The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Balatoni Futár a régió Balaton-díjas magazinja

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Balatoni Futár, 2020-02-19 04:15:56

Balatoni Futár 2016. március

Balatoni Futár a régió Balaton-díjas magazinja

Keywords: Balatoni Futár,magazin

2016. március utár

Indul a 170. balatoni hajózási szezon
Utazás kiállítás 2016
Szervezeti átalakítás a DRV Zrt.-nél
Geopark: Alsóörs földtani kincsei

Aktuális utár 2016. március

„A BALATON MOTORJA”
Új szolgáltatásokkal és megújult menetrenddel indul a 170. hajózási szezon

A Balatoni Hajózási Zrt. sikeresen felkészült a 170. hajózási szezon kezdetére, mely 2016. március 26-án a megújult Sió-
fok katamarán átadásával és első útjával veszi kezdetét. A BAHART új menetrendjéről és programkínálatáról kérdeztük a
hajózási társaság vezérigazgatóját, Kollár Józsefet.

mészetesen számos települési prog- rint „A BAHART a Balaton motorja!”
ramhoz is aktívan kapcsolódik majd - Milyen újdonságokat említene az
a BAHART, egyedi járatok indításával.
A Társaság a Balaton parti települések idei szezonra vonatkozóan?
turisztikai célpontjainak, rendezvénye- - A hajós programkínálat új elemek-
inek összekapcsolásával kívánja tarta-
lommal megtölteni mottóját, misze- kel bővül, így a megszokott lehetősé-
gek mellett „Varázshajó” néven meg-
újul a saját gyerekhajó programunk,

- Mindenekelőtt arról kérdezném, A 2016-os menetrend néhány fontosabb konkrét változása
hogyan értékeli a tavaly májusi megvá-
lasztása óta eltelt időszakot? • A Balatoni Hajózási Zrt. 2016-ban hét menetrendi időszakra osztja fel a hajózá-
si szezont.
- Úgy gondolom, hogy kifejezetten
sikeres hónapok állnak a Balatoni Ha- • A „kora tavaszi és késő őszi hétvégék” nevű időszakok (április, illetve október)
józási Zrt. mögött. Az előzetes számok bevezetésével a BAHART célja a szezon meghosszabbítása, illetve a családosok, kirán-
azt mutatják, hogy - a hajózási szem- dulni vágyók igényeinek jobb kiszolgálása ezeken a frekventált, sok esetben hosszúhét-
pontból kedvezőtlen kánikulai szezon végékkel tarkított időszakokban.
ellenére - túlteljesítjük a 2015-ös gaz-
dasági évre tervezett árbevételünket • A tavaszi/őszi időszakban (május, illetve szeptember) a Siófok-Balatonfüred-
és eredményünket egyaránt. Jól hala- Tihany útvonalon a napi 4 járat az idei évtől teljes útvonalon közlekedik, azaz reggel
dunk a nagyberuházásainkkal, március Tihanyból indul az első, és délután Tihanyig közlekedik az utolsó hajó.
végén átadjuk a felújított Siófok kata-
maránt, május elején pedig megnyit az • A tavaszi és őszi időszakban Badacsonyból Fonyódra az utolsó hajó egy órával ké-
alsóörsi vitorláskikötőnk is. sőbb indul, mint az előzőekben, így azok a kirándulók is kellemes órákat tölthetnek el
itt, akik nem a reggeli járatokkal érkeztek Badacsonyba.
A napi munka mellett novemberre
lezajlott a cég szervezeti átalakítása és • Az előidényi / utóidényi (június, illetve szeptember) menetrend szerint az idei év-
ígéretünknek megfelelően elkészítet- től a Siófok-Balatonalmádi-Siófok útvonalon megfordul a járat iránya a tavalyihoz ké-
tük a 2020-ig terjedő vállalati stratégi- pest, azaz, Siófok-Csopak-Alsóörs-Balatonalmádi-Siófok irányba indul a hajó. Ezáltal je-
át is, amelyet teljes egyetértéssel foga- lentősen javul a Balaton keleti medencéjének elérhetősége a déli partról, új kiránduló
dott el a tulajdonosi kör. Fontos „házi útvonalakat megnyitva a közönségnek, amelyre évek óta fokozódó igény mutatkozik.
feladatok” teljesültek tehát az első fél
év alatt. • Fonyód és Badacsony között a teljes előszezonban közlekedni fog a késő délutá-
ni, utolsó átkelő járat.
- Milyen változások, újdonságok vár-
hatók a továbbiakban, milyen elképze- • További pozitív változás ebben az időszakban, hogy a Balatonlelle-Balatonboglár-
lésekkel indulnak neki a jövőnek? Badacsony járat heti két alkalommal már Szigligetig közlekedik, bekapcsolva a várost
a hajós turizmusba. Heti két alkalommal pedig új betétjárat indul Balatongyörökről
- A Balatoni Hajózási Zrt. célja, Balatonmáriafürdőre.
hogy a Balatonnál nyaralók már a ki-
rándulásaik tervezésekor számoljanak • Főidényben (július, augusztus) a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon az idei év-
a hajókkal, mint utazási eszközzel. Ép- ben már 18:00 óra után is lehet Tihanyba, illetve Tihanyból utazni. Például az utolsó já-
pen ezért a BAHART igyekszik felhív- rat Siófokról 20:10-kor indul Balatonfüredre, Füredről pedig 21:10-kor indul az utolsó
ni majd a Balaton parti települések lát- hajó Siófokra.
nivalóira és programlehetőségeire az
utazók figyelmét, hiszen - az erre vo- • A nyugati medencében az eddigi Fonyód-Badacsony-Balatongyörök-Keszthely já-
natkozó szlogenünk szerint - „Az él- rat úgy módosult, hogy a hajó Fonyódról indulva Badacsonyt kihagyva, Szigligetet vi-
ményhez hajó visz!” szont érintve Balatongyörökön is megállva jut el Keszthelyig, majd délután ugyanezen
az útvonalon tér vissza. Mindez a Fonyód – Badacsony közvetlen utazást nem befolyá-
A menetrendi járatok mellett ter- solja, hiszen ezen az útvonalon napi 7 járat is közlekedik.

• A menetrendi hajózásban a néhány éve forgalomba állított gyorshajók is érintet-
tek. A Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalon már március végétől indulnak a gyorsha-
jók. A tavaszi/őszi menetrend napi két teljes járatpárból és két pár betétjáratból áll, míg
az előszezonban és az utószezonban ez napi három teljes járatpárrá bővül. A főszezon-
ban mind Siófokról, mind Balatonfüredről az utolsó menetrendi hajó indulása után is
közlekedik a gyorshajó. Ennek köszönhetően Balatonfüredről akár 21:20 órakor is lehet
még Siófokra indulni.

2

2016. március utár Aktuális

vagy például több kikötőből borkós- ma kis mértékben csökkent, de e mel- A kompközlekedés esetében 2016-
tolóval színesített sétahajókat is indí-
tunk. 2016-ban már három kikötőből lett számos új járattal is bővült a me- ban is változatlan díjak mellett - már
is indul a rendkívül sikeres Minimax
Gyerekhajó, illetve reményeink szerint netrend. Fontos lesz, hogy a járatok- március végétől sűrűbb járatokkal -
kedvelt lesz a vasárnap esti meglepe-
tés programot kínáló élményhajó is ról minél szélesebb körű tájékoztatást biztosítja az átkelést a Társaság a Ba-
Siófokon.
kapjanak az utazni vágyók, ezért pél- laton északi és déli partja között. Idén
A szolgáltatások színvonalát is fej-
leszteni kívánjuk, igyekeztünk példá- dául májustól megújul a BAHART hon- május helyett már március 25-től 40
ul könnyebben értelmezhető kiadvá-
nyokat, tájékoztató anyagokat készíte- lapja, többek között egy új hajózási le- percenként járnak a kompok Szántód
ni a 2016-os évre. De említhetném azt
is, hogy idén már 5 hajóállomáson mű- hetőség kereső modul bevezetésével. és Tihany között.
ködnek a MÁV-val és Volán társasá-
gokkal közösen üzemeltetett utas tájé- - Mi a helyzet a díjakkal?
koztató, menetrend kijelző rendszerek.
- Az elmúlt 3 évben a Tár-
A nyártól minden hajón, valamint a
közforgalmi kikötőkben is igénybe ve- saság nem emelte a hajóje-
hető lesz az ingyenes WIFI szolgáltatás,
nem csak az utasoknak, de a kikötőkbe gyek árait. Idén a menetrendi
kilátogatóknak is. A Cég a legfrekven-
táltabb – Siófok-Balatonfüred-Tihany hajózás tekintetében az eddi-
– útvonalon modern utas tájékoztató
rendszert is telepít a hajókra, hogy ez- gi kilométer övezetek helyett
zel is növeljük utasaink komfortérze-
tét. a járatok sajátosságaihoz job-

- Ha jól tudom, némileg változik a ban igazodó díjzónákat veze-
menetrend is.
tünk be. Ez az útvonalak dön-
- Így van, 2016-ra – a tulajdonos ön-
kormányzatok tájékoztatása mellett – tő többségénél továbbra sem
kis mértékben átalakítottuk a menet-
rendünket. A járatok optimalizálása az okoz díjemelkedést, a maxi-
előző évek tapasztalatain, eredménye-
in és a felismert új utas-igényeken ala- mális jegyáremelkedés az idei Kollár József BAHART vezérigazgató
pult. A menetrendben történt kiigazí- évben nem haladja meg egyik
tásokat követően minden korábbi cél-
állomás továbbra is elérhető maradt, útvonal esetében sem a 100-200 Ft-os - Mikor fog elindulni a menetrendi
indokolt esetekben a napi járatok szá-
nagyságrendet! Figyelembe véve az em- személyszállítás?

lített többletszolgáltatásokat, úgy vé- - A szezon hagyományosan Nagy-

lem, hogy ez a mérték elhanyagolható szombaton indul, ebben az évben ez

a néhány érintett útvonalra szóló jegy március 26-ra esik. Ekkor veszi kezde-

vonatkozásában. tét a 170. balatoni hajózási szezon,

Fontos kiemelni azt is, hogy az új díj- amelyet idén a megújított Siófok Ka-

szabás kiküszöböl olyan anomáliákat, tamarán ünnepélyes vízre bocsátásá-

miszerint például eddig, aki Siófokról val ünnepel Társaságunk. A megújult

Tihanyba utazott, az ugyanannyiért te- hajót Rogán Antal miniszter úr adja át

hette meg ezt, mint aki csak Balaton- majd a forgalomnak, Witzmann Mi-

füredre váltott menetrendi jegyet, füg- hály országgyűlési képviselő úr és dr.

getlenül attól, hogy lényegesen többet Lengyel Róbert siófoki polgármester

utazott. Az új rendszer világosabb és úr társaságában.

igazságosabb, e mellett a későbbiekben

nagyban megkönnyíti az online jegyvá-

sárlás bevezetését, melyet 2017-től ter-

vez megvalósítani a Társaság.

Végül - de nem utolsó sorban - sze-
retném megemlíteni, hogy a jubile-
umi évfordulóhoz kapcsolódva szá-
mos további programmal és rendez-
vénnyel készül a Társaság, ilyen lesz
például a Nemzeti Regatta (www.
nemzetiregatta.hu), Magyarország Te-
lepüléseinek Vitorlás Fesztiválja, júni-
us 11-12-én.

Mindenkit nagy szeretettel várunk
programjainkon és hajóinkon!

3

Aktuális utár 2016. március

Utazás kiállítás 2016 A kiállításon önálló standdal kép-
Beindult a szezon viseltette magát a Magyar Olimpi-
ai Bizottság. A MOB vezetősége élő
Idén is több mint harmincötezren lá- tikai Koordinációs Központ a kiutazó egyenesben jelentkezett be Rio de
togattak ki a Hungexpo Budapesti Vásár- és a beutazó forgalom élénkítését cé- Janeiro-ból szombaton a kiállításra és a
központba, ahol immár 39. alkalommal lozza meg – tette hozzá. látogatók a négy nap alatt több olim-
piai bajnokkal és riói résztvevővel is ta-
rendezték meg az Utazás kiállítást. Az or- A kiállítás kulturális díszvendége az lálkozhattak.

