่ีได้
กาหนดไว้ หรือจาหน่ายในราคาสูงกว่ามูลค่าท่ีกาหนด
ไว้กไ็ ดห้ ากไดม้ ีการบอกกล่าวไว้ในหนงั สอื บริคณห์สนธิ
แต่ไม่ให้จาหน่ายหุ้นในราคาต่ากว่ามูลค่าท่ีได้กาหนด
ไว้ ในกรณีที่จาหน่ายสูงกว่ามูลค่ากฎหมายกาหนดให้ผู้
จองซ้ือหุ้นต้องชาระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของราคาตามมูลค่า สาหรับส่วนที่เกินกว่ามูลค่า
จะตอ้ งสง่ ให้ครบท้งั จานวนในคราวเดียวกับท่ีจ่ายชาระ
คา่ หนุ้ ในครง้ั แรก

การจาหน่ายหุ้นทุน

(At Par Value)
หมายถงึ จาหน่ายหนุ้ ในราคาท่ตี ราไวใ้ นใบหนุ้
เช่น จดทะเบียนหุ้นสามัญ 2,000 หุน้ มูลคา่
ห้นุ ละ 100 บาท จาหนา่ ยในราคาตาม มูลค่า

คอื จาหนา่ ยในราคา 100 บาท

(At Premium Par
Value) หมายถงึ จาหนา่ ยหนุ้ ในราคาที่สงู กว่า
ราคาที่ตราไว้ในใบหุ้น เช่น จดทะเบียนหนุ้
สามญั 2,000 หุน้ มูลคา่ หุ้นละ 100 บาท
จาหนา่ ยใน ราคา 150 บาท คือ จาหนา่ ยใน
ราคาสงู กวา่ มูลค่าห้นุ ละ 50 บาท ราคาส่วนที่

สงู กว่าน้ี เรยี กวา่ “สว่ นเกนิ มลู คา่ หุน้ ”

การจาหน่ายหุ้นทุน

พระราชบญั ญตั บิ รษิ ทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ไว้ว่า
บริษัทมหาชนจากัดอาจจะจาหน่ายหุ้นทุนในราคาที่ต่ากว่า
มูลค่ากไ็ ด้ ทั้งนี้บริษัทจะต้องดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี และปรากฏว่าผลการดาเนินงานประกอบการเป็นผล
ขาดทุน โดยการจาหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ากว่ามูลค่าน้ัน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ใน
การขายหุ้นโดยการเปิดให้จอง จะต้องจัดให้มีการจองซ้ือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นท่ีกาหนดไว้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิและการจ่ายชาระค่าหุ้น กฎหมาย
กาหนดให้จ่ายชาระในคร้ังเดียวท้ังจานวน ในการจาหน่าย
หนุ้ สามารถจาหน่ายไดใ้ นราคาดังต่อไปนี้

1) ราคาตามมูลค่า (At Par Value)

2) ราคาสงู กว่ามูลคา่ (At Premium Par Value)

3) ราคาต่ากวา่ มลู คา่ (At Discount Par Value)

การจาหน่ายหุ้นทุน

(At Discount Par
Value)

หมายถึง จาหน่ายหุ้นในราคาท่ีต่าราคาที่
ตราไว้ในใบหุ้น เช่น จดทะเบียนหุ้นสามัญ
2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จาหน่าย
ในราคา 80 บาท คือ จาหน่ายในราคาต่ากว่า
มูลค่าหุ้นละ 20 บาท ราคาส่วนที่ต่ากว่านี้
เรยี กว่า “ส่วนต่ากว่ามลู คา่ หุ้น”

การจาหน่ายหุ้นทุน

การจาหน่ายหุ้นทุนวิธีนี้สามารถดาเนินการได้ท้ังบริษัท
จากัด และบริษัทมหาชนจากัด โดยผู้ถือหุ้นสามารถชาระค่าหุ้นได้
ดงั นี้

3.1.1 การจาหน่ายห้นุ 3.1.2 การจาหนา่ ยหนุ้
ทนุ ชาระค่าห้นุ เป็นเงนิ ทุนชาระค่าหนุ้ ใน
สด ลักษณะอืน่ ๆ ไดแ้ ก่

1) จาหนา่ ยหุ้นเพอ่ื แลกกบั
สนิ ทรัพยอ์ ่นื ๆ

2) จาหน่ายหุ้นเพื่อชาระ
ค่าบริการ

3) จาหน่ายหุ้นเพอื่ แลกกับ
ธุรกจิ

การจาหน่ายหุ้นทุน

ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด ใ ห้ บ ริ ษั ท จ า กั ด เ ท่ า นั้ น ท่ี จ ะ
จาหน่ายหุ้นทุนได้ในลักษณะน้ี และกาหนดให้จาหน่าย
ในราคาตามมูลค่า หรือสูงกว่ามูลค่า หากได้มีการ
กาหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้มีเงินไม่มากสามารถลงทุนซื้อหุ้นได้ บริษัท
จะกาหนดระยะเวลาจอง การชาระค่าหุ้นและการรออก
หุ้นไว้ต่างกัน จึงแบ่งการชาระค่าหุ้นเป็นงวดๆ จานวน
งวดการชาระค่าหุ้นขึ้นอยู่กับบริษัทเป็นผู้กาหนด ตาม
กฎหมายไทยไดก้ าหนดการเรียกชาระคา่ หุ้นดงั นี้

1) ผจู้ องหนุ้ ต้องสง่ ค่าห้นุ ครั้งแรกไม่
น้อยกว่ารอ้ งละ 25 ของมูลค่าหนุ้

2) ถา้ มีจานวนสว่ นเกินมลู คา่ หุ้นจะต้อง
สง่ ใชพ้ รอ้ มกบั การสง่ เงินคร้งั แรก

3) จานวนคา่ หุ้นทีเ่ หลือตอ้ งกาหนดตอ้ ง
กาหนดจานวนงวดการชาระให้ชดั เจน

การจาหน่ายห้นุ ทนุ

บรรณานกุ รม

นลนิ ี ดมหอม. (2556). การบัญชีบรษิ ทั จากดั
สบื คน้ จาก www.kroobannok.com

อมรรตั น์ กรธี าธร. (2556). การบญั ชีบริษทั จากัด
กรุงเทพฯ : แม็คเอด็ ดูเคชัน่ .


Click to View FlipBook Version