The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by damrongdhama_cp, 2021-09-30 22:34:53

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

ทปี่ รกึ ษา สารบญั 3
4
นายธรี ะ อนนั ตเสรวี ิทยา สารจากผูบ้ ริหาร 5
ผู้ว่าราชการจังหวดั ชุมพร สรปุ ผลการดาเนินงาน 6
นายสมพร ปัจฉมิ เพ็ชร ประมวลภาพกิจกรรม 11
รองผวู้ ่าราชการจงั หวดั ชุมพร ผลงานสาคัญ ศนู ย์ดารงธรรมจังหวัด
นายสมั ฤทธ์ิ กองเงนิ ผลงานสาคัญ งานคมุ้ ครองผู้บริโภค
รองผู้ว่าราชการจังหวดั ชุมพร
นายคมสัน ญาณวฒั นา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดชุมพร

บรรณาธกิ าร

นายดุสติ ศักรกานต์

กองบรรณาธิการ

นายณภทั ร สุวรรณเจรญิ
นายอัครเดช แก้วมณี
นางสาวนารีรตั น์ คูพฒั นาพบิ ลู ย์
นายมนตช์ ัย บุญพนมชัย
นายวชั รินทร์ แกว้ รักษ์
นางสาวกรรณกิ าร์ พรหมน้อย
นางสาววิภารตั น์ ยงั สวสั ดิ์
นางสาวทศั นยี า สุระพัสดี
นายทศพล ยอดจิตร

ผู้เรยี บเรียง/ผจู้ ัดทา

นางกัญวภิ า วงษส์ วุ ฒั น์
นางสาวงามเนตร ปาลพัฒน์
2 ศูนู ย์์ดำ�ำ รงธรรมจัังหวััดชุุมพร

สารจาก

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
ผู้วา่ ราชการจังหวดั ชุมพร

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ถือเป็นนโยบายสาคัญของ
รฐั บาล ซง่ึ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการปรับบทบาท
การทางานของศูนย์ดารงธรรม“ศูนย์ดารงธรรม” มีบทบาท
ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชนอย่างจริงจัง
บังเกดิ ผลสาเร็จเป็นรูปธรรม ต้องทาให้ประชาชนรับทราบ
ถึงบทบาทหน้าท่ีของศูนย์ดารงธรรมอย่างแพร่หลายและ
สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาความ
เดือดรอ้ นต่าง ๆ ได้ทุกเรอ่ื ง

สารจาก

นายสมพร ปัจฉิมเพช็ ร
รองผู้วา่ ราชการจงั หวดั ชุมพร
ผอู้ านวยการศูนย์ดารงธรรมจงั หวดั ชุมพร

ศนู ยด์ ารงธรรม เป็นพน้ื ท่แี ห่งความหวงั
ท่ีพง่ึ ของประชาชน จดั ตัง้ ในศาลากลางจงั หวดั โดยมี
ผวู้ ่าราชการจงั หวัด ทาหนา้ ที่บูรณาการทุกสว่ นราชการ
แกไ้ ขปัญหาเพื่อให้ประชาชนไดร้ ับการบริการทสี่ ะดวก
รวดเรว็ เสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสขุ โดยเน้นการ
ปฏบิ ัติงานใหเ้ ปน็ ไปในเชงิ รกุ มากกวา่ เชงิ รับ อานวย
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง บรรเทาและ
แกไ้ ขปญั หาความเดอื ดรอ้ นของประชาชน
ด้วยความรว่ มมือจากส่วนราชการท่ีเกย่ี วขอ้ งในการเรง่ รดั แก้ไข ปญั หาให้เปน็ ไปด้วยความรวดเร็ว

ศูนู ย์์ดำ�ำ รงธรรมจัังหวััดชุุมพร 3

สรปุ ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร

สรุปเรอ่ื งร้องเรยี น/ร้องทกุ ข์ผ่านศูนยด์ ารงธรรมจงั หวดั ชุมพร
ระหว่างวนั ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึงวนั ท่ี 17 กันยายน 2564

เร่อื งทง้ั หมด จานวน 12,394 เร่ือง รอ้ ยละ 100
ยุติ จานวน 12,292 เร่ือง ร้อยละ 99.01
อยู่ระหวา่ งดาเนินการ จานวน 102 เร่ือง ร้อยละ 0.99

สรุปเร่ืองรอ้ งเรยี น/รอ้ งทุกข์ผ่านศนู ยด์ ารงธรรมจังหวดั ชุมพร
ระหว่างวนั ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึงวนั ที่ 17 กันยายน 2564 (แยกประเภท)

เดือดรอ้ นราคาญ จานวน 994 เร่ือง
รอ้ งเรยี นเจ้าหนา้ ท่ีของรัฐ จานวน 465 เรื่อง
ขอความชว่ ยเหลอื จานวน 1,169 เร่อื ง
แจง้ เบาะแสการกระทาความผดิ จานวน 867 เรอ่ื ง
ข้อพิพาททีด่ ิน จานวน 281 เรอื่ ง
เร่อื งอ่ืน ๆ (ใหค้ าปรึกษา เรื่องส่งต่อ จานวน 8,618 เรือ่ ง
เร่ืองแสดงความคดิ เหน็ เคลอ่ื นที่เร็ว)