szág legnagyobb turisztikai seregszemlé- idei olimpiai játékok házigazdája, Brazí- Az expo leglátogatottabb standjai
jén március 3-6. között 28 ország 399 kiál- lia volt. Pecly Moreira, Brazília magyaror- közé tartozott a Balaton régió szolgál-
lítója vett részt. A szakmai nap látogatott- szági nagykövete a megnyitón arról be- tatásait bemutató kiállítóhely, s ez azt
sága 20%-kal volt magasabb, mint az el- szélt, hogy a turizmus az egyik legfonto- jelzi, hogy a magyar tenger változatla-
múlt évben, és az utolsó napon is több lá- sabb gazdasági ágazat Brazíliában, ahol nul kiemelt helyen szerepel honfitársa-
togató érkezett a HUNGEXPO Vásárköz- idén a riói olimpiai játékokra több millió ink úti céljai között – s remélhetőleg
pontba, mint 2015-ben. látogatót várnak. Brazília standján és a nem csak a nyári időszakban. A jelenlé-
vő szakemberek az üzleti partnerekkel
kiállítás szín- folytatott tárgyalásaik során – s a saj-
padán szam- tó nagyfokú érdeklődését felhasználva
– arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó
ba táncosok mellett létrehozott infrastruktúra az
év bármely szakában alkalmas a ven-
és capoeira déglátásra. A Nyitott Balaton sikerei
pedig azt jelzik, hogy az aktív turizmus
„harcosok” hívei „vevők” a kínálatra. Fekete Tamás,
gondoskod- a Balatoni Regionális TDM Szövetség
tak a hangu- alelnöke a tóparti bringázást népsze-
latról. Nagy rűsítő torta felszeletelésekor elmond-
sikert arat- ta: idén május 1-13-ig tart a kedvezmé-
tak a hely- nyes akció. A programhoz számos vál-
ben készí- lalkozás – szálloda, étterem, cukrászda
tett auten- – csatlakozott: a balatoni települése-
ken pedig kétszázhúsz rendezvényen
Balaton, bringa-Leányvári Kriszta 140 szeletes tortáján tikus brazil gondoskodnak a vendégek szórakoz-
ételek. tatásáról. Hangsúlyozta: az expon való
közös megjelenés is azt hangsúlyozza,
A kiállítás megnyitóján Varga Mi- Az Utazás idei belföldi díszvendé- hogy a balatoni turizmus sikere az itt
hály nemzetgazdasági miniszter arról ge Budapest volt. A pénteki szakmai élők összefogásán, kreativitásán múlik.
beszélt, hogy a magyar turizmus a vi- nap a Budapest vendégül látja Ma-
lágban is az élen jár, teljesítménye nem- gyarországot című programmal kezdő- Az együttműködés, a partneri vi-
zetközileg kimagasló, minden fontos dött, melyen több előadó számolt be szonyok hivatalos szintre emelésének
mutatója javult 2015-ben, s az idegen- a fővárosban várható rövid- és hosszú első apostola Szalóky Jenő, Gyenesdiás
forgalom dinamikus fejlődése egyre távú fejlesztésekről. A további progra- korábbi polgármestere volt. Álláspont-
nagyobb mértékben járul hozzá a ma- mokon szó esett a hazai utazási irodák ja szerint a gyümölcs beérett, s ha ked-
vező lesz az időjárás, ebben az évben
gyar gazdaság növekedéséhez. Hozzá- aktuális kérdéseiről, fejlesztéseiről, és a is új rekordok születhetnek. Úgy látja:
tette: az ágazat rekordévet zárt, a bel- felhasználható marketing eszközökről. egyre bővül a szolgáltató kör, ám a ha-
földi turizmus is kiemelkedő évet tud- A központban a gasztro- és az egész- tékonyabb marketing tevékenység ér-
hat maga mögött. A szálláshelyeken a ségturizmus állt. dekében régiós szinten is elkelne az ál-
vendégszám meghaladta a tízmilliót, a lami segítség.
vendégéjszakák száma a huszonötmil- A megnyitó napján, az Utazás kiállítá-
liót, az összes bevétel pedig a három- son mutatkozott be az új Budapest-kár- Kollár József, a Balatoni Hajózási
százhatvanmilliárd forintot. tya is. Bán Teodóra, a Budapesti Feszti- Zrt. vezérigazgatója a cég tradicionális
vál és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyveze- és új szolgáltatásaira hívta fel a figyel-
Az idei Utazás kiállítás szakmai dísz- tője úgy fogalmazott, hogy a kártya egy- met. Mint mondta: a hajóflotta össze-
vendége Kína volt. Csang Li-csung, a fajta városkulcs, amely „útravaló ahhoz, tétele, a speciális igényeket is kielégítő

Kínai Turisztikai Hivatal főosztályve- hogy a belföldi látogató a legjobb szol-
zetője a megnyitón azt hangsúlyoz- gáltatásokhoz jusson hozzá kedvezmé-
ta, hogy a két ország közötti turiszti- nyes áron vagy akár ingyenesen egy éven
kai forgalom jelentősen megnőtt az el- keresztül.” A kártya megvásárlásával szá-
múlt években, Magyarország a kínai mos kedvezmény érhető el a Budapest-
turisták számára a régió egyik legfon- re látogatók számára, köztük kedvezmé-
tosabb úti céljává válik. A tavaly meg- nyes belépő a HUNGEXPO saját szerve-
alapított budapesti székhelyű Kína és zésű kiállításaira, a Budapesti Állatkertbe,
Kelet-Közép-Európa turisztikai kap- a Csodák Palotájába, a Trafóba, valamint
csolatainak fejlesztésért felelős Turisz- számos más kulturális eseményre.

4

2016. március utár Aktuális

ajánlatok tovább emelhetik a társaság resnek fel. A nyári rendezvények közül dúsított kirándulásokat Szemestől

iránti érdeklődést, a cég presztízsét. kiemelkedik a Latin strand fesztivál, a Szántódig, de várják a vendégeket a

A BAHART a menetrend szerinti jára- Retro Balaton, a Hal és petyek napok, kötcsei, szóládi és kőröshegyi pincék-

tok mellett huszonkét kikötőből indít a Rock Balaton és a negyedik alkalom- ben, éttermekben is. A nyári kínálatban

nosztalgia- és nagyobb létszámok be- mal megrendezésre kerülő harcsafesz- szerepel a Ki mit süt akció, a földvári-

fogadására is alkalmas rendezvény ha- tivál. ak találkozója, s természetesen idén is

jókat, gyorshajókat. Balatonföldváron az aktív turizmust érdemes lesz felkeresni a Kultkikötőt,

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park favorizálják, a kerékpárral közlekedők ahol a műfaji változatosság mellett a

munkatársaihoz is számtalan kérdés- számára kínálnak gasztro-élményekkel minőség is garantált.

sel fordultak az Utazás kiál- S aki a melegebb vizek-

lítás látogatói. A természeti re vágyik, Hévíz mellett fel-

látványosságok mellett a csa- keresheti a Balatontól mind-

ládi programok, a kiállítóhe- össze harmincöt kilométer-

lyek, a különböző túrák – kö- re lévő, somogyi dombok-

zöttük a barlangi látogatások kal övezett Igalt. A kisváros

– kerültek az érdeklődés fó- gyógyfürdőjének vize rend-

kuszába. kívül magas oldott ásványi

Az egységes balatoni stan- anyagot tartalmaz – immár

don több tóparti telepü- fél évszázada Európa legjobb-

lés szállás- és kulturális aján- jai között tartják számon. A

lataival is találkozhattunk. családias hangulatú létesít-

Zamárdiban a nagy feszti- mény természetesen nem

válok látványos programjai csak a gyógyulni vágyókat

mellett érdemes ellátogat- Az igali gyógyfürdő standja várja: gyermek- és úszóme-
ni a Szent Kristóf pincészet- dencék, szauna, óriáscsúszda

be, ahol a saját készítésű fi- gazdagítja a kínálatot.

nom borok kóstolgatása köz- Kissé elkalandozva a Bala-

ben kézművesek kiállítását is tontól - a Bringaexpo-t idén is

megtekinthetjük. az Utazás kiállítással egy idő-

Balatonfüreden lapunk ben rendezték meg, ám a leg-

megjelenése idején is tart a nagyobb hazai kerékpáros ki-

IV. tavaszi fesztivál: az ese- állítás most először valósult

mények között tallózva fel- meg a Hungexpo Zrt. szerve-

tétlenül kiemelendő a Ham- zésében. A Bringaexpo-ra je-

vas Béla Emlékünnepség, s a gyet vásárlók száma idén közel

perzsa kultúrkörhöz kapcso- duplájára nőtt a tavalyi évhez

lódó előadássorozat. képest. A két pavilont megtöl-

A nyári program kaval- tő rendezvényen a látogatók

kádból csak néhány ízelítőül: nemcsak megnézhették, ha-

autó szépségverseny, könyv- A nemzeti parkok standja nem a hatalmas tesztpályákon
bor-jazz fesztivál, Balatoni ki is próbálhatták a legújabb

hal-és borünnep, nemzetkö- kerékpárokat - óriási sikerrel és

zi gitárfesztivál, és a világ ma- érdeklődéssel. A négy nap alatt

gyarsága által is számon tar- számos bemutatót és versenyt

tott, immár 191. alkalommal nézhettek végig az érdeklődők

rendezendő Anna-bál. a magyar kerékpársport legki-

Fonyódot nem csupán emelkedőbb alakjainak rész-

páratlan természeti szépsé- vételével. Az idei Bringaexpo

gei miatt érdemes felkeres- egyik legnagyobb eredménye

ni: tizenegy strandja, külön- szakmai szempontból, hogy

leges kulturális és gasztronó- egy kerekasztal-beszélgetés

miai rendezvényei látványo- keretében, a kerékpározás fej-

san növelték a település von- lődése érdekében egy asztal-

zerejét. A város egyik attrak- hoz ültek a civil- és sportszer-

ciója a legendás piac, melyet vezetek, valamint a kereskede-

alkalmanként több ezren ke- Németh Zsolt, Szalóky Jenő, Biró Róbert és Gál Lajos lem képviselői.

5

Aktuális utár 2016. március

Biztatóak a balatoni idegenforgalom kilátásai

A várakozásokhoz képest jobban tel- Élénkül a belföldi kereslet, nő a SZÉP- ben megkezdett külföldi turisztikai vá-
jesített a balatoni turizmus a múlt év kártya forgalom, kedvező szerepet játsz- sárokon is tapasztalható volt a magyar-
utolsó negyedévében, ami egyrészt a hat a színes programkínálat és a média országi nyaralóhelyek iránti érdeklődés.
kedvező időjárásnak és a Nyitott Balaton hozzáállása, de „veszélyt jelenthet” az Erre egyébként a tóparti sátorvárosok -
késő őszi programjainak tulajdonítható év első négy hónapjában (is) a nemzet- köztük a fiatalok körében legnépszerűbb
- áll abban a szakmai tájékoztató anyag- közi politikai helyzet (migráció) alakulá- siófoki kemping - jelentős fejlesztésé-
ban, amelyet a veszprémi Pannon Egye- sa, a kedvezőtlen, sportolásra alkalmat- vel is készülődik a Balatontourist, amely
tem Gazdaságtudományi Kara Balato- lan enyhe tél, és a szegényes marketing. egyébként az első „csillagtetős szállodá-
ni Turisztikai Intézete (Batuki) tett közzé it” már április elején megnyitja.
- Biztatók az előfoglalások, a szállo-
februárban. Az üdülőrégió 84 helyi dön- daipar abban reményke- - Mért ne lehetnék optimista? Kedvező
téshozója, köztük önkormányzati-, szál- dik, hogy a biztonságos úti a gazdasági növekedés, nő a belfőldi ke-
lodaipari-, szakmai szövetségi- és civil- célnak számító Magyaror- reslet, biztonságos a Balaton, az ár-érték
szervezeti vezető véleményére alapozott szág, ezen belül a Balaton arány is csábító - válaszolta kérdésünkre
szociológia vizsgálatot összegező tanul- ez évben is szép számú kül- Bóka István, Füred polgármestere, a Ba-
mány ugyanakkor arra is kitér, hogy a földi vendégre számíthat laton Fejlesztési Tanács elnöke. Elmond-
2016. januárja és áprilisa közötti időszak- - mondta a Balatoni Futár- ta, Balatonfüreden idén két wellness- il-
ra vonatkozó elvárások némiképp vissza- nak a Magyar Szállodák és letve gyógyszálló nyílik, együttesen 6,5
fogottabbak, bár a megkérdezettek az Éttermek Szövetsége ba- milliárd forint beruházási költséggel, uni-
ilyenkor elváthatónál jobb vendégforga- latoni régiójának vezetője. ós támogatással.
lomra számítanak. Baldauf Csaba ugyanakkor
a gyenge rubel miatt to- A Nyitott Balaton honlapja 2016-ot
vábbra sem számít jelentős a Balatoni gasztronómia éveként emlí-
ti és arra hívja fel a tóparti vendéglátók
orosz turista érkezésére és mint több- figyelmét, hogy a borok mellett jelleg-
ször is kifejtette, attól is tart, hogy a ven- zetes balatoni ételekkel is kedveskedje-
déglátást sújtó magas áfa visszafogja az nek a turistáknak. Fekete Tamás, a Bala-
ágazatban kulcsszerepet játszó szálloda- toni Regionális Turisztikai Szövetség al-
ipar fejlődését. elnöke azt szeretné, ha minden balato-
ni település önkormányzata (összefogva
Derűlátó az idei turistaforgalommal a turisztikai szervezetekkel, szállodákkal,
kapcsolatban a Balatontourist vezérigaz- fizetővendéglátókkal) egy-egy, helyi ter-
gató-helyettese is. Székely Ferenc, a ti- mékekből összeállított gyümölcskosár-
zenhárom balatoni kempinget üzemel- ral várná az üdülőhelyre érkezőket.
tető cég első embere újságíróknak ar-
ról számolt be, hogy a már december- Gulyás J. Attila

Balaton Felvidék Neked

Készül a háromnyelvű, 450 oldalas útikönyv és programmagazin

A kiadványt nem nagyon lehet kate- dala folyamatosan aktív, számos prog- tén a Seini’s Golden Rail nevű helyen.
gorizálni, mert ilyen még nem jelent meg ramkínálattal. A facebook oldalon néha Godalmingban a The Star nevű
.... itthon biztosan nem! . játékok is vannak - érdekes nyeremé-
nyekkel. pubban ....
A kiadó célja, hogy az ide érkező tu- A lista tovább bővül: továbbra is ku-
risták – okos telefonjuk helyett – ezt a Az instargarm oldalon szép képek, a
könyvet lapozgassák, s megtalálják ben- youtube oldalon két kis videó található tatjuk és várjuk azon barátaink kilétét,
ne a gyógyszertártól kezdve a helyi bo- a kiadványról. jelentkezését, akik külföldön üzemeltet-
rászt, a keramikust és a házi tejet... nek valamilyen vállalkozást, és szeretné-
Mindent el lehet érni a Balaton Felvi- nek a Balaton-felvidéknek újabb rajon-
A kötet június elején jelenik meg, 30 dék Neked névvel. gókat, látogatókat szerezni.
000 példányban és nyolcvanöt település
adatait, programjait tartalmazza. Színes Jelenleg a kiadvány négy külföldi üz- Számukra megjelenési felületet és
hírek, olvasmányos információk teszik letben is megtalálható: tiszteletpéldányokat biztosítunk.
teljessé a kiadványt. Megtudhatjuk, kik
voltak a Kálok, hol található a Nivegy- Berlinben a Lola Was Here nevű ét- A kiadványba még bele lehet kerülni,
völgye, mit rejtenek a levendulák, s ho- teremben lapozgathatja az odalátogató jelentkezni a következő elérhetőségeken
gyan élt egy erdész 1960-ban Diszelben. vendég. lehet :

