The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บทที่ 2.2 กิตติพล ลำภาษี(1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by poohzx444, 2021-12-15 02:36:49

บทที่ 2.2 กิตติพล ลำภาษี(1)

บทที่ 2.2 กิตติพล ลำภาษี(1)

บทท่ี 2.2 พ้นื ฐานแนวคิดนวตั กรรมธุรกิจดดิจดิทลั

นาเสนอโดย นาย กิตติพล ลาภาษี สทธ.1 เลขที่ 2

ขอ้ ควรคานึงของนวตั กรรมธุรกิจดดิจดิทลั

• 1.นวตั กรรมธรุ กิจดิจิทลั เป็นคา่ ใชจ้ า่ ย
• 2.ตลาดผบู้ รโิ ภคไมพ่ ง่ึ ประสงค์
• 3.พนกั งานวกิ ฤต

10.การนาเทคโนโลยมี าใชก้ ระบวนการธุรกิจดดิจดิทลั มี 10 P

• 1.Product สิง่ ท่ีใหบ้ รกิ ารหรอื บรกิ ารท่ีธุรกิจเสนอใหก้ บั ลกู คา้
ผลติ ภณั ฑ์ เป็นสิ่งแรกท่ีตอ้ งมีและตอ้ งตอบสนองความตอ้ งการของลกู คา้ หรอื แกไ้ ขปัญหาของลกู คา้ ไดแ้ ละตอ้ งมีการพฒั นาอย่เู สมอ เพ่ือใหต้ อบสนองความตอ้ งการท่ีเปล่ยี นแปลง

ตามยคุ สมยั ได้
• 2.Price การตงั้ ราคาบรกิ าร

ราคาเป็นสว่ นสาคญั ในการตดั สนิ ใจซือ้ ของลกู คา้ การตงั้ ราคาท่ีเหมาะสมรบั มือกบั การแข่งขนั ของตลาด
• 3.Place ช่องทางในการใหบ้ รกิ ารหรอื การเขา้ ถงึ ลกู คา้

ยดึ หลกั ความมีประสทิ ธิภาพและถกู ตอ้ ง ความปลอดภยั และความรวดเรว็
• 4. Promotion วธิ ีการสง่ เสรมิ การขาย

ชว่ ยใหย้ อดขายเพ่ิมขนึ้
• 5. People การจดั การเก่ียวกบั คนหรอื พนกั งาน

สรา้ งการสนบั สนนุ จากกลมุ่ เปา้ หมายหรอื คนในพืน้ ท่ีตอ้ งการจดั จาหน่ายและมีความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมและองคก์ ร

10.การนาเทคโนโลยมี าใชก้ ระบวนการธุรกิจดดิจดิทลั มี 10 P

• 6.Process กระบวนการในการใหบ้ รกิ าร
ใหบ้ รกิ ารลกู คา้ อยา่ งถกู ตอ้ งและรวดเรว็ สง่ ผลใหล้ กู คา้ เกิดความพงึ พอใจ

• 7.Physical Evidence สง่ิ แวดลอ้ มทางกายภาพท่ีลกู คา้ มาใชบ้ รกิ ารเม่ือพบเจอ
ลกู คา้ สามารถสาผสั เลือกสนิ คา้ หรอื บรกิ ารขององคก์ รสรา้ งความโดดเดน่ และมคี ณุ ภาพ เชน่ การตกแตง่ รา้ น

• 8.Packaging บรรจภุ ณั ฑ์
การออกแบบท่ีสวยงาม ใความนา่ เช่ือถือ โดดเดน่ และดงึ ดดู ความสนใจและตอบโจทยค์ วามตอ้ งการของลกู คา้

• 9. Power Network
กลยทุ ธส์ าหรบั การตอ่ รอง ควบคมุ รวมทงั้ แลกเปล่ยี นผลประโยชนท์ างการคา้ กบั คแู่ ขง่ ทางการตลาด

• 10.Payment ชอ่ งทางการจา่ ยเงิน
ลกั ษณะการชาระเงินทางระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ ทางภาครฐั ไดเ้ รม่ิ โครงการตงั้ แตป่ ี 2559 พบวา่ การใช้ Digital payment ของไทยมีการพฒั นา

อยา่ งรวดเรว็ โดยมีการใชบ้ รกิ ารชาระเงิน-โอนเงนิ ผา่ นทางอปุ กรณ์ Mobile อยา่ งแพรห่ ลาย

องคป์ ระกอบของนวตั กรรมโมเดลธุรกิจดดิจดิทลั

• การเช่ือมตอ่ เป็นการเช่ือมตอ่ ของเครอื ข่ายอินเทอรเ์ น็ตหรอื เครอื ข่ายดิจทิ ลั ท่ีสามารถชว่ ยใหก้ ารใชง้ านสะดวก รวดเรว็
• นวตั กรรม เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดขนึ้ และสรา้ งสรรคผ์ ลงานขนึ้ มาๆ
• การตดั สนิ ใจ เป็นการตดั สนิ ใจในการใชเ้ ป็นแนวทางดาเนินธรุ กิจดจิ ิทลั
• ระบบอตั โนมตั ิ เป็นการใชร้ ะบบอตั โนมตั มิ าช่วยในการดาเนินธรุ กิจ

ขอ้ เสนอแนะสาหรับการสร้างนวตั กรรมโมเดลธุรกิจดดิจดิทลั

• การออกแบบโมเดลธรุ กิจใหมห่ มดโดยการพิจารณาองคป์ ระกอบตา่ ง ๆ วา่ ในปัจจบุ นั จะสามารถเปลย่ี นแปลงแนวคิดหรอื นาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใชแ้ ทนไดอ้ ย่างไร หรอื มีโอกาสทางธรุ กิจใหมแ่ ละธรุ กิจสามารถแสวงหา ผลตอบแทนท่ีเพ่มิ ขนึ้ ไดจ้ ากการนาเสนอโมเดลธรุ กิจ
ใหมท่ ่ีพลกิ โฉมหนา้ ไปอย่างสนิ้ เชิง

• การปรบั เปล่ียนรูปแบบโมเดลธรุ กิจเดิมใหม้ ีประสทิ ธิภาพและตอบโจทยท์ างธรุ กิจไดด้ ขี นึ้ ซง่ึ เป็นการเปล่ยี นแปลงในระดบั นอ้ ยกวา่ วธิ ีแรก
อาจทาไดโ้ ดยการทบทวน ปรบั เปล่ยี น เพ่มิ ความคลอ่ งตวั หรอื สรา้ งความยืดหยนุ่ เพ่มิ ขนึ้

นวตั กรรมบรกิ ารดจิ ทิ ลั (DIGITAL SERVICE INNOVATION)

• นวตั กรรมบรกิ ารดจิ ิทลั (Digital Service Innovation) เป็นสว่ นสาคญั ของกระบวนการปฏิรูป หรอื ปรบั เปลี่ยนธรุ กิจ การสรา้ ง
นวตั กรรมบรกิ ารดิจิทลั เป็นการทาใหแ้ นวคิดการปฏิรูปธรุ กิจถกู นาไปปฏิบตั ใิ หเ้ กิดผลตามแผนยทุ ธศาสตรใ์ หม่ เพราะนวตั กรรมบรกิ าร
ดิจิทลั เป็นการกาหนด วธิ ีการทางานใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนบรกิ ารระหวา่ งคนสองคน หรอื ระหวา่ งกลมุ่ บคุ คลกบั ระบบงาน
ในลกั ษณะรว่ มกนั สรา้ งคณุ คา่ ใหแ้ กก่ นั และกนั (Value Co-creation) ท่ีอาศยั ทรพั ยากรดิจิทลั ถา้ กระบวนการสรา้ งคณุ คา่ มี
ทรพั ยากรกายภาพเขา้ มาเก่ียวขอ้ ง ทรพั ยากรทา หนา้ ท่ีเป็นเพียงกลไกท่ีสนบั สนนุ การบรกิ ารท่ีชว่ ยสรา้ งคณุ คา่ เท่านนั้

แนวคิดพ้นื ฐานของนวตั กรรมบริการดิจดิทลั

• บรกิ ารดจิ ิทลั อาศยั เครอื ข่ายกลมุ่ นกั ปฏิบตั ิ (Actor-to-Actor Network)
• บรกิ ารดิจิทลั ตอ้ งอาศยั ทรพั ยากรดิจทิ ลั
• บรกิ ารดิจิทลั เกิดคณุ คา่ หลากหลาย (Density) ดว้ ยการปรบั เปลี่ยนรูปแบบหรอื โครงสรา้ ง (Re-configuration) ของทรพั ยากร

ดจิ ิทลั
• การบรกิ ารที่มีคณุ คา่ มากเกิดจากบรู ณาการทรพั ยากรของนกั ปฏิบตั ิ (ResourceIntegrator)

ประเภทของนวตั กรรมสาหรับธุรกิจดดิจดิทลั

• นวตั กรรมการสือ่ สารท่ีมีความเรว็ และคณุ ภาพสงู มาก(New communications technology)
• นวตั กรรมเก่ียวกบั อปุ กรณเ์ คลือ่ นท่ีเพ่ือการเช่ือมตอ่ อินเทอรเ์ น็ตแบบทกุ ท่ี ทกุ เวลา(Mobile/wearable computing)
• นวตั กรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
• นวตั กรรมการวเิ คราะหข์ อ้ มลู ขนาดใหญ่ (Big data analytics)

ประเภทของนวตั กรรมสาหรับธุรกิจดดิจดิทลั

• นวตั กรรมการเช่ือมตอ่ ของสรรพสิ่ง (Internet of things)
• นวตั กรรมการพมิ พส์ ามมติ ิ (3D Printing)
• นวตั กรรมดา้ นความม่นั คงปลอดภยั ไซเบอร์ (Cyber Security)
• หนุ่ ยนต์ (Robotics)
• ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

นวตั กรรรมที่ส่งเสริมการทาธุรกิจดดิจดิทลั

• Chatbots
• Smartphone Private Messaging Apps
• Increased Use of Artificial Intelligence


Click to View FlipBook Version