10,000 994 465 1,169 867 8,618
9,000 281
8,000
7,000 เ ืดอด ้รอนราคาญ
6,000 ้รองเ ีรยนเ ้จาห ้นา ่ีทของ ัรฐ
5,000
4,000 ขอความช่วยเหลือ
3,000 แ ้จงเบาะแสการกระทาความ ิผด
2,000
1,000 ้ขอ ิพพาท ่ีท ิดน
เ ่ืรอง ื่อน ๆ
-

4 ศูนู ย์์ดำ�ำ รงธรรมจังั หวัดั ชุมุ พร

กกาการราปปรปรระะรชชะุมชมุ แมุแลและละกกะาการราลลรงลงพพงพน้ื้นื ้นืททท่ีเ่ีเพพ่ีเพ่ือื่อแอื่แกแก้ไก้ไขข้ไปขปปญััญัญหหหาาขขา้อข้อร้อร้ออ้รง้องเเงรรเยีียรนยีนน

โโคคโรครงงรกกงาการราจจรังจงั หหงั หววัดวัดพัดพพบบบปปปรระะรชชะชาาชชานชนน

ศูนู ย์์ดำ�ำ รงธรรมจัังหวััดชุุมพร 5

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ได้รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 จากประชาชนในพื้นที่ตาบลขุนกระทิง เน่ืองจาก
ได้รับความเดอื ดร้อนจากนา้ ท่วมขัง บรเิ วณร้านชุมพรศูนย์ล้อและพ้นื ทข่ี า้ งเคียงในพ้ืนทต่ี าบลขนุ กระทงิ อาเภอเมอื งชุมพร จังหวัดชุมพร

ภายใตก้ ารอานวยการของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ผู้อานวยการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร โครงการชลประทานชุมพร ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร อาเภอเมืองชุมพร เทศบาลตาบลขุนกระทิง ได้ร่วม
ลงพ้ืนที่ และดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยเทศบาลตาบลขุนกระทิงได้นารถแบคโฮมาขุดเปิดลารางน้าตามธรรมชาติ เพ่ือเป็นการระบายน้า
ที่ท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนให้ไหลลงสู่ลารางสาธารณะ เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า พร้อมท้ัง
ได้จัดประชุมเพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ซ่ึงที่ประชุมมีมติให้สานักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร
โครงการชลประทานชุมพร เทศบาลตาบลขุนกระทิง และเจ้าของที่ดิน ร่วมกันดาเนินการตักดินหรือนาส่ิงกีดขวางร่องน้าสาธารณะออก
เพ่อื เปน็ การระบายน้าและปอ้ งกันไม่ให้เกดิ น้าทว่ มขงั ให้แล้วเสรจ็ ภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 และให้สานักงานท่ีดินจังหวัดชุมพรร่วมกับ
เทศบาลตาบลขุนกระทิงพิจารณาลารางในท่ีดินท่ีมีการถมดินวา่ ลารางดังกล่าวมที ิศทางไปทางใด โดยอาศัยแผนที่ระวางที่ดิน ท้ังน้ี ความกว้างจะต้อง
เพียงพอต่อการระบายน้าไปสู่ร่องน้าขนาดใหญ่ สาหรับความยาวของลารางจะต้องจรดร่องน้าขนาดใหญ่ และสามารถไหลลงสู่ทุ่งด้านหลัง
เพ่ือไหลลงสู่คลองนาคราชต่อไปได้ โดยให้เทศบาลตาบลขุนกระทิงดาเนินการย่ืนขอแนวเขตร่องน้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบต่ อ
สานักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายเทศบาลตาบลขุนกระทิงอยู่ในระหว่างรอหนังสือแจ้งประมาณค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตร่องน้าสาธารณะจากสานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ทั้งน้ี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพรได้มีการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา
หลงั จากฝนตกหนักปรากฏว่า บริเวณท่เี คยมีการรอ้ งเรยี นไม่ปรากฏพบวา่ มนี า้ ทว่ มขงั แต่อยา่ งใด