A kiadvány weboldala és facebook ol- Bristolban a The Eldon House Pubban Fehér Csilla
dicsekedhetnek a Balaton-felvidékkel. [email protected]

St Croix Christiansted Virginia szige- +36304596026

6

2016. március utár Aktuális

Jön a menyhal

A Balatonon való üzemi halászat ség polgármestere a civil szféra részéről ízben került sor menyhal telepítésre ala-
megszüntetése óra markánsan jelenik is fontos képviseletet lát el a horgászat pítványi költséggel. Pter Károly beszélt
meg a balatoni Halgazdálkodási Zrt. és ügyét illetően, 2013-tó tagja az említett arról, hogy ezt szeretnék folytatni, part-
a horgásztársadalom közös érdekeltsége. alapítvány kuratóriumának. Az aktuali- nerségben a halgazdálkodási céggel,
Az eredmények láttán élénkült, javult a tásokról szólva utalt arra, hogy a meny- vállalva továbbra is az önerős finanszí-
szakmai és a civil összefogás. hal rendkívül meggyérült a Balatonban, rozást. Támogatóként számítanak a la-
az utóbbi ötven évben szinte elvétve le- kosságra, kiemelten a horgászokra. A
Azonos utat járnak immár a Balaton hetett csak vele találkozni. Egyes kuta- személyi jövedelemadó 1 százalékának
halállományáért felelősök és a horgá- tói vélemények szerint eltűnését az an- felajánlása révén is várják a segítséget a
szok, az aktuális haltelepítési program golna akkori tömeges telepítése okoz- turizmusban érdekeltektől. A menyhal
helyi képviseleti körök jelenlétében ta. A menyhalak az azonos élettér igény hidegkedvelő életmódját tekintve a ta-
zajlik. A minap Vonyarcvashegyen ke- következtében szorultak ki. Tavaly első vaszi és az őszi-téli időszakban fogható
rült a tóba 11,1 tonna 3 nyaras ponty.
Ehhez jó technikai lehetőséget jól. Húsa ízletes, szálkamentes, az
adott a télen elkészült Vonyarc egyik legfinomabb édesvízi hal.
Marina Vitorláskikötő. A tele-
pítési munkánál jelen volt Péter Vonyarcvashegyen nagy akti-
Károly polgármester és Simon vitással működik a horgászegye-
Ferenc, az Aranyhíd Horgász- sület, a tevékenységhez megfe-
egyesület elnöke. lelő infrastruktúrával rendelkez-
nek: van csónakkikötő, pecalak,
A község vezetője a munka a partról való horgászathoz al-
kapcsán új kezdeményezésről is kalmas hely, szép környezetben.
beszélt. Elmondta: újjászervező- A kultúrtáj miliőjéhez sokat tett
dött a Balaton Halállományáért hozzá a megépült vitorláskikö-
Alapítvány, s komoly önerőt kez- tő. A halállomány növelését célzó
dett el mozgósítani azért, hogy szakmai gondoskodással együtt
a haltelepítés kiterjedjen a Bala- érvényesül immáron igazán a hor-
tonban őshonos menyhal állo- gászturizmus fejlődése.
mányának növelésére is. A köz-
Horányi Árpád

Orgonaalap alakult

Örömmel adjuk tudtul, hogy 2015. má- zök szűkössége, hiánya, valamint a képzett művész. Minden Kedves Érdeklődőt szere-
sodik felében döntés született a Veszprémi szakemberek hiánya szerepel. Ez az alap ezt tettel várunk!
Református Egyházmegye vezetőségének a hiányt is be kívánja tölteni.
részéről egy Orgonaalap létrehozásáról. Felajánlásaikat Isten előtti hálás szívvel
Az Orgonaalap (mint a Veszprémi Re- köszönjük a Veszprémi Református Egy-
Az Orgonaalap ötletgazdája Bánó Vero- formátus Egyházmegye) a Balaton tel- házmegye Pénztára 11748083-20012807
nika, a Balatonfüredi Református Egyház- jes északi és keleti partját felöleli Hévíztől számlaszámára. A közlemény rovatba kér-
község kántora. A kezdeményezést üdvö- Balatonvilágosig, északi határa pedig ki- jük feltüntetni az „Orgonaalap” szót!
zölte és támogatja Főtiszteletű Steinbach sebb-nagyobb eltérésekkel a 8-as főutat
József Püspök Úr, Nagytiszteletű Császár szegélyező településekig terjed. Az orgonaalap további működéséről
Attila Esperes Úr, és szakmailag támogatja és kapcsolódó koncertekről, konfe-
Pálúr János orgonaművész-kántor. Kitűztük a hálaadó istentisz- renciákról, rendezvényekről to-
telettel egybekötött nyitó- vábbi tájékoztatást kaphat-
Az orgonaalap célja a Veszprémi Refor- koncert időpontját és hely- nak jelen újság későbbi szá-
mátus Egyházmegye orgonáinak, hangsze- színét is: a Szentgáli Refor- maiban, a Veszprémi Refor-
reinek karbantartása, gondozása, konzer- mátus Templom ad otthont mátus Egyházmegye hon-
válása, restaurálása, illetve esetleges bőví- ezen ünnepi alkalomnak lapján, az egyházmegyei
tése. 2016. április 28-án, csütörtök ének-zeneügyi körlevelekben,
délután 17 órakor. Szolgál Fő- valamint a 8175 Balatonfűzfő,
Tény, hogy a hatályos műemléki és mú- tiszteletű Steinbach József Püs- Zrínyi utca 20. postacímen,
zeumi jogszabályok ellenére folytatódik a pök Úr, Nagytiszteletű Császár a [email protected]
hangszerkincs pusztulása. Számos orgona Attila Esperes Úr, Nagytiszte- ímélcímen, és a 20/292-69-26-
rendszeres karbantartás hiányában sem- letű Kovács Botond Árpád os telefonszámon.
misül meg. Az okok közt egyrészt az ér- házigazda lelkipásztor, va- Bánó Veronika
tékek felismerésének hiánya, az erőszakos lamint Pálúr János orgona- Varga Áron
modernizáló szemlélet, az anyagi eszkö-

7

Aktuális utár 2016. március

Szervezeti átalakítás a DRV Zrt.-nél

2016. február 19-én Siófokon, a DRV kázni lehet. A több mint kétezer dolgozó, nek a karbantartási költségei magasak. To-
vább nehezíti a helyzetet a nagyszámú sze-
Zrt. központban tartott sajtótájékozta- valamint a mintegy négyszáz település la- zonális felhasználó, valamint a rendszertele-
nül vagy egyáltalán nem fizető vízfelhaszná-
tót Volencsik Zsolt, a Dunántúli Regioná- kosságának ellátása nem kis feladat, de az lók is, akik jelentős hiányt okoznak a gazdál-
kodás során.
lis Vízmű Zrt. vezérigazgatója a társasá- érdek közös: a biztonságos ivóvíz- és szenny-
Volencsik Zsolt szerint mindenképpen
got érintő szervezeti átalakulásról, amely- víz ellátás. Mindezek figyelembe vételével szükséges a párhuzamosságok megszünte-
tése, az összevonások utáni hatékonyabb
ről korábban többször és több helyszínen kezdeményeztek ágazati szintű tárgyaláso- működtetés. A DRV speciális szervezeti mű-
ködése, valamint a fennálló nehézségek mi-
is jelentek már meg nem teljesen pontos kat, melyeken a vizes ágazat egésze áll majd att kidolgozásra került egy, a hatékonyságot,
a haladást és az operativitást elősegítő prog-
információk. ki a vízi közmű szolgáltatóknál tervezett lét- ram, amely röviden a H2O nevet viseli. Az új
program lényege, hogy a gazdálkodás fenn-
számleépítések ellen.) tarthatatlanságát megszüntetve, a szervezet
átvizsgálása után egy olyan rendszert tudja-
A vezérigazgató a sajtó- nak működtetni, amely hosszú távon képes
megtartani munkavállalóit, és képes a fel-
tájékoztatón kiemelte: ami- adatait a legjobb minőségben, maradéktala-
nul ellátni. Átvizsgálják a külsős és alvállalko-
kor tavaly októberben át- zói szerződéseket, amitől 2016-ban 373 mil-
lió forintos megtakarítást várnak. Csökken-
vette a cég irányítását, a tik a vezetői juttatásokat, a vezérigazgató
például külön kérte a nemzeti vagyonkeze-
DRV Zrt. már nehéz anya- lőtől: amennyiben lehetséges, ne emelked-
jék az ő fizetése (az állami tulajdonú vállala-
gi helyzetben volt. Éppen tok vezetői esetében a bérplafont nemrég
emelték kettőről ötmillió forintra). Válto-
ezért rögtön megszületett zás-menedzsment irodát nyitnak, ahol vár-
ják a munkavállalók kérdéseit. Megvizsgálják
az az igény, hogy ezt a hely- a szezonális munkarend bevezetésének le-
hetőségét, s munkavállalóikat ezentúl folya-
zetet rendezni kell, kollégá- matosan tájékoztatják interneten, emailben
és faliújságon is, többek között az átalakítás
inak hosszú távon is stabil menetéről. Az aktuális tudnivalókat a vezér-
igazgató a sajtótájékoztató előtt mondta el
munkahelyet kell biztosíta- kollégáinak videóüzenet formájában.

ni, miközben a fogyasztók- Kép és szöveg: Gyarmati László

Volencsik Zsolt vezérigazgató nak is kiváló minőségű szol-
gáltatást kell nyújtani.

A tájékoztató a dolgok „helyretétele” ér- A vezérigazgató felhívta a figyelmet a cé-

dekében született, bár a jelenlévő újságírók get érintő nehézségekre, illetve hangsúlyoz-

az egyik legfontosabb kérdésben – hogy ta, hogy a DRV egy speciális helyzetben lévő

mégis mekkora létszámleépítés várható – víziközmű-szolgáltató, hiszen hozzájuk tar-

csak homályos utalásokat kaptak. Ami bi- tozik a legnagyobb szolgáltatási terület, va-

zonyos: a DRV Zrt.-t is elérte a racionalizálás lamint övéké a leghosszabb csővezeték há-

szele, s megtakarításra, leépítésre minden- lózat is. Mindezek mellett problémát jelent

képpen szükség lesz. A vezérigazgató sze- az is, hogy a szervezet jelenleg ugyan olyan

rint a cégtől eddig hatvan főt bocsátottak működési modell alapján tevékenykedik,

el, s folyamatban van a szervezet átalakítása, mint az ország többi víziközmű-szolgáltató-

amely további munkavállalókról derítheti ki, ja, miközben a DRV-nek speciális feladatok-

hogy „feleslegesek”. kal is szembe kell néznie. A csőhálózat el-

Kérdésre válaszolva Volencsik Zsolt el- öregedett, elmaradtak a felújítások, ráadá-

mondta: a szakszervezettel egyetértettek sul a hálózat kapacitása a korábbi igények-

abban, hogy a DRV hosszú távon is ered- hez lett igazítva, amelynek jelenleg csak tö-

ményes, biztonságos működése érdekében redéke van kihasználva, mindeközben en-

szükségszerű a szervezet átalakítása.

(Belső információnk szerint a szakszer-

vezet valóban egyetértett a vezetői szintek

csökkentésével, a párhuzamosság felszá-

molásával. Pintér Lajos szakszervezeti veze-

tő szerint a szervezet átalakítása utáni lét-

szám optimalizálása létszámstop bevezeté-

sével is megvalósítható, ezért is tiltakoztak

a létszámleépítés módja ellen, mely a szol-

gáltatás biztonságát veszélyeztetheti. Jelez-

te ugyanakkor, hogy a túlzott állami elvoná-

sok (rezsicsökkentés, közműadó, stb.) miatt

kódolva van az állami kompenzáció szük-

ségessége, melynek mértékét helyi költség-

csökkentő intézkedésekkel csak kozmeti-

8

2016. március utár Aktuális

Zamárdi: befejezés előtt a városközpont rekonstrukciója

Az elmúlt évben min- rehabilitációjára, átépí-
den korábbinál jelentő-
sebb összeget, a költség- tésére egyébként száz-
vetés több mint egyhar-
madát – négyszázhúsz- tízmillió forintot különí-
millió forintot – fordít-
hatott a zamárdi önkor- tettünk el.
mányzat fejlesztések-
re. A beruházások idén Csákovics Gyulától
folytatódnak, ezek közül
az egyik legjelentősebb megtudhattuk azt is,
a városházát körülöle-
lő zöldövezet és parko- hogy a zamárdi ingat-
ló kialakítása - mondta
el Csákovics Gyula pol- lantulajdonosok kezde-
gármester.
ményezésére módosítot-
A déli vasút felújítása
kedvező lehetőséget nyújtott a köz- ták a legnagyobb töme-
lekedés korszerűsítésére, a főút és a
sínpár által kettészelt településrészek geket vonzó rendezvé-
egységesítésére.
nyek időpontját. Az Eu-
A vasúti rekonstrukciónak köszön-
hetően létrejött egy olyan tengely, rópa szerte számon tar-
amely évtizedes gondokat oldott
tott BalatonSound, va-

Fotó: Gyarmati László lamint a turisztikai sze-

zont záró, egy időben

rendezendő B.my Lake

meg, s egyben lehetőséget nyújtott és Strandfesztivál közötti két hónap-

arra is, hogy részben új funkciót ad- ban nem lesz „zajos” program. A vá-

junk a vasútállomás és a polgármeste- ros iránt érdeklődőknek azonban ér-

ri hivatal környezetének. Ősszel elké- demes figyelemmel kísérni más kul-

szült már a parkoló, a közösségi pihe- turális eseményeket, többek között a

nőhely és az őstermelői piac átadásá- Filmzene- és Roséfesztivált is.

ra pedig tavasszal kerül sor. E terület Süli

Kalandozz Bercivel a Bakony és Balaton vidékén!

se után egy Bercis bögrét vagy kula- véttól már a helyi Tourinform irodák-
csot kapnak, aki pedig mind a 10 pe- ban, szállás- és látogatóhelyeken várja a
cséttel büszkélkedhet, Bercis póló- kis kalandorokat.
ban kalandozhat tovább.
Gyere el, és éld át a kalandokat Berci-
A Bakony és Balaton vidékén, a fog- vel a vidám hangulatú utazás során! Szí-
lalkoztató füzet feladatait megoldva mi nezz, gondolkodj, játssz, és közben is-
is a történet részévé válunk. A Találd merd meg a Bakony és Balaton vidéké-
meg utad Bercivel! című kiadvány Hús- nek csodáit! Nem fogod tudni letenni!

