The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Balatoni Futár a régió Balaton-díjas magazinja

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Balatoni Futár, 2020-02-19 04:20:04

Balatoni Futár 2016. július

Balatoni Futár a régió Balaton-díjas magazinja

Keywords: Balatoni Futár,magazin

2016. július utár

Anna-bál: megkezdődött a visszaszámlálás
Turistaözön a levendulafesztiválon

Táj- és településgondozás a Balatonnál

Több mint nyolcezren megúszták

Aktuális utár 2016. július

Minőségi élményszolgáltatások, maradandó emlékek a
magyar tengeren: Ha Balaton, akkor Hajózás!

Színes, megújított hajóprogramok- kal is gyorsan megosztani a közösségi ol- ját gyerekhajó programja, új nevén a Va-
kal, új arculattal és a menetrendi hajójá- dalakon, de a BAHART szolgáltatáskínála- rázshajó, 10 kikötőből fut ki a nyári szü-
ratokkal is elérhető Balaton parti prog- ta is könnyebben eljuttatható a Balaton- netben a kicsik legnagyobb örömére. A
ramkínálattal várja a BAHART a fősze- nál pihenőkhöz. hajóút során színes animációs gyerekmű-
zonban nyaralni érkezőket a magyar Gyorshajójárat, vizitaxi, élményhajózás sor és lufihajtogatás várja a gyermekeket.
tengernél! Balatonfüreden különleges elem a főidé-
- Száguldj Velünk a Balatonon! nyi varázshajóinkon a Playmobil játszó-
A Balaton legnagyobb tradicionális ha- A gyorsaság és az extra élmények ked- sarok. Emellett a BAHART idén nyáron is
józási társasága a Balatoni Hajózási Zrt. velőinek kiváló programlehetőség a Sió- várja a családokat a Minimax gyerekha-
idén is színes, új programokkal van jelen fok – Balatonfüred – Tihany között na- jóval, mely Siófokról, Balatonfüredről és
a Balatonon. A hajózási főidényben, július ponta több alkalommal közlekedő gyors- Badacsonyból indul. A másfél órás hajó-
9. és augusztus 21. között a sokszínű prog- hajó járat, valamint a Fonyód és Bada- program alatt játszóház, arcfestés és gyer-
ramkínálatból minden korosztály megta- csony között igénybe vehető vízitaxi szol- mekzenekarok szórakoztatják a kicsiket
lálja a számára legmegfelelőbbet, legyen gáltatás, mely a vendégek igényeihez iga- és a nagyokat.
szó családi hajókirándulásról, kulturális ki- zodva szeli a hullámokat a két part között. Krisecco bulihajó - heti 29 alkalommal
kapcsolódásról vagy borkóstolóval színe- 1 órás sétahajózás - 18 kikötőből a
sített sétahajózásról. a Balaton körül
Balaton körül Minden korosztálynak nagy élményt
Menetrendi hajójáratokkal is elérhe- A pihentető kikapcsolódásra vágyók 1 nyújt a Krisecco bulihajó, melynek fedél-
tő balatoni programok - Az élményhez órás sétahajózás keretében gyönyörköd- zetén a Balaton közepén bulizhatnak a
hetnek a táj szépségében, melyet egy fotó vendégek kedvenc számaikra. Retro és
Hajó visz! sem ad vissza! Idén a BAHART sétaha- mai slágerek gondoskodnak a jó hangu-
A Balatonon 22 kikötőből indulnak jók 18 kikötőből indulnak a főszezonban. latról a főidényben hetente 29 alkalom-
a BAHART menetrendi hajójáratai, me- A romantikusabb utasok 10 kikötőből a mal indított bulihajókon a Balaton körül.
lyekkel elérhetők a kedvelt üdülőhelyek, Naplemente sétahajózás keretében cso- MasterCard élményhajó - kulturális
turisztikai célpontok. A Társaság straté- dálhatják meg a gyönyörű balatoni naple- estek az új Siófok katamarán fedélzetén
giai célkitűzésének egyike, hogy hajózá- mentét egy pohár pezsgő vagy üdítő mel-
si szolgáltatásaival összekösse a Balaton lett, hisz nincs annál szebb, mint látni a le- vasárnap esténként
településeit, a vendégek kényelmesen és bukó nap csillogását a tó vízén. Kellemes vasárnap esti programnak
biztonságosan, ráadásul páratlan élmé- Új programként kínáljuk utasainknak a ígérkezik Siófokról a MasterCard élmény-
nyekkel gazdagodva hajóval jussanak el borkostólóval egybekötött sétahajózást: a hajó, melyen a BAHART stratégiai partne-
adott célállomáson szervezett program- hajójáratokat 5 különböző kikötőből indít- rének jóvoltából zenés – kulturális prog-
ra, a település látnivalóihoz. Az idei me- juk a Balaton körül. Minden bizonnyal nép- rammal várja a vendégeket, ahol többek
netrendi hajójáratok propagálása, kom- szerű lesz a programkínálatba hosszú évek között színész stand up, koncert, duma
munikálása során nagy hangsúlyt helyez után újra visszatérő félsziget kerülő sétaha- impro, duma swing műsorok kerülnek te-
a BAHART arra, hogy az utazóközönség józás is, Balatonfüredről indulva. rítékre. Bankkártyás fizetés esetén a jegy-
figyelmét felhívja a főidényi fesztiválok-
ra, programokra, események- Varázshajó idén már 10 kikötőből - árakból 50% kedvezményt biz-
re, látványosságokra. A társa- Több mint egy Hajókirándulás! tosítanak a szervezők.
ság honlapján, Facebook olda- Rugalmas kompközlekedés -
lán, illetve nyomtatott kiadvá- Minimax gyerekhajó idén már 3 kikö-
nyaiban számtalan olyan Bala- tőből (Siófok, Balatonfüred, Badacsony) a nyári
ton parti eseményt találhatnak forgalmas időszakban folya-
a nyaralók, melyekre a menet- A Balatoni Hajózási Zrt. megújult sa- matosan járnak a kompok
rendi hajókkal is eljuthatnak, el-
kerülve az autózás során felme- A manapság minden hétvé-
rülő dugókat, és nem kockáz- gén kialakuló balatoni dugók
tatva egy-egy drága fotó miatti elkerülését segíti a BAHART
közlekedési bírságot. sűrített kompmenetrendje,
A hajókon és kikötőkben mellyel továbbra is könnyen
az utasok kényelmét szolgál- és gyorsan elérhető az északi
ja július közepétől az új, ingyenes WI-FI vagy a déli part.
internet szolgáltatás, melynek révén köny-
nyebben tájékozódhatnak az utasok és a A vitorlázás szerelmeseit a
kikötőbe kilátogató érdeklődők. Egyúttal Balaton legnagyobb vitorláskikötő láncá-
lehetőség van a hajózás élményét mások- hoz tartozó 11 BAHART vitorláskikötő-
ben április 1. és november 30. között vár-
ják vitorláshely bérlőként, de akár túrázó-
ként is.

