The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สหฯ ลำปลายมาศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sujittra.party, 2021-05-19 00:48:46

กตปน.1/63

สหฯ ลำปลายมาศ

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ

คานา
เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานผลการผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
บูรณาการ สหวิทยาเขตลาปลายมาศ สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาคเรียนท่ี 1
ปีการศึกษา 2563 โดยสรุปผลในภาพรวมของสหวิทยาเขตลาปลายมาศ ซ่ึงมีประเด็นในการรายงาน
4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านงานวิชาการ มาตรฐานท่ี 2 ด้านงานบริหารงบประมาณ มาตรฐานที่ 3
ด้านบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ 4 ดา้ นบรหิ ารงานทว่ั ไป
ในการนี้ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ
(อ.ก.ต.ป.น.) สหวิทยาเขตลาปลายมาศ ท่ีได้ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยได้ให้
คาปรึกษา แนะนา สถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา ทาให้การดาเนินงานในคร้ังน้ีประสบผลสาเร็จ
เป็นอยา่ งดี

ศกึ ษานเิ ทศก์ สหวิทยาเขตลาปลายมาศ

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ

สารบัญ
บทที่ หน้า
บทที่ 1 บทนา............................................................................................................................. ......................1

ทม่ี าและความสาคัญ............................................................................................................................1
วัตถุประสงค์............................................................................................................ ............................1
คณะกรรมการนเิ ทศ............................................................................................................................1
ขอบข่ายการนเิ ทศ...............................................................................................................................2
บทที่ 2 วธิ ีดาเนินงาน.....................................................................................................................................10
กระบวนการนิเทศ............................................................................................................ ..................10
วิธีการ............................................................................................................ .....................................10
บทที่ 3 ผลการดาเนนิ งาน..............................................................................................................................12
สรุปผลรวมตามมาตรฐาน 4 ดา้ น.......................................................................................................12
สรุปผลตามรายมาตรฐานงาน 4 ด้าน.................................................................................................13
ข้อค้นพบการบริการงานของสถานศกึ ษา...........................................................................................15
ภาคผนวก........................................................................................................................... .............................19
สมุดนเิ ทศ............................................................................................................................. ..............20
ภาพขา่ วการนเิ ทศ..............................................................................................................................24

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 1

บทที่ 1
บทนา
ทม่ี าและความสาคัญ
สำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำ เขต 32 มีรปู แบบกำรดำเนนิ งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนเิ ทศกำรศึกษำ เพื่อพฒั นำคณุ ภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศกึ ษำของสถำนศึกษำ ซงึ่ สำนกั งำนเขตพื้นที่
กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำ เขต 32 ไดใ้ ชแ้ บบตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศกำรศกึ ษำบรู ณำกำรกับ
สถำนศกึ ษำในสงั กัด จำนวน 66 โรงเรยี น แบง่ ตำมสหวิทยำเขต จำนวน 9 สหวทิ ยำเขต โดยมขี อบข่ำยสำระสำคัญ
ในกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศกึ ษำขั้นพ้ืนฐำน 4 ดำ้ น ตำมตัวบ่งชแ้ี ละระดับคุณภำพพร้อมท้งั นำประเด็นตวั ชี้วดั
ของยุทธศำสตรใ์ นแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2561 นโยบำย
กระทรวงศกึ ษำธิกำรรวมทงั้ มำตรฐำนของสำนักงำนเขตพน้ื ท่ีกำรศึกษำ และนโยบำยของสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำ เขต 32 มำประกอบกำรจัดทำเครื่องมอื ในกำรตดิ ตำม ตรวจสอบประเมินผลและนเิ ทศ
กำรศกึ ษำ พร้อมทั้งสรปุ ปัญหำ อปุ สรรค แนวทำงแก้ไขพฒั นำและข้อเสนอแนะ ซึ่งได้กำหนดปฏิทินในกำรออก
ติดตำม ตรวจสอบฯ ของคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมนิ ผล และนิเทศกำรศึกษำตำมคำสง่ั ที่
288/2563 ระหว่ำงวันท่ี 3 – 13 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเครื่องมือทใ่ี ชใ้ นกำรดำเนนิ กำรแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงั น้ี
ตอนที่ 1 ขอ้ มลู พ้ืนฐำนของโรงเรียน
ตอนที่ 2 กำรประเมนิ คณุ ภำพสถำนศึกษำ ประกอบดว้ ยงำนใน 4 มำตรฐำน 24 ตวั ชว้ี ดั คอื
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนวชิ ำกำรจำนวน 11 ตัวช้ีวัด
มำตรฐำนท่ี 2 ดำ้ นงบประมำณ จำนวน 4 ตวั ชีว้ ัด
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบรหิ ำรงำนบุคคล จำนวน 3 ตวั ช้ีวัด
มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนกำรบรหิ ำรทวั่ ไป จำนวน 6 ตวั ช้วี ัด
ตอนที่ 3 ดำ้ นรำงวัลควำมภำคภูมใิ จ (Best Practice) ของสถำนศกึ ษำ ปกี ำรศกึ ษำ 2562 – 2563
ด้ำนท่ี 1 สถำนศกึ ษำ
ดำ้ นที่ 2 ผูบ้ รหิ ำรสถำนศึกษำ
ด้ำนที่ 3 ครผู สู้ อน
ดำ้ นท่ี 4 นักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้ำงควำมเขำ้ ใจในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำบรู ณำกำร ภำคเรียนที่ 1

ปกี ำรศึกษำ 2563 ของสถำนศกึ ษำในสหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ สำนักงำนเขตพน้ื ท่ีกำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำ
เขต 32

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวควำมคดิ ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรยี นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (คู่มอื ก.ต.ป.น.) ในสหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ สำนกั งำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำ เขต 32

3. เพอ่ื นำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศกำรศึกษำบรู ณำกำร ไปใชใ้ นกำรวำงแผนพฒั นำ
โรงเรยี นสหวิทยำเขตลำปลำยมำศ

คณะอนกุ รรมการนิเทศ ศกึ ษำนิเทศก์ ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
1. นำงสำวจตั ุพร แปวไธสง ศกึ ษำนเิ ทศก์ รองประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสุพชิ ฌำย์ ศรีโคตร ศึกษำนเิ ทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. นำงสำวสจุ ติ รำ กสุ ิรมั ย์

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 2

ขอบขา่ ยการนิเทศ
1. สถานศึกษา
โรงเรยี นในสหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ จำนวน ๗ โรงเรียน คอื
1.1 โรงเรยี นลำปลำยมำศ
1.2 โรงเรียนธำรทองพิทยำคม
1.3 โรงเรยี นตลำดโพธ์พิ ิทยำคม
1.4 โรงเรยี นเมืองแฝกพทิ ยำคม
1.5 โรงเรยี นชำนิพิทยำคม
1.6 โรงเรยี นจตุรำษฎรพ์ ทิ ยำคม
1.7 โรงเรยี นทะเมนชยั พิทยำคม
2. ระยะเวลา
ภำคเรียนที่ 1 ปกี ำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวนั ที่ 10 - 12 พฤศจิกำยน 2563
3. เน้ือหา
รำยละเอยี ดของเนือ้ หำกำรนิเทศ ได้กำหนดเป็น 4 มำตรฐำน 24 ตัวชี้วดั ดงั นี้

มาตรฐานท่ี 1 งานวิชาการมีประเด็นการพิจารณา 11 ประเดน็ ดังนี้
1.1 การนอ้ มนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง สู่สถานศกึ ษา
1.1.1 สถำนศึกษำมีโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรมกำรขบั เคลื่อนนอ้ มนำพระบรมรำโชบำยดำ้ นกำรศึกษำ

ในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียงสูก่ ำรจัดกิจกรรมกำรเรยี นกำรสอน
1.1.2 สถำนศกึ ษำมีโครงกำร/แผนงำน/กจิ กรรม กำรจัดบรรยำกำศสง่ิ แวดล้อม กจิ กรรมกำรเรยี นรู้

ทใ่ี หผ้ ู้เรยี นแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลกั ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข

1.1.3 สถำนศกึ ษำนำพระบรมรำโชบำยดำ้ นกำรศึกษำในหลวงรชั กำลที่ 10 และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิ พอเพียงไปพฒั นำผเู้ รียนใหม้ คี ณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ “อยู่อยำ่ งพอเพียง”