Izgalmas foglalkoztató füzettel és Találd meg utad!
szeretnivaló kabalafigurával rukkolt
elő a Bakony és Balaton térsége. A www.bakony-balaton.hu
helyes kis kabalafigura, Sün Berci ka-
landos barangolásáról szóló, kedves
anekdotákkal és érdekes feladatokkal
színesített kiadványt örömmel forgat-
ják majd a kicsik.

Az Utazás Kiállításon debütált kiad-
vány kifejezetten gyermekek számára
készült, de az egész család örömét lel-
heti benne a megfejtések kutatása köz-
ben. Bercivel kalandozva játékos mó-
don tárul fel előttünk a vidék számos
érdekessége, látnivalója.

A kalandok során a kicsik pecséte-
ket gyűjthetnek, ami nem marad ju-
talom nélkül. Öt pecsét megszerzé-

9

Aktuális utár 2016. március

Alsóörs földtani kincsei: 2016-ban az Év Földtani
Értéke a Bakony-Balaton UNESCO Geoparkban

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park za meg a település- és tájképet. Alsóörsön geopark szakemberei. Április 4-én Korbély
Igazgatóság (BfNPI), mint a Bakony–Ba- számos szép épület, kerítés és támfal di- Barnabás, a Bakony–Balaton Geopark
laton UNESCO Geopark irányító szer- cséri a kőbányászok, kőfaragók (ritzerek) Csoport vezetője tart előadást Alsóör-
vezete 2013 óta minden évben e cím fáradságos munkáját, újabban pedig nyári sön a geoparkról, illetve a környék földta-
adományozásával hívja fel a figyelmet alkotótáborokban „keltik életre” ezt a jól ni értékeiről. Áprilisban a Föld Napja alkal-
egy-egy, földtani szempontból kiemel- faragható kőzetet. Felszínre bukkannak mából játékos, terepi geonapot szervez-
kedően érdekes területre, ahol a földta- itt a Balaton-felvidék legidősebb kőzetei nek iskolások részére. Május 8-án a Nyi-
ni természetvédelem, a bemutatás vagy (agyagpala, porfiroid) is, amelyek a déli fél- tott Balaton rendezvénysorozat keretei
a környezeti nevelés szempontjából pél- tekén több mint 400 millió éve hullámzó között, június 4-én az Európai Geoparkok
daértékű összefogás valósult meg. tengerek, vulkánkitörések emlékeit hor- Hetén vezet geotúrát Alsóörsre az igazga-
dozzák. Geológiai értelemben tehát Alsó- tóság egy-egy geotúra-vezetője, Sárdy Ju-
A szervezet ezzel is szeretné előse- örs a Balaton-felvidék „idősebb arcát” mu- lianna és Pardi Melinda. A júliusi Művé-
gíteni, hogy a geopark helyi közösségei tatja, de az itt élő – megfáradtnak egyál- szetek Völgye Fesztiválon (Kapolcs), illet-
valóban magukénak érezzék a települé- talán nem tűnő, aktív – közösség a jelek ve a novemberi Földtudományos Forga-
sük közelében fellelhető földtani kincse- szerint gondos és büszke örököse ennek tagon (Budapest) az Év Földtani Értékéről
ket, és az igazgatósággal karöltve tegye- az ősi világnak. tölthet ki geototót a mindig nagyszámú
nek is azért, hogy ezek az értékek min- érdeklődő, a kitöltők között pedig értékes
denki számára megközelíthetők, bemu- Alsóörs önkormányzata támogatásával nyereményeket sorsolnak ki.
tathatók legyenek. Egy szépen kitisztí- és a BfNPI szakmai segítségével 2015-ben
tott, folyamatosan karbantartott, kö- a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi
zérthető tájékoztató táblákkal bemuta- Egyesület a Csere-hegyen található, mára
tott egykori bányaudvar, földtani feltá- elhanyagolt Vöröskő-bánya tanséta meg-
rás vagy más földtudományi érték így újítását kezdte el. A munkát a Földműve-
akár iskolások, családok élményszerű is- lésügyi Minisztérium Zöld Forrás pályá-
meretszerzését is segítheti és a környék zatának támogatásával, a „Gaia-tábor” el-
geoturisztikai kínálatát is bővítheti. kötelezett önkénteseinek bevonásával vé-
gezték el. Az információs táblák felújítását
A település és környéke gazdag föld- idén tavasszal fejezi be az egyesület.
tani értékekben: a félsivatagos környe-
zetben, ősi folyók mentén nagyjából 260 A kirándulóhelyként is figyelmünk-
millió éve lerakódott üledékekből képző- re érdemes földtani értékeket 2016-ban
dött vörös homokkő alapvetően határoz- változatos programokkal mutatják be a

Várhatóan a nyár folyamán az Euró-
pai és a Globális Geopark Hálózat külföl-
di szakemberei is ellátogatnak a helyszínre,
mivel a Bakony–Balaton UNESCO Globális
Geopark négy évente esedékes újraértéke-
lésére idén kerül sor.

Bakony–Balaton Geopark: jóval több,
mint csupán földtani csodaország…

www.geopark.hu
facebook.com/Bakony.Balaton.Geopark

10

2016. március utár Települések

Megyei bajnok lett a matekversenyen

A Zrínyi Ilona matematikaverseny a tott kiemelkedő eredményükkel értek végén lesz az országos verseny Kecs-
legjelentősebb egyéni szaktárgyi meg- el sikert. A Balatonalmádiban élő és a keméten, de ezen nem tud részt ven-
mérettetés a másodiktól a tizenkette- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium- ni, mert akkor éppen az Egyesült Álla-
dik évfolyamosok számára. Rothweil ban tanuló Rothweil Anna a végzős ta- mokban tartózkodik.
Anna a balatonalmádi Magyar-Angol nulók között az első helyezést szerez-
Tannyelvű Gimnázium végzős tanuló- te meg. Nem titkolta: számított arra, Szendi Péter
ja megyei első helyezett lett. A kecske- hogy megnyeri a versenyt, hiszen ta-
méti országos versenyen azonban nem valy a második helyen végzett.
indul, mert épp az Egyesült Államok-
ban tartózkodik. Anna idén érettségizik, az Egyesült
Államokban szeretne továbbtanulni.
Huszonhetedik alkalommal rendez- Amennyiben ez nem jön össze, akkor
te meg a kecskeméti Matematikában bízik abban, hogy a Pázmány Péter Ka-
Tehetséges Gyermekekért Alapítvány tolikus Egyetem bionika vagy a Buda-
a Zrínyi Ilona matematika versenyt. pesti Corvinus Egyetem emberi erőfor-
Az első fordulóban több mint 67 ezer rások szakára felvételt nyer. A tehetsé-
diák vett részt. Az indulók között több ges diáktól nem áll messze egyébként
mint 16 ezren határon túli diákok vol- Amerika, hiszen mindössze kétéves
tak. Veszprém megyében hét város volt, amikor szülei kiköltöztek New Jer-
tíz iskolájában rendezték meg a me- seybe, ahol négy évig éltek. Az, hogy
gyei fordulót, 1303 résztvevővel. Leg- megnyerte a megyei matematika ver-
többjük az egyéni versenyben ért el senyt, Várkuti Attila felkészítő taná-
kimagasló eredményt, de voltak köz- rának és Mód Rudolfnak köszönhető,
tük olyanok is, akik csapatban nyúj- aki különórákat tartott neki. Március

Alsóörs, a vállalkozásbarát település

Teljes egyetértésben fogadta el Al- nak is, a rászorultak pedig érezzék: a Az infrastruktúra javítása ugyan
sóörs önkormányzata a közelmúltban helyi közösség figyel rájuk, számíthat- változatlanul elsőbbséget élvez, de a
a település költségvetését, s a képvi- nak támogatásukra. kulturális beruházásokról sem mon-
selők megállapították: takarékos, ki- dunk le. Megkezdjük az amfiteát-
egyensúlyozott és előremutató a bü- - Éves költségvetésünkben negyven- rum teljes átalakítását, amely a jövő-
dzsé. Az elmúlt évhez viszonyítva a fő- millió forintot tartalékolunk az elő- ben nem csak a Pannon Várszínház
összeg ugyan háromszázmillió forint- re nem látható kiadásokra, illetve pá- előadásainak helyszíne lesz – csalá-
tal kevesebbet mutat, ám 2015-ben a lyázati önrészre. Optimisták vagyunk di ökocentrumként is funkcionálhat a
pályázati támogatásoknak köszönhe- e téren, bízunk az eredményes kandi- jövőben.
tően lendült egymilliárd forint közelé- dálásokban. A mérce magas, hiszen
be a mérleg. 2015-ben jelentős fejlesztéseket tudtunk Folytatódnak a magántőkés beru-
megvalósítani. Átadtuk az új polgár- házások is: hamarosan birtokba ve-
Hebling Zsolt polgármester el- mesteri hivatalt – a művelődési házhoz hetik a vitorlások a most kialakítás-
mondta, hogy ebben az évben hasonló épített közintézmény közel négyszáz ra kerülő kikötőhelyeket, s e fejlesz-
sikerekre vágynak az alsóörsi polgárok, négyzetméteres hasznos területe, illetve tésnek köszönhetően gyönyörű pano-
a testület pedig abban bízik, hogy is- az irodák berendezése százhúszmillió rámát kínáló sétautak nyílnak meg a
mét eredményesen szerepelnek a me- forintba került. Parkolót, járdákat, uta- parton. A korábbi Európa camping-
gyei és uniós pályázatokon. S hogy mi- kat építettünk, bővítettük a közvilágí- ben – új nevén Pelso – is nagy válto-
lyen elképzelések, feladatok mozgatják tást, az iskolát, óvodát és a művelődési zások várhatók: a nyárra kétszáz mo-
a testületet? A büdzsé részletes elem- házat napelemekkel láttuk el, négymil- bil házat telepítenek, de folytatják a
zése természetesen választ ad e kér- lió forintból pedig bővítettük a térfigye- tradicionális rendezvények – Harley
désre. A költségvetésben nyolcvanmil- lő rendszert. Területeket vásároltunk, il- Davidson motoros találkozó, sörolim-
lió forint feletti felhalmozási, fejlesz- letve elkészült a strandon a pihenőház. pia – szervezését is. Itt tizenhatezer
tési célú beruházást terveznek, az in- négyzetméteren az önkormányzat is
tézményeket a már megszokott, ma- Idei terveink, beruházásaink között tulajdonos, így a további fejlesztések-
gas szinten kívánják működtetni. Az kiemelt helyen szerepel a csapadék- ben, a pályázati részvételekben, s re-
önkormányzat további deklarált célja, víz elvezetés megoldása, a Veszprém mélhetőleg a közös sikerekben egy-
hogy maximálisan eleget tegyen a kö- – Felsőörs – Alsóörs közötti kerékpár- aránt érintettek vagyunk.
telező és az önként vállalt feladatok- út építése. Mindkét beruházáshoz pá-
lyázati pénzek szükségesek. Süli Ferenc

11

Települések utár 2016. március

A természet nevel, tanít és gyönyörködtet

Érdekes, és minden bizonnyal Kürtőskalács sütés vények szárításával és feldolgo-
követendő programba fogtak a zásával kerülhetnek közelebbi is-
reziek: turistaházukban erdei is- Íjászkodás meretségbe, de megtanulhatják
kola programokat indítanak. vékenység sajátosságairól, szabályairól a fűszer- és gyógynövénykert ki-
tanulhatnak a fiatalok. alakításának fortélyait is. Ugyan-
A Keszthelytől rövid buszo- ez vonatkozik a zöldségfélék,
zással elérhető települést hamar Maradandó élmény lehet a kenyérsütés -fajták, termesztési igényeik, ve-
meg lehet szeretni szép fekvése, teljes folyamatának megismerése. tésük, palántázásuk, felhaszná-
programjai, s nem utolsó sorban lási, és elkészítési módjuk megis-
vára miatt. Ezekre építi kínálatát Egyre többen ismerik fel a gyógy és fű- mertetésére is.
a Laky Demeter Turistaház (Pe- szernövények szerepét, azok egészségmeg-
tőfi u.44.), mely családokat, ki- őrző hatását. Az érdeklődők egy gyógynö- A falu és környéke alkalmas
sebb csoportokat lát el magas vénytúra során gyűjtéssel, majd a gyógynö- arra is, hogy a helytörténet, az
színvonalon, s a nagy átlagnál építészet, a legendák témakör-
kedvezőbb árakon. ben is kipróbálhassák magukat
a fiatalok. Elég, ha a Gyöngyösi
Idén már a fiatalokat, az isko- csárdára gondolunk…
lásokat (általános iskolák 3-4. és
5-8. osztályait) is „célba” vették. Az ügyesebb kezűek számá-
Számukra szeptembertől júliusig ra ajánlható a nemezelés, az íjké-
nyitottak a szépen felszerelt szo- szítés, a népi gyermekjátékok el-
bák, kiszolgáló helyiségek és a rit- készítése.
kaságszámba menő kert. A ter-
mészetismereti témakör (szak- Az edzettebbek barlang-
vezetéssel) kalandozást biztosít túrára is indulhatnak szak-
a Keszthelyi-hegységben, mely- avatott vezető kíséretében.
nek során a községtől a várig sé-
tálhatnak a tanösvényen. Megis- Népszerűek lehetnek a
merhetik a Meleg-hegy élővilá- Reziből induló hosszabb progra-
gát, a gyógyító növények világát, mok is: Balatoni madárvilág (Fe-
végül a várnál szalonnasütéssel nékpuszta), Hévíz, Gyenesdiás
pihenhetik ki a nap fáradalmait. (Természet Háza), Festetics Ál-
latpark (Keszthely) stb.
Az „Élj Ökosan!” program a fenntartha- Mi sem kell más egy gyerekcsoportnak,
tó fejlődésre épít: miképpen lehetünk har- mint egy kalandos éjszakai túra, melyet térí-
móniában a természettel, hogyan használ- tésmentesen biztosítanak számos program
hatók a megújuló energiaforrások stb. kiegészítéséül.
A lehetőségekről bővebben a turistaház
A „Gazdálkodjunk természetesen, él-
jünk egészségesen” elnevezésű témakör- honlapján:
ben a turistaház tankertjében a kerti te- www.rezi.hu vagy a szallas.rezi.hu