2

2016. július utár Aktuális

Táj- és településgondozás a Balatonnál
Szakmai műhely, előremutató elképzelésekkel

A magyar tenger térségében a rendszer- érdekeket szolgálnak. A kedvezőtlen ten- kezelő Zrt. és a Balatoni Integrációs Kft. kö-
váltás óta folyamatosan emelkedik az elha- denciákat felerősítik a gyors jogszabályi vál- zötti megállapodás alapján felmérték az ön-
nyagolt ingatlanok száma: e tény komoly tozások, s napjainkra már az is egyértelmű- kormányzati vagyonhoz kapcsolódó ingat-
gondot, megoldandó problémát jelent vé vált: újra kellene gondolni a Balaton régió lanok hasznosítási lehetőségeit. A vagyon-
mind az önkormányzatok, mind a tulajdo- határait. törvény értelmében az ingatlanok méltó és
nosok számára. Érthető tehát, hogy egyre legkedvezőbb hasznosításának érdekében
sürgetőbb a használaton kívüli telkek, épü- A táj- és épített környezet kérdéseit ele- tájékozódtak a balatoni települések fél év-
letek életre keltése és felújítás utáni tartós mezte Selyem Anikó építészeti és termé- tizedre tervezett fejlesztéseiről. Az elképze-
használata. szetvédelmi szakreferens, a Balaton-felvidéki lések ismeretében kiemelten kezelték azo-
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa is, aki kat az ingatlanokat, melyeknek tulajdonosa,
A térség kihasználatlan értékeire támasz- szép példákkal, csodálatos fotókkal igazol- joggyakorlója a vagyonkezelő zrt., s amely
kodnak azok a közösségi-kreatív együttmű- ta: felelősséggel gondolkodva és cseleked- az önkormányzatok igényeit, megvalósítha-
ködést segítő programok, melyek egyszerre ve megmenthetjük évszázados értékeinket, tósági lehetőségeit figyelembe véve változ-
építenek a tartósan munkát keresőkre, vagy környezetünket. Természetesen gondot je- tathat a használati jogviszonyon.
azon üres, alig használt ingatlanokra, me- lent, hogy – főként az északi parton – a te-
lyek fenntartását már egyre Bardóczy Árpád elmond-
kevésbé tudják vállalni az in- lepülések felkúsztak a szőlőhegyekre, a lég- ta: százötven olyan ingatlan
gatlanok gazdái – köztük az vezetékek pedig elcsúfítják a településképet. van a régióban, amely szóba
idős, gyakran a Balatontól tá- Szigliget példája azonban azt jelzi: a tradíci- jöhet, azaz százötven érdemi
vol élő tulajdonosok. A he- ók őrzése érzelmileg is gazdagabbá teszi az javaslat egyeztethető össze
lyi értékek megőrzése a ma- ott élőket. az állami, nemzeti vagyonnal
gán- és az állami tulajdono- foglalkozó törvénnyel, a te-
sok számára egyaránt terhet A táj- és településgondozás - új szemlélet, lepülések fejlesztési szándé-
ró, ezért a Balaton Fejlesztés új szakértők szükségessége címmel tartotta kaival. Hangsúlyozta: a kap-
Tanács térségfejlesztő célja meg előadását Illyés Zsuzsanna, a Szent Ist- csolatfelvétel nem minden
a régióban az ingatlanhasz- ván Egyetem dékánhelyettese. Álláspont- esetben volt eredményes. A
nosítás dinamizálása, fenntartható gazdasá- ja szerint napjainkban már nincs táj-tudat, használati céltól és a tulajdonosi joggyakor-
gi fellendítése, hogy a térségben élők és dol- holott a XX. század közepéig még büszkék lóval kötött megállapodástól függően va-
gozók számára egész évben biztosítható le- voltunk származási helyünkre. A külterüle- gyonkezelésbe vétel, használati megállapo-
gyen egy kiszámítható élet- és munkakör- tek állapotán pedig egyértelműen tükröző- dás, bérleti szerződés egyaránt elképzelhető.
nyezet. A fejlesztések alapgondolata: a Bala- dik, hogy szinte egyetlen településnél sincs A szakember jelezte: nem vizsgálták azokat
ton régiót olyan hellyé kell alakítani, ahol jó egységes gazda. A szembetűnő problémák az ingatlanokat, melyeket ingyenes önkor-
élni, jó pihenni, nyaralni, jó vállalkozni és dol- megoldására alkalmas szakemberek kép- mányzati használatba kívánnak adni.
gozni. Az elképzelések harmonizálására júni- zését vállalta el az egyetem, emellett pedig ury Mónika tanácsadó, az ICG Ex
us végén Balatoni táj- és településgondozás évente 40-50 településsel kötnek megálla- Ante munkatársa ugyancsak az elhanyagolt
címmel szakmai műhelymegbeszélést szer- podást nyári gyakorlatra: ezeken az egyedi ingatlanok hasznosításának témáját bon-
vezett a Balatoni Integrációs Kft. tájértékek és a vonzerő felmérése a diákok colgatta. Felmérésük szerint is egyre több a
programja. Álláspontja szerint áttörés ese- használaton kívüli ingatlan a Balaton térsé-
A fórum i . Horváth János állami főépí- tén szemléletváltás következhet be e téren gében, s szinte évről évre romlik az állaguk
tész előadásával kezdődött. A Somogy Me- is, s talán még nem reménytelen kísérlet a táj – e tényben közrejátszik a fiatalok elvándor-
gyei Kormányhivatal munkatársa hangsú- és az ember kapcsolatának harmonizálása. lása. Véleménye szerint a foglalkoztatás bő-
lyozta: az építkezések területén is érvényes vítését is segítené az ingatlanok rehabilitáci-
a haszonszerzés, a jelentős profit elérésének A 2015-2016-ban lezajlott balatoni in- ója. Javaslata szerint célszerű lenne egy regi-
érdekében a beruházók ugyanis nagy nyo- gatlanok vizsgálatának eredményeit össze- onális vagyonhasznosítási szervezet létreho-
mást gyakorolnak partnereikre vagy az en- gezte előadásában Bardóczy Árpád szakér- zása, s a hasznosítási területekre vonatkozó
gedélyező hatóságokra. Ezért különösen tő. Ismertette: a Magyar Nemzeti Vagyon- koncepció kidolgozása.
fontos az állami és önkormányzati szerep- A Balatoni Integrációs Kft. által szerve-
vállalás - főként rajtuk múlik, miként alakul zett partnerségi rendezvény egyik legszíne-
az érintett területeken az épített és a termé- sebb előadását a „Nagyapám háza” prog-
szetes környezet aránya, minősége. A szak- ramot bemutató Krizsán András és Biha-
ember szerint felértékelődik a „helyben való ri Ádám építészek tartották – mindketten
gondolkodás”, s egyben tükröződik az is, az élő hagyományok folytatása mellett tet-
hogy a döntéshozók milyen időtávban gon- ték le voksukat.
dolkodnak. Álláspontja szerint az 1998 óta
bevezetett jogszabályok zömmel rövid távú Süli

