The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nitnpjw, 2021-03-28 23:29:13

รวมไฟล์

รวมไฟล์

ระบบการลงบนั ทึกขอ้ มลู ในการใหบ้ รกิ ารชว่ ยเลกิ บหุ ร่แี ละแอลกอฮอล์

สารบญั

เรือ่ ง หนา้

ระบบการลงบันทึกข้อมูลในการใหบ้ ริการช่วยเลิกบุหรแี่ ละแอลกอฮอล์

การลงรหัสการคัดกรองและการบรกิ ารเลิกบุหร่ี 1

การลงข้อมลู เมื่อมดี ำเนนิ การติดตามประเมินผลเพ่ือดูผลการบำบดั /รักษา 2

การประเมนิ การสบู บุหรี่ 3

การลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองปัญหาการดม่ื สุราและการบำบดั แบบสน้ั 3

การลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองบุหร่แี ละตดิ ตามผู้ทบี่ ำบัดเลกิ บุหร่ีในโปรแกรม JHDIS

แบบนบั บริการ(service) 7

แบบนบั ความครอบคลุม (coverage) 11

การลงบนั ทึกข้อมูลการประเมนิ พฤตกิ รรมการด่ืมแอลกอฮอลใ์ นโปรแกรม JHDIS

แบบนับบริการ(service) 13

แบบนับความครอบคลุม (coverage) 15

การลงบันทกึ ข้อมลู การคดั กรองบุหรตี่ ิดตามผู้ที่บำบดั เลิกบหุ ร่ีและการประเมนิ พฤตกิ รรมการดืม่

แอลกอฮอลใ์ นโปรแกรม HOSxP

การลงบนั ทกึ ใน One stop service 17

ระบบห้องทำงานแพทย์ 20

การติดตามการผู้บำบัดเลิกบุหรี่ครบ 1 3 6 เดือน จาก Data Exchange ในฐานข้อมูล 22

Health Data Center

ตัวอยา่ งข้อมูลท่ีสง่ ออก 25

คำถามการลงบันทึกข้อมลู คัดกรอง บำบดั เลิกบุหรแี่ ละสุรา ในระบบ 43 แฟ้ม (Special PP) 28

1

ระบบการลงบนั ทกึ ข้อมูลในการให้บรกิ ารชว่ ยเลิกบุหรีแ่ ละแอลกอฮอล์

กองยุทธศาสตรแ์ ละแผนงาน (กยผ.) สำนกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ไดก้ ำหนดใหข้ ้อมูลพฤตกิ รรมการสบู
บหุ ร่ีและการประเมินการดม่ื เครอื่ งดื่มแอลกอฮอล์ถูกสง่ ออกจดั เกบ็ ไวใ้ นแฟ้ม SPECIAL PP ในระบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน
ด้านการแพทยแ์ ละสุขภาพ(HDC) รหสั อ้างอิงเก่ยี วกับพฤติกรรมการสูบบหุ รี่ การให้คำปรึกษา จำนวน 21 รหัส โดยมี
รหัส 1B5 อยู่ในชว่ ง 1B501-1B562 และรหสั การประเมนิ การดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 รหัส โดยมีรหัส !B6 อยใู่ นชว่ ง
1B600-1B612 ใหบ้ นั ทึกรหัสทตี่ รงกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ียาสบู หรอื ยาเสน้ การดม่ื เครอ่ื งด่ืมแอลกอฮอล์ของบคุ คล
นัน้ ๆ กลุม่ เป้าหมายการประเมิน ได้แก่ ประชากรอายุ 15 ปบี ริบูรณข์ ึน้ ไป

ขอ้ ควรจำการลงบนั ทกึ ข้อมูล
กรณใี ห้บริการ specialpp เพียงอยา่ งเดียว โดยผรู้ บั บรกิ าร มิไดเ้ จบ็ ป่วย หรอื มไิ ดม้ ีการรบั บรกิ ารอ่ืนใดอีกใน
คร้งั นี้ ..ไมต่ อ้ งให้รหัสวนิ จิ ฉัย ใดๆ ทั้งสน้ิ (เป็น service โดยไมม่ ี diagnosis_opd)..ท้งั รหัส F Z และทไ่ี มใ่ ช่ Z