Zatkalik

Balatonszentgyörgy: kiegyensúlyozott gazdálkodás

A település 2016-os költségvetésében - Az idei év egyik legjelentősebb kiadá- latonszentgyörgyre, hiszen még tavaly év
főösszegként feltüntetett négyszázmil- sa egy, a község közepén álló, kissé elha- végén is - saját forrásból - negyvenmil-
lió forint nem tartalmaz pályázati forrást nyagolt ingatlan megvásárlása volt: erre lió forintot tudtunk fejlesztésre fordítani.
- ez a tétel kizárólag tervezhető állami harmincötmillió forintot fordítottunk. A Változatlanul kedvező pénzügyi helyzet-
támogatásból, illetve az önkormányzat funkciójáról még nem döntöttünk - rak- ben vagyunk, mert a korábbi évek meg-
adóbevételeiből áll. Farkas László Nán- tározás, esetleg ipari tevékenység egy- takarításaiból, illetve az ingatlan értéke-
dor polgármester elmondta: a kiadáso- aránt számításba jöhet, de egy igazi fa- sítésből származó bevételeink még az ön-
kat is ehhez mérten szabták – elsődle- luközpont kialakítása is elképzelhető itt. kormányzat számláját hizlalják.
gesen a kötelező feladatok és az önkén- Pályázati forrásból kívánjuk felújítani,
tesen vállalt teendők költségei tartoznak és a leendő funkcióra alkalmassá tenni. A polgármestertől megtudhattuk azt
ebbe a kategóriába, s jellemzően olyan Fontos tétel kiadásaink között az egye- is, hogy a vasútállomás patinás épületé-
célokat szolgálnak, melyek hosszú évek sületek támogatása, az utak, közintéz- nek felújítása hamarosan befejeződik, s a
óta beépültek Szentgyörgy közéletébe, s mények, közterületek karbantartása. Ki- néhány hetes műszaki átadás után átad-
aktuális költségvetésébe. egyensúlyozott gazdálkodás jellemző Ba- ják a forgalomnak, az utazóközönségnek.

SF

12

2016. március utár Települések

A tradíciók éltetnek

Borrendek részvételével lett színe- tonfüred-Csopaki Borvidék elnöke, a találkozó. A rendezvényen az alsó-
sebb a XVI. térségi szőlész-borász talál-
kozó, melynek ezúttal is Alsóörs adott Varga Zoltán köszöntötte a borászo- örsi tradíciókat ápoló Sirály Nyugdí-
otthont, ezzel is tisztelegve a telepü-
lés neves szülötte, Fábián József előtt. A kat és szőlősgazdákat. Emléklapot ve- jas Egyesület dalköre lépett fel.
február közepi program ünnepi szónoka
nagytiszteletű Kálmán Csaba református hetett át kiemelkedő borászati tevé- Zatkalik A.
lelkipásztor volt. A fórumon bemutatko-
zott az Etyek-Budai Borvidék is. kenységéért

A szőlész-borász találkozó épp- Lőrincz József,
úgy hagyomány Alsóörsön, mint a
kulturális rendezvények nagy része Fernenczy
– mondta lapunknak Hebling Zsolt,
a település polgármestere. Hozzá- Gábor, Jákói
tette: ezek a hagyományok éltetik
mindannyiukat, s továbbra is szán- Sándor és
dékukban áll ezek ápolása. Szólt ar-
ról is, hogy ennek jegyében készül- Schweiger Re-
nek Eötvös Károly (1842-1916) halá-
lának centenáriumi ünnepségére. zső.

A művelődési ház előtti beszédé- A találkozón
ben Kálmán Csaba vázolta föl Fábián
József esperes munkásságát. Utalt az részt vett a
1805-ben megjelent szőlészettel és
borászattal foglalkozó tudományos Vörösberényi
publikációjára, majd a Lichtneckert
András szerkesztésében 2009-ben is- Fábián József
mét kiadott 1820-as „A mezei gazda-
ság tudományának rövid summája” Kertbarát Kör
kiadványára.
és a Kelet-Ba-
A folytatásban a megemlékezők meg-
koszorúzták az Eötvös Károly Művelő- latoni Borrend
dési Ház falán elhelyezett Fábián-emlék-
táblát. is.

Ezután a színházteremben a Bala- Nagy ér- Kóstolóra várva... Ünnepi beszédet Kálmán
deklődés Csaba lelkész mondott
övezte az

E t y e k- B u d a i

Borvidékről a

Tátrai Pincé-

szet bemutat-

kozását Tátrai

Tibor prezen-

tálásában. Az

előadást kö-

vetően kötet-

len beszélge-

téssel és bor-

kóstolóval A borrendi tagok is színesítették a programot
folytatódott

Több pénzből gazdálkodhatnak Felsőörsön

Elfogadta a képviselő-testület az vezése és a nagycsoport akusztikus rendszert, melynek célja a fenntartha-
idei költségvetést, mely az elmúlt év- állmennyezetének kiépítése is meg- tóságra nevelés, az óvodás gyermekek
hez képest közel 13 százalékos nö- történhet. környezettudatos szemléletének, gon-
vekedést mutat. Ebben az évben 353 dolkodásának megalapozása, alakítása
millió 110 ezer forintból gazdálkod- Szintén az óvodával kapcsolatos hír, a mindennapi tevékenységek és a ter-
hat a település. Ennek az egyik oka, hogy a felsőörsi intézmény „Zöld Óvo- mészetben végzett foglalkozások, ki-
hogy tavaly év végén 28 millió forin- da” címet kapott. A Földművelésügyi rándulások során.
tos belügyminisztériumi támogatás- Minisztérium és az Emberi Erőforrások
hoz jutottak. Ebből az összegből az Minisztériuma fontosnak tartja, hogy A „Zöld Óvoda” cím a hároméves
óvoda tetőszerkezetét kívánják felújí- az óvodás korosztály élményekre és ta- periódus végén újabb pályázat út-
tani. Mára a tető héjazata, az ehhez pasztalatokra építő, tevékenységorien- ján ismét megszerezhető. A címet
kapcsolódó esővíz levezető rendszer, tált környezeti nevelésben részesüljön. harmadszor elnyerő sikeres pályá-
a villámhárító-rendszer és a nyílászá- Ezért feladatának tartotta, hogy a ha- zók „Örökös Zöld Óvoda” címet kap-
rók annyira elavultak, hogy cseréjük zai óvodákban történő fenntartható- nak, mely visszavonásig érvényes. A
szükségessé vált. Ezek mellett az épü- ságra nevelés gyakorlati megvalósítá- felsőörsi intézmény először pályázott
let vizesedő, északi falának dréncsö- sát minél szélesebb körben elterjessze. sikeresen erre a címre.
Megalkotta a „Zöld Óvoda” minősítési
Szendi Péter

13

Települések utár 2016. március

Egy szálloda születésnapjára

Jubileumi jegyben tartott évérté- dégeiket mindig tökéletes elégedett- kezdete - mondta az igazgató. - Talál-
kelő-évindító partneri találkozót Hé- ségre tudják kiszolgálni. Mindez ala- kozónk célja a köszönet, s egyben ki-
vízen a Danubius Hotels. A Healt Spa pozza meg a közös eredményeket, a fejezése annak, hogy a partneri kör
Resort Hévíz szállodaépület (eredeti fejlesztési igények teljesíthetőségét a munkájára továbbra is számítunk.
nevén Hotel Thermal) 40 éves műkö- szükséges források biztosításával, s a
dését ünnepelik idén. befektetések megtérülését. Szólt arról is, milyen jelentős beru-
házások kísérték a 40 évet, ami ugyan-
Mácsai Péter, a fürdővárosi szál- - Mai rendezvényünk a ház 40 éves csak fontos záloga annak, hogy a szálló
ló igazgatója rendhagyó módon jel- születésnapi ünnepségsorozatának mindig élen tud járni a korszerű, minő-
lemezte az elmúlt év ven-
dégforgalmát: ségi szolgáltatásaival. Ven-
dégeiket idén a jubileum je-
- 14884 kg paradicsom, gyében készült szimbolikus
4204,4 kg sajt, 6305 kg te- ajándékkal fogadják, mé-
héntúró, 5628,6 kg császár- diaprogramokkal is tesznek
szalonna, 54240 kg gyógy- visszatekintést a forgalom
iszap… - sorolta a vendége- alakulásának és a fejleszté-
ik kiszolgálásának „recept- sek jellemzőinek mérföld-
jét”. köveire, július elején a törzs-
vendégek széles körének
A direktor hangsúlyoz- társaságában tartják meg a
ta: a beszállítók részesei a születésnapot.
hosszú idő alatt elért sike-
reknek, annak, hogy ven- H. Á.

Ha kimegyünk a hévízi piacra től látványos forgalomnövekedést hozott.
Öt éve működik Hévízen a termelői piac, va hagyomány, s az ünneplésre nem csak Az árusítási lehetőség megélhetést biztosít
melynek nem csak a kereskedelmi ellátás- az évfordulók adnak okot, az mérföldköve- sok helybelinek, de nagyobb térségből is ér-
ban van szerepe. A fürdőváros miliőjéhez ket is jelez, évről évre történő fejlődés men- keztek a rangos vásári helyeken ismert kéz-
illő vásárplacc a hangulatával is vonzó, he- tén. Míg 2011 márciusában 6 termelő kez- művesek.
lyi lakosok, környékbeliek és üdülővendégek dett árusítani a Széchenyi utcai autóparko-
egyaránt szívesen látogatják. ló mögötti területen, ma immáron százával - Piacnapjainkon 120-150 árus van je-
fordultak meg az őstermelők, akik zöldség- len különböző időpontokban, a hozzánk já-
Az árusítók nagy becsben tartják azt a től, gyümölcstől, fűszerektől kezdve kézmű- rók körének létszáma 900 körüli - így Benkő
napot, amikor először megjelenhettek por- ves áruféleségekig különféle termékeket állí- Lajos, a piac alapítója és felügyelője. - Az itt
tékáikkal. A minap tradicionális vendégkör- tanak elő. standolók immáron közösséget alkotnak,
ben, a szíveslátás bőséges kínálatával, pazar szoros kapcsolat alakult ki az árusok és a vá-
tortákkal ünnepelték meg a jubileumi szü- Külön kőépületben biztosított a húsáruk sárlók között. Ennek köszönhető, hogy a szü-
letésnapot. A nyitással anno új látványos- és tejtermékek árusítása, megfelelően higié- letésnap kezdettől fogva számon tartott kö-
ság is született a fürdővárosban, ami prog- nikus körülmények között. A termelői piac zös ünnep, vendéglátással, tortával.
ramot adott a turistáknak: kinyílnak előttük népművészeti tárgyak felhozatalának is he-
a térség kiskertjei, a kézművesség műhelyei. lyet ad, e jelenlét hozzájárul ahhoz, hogy a Az 5 éves jubileum újabb mérföldkő a
A születésnapok megtartása kezdettől fog- közönséget a szuvenír kínálatnak is meg- Hévíz turisztikai jó hírével járt úton. A pia-
ci képviselet nemrég díszvendégként is sze-
felelő, mind színe- repelt az Ízutazás című soproni kiállításon.
sebb felhozatal vár- A nyitva tartási idő is a hévízi „életmód-
ja. A piac népsze- hoz” igazodik, figyelemmel a gyógykúrák
rűsége nem vélet- miatti elfoglaltságra. A rendszeres szom-
lenül nőtt meg ug- bat délelőtti „műszak” mellett csütörtöki
rásszerűen: egyre napokon délután is nyitva vannak, ezzel a
nagyobb az igény a gyógyászati kezelések utáni piaclátogatás
garantáltan jó mi- biztosított. Április 1-jétől a szezon is diktál,
nőségű házi termé- ekkortól kedd délelőttökkel egészülnek ki
kekre, az egészséges a piacnapok. A környék egyik legnagyobb
élelmiszerekre, me- termelői kínálatát felvonultatva az ott áru-
lyek felhozatalában sítóknak részben vagy egészben Hévíz adja
a Hévízen standoló így a megélhetést.
árusok élen járnak.
Ez már a kezdetek- H. Á.