3

Aktuális utár 2016. július

Lilába öltözött Tihany
Turistaözön a levendulafesztiválon

A levendulafesztivál ösztönzi a turizmust sából. Érdekesség, hogy a mai szőlőültetvé- Hogy mennyire komolyan veszik a leven-

és a mezőgazdaságot, a természetvédelmet nyek jelentős részén is levendula illatozott. dula-termesztést Tihanyban, álljon arra egy

pedig az érdeklődés középpontjába helye- Most úgy tűnik, ismét jelentősebb terüle- példa: öt-tíz éven belül meg kívánják négy-

zi – mondotta a Földművelésügyi Miniszté- tet hódíthat meg. Úgy tudjuk, helyi vállalko- szerezni a növény termőterületét. Magyar-

rium környezetügyért, agrárfejlesztésért és zás is újabb ültetvényben gondolkodik, de a országon és külföldön elsősorban a kozme-

hungarikumokért felelős államtitkára, V. Né- nemzeti park is bővíteni fogja ültetvényeit. tikaipar tart igényt a „francia gyökerű” le-

meth Zsolt a rendezvény megnyitóján. Tihany csatlakozott a Múzeumok éjsza- vendulára. A termesztés a 40-es évek elejé-

A programra kilométer hosszan kígyóz- kája programhoz is, melynek keretein belül re érte el csúcspontját a levendulaolaj-gyár-

tak az autósorok (köztük feltűnően sok fel- szerzetesi idegenvezetéssel a máskor egyéb- tással. A följegyzések szerint a termesztés

vidéki buszt is láthattunk), a félszigetre érve ként nem látogatható XVIII. századi szerze- technológiája és az elkészített olaj világszín-

kisebb-nagyobb torlódások is kialakultak, tesi kriptát lehetett megtekinteni. vonalúnak számított, mi több: tőzsdei cikk

melyet rutinosan kezeltek a Balaton-felvidé- A levendulafesztivál zenei kínálatába lett belőle, exportálták a fél világba. A II. vi-

ki Nemzeti Park munkatársai és segítőik. Az tartozott az apátságbeli barokk orgona- lágháború után államosították a levendu-

államtitkár és felesége is beálltak a szedők muzsika, sőt: sajátos apátsági ételeket és lást, de 1962-ben már leálltak a termesztés-

közé, s láthatóan élvezték az sel. Mint azt a Turista Maga-

egyedülálló élményt. zin írja: „…nem a levendula-

Az immáron hagyomá- termesztés nehéz, hanem

nyos levendulafesztiválra li- az, hogy ma még nincsenek

lába öltözött Tihany, bősé- meg a bejáratott értékesíté-

gesen akadt fotózni- és néz- si utak, ki kell építeni a rend-

nivaló. A számos kísérőprog- szert. Ugyanakkor már meg-

ram, a kulináris kínálat és a jelentek azok, akik látnak

vásári hangulat megerősítet- benne fantáziát, növekszik

te: érdemes volt új színnel a magánkézben lévő ültet-

gazdagítani a félsziget életét. vények száma a Balaton-fel-

Elégedettségének adott vidéken, például Dörgicsén,

hangot a Balaton-felvidé- Monoszlón, Vászolyon. Ket-

ki Nemzeti Park igazgató- tős hasznosításon érdemes

ja, Puskás Zoltán, aki a Bel- Kopek Annamária (BFNP), Tósoki Imre, Tihany polgármestere, gondolkodni: egyrészt ma-
ső-tó partján álló látoga- V. Németh Zsolt államtitkár és felesége gával a termékkel, másrészt
tó központnál utalt arra, a turisztikai résszel, ami leg-

hogy Tihanyt 1952-ben első- alább egy 2-3 hektáros te-

ként nyilvánították tájvédel- rületet igényel, lehetőleg jó

mi körzetté, s 1997-től szer- megközelítéssel. A leven-

ves része a Balaton-felvidé- dula egyébként semmiféle

ki Nemzeti Parknak. Vissza- vegyszert nem igényel. Sőt, a

tekintésében arról is beszélt, környező terület értékéhez

hogy az 1990-es évektől a is hozzáad. Méhlegelőként

nemzeti park szakemberei a szolgál, nemcsak a házi, de a

lakossággal összefogva újra- vadméhek számára is, így se-

élesztették a település egy- gít a környező területek élő-

koron „kenyéradó” Öreg-le- világának is. Ráadásul a le-

vendulását, melyet az elmúlt vendula a talajjal szemben

évben 15 ezer tővel tovább kifejezetten igénytelen nö-

gyarapítottak. Látvány - és illatorgia Tihanyban vény. Olyan helyeken, ahol
Az elhangzottakat azzal a hagyományos szántóföldi

egészítette ki Tihany polgármestere, Tósoki italokat lehetett kóstolni. Fellépett a Cso- növényekkel a művelés már nem hoz nye-

Imre, hogy Magyarország elsőként telepí- pak Táncegyüttes, a Zabszalma Együttes reséget, ott jó alternatíva lehet gazdálkodá-

tett levendulása mára több ezer embert és Szabó Balázs Bandája is, majd utcabál si szempontból.”

vonz, emellett kedvezően hat a helyi gaz- zárta az estet. Gondoltak a gyerekekre is, A fesztivál tanulságait levonva már most

daságra. A levendulatermesztés egészen a akik kézműves-foglalkozáson, hangszeris- elkezdik a tihanyiak a következő évit szer-

1920–30-as évekre vezethető vissza, s fény- mertetőn, vásári komédián, mesekuckó- vezni, még színesebbé tenni.

korában sok tihanyi élt a növény feldolgozá- ban tölthették idejüket. szöveg és kép: Zatkalik A.

4

2016. július utár Aktuális

Háromszázmilliárd forintról szól a kormányhatározat

Hír: Egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány visszavonta a balatoni kiemelt üdülő-
körzet 300 milliárd forintos, 2020-ig történő fejlesztéséről szóló határozatát. Az alábbiakban Balassa Balázs, a
Balatoni Szövetség, és Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnökének reagálását közöljük.