ศนู ยด์ ารงธรรมจงั หวดั ชมุ พร ไดร้ บั เรือ่ งร้องเรยี นร้องทกุ ข์ กรณีกลุ่มบุคคลเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร)
เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กล่าวอ้างว่ามีความเดือดร้อน กรณีถูกเจ้าหน้าท่ีของรัฐทาลายต้นปาล์มน้ามัน ในพ้ืนที่ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สั่งการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาเภอปะทิว
หนว่ ยปอ้ งกันและพัฒนาป่าไม้เมืองชุมพร ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
แก้ไขปัญหาปรากฏข้อเท็จจริงว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าพรุกะชิง ซ่ึงเป็นป่าพรุถูกจาแนกไว้ในเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 มีสภาพเป็นป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ถูกราษฎรและนายทุน
ถือครองมีลกั ษณะเกา่ และใหม่ทว่ั ทง้ั แปลง เนือ้ ท่ีรวมประมาณ 1,500 ไร่ โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ท่ี 43 (ปะทิว ชุมพร) เห็นว่า
การครอบครองพื้นท่ีดังกล่าวเป็นการกระทาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีข้อยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรีใด ๆ ได้นาเรื่องราวไปร้องเรียน
กลา่ วโทษตอ่ พนักงานสอบสวนสถานตี ารวจภูธรบา้ นมาบอามฤตดาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ต่อมาผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งท่ี 4 ซง่ึ ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาศัยอานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 ได้ออกคาส่ังทางปกครอง เพ่ือให้ผู้กระทาผิดดาเนินการร้ือถอนผลอาสิน จานวน
3 คร้ัง แต่ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองในพ้ืนที่ดังกล่าว ปรากฏว่าระยะเวลาสิ้นสุดลงแล้วผู้กระทาความผิดยังคงฝ่าฝืน
ไมป่ ฏบิ ตั ิตามคาสั่งดงั กลา่ ว เม่อื วนั ที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินในพื้นท่ีทวงคืน เน้ือท่ี
774 ไร่ (รื้อถอนผลอาสนิ ในครง้ั น้ี 310 ไร่) ในเขตปา่ ชายเลนตามมติคณะรฐั มนตรี เมื่อวนั ที่ 15 ธนั วาคม 2530 ทอ้ งท่ี (ปา่ พรุกะชงิ )

6 ศูนู ย์์ดำ�ำ รงธรรมจัังหวัดั ชุุมพร

ศูนยด์ ารงธรรมจงั หวดั ชมุ พร ไดร้ บั เรอื่ งรอ้ งเรยี นรอ้ งทุกข์จากผู้ร้องและคู่กรณี ซึ่งคู่กรณีได้พิพาทแย่งสิทธิการเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
ส.ป.ก.4-01 แปลงเลขท่ี 5 กลุ่มท่ี 985 สารบัญเลขท่ี 6066 ของมารดาบุญธรรมของคู่กรณี (เสียชีวิต) ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ตาบลทรพั ยอ์ นนั ต์ อาเภอทา่ แซะ จังหวดั ชุมพร

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพรจึงได้แจ้งสานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชุมพรตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ท่ีดินตามข้อพิพาท
เป็นท่ีดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าน้าตกกระเปาะ เน้ือที่ 17-1-64 ไร่ เม่ือผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินเสียชีวิต ที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรับมรดกสิทธิในที่ดิน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. ซ่ึงหลังจากท่ีมารดาบุญธรรมของคู่กรณีเสียชีวิต คู่กรณีซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมได้ย่ืนคาขอรับมรดกสิทธิ
ในทดี่ นิ แปลงดังกล่าว แต่สานักงานการปฏริ ูปท่ีดินจังหวัดชุมพร มีคาสั่งไม่อนุญาตให้รับมรดกสิทธิการเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน เน่ืองจากไม่ใช่
บุตรสืบสายโลหิต เป็นเพียงบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดกเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (คปก.) หลังจากนนั้ ได้ยื่นอทุ ธรณ์โต้แย้งคาสง่ั ทีไ่ มอ่ นุญาตให้ตนเองรับมรดกสิทธิในท่ีดินแปลงเลขท่ี 5 กลุ่มท่ี 985 ประกอบกับ
ได้ยื่นฟอ้ ง คปก. และสานกั งานการปฏิรูปท่ีดนิ เพอ่ื เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑก์ ารตกทอดทางมรดก
สิทธิดังกล่าว เม่ือสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับสานวนอุทธรณ์ จึงได้สั่งการให้สานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชุมพร
ดาเนนิ การตรวจสอบขอ้ เทจ็ จริงรวมถงึ แนวเขตที่ดินเพิ่มเติมทาให้ทราบว่า ท่ีดินเลขที่ 5 กลุ่มท่ี 985 เน้ือที่ 17-1-64 ไร่ มีการจัดท่ีดินออกหนังสือ
อนุญาตผดิ พลาด เนอื่ งจากทีด่ ินต้งั อยู่คาบเกีย่ วเขตปฏิรปู ทดี่ นิ โดยมีพืน้ ท่ที ี่อยู่ในเขตปฏริ ปู ท่ีดนิ เพยี ง 0-3-14 ไร่ และอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน
เนื้อท่ปี ระมาณ 16 - 2 - 50 ไร่ ท้งั นี้ สานกั งานการปฏิรปู ทด่ี นิ จังหวดั ชมุ พรไดด้ าเนินการแก้ไขเนื้อท่ี ส.ป.ก. 4-01 ก. สารบัญทะเบียนท่ีดิน
เลขท่ี 6066 ให้คงเหลอื เฉพาะพน้ื ที่เขตปฏริ ปู ท่ดี นิ แล้ว