14

2016. március utár Települések

Befejeződött a csatornahálózat kiépítése Endréden

Alig több mint egy éve, egészen értékét is. Szinte hihetet- vesítését, amely természetesen az ön-
pontosan 2015 februárjában adta át len tempóban nő a vásár- kormányzat büdzséjét terheli.
az önkormányzat a kivitelezőnek a lási kedv, a település irán-
munkaterületet, s ezzel a gesztussal új ti érdeklődés. Olyan há- A polgármester elmondta: koráb-
fejezet kezdődött Balatonendréd tör- zak is elkeltek már a köz- ban felújították, korszerűsítették a
ténetében. A magyar tengertől mind- elmúltban. melyeket évek közösségi épületeket, a jövőben pedig
össze néhány kilométerre fekvő te- óta hirdettek tulajdono- a szennyvízhálózat építése miatt fel-
lepülésen röpke tíz hónap alatt hat- saik. Rendkívül örvende- bontott utak, járdák helyreállítására,
százhuszonöt ingatlanra kötötték be tes, hogy fiatal, gyerme- aszfaltozására koncentrálnak. A kép-
a szennyvíz csatornát, s ezzel elhárult kes házaspárok teleped- viselő-testület álláspontja szerint ez-
az akadály az új építési engedélyek tek le nálunk – annak el- zel a munkával az aktuális választási
kiadása elől. Késmárki Tibor polgár- lenére, hogy a piaci folya- ciklusban végezhetnek.
mester víziójában már egy dinamiku- mat árfelhajtó szereppel is bír. Hason-
san fejlődő község képe rajzolódik ki. ló tapasztalataink vannak a vállalko- Süli
zókkal kapcsolatban, s az önkormány-
- Túl vagyunk a nyolcszázmillió fo- zatnak ezért át kell tekinteni – esetleg
rintos beruházás jelentős részén: a módosítania – a rendezési tervet. Úgy
projekt végrehajtásával megbízott vál- gondolom, hosszú távon egy lakótelep
lalkozónak azonban április közepéig kialakítása is indokolt lehet. S bár a
el kell végeznie a hiánypótlási felada- kiszemelt terület jelenleg még magán-
tokat, illetve bizonyos helyreállítási tulajdonban van, máris célszerűnek
munkálatok is várnak rá. A leg fonto- tartom az érdekeltekkel történő kap-
sabbnak azt tartom, hogy ez a beru- csolatfelvételt. A fejlesztés szükségessé
házás nem csak az itt élők komfort- teszi az érintett településrész közmű-
érzetét növeli – az endrédi ingatlanok

Györöki tervek, programok
A 100 éve született Simándy Józsefre emlékeznek

A tavalyinál alacsonyabb összegből, há- - A strandon folytatjuk a járdaépítést, amely megmozdítja, aktivitásra készte-
romszáznegyvenötmillió forintból gazdál- a kabinsoron – jogos igény kielégítése- ti az itt élőket és a villatulajdonosokat:
kodhat idén Balatongyörök önkormányza- ként – családi öltözőket és értékmegőr- elég csak a bor- és palacsinta fesztiválra,
ta. Tekintettel arra, hogy idén a település zőt alakítunk ki, s gondoskodunk a ke- a jazz-fiesztára, a pünkösdi szezonnyitó-
még nem jutott pályázati forráshoz, ez reá- rékpárok praktikus elhelyezéséről is. A ra, az országos tűzoltó versenyekre vagy
lis kép arról, mekkora saját bevételből gaz- szülők bizonyára örömmel konstatálják a rangos tárlatokra gondolni.
dálkodhat a képviselő-testület. Biró Róbert majd, hogy a homokozók, játszóhelyek
polgármestertől megtudhattuk, hogy az fölé árnyékolók kerülnek, védve a gyer- Ez az év e téren is kiemelkedő lesz,
elmúlt évről áthozott ötvenmillió forintos mekeket a nap kártékony sugaraitól. hiszen a györökiek a száz éve született
pénzmaradvány képezi a fejlesztések alapját. Simándy Józsefre emlékeznek augusztus
Természetesen gondolunk a tele- végén. A varázslatos hangú tenorista, az
- Ez valóban csak az alap, ám ezt ki- püléskép további finomítására is – európai operaházak elismert csillaga az
egészíti a 2016-os büdzsében szereplő úgy gondolom, a hazai és nemzetközi ötvenes évek elején lett a Balaton és a
hetvenmillió forint – ekkora mozgáste- virágosítási versenyen elért első helye- település szerelmese. Ez a vonzódás elő-
re van tehát az önkormányzatnak. A két zéseink további kötelezettségeket és fel- ször egy szőlőterületben, majd pincé-
összeg már jelentős tétel egy kistelepü- adatokat rónak ránk. A Györök iránt ben, később nyaralóban tárgyiasult. A
lés életében, s meg felelő anyagi hátteret megnyilvánuló érdeklődés, a hírverés, helybeliek körében rendkívül népszerű
nyújt felújítások, rekonstrukciók megva- a pozitív visszhangok kíváncsivá tették művész egy-egy fellépése az Andrássy
lósítására. Az önkormányzat álláspont- honfitársaink egy részét, vajon miként úti szentélyben igazi ünnepnapnak szá-
ja egyértelmű: a következő év vízválasz- tudunk ilyen szoros szimbiózisban élni mított: ilyen alkalmakkor több széksort
tó lehet pályázatok tekintetében, ezért a természettel. Az öt éve folyamatosan is megtöltöttek Simándy József balato-
célszerű lesz – az önrész biztosítása mi- emelkedő vendég forgalom ugyanis egy- ni rajongói. A nyár végi emlékezés részt-
att is – tartalékolni. értelműen jelzi: jó úton haladunk. vevői ezúttal csak abban lehetnek biz-
tosak, hogy felcsendül a magyar opera-
A racionalitás jegyében ezért idén A polgármester a vonzerő egyik fon- irodalom legszebb, legszentebb áriája, a
nem tervezünk nagy beruházásokat: fő- tos kritériumának tartja a színvona- Hazám, hazám…
ként a turisztikai célú és a környezetszé- las programok sokaságát is. Alig mú-
pítő fejlesztéseket favorizáljuk. lik el hét, hogy ne lenne olyan esemény, Süli

15

Települések utár 2016. március

Avarok és longobárdok a Balatonnál
Zamárdiban „találkozhatunk” őseinkkel

Zamárdi ugyan fesztiválvárosként irat- vezi, ám már ezen a nyáron,
kozott fel Európa turisztikai térképére, ám június 18-19-én egy vél-
a település vezetői gondosan ügyelnek hetően felejthetetlen ren-
arra, hogy lakóhelyük ne a könnyed szóra- dezvényt szervez. Az ese-
kozás helyszínének szinonimájaként kerül- mény célja, hogy hitelesen
jön be a köztudatba. Számos rangos folklór és látványosan bemutas-
műsor, a filmzenei fesztivál életre keltése, sák a kor hadászatát és az
a Balatoni játszadalom, a Zamárdi séták, a itt élők mindennapjait. A
nyári művésztelep és emlékezetes tárlatok családi- és gyermekprog-
sora jelzi: Zamárdi érdekes, lüktető kulturá- ramok lehetőséget kínál-
lis centrum lett. Hosszú évek kitartó mun- nak arra, hogy a résztvevők
kája és egy következetesen végigvitt kon- megismerjék azt a dicsősé-
cepció eredménye ez az elismerés. ges időszakot, amikor a Ke-
let és a Nyugat egyaránt
A történelem iránt érdeklődők jól tud- rettegte az avar kaganátus
ják, hogy a kisváros területe évezredek óta haragját. Zamárdi már e
lakott hely: kiemelkedő jelentőséggel bír a korban is ennek a hatalmas
Zamárdiban feltárt avar kori temető, amely kaganátusnak egyik köz-
Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű és pontja volt, így a résztve-
legnagyobb leletanyagú lelőhelye. A mint- vők bátran elmondhatják
egy ötezer sír feltárása már évtizedek- majd, hogy valóban őseink
kel ezelőtt megkezdődött, s napjainkban „nyomában” jártak itt, a Ba-
is folytatódik. Az önkormányzat az ásatá- laton partján.
sok anyagi támogatása mellett a páratlan
értékű tárgyi emlékek bemutatását is ter- Süli

2016. március utár Települések

Takarékos gazdálkodás Földváron

A korábbi éveknél némileg kevesebb, Balatonföldvár önkormányzata. Az elmúlt kos, nagyon rendezett gazdálkodást köve-
de még így is egymilliárd forintot meg- évben a pályázati forrásokat felhasználva tel meg intézményeinktől – annak ellené-
haladó összegből gazdálkodhat 2016-ban valamennyi projektet befejezték - nyilat- re, hogy több mint százmillió forint pozi-
kozta lapunknak Holovits Huba polgár- tívumot mutat a működési célú bevételek
mester. és kiadások aránya. A kötelező feladato-
kat ellátó városi intézmények színvonalas
- Idén – részben az idő rövidsége mi- tevékenységének az anyagi feltételek nem
att – még nem lehetünk részesei nyertes szabnak gátat. Biztos vagyok abban, hogy
pályázatoknak, s csakúgy, mint a többi a korábbiakban megszokott magas szín-
magyar település, az új kiírásokra várunk. vonalon látják el településünk lakóit.
Arra, hogy a megnyíló uniós fejlesztési tá-
mogatásokat minél sikeresebben lehív- Holovits Huba elmondta azt is, hogy
juk, illetve felhasználjuk. Ez az esztendő te- a képviselő-testület jelentős tartalékot is
hát az előkészítésről, a dokumentálásról, a tervezett az éves költségvetésben: műkö-
szervezésről szól, s ezekre a feladatokra je- désre kilencvenhárommillió, felhalmozási
lentős summát különítettünk el. célra pedig húszmillió forintot képeztek.
Így az előre nem tervezhető, nem várt ki-
Pénzügyi koncepciónk azonban nem adásokra is megvan a fedezet.
változott: költségvetésünk nagyon takaré-

Világos: előtérben az infrastruktúra

Négyszáznyolcvanötmillió forint - ekkora letékes szaktárca azonban elutasította a nálatú – s éppen emiatt rendkívül baleset-
összegből gazdálkodik idén Balatonvilágos világosi testület kezdeményezését. veszélyes - bringaút biztonságosabbá tétele.
önkormányzata, s ebből a jelentős summá- Ennek egy szakaszát kívánjuk korszerűsíte-
ból hetvenmillió forint az a tartalék, mely- - Bár minden évben különítünk el forrá- ni, szélesebbé tenni, s közvilágítással ellátni. A
ből - esetleg pályázati pénzekkel kiegészít- sokat útfelújításokra, ezen a téren változat- munkálatokhoz az anyagi fedezetet ugyan-
ve - fejlesztéseket valósíthatnak meg. lanul gondban vagyunk. Érthetetlen, hogy az csak a tartalékalap képezi.
aktuális kormányzatok 2008 óta nem írnak
Fekete Barnabás polgármester elmond- ki erre a feladatra szabott pályázatot. Szá- Fekete Barnabás elmondta, hogy a tes-
ta, hogy a megyeváltás után felerősödött a munkra ez különösen kedvezőtlen, koráb- tület számára feladatot ad még az önkor-
Siófokhoz fűződő kapcsolat, ám ez érdem- ban ugyanis rendszeresen kandidáltunk és mányzati tulajdonban lévő épületek hő-
ben nem befolyásolja a település életét, gaz- nyertünk. Az akkor érvényben lévő koncep- szigetelése is: az iskoláét saját erőből oldják
dálkodását. ció is tökéletesen megfelelt a településeknek: meg, az orvosi rendelő és a polgármesteri
minden helyi forinthoz azonos nagyságú tá- hivatal felújításához azonban pályázati for-
- Bizonyára ismeretes, hogy az ér- mogatást biztosított az állam. Viszonylag rás szükséges.
vényben lévő jogszabályok köteleztek egyszerű, könnyen átlátható volt a pályáz-
bennünket az együttműködésre, hi- tatási rendszer, Süli
szen kétezer fős település nem tart- és ésszerű, gyors
hat fenn önálló hivatalt. Az „alapsza- az elszámolá-
bályok” lefektetésekor minden lénye- si folyamat. Ta-
ges kérdést tisztáztunk, vagyis az ér- valy saját for-
demi munkába nem szól bele sem a rásból mintegy
város önkormányzata, sem a hivatali negyvenmil-
apparátus. A megállapodás értelmé- lió forintot tud-
ben hagynak minket dolgozni: a te- tunk fordítani a
lepülést megillető bevételek hozzánk közlekedési inf-
folynak be, s a felhasználásról is önál- rastruktúra ja-
lóan döntünk. Elmondhatom tehát, vítására, az idei
hogy a közös munka nem csak rend- költségvetés-
kívül korrekt, de takarékos is. ben erre a célra
hasonló össze-
A polgármester az idei költségvetés get terveztünk.
kapcsán elmondta: jelentős összegeket Ehhez a téma-
kell fordítaniuk a köz- és zöldterületek körhöz tarto-
karbantartására, a köztisztasági feladatok zik még a tele-
végrehajtására. Az általános iskola kiadá- pülésen átveze-
sait ugyan az állam finanszírozza, ám az tő, vegyes hasz-
önkormányzat szívesen átvállalta volna az
épület fenntartását, működtetését – az il-

17

Kultúra utár 2016. március

Színpadon, buszon és kertben - a színházi tér határait
feszegeti idén a Tánc Fesztiválja