กรณมี กี ารใหบ้ รกิ าร specialpp และมีการมีการใหบ้ ริการอื่นๆร่วมด้วย เช่น มกี ารป่วยจริง หรอื มีบริการงาน
สง่ เสรมิ อน่ื กส็ ามารถใหร้ หสั ทเ่ี ปน็ การปว่ ย หรอื รหัส Z สำหรับงานส่งเสริมป้องกนั โรค นี้ได้

การลงรหัสการคัดกรองและการบริการเลิกบหุ รี่
การคัดกรองการสูบบุหร่ี

1B50 ผมู้ ารบั บริการมีพฤติกรรมสบู บหุ รี่ (ในระยะเวลา 1 เดอื นท่ผี า่ นมา)
1B51 ผู้มารบั บริการมีพฤติกรรมเคยสบู บหุ ร่แี ต่เลกิ แลว้
1B52 ผูม้ ารับบริการมีพฤติกรรมไมเ่ คยสูบบหุ ร่ี
1B509 ผมู้ ารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบรุ ายละเอียด

กรณีไม่สบู หรือสูบแตเ่ ลิกแล้วไมต่ ้องถามต่อ กรณสี ูบใหถ้ ามต่อเพ่อื ส่งเขา้ รบั บริการ
** กรณสี ูบบหุ รใี่ หส้ อบถามเพ่อื ลงขอ้ มูล เปน็ ประเด็น ดงั น้ี
การประเมนิ การสูบบุหร่เี พอ่ื พจิ ารณารปู แบบการรกั ษา ต้องถาม 2 ข้อคอื
1.ถามปริมาณการสบู : ทา่ นสูบบหุ รกี่ ี่มวนต่อวนั

1B501 สูบบหุ รี่ 1-10 มวนต่อวัน
1B502 สูบบหุ รี่ 11-19 มวนตอ่ วัน
1B503 สูบบหุ ร่ี 20 มวนข้ึนไปตอ่ วัน
2.การตดิ บหุ รี่ : ระยะเวลาท่ีทา่ นสบู บหุ รี่มวนแรกหลังตนื่ นอน
1B504 สูบบุหรี่มวนแรกหลงั ตนื่ นอน นอ้ ยกว่า 30 นาที
1B505 สบู บหุ รีม่ วนแรกหลังตืน่ นอน มากกวา่ 30 นาทีแต่นอ้ ยกว่า 1 ชั่วโมง
1B506 สบู บหุ ร่มี วนแรกหลังตื่นนอน 1 ชว่ั โมง หรือมากกวา่
การให้บริการ : สำหรับผู้ทเี่ ข้ารบั การบำบัดเพือ่ เลิกบุหรี่
1B530 การใหค้ ำแนะนำผ้ตู ิดบุหรี่แบบสน้ั (BriefAdvice) สามารถดำเนนิ การทค่ี ลนิ ิก OPD NCD คลนิ ิกต่าง ๆ
1B531 การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบหุ ร่ี (Counseling Advice) พจิ ารณาสง่ เขา้ คลินิกเลกิ บหุ รี่
1B532 การให้คำปรึกษาและให้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ (Counseling Advice + Medicine) พจิ ารณาตามความ
เหมาะสมพจิ ารณาส่งเข้าคลินิกเลกิ บหุ ร่ีและอาจต้องพบแพทย์

2

การลงขอ้ มลู เม่ือมดี ำเนินการตดิ ตามประเมนิ ผลเพื่อดผู ลการบำบัด/รักษา
ระบบการติดตามควรมีการติดตามใน 3, 7, 14 วนั 1, 2, 3, 6 เดือนโดยนัดตดิ ตาม 14 วนั 1, 2, 3, 6 เดือน

ท้งั นใี้ นการรายงานให้รายงาน 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดอื น กรณีที่ตอบวา่ เลิกสบู แลว้ กค็ วรตามตอ่ ให้ครบ 6 เดอื น
เพื่อป้องการการกลบั ไปสูบซํา้