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงลงพื้นที่
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมปรากฏว่า ในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการขุดสระ จานวน 1 บ่อ ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 1 – 2 – 27 ไร่
โดยพื้นท่ีบริเวณที่ขุดสระส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ต้ังอยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชุมพร ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพรจึงได้แต่งต้ังคณะทางานตรวจสอบท่ีดินที่ตั้งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตาบลทรัพย์อนันต์
อาเภอท่าแซะ จังหวดั ชมุ พร ตามคาส่ังจังหวัดชุมพร ท่ี 0312/2563 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 เพื่อตรวจสอบว่าท่ีดินนอกเขตปฏิรูปน้ันเป็น
ท่ีดินประเภทใด ซึ่งคณะทางานฯ ได้ตรวจสอบที่ดินแปลงพิพาทแล้วปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในกรอบแนวเขตของท่ี สาธารณประโยชน์
“ทุง่ หนองแค” จึงเช่ือได้ว่า ท่ีดินแปลง ส.ป.ก. 4-01 แปลงเลขท่ี 5 กลุ่มที่ 985 เน้ือที่ประมาณ 17-1-64 ไร่ สารบัญเลขท่ี 6066 ที่ดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตาบลทรัพย์อนันต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ “ทุ่งหนองแค” จังหวัดชุมพรจึงแจ้งให้อาเภอท่าแซะ ผู้ซึ่งมี
อานาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซ่ึงเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นอนั อย่ใู นเขตอาเภอ ดาเนินการตามอานาจหนา้ ท่ี ระเบยี บ และกฎหมายท่เี ก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ศูนู ย์์ดำำ�รงธรรมจังั หวัดั ชุุมพร 7

ศนู ย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ได้รับเรื่องร้องเรยี นร้องทกุ ข์จากประชาชน หมู่ท่ี 11 ตาบลด่านสวี อาเภอสวี จงั หวัดชุมพร และร้องเรียน
ผ่านระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ สานักนายกรัฐมนตรี ขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11
ตาบลดา่ นสวี อาเภอสวี จงั หวัดชมุ พร

เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะทางานศึกษาวิเคราะห์ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน คณะที่ 2 ซ่ึงมีนายวีระชาติ ผ่องโชติ ผู้อานวยการพิเศษ ประธานคณะทางานฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลงพื้นท่ีตามท่ีร้องเรียน ร่วมกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร นายอาเภอสวี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอสวี ผู้นาท้องท่ี
ผู้นาท้องถ่ิน และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน สรุปได้ว่าการไฟฟ้าได้สารวจออกแบบ และประมาณค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่พื้นท่ี
ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จึงต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เท่าน้ัน ดังน้ัน จึงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอาเภอสวีประสานการขออนุญาตกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชุมพร พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้ตอบหนังสือมาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอสวี เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2564 แจ้งว่ากรมอุทยาน
แหง่ ชาตสิ ตั วป์ ่าและพันธุพ์ ืช ไดม้ ีหนังสอื ท่ี ทส 0910.604/4982 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ดาเนินการโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าบ้านอ่าวคราม ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการไฟฟ้า
สว่ นภมู ิภาคสาขาอาเภอสวี จะได้ดาเนินการในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป ศนู ย์ดารงธรรมจังหวดั ชมุ พรแจง้ ผลความคบื หนา้ ของการดาเนินการ
ของการไฟฟา้ ส่วนภูมภิ าคสาขาอาเภอสวใี ห้สานกั งานปลัดสานกั นายกรฐั มนตรีทราบเรียบร้อยแลว้

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ได้รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ (ปกปิดช่ือ) อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ท่ี 4 ตาบลตะโก อาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ร้องเรียนมีการขุดดินถมดินคลองสาธารณะ (คลองเพรา) บ้านแหลมยางนา หมู่ท่ี 4 รุกล้าทางสาธารณะและกีดขวางทางน้าทาให้ตลิ่งพัง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา พบว่าเจ้าของท่ีดินมีการขุดสระน้า
เพ่ือสูบน้าไปใช้ในการเกษตร บริเวณริมคลองท่ีมีลักษณะต้ืนเขิน การกระทาดังกล่าวของผู้ถูกร้องถือว่าเป็นการขุดลอกร่องน้า ทางเรือเดิน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร จึงได้ดาเนินการร้องทุกข์ดาเนินคดีกับนายประเสริฐ พรหมมา ผู้ถูกร้อง
ในข้อหาขุดลอกร่องน้าทางเรือเดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ความผิดตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 พนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรทุ่งตะโก ได้รับคาร้องทุกข์รายงานประจาวันเก่ียวกับคดี เลขที่ 009 ไว้ดาเนินการ
ส่วนคลองเพราท่ีตื้นเขินและทาให้ทางน้าเปล่ียนทิศทางไปกัดเซาะที่ดินฝ่ังผู้ร้อง สานักงานเจ้าท่าฯ ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
ให้ดาเนินการขุดลอกแม่น้าดังกล่าว โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก หรือใช้การขุดลอกต่างตอบแทนตามนโยบายรัฐบาล
โดยกรมเจา้ ทา่ สนับสนนุ การสารวจและออกแบบร่องน้าเพื่อใช้ในการขดุ ลอกต่อไป

8 ศูนู ย์ด์ ำำ�รงธรรมจังั หวัดั ชุุมพร

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ได้รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่จานวนหลายหมู่บ้านในตาบลหาดยาย
อาเภอหลังสวน จังหวดั ชุมพร มีการร้องทกุ ขผ์ ่านช่องทางตา่ ง ๆ ได้แก่ รอ้ งทกุ ขท์ ศ่ี นู ย์ดารงธรรมอาเภอหลังสวน ร้องทุกข์มาท่ีศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ชุมพร ร้องทุกข์ไปยังสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (ผ่านระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ GCC) ร้องทุกข์ไปที่ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย โดยจะขอแยกปญั หาการไม่มกี ระแสไฟฟ้าใช้ของราษฎรในพื้นท่ีแต่ละหม่บู ้าน ดงั น้ี