1.1.4 สถำนศกึ ษำมีกำรนเิ ทศ กำกับ ติดตำม ผลกำรดำเนนิ งำน
1.1.5 สถำนศึกษำมีกำรประเมนิ ผลกำรดำเนนิ งำน และสรุป รำยงำน
1.2 นโยบาย “No Child Left Behind” (ไมม่ เี ด็กคนใดถูกทอดทงิ้ ไว้ข้างหลัง)
1.2.1. สถำนศึกษำมกี ำรดำเนนิ กำรสง่ เสรมิ สนับสนนุ ให้ครผู สู้ อนมอบงำนและใหก้ ำรบำ้ นนกั เรียน
โดยมปี รมิ ำณท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้ งกับมำตรฐำน/ตวั ชีว้ ัด
1.2.2 สถำนศึกษำมีกำรดำเนนิ กำรส่งเสริมสนบั สนุน ใหค้ รูผสู้ อนจดั สอนซ่อมเสริมแก่นักเรยี น
ทม่ี ีควำมต้องกำรและนักเรียนท่ตี ้องได้รบั กำรพฒั นำโดยไมเ่ กบ็ คำ่ ใชจ้ ่ำย
1.2.3 สถำนศกึ ษำมีกำรดำเนินกำรสง่ เสรมิ สนับสนนุ ในกำรบริหำรจดั กำรชัน้ เรยี นให้เปน็ หอ้ งเรียน
คณุ ภำพ และมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
1.2.4 สถำนศึกษำมีกำรดำเนนิ กำรสง่ เสริมสนบั สนุน ในกำรพฒั นำหลกั สูตรทำงเลือกของสถำนศกึ ษำ
ที่สอดคล้องกบั ควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของนักเรียนและชมุ ชน รวมถึงบูรณำกำรศำสตรต์ ำ่ ง ๆ
เพ่ือเสรมิ สรำ้ งทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ
1.2.5 สถำนศกึ ษำมีกำรสรปุ /รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนนโยบำย “No Child Left Behind”
(ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไว้ข้ำงหลัง)

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 3

1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
1.3.1 หลกั สูตรสถำนศึกษำมีองค์ประกอบ และสอดคล้องตำมแนวหลักสตู รแกนกลำง กำรศกึ ษำ

ขนั้ พื้นฐำน พ.ศ. 2551 และฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. 2560 ครบถว้ น สมบูรณ์
1.3.2 สถำนศึกษำมีกำรจัดทำกรอบหลักสตู รระดับท้องถ่นิ /หลกั สูตรทำงเลือกใหส้ อดคล้องกับหลักสตู ร

แกนกลำง
1.3.3 สถำนศกึ ษำมีแผนกำรพฒั นำ/ปรับปรงุ หลักสตู รสถำนศกึ ษำอยำ่ งต่อเน่ือง
1.3.4 สถำนศกึ ษำมีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรจัดทำรำยวชิ ำพื้นฐำน รำยวชิ ำเพิ่มเตมิ กิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน และกจิ กรรมอ่ืนท่สี อดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมตอ้ งกำรควำมพรอ้ มเพื่อส่งเสริมพฒั นำ
ควำมสำมำรถส่วนบุคคลและศกั ยภำพของผู้เรียน

1.3.5 สถำนศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรพฒั นำ/วิจัยหลกั สตู ร โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสตู รและ
ไดร้ ับกำรเหน็ ชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมถงึ มีกำรส่ือสำรใหบ้ คุ ลำกรรับทรำบ และสำมำรถตรวจสอบได้

1.4 การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
1.4.1 ครทู ุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสตู รสถำนศึกษำครอบคลุมทุกสำระ เพ่ือให้ผเู้ รยี นมี

คณุ ลักษณะท่พี ึงประสงค์ /สมรรถนะสำคญั /มที ักษะควำมรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) อยำ่ งมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน

1.4.2 ครทู กุ คนจดั กำรเรียนร้ทู ่ีเน้นผ้เู รียนเป็นสำคัญ โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมอื ปฎิบัติ Active Learning
ครอบคลุมทุกกลมสำระกำรเรียนรู้

1.4.3 ครทู ุกคนมีกำรเปล่ยี นบทบำทจำก “ครผู ูส้ อน” เปน็ “Facilitator” ผ้ใู ห้คำปรกึ ษำหรือ
ขอ้ เสนอแนะกำรเรยี นรู้ หรือผ้อู ำนวยกำรเรียนรู้ ครบทุกช้ันเรียน

1.4.4 ครทู กุ คนมีกำรแลกเปลยี่ นเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนกำรชมุ ชนแหง่ กำรเรยี นรทู้ ำงวิชำชพี PLC
และสะท้อนข้อมลู เพื่อกำรพัฒนำทีมีประสิทธิภำพ

1.4.5 ครูทกุ คนมีกำรวิเครำะหผ์ เู้ รียนเปน็ รำยบุคคล และใช้ขอ้ มลู ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เพอ่ื พัฒนำศักยภำพของผูเ้ รียน

1.5 การใช้สื่อ นวตั กรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรยี นการสอน
1.5.1 สถำนศึกษำมนี โยบำยด้ำนกำรสง่ เสรมิ กำรจัดกำรศกึ ษำทำงไกลผำ่ นดำวเทียม DLTV/กำรจัดกำร

ศกึ ษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DN
1.5.2 ครูทุกคน มกี ำรนำเทคโนโลยดี จิ ิทลั (Digital Technology) มำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร

จดั กจิ กรรมกำรเรียนรู้ใหแ้ กผ่ ูเ้ รียนได้อยำ่ งมปี ระสทิ ธิภำพ
1.5.3 ครูทกุ คน ใชแ้ ละประเมินผลกำรใชส้ ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยกี ำรเรยี นรูท้ ่ีทันสมยั

หลำกหลำยและสอดคลอ้ งกับระดบั ผ้เู รยี นและนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงตอ่ เน่ือง
1.5.4 ครทู ุกคนนำกำรจดั กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV /กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล

ผำ่ นเทคโนโลยสี ำรสนเทศ มำเป็นแนวทำงบรู ณำกำรในกำรจัดกำรเรยี นร้หู รอื ใช้สอนซอ่ มเสรมิ
1.5.5 สถำนศกึ ษำสรำ้ งเครือข่ำยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนรอู้ ย่ำงหลำกหลำย

และเหมำะสม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 4

1.6 การส่งเสรมิ กระบวนการวจิ ัย เพื่อพฒั นาระบบการวัดและประเมินผล
1.6.1 สถำนศกึ ษำสง่ เสรมิ ให้ครทู กุ คน มีกำรวเิ ครำะห์สภำพปัจจุบัน ปญั หำ สร้ำงและพฒั นำ

เครื่องมือหรือนวตั กรรมกำรจัดกำรเรยี นรู้เพ่ือแกป้ ญั หำหรือพฒั นำในชั้นเรยี นอย่ำงน้อย 1 เร่ือง/ชัน้ เรยี น/
ปกี ำรศึกษำ

1.6.2 ครูทกุ คนได้กำหนดโครงสรำ้ งสร้ำงและจัดทำเคร่ืองมือกำรวัดประเมินผลกำรเรียนร้ทู ส่ี อดคล้อง
กบั มำตรฐำนและตัวช้ีวดั

1.6.3 สถำนศึกษำจดั ทำเคร่อื งมือกำรวดั และประเมินผลกำรเรยี นรู้ที่สอดคลอ้ งกบั มำตรฐำน
และตัวชว้ี ดั ในแต่ละกลมสำระกำรเรียนร้อู ยำ่ งเหมำะสม

1.6.4 ครทู กุ คน ได้จดั ทำเอกสำรแบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำร
วดั และประเมินผลกำรเรยี นรู้ ตำมหลกั สูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ถูกต้องเปน็ ปัจจบุ ัน

1.6.5 ครูทกุ คนมีกำรใช้และสรปุ /รำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมเพื่อพฒั นำกำรจดั กำรเรียนร้/ู นวัตกรรม
เพอื่ แกป้ ญั หำทเ่ี กดิ ขน้ึ กบั ผ้เู รียน

1.7 การสง่ เสรมิ นสิ ัยรักการอ่านอยา่ งเปน็ รูปธรรม
1.7.1 สถำนศกึ ษำมโี ครงกำรเสริมสร้ำง/พัฒนำนิสยั รกั กำรอ่ำนของผเู้ รยี น รวมถึงกจิ กรรมห้องสมุด

มชี ีวิต
1.7.2 สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่ำนออก เขียนได้ ที่หลำกหลำยอยำ่ งต่อเนื่อง
1.7.3 สถำนศกึ ษำมีผลงำน/นวตั กรรมท่ีเกิดจำกกำรอ่ำน/ส่งเสริมกำรอำ่ น
1.7.4 สถำนศึกษำมีแหลง่ เรยี นรู้/ศูนยข์ ้อมลู สำหรับกำรคน้ คว้ำข้อมูลเกยี่ วกับกำรอ่ำน
1.7.5 สถำนศึกษำมีกิจกรรมสง่ เสรมิ ผเู้ รยี น หรอื เวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรใู้ นกำรนำเสนอผลงำน/

กำรสือ่ สำรท่ีเก่ียวกบั กำรอำ่ น
1.8 กระบวนการนิเทศภายใน
1.8.1 สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปญั หำ ควำมต้องกำรนเิ ทศของโรงเรียนทสี่ อดคล้อง