Idén tavasszal is valódi kuriózumok vár- volt Hemo épülete) és a város különböző Ezen a napon egy másik nagyon látványos
ják az érdeklődőket a Tánc Fesztiválján. Az pontjait is bekapcsolják a fesztivál vérkerin- produkció is várja a közönséget: a Duda
egy hetesre bővült rendezvény szervezői gésébe. A rendezvény május 23-án kezdő- Éva Társulat Virtus című újcirkuszos-tán-
eldöntötték: tovább emelik a színvonalat, s dik és 29-én zárul az ünnepélyes díjátadó- cos előadása.
az összművészeti jelleget is erősítik. val, valamint gálával, de a szervezők előtte
és utána is készülnek programokkal. A tánc A Szegedi Kortárs Balett Moderato
A Pannon Várszínháztól annak idején világnapján, április 29-én láthatja a közön- cantabile és a Közép-Európa Táncszínház
bátor vállalkozás volt felvállalni egy ilyen ség a Veszprémi Táncműhely és a székes- K-arcok című előadása 26-án, a Forte Tár-
nagyszabású fesztivált, de most már vak- fehérvári Vörösmarty Színház tánctagoza- sulat Irtás című, több díjjal elismert pro-
merőek vagyunk – jelentette ki a táncfesz- tának egy-egy bemutatóját, a ráadás pedig dukciója pedig 27-én lesz látható. A sze-
tivál sajtótájékoztatóján Vándorfi László, a a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház gedi csapat meghívott koreográfusokkal
Pannon Várszínház igazgatója, aki Krámer Coppelia című előadása lesz május 31-én készíttetett portrét saját táncosairól, az
György koreográfussal közösen álmod- és június 1-jén, amelyet Krámer György Irtás pedig egy kortárs szerző műve alap-
ta meg és indította el közel két évtizede a rendezett fiataloknak. Május 23-án, hétfőn ján készült koreográfia, amely a XVII. szá-
rendezvényt. A 18. tánc fesztiválja idén hét Goda Gábor jubiláló csapata (idén lesznek zadi Írországban játszódik ugyan, monda-
napon át tart, amelyből öt nap a verseny- harmincévesek), az Artus Társulat Prome- nivalója mégis húsba vágó, nagyon is mai.
programoké, de lesz nulladik és plusznap is. nádja nyitja a fesztivált. Ez az az előadás, Szintén május 27-én a TranzDanz Menet-
amely buszon és buszmegállókban játszó- szél című előadása is szerepel a fesztivál
A fesztivál fő műfaja ezúttal is a kortárs dik, amelynek díszlete Veszprém városa, műsorán, amely sokunkat érintő életér-
tánc, egyik meglepetése, hogy Frenák Pál statisztái pedig a veszprémiek. A Prome- zést fogalmaz meg. A Győri Balett még
társulata itt tartja legújabb darabjának be- nád után óriási utcai táncházat tart Fitos csak másodszor szerepel A tánc fesztivál-
mutatóját. Dezső és ötven fiatal táncosa, amire min- ján. Ezúttal sikerült meghívni három olyan
denkit szeretettel várnak. egyfelvonásosukat, amelyeknek előadása
A rendezvény bázisa ezúttal is a Hangvil- technikailag kivitelezhető Veszprémben.
la, ám a Petőfi Színház, a Latinovits–Bujtor A Budapest Tánc- Ezen a napon Fehér Ferenc is fellép Helló,
Játékszín mellett most először az Agorát (a együttes a Petőfi Szín- zombi! című előadásával.
házban adja elő a Kis-
lányom, Anne Frankot A fesztivál három estéjén
Gálffi László színmű- performanszokat is láthat a közönség, a
vész közreműködésével rendezvény pedig 29-én gálával és díjáta-
május 24-én. A játék- dóval zárul. A gálán fellépnek a Magyar
színben ezen a napon Táncművészeti Főiskola és a Budapest Kor-
a Tünet Együttes Sóvi- társtánc Főiskola hallgatói.
rág című előadása lesz
látható a holokauszt- Frenák Pál társulata új bemutatóra ké-
túlélő Fahidi Éva és a szül, amelyet a veszprémi táncfesztivál kö-
fiatal kortárs táncos, zönsége láthat először. Frenák Pált az inspi-
Cuhorka Emese sze- rálta a veszprémi premierre, hogy ő és tár-
replésével. Goda Gábor sulata a tavalyi fesztiválon Birdie című elő-
pedig a színházkertben, adásáért megkapta a legjobb előadásnak
a zöld gyepen látja ven- járó díjat és a közönségdíjat is.
dégül az Ulysses nap-
palija című előadással a A tánc fesztiváljának rendezői való-
közönséget. ban magasra tették a lécet minden szem-
pontból: a zsűribe például meghívták
Krámer György Szakály Györgyöt, a Magyar Táncművé-
szerint csodálatos él- szeti Főiskola rektorát, valamint az egyéb-
ményt ígér a 25-ei lát- ként veszprémi és Oscar-díjra jelölt filmest,
ványszínház: a székes- a Magyar Színművészeti Egyetem rektorát,
fehérvári Vörösmar- M. Tóth Gézát.
ty Színház tánctagoza-
ta Horváth Csaba ren- A tánc fesztiválja előadásaira már le-
dezésében bemutat- het jegyet kapni, április 29-éig 50 szá-
ja Móricz Pillangóját. zalékos kedvezménnyel. A rendez-
vény honlapja: www.atancfesztivalja.hu,
YouTube-csatornája is van, veszprémi
táncfesztivál néven.

18

2016. március utár Kultúra

A Goldmark kvartett húsvéti koncertjei

Mint számos remekmű, Haydn: A alkotása is megrendelésre készült . A ban hangzik el A megváltó hét szava a
megváltó hét szava a keresztfán című cadizi székesegyház püspöke 1787-ben keresztfán című zenekari változat.

arra kérte az akkor A névadó, Goldmark Károly halálának
már európai hírnév- századik évfordulója alkalmából alapított
re szert tett mes- vonósnégyesben Farkis Béla és Borsos Pé-
tert, hogy írjon tisz- ter hegedül, brácsán Németh Ferenc, csel-
tán hangszeres mu- lón Manfréd Herbig játszik.
zsikából álló darabot
a nagypénteki isten- A program:
tiszteletre. A mű el-
készült, s Haydn e lé- Március 21. hétfő, 18°°; Keszthely, Ma-
lekemelő muzsiká- gyarok Nagyasszonya Plébánia Temp-
ja azóta is felcsendül lom, Fö tér
a világ számos temp-
lomában és hangver- Március 25. nagypéntek, 18°°; Nagy-
senytermében. Hús- kanizsa, református templom, Kálvín
véthoz közeledve így tér 1.
lesz ez a Balaton tér-
ségében is, ahol a Március 26, szombat, 16°°; Hévíz,
Goldmark Kvartett evangélikus és református templom,
művészei előadásá- Helikon u. 6.

Gyenesdiásikumok

Szellemes címet kapott az a kiadvány, nyezet része a nagyon népszerű diási játék- ce a „boronapincék” sorába tartozik, s a
mely Gyenesdiás helyi értékeit gyűjti egy strand, a kulturált horgászkikötő. maga nemében országosan is ritkaság. A
csokorba. A „hungarikumok” analógiájá- Talabér-féle vízimalom, melyben a környék
ra – a település nevével játszva – formál- Az épített környezet szép példája a gazdái az 1800-as évektől fogva őrölhet-
ta ilyenné a kiadó Gyenesdiási Köz–Kultú- Szent Ilona templom és a szépen felújított tek, a pártállami időkben végveszélybe ke-
ra Alapítvány. Havasboldogasszony templom. Az 1644- rült, ám 2014-től ismét jó gazda, az önkor-
ben épült nádtetős Darnay (Dornyai) pin-
Az előzményekről: a 2012-ben mányzat gondozza. A pásztorház
született „Hungarikum törvény” már „kissé” fiatalabb. Ma egészen
meghatározza azokat a szinteket, a VI. századig röpíti kiállításával a
melyek alapján egy-egy helyi, táj- vendégeit.
egységi, megyei érték besorolható
egy-egy kategóriába. Ennek meg- Külön fejezetet érdemeltek ki a
felelően jártak el a gyenesiek is, füzetecskében a jelentős életmű-
amikor hozzáláttak helyi értékeik vel rendelkezők. Kárpáti János kán-
lajstromba vételéhez. Céljuk volt, tortanító, a Fürdőegylet megalapí-
hogy részletesebben is megismer- tója; Hernád Tibor evangélikus lel-
tessék országgal-világgal kincsei- kész néprajzi gyűjteményt alapí-
ket. Ám ez csak kisebb része a len- tott; Jánosi István teológus, író,
dületesen fejlődő község kultúrá- műfordító hamvai Gyenesdiáson,
jának, hiszen immár nyolcadik kö- a maga építette ház falában van-
teténél tart a rendkívüli alaposság- nak.
gal és szakmaisággal szerkesztett
monográfia-sorozat. Igazi érdekesség Vaszkó Ernő
közel ötszáz darabos antik kályha-
A kiadvány a természeti érté- gyűjteménye.
kek bemutatásával indít: megis-
merhetjük többek közt a sallang- A befejező részben kaptak he-
virágot, mely 25-70 virágzó tövé- lyet a Gyenesdiás hírnevét ma
vel Magyarországon csak itt látha- öregbítő egyesületek, dalárdák.
tó egyedgazdaságú hely. Dicsére-
tet érdemelnek a jó minőségű és A „Gyenesdiásikumok” lapoz-
beállítású fotók. Az épített kör- gatása magában is élvezetes, de az
„igazi” élmény, ha személyesen is
felkeressük az értékeket.

Zatkalik

19

Kultúra utár 2016. március
Éj és nap a Balaton(p)Art-on

- Igyekszünk minden alkalmat kihasznál- tottakat. zésmód bátor vállalása viszi előre az egyé-
ni a közös alkotói munkára, s ahhoz is, hogy ni munkát, a sokféleség elfogadása pedig
az érdeklődőknek betekintést adjunk a tevé- - Valahogy így, összetartó erőt jelent. E közös alkotói lét, a
kenységünkbe. de ha kész lesz, tagság töretlen kedve, lelkes munkája és az
remélem, a lé- inspiráló vezető mellett köszönhető Ma-
Börner Ildikó, a vonyarcvashegyi nyeg jobban ki- jor Lajosnak, aki mint fafaragó alapítot-
székhelyű Balaton Art képzőművésze- fejezésre jut - te- ta meg a Balaton Art közösséget 1999-ben.
ti közösség vezetője kommentálta így a szi hozzá Simon
munkát, ami a Kultúrházak Éjjel-nappal Ferencné. - Annyi A Vonyarcvashegyhez kötődő művé-
program keretében zajlott a helyi mű- ártó hatás éri ma szetteremtés több alkotói ágat ölel fel: festik,
velődési házban. Ecset, festék, fonal kú- Földünk élővilá- rajzolják, faragják, szövik, fotózzák az életet.
szik vásznon és szövőkereten. Alig el- gát, ezt az ok-oko-
kezdett, vagy a témát már sejtető fél- zati összefüggést, Horányi Árpád
kész alkotások, s befejezett művek közt a káros következ-
tallózhattak a nyitott műhely látogatói. ményeket próbá-
lom képben meg-
Viharos Zsoltné keze alatt színes fonalak fogalmazni.
kicsi gombolyagjai nyomán egy Rippl-Rónai
József mű: Női fej virágokkal című alkotása - Rendszeresen találkozunk, s alkotunk
kezd felidéződni. így együtt - említette Börner Ildikó, aki im-
már tizedik éve vezetője a közösségnek. -
- Gobelin szövéssel készül - mondja. - Sze- A foglalkozásainkkal kötődünk az aktuali-
retem ezt a technikát, bár nagyon kényes. tásokhoz is, ebben tradíció a Kultúrházak
Látja, el is rontottam: az egyik fonal véko- Éjjel-Nappal program.
nyabb a többinél. Kicsi a különbség, nem vet-
tem észre a kezdésnél, most nehéz dolgom Hangsúlyozta: csak szervezői feladatok
lesz megtalálni a módját, hogy ne legyen de- hárulnak rá, az alkotásban mindenkinek
formált a kép. megvan az egyéni szabadsága témát, stí-
lust, technikát tekintve egyaránt. A mű-
- Tájkép fantáziával(?) - próbálom to- vek arról is szólnak, hogy a sajátos kifeje-
vább gondolni az egyik festőállványon lá-

Árpád vezér szobra

A szépmíves mesterség sajátos alko- a megidézett múltba. keszthelyi Túri Török Tibor. Műhelyé-
tói műfaj, tradicionális kifejező eszköze E csak kevesek által űzött tevé- ben most a honfoglaló Árpád szobra
a történelem és a képzőművészet kap- készül. Művészetteremtő tevékenysé-
csolatának. Patinája ad hitelt, s vezet el kenységgel hosszú idő óta, termékeny ge sokhelyütt része az emlékezéseknek
munkával jeles eleinket formálja meg a portrészobrokkal, eseményszimbólu-
mok megjelenítésével. Munkái rangos
helyeken láthatók a környékben, az or-
szágban, s a határainkon túl is, így köz-
tük a Felvidéken, Erdélyben, Délvidé-
ken, Törökországban, Lengyelország-
ban. Hazai köztéri alkotásai közt talál-
juk a keszthelyi Rákóczi téren a név-
adó szobrát, Balatonszentgyörgyön
a falu elnevezésében hordozott Sár-
kányölő Szent György domborművet,
a Dobó István Általános Iskola bejá-
ratánál a névadó mellszobra találha-
tó, Nagyvázsonyban Kinizsi Pál alakját
idéző szobra áll a várban.

Árpád vezér szobrát az alkotó és a
Nemzetstratégiai Intézet közös ado-
mányaként a nyáron, Alsóverecke vá-
ros templomterén helyezik majd el.

H. Á.

20

2016. március utár Kultúra

Százszor szép Tündérország

Hamarosan Balatonfüreden, a Kisfaludy szet szakmai elitje: Németh János, Somo-
Galériában egy nagyobb kiállítás keretében gyi Győző, Szemadám György, Veszeli La-
lesz bemutatva a vonyarcvashegyi Vollein jos. Méltató írással mutatja be Vollein Fe-
Ferenc 17 éves művészeti középiskolás diák rencet Szemes Péter esztéta, a Pannon Tü-
immár harmadik festménykatalógusa. kör felelős szerkesztője, továbbá Völgyi
Miklós és Skonda Mária, a legjelentősebb
A még nyomdai előkészületek alatt lévő kortárs gyűjtemény tulajdonosai és gondo-
új kiadvány Tündérország címmel, száz ol- zói, Szalai Zsolt költő, az Ambroozia folyó-
dalon szereplő képekkel enged betekin- irat szerkesztője, s olvashatók Lángi Péter
tést az i ú alkotó korához képest rendkí- keszthelyi költőnek a volleini képi világáról
vül nagy gazdagságú művészetteremtő írt költeményei.
munkájába. Első albuma két évvel ezelőtt
jelent meg, a mostani terjedelmében gaz- A könyv szerepelni fog az alkotó később
dagabb, összefoglalva a művészi útkere- Vonyarcvashegyen, Székesfehérváron,
séseket, azt a kivételes tehetséggel indu- majd Pozsonyban és Lendván sorra kerülő
ló pályát, aminek eddigi bejárásával életko- kiállításán, s ott lesz Budapesten, az ünnepi
rát tekintve kimagasló teljesítményt nyújt. könyvhét Vörösmarty téri rendezvényén.
Felsőfokon nyilatkozik erről a képzőművé-
H. Á.