Balassa Balázs: Meglepve olvastam a átcsoportosításának következménye. Ezt az éves fejlesztési keretekben a kormány
kormányhatározatot, mely alapján a a reményemet az is alátámasztja, hogy a konkrét dolgokról döntött, tehát elméleti-
kormány visszavonta a Balaton térségére 300 milliárd forint jelentős részére vonat- leg a Balaton programba foglalt számos
címzett 300 milliárdos fejlesztési forrást. kozóan már elindult a pályáztatás, illetve intézkedésnek a végrehajtása folyamat-
Ez azért is érthetetlen számomra, mivel kiemelt projektek is nevesítve lettek. ban van. Tehát nem az egyes intézkedése-
a határozatban a turizmusfejlesztési cél- ket vonták vissza, csak a kormányhatáro-
ra felhasználható európai uniós forrá- Bóka István: Ahogy én látom, ez a tu- zatot. Erről én néhány héttel ezelőtt érte-
sok összehangolásával indokolta a dön- risztikai intézkedéssorozatnak a része. Az sültem, s bevallom, váratlanul ért.
tést, míg a szóban forgó forrásnak csak összes uniós programot felül kell vizsgál-
10 százaléka turisztikai jellegű. Nagyon ni a programgazdáknak abban a tekin- Gondolom, hogy a kormányhatározat
remélem, hogy a kormányhatározat va- tetben, hogy milyen módon lehet minél értelmében a turizmusfejlesztési stratégiát
lójában nem forráselvonást eredményez több turisztikai forrást a turizmus fejlesz- el kell készíteni a Turisztikai Ügynökséggel
majd, hanem a Magyar Turisztikai Ügy- tésére fordítani. Gondolom, ebben a hatá- egyeztetve. A balatoni határozat program-
nökség létrehozását követő pénzforrás rozatban van a balatoni program is, mely pontjai – a felülvizsgálatot követően – is-
ezt a célt szolgálja. A pályázatokat kiírták, mételten a kormány elé fognak kerülni.”

Anna-bál - visszaszámlálás
A hagyományok és a finom újítások jel- ről is megcsodálni a forgatagot – mondta saj- hetően a külcsín is módosul: éppen száz
lemzik az idei, sorrendben 191. balatonfü- tótájékoztatóján Füred polgármestere, Bóka évet ugrunk vissza az időben színekkel, mo-
redi Anna-bált. A Herendi Porcelánmanu- István. tívumokkal.
faktúra és a Magyar Állami Operaház idén
is partner lesz. Fővédnök: Balog Zoltán, az A város egyik leglátogatottabb A díjakat idén az i abb (190 éves!) partner,
emberi erőforrások minisztere. programja Anna Fesztivállá nőtte ki a Herendi Porcelánmanufaktúra készíti. Az
magát az évek során, s a színvonalas egyedi szívek - tudtuk meg Simon Attila vezér-
Megkezdődött a visszaszámlálás: Bala- kísérő rendezvények minden korosz- igazgatótól - most is egyedi példányok lesznek,
tonfüreden minden készen áll arra, hogy a tálynak biztosítanak látni- és hallani- s a Balaton kagylóinak színét tükrözik.
díszes vendégsereg átmulassa július 23-ának valót. Ilyen többek közt a prímásver-
éjszakáját. De hogy ne maradjanak le azok seny, az Opera szabadtéri koncertso- Az esemény fénypontja a bál szépének,
sem, akik nem vették meg idejében a belé- rozata, a szívhalászat. udvarhölgyeinek választása lesz, s ekkor
pőt, számukra sétálójeggyel lehet közelebb- tudhatja meg ország-világ, ki az a férfiú, aki
Idén Zoób Kati munkásságának köszön- a Kiss Ernő-díjat veheti át.

Több mint nyolcezren „megúszták”

34. Suzuki Balaton-átúszás

Az idei időjárás is kegyeibe fogadta a Ba- Természetesen most is több élspor- nem igen lehetett volna szabad szálláshe-
laton-átúszás szervezőit és résztvevőit, hi- toló, hivatásos katona és jogász vetet- lyet találni a környéken. Az a célunk, hogy
szen ideális időjárási viszonyokra ébredtek te magát a vízbe, de az esemény alapve- a szabadidősportot ötvözzük az idegen-
július 2-án hajnalban, s így már kora reggel- tően nem a profiknak, hanem az „ama- forgalommal. Akik eljönnek a Balaton-át-
től elkezdődhetett a regisztráció a révfülö- tőröknek” szól. Mint a főszervező 34 úszásra, pár napot töltsenek még el a ma-
pi rajthelynél. éve folyamatosan hangsúlyozza: a Ba- gyar tenger partján; fedezzék fel, ismerjék
laton-átúszás elsősorban amatőröknek meg a Balaton-térségét, s akár a távolab-
Szántó László főszervező idén már 34. szól, de mégis egy teljesítmény orientált bi vidékek értékeit is. Merthogy a régióban
alkalommal „felelt” az úszók biztonságá- sportrendezvény, amelyre komolyan látni és megcsodálni való akad bőséggel.
ért és az esemény zavartalan lebonyolításá- kell készülni, s így jól szolgálja a egész-
ért. Minden bizonnyal világviszonylatban is ségmegőrzést, amely nagyon sok em- Gyarmati László
egyedülálló teljesítmény az, hogy valaki eny- bernél idővel életformává válik.
nyi évtizeden át megrendezhet egy ekkora
tömegeket megmozgató sporteseményt. - Kétségtelen, hogy komoly turiszti-
Az idei sikert jelzi, hogy összesen 8223-an kai vonzerővel bír a rendezvény - hangsú-
rajtoltak el a révfülöpi hajóállomásnál, s kö- lyozta egy helyütt Szántó László -, jól jár-
zülük kevesebb mint ötvenen adták fel idő nak a helyi vendéglátósok és szállásadók
előtt a küzdelmet, s kértek segítséget az is. A próba napján hosszú, tömött sorok
úszófolyosót biztosító vitorlásoktól. kígyóztak az éttermek, falatozók előtt, s

5

Aktuális utár 2016. július

A kék mellett a zöld is

Harmadszor adott otthont a balatoni szakmai szempontok figyelembe vételé- strandnak kerékpártárolója, miképp lehet

strandokat minősítő Kék hullám zászló át- vel, s megvan a lehetősége mindegyik üze- megközelíteni tömegközlekedéssel, kap-e

adásának Alsóörs. Idén a zöldfelületeket is meltetőnek, hogy fejlődjön, s elérje a leg- szerepet az energiatakarékosság, a meg-

értékelték. jobb minősítést. újuló energia, forgalmaznak-e helyi termé-

A házigazda polgármester, Hebling - Összességében - foglalta össze Balassa ket, környezetbarát napozószereket, vé-

Zsolt köszöntőjében elmondta, hogy a Balázs - a Kék hullám zászló megítélése be- dik-e a madárállományt. Ebben a tekintet-

nemes versengésben figyelik egymást a tölti szerepét, a strandokat üzemeltetők ben a gyenesdiási strand érdemelte ki a leg-

települések, s igyekeznek a legtöbb for- azon vannak, hogy minél több szolgálta- zöldebb minősítést.

rást visszaforgatni a fejlesztés, fejlődés ér- tást tudjanak biztosítani, s minél maga- A zászlókat és a tanúsító okiratot Kont-

dekében. sabb színvonalon, így megvan a marke- rát Károly, Balassa Balázs és Puskás Zoltán

- Úgy gondolom, a bizonyítványt a Ba- tingértéke is: jobban eladható a Balaton. adták át a strandok képviselőinek.