1. ปัญหาราษฎรไมม่ ีกระแสไฟฟ้าใชใ้ นพน้ื ทีห่ มู่ท่ี 7,9 และ 12 ตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน จงั หวัดชมุ พร
2. ปัญหาราษฎรไม่มกี ระแสไฟฟา้ ใชใ้ นพ้ืนทห่ี มูท่ ี่ 13 ตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน จังหวัดชมุ พร
ความเป็นมาและผลการดาเนินงานทผี่ า่ นมา ดังนี้
1.1 ปัญหาราษฎรไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่ที่ 7,9 และ 12 ตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ดาเนินการสารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และมีความประสงค์ที่จะขอให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามเส้นทางสายคอสัน – คลองโกฏิ หมู่ท่ี 7,9 และ 12 รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้นประมาณ 28,000 ตารางเมตร
เสนอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหลังสวนพิจารณาดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ และได้เดินทางไปยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ณ จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งรัดติดตามโครงการดังกล่าว
ซึ่งสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประสานการปฏิบัติการ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีต่อไป ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหลังสวนได้ลงพื้นที่สารวจจัดทาแผนผังขยายเขตกาหนดพิกัดจุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุด
การขยายเขต ระยะทางประมาณ 11.290 กิโลเมตร รวมพื้นที่ท้ังสิ้นประมาณ 28,000 ตารางเมตร ครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ
125 ครัวเรือน พร้อมท้ังแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลหาดยายขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากเจ้าของพื้นท่ีกรมป่าไม้ แจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ขอตั้งงบประมาณในการปรบั ปรงุ ถนนเพื่อรองรบั การเข้าดาเนินการขยายเขต ปักเสา – พาดสาย ไดค้ รบทกุ พื้นที่
1.2 นายประจวบ เรืองศิลป์ กานันตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน ได้มีหนังสือร้องทุกข์เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13 ตาบลหาดยาย
ไปยงั ศนู ยด์ ารงธรรมอาเภอหลังสวน อาเภอหลังสวนจงึ ได้ประสานไปยังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพรเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี
ดังกล่าวเพอื่ การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าคอาเภอหลังสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ได้ประสาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรเพื่อประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พจิ ารณาต่อไป ภายหลังได้รับรายงานว่าการดาเนินการใด ๆ ในพื้นที่การควบคุมรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เช่น พ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จะต้องเป็นการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ตามมาตรา 38 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จะต้องได้รับอนุญาตก่อน
ดาเนนิ การ
1.3 ข่าว Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 รายการจับตารอบทิศได้เสนอข่าวว่า “ชาวบ้าน อาเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร ไม่มีไฟฟ้าใช้นาน 50 ปี” โดยขอให้เร่งรัดติดตามโครงการปักเสาไฟฟ้าเพ่ือขยายเขตให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จานวน 125 ครัวเรือน ซ่ึงในปัจจุบันราษฎรในพื้นท่ีดังกล่าวน้ันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดชุมพรบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมลงพื้นท่ีและประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาดงั กล่าว ในวันที่ 31 สงิ หาคม 2564 ณ องค์การบรหิ ารส่วนตาบลหาดยาย และบริเวณพื้นท่ี หมู่ท่ี 12 บ้านพรรณราย (ฝั่งคลองโกฎิ)
ตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และประสานติดตามเร่ืองไปยังศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพรและสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11
(สรุ าษฎรธ์ าน)ี เพือ่ ขอความอนุเคราะห์และดาเนินการติดตามเร่งรัดในส่วนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหลังสวนดาเนินการสารวจออกแบบและลงพิกัดแผนผังขยายเขตปักเสาไฟฟ้าระยะทาง 11.290 เมตร
(ในพ้ืนทป่ี ่าไม้ 2484 และพ้นื ทปี่ ่าตามมติ ครม. ทต่ี ้องรักษาไว้เปน็ สมบัตขิ องชาติ) รว่ มกบั อบต.หาดยาย และใหป้ ระมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
เปน็ ปัจจุบนั ขณะนไ้ี ดร้ บั การอนุญาตใหใ้ ช้พนื้ ทจ่ี ากกรมปา่ ไม้ โครงการจะไดด้ าเนนิ การขยายเขตไฟฟ้าตามแผนดงั กลา่ วได้โดยเร็ว ตอ่ ไป

ศูนู ย์ด์ ำ�ำ รงธรรมจัังหวััดชุุมพร 9

ประโยชน์ (น.ส. 3) เลขท่ี 83/19 หมู่ที่ 8 ตาบลพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เน้ือที่ 1 งาน 80 ตารา
ตล่งิ รมิ คลองสายทา่ น้า – หวั สะพาน ทาใหอ้ าคารบา้ นเรือนของผู้รอ้ งได้รบั ความเสยี หาย

ผลการตรวจสอบขอ้ เท็จจรงิ และแกไ้ ขปญั หา
จังหวัดชมุ พร ไดแ้ ตง่ ตั้งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวัน
ปตลระ่งิ โรยิมชคนล์ ศอ(นงูน.สสยา.์ดย3าทร)่างเนธลรขา้ รท–มี่ จ8หงั3วั หส/ว1ะดั 9พชาุมหนพมทรู่ทา่ีด8ใาหเตอ้นาานิ บคกพปทโลายาัญาืน้รพธรงบทาะหแลา้ธโขี่กางตนกิ อน้ไแ๊ะาเขงพ้ารรปผกอือแพรู้ญัดัานลรอ้เเะขห้อภซงผอามออาังงเสพะยรเผมบิง่่บูือ่ะู้รออืโงรรอ้ ตารงเิเิ งววจน๊้อะไณณังวงดจหเย้รครรังวคับิมียอหดั วคคนสวชาวลัดะ/มุมารอพชพสมอ้ ุงมาระเงพนพสแทดะแียรจุกวโลหง้กขเตวนะา์๊ะ่าซแยก้ือใเงึ่นทมรกเณวอ่ื่ีปล1ตด้ก็นีทลาับงโ่ีดเิง่คานพินบนรนิื้นขรง8โอกิเทควง0า่ีขรณผรองตทู้รทกง้อา่อีาด่ีโรงครยนิ ามจรู่ใงขนีเนงวออกคแากงาลวผไสรา้วดรู้าพมเ้รอ้สรัฒรับงสรบั ไผน็จิทดผลาธ้แิดกพิหลชร้ืนนะอะทังกทบส่ีเ่อบขฉือสจอพรรางับา้ากสะงรนาโพอนค้างะกกัรกโงัดงตากาเร๊ะซานทราโอะฯายาธเเาพภธิ่มอกิ เพาตะริมแโบตลร๊ะะ

ผลการตรวจสอบขอ้ เทจ็ จริงและแกไ้ ขปัญหา
9พชามุหนพมทรู่ทาี่ด8ใาหเตอ้นาาินบคกลาพทโายรพา้ืนรธบงะแทาลา้โกธข่ีตนงิกไ้อแ๊ะเขารงพรปออืผแพจญัา้รูนลงัรเอ้ ขหหะภอ้ งอผาวอมองเัดงัพสยรผเชมงิ่่อืบู่ะรูุ้มออืโงรอ้ พตารงิเงวจน๊้อะรไณังวงดไจหเยดร้รรังวคบั้แมิียหัดวตคคนวชาง่ลวัด/ุมมตารอชพส้ังม้องุมคระพเงพแณสดทะจยีรวะกุโง้กหตทขเวนา๊ะา่า์ซยก้ือใเงึง่มกาทรเ่ือนปลณี่ ด1้ตก็นีทารับโเงค่ีดวนพาจรินินนื้นสงขโกทอค8อาบ่ีขรง0รองขผทกง้อตู้ร่ีอาโเ้อาครทยรงจรใู่็จามนนงจงีเกคแวรอาลวาิงกรา้วแไสพมเดลสาัฒร้ระรรับับน็จไสผดผาิทแดิ้ลพลธลชงกื้นิหะพอรทกนบ้ืนะี่เ่อังขททฉสสอบี่ตพรืองรจา้าสรวาะงับาจกโพนคสรนะกัรออ้าโงงงบตกกากข๊ะัดานา้อรเโรอซเฯยททาาธเะเ็จาาพภจธิ่มอริกเพิงาตเะรมิมแโื่อบตลวร๊ะะันิเผวทจณังัง่ี เ1หมพ2วือื้นัดงทมจช่ีขกงัุมอหรพงาวผรคัดู้รมชร้อะมุ 2งยพจ5ะะร6ทสโ4่ีาด2มยปาสปรรารถนาับกแกั ฏปกงา้วไรนขุ่าง
จจริงและแก้ไขปปญั ญั หหาาน้ากัดเซาะบริเวณคอสะพานและแนวตลิ่งบริเวณทด่ี ินของผู้ร้องได้
คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ปรากฏว่า
งพะโต๊ะใกล้กับพื้นท่ีของโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระยะท่ี 2 ปรับปรุง
ะดวก ซงึ่ เปน็ โครงการที่อยู่ในความรับผดิ ชอบของสานักงานโยธาธกิ ารและผังเมอื งจังหวดั ชมุ พร โดยสานกั งาน
รแจ้งว่าเมอื่ ดาเนนิ โครงการจนแล้วเสร็จ และก่อสร้างโครงการฯ เพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนที่ของผู้ร้องจะสามารถแก้ไข
านและแนวตล่ิงบริเวณทด่ี นิ ของผู้รอ้ งได้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้อ
กลุม่ ชาวบ้านพ้นื ทีห่ มู่ 1 และ หมู่ 3 ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวดั ชมุ พร ร้องเรียนต่อสานกั งานคณะกร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่ามีผู้ลักลอบขุดทรายสร้างความเสียหายทาให้คลองละแมเกิดการตื้นเขินไม่สามา
สภาพลาคลองดงั เดิม ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ ม ตลอดจนชาวบ้านในพ้ืนท่ไี ม่สามารถใช้นา้ ในการอุปโภค
ผลการดาเนนิ การตรวจสอบขอ้ เท็จจรงิ และแก้ไขปญั หา
จังหวัดชุมพร ได้มีคาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบดูดทรายในพื้นที่อาเภอละแมเ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร และหในพ่วยืน้ งทาอี่ นาทเภ่ีเกอี่ยลวะขแ้อมงทร่วป่ี มรกะันชมุแมกมี้ไขตปิกัญารหปารเะรชื่อมุงคร้อณงะเรกียรรนม/กร้อารงแทกุ ไ้ ขข์ ปกัญรณหาีสกมาารชลิกกั เลกอษบตดรดูตทัวรแาทยนฯ ดงั นี้
กลมุ่ ชาวบ้านพน้ื ท่ีหมู่ 1 และ หมู่ 3 ตาบลละแม อาเภอละแม1จ.ังหขอวัดใหช้หุมยพุดรกรา้อรงขเุดรียลนอตกก่อาสราดนูดักทงารนายคทณ่ีไะมก่ชรอรบมดก้วายรกสฎง่ิ แหวมดาลย้อหมาสกภพาบทวน่ามายีกคาวรลามักลอบให้ถือว่า
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่ามีผู้ลักลอบขุดทรายสพรร้า้องมคดวาเมนเินสกียาหรากยับทเาจใา้ หพ้คนลกั องงาลนะตแามมเปกริดะกมาวรลตก้ืนฎเขหินมไามย่สอาามญาารถมใาชต้เรสา้นท1า5ง7สัญในจทรนัททางี น้าได้ ไม่มี
สภาพลาคลองดังเดิม ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดลอ้ ม ตลอดจนชา2วบ. า้ขนอในหพ้ทื้นุกทหไ่ีนม่วส่ ยางมาานรปถฏใชิบน้ ัต้าิตใานมกอาารนอปุาจโภหคน้าบทรี่ ิโรภว่ คมไกดนั ้ ปอ้ งกันมใิ หม้ กี ารลกั ลอบดดู ทรายทไ่ี ม

ผลการดาเนนิ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขป3ญั .หใานข้ันตอนการขออนุญาตขุด ดูดทราย ขอให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และสาน
มมทดรลงยตจขู่ตแบชองา3สุตดิกาุตมมบอนล่าง่อตปพขบตรอปสารุดรป้ังขกบฏงิ่ะทครกแ้อแมลิบณะราวเลลวัตาทชรดะละะิตยดมุจ็กลกแหาสูคดจรอ้ฎพใใเผมมนรทณรรรนหมังหอร้า่มวยีงิรอพเ้เะอ้งามปยมแกกตาาคน้ืกมนยาาืรงลน็อลเรวทดภายราท้องอะไราจแาอี่นปอจองี่แไดมมเหคกมาังาลตทกนจจกเเหา่้ญไ่นชะา่ีสภไ้เนินังขาเกมอขวแา้สหาียอรชกปัดที่บขยมปียแวหลาาัญมชัน้วี่ดหัดัญรกว1324ะารจาุมขหต้กวบชาไ้แยว่....ตงัหข้ยอพอยาบัุมม้ามทหกขใรขากปกนตงนนพเรกาาอาวอจทราฎัญ่อขขรใรนัใดัใใ้ารแ่ว1น่ีปฟหหหไ้อหั้นหชพปลไปลมพ5รรมื้นท้้ค้หดตุมัาก้อนะกะะ้นืาฟ7อลุก้มยกพลงหกัเชันยนทหอุีคูดบคกาอรงมุนใแกรวกงนไี่นัาาียหบนม่วมรกาลลสานาบ่วมดาทยีมมอ้ร่สร้กัไะ่ังยตกกิใูดขนัขเงขตงแาลแหงสาพฎาทเอุตดมิกปทาอมมรม้ียบนหอรนล่างาัีญยีบปเหีกาวทนตมรรกอปนดราาย่หาปถั้งุี่าเญกิดฏยะตรดูใมกคยใรากกนทมลาบิ่อชี่ทยีณกะทเาตาพกัว่เีรัตส้นวชารรก่ีเะรขลื่อลกื้ิตนราขา้าดมุิดกตุดกลนองย่ียใา้ทอูคดเใผกรื้นนฎรรมับหวกฯักงดทณี่รอังบั้อยีเกขหอลงเ้ดมเูดรขารรดปมะกงา้อาาอมกดูาเทัฐิน่วเกรังนภืรน็นองบยาาทรรมนอไอ้ขรใคงอาไยรทใีายมหรกรปุป้ีจองจหแลณอยี่ไาน่สมค้โันังงตหกโมะ้ถาคยะภหา/กห่าขพ้าญไแ่นชือรทรกมเขอานคมวมองสิจา้ว้าอไี่รรปาใักดว่ขทบเยี่ามาหแบรงรพัยาญมช้นเรห่ีดถ่4มทก้ถสปรรรงื่อาุณมตห้วาูกช้ไกโิาุใา.ว่กต็นแขพอภยยชานตลนามากขรกคกปกนต้เคปรแร้อักกาา์ส้วไาฎ่อญัสขไรกนรงงันขารแ้นด1าฟหใะไ้องิ่รวปหมปลนปลนแ้ทท5รมื้นณทบััากญ้อะพวอะาาา7ฟกาลงกีสดหนุตเหงยืน้ งกาคูบอพสลมสในชาตทรนัวหบนยีัรญอ้กาุาม่ลว่อา่ีอมดาบ่ทอหชามพยมกัไจากใิูดรงกกันิปกเงลรเหรพขลสสทภฎราทเอทม้อบสัภกรยีกสรนอหีบาีกมงาาหลวษาาลทมเงดานยจ่าทอหาจะตน่ีาเรดูใมัยงักบก้นารแนยลร้าหทีกงพับดี่ยามทตพไักาวารีเ่ยูดนดวคนักลวี่เัดื้นรากคข้ทัวกลแอิดเยชทไจย่ีว้อารงักบกทฯมุม่ีอ้าวามาางลับ่ดพมนทามนขยดเอรดูรเีรอ้่สางัภฐับ่วทภนงียแอมใขรใูม้ีหลหลหกาอิภะาะ้ถย้โันงสยาแคือทหพคาทมรวีไ่นนสงิจเ่ี่มาเพกว่กาักเา่ถปยาข่ือิดงรกูรางา็นแณขชตานชกค้ึนลน้อาุมท้วไกปแงขพ่ีาดใับนรปมรินนะเวบัญจพอสททกังหก้ืนาาหาพนานชทงวรกักนช่อีตัด่อางุมา่อชรงาจเพขไลุนมภะปอรักพโอไยงลดสรลสเธอ้จดะาาาดบ้านาแหธาพดเมักิกเรนนูนดงาับินาริทนักคนแกรกงวลเาาาาจานยะรร้ามทเ่สาภียูมหิภายาคทสี่
ขออนุญาตขุด ดูดทราย ขอให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และสานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร ดาเนินการ
กฎหมายท่ีเกีย่ วขอ้ งของหน่วยงาน
มเสยี หายทเ่ี กิดกบั รฐั ให้โครงการชลประทานชุมพร สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร สานักงานโยธาธิการและ
งานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางต่อไป สาหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเอกชน จะได้ดาเนินการ

10 ศูนู ย์์ดำำ�รงธรรมจัังหวััดชุมุ พร

สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดชุมพร สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดชุมพร
ร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร สานักงานสาธารณสุข ร่วมกับท่ีทาการปกครองจังหวัดชุมพร สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร ตารวจภูธรจังหวัดชุมพร และศูนย์ดารงธรรม ตารวจภูธรจังหวดั ชมุ พร และศนู ย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ลงพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายกระเช้า ตรวจสอบและเฝ้าระวังการจาหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียน
ของขวัญปีใหม่ พ้ืนที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จานวน อ่อน) ซ่ึงจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเป็นจานวนมาก
4 แหง่ ไดแ้ ก่ ห้างแมค็ โค สาขาชุมพร ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร ประกอบกับในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนจะมีผลผลิต
ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร และห้างโอเชี่ยน ช้อปปิ้ง ทุเรียนออกสตู่ ลาดมากทส่ี ดุ จึงอาจจะเกิดปัญหาเร่ืองการตัดทุเรียน
มอลล์ ชุมพร โดยทั้ง 4 แห่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท้ังนี้ ด้อยคณุ ภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในชว่ งต้นฤดกู าล เน่อื งจากทเุ รียนในช่วง
เจ้าหน้าที่ได้แนะนาให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากให้ถูกต้องตาม ดังกล่าวมีราคาสูง เปน็ แรงจูงใจให้เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจ
ระเบยี บและถอื ปฏิบตั อิ ยา่ งเคร่งครัด เกยี่ วกบั ทเุ รียนบางรายตัดผลผลิตก่อนกาหนด หรือรับซื้อ จาหน่าย
ผลผลติ ด้อยคณุ ภาพ (ทเุ รยี นอ่อน) ส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้ง
ในและต่างประเทศ อาจเป็นการทาลายภาพลักษณ์ของทุเรียนใน
จงั หวดั ชุมพร

สานักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดชุมพร สานกั งานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร จัดประชุม
ร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ตารวจภูธรจังหวัดชุมพร คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจา
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร อาเภอเมืองชุมพร และ จังหวัดชุมพร เพ่ือดาเนินการไกล่เกลี่ยเร่ืองร้องเรียนให้กับผู้บริโภค
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีได้รับความเดือดร้อน ให้ได้ข้อยุติและสร้างความพึงพอใจให้กับ
จาหน่ายดอกไม้เพลิงในพื้นที่อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผ้บู ริโภค
จานวน 9 แห่ง ผู้ประกอบธุรกิจได้ดาเนินการติดฉลากถูกต้องตาม
ประกาศคณะกรรมการวา่ ดว้ ยฉลาก ฉบบั ที่ 36 (พ.ศ.2556)

ศููนย์์ดำำ�รงธรรมจัังหวััดชุุมพร 11


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Presentation1
Next Book
(^PDF/BOOK)->DOWNLOAD Lost at Sea