Hívogató helikoni múzsák

Keszthely helikoni évet ír: április 21-23. zi előadással biztosítanak a szervezők szó- rül sor, ezúttal Hoppál Péter karnagy, kultú-
között rendezik meg a kétévenkénti, kétszáz rakozási lehetőségeket. A 2016-os év sztár- ráért felelős államtitkár vezényletével. A gá-
éves Festetics hagyományokra épülő művé- vendégei a Hősök, az Ivan and the Parazol, lán a legkiemelkedőbb produkciókat láthat-
szeti találkozót, mely a dunántúli középisko- Tóth Gabi, valamint Pál István Szalonna és ja újra a közönség, s ekkor adják át a fődí-
lás diáki úság legnagyobb tehetségkutató zenekara lesznek. jakat, valamint az iskolák közötti versengés
fesztiválja. győztesének járó vándorserleget.
A rendezvényre érkező több ezer diák
Az idei Helikoni Ünnepségekre 48 du- különleges pezsgést hoz a városba, hisz min- H. Á.
nántúli településről, 125 iskola képviseleté- denhol vidám és mosolygós fi-
ben több mint 3100 diák érkezik. A szerve- atalokkal, zenélő, éneklő, tán-
zést a Helikoni Rendező Bizottság irányítja, coló csoportokkal lehet majd
a lebonyolításában közel 650 önkéntes és találkozni. Mindez csodálatos 3
több mint 20 keszthelyi intézmény, iskola napot jelent, a kultúra, a művé-
vesz részt. Fővédnökként díszvendég lesz az szetteremetés igazi ünnepét éli
alapító család részéről dr. Festetics György. meg Keszthely.

A korosztály legjobbjai versengenek 18 Az önfeledt szórakozás mel-
művészeti kategóriában. Mintegy 600 élő lett a Helikon lényege termé-
produkciót, továbbá műalkotásokat te- szetesen a komoly felkészü-
kinthetnek meg az érdeklődők, a bemuta- lést és kemény munkát köve-
tók összesen 6 helyszínen zajlanak. A rende- tő versengés, ami a fesztivál ge-
zők a kezdetek óta ismert művészeket tud- rince. Az évek során olyan te-
nak megnyerni a helikoni zsűrizésre. A bírá- hetségek bukkannak
lók közt lesz ezúttal Bencze Ilona Jászai-díjas fel, mint például Agár-
érdemes művész, Novák Péter színész-éne- di Szilvia, Tóth Gabi
kes, Balázs Árpád Magyar Örökség Díjas ze- és Tóth Vera vagy
neszerző, Szálinger Balázs József Attila-díjas Bödőcs Tibor. A jövő
költő. tehetségeivel talál-
kozhatnak, akik elláto-
Versenyen kívüli fellépéseken, közönség- gatnak a Helikoni Ün-
találkozókon, rendhagyó irodalomórákon, nepségekre.
régi Helikoni Ünnepségeket bemutató fo-
tókiállításon, ismeretterjesztő előadásokon, A zárónap előest-
kézműves és egyéb foglalkozásokon, közös éjén, hagyomány sze-
képzőművészeti és irodalmi performance- rint a kórusok részvé-
on vehetnek majd részt a látogatók. Az esti telével zajló helikonos
órákban koncertekkel, táncházzal, színhá- összkari éneklésre ke-

21

utárSport 2016. március

Vadnai Benjamin növelte előnyét az olimpiai válogatón

Akárcsak a Miamiban megrendezett Világ- Európa-bajnokságon is Vadnai Benjamin vég- dott. A következő olimpiai válogató a Palma
kupán, a Gran Canaria vizein lebonyolított Laser zett a legjobb helyen a Laser Standard hajóosz- de Mallorca-i EUROSAF-verseny lesz, majd
a mexikói világbajnoksággal zárul a három
tályban az olimpiai indulásért magyar külön csatája.
versenyző magyarok közül.
A Laser Standard női mezőnyben Érdi
A kontinensbajnoksá- Mária bebizonyította, hogy fejlődése töret-
gon Vadnai Benjamin 40. lett len: a 18. helyen zárt a 88 fős mezőnyben. A
a 114 fős mezőnyben, míg nem olimpiai férfi Laser Radial osztályban
öccse, Vadnai Jonatán 44., két magyar fiatal gyűjtötte a tapasztalato-
Tomai Balázs pedig a 64. he- kat. Domokos Dávid 32., Jámbor Attila a 39.
lyen zárt. A kvótát a tavalyi helyen végzett az Európa-bajnokságon.
kvalifikációs vb-n kiharco-
ló Tomai hátsérüléssel bajló- SzP

Eredményes fűzfői vízilabdázók

Idén 40 millió forintos TAO-s pályá- fői uszodában és emellett erőnléti tré- ből felszereléseket vásároltak. Idén 40
zatot sikerült lehívnia a Balaton Vízilab-
da Klubnak, melyből egy 17 személyes ningekre is sor kerül. A fiatalok Fűz- millió forintot tudnak költeni, melyből
buszt kívánnak vásárolni. A fűzfői vízi-
labda klub az elmúlt 6 évben számos si- fő mellett Zircen is látogatják lelkesen egy 17 fős buszt szeretnének vásárol-
kert ért el.
az edzéseket. A fűzfői uszodában egy ni. Ezzel nemcsak a mérkőzésekre való
Rendületlenül róják a köröket a gyere-
kek a fűzfői uszodában. A labdás edzé- tréningen közel 40 gyermek vesz részt. járást, de az edzések látogatottságát is
sek előtt több száz méter bemelegítő
edzés vár rájuk. A fiatalok a tanulás mel- Fűzfőn 3 kislány is úgy gondolta, hogy megkönnyítik.
lett szerencsére tudnak esténként spor-
tolni. 2010-ben alapították a Balaton Ví- vízilabdázni fognak. A klub várja továb- Szendi Péter
zilabda Klubot, azzal a szándékkal, hogy
minél több fűzfői és környékbeli gyer- bi lányok jelent-
mek szeresse meg a vízilabdát és idővel
szép eredményeket érjenek el. A sport kezését, hiszen
mellett azonban fontos a fiatalok hoz-
záállása, magatartása, ezért is hozták mi sem bizonyít-
létre saját etikai kódexüket. Ebből kitű-
nik, hogy a gyerekek nem csak a sport- ja jobban, hogy
ban, hanem tanulmányaikban és az élet
más területén is a maximumra töreked- ebben a sportág-
jenek. Sportemberhez méltóan, minden
káros szenvedélytől mentesen éljenek. ban komoly sike-
Az elmúlt években számos sikert értek
el. Nyertek dunántúli bajnokságot a 98- reket lehet elér-
99-es korosztállyal, többször végeztek a
3. helyen a különféle korcsoportokkal, ni. Mint ismere-
így a jövő bizakodásra adhat okot.
tes idén a női ví-
Közel 100 gyermek tartozik a klub-
hoz. Hetente négyszer van edzés a fűz- zilabdázok Euró-

pa-bajnoki címet

szereztek Belgrád- KÖ N Y V KÖTŐ
ban. Szerencsére a kövnáyllva, lújajssázgakbdekoölgtoézséatt,,
feltételek is egyre valamint oklevékélét,klsvaözepínnttyédavsréétégtós-.
jobban adottak az
eredményes spor-
toláshoz. Kerekes
Csongor, a klub
elnöke elmond-
ta, hogy az elmúlt
években több

nyertes TAO-s Tel.: 0620/9615-834

pályázatot sike- E-mail: [email protected]
rült lehívniuk. Eb-

22

2016. március utár Sport

Grand Slam versenyekre készül Udvardy Panna

Élete első Grand Slam torná- a román Karola Patricia Bejenaru volt. életében először az Australian Openen
ját vívta Wimbledonban tavaly a Pannáékat a későbbi győztes magyar pá- indulhatott. Juniorok között most 60.
balatonakarattyai 17 esztendős ros, Stollár Fanny és Gálfi Dalma ütötte a világranglistán, így felkerült a főtáb-
Udvardy Panna. Párosban a legjobb 16 ki. Később Bukta Ágival az oldalán meg- lára. Sajnálatos módon egyéniben, szo-
közé jutott, partnere az ifjúsági tornán nyerték Budapesten a magyar bajnok- ros meccsen először kikapott az indi-
ai Thanditól. Ezután párosban folytatta
ságot. Ahogy tovább a versenyt, ahol a legjobb nyolc
szokták közé bejutott partnerével, de a negyed-
mondani, a döntőben vereséget szenvedtek a ké-
papírforma sőbbi bajnok Mihalikova-Kainskaya pá-
igazolódott, rostól.
hiszen ők
voltak első- Ebben az évben több Grand Slam tor-
ként kiemel- nán szeretne indulni a tehetséges teni-
ve a tornán. szező: Párizs, Wimbledon és az Egye-
sült Államok a cél. Tervei között szere-
Panna pel, hogy a felnőttek között is kipróbálja
nagy álma magát, és néhány év múlva a női ranglis-
vált valóra az- ta élére szeretne kerülni.
zal, hogy idén
januárban Szendi Péter

Tavaszi szél az ifjúság vitorláiban

Vízisport iránt érdeklődő gyerme- sa óta. A mai kor feltételei mellett is tö- nak, hogy nem lehet unalmas a nyári is-
keket vár soraiba a Keszthelyi Yacht retlen lelkesedéssel végzik az utánpót- kolai szünet sem.
Club. Az ifjúsági vitorlázócsapat a 9-11 lás nevelést.
éves korosztálybelieket hívja utánpót- Fiatal verseny-
lásként, a jelentkezők a tavasszal már zőik csapata
a sportközösség színeiben szerezhetik egyedülálló-
meg első versenyeredményeiket. ként az élme-
zőnyben kép-
A Keszthelyi Yacht Club az 1879-ben viseli a keszt-
Keszthelyi Csónakázó és Korcsolyá- helyi színeket
zó Egylet néven alakult sportegyesület a hazai serdü-
utódjaként folytatója a vitorlázó ver- lő és ifjúsági
senysport gyakorlásának és népszerű- versenyeken.
sítésének. A nagy múltú sportegyesület
olimpikonokat, kontinensi és világbaj- A klubhoz
nokságokon sikerrel szereplő nemze- tartozás biz-
ti bajnokokat nevelt a hosszú fennállá- tosítéka an-

Csopaki Hullámtörők sen a csopaki Hullámtörők TKD Klub
három versenyzővel, hét versenyszám-
A közelmúltban került megrende- ban indult. A legrangosabb hazai ver-
zésre Hódmezővásárhelyen a 2016. évi senyen Gábor Bianka speciál törésben
ITF Taekwon-do gyerek, serdülő, if- bronz, erőtörésben aranyérmet, Szabó
júsági és felnőtt országos bajnokság, Noah formagyakorlatban bronz, küz-
29 egyesület közel 300 versenyzőjé- delemben pedig aranyérmet szerzett.
nek részvételével. Az év egyik legfon- Ezzel gyakorlatilag valamennyi (küz-
tosabb hazai Taekwon-do-s esemé- delem, formagyakorlat, speciál törés
nyén a mezőny kiválóságai garantál- és erőtörés) taekwon-do versenyszám-
ták a verseny magas színvonalát, akik ban sikerült a Hullámtörőknek dobo-
a küzdelmek, formagyakorlatok, törés- góra állniuk.
technikák, illetve tradicionális küzdel-
mek versenyszámaiban mérték össze Szendi Péter
tudásukat. A kétnapos megméretteté-
23

utár 2016. március

Összefognak Európa tavainak legnagyobb vitorlás versenyei

Magyar kezdeményezésre összefog- mindhárom versenyen
nak Európa legnagyobb tavainak vi- nőjön a külföldi indulók
torlás versenyei. Erről írtak alá megál- létszáma– mondta a si-
lapodást a budapesti Boat Show kiál- keres kezdeményezés-
lításon a Magyar Vitorlás Szövetség, ről Kollár Lajos, a Ma-
a balatoni Kékszalag letéteményese, gyar Vitorlás Szövetség
az olasz Circolo Vela Gargnano vitor- elnöke.
lás klub, amely a Garda-tavon rende-
zett Centomigliát képviselte és a svájci A megállapodás
Cercle de la Voile Nautique de Genève, több technikai részletet
a Genfi-tavi Bol d’Or Mirabaud rende- is tartalmaz, így a rende-
zője. zők koordinálják majd a
versenyek időpontjait,
Mind a három regatta közös jellem- közelítik egymáshoz az
zője, hogy indulói a teljes tavat megke- induló hajóosztályokra
rülve, komoly sportteljesítmény után vonatkozó műszaki pa-
érnek célba. A komoly kihívás ellené- ramétereket és egyéb
re a versenyek nagyon népszerűek, al- feltételeket. Elősegítik
kalmanként több száz hajó indul rajtuk. majd a más országokból
A mostani összefogás legfontosabb cél- érkezők indulását és kez-
ja, hogy elősegítsék az induló létszámok deményezik, hogy a kül-
további növelését, méghozzá nemcsak a földi vitorlázók megfele-
profi vitorlás versenyzők, hanem az ama- lően szerepeljenek majd
tőr csapatok körében is. az események kommu-
nikációjában.
Közös célunk a vitorlás turizmus
promóciója, és szeretnénk elérni, hogy Szendi Péter

FODOR AUTÓ KFT.

8600 SIÓFOK, FŐ U. 264.

TEL.: 06 84 313 722; E-MAIL: [email protected]

WWW.FODORAUTO.HU


Click to View FlipBook Version