latonról az idelátogatók állítják ki. A stran- Várható tehát, hogy a Kék hullám zászlós A 2016. év háromcsillagos strandjai:

dok versengésének megvan a reklámérté- strandok népszerűbbek lesznek a fürdőzők Keszthely városi strand, Diási Játékstrand

ke is - mondta Kontrát Károly, a Belügymi- körében. (Gyenesdiás), Lido Strand (Vonyarcvas-

nisztérium parlamenti államtitkára, majd - Ebben a szezonban a kék mellett a hegy), Községi strand Balatongyörök, Köz-

megjegyezte, hogy a jelen- ségi strand Szigliget, Zánka

legi egy, kettő, illetve há- községi strand, Balatonakali

rom csillagos minősítés he- községi strand, Balatonfü-

lyett célszerű lenne a nem- red Eszterházy strand, Ba-

zetközileg jobban elismert latonfüred Kisfaludy strand,

három, négy és ötcsillagos Csopak községi strand,

rendszert alkalmazni. A tó Balatonlelle Napfény

vízminősége továbbra is ki- strand, Balatonboglár Pla-

váló, így nincs akadálya an- tán strand, Balatonberény

nak, hogy jó szezont zár- községi strand.

junk. Kétcsillagosak: Bada-

A Balatoni Szövetség el- csonytomaj Városi strand,

nöke, Balassa Balázs el- Badacsony strand Bada-

mondta, a tavalyi minősí- csonytomaj, Ábrahám-

tés átszervezés után nőtt a hegy Községi strand, Szi-

száma a megmérettetésbe Balassa Balázs elnök (Balatoni Szövetség) geti strand Révfülöp,

benevező strandoknak. Az Császtai strand Révfülöp,

elmúlt évben 28, idén már Balatonudvari Fövenyes

38 üzemeltetőt értékeltek, strand, Alsóörs községi

köztük olyan szabad stran- strand, Balatonalmádi Wes-

dot is, amely a legmagasabb selényi strand, Balatonfűzfő

minősítést, a három csilla- Fövenyfürdő, Balatonfűzfő

got kaphatta meg. Szólt ar- Tobruk strand, Siófok nagy-

ról is, hogy jelentkezők ko- strand, Zamárdi nagy-

molyan veszik a kritériumo- strand, Balatonföldvár Ke-

kat, nincs helye a sértődés- leti strand, Fonyód Sán-

nek. Aki 2015-ben például dor-telepi Panoráma strand,

nem kapott csillagot, most Balatonmáriafürdő közpon-

újult erővel, a tanácsokat ti fizető strand.

megfogadva jelentős lépést Egycsillagos: Heli-

tehetett előre. Lapunk ér- Puskás Zoltán igazgató (BFNP), Vetőné Zeke Erzsébet (NABE), kon strand (Keszthely),
deklődésére rámutatott: Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere Libás strand (Keszt-
megvan a lehetősége a Kék hely), Kővágóörs Pálköve

hullám zászló visszavonásának is, de ed- zöld is szerepet kapott: a Balaton-felvidé- strandfürdő, Balatonudvari községi

dig erre a lépésre nem volt szükség. Arra ki Nemzeti Park munkatársai összeállítot- strand, Balatonszárszó Központi strand,

idén is volt példa, hogy nem kapta meg tak egy feltételrendszert, mely a környezet- Balatonszemes Berzsenyi utcai szabad

egy strand a minősítést. A tó körül számos tudatosságra, a „zöld” szemléletre épül. Fi- strand, Fonyód Bélatelepi szabad strand,

értékelési mód ismert, de a Balatoni Szö- gyelembe vesszük többek közt - tudtuk Balatonfenyves központi strand.

vetség objektív szempontok alapján dönt, meg Puskás Zoltán igazgatótól - van-e a szöveg és kép: Zatkalik

6

2016. július utár Aktuális

Balatoni borok versenye 2016
A Balatoni Szövetség idén Keszthelyen, a megméretteté-
Pannon Egyetem Georgikon Karának szak- seken érmes he-
mai irányításával rendezte meg a balatoni lyezéseket értek

borok versenyének bírálatát. A verseny fő- el. Mint mond-

védnöki tisztét Feldman Zsolt, a Földműve- ta: az olaszrizling

lésügyi Minisztérium agrárgazdaságért fele- vezéregyéniség
lős helyettes államtitkára vállalta, szakmai lett, miközben új
védnökként pedig a Hegyközségek Nem- szőlőfajták jelen-
zeti Tanácsa, a Pannon Egyetem Georgikon tek meg. Divat a

Kara és a Balatoni Borvidéki Borrégió bizto- rosé bor, bár már

sította a vetélkedő rangját. a színárnyalatok
A rendezvény támogatói között talál- kiválasztása is ko- Bujdosó Barbara Csákovics Gyula és Balassa Balázs társaságában

juk a földművelésügyi tárcát, a Balaton moly kihívást jelent, de a testes, finom vörös- Borvidék) kapta. A díjat Csákovics Gyula,
Fejlesztési Tanácsot, Zamárdi Város Ön-
kormányzatát és a Zalai Borvidék Hegy- borok is a legjobbak közé kerültek. Zamárdi város polgármestere adta át.
községi Tanácsát - neves borászok, a
NÉBIH munkatársai, valamint szakújság- Elmondta, hogy a versenyre negyven- - A Balatoni Borrégió Legjobb Rosé Bora
írók is értékelték a kiváló nedűket.
hat termelő nevezett százharmincnyolc 2016 címet a 2015-ös Bujdosó Rozé KATA-
A zamárdi Hotel Aqumarinban megtar-
tott eredményhirdetésen Csákovics Gyula, bormintával. A Somlói Borvidékről négy, MARÁN (Bujdosó Pincészet, Balatonlelle)
a város polgármestere elmondta: a telepü-
lésen több évszázados hagyománya van a a badacsonyiról ötvenhat, a Balatonfü- nyerte. A díjat Kocsis László a Pannon Egye-
szőlőtermesztésnek, az újkori történet fon-
tos szálát pedig a Villányhoz való partner te- red-Csopaki Borvidékről tizennyolc, Za- tem rektorhelyettese, a zsűri elnöke adta át.
lepülési kapcsolat jelenti – ennek egyik ered-
ménye a rendkívül látogatott roséfesztivál is. lából tizenkettő, a Boglári Borvidékről - A Balatoni Borrégió Legjobb Szénsa-

Szabó Balázs, a Földművelésügyi Minisz- negyvennyolc minta érkezett. vas Bora 2016 címet a 2015. évjáratú Buj-
térium főosztályvezetője köszöntőjében
hangsúlyozta: hazánknak ma borbarát kor- Az eredmények: egy nagy arany, huszon- dosó Zöld (Bujdosó Pincészet, Balatonlelle)
mánya van, s a deklarált cél a kulturált bor-
fogyasztás, a magyar borok népszerűsítése. egy arany, hatvanhárom ezüst, negyvennégy kapta. A díjat Balassa Balázs, a Balatoni
Hamvas Bélára hivatkozva jelezte: az egyet-
len ital, melynek saját filozófiája van. bronz minősítés és kilenc okleveles elismerés. Szövetség elnöke adta át.