กับนโยบำยต่ำง ๆ
1.8.2 สถำนศกึ ษำจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรและแตง่ ต้ังคณะกรรมกำรนิเทศภำยในโรงเรียนตำมภำรกิจ

หลัก 4 ดำ้ น
1.8.3 สถำนศึกษำพัฒนำสอ่ื /เครื่องมือนเิ ทศทีส่ อดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
1.8.4 สถำนศกึ ษำปฏิบตั กิ ำรนิเทศภำยในโรงเรยี นตำมแผนกำรนิเทศที่กำหนดและมีกำรรำยงำน

ผลกำรนเิ ทศ
1.8.5 สถำนศึกษำสรุปรำยงำนกำรนิเทศภำยในโรงเรียนอยำ่ งเป็นระบบ และนำผลไปใช้ในกำรปรับปรุง

พฒั นำงำนดำ้ นกำรเรยี นกำรสอน
1.9 การพฒั นาระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.9.1 สถำนศกึ ษำมีคู่มือ/แนวทำงกำรพฒั นำระบบกำรประกนั คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.9.2 สถำนศกึ ษำมีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจระบบกำรประกันคณุ ภำพภำยในแก่บุคลำกร

อยำ่ งหลำกหลำย
1.9.3 สถำนศึกษำมรี ูปแบบ วธิ ีกำรพฒั นำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทช่ี ดั เจน
1.9.4 สถำนศึกษำมีกำรกำกบั ตดิ ตำมระบบกำรประกันคณุ ภำพภำยในสถำนศึกษำอยำ่ งตอ่ เนื่อง
1.9.5 สถำนศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรประเมนิ คุณภำพของสถำนศึกษำ (SAR) ถูกต้องสมบรู ณ์

ตำมกระบวนกำรรำยงำน และมกี ำรเตรยี มควำมพร้อมเพอื่ รองรับกำรประเมนิ คุณภำพภำยนอก

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 5

1.10 การยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นและพฒั นาความสามารถดา้ นการอ่าน คณิตศาสตร์
และวทิ ยาศาสตร์

1.10.1 สถำนศกึ ษำมโี ครงกำร/แผนงำน/กจิ กรรมยกระดับผลสมั ฤทธ์ทิ ำงกำรเรยี น/ สง่ เสรมิ
สมรรถนะดำ้ นกำรอ่ำน คณติ ศำสตร์ และวทิ ยำศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA

1.10.2 สถำนศกึ ษำมีข้อมลู สำรสนเทศผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสือ่ สำรภำษำอังกฤษ
กำรส่ือสำรภำษำท่ี 3 กำรคดิ คำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ ของผเู้ รยี นแตล่ ะระดบั ชนั้

1.10.3 สถำนศกึ ษำส่งเสรมิ พฒั นำวิธจี ัดกจิ กรรมกำรเรียนร้ใู นรูปแบบตำ่ ง ๆ เชน่ STEM/Coding/PBL/
โครงงำน เปน็ ตน้

1.10.4 สถำนศกึ ษำมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ผลกำรดำเนนิ งำนตำมกระบวนกำรยกระดบั ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรยี น/ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA

1.10.5 สถำนศกึ ษำมกี ำรประเมนิ ผลกำรดำเนินงำน และสรปุ รำยงำน
1.11 การส่งเสรมิ ระบบการแนะแนวและการจดั การเรยี นรวมท่ีมปี ระสิทธภิ าพในสถานศึกษา

1.11.1 สถำนศกึ ษำมโี ครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ทสี่ ่งเสริมสนบั สนุนกำรจัดกจิ กรรม/กำรจัดบรกิ ำร
แนะแนวและงำนนกั เรียนเรยี นรวม

1.11.2 สถำนศกึ ษำส่งเสริมสนบั สนุน ใหม้ กี ำรจัด/บูรณำกำรกิจกรรมแนะแนว ในกระบวนกำรจดั กำร
เรียนรทู้ ้ังในและนอกสถำนศึกษำ/กำรจดั ทำแผน IIP, IEP ของนกั เรียนเรยี นรวม

1.11.3 สถำนศกึ ษำส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มกี ำรจดั ทำ จดั หำ และพฒั นำส่ือ นวัตกรรม เครอ่ื งมือ
ทำงจิตวิทยำ/เครื่องมือท่ีใช้ในกำรคัดกรอง/มขี ้อมูลสำรสนเทศนักเรียนพิกำรเรียนรวม

1.11.4 สถำนศกึ ษำมีกจิ กรรมสง่ เสริม พฒั นำ กำรดูแลนกั เรยี นปกต/ิ นักเรียนเรยี นรวมใหไ้ ดร้ บั
กำรเสริมสร้ำงทักษะ/ฝกึ ประสบกำรณ์อำชพี ตำมศักยภำพควำมถนัด และควำมสนใจ อยำ่ งหลำกหลำยและ
เหมำะสม

1.11.5 สถำนศึกษำมีกำรสรปุ ผลกำรดำเนินงำนแนะแนวครบ 5 บริกำร/งำนนักเรยี นเรียนรวม
เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเน่ือง

มาตรฐานที่ 2 งานด้านงบประมาณ มปี ระเด็นการพจิ ารณา 4 ประเดน็ ดังน้ี
2.1 การบริหารทางการเงนิ ใหเ้ ปน็ ไปตามแผนการใชจ้ ่ายเงิน
2.1.1 สถำนศกึ ษำมีกำรวำงแผนกำรใช้จำ่ ยเงนิ งบประมำณ/เงนิ นอกงบประมำณสอดคล้องกบั นโยบำย
2.1.2 สถำนศกึ ษำมีกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมแผน
2.1.3 สถำนศกึ ษำมีกำรกำกบั เร่งรดั ตดิ ตำมกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผน
2.1.4 สถำนศึกษำจัดทำสรปุ ผลกำรวิเครำะหค์ วำมคุม้ ค่ำและควำมเหมำะสมของกำรใชจ้ ่ำยเงิน

ในแผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปี
2.1.5 สถำนศึกษำนำผลกำรวิเครำะหไ์ ปใชใ้ นกำรบรหิ ำรงำนกำรเงนิ อยำ่ งมีประสิทธิภำพ

2.2 การบรหิ ารการเงนิ และบญั ชี
2.2.1. สถำนศึกษำมกี ำรจดั ทำหลักฐำน ทะเบียนคมุ ใบเสรจ็ รบั เงิน ใบเสรจ็ รบั เงนิ หลกั ฐำนขอเบกิ

หลกั ฐำนกำรจำ่ ยเงิน สมุดเงินสด ทะเบยี นคุม รำยรับ รำยจ่ำย สญั ญำกำรยืมเงิน ทะเบียนคมุ เอกสำรแทนตวั เงนิ
รำยงำนเงนิ คงเหลือประจำวนั รำยงำนประเภทเงนิ คงเหลอื ของเงนิ นอกงบประมำณ เงนิ งบประมำณ และรำยได้
แผ่นดิน

2.2.2 สถำนศกึ ษำจดั ทำหลักฐำนกำรรบั เงนิ -จำ่ ยเงิน ครบถ้วน ถกู ต้องและเปน็ ปัจจุบัน
2.2.3 สถำนศึกษำมีกำรบนั ทกึ รำยกำรรับ-จำ่ ยเงนิ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 6

2.2.4 สถำนศกึ ษำจัดเก็บหลกั ฐำนทำงกำรเงนิ อยำ่ งเปน็ ระบบ ระเบยี บและปลอดภยั
2.2.5 สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิธกี ำรควบคุมและตรวจสอบระบบงำนกำรเงนิ ทง้ั ดำ้ นรับเงนิ และจ่ำยเงิน
จำกผูม้ อี ำนำจหรือผทู้ ี่ไดร้ บั มอบหมำยให้เปน็ ไปตำมระเบียบและกฎหมำยกำหนด
2.3. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์การจัดซ้ือ จดั จา้ ง (หนังสือเรียน)
2.3.1 สถำนศกึ ษำมีกำรมีกำรดำเนนิ กำรจัดซ้ือจัดจำ้ ง
2.3.2 สถำนศกึ ษำมีกำรจดั ซ้อื จดั จ้ำงปฏบิ ัติครบตำมขั้นตอน
2.3.3 สถำนศกึ ษำมีกำรดำเนนิ กำรถกู ต้องตำมระเบียบทุกขัน้ ตอน
2.3.4 สถำนศกึ ษำมีกำรดำเนินกำรจัดซ้อื จัดจ้ำงอย่ำงรวดเรว็ ทนั เวลำ
2.3.5 สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรเก็บรักษำหลักฐำนกำรจดั ซื้อจัดจ้ำง
2.4 การบริหารงานพสั ดแุ ละสินทรพั ย์การจดั ทาบัญชพี สั ดแุ ละทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.4.1 สถำนศึกษำมีกำรจดั ทำบัญชีวสั ดุและทะเบียนคุมทรัพยส์ ินถูกตอ้ งและเปน็ ปัจจุบัน
2.4.2 สถำนศึกษำมวี สั ดุและครุภณั ฑ์ถูกต้องตรงตำมทะเบยี นทรพั ย์สนิ
2.4.3 สถำนศึกษำมีกำรบำรุงรักษำพัสดเุ พ่ือให้มีสภำพพรอ้ มใชง้ ำน
2.4.4 สถำนศกึ ษำมีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุ ระจำปีพรอ้ มรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ใหห้ วั หน้ำหน่วยงำนทรำบภำยในระยะเวลำที่ระเบียบกำหนดไว้
2.4.5 สถำนศึกษำมีกำรจำหนำ่ ยทรัพยส์ ินทมี่ ิไดใ้ ชง้ ำนหรอื ครุภณั ฑ์ทช่ี ำรุดเส่อื มสภำพตำมระเบียบ
ทเ่ี กีย่ วข้อง

มาตรฐานที่ 3 งานด้านการบริหารงานบุคคล มปี ระเดน็ การพจิ ารณา 3 ประเดน็ ดังนี้
3.1 การบรหิ ารงานดา้ นบุคลากร โดยยึดหลกั ธรรมาภิบาลเน้นความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้
3.1.1 สถำนศึกษำมีขอ้ มูลสำรสนเทศดำ้ นอตั รำกำลังของสถำนศกึ ษำทีถ่ ูกต้อง ครบถว้ นและเปน็ ปัจจุบนั
3.1.2 สถำนศึกษำมีกำรวเิ ครำะห์และจัดทำแผนอัตรำกำลงั ท่เี ป็นปจั จบุ ัน
3.1.3 สถำนศกึ ษำมีกำรจดั บุคลำกรได้เหมำะสมกบั ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏบิ ัติงำนและเป็นไป

ตำมมำตรฐำนงำน
3.1.4 สถำนศึกษำมีข้อมูลภำระงำนกำรสอนจำแนกเปน็ รำยวิชำ ซึง่ สอดคล้องกบั โครงสร้ำงหลักสตู ร

สถำนศกึ ษำที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเปน็ ปจั จบุ นั
3.1.5 สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนควำมตอ้ งกำรอัตรำกำลงั ทดแทนบุคลำกรเกษียณอำยุรำชกำร

3.2. การสง่ เสริมและพัฒนาผบู้ ริหารครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาอย่างต่อเนอ่ื งเปน็ รูปธรรม
3.2.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดทำโครงกำร/ กิจกรรมสง่ เสรมิ และพัฒนำผบู้ ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในสถำนศึกษำอยำ่ งชดั เจน
3.2.2 สถำนศกึ ษำมีกำรจัดทำโครงสรำ้ งและมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรแตล่ ะฝำ่ ยอยำ่ งชัดเจน
3.2.3 สถำนศึกษำสง่ เสรมิ สนับสนนุ กำรจดั ทำแผนพฒั นำบุคลำกร (ID Pland) อย่ำงชัดเจน และมี

รำยงำน/สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของคร(ู SAR) รำยบคุ คล
3.2.4 สถำนศกึ ษำมีกำรส่งเสรมิ และพฒั นำ ผบู้ รหิ ำร ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มี

สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชพี มศี ักยภำพ มีคณุ ธรรม จริยธรรม
3.2.5 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำทุกประเภท ไดร้ ับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำร

ปฏิบตั ิงำนครบตำมควำมจำเปน็ อยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 7

3.3 การเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ให้กับบคุ ลากรในการปฏิบัตงิ าน
3.3.1 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรปฏบิ ตั ิงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏบิ ตั ิงำนและวชิ ำชีพ
3.3.2 สถำนศกึ ษำมีกำรสง่ เสรมิ สนบั สนนุ ให้ขำ้ รำชกำรครูไดม้ แี ละเลือ่ นวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น
3.3.3 สถำนศึกษำมีกำรสง่ เสรมิ ยกยอ่ งเชิดชูเกยี รติขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดว้ ยวธิ ีกำร

ตำ่ ง ๆ
3.3.4 สถำนศึกษำมีกำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิ รยิ ำภรณใ์ ห้กบั ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศกึ ษำและบุคลำกรอ่นื
3.3.5 สถำนศึกษำมีขอ้ มลู สำรสนเทศรำงวัล/ผลงำนเชงิ ประจกั ษ์ ชดั เจน เป็นระบบ

มาตรฐานท่ี 4 ดา้ นการบรหิ ารงานท่ัวไป มีประเดน็ การพิจารณา 6 ประเดน็ ดงั น้ี
4.1 ระบบบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศึกษา
4.1.1 สถำนศึกษำมีเป้ำหมำย วสิ ัยทศั น์ และพันธกิจ ที่กำหนดชัดเจน สอดคล้องกบั บริบทของ

สถำนศกึ ษำ สำมำรถปฏิบตั ิได้จรงิ
4.1.2 สถำนศกึ ษำมีแผนพัฒนำกำรศกึ ษำ ท่ีไดร้ ับควำมเหน็ ชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำและ

สำมำรถตรวจสอบได้
4.1.3 สถำนศึกษำมีและดำเนนิ งำนพฒั นำคุณภำพกำรบรหิ ำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบมีสว่ นร่วม

ของหนว่ ยงำน องค์กร ชมุ ชนและภำคีเครือขำ่ ยทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมเหมำะสมครอบคลุมงำนทั้ง 4 ฝ่ำย
และบรหิ ำรจัดกำรขอ้ มลู สำรสนเทศอย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

4.1.4 สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปีและดำเนนิ กำรตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิผล
4.1.5 สถำนศึกษำมีแผนงำน/โครงกำร/กจิ กรรมสรำ้ งควำมสมั พนั ธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคี
เครอื ข่ำยทำงกำรศึกษำและผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
4.2 สถานศกึ ษามกี ารพัฒนาระบบและเครอื ขา่ ยข้อมลู สารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเตอรเ์ น็ต
ความเรว็ สงู
4.2.1 สถำนศึกษำนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือเพิ่มประสทิ ธภิ ำพกำรบริหำรอยำ่ งเป็นระบบ
4.2.2 สถำนศึกษำมรี ะบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำรผู้เรียน ครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ
สถำนศกึ ษำ เพื่อวำงแผนกำรจดั กำรศึกษำไดอ้ ยำ่ งมปี ระสทิ ธิภำพ
4.2.3 สถำนศกึ ษำมีระบบฐำนข้อมลู สำรสนเทศของนกั เรียนรำยบคุ คล และขอ้ มูลด้ำนผลกำรเรียน
ของนักเรยี นที่สำมำรถเชือ่ มโยงกบั ข้อมลู ตำ่ ง ๆ นำไปส่กู ำรวิเครำะหเ์ พื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรยี นรู้สผู่ ้เู รียน
ไดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ (Big Data Technology)
4.2.4 สถำนศกึ ษำมรี ะบบโครงขำ่ ยส่ือสำรโทรคมนำคมท่ีสำมำรถเชื่อมต่อกับโครงขำ่ ยอนิ เตอรเ์ น็ต
ไดอ้ ยำ่ งมีประสทิ ธิภำพและปลอดภยั
4.2.5 สถำนศกึ ษำบรหิ ำรจัดกำรอนิ เตอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้อยำ่ งมีประสทิ ธิภำพ
4.3 การดูแล พัฒนาอาคารสถานท่แี ละสภาพแวดลอ้ มให้น่าอยู่ นา่ เรยี น
4.3.1 สถำนศึกษำมนี โยบำย/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกบั สภำพแวดลอ้ ม ให้ควำมรู้
สร้ำงจติ สำนึกดำ้ นกำรผลิตกำรบริโภคท่ีเปน็ มิตรกับส่ิงแวดล้อม
4.3.2 สถำนศกึ ษำมีกำรบรู ณำกำรเร่ืองกำรจัดกำรขยะแบบมีสว่ นร่วมและนำขยะมำใช้ประโยชน์ สง่ เสริม
กำรคัดแยกขยะทง้ั ที่โรงเรียนและชุมชน

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 8

4.3.3 สถำนศึกษำมีกำรจดั บรรยำกำศในห้องเรียนใหเ้ ป็นแหลง่ เรยี นร/ู้ หอ้ งเรยี นคุณภำพ และมี
แหลง่ เรียนรู้ทเี่ อ้ือต่อกำรเรียนรู้อยำ่ งหลำกหลำย มีห้องสขุ ำเพยี งพอถูกสุขอนำมัย สภำพแวดลอ้ มสวยงำม สะอำด
เป็นระเบียบ

4.3.4 สถำนศกึ ษำมีกำรดำเนนิ กำรตำมค่มู อื กำรปฏิบัตสิ ำหรับสถำนศึกษำในกำรป้องกันกำรแพรร่ ะบำด
ของโรคโควดิ 19 ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสขุ อย่ำงเหมำะสม

4.3.5 สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงพฒั นำอำคำรสถำนที่แหลง่ เรยี นรู้ให้สะอำด เปน็ ระบบ ปลอดภยั
อย่ำงสม่ำเสมอ

4.4 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิ ัติการควบคุมภายใน สาหรบั หน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ที่เป็น
ปจั จบุ ันและถกู ต้อง

4.4.1 สถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรควบคุมภำยใน
4.4.2 สถำนศึกษำมีแบบรำยงำนกำรประเมนิ ผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4,แบบ ปค.5,
แบบติดตำม ปอ.3, แบบประเมินตนเอง (CSA)
4.4.3 สถำนศึกษำมีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคมุ ภำยใน
4.4.4 สถำนศึกษำมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนนิ กำรควบคุมภำยในมำยงั ตน้ สงั กดั
4.4.5 สถำนศึกษำมีกำรนำผลกำรควบคมุ ภำยในมำพฒั นำคุณภำพงำนให้มีประสิทธิภำพ
4.5 การส่งเสริมระบบการดแู ลช่วยเหลือและการคมุ้ ครองนักเรยี น
4.5.1 สถำนศกึ ษำมโี ครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ที่สง่ เสรมิ ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกั เรียน
และควำมปลอดภยั ในสถำนศึกษำ
4.5.2 สถำนศกึ ษำมีกำรบนั ทกึ ข้อมูลในโปรแกรมสำรสนเทศระบบกำรดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น
(CARE FOR ALL) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4.5.3 สถำนศึกษำมีกำรบันทกึ ข้อมลู กำรคดั กรองนักเรียนยำกจนพเิ ศษ (CCT) ถูกต้อง ครบถว้ น
สมบรู ณ์
4.5.4 สถำนศกึ ษำนำข้อมูล ผลกำรคดั กรองนักเรียนมำใช้ในกำรพัฒนำรปู แบบหรือมีนวัตกรรม
ในกำรดำเนนิ งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น
4.5.5 สถำนศกึ ษำมีกำรรำยงำนผลกำรคัดกรอง และผลจำกกำรดำเนนิ กำรดูแลชว่ ยเหลอื และ
คมุ้ ครองนักเรียนทกี่ กลมุ่ อย่ำงเป็นระบบ
4.6. การจดั การศึกษาเพ่ือพฒั นาและเสริมสร้างความสามารถของผู้เรียนเพ่ือความมั่นคงของมนษุ ย์
และของชาติ
4.6.1 สถำนศึกษำดำเนินโครงกำร/กจิ กรรมท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภยั /ภยั คุกคำมทุกรปู แบบ
ทม่ี ีผลกระทบต่อผู้เรยี น เชน่ ภยั จำกยำเสพติด ควำมรนุ แรง กำรคุกคำมในชวี ิตทรพั ยส์ ินกำรค้ำมนุษย์
อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ ำ่ ง ๆ
4.6.2 สถำนศึกษำมีขอ้ มลู สำรสนเทศของผเู้ รียนทจี่ บกำรศกึ ษำมอี ำชีพ มงี ำนทำหรอื ศึกษำต่อ
ตำมควำมถนดั และควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพท่สี อดคล้องกบั ควำมต้องกำรของประเทศ
4.6.3 สถำนศกึ ษำดำเนนิ โครงกำร/กจิ กรรมที่ส่งเสริมพัฒนำผูเ้ รียนใหม้ ีพฤติกรรมทแี่ สดงออกในกำร
ดำเนนิ ชีวิตท่ีเป็นมติ รกบั สงิ่ แวดลอ้ มและมจี ติ สำธำรณะ
4.6.4 สถำนศกึ ษำดำเนนิ โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ พัฒนำใหผ้ ูเ้ รียนมสี ุขภำวะทด่ี ีสำมำรถดำรงชวี ิต
อยำ่ งมีควำมสขุ ท้ังรำ่ งกำยและจิตใจ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 9

4.6.5 สถำนศกึ ษำดำเนนิ โครงกำร/กจิ กรรมที่ส่งเสริม พัฒนำให้ผู้เรยี นมคี ุณลักษณะที่พงึ ประสงค/์
มสี มรรถนะสำคัญ

เกณฑ์การสรุปผลและแปลผล

คะแนนเฉล่ีย ระดบั คณุ ภาพ ความหมาย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49 5 ยอดเยยี่ ม
2.50 – 3.49
1.50 - 2.49 4 ดเี ลศิ
1.00 – 1.49 3 ส่วนท่ี 2 ดี
ว2ธิ ีดาเนนิ งาน ปำนกลำง
1 กำลังพัฒนำ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 10

ส่วนที่ 2
วิธดี าเนินงาน
กระบวนการนิเทศ
ในกำรดำเนินกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียนในสหวิทยำเขตลำปลำยมำศ สำนักงำนเขตพนื้ ที่กำรศกึ ษำมธั ยมศึกษำ เขต 32 ได้ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรนิเทศของ สงดั อทุ รำนนั ท์ ซ่ึงเปน็ กระบวนกำรนิเทศทส่ี อดคลอ้ งกบั สภำพสังคมไทย 5 ขั้นตอน
เรยี กว่ำ “PIDER” โดยมหี ลักกำร ดังนี้
P (Planning) การวางแผน เป็นข้นั ตอนท่ผี ู้บรหิ ำร ผูน้ เิ ทศและผรู้ บั กำรนิเทศจะทำกำรประชมุ
ปรึกษำหำรือ เพื่อใหไ้ ด้มำซึง่ ปัญหำและควำมตอ้ งกำรจำเป็นท่ตี อ้ งมีกำรนิเทศ รวมทง้ั วำงแผนถึงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
เก่ียวกับกำรนิเทศที่จัดขึน้
I (Informing) การให้ความรกู้ อ่ นดาเนินการนเิ ทศ เปน็ ขนั้ ตอนของกำรใหค้ วำมรู้ ควำมเขำ้ ใจถึง
สง่ิ ท่ีจะดำเนินกำรวำ่ ต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงไรบำ้ ง มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำรอย่ำงไร และจะ
ดำเนินกำรอย่ำงไรใหผ้ ลงำนออกมำอยำ่ งมีคุณภำพ ขั้นตอนนีจ้ ำเปน็ ทุกคร้ังสำหรบั เริ่มกำรนิเทศทจ่ี ัดข้ึนใหม่
ไมว่ ำ่ จะเปน็ เรื่องใดกต็ ำม และเมื่อมีควำมจำเป็นสำหรับงำนนิเทศทย่ี ังเปน็ ไปไม่ไดผ้ ล หรือไดผ้ ลไม่ถึงข้ันที่พอใจ
ซึ่งจำเปน็ ที่จะตอ้ งทบทวนให้ควำมรใู้ นกำรปฏบิ ตั งิ ำนท่ถี ูกต้องอีกคร้ังหนึ่ง
D ( Doing) การดาเนินการนเิ ทศ ประกอบด้วยกำรปฏบิ ตั ิงำน 3 ลักษณะ คือ กำรปฏิบตั ิงำนของผูร้ บั
กำรนิเทศ กำรปฏิบัตงิ ำนของผู้ใหก้ ำรนิเทศ กำรปฏบิ ตั งิ ำนของผสู้ นับสนุนกำรนเิ ทศ
R (Reinforcing) การสร้างเสรมิ ขวญั กาลังใจ เป็นข้นั ตอนของกำรเสรมิ แรงของผบู้ ริหำร ผนู้ ิเทศ
แก่ผู้รับกำรนิเทศ ทำใหผ้ ู้รบั กำรนิเทศมีควำมมัน่ ใจและบังเกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนขน้ั นี้อำจดำเนนิ ไป
พรอ้ ม ๆ กบั ผู้รับกำรนเิ ทศท่ีกำลงั ปฏิบัติงำนหรอื กำรปฏบิ ตั ิงำนไดเ้ สรจ็ ส้นิ แลว้ ก็ได้
E (Evaluating) การประเมินผลการนิเทศ เปน็ ขน้ั ตอนท่ผี ้นู ิเทศนำกำรประเมนิ ผลกำรดำเนินงำน
ทผ่ี ำ่ นไปแลว้ วำ่ เป็นอย่ำงไร หลงั จำกกำรประเมินผลกำรนเิ ทศ หำกพบวำ่ มีปัญหำหรือมีอปุ สรรคอย่ำงใดอยำ่ งหน่ึง
ท่ีทำให้กำรดำเนนิ งำนไม่ได้ผล สมควรทจ่ี ะตอ้ งปรบั ปรงุ แก้ไข ซึ่งกำรปรับปรงุ แก้ไขอำจทำไดโ้ ดยกำรให้ควำมรู้
เพิม่ เติมในเรอ่ื งทป่ี ฏบิ ัตใิ หม่อีกครัง้ ในกรณีท่ผี ลงำนยังไม่ถึงขั้นน่ำพอใจ หรอื ได้ดำเนนิ กำรปรับปรงุ กำรดำเนินงำน
ทั้งหมดไปแล้ว ยังไม่ถึงเกณฑ์ทตี่ ้องกำร สมควรทีจ่ ะต้องวำงแผนรว่ มกันวเิ ครำะห์หำจดุ ท่ีควรพัฒนำ หลังใช้
นวตั กรรมดำ้ นกำรเรียนร้เู ข้ำมำนิเทศ

วธิ กี าร
1. วำงแผนจัดทำแผนกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศกำรศึกษำตำมภำรกจิ หลกั 4 ดำ้ นโดย

กำหนดแนวทำงและเปำ้ หมำยควำมสำเร็จ ในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรตดิ ตำม ตรวจสอบประเมนิ ผล และนเิ ทศ
กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรดำเนนิ งำนบรรลุเปำ้ หมำย โดยได้ดำเนินกำรดังน้ี

1.1 ศกึ ษำนเิ ทศก์ สำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธั ยมศกึ ษำ เขต 32 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำภำคเรียนท่ี 1 ปกี ำรศึกษำ 2563 ไดก้ ำหนด
แนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศกำรศกึ ษำบูรณำกำรแบบออนไลน์ ตำมสถำนกำรณก์ ำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนำ่ (COVID – 19 )

1.2 กำหนดปฏทิ ินกำรนิเทศ และแจง้ สถำนศกึ ษำเพ่ือเตรียมพร้อมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมนิ ผล และนิเทศกำรศกึ ษำ

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 11

2. คณะอนุกรรมกำร ตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศกำรศึกษำ โดยคณะศึกษำนิเทศก์ไดล้ งพืน้ ท่ี

โรงเรยี นในสหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ เพื่อสร้ำงสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจแกผ่ ้ทู ่ีเกีย่ วข้องในสถำนศึกษำ ได้แก่

ผู้บรหิ ำรสถำนศึกษำ ครูผูร้ บั ผดิ ชอบงำนทง้ั 4 ด้ำน บคุ ลำกรผู้รบั ผิดชอบงำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล

และนิเทศกำรศึกษำ สหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ จำนวน 7 โรงเกี่ยวกับ เป้ำหมำยวัตถุประสงค์ รำยละเอยี ดเน้อื หำ

ของเครอื่ งมอื ขนั้ ตอน รปู แบบ วิธกี ำรระยะเวลำ ในกำรดำเนินกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศ

กำรศกึ ษำตลอดจนสรำ้ งควำมเข้ำใจในคู่มือกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศกำรศึกษำบูรณำกำร

ปีกำรศกึ ษำ 2563 I 1.

3. ดำเนนิ กำรตำมแผนปฏบิ ัติกำรในกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศกำรศกึ ษำตำมปฏิทิน

ที่กำหนดไว้ โดยสถำนศกึ ษำดำเนนิ กำรประเมินตนเองตำมคู่มอื กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

กำรศกึ ษำบรู ณำกำร ตำมมำตรฐำนกำรศกึ ษำข้ันพน้ื ฐำน ประจำภำคเรียนที่ 1 ปกี ำรศึกษำ 2563 แบบออนไลน์

(Google Form) และส่งรปู เล่มมำยังกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศกึ ษำมัธยมศกึ ษำ เขต 32 โดยในข้นั ตอนนี้ ผบู้ ริหำรสถำนศึกษำและคณะอนุกรรมกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ

ประเมนิ ผลและนิเทศกำรศึกษำ เสรมิ แรงให้ครูผู้รบั ผดิ ชอบมีควำมม่ันใจและบงั เกิดควำมพงึ พอใจในกำรรำยงำนผล

กำรประเมนิ

4. ศึกษำนิเทศก์ ผรู้ ับผิดชอบสหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ ตรวจสอบ ควำมถกู ต้อง ครบถ้วน ในกำรรำยงำน

ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศกำรศกึ ษำ ของสถำนศกึ ษำให้ได้ครบตำมแนวทำงท่ีกำหนด

และดำเนนิ กำรต่อดังนี้

4.1 รวบรวมขอ้ มูล วิเครำะห์ และประมวลผลทไ่ี ด้จำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนเิ ทศกำรศึกษำ

4.2 เสนอผลกำรวเิ ครำะห์ สรปุ รำยงำนผล และแจง้ ผลกำรดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบฯ

แกส่ ถำนศึกษำ

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศ

บทท
ผลการดา

แบบสรุปการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สานักงา

ท่ี โรงเรยี น มาตรฐานท่ี 1 ม
ด้านวิชาการ ดา้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 เฉลย่ี 1 2

1 ลำปลำยมำศ 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4.55 5 5

2 ทะเมนชัยพิทยำคม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 ธำรทองพทิ ยำคม 3 4 5 2 4 3 4 5 5 5 5 4.09 5 3

4 ตลำดโพธิพ์ ิทยำคม 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 3 3.73 3 5

5 เมืองแฝกพทิ ยำคม 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.09 3 4

6 จตรุ ำษฎร์พิทยำคม 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2.82 5 5

7 ชำนิพิทยำคม 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4.55 5 5

3.86
4.29
4.00
3.57
3.71
3.43
4
4
4.29
3.57
3.71
4.29
รวมเฉลยี่ 3.83

จำกตำรำงสรปุ ผลกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนเิ ทศกำรศึกษำบูรณำกำร ภำคเรีย
 โรงเรยี นประเมินตนเองระดบั คุณภำพ ยอดเยีย่ ม จำนวน 4 โรง
 โรงเรียนประเมินตนเองระดบั คณุ ภำพ ดีเลศิ จำนวน 3 โรง
 คะแนนรวมเฉล่ียเทำ่ กบั 4.39 ระดบั คุณภำพ ดเี ลิศ

ศึกษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 12

ท่ี 3
าเนินงาน

เมินผล และนเิ ทศการศกึ ษาบรู ณาการ
านเขตพนื้ ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 32

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานท่ี 3 1 มาตรฐานท่ี 4 รวม ระดบั
านงบประมาณ ดา้ นการบริหารงาน 5 ดา้ นการบริหารงานทั่วไป เฉลยี่ คุณภาพ
5 เฉลี่ย
3 4 เฉลยี่ บุคคล 4 23456 5 4.89 ยอดเยี่ยม
55 5 1 2 3 เฉลย่ี 4 55555 4.83 4.52 ยอดเยยี่ ม
5 4 4.25 555 5 4 45555
5 5 4.5 555 5 5 45555 4.67 4.57 ยอดเย่ยี ม
5 5 4.5 5 44444 4 4.06 ดีเลิศ
4 4 3.75 555 5 44343 3.67 3.80 ดีเลิศ
5 3 4.5 543 4 44455 4.5 4.04 ดีเลศิ
55 5 5 5 4 4.67 45555 4.83 4.85 ยอดเยย่ี ม
5 4 4 4.33
555 5

4.43 4.5 4.39 ดเี ลิศ
4.86
4.43
5
4.71
4.43
4.57
4.14
4.57
4.43
4.71
4.57
4.5 4.71

ยนที่ 1/2563 สหวทิ ยำเขตลำปลำยมำศ พบวำ่

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 13

สรุปผลตามรายมาตรฐานงาน 4 ดา้ น สหวิทยาเขตลาปลายมาศ

มาตรฐานท่ี 1 ดา้ นวิชาการ มปี ระเดน็ ในการพิจารณา 11 ประเดน็

1. กำรน้อมนำพระบรมรำโชบำยดำ้ นกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรชั ญำของเศรษฐกจิ พอเพียง
สูส่ ถำนศึกษำ คะแนนรวมเฉล่ีย 3.86 อย่ใู นระดับ ดีเลิศ

2. นโยบำย “No Child Left Behind” (ไม่มีเด็กคนใดถกู ทอดทิ้งไวข้ ำ้ งหลงั ) คะแนนรวมเฉล่ยี 4.29 อยู่ใน
ระดบั ยอดเยี่ยม

3. กำรบรหิ ำรจดั กำรหลักสตู ร คะแนนรวมเฉล่ยี 4.00 อยู่ในระดบั ดเี ลศิ
4. กำรจัดกจิ กรรมกำรเรียนรู้ คะแนนรวมเฉลยี่ 3.57 อยู่ในระดบั ดีเลิศ
5. กำรใช้สอื่ นวตั กรรม เทคโนโลยี ในกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน คะแนนรวมเฉลย่ี 3.71 อยใู่ นระดับ ดเี ลิศ

6. กำรสง่ เสริมกระบวนกำรวจิ ัย เพื่อพฒั นำระบบกำรวัดและประเมินผล คะแนนรวมเฉลี่ย 3.43 อยู่ในระดับ
ดเี ลศิ

7. กำรส่งเสริมนสิ ยั รกั กำรอำ่ นอยำ่ งเปน็ รปู ธรรม คะแนนรวมเฉล่ยี 4 อยู่ในระดับ ดีเลิศ
8. กระบวนกำรนิเทศภำยใน คะแนนรวมเฉลยี่ 4 อยู่ในระดับ ดีเลิศ
9. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึ ษำ คะแนนรวมเฉล่ีย 4.29 อยใู่ นระดบั ดีเลิศ
10. กำรยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ ำงกำรเรียนและพฒั นำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ คะแนนรวมเฉล่ีย 3.57 อย่ใู นระดบั ดีเลศิ

11. กำรสง่ เสริมระบบกำรแนะแนวและกำรจดั กำรเรยี นรวมทีม่ ปี ระสทิ ธิภำพในสถำนศกึ ษำ คะแนนรวมเฉลย่ี
3.71 อยใู่ นระดับ ดเี ลิศ

คะแนนรวมเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 ดา้ นวิชาการ 3.83 ระดบั คุณภาพ ดเี ลิศ

มาตรฐานท่ี 2 ด้านงบประมาณ มปี ระเดน็ ในการพจิ ารณา 4 ประเด็น

1. กำรบริหำรทำงกำรเงินใหเ้ ปน็ ไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน คะแนนเฉล่ยี 4.29 อยู่ในระดบั ดเี ลิศ
2. กำรบริหำรกำรเงนิ และบัญชี คะแนนรวมเฉลย่ี 4.43อยู่ในระดบั ดีเลศิ
3. กำรบริหำรงำนพัสดแุ ละสินทรัพย์ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง (หนังสอื เรียน) คะแนนรวมเฉลยี่ 4.86 อยใู่ นระดับ
ยอดเยี่ยม
4. กำรบรหิ ำรงำนพสั ดุและสินทรัพย์ กำรจดั ทำบัญชีพสั ดุและทะเบยี นคุมทรัพย์สนิ คะแนนรวมเฉล่ยี 4.43
อย่ใู นระดบั ดเี ลิศ

คะแนนรวมเฉล่ยี มาตรฐานที่ 2 ดา้ นงบประมาณ 4.5 ระดับคณุ ภาพ
ยอดเย่ียม

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 14

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารงานบคุ คล มีประเดน็ ในการพิจารณา 3 ประเดน็

1. กำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกร โดยยึดหลักธรรมำภิบำลเน้นควำมถกู ตอ้ งเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ คะแนนรวมเฉลี่ย 5 อยใู่ นระดบั ยอดเย่ยี ม

2. กำรสง่ เสรมิ และพฒั นำผู้บริหำรครู และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงตอ่ เนื่องเป็นรปู ธรรม คะแนนรวม
เฉลย่ี 4.71 อยู่ในระดบั ยอดเยย่ี ม

3. กำรเสริมสร้ำงขวัญ กำลังใจ ใหก้ ับบุคลำกรในกำรปฏิบตั ิงำน คะแนนรวมเฉลีย่ 4.43 อยใู่ นระดบั
ดเี ลิศ

คะแนนรวมเฉลยี่ มาตรฐานท่ี 3 ดา้ นการบรหิ ารงานบุคคล 4.71 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ดา้ นการบริหารงานทว่ั ไป มปี ระเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น

1. ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศกึ ษำ คะแนนรวมเฉลีย่ 4.57 ผลกำรประเมิน อยใู่ นระดับ
ยอดเย่ียม

2. สถำนศึกษำมกี ำรพฒั นำระบบและเครือข่ำยข้อมลู สำรสนเทศ และระบบเครือขำ่ ยอินเตอรเ์ น็ต
ควำมเร็วสงู คะแนนรวมเฉลีย่ 4.14 ผลกำรประเมินอย่ใู นระดบั ดีเลิศ

3. กำรดูแลพฒั นำอำคำรสถำนทแ่ี ละสภำพแวดลอ้ มใหน้ ่ำอยู่ น่ำเรียน คะแนนรวมเฉลีย่ 4.57 ผลกำร
ประเมนิ อยู่ในระดับ ยอดเย่ยี ม

4. มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏบิ ัตกิ ำรควบคมุ ภำยใน สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ทีเ่ ป็นปัจจบุ ัน
และถูกต้อง คะแนนรวมเฉลยี่ 4.43 ผลกำรประเมนิ อยใู่ นระดับ ดเี ลศิ

5. กำรสง่ เสรมิ ระบบกำรดแู ลชว่ ยเหลือและกำรคุ้มครองนักเรียน คะแนนรวมเฉลยี่ 4.71 ผลกำรประเมนิ อยู่
ในระดบั ยอดเยย่ี ม

6. กำรจดั กำรศึกษำเพื่อพัฒนำและเสริมสรำ้ งควำมสำมำรถของผเู้ รยี นเพื่อควำมมั่นคงของมนุษยแ์ ละ
ของชำติ คะแนนรวมเฉลีย่ 4.57 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

คะแนนรวมเฉลย่ี มาตรฐานที่ 4 ด้านการบรหิ ารงานทวั่ ไป 4.5 ระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 15

ขอ้ คน้ พบการบรหิ ารงานของสถานศึกษา
ภาพรวมสหวิทยาเขตลาปลายมาศ

มาตรฐานที่ 1 ด้านงานวิชาการ

จุดเด่น
1. ครพู ัฒนำตนเองอยูเ่ สมอ จัดกิจกรรมใหน้ ักเรยี นแสวงหำควำมรจู้ ำกส่ือเทคโนโลยดี ้วยตนเองอย่ำง

ต่อเนื่อง
2. โรงเรียนมหี ลักสตู รท่ีสอดคลอ้ งกับบริบทของชุมชนและท้องถ่นิ และกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิม่ เวลำรู้

ท่ีหลำกหลำยตรงตำมควำมต้องกำรของผเู้ รยี นรวมทงั้
จุดท่ีต้องพฒั นา

1. กำรสรำ้ งเครือขำ่ ยควำมร่วมมอื กับผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจดั กำรศึกษำของโรงเรียนให้มคี วำมเข้มแข็ง
มีสว่ นรว่ มรับผดิ ชอบต่อผลกำรจดั กำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

2. สง่ เสริมให้ครูและบุคลำกรนำกระบวนกำรวิจยั มำใช้ในกำรพัฒนำผูเ้ รียน
ส่ิงทสี่ นใจอยากใหเ้ กดิ ข้นึ อยากใหม้ กี ารเปลี่ยนแปลง

1. ผูเ้ รยี นมคี วำมรู้ควำมสำมำรถตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเองสำมำรถเรยี นรจู้ ำกสภำพและบรบิ ท
ของชุมชนและนำไปปรบั ประยกุ ต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำมำรถดำรงชวี ิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสขุ

2. ครูทกุ คนสร้ำง/ผลติ สือ่ และใช้สื่อนวตั กรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนร้ทู ที่ ันสมยั หลำกหลำยสอดคล้องกบั
ผู้เรียนและนำไปใชพ้ ัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ปญั หา อุปสรรค

1. โรงเรยี นนขนำดเล็กขำดแคลนงบประมำณในกำรบรหิ ำรจดั กำร
สิ่งท่ีอยากใหเ้ กดิ ขึ้นอยากใหเ้ ปลีย่ นแปลง

1. ลดภำระงำนท่ไี มเ่ กี่ยวกับกำรจดั กำรเรียนกำรสอนและภำระงำนที่ซ้ำซ้อน
2. นำภูมปิ ัญญำทอ้ งถน่ิ มำมสี ่วนร่วมในกำรจดั กจิ กรรมใหน้ ักเรยี นได้มีประสบกำรณ์ตรง
แนวทางแกไ้ ข แนวทางการดาเนินงาน
1. อบรมพัฒนำครใู นกำรจัดกำรพฒั นำแผนกำรจัดกำรเรยี นรใู้ นรูปแบบสมยั ใหม่
2. สรำ้ งควำมรว่ มมอื แลกเปล่ียนเรียนรทู้ ำงวิชำกำร
ขอ้ เสนอแนะอืน่ ๆ
-

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ 16

มาตรฐานที่ 2 ดา้ นงบประมาณ

จดุ เด่น
1. กำรบริหำรงำนดำ้ นงบประมำณมีกำรวำงแผนกำรใชจ้ ่ำยเงนิ งบประมำณและเงนิ นอกงบประมำณ

สอดคลอ้ งกบั นโยบำยมีกำรใช้จำ่ ยเงินเป็นไปตำมแผน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีกำรกำกบั เรง่ รัด ติดตำมกำรใชจ้ ่ำยเงนิ ตำมแผนกำรรับ - จำ่ ยเงิน มีหลักฐำนถูกต้อง

จุดที่ต้องพัฒนา
1. เจ้ำหน้ำที่ผ้รู บั ผดิ ชอบเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมท่ีมีกำรจัดอบรมจำกหนว่ ยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำน

อน่ื ทเ่ี ก่ียวขอ้ ง
2. กำรจำหน่ำยทรพั ย์สนิ ท่ีไม่ไดใ้ ช้งำนหรือเส่ือมสภำพ

สง่ิ ท่สี นใจอยากใหเ้ กดิ ข้นึ อยากใหม้ ีการเปล่ียนแปลง
1. อบรมพฒั นำบุคลำกรในสถำนศกึ ษำทกุ คนเกย่ี วกับกำรเงินพัสดอุ ยำ่ งต่อเน่ืองท่วั ถึง
2. สถำนศึกษำจดั ทำสรุปผลกำรวเิ ครำะห์ควำมคุม้ คำ่ และควำมเหมำะสมของกำรใชจ้ ่ำยเงนิ ในแผนปฏบิ ัติ

กำรประจำปเี พ่ือนำผลกำรวิเครำะห์ไปใชใ้ นกำรบรหิ ำรงำนอย่ำงมีประสิทธภิ ำพ
3. มีเจำ้ หน้ำที่กำรเงนิ และพัสดโุ ดยตรงเข้ำมำเป็นหลักในกำรดำเนนิ กำรจดั ซื้อจดั จ้ำงกำรเบกิ – จ่ำยเงิน

ตำ่ ง ๆ ภำยในโรงเรียนทั้งน้เี พื่อใหเ้ ป็นระบบและถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยกำรจดั ซ้ือ - จัดจ้ำง และกำรเบิก -
จ่ำยเงนิ อกี ทั้งเป็นกำรคนื ครสู ู่ห้องเรยี น
ปัญหา อปุ สรรค

1. ขำดบคุ คลำกรทีม่ ีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้ำนกำรเงนิ – พสั ดุ อำจทำใหเ้ กิดกำรคลำดเคล่อื นใน
ระเบยี บ/ข้อบังคับต่ำง ๆ
สิง่ ที่อยากให้เกิดขน้ึ อยากใหเ้ ปลี่ยนแปลง

1. มเี จ้ำหนำ้ ที่กำรเงนิ และพสั ดโุ ดยตรงเข้ำมำเป็นหลักในกำรดำเนินกำรจดั ซื้อจดั จ้ำง กำรเบกิ – จำ่ ยเงนิ
ตำ่ ง ๆ ภำยในโรงเรยี น ทั้งน้ีเพ่อื ให้เปน็ ระบบและถูกต้องตำมระเบยี บ
แนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนินงาน

1. ครูผู้ปฏิบตั ิงำนกำรเงนิ - พัสดเุ ขำ้ รับกำรอบรมในหวั ข้อที่เกย่ี วข้องศึกษำกฎระเบยี บข้อบงั คบั เพ่ิมเตมิ
2. กำกับ ตดิ ตำม กำรดำเนนิ งำนดำ้ นงบประมำณเป็นประจำและต่อเนื่อง
ขอ้ เสนอแนะอ่ืนๆ
-

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 17

มาตรฐานที่ 3 ด้านบรหิ ารงานบุคคล

จุดเดน่
1. บรหิ ำรงำนบคุ ลำกรโดยยดึ หลักธรรมำภิบำล
2. สง่ เสรมิ และพัฒนำผู้บรหิ ำร ครู บคุ ลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง สรำ้ งขวญั และกำลงั ใจให้บุคลำกร

ในกำรปฏิบตั ิงำน
3. สถำนศึกษำจดั ทำข้อมลู สำรสนเทศด้ำนอัตรำกำลังทถ่ี กู ต้องครบถ้วน และเป็นปจั จุบนั สำมำรถนำไปใช้ใน

กำรวำงแผนกรอบอตั รำกำลังของสถำนศึกษำ
จุดที่ตอ้ งพฒั นา

1. จดั หำบคุ ลำกรใหต้ รงตำมเอกท่ีขำดแคลน
2. กำรอบรมครูของโรงเรยี นขนำดเล็กประสบปัญหำกำรสอนแทน ควรเน้นกำรศกึ ษำด้วยตนเอง
ส่งิ ทส่ี นใจอยากให้เกดิ ขึน้ อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
-
ปญั หา อปุ สรรค
1. ขำดงบประมำณในกำรสนับสนนุ ส่งเสรมิ ครใู นกำรพัฒนำตนเอง เชน่ กำรอบรม สัมมนำ
2. อัตรำกำลังของครูในสำขำวชิ ำเอกไม่เหมำะสมกบั ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
ส่ิงที่อยากให้เกดิ ข้นึ อยากให้เปล่ยี นแปลง
1. มบี คุ ลำกรเพ่ิมขนึ้ ตำมเกณฑ์อตั รำกำลงั ของ ก.ค.ศ.
แนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนนิ งาน
1. สนับสนนุ งบประมำณในกำรอบรม พฒั นำของครู
2. สง่ เสริมให้ครูเขำ้ รับกำรพฒั นำตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมกี ำรปรับวิทยฐำนะให้มำกข้ึน
ขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ
-

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 18

มาตรฐานที่ 4 ด้านบรหิ ารงานทัว่ ไป

จุดเดน่
1. สถำนศกึ ษำไดร้ ับกำรสนบั สนุนจำกองคก์ ร หน่วยงำนตำ่ ง ๆ และชุมชน เปน็ อย่ำงดี
2. สถำนศกึ ษำมแี หล่งเรียนรู้ท่หี ลำกหลำย มคี วำมพรอ้ มของอำคำรสถำนท่ี และเพียงพอตอ่ กำรใช้งำน
3. สถำนศึกษำมรี ะบบดูแลชว่ ยเหลือนักเรียนท่ีดีมปี ระสทิ ธิภำพ

จดุ ท่ตี อ้ งพัฒนา
1. กำรอบรมเกย่ี วกบั กำรดำเนนิ งำนดำ้ นบริหำรงำนทั่วไปอย่ำงน้อยปีละ 2 ครง้ั เพอ่ื กำรพัฒนำงำน

ที่ทนั สมยั และทันต่อเหตุกำรณข์ องภำวะปจั จุบันและควำมต้องกำรของผเู้ รยี น
2. พฒั นำระบบสญั ญำณอินเตอรเ์ น็ตให้มีควำมเสถยี รและครอบคลุมพน้ื ท่ขี องควำมต้องกำรใชง้ ำน
3. ปรับปรงุ พฒั นำอำคำรสถำนที่ และด้ำนสำธำรณปู โภค (ไฟฟ้ำ นำ้ )

สง่ิ ทีส่ นใจอยากให้เกดิ ขนึ้ อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
1. มีกำรจดั โครงสร้ำงงำนใหช้ ัดเจน
2. กำรดูแลควำมปลอดภัยต่ำง ๆ เชน่ พน้ื ท่ีรกรำ้ ง อุปกรณ์ชำรุด
3. กำรปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็ ของสถำนศึกษำ

ปญั หา อุปสรรค
1. ขำดแคลนงบประมำณในดำรบรหิ ำรจดั กำรและกำรดำเนินงำนด้ำนตำ่ ง ๆ

สิ่งท่ีอยากใหเ้ กดิ ข้นึ อยากใหเ้ ปล่ยี นแปลง
1. มีแหล่งเรยี นรู้ภำยในบรเิ วณโรงเรยี น
2. กำรปรบั ปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสถำนศึกษำ
3. มงี บประมำณสนับสนุนเพียงพอ

แนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนนิ งาน
1. เสนอของบประมำณสนับสนนุ
2. สง่ บคุ ลำกรเขำ้ รบั กำรฝึกอบรมทักษะเรื่องไฟฟำ้
3. ดำเนนิ กำรรณรงค์ประชำสัมพนั ธเ์ รือ่ ง กำรประหยัดไฟฟ้ำสมำ่ เสมอ

ข้อเสนอแนะอนื่ ๆ
-

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ

ภาคผนวก

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 20

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 21

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 22

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 23

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 24

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 25

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 26

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศึกษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563 สหวทิ ยาเขตลาปลายมาศ 27

รายงานผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล และนิเทศการศกึ ษาบรู ณาการ ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2563 สหวิทยาเขตลาปลายมาศ

คณะทางาน

ทีป่ รกึ ษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1. นายกฤษ ละมูลมอญ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 32
2. นายศุภชัย ภาสกานนท์ รกั ษาการผอู้ านวยการกลมุ่ นเิ ทศ ฯ
3. นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศกึ ษานิเทศกเ์ ช่ียวชาญ
4. นางสาวอภณิ ญาณ บญุ อุไร

คณะกรรมการจัดทาเอกสาร ศกึ ษานเิ ทศก์ชานาญการพิเศษ
.ศกึ ษานเิ ทศก์ชานาญการพิเศษ
1. นางสาวจัตพุ ร แปวไธสง .ศกึ ษานเิ ทศก์ชานาญการ
2. นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ ศรีโคตร
3. นางสาวสจุ ิตรา กสุ ริ มั ย์

บรรณาธิการกิจ ศกึ ษานิเทศก์ชานาญการ
นางสาวสุจิตรา กสุ ิรัมย์

รูปเล่ม/ปก ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
นางสาวสุจิตรา กสุ ิรัมย์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
סיטי שופ
Next Book
Kerajaan Khalifah Ar-Rasyiddin