1B54 ระยะเวลา 1 เดือน (ลง 14 1B55 ระยะเวลา 3 เดือน (ลง 2 1B56 การตดิ ตาม ระยะเวลา 6
วัน และ1 เดอื น) และ 3 เดอื น) เดือน
1B540 สบู อยู่ปริมาณเท่าเดิม 1B550 สบู อยปู่ ริมาณเทา่ เดิม 1B560 สบู อย่ปู ริมาณเทา่ เดิม
1B541 ลดปริมาณทีส่ บู ลงได้ 1B551 ลดปริมาณทส่ี บู ลงได้ 1B561 ลดปริมาณท่ีสบู ลงได้
1B542 ไม่สบู แล้ว 1B552 ไม่สูบแล้ว 1B562 ไม่สูบแลว้

3

การลงบนั ทกึ ข้อมูลการคดั กรองปญั หาการด่ืมสุราและการบำบัดแบบสัน้
1.การคดั กรองการดม่ื สุรา : ประเมินพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยใชแ้ บบฟอรม์ ASSIST

1B6 การประเมินพฤตกิ รรมการดื่มเครอ่ื งด่ืมแอลกอฮอลข์ องผู้มารบั บริการสุขภาพ
1B60 ผู้มารับบริการด่ืมเครอื่ งดมื่ แอลกอฮอล์
1B600 ผูม้ ารบั บริการไม่เคยดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ตลอดชวี ติ ทผี่ ่านมา
1B601 ผู้มารบั บรกิ ารเคยด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แตห่ ยดุ ดื่ม 1 ปี ขึ้นไป
1B602 ผ้มู ารบั บริการดื่มเคร่อื งด่มื แอลกอฮอล์ในระดับเสีย่ งตำ่ (คะแนน 0-10)
1B603 ผู้มารบั บริการดมื่ เครอ่ื งด่มื แอลกอฮอล์ในระดบั เสย่ี งปานกลาง (คะแนน 11-26)
1B604 ผมู้ ารบั บริการดื่มเคร่อื งดม่ื แอลกอฮอลใ์ นระดบั เสี่ยงสงู (คะแนนตงั้ แต่ 27 ขนึ้ ไป)
1B609 ผู้มารับบรกิ ารด่มื เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด
2.การบำบดั แบบสนั้ : ให้ตามระดบั ความเสีย่ งที่ได้จากผลคะแนนการประเมนิ พฤตกิ รรมการดมื่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

4

1B61 การใหค้ ำแนะนำ/ปรึกษาผู้มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสย่ี ง
1B610 การใหค้ ำแนะนำ (brief advice)
1B611 การให้คำปรึกษาแบบส้ัน (brief counseling)
1B612 การสง่ ตอ่ เพื่อรบั การประเมินและการบำบัดโดยผู้เชย่ี วชาญ (refer)

5

6

การตดิ ตามผู้มพี ฤตกิ รรมการดมื่ สรุ าแบบเสี่ยงสูง (ผู้ตดิ สุรา)

การติดตามผมู้ ี การตดิ ตามผู้มีพฤตกิ รรม การตดิ ตามผู้มีพฤตกิ รรม การติดตามผมู้ พี ฤติกรรม การตดิ ตามผู้มพี ฤติกรรม
พฤติกรรมการดมื่ การดื่มสุราแบบเสยี่ งสูง การดื่มสรุ าแบบเสยี่ งสูง การดืม่ สุราแบบเสย่ี งสูง การดื่มสุราแบบเสย่ี งสูง
สรุ าแบบเสย่ี งสงู (ผตู้ ิดสรุ า) ระยะเวลา (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา (ผตู้ ิดสรุ า) ระยะเวลา (ผูต้ ิดสุรา) ระยะเวลา
1 เดอื น ไมด่ ื่มเลย 3 เดือน ไม่ดมื่ เลย 6 เดอื น ไมด่ ่มื เลย 1 ปี ไมด่ ม่ื เลย

1B620 1B630 1B640 1B650

การติดตามผูม้ ีพฤติกรรม การตดิ ตามผ้มู พี ฤติกรรม การตดิ ตามผู้มีพฤติกรรม การติดตามผู้มพี ฤติกรรม
การดื่มสรุ าแบบเสย่ี งสงู การดม่ื สรุ าแบบเสย่ี งสูง การดม่ื สุราแบบเสยี่ งสงู การดื่มสรุ าแบบเสยี่ งสงู
(ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา (ผตู้ ิดสุรา) ระยะเวลา (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา (ผตู้ ิดสรุ า) ระยะเวลา
1 เดอื น ด่ืมลดลง 3 เดือน ดื่มลดลง 6 เดอื น ดมื่ ลดลง 1 ปี ดมื่ ลดลง

1B621 1B631 1B641 1B651

การตดิ ตามผู้มพี ฤตกิ รรม การตดิ ตามผู้มีพฤตกิ รรม การตดิ ตามผู้มพี ฤติกรรม การติดตามผมู้ พี ฤตกิ รรม
การด่ืมสรุ าแบบเสยี่ งสูง การด่ืมสรุ าแบบเสยี่ งสงู การดม่ื สุราแบบเสยี่ งสูง การดื่มสุราแบบเสยี่ งสงู
(ผู้ติดสรุ า) ระยะเวลา (ผูต้ ดิ สรุ า) ระยะเวลา (ผ้ตู ิดสรุ า) ระยะเวลา (ผูต้ ดิ สุรา) ระยะเวลา
1 เดือน ดื่มเทา่ เดมิ 3 เดอื น ด่มื เทา่ เดมิ 6 เดือน ด่มื เทา่ เดิม 1 ปี ด่มื เท่าเดมิ

1B622 1B632 1B642 1B652

การตดิ ตามผมู้ ีพฤตกิ รรม การติดตามผมู้ พี ฤติกรรม การตดิ ตามผู้มีพฤติกรรม การตดิ ตามผู้มีพฤติกรรม
การดืม่ สุราแบบเสย่ี งสงู การดมื่ สรุ าแบบเสย่ี งสงู การดื่มสรุ าแบบเสยี่ งสงู การดื่มสุราแบบเสย่ี งสงู
(ผู้ติดสรุ า) ระยะเวลา (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา (ผตู้ ดิ สุรา) ระยะเวลา (ผู้ตดิ สุรา) ระยะเวลา
1 เดอื น ด่มื มากขึ้น 3 เดอื น ดม่ื มากขึน้ 6 เดือน ด่มื มากข้ึน 1 ปี ด่มื มากขนึ้

1B623 1B633 1B643 1B653

7

1.การลงบนั ทึกข้อมลู การคดั กรองบุหรแ่ี ละตดิ ตามผู้ท่บี ำบดั เลกิ บหุ รี่ในโปรแกรม
แบบนับบริการ(service)
1.เขา้ โปรแกรม JHCIS คลกิ ทป่ี มุ่ “การให้บรกิ าร ( OP / PP Service )”

2.คลกิ ท่ีปุ่ม “ค้นหา” เลอื กวนั ทีใ่ หบ้ ริการ คลกิ OK

8

3.พมิ พ์ชื่อทตี่ ้องการค้นหา และ เลือกคนท่ีจะลงข้อมูล แล้วคลกิ OK

4.คลกิ บุหร่ี/สรุ า เลือก พฤตกิ รรมการสบู บุหร่ี

9

5.ไมเ่ คยสบู บุหร่ี ใหค้ ลิกที่ 1B52 เลือกการให้บรกิ ารในนอกสถานบรกิ าร แลว้ บันทึก

6.เคยสูบแตเ่ ลกิ สบู แลว้ ให้คลกิ รหสั 1B51 เลือกการให้บริการในนอกสถานบริการ แล้วบนั ทกึ

10

7.ยงั คงสบู บหุ รี่ ให้คลิกท่ีสูบบหุ ร่ี 1B50 เลือกปริมาณการสบู ตอ่ วนั เลือกพฤตกิ รรมการสูบบหุ รเ่ี ม่ือตนื่ นอน
เลอื กการใหค้ ำปรกึ ษา การใชย้ า เลอื กการให้บริการในนอกสถานบริการ และ บันทกึ

8.การติดตาม 1 3 6 เดอื นและยังสูบเทา่ เดิมหรือลดจำนวนการสูบ ใหค้ ลกิ ท่ีสูบบุหร่ี 1B50 เลือกปริมาณการสบู
ต่อวนั เลอื กพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเม่ือต่ืนนอน เลือกการใหค้ ำปรึกษาการใช้ยา เลือกการติดตามพฤตกิ รรม
ผ้สู บู ุหรี่ เลือกการใหบ้ ริการในนอกสถานบริการ และ บนั ทึก

11

9.การตดิ ตาม 1 3 6 เดอื นและเลิกสูบได้แลว้ ให้คลกิ ทเ่ี คยสบู แต่เลกิ แล้ว 1B51 เลือกการตดิ ตามพฤตกิ รรมผู้สู
บุหร่ี

1 เดอื น 3 เดือน และ 6 เดอื น เลอื กการให้บรกิ ารในนอกสถานบริการ และ บนั ทึก

12

แบบนับความครอบคลุม (coverage)
1.เข้าโปรแกรม JHCIS คลกิ ทปี่ ่มุ “บรกิ ารรายกลุ่มฯ ความครอบคลุมงานส่งเสรมิ ป้องกัน”

2.พมิ พ์ช่ือที่ต้องการ เลอื กชื่อที่ตอ้ งการ คลิกขวา เลอื ก F บันทึกความครอบคลุมการบริการสง่ เสริมสุขภาพแต่
ส่งออกในแฟ้ม special_PP

13

3.คลกิ บหุ ร่ี ใส่วนั รับบรกิ าร เลือกรหัสทค่ี ัดกรอง ให้บรกิ ารและตดิ ตาม เลือกการให้บริการในนอกสถานบรกิ าร
เลอื กสถานทใ่ี ห้บริการ (รหัส 5 หลัก)

2.การลงบนั ทกึ ขอ้ มลู การประเมนิ พฤตกิ รรมการด่ืมแอลกอฮอล์ในโปรแกรม
แบบนบั บริการ(service)

14

1.เข้าโปรแกรม JHCIS คลิกทปี่ ุ่ม “การให้บรกิ าร ( OP / PP Service)”

2.คลิกทป่ี ุ่ม “คน้ หา” เลือกวนั ทใ่ี หบ้ รกิ าร คลกิ OK

15

3.พมิ พ์ชื่อท่ีต้องการค้นหา และ เลือกคนทจ่ี ะลงข้อมูล แล้วคลกิ OK

4.คลิก บุหร่ี/สรุ า เลือก พฤตกิ รรมการดมื่ เครือ่ งดื่มผสมแอลกอฮอล์

16

5.เลอื กการใหบ้ ริการในนอกสถานบรกิ าร เลอื กการประเมนิ พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เลือกการให้
คำแนะนำ/ปรกึ ษา และ บนั ทกึ

แบบนับความครอบคลมุ (coverage)
1.เข้าโปรแกรม JHCIS คลกิ ที่ปุม่ “บริการรายกลุ่มฯ ความครอบคลุมงานส่งเสริมป้องกนั ”

17

2.พิมพช์ ื่อทตี่ ้องการ เลือกชื่อท่ีต้องการ คลิกขวา เลือก F บันทกึ ความครอบคลุมการบรกิ ารส่งเสริมสุขภาพแต่
ส่งออกในแฟม้ special_PP

3.คลิกสุรา ใสว่ ันรบั บริการ เลือกรหสั ทคี่ ัดกรอง การใหค้ ำแนะนำหรอื ส่งต่อ เลือกการใหบ้ ริการในนอกสถานบรกิ าร

18

เลือกสถานที่ให้บริการ (รหัส 5 หลัก)

2.การลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองบุหรี่ ติดตามผู้ที่บำบัดเลกิ บุหร่ีและการประเมนิ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ใน

โปรแกรม
การลงบนั ทึกใน One stop service
1.เขา้ โปรแกรม HOSxP คลกิ ทีร่ ายการ “เขา้ เมนูระบบผปู้ ่วยนอก” คลิกเลือกรายการ “One Stop Service”

19

2.เลือกวนั ท่ใี ห้บริการ และ ดบั เบิล้ คลกิ ที่ช่ือผ้ปู ่ วย

3.หน้าประวตั ผิ ้ปู ่ วย มุมด้านล่างขวา เลือก “ป่ มุ งานอ่ืนๆ” ตรงท่มี เี ครื่องหมายสามเหลยี่ ม เลือก Special Project

20

4. คลกิ เพมิ่ กจิ กรรม

5. คลกิ เลือก “ใน/นอกสถานท”่ี เลือกเจ้าหน้าท่ี ทใ่ี ห้บริการ และเลือกรหัสในการคดั กรองหรือติดตามบหุ ร่ี หรือ
การประเมินพฤตกิ รรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในช่องงานท่ใี ห้บริการ แล้วคลกิ บันทกึ (เลือกได้ทีละ 1 รหสั )

21

6. ถ้าหากต้องการเลือกรหัสเพม่ิ อกี ให้ไปเริ่มท่ีข้อ 4 และข้อ 5 ต่อ จนครบ ถ้าเลือกครบแล้ว คลกิ บันทึก

ระบบห้องทำงานแพทย์
1.เข้าหน้าระบบผปู้ ่วยนอก 2.คลกิ ท่ี ระบบหอ้ งทำงานแพทย์

22

3.คลิก ตรวจรักษา 4.พิมพ์ HN ของผูป้ ่วยทต่ี ้องการ

5.เลอื ก ซักประวัติ 6.เลือก ข้อมลู การใหบ้ ริการสง่ เสริมสขุ ภาพป้องกนั โรคเฉพาะ

23

7. คลกิ เพม่ิ จะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลการให้บริการส่งเสรมิ สุขภาพป้องกนั โรคเฉพาะ (บหุ รีแ่ ละสรุ า)
8.เลือกระบขุ ้อมลู 9.บันทกึ (ตอ้ งทำทีละครง้ั ในการกรอกทลี ะรหสั )

การติดตามการผบู้ ำบัดเลิกบหุ รคี่ รบ 1 3 6 เดือน

24

จาก Data Exchange ในฐานข้อมูล Health Data Center
1.เขา้ website ดูขอ้ มลู HDC ของแตล่ ะจงั หวัด
กรอก username และ password ของแต่ละสถานบริการ

2.เลอื กกลมุ่ รายงานมาตรฐาน เลือกขอ้ มลู ตอบสนอง service plan เลือกข้อมลู

เพอ่ื ตอบสนอง service plan ยาเสพตดิ

25

3.เลอื กข้อ 9.2 การคดั กรองและการบำบดั ผ้ตู ดิ บหุ ร่ี (special PP)

4.คลิกท่ี Data-Exchange

26

5.คลิกที่ Export All to Excel (เพ่อื สง่ ออกข้อมูลทงั้ หมด)

6.นำขอ้ มูลทไี่ ด้แยกขอ้ มลู ใน column “การบำบัด” มาแยกการตดิ ตามและผ้ทู ่ียงั ไมไ่ ด้คดั กรอง

27

7.นำรายชื่อที่ไดร้ ับการบำบัดเลิกบหุ รี่ไปลงบนั ทกึ ขอ้ มลู การติดตาม 1 3 6 เดือน ในโปรแกรมของ
สถานบรกิ าร โดยให้กรอกในวนั ท่ีครบกำหนดการตดิ ตาม 1 3 6 เดือน วา่ เลิกสบู สูบลดลงหรือสบู
เท่าเดิม

ตัวอยา่ งข้อมูลที่สง่ ออก

28

29

30

คำถามการลงบนั ทึกข้อมลู คัดกรอง บำบดั เลิกบหุ รแ่ี ละสรุ า ในระบบ 43 แฟ้ม (Special PP)
1.การลงบันทกึ ข้อมูลคดั กรอง ตดิ ตามและการบำบัดเลิกบหุ ร่ี ทลี่ งรหสั F17.1 , F17.2 , Z71.6 ,
Z50.8 ได้หรอื ไม่
ตอบ ปัจจบุ นั การคดั กรองและบำบดั บหุ รี่ไมใ่ ช้รหัสการคยี ด์ ว้ ยรหัส F17.1 , F17.2 , Z71.6 , Z50.8

เหลา่ นแี้ ล้ว กองยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนงานไดก้ ำหนดรหสั ในการคัดกรองและบำบัดบหุ รี่เปน็
รหสั 1B5 จำนวน 21 รหัส ซึง่ สามารถคยี ์ได้ในระบบโปรแกรมทใ่ี ช้งานของหน่วยบรกิ าร
สาธารณสขุ ต้ังแตเ่ ดือนมกราคม 2560 เปน็ ต้นมา ซึง่ จะถกู สง่ ออกมาในระบบฐานขอ้ มูล
43 แฟม้ ในแฟ้ม Special PP ตามโครงสรา้ งมาตรฐานขอ้ มลู ด้านการแพทย์และสขุ ภาพ
และการสง่ ต่อผปู้ ว่ ย (Version 2.3)
2.การลงบันทกึ ข้อมูลคัดกรองและบำบัดสรุ า ทล่ี งรหัส F10.1 - F10.9 ไดห้ รือไม่
ตอบ ปจั จุบันการคดั กรองและบำบัดสรุ าไม่ใชร้ หสั การคียด์ ้วยรหัส F10.1 - F10.9 เหลา่ น้แี ลว้
กองยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนงานได้กำหนดรหสั ในการคัดกรองและบำบดั สรุ าเปน็ รหัส 1B6
จำนวน 12 รหัส ซงึ่ สามารถคีย์ไดใ้ นระบบโปรแกรมทใ่ี ชง้ านของหน่วยบรกิ ารสาธารณสุข
ตงั้ แตเ่ ดอื นมกราคม 2561 เป็นต้นมา ซ่ึงจะถกู ส่งออกมาในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ใน
แฟ้ม Special PP ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพและการส่งตอ่

31

ผปู้ ว่ ย (Version 2.3)

3.โปรแกรม HOSxP ต้องมีการเปดิ visit บงั คับใหต้ ้องลง ICD10 ทกุ ครง้ั ทกุ รายเพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ลงบนั ทึกขอ้ มลู คดั กรอง บำบดั บหุ รี่และสุรา

ตอบ โปรแกรม HOSxP สามารถต้งั ค่าในการกำหนดการกรอกรหัส ICD10 ได้ ใหแ้ จ้งผู้ดูแลระบบ
ของโรงพยาบาลในการปลดลอ็ คนไ้ี ด้

4.โปรแกรมอืน่ ท่ีนอกเหนอื จากโปรแกรม HOSxP และ JHCIS ทย่ี งั ไมม่ ีรหัส 1B5 หรอื 1B6 ในการ
ลงบันทึกข้อมลู คดั กรอง บำบัดบหุ ร่แี ละสรุ า ตอ้ งทำอยา่ งไร

ตอบ ให้นำรหัส 1B5 และ 1B6 ทกุ รหัสให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล นำรหสั นท้ี ั้งหมด
ทุกรหัสใสใ่ นตาราง Data dic ทีส่ ง่ ออกแฟ้ม Special PP กส็ ามารถลงบนั ทึกขอ้ มลู นไี้ ด้

5.โปรแกรมอื่นทีน่ อกเหนอื จากโปรแกรม HOSxP และ JHCIS ที่ยงั ไมม่ ีรหสั 1B5 หรอื 1B6 ในการ
ลงบนั ทึกข้อมลู คัดกรอง บำบัดบุหรแ่ี ละสุรา ตอ้ งทำอยา่ งไร

ตอบ ใหน้ ำรหัส 1B5 และ 1B6 ทกุ รหสั ให้ผดู้ ูแลระบบคอมพวิ เตอรโ์ รงพยาบาล นำรหัสน้ที ัง้ หมด
ทกุ รหสั ใส่ในตาราง Data dic ท่ีส่งออกแฟ้ม Special PP ก็สามารถลงบันทกึ ขอ้ มลู นไี้ ด้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ใบความรู้ โมเมนต์ของแรงpdf
Next Book
บ้านหนังสือชุมชนตำบลไค้นุ่น