Kocsis László, a Pannon Egyetem rektor-he- A verseny fődíjas borai: - A Balatoni Borrégió Legjobb Desz-
lyettesének értékelése szerint a verseny orien-
- A Balaton Fejlesztési Tanács különdíját szert Bora 2016-ban a 2015. évjáratú PÁT-

a nagy arany éremmel elismert 2015-ös Szür- RIA Orosztonyi jégbor (Bezerics Borház,

kebarát (RÁD-VIN Kft. Balatonboglár) kap- Keszthely) lett. A Nők a Balatonért Egye-

ta. A díjat Fekete-Páris Judit igazgató adta át. sület nevében a díjat Szauer Rózsa, az

- A Balatoni Borrégió Legjobb Fe- egyesület elnöke adta át.

hér Bora 2016 címet a 2015 évjáratú Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség el-

Chardonay (Várszegi Pincészet, Budapest, nöke zárszóként elmondta: kell a régiónak

Balatonboglári Borvidék) kapta. A díjat ez a verseny: a borászokért, a borokért, a

Szabó Balázs, a Földművelésügyi Miniszté- fogyasztókért. Felidézte, hogy egy évtize-

rium Parlamenti és társadalmi kapcsola- de szinte kuriózumnak számítottak a ba-

tál: irányt mutat a borászoknak és a fogyasz- tok főosztályának vezetője adta át. latoni borok a tóparti éttermekben, ám a
tóknak. Az idei kiírás egyben előzsűrizésnek is - A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora trend megváltozott, s ma már a fiatalok
minősíthető, hiszen csak olyan borászok ne- körében is egyre népszerűbbek.
vezését fogadták el, akik más vetélkedőkön, 2016 címet a 2011. évjáratú Cabernet Franc
(IKON Borászat, Látrány, Balatonboglári SF

Sztár lett az öreg pontyból
Hamarosan híresebb lesz, mint egyné- A gyönyörű, barátságos és rendkívül fo- szor találkozhatott vérbeli sporthorgásszal.
mely televíziós szappanopera hőse, holott togén tükrös a közelmúltban állt a sajtó- A mérlegelések során kiderült, hogy súly-
nincsenek magánéletbeli kitérői, s a társa- munkások rendelkezésére abból az alka- ban nem sokat gyarapodott: a sok úszás és
sági életben is meglehetősen visszafogot- lomból, hogy röpke két év alatt harmad- a fitneszedző utasításai garantálják a stabil,
tan viselkedik. Szépen artikulál, s ha eseten- tizenkilenc kilogrammot. Szakértők szerint
ként számára szokatlan szerepbe kerül, tud- persze másról van szó: az ilyen öreg egye-
ja jól: a média érdeklődése csaknem olyan deknél ez természetes jelenség. Természe-
fontos, mint az élettérbe történő mielőbbi tesen a meghitt otthont biztosító házigaz-
visszatérés. da, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. is büszke híres lakójára.
Neve még nincs, ám így is gyakran úgy
emlegetik őt, mint a celebkirályt, aki a hor- Mindez nem változtat azon a tényen,
gászok karjaiban és a fényképezőgépek, ka- hogy a horgászok gyűjteményének féltve őr-
merák társaságában érzi igazán jól magát. zött dokumentumai lesznek a közös fotók.

7

Aktuális utár 2016. július

A Világörökség cím segít megóvni a Balaton értékeit
Ha a Balaton szinte nemzeti jelképnek te- 2004-ben a Balaton-parttal határos me- - a Balaton térség aktív tájképvédelme,
kinthető név, akkor a táji, térségi kisugárzás gyék és a Balaton Fejlesztési Tanács együt- kulturális örökségek védelme és a háttér-
fenntartható módon történő erősítése alap- tes ülésén határozatilag támogatták a Ba- területek adottságaikra építő fenntartha-
vető feladata valamennyi lokálpatriótának, a laton-felvidéken lévő várományosi helyszí- tó fejlesztése
magyar tenger iránt elkötelezett millióknak. nek fejlesztését.
A Világörökség intézménye most nagyszerű - a közlekedési-, info-kommunikációs és
lehetőséget kínál az ismertség erősítésére, a 2007-ben a civil társadalom részéről közszolgáltatási hálózatok kialakítása a
tájegység vonzerejének növelésére. megalakult a Balaton Világörökségéért környezeti és fenntarthatósági szempont-
Alapítvány, segítve a támogatók körének oknak megfelelően
Magyarország 1985-ban csatlakozott az bővülését és a Balaton törvényben foglal-
1972-ben létrejött UNESCO Világörökség tak érvényesülését - különösen a Balaton - a nemzetközi jelentőségű balatoni ter-
Egyezményéhez. A tagországok javasolhat- Régió világörökség várományos helyszín mészettudományi, különösen ökológiai-hid-
ják egyetemes értékű javaik világörökségi övezetben lévő települések rendezési és robiológiai, valamint társadalomtudományi
felvételét. Belépésünk óta nyolc magyaror- építési szabályozási rendeleteinek fenntart- regionális kutatások, a Balatonnal kapcsola-
szági helyszín került fel a világörökségi listá- ható fejlődési feltételeinek érvényesülését, tos monitoring és információs rendszerek fej-
ra. A világon jelenleg ezerharmincegy hely- a világörökség lehetőségeinek megismeré- lesztése és fenntartása
szín élvez világörökségi védelmet százhat- sét. Ebben az érintett LEADER szervezetek
vanhét országban, melyekből az évek során programjainak koordinálása, a pályázatok - környezeti és táji értékek fenntartható-
harminchárom a veszélyeztetett kategóri- teljesítése nagy segítséget adott. A Balaton sága mellett jelentős hazai és külföldi ide-
ába került. Ez azzal járhat, hogy a helyszínt törvény 2008. évi módosítása során kiegé- genforgalommal rendelkezik, a szabad-
törlik a listáról, így ezek kezelése minden ál- szült a Lesence-völgye, a Káli-medence, va- idő eltöltésnek, az élménykeresésnek és az
lam számára presztízskérdés. lamint Balatonfüred reformkori városrész, egészséges életvitelnek a legvonzóbb ma-
Aszófő és Örvényes helyszínekkel. gyarországi térsége, miközben különböző
A védettséggel járó kedvező jogi hely- térségeit izgalmas sokféleség jellemzi.
zet és a megnyíló fejlesztési források jelen- A Balaton Régió terveiben a fenntartha-
tősen segítették a helyszínek védelmét és tósági és táji tervezési menedzsmenti rend- A térség fenntarthatóságának biztosí-
idegenforgalmi hasznosítását. Hazánkban szerek kialakítása során a Balaton térség - Ba- tása érdekében egységes fenntartható tér-
a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsá- laton Kiemelt Üdülőkörzet területe - tartós ségmenedzsmentre, fenntarthatósági keret-
ga dönt arról, hogy a hozzá beérkezett ja- versenyképességének megteremtése a fenn- stratégiák kidolgozására, valamint tájgazdál-
vaslatok alapján mely helyszíneket tartja tartható térségi rendszer kialakításával szere- kodási tervek kialakítására van szükség.
esélyesnek és érdemesnek a Világöröksé- pel. Alapvető cél, hogy a környezeti, a táji és A 2000. évi Balaton törvényben még nem
gi Listára történő valamikori felvételre. A kulturális értékeinek megőrzésével és éssze- találjuk a világörökséghez kapcsolódó cikke-
megfelelőnek talált helyszínek a Magyar rű használatával, a turisztikai kínálat minősé- lyeket, viszont módosítása, a 2008. évi LVII.
Várományosi Listán szerepelnek. gi bővítésével, valamint az érintett intézmé- törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Te-
nyek, szereplők együttműködésével egy tar- rületrendezési Tervének elfogadásáról és a
A Balaton-felvidék (Kultúrtáj) világ- Balatoni Területrendezési Szabályzat megál-
örökség várományos helyszín kialaku- tósan versenyképes és fenntartható térségi lapításáról szóló 2000. évi CXII törvény mó-
lása 1993-ban kezdődött, amikor Pan- rendszer jöjjön létre. Ennek érdekében a kö-
nonhalma, Bakonybél és Tihany rész- vetkező célok elérése kívánatos: dosításáról szólóban már igen. Meg-
vételével létrejött a „Bencés Vonulat” ítélésünk szerint a Balaton törvény túl-
világörökségi várományos felterjesz- - az exkluzív turizmus feltételeinek ságosan megengedő kritérium rendsze-
tés. megteremtése, a turisztikai szezon meg- re nem felel meg a világörökségről szó-
hosszabbítása ló 2011. évi LXXVII. törvény és végrehaj-
Ebből 1996-ban, az alapítás ezredik tási rendeleteiben megfogalmazott kri-
évfordulóján az UNESCO Világörökség - a turisztikai forgalom területi szétterítése tériumoknak, sem pedig a Gro Harlem
Bizottsága Világörökség helyszínné emel- a háttérterületek adottságain alapuló sok- Brundtland norvég miniszterelnöknő
te a Pannonhalma Bencés Kolostort. Ti- színű turisztikai kínálat kialakításával vezetett ENSZ Környezet és Fejlődés Vi-
hany megtartotta tentatív jelöltségét, ehhez lágbizottsága kritériumának. Ugyanis „a
2003-ban kapcsolódott a Tapolcai–meden- - a tó, vizes élőhelyek és egyéb természe- fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely
ce tanúhegyei, valamint a Hévízi–tó felter- ti területek ökológiai állapotának, és a víz kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
jesztések. minőségének megóvása veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét
arra, hogy ők is kielégíthessék szükségletei-
A 2000. évi CXII. törvény - a Balaton Ki- ket”.
emelt Üdülőkörzet Területrendezési Ter- A megnyugtató megoldást a fejlesztés
ve elfogadásával olyan differenciált térségi alapját szolgáló kezelési terv biztosíthatja
területrendezési szabályozás lépett életbe, – természetesen megfelelő társadalmi tá-
amely lehetővé tette és teszi, hogy az üdülő- mogatottság mellett.
népesség száma csak olyan mértékben nö-
vekedjék, amilyen mértékben az infrastruk- K á l o c z i Kálmán
túra is fejlődik a Balaton térségében. a Balaton Világörökségéért Alapítvány

Kuratóriumának elnöke

8

2016. július Települések

9

Települések utár 2016. július

10

2016. július utár Települések

Modernizált tradíciók Hévízen

Az Európai Fürdővárosok Szövetsége a részesülhessen. A kúrával kapcsolatos mi- cseh beutaztató cég 40 munkatársa, 19 né-
közelmúltban Hévíznek ítélte oda az Inno- nősítési oklevelet több hévízi szolgáltató is met és osztrák, valamint 16 lengyel újság-
vatív fürdő és gyógyhely desztinációt meg- megkapta, ahol rendelkeznek a tradicioná- író, továbbá 4 skandináv blogger fedezte
illető díjat. lis gyógymódok szolgáltatásának techni- fel Hévízt és térségét. Programjuk legfonto-
kai hátterével. A másik, ugyancsak nemzet- sabb pontja minden esetben a Tófürdő lá-
A franciaországi Vichy-ben átadott nem- közi figyelemre is érdemes innováció a ma- togatása, valamint az érdeklődési körüknek
zetközi szintű elismerést a Hévíz Tradicio- gánszállásadók részére kidolgozott, hazai vi- megfelelően turisztikai szolgáltatók meglá-
nális Kúra védjegy, valamint a hévízi szoba- szonylatban is egyedülálló pályázat, mely- togatása, gyógy- és wellness kínálatok meg-
kiadók támogatása érdekében kidolgozott nek célja a fizetővendéglátó helyek minősé- ismerése volt. Papp Gábor polgármester
egyedi pályázati rendszer révén nyerte el a gi fejlesztése. A kapcsolódó pályázatokat ez több csoportnak is személyesen mutatta
fürdőváros. Az Európai Innovációs Díj cél- év tavaszán bírálták el először Hévízen. be a városban fellelhető egyedi lehetősége-
ja a fürdővárosok új ötleteinek, eszközeinek ket, valamint az aktuális és tervezett fejlesz-
vagy folyamatainak elismerése és megis- Mindemellett a városmaketing erőtelje-
mertetése világszerte. Min- téseket.
den évben kategóriánként sen célozza a potenciális új piacokat: a kö- A program jelentősé-
egy nyertes város kaphatja zelmúltban skandináv, német, cseh és len-
meg a díjat. A zsűri dönté- gyel turisztikai szakemberek érkeztek Hé- gét hangsúlyozva a város-
se során figyelembe veszi az vízre azzal a céllal, hogy új üzleti kapcsolato- vezető kiemelte, hogy egy
innováció eredetiségét, ha- kat építsenek ki, valamint hírt vigyenek sa- új vendégkör megszólítá-
tását, a bevezetésének gya- ját környezetükbe a fürdővárosban szerzett sának a leghatékonyabb
korlatiasságát, a hasznok élményeikről. A Hévízi Turisztikai Nonprofit módja a személyes élmé-
mérhetőségét, valamint az Kft. szervezésében lezajlott szakmai út so- nyek és kapcsolatok bő-
alkalmazhatóságot, mely rán 5 skandináv utazási iroda, a legnagyobb vítése, amelyek ilyen szak-
szempontoknak mindkét mai utakkal kezdődnek.
hévízi gyakorlat megfelelt. Az előzményekről Hor-
váth Orsolya, a Turisztikai
A fürdőváros 2015 nya- Kft. ügyvezetője elmondta,
rán a Hévízi-tó gyógyhatá- hogy a szakmai utak meg-
sára alapozott terápiák akk- szervezése több hónapos
reditálása érdekében saját előkészületet igényelt, en-
védjegyet hozott létre. A Hévízi Tradicioná- nek eredménye a következő hónapokban
lis Kúra alapja a hévízi gyógyvíz, amely gaz- lesz érzékelhető: a tanulmányutak hatásá-
dag ásványianyag-tartalmának köszönhető- ra a nyári szezon elején számos nyomtatott
en fejti ki különösen hatékonyságát a moz- és online sajtó megjelenés, valamint televí-
gásszervi megbetegedések kezelésében. Az zió és rádió interjú fog születni Hévíz leg-
így jegyzett kezelés során az eredeti, komp- fontosabb célpiacain. A következő szezonra
lex hévízi kúrát alkalmazzák az arra kivá- az utazási irodákon keresztül új értékesítési
lasztott helyszínen, annak érdekében, hogy csatornák épülhetnek ki.
a páciens a leghatásosabb gyógymódban
Horányi Árpád

Antalyába a Hévíz-Balaton Airportról

A szezonban is közlekednek a Hévíz Ba- ratok elsősorban ide szállítanak ra erősíti a tradicionális orosz és né-
laton Airportról a törökországi Antalyába vendégeket. Törökországba idén met piacait, júliustól érkeznek gépek
turistákat utaztató repülőgépek. a tavalyinál hárommal több jára- Moszkvából is.
tot tud indítani a Hévíz-Balaton
A török Freebird légitársaság járatai Airport.
heti rendszerességgel szerdánként in-
dulnak. Papp Gábor, a repteret üzemel- Az utaztató Green Travel iro-
tető Hévíz város polgármester elmond- da a török közönség közlekedését
ta: a török járat indítása különösen fon- is segíti, Isztambulban és még há-
tos nemcsak a város, de a régió számá- rom török városban, valamint Irán-
ra is, hiszen ezzel a kiutazást is erősíteni ban vízum központot nyitott, így
tudják Sármellékről. Az optimális utas- az eddigi 47 napról jelentősen, akár
forgalomhoz fontos a kiutaztatás lehe- 7 napra vagy 12 órára csökkenhet a török
tőségének biztosítása is mindamellett, emberek vízumoztatása.
hogy a jelenlegi német, orosz, svájci já-
A Hévíz-Balaton Airport tovább-

11

Települések utár 2016. július

A sörtől, a bortól, a Balatontól...

A sörtől, a bortól, a Balatontól együtt Egyáltalán nem „szentségtörés” bortermő település útjain jelölték ki.
kapjuk a nyár legszebb élményeit, a kíná- vidéken sört is inni. A hangulat nemsokára a bor jegyé-
lat együtt van az üdülőrégió településein.
A habos italok helyi ízét a vonyarcvas- ben ismétlődhet: érdemes számon tarta-
Vonyarcvashegy elsőként a sört kap- hegyi Blonder Sörfőzde képviselte, a fel- ni a július 27-31 közötti időt is, ekkor ke-
csolta a fürdőzési kínálathoz, mégpedig hozatal sorában számos társcég sörfőzői rül majd sor a 13. Vonyarcvashegyi Boros
spotosan: hagyományos sörfesztiválhoz szerepeltek a kínálatukkal. Forgatagra, ami hosszú idők óta a telepü-
kapcsolódott másodízben a Vonyarci Nyar- lés egyik legvonzóbb rendezvénye.
galás futóverseny. A vendégkörnek finom A nyitónapon Deák Bill Gyula élő kon-
kézműves sörök, házi pálinkafélék, ízletes certje emelte a hangulatot, majd az utca- Horányi Árpád
ételek kínálatában, színes programokkal zaj- bálon a Héliosz zenekar adta a
ló vásári hangulatú miliőben lehetett része. talpalávalót. A fesztiváli hétvé-
gén a koraesti óráktól bohóc-
A kánikulai nyitónap koraesti prog- műsor szórakoztatta a gyer-
ramján a sör és a Balaton hűsítő habjai ve- mekeket, vendégeskedett a
tekedtek egymással, ami a jó szezonkez- Tihanyi Musical rock and roll
det jele. Kiváló lehetőség, hogy a vendég- csapat, a LORD együttes. A
kör minden jóba belekóstolhasson. Pé- sportos kísérőprogramba 350
ter Károly polgármester köszöntője után. métertől 12 kilométerig tartó-
Polgár J. Péter, a Pannon Egyetem Keszt- an több távon lehetett futó-
helyi Georgikon Karának dékánja be- versenyre nevezni, ovisoktól a
szélt a sör élvezeti, gasztronómiai értéke- felnőttekig. Kemény bemelegí-
iről, fajtáinak sokféleségéről, ami legalább tő edzések zajlottak, a pályát a
olyan széles skálát mutat, mint a borfélék. strandon, a futballpályán és a

A Balaton Napja Györökön

A második alkalommal rendezett Ba- meg is rohanták a vizet a fürdőzők. - Örömmel vállaltunk főszere-
laton Napja ünnepléséhez idén 15 parti Balatongyörök strandján, a II. Balaton pet az ünneplésben déli társukkal,
település csatlakozott. Balatonmáriafürdővel együtt, ezzel is ki-
Nap házigazdái: Biró Róbert polgármes- fejezve a balatoni egységet, partnersé-
A Balatoni Kör kezdeményezésé- ter, Rógán Edina Anna strandkönyvtáros, get, jó szomszédságot - mondta Biró Ró-
vel teremtettek ünnepet a strand- Villányi Éva, a Bertha Bulcsu Művelődé- bert, Balatongyörök polgármestere. - A
idő startjának, a fő helyszín ezút- si Ház vezetője, valamint a Balaton Kör rendezvényt tavaly Badacsonyból indí-
tal északon Balatongyörök, délen pe- képviseletében Kardos Gábor ötletgaz- tották útjára, kihívásnak tartjuk a há-
dig Balatonmáriafürdő volt. Az időjárás da vállvetve, mindent megtett azért, zigazda szerepet, igyekszünk hozzá mél-
kedvezett a programok előre kitűzött hogy a fürdőszezoni nyitány ünnepe le- tó lenni.
időpontban való megtartásához. Nosza, gyen a strandolóknak.
Györök strandján a Sümegi Fúvós-
zenekar gyalogolt a Balatonba, majd
közösen csobbanva szaladtak neki a
víznek a fürdőzni vágyók. Színes ver-
sengésekre került sor, keresték a leg-
szebb strandpiknik kosarat és terí-
tést. Részt lehetett venni családi ho-
mokvárépítő versenyben, a Nők a Ba-
latonért Egyesület a Vigyázz rám ba-
latoni társasjátékba való nevezéssel
várta az érdeklődőket.

A gasztrokalandokban a strandi ét-
termek különleges napi ajánlattal és
kreatív fröccsökkel vártak mindenkit.
A fürdőtoborzóban résztvevők végül a
Balaton borával koccintottak, a Balaton
Napja rendezvényhez csatlakozó vala-
mennyi település strandján.

H. Á.

12

2016. július utár Települések

Jelentős fejlesztések várhatóak Balatonakarattyán

Balatonakarattya költségvetése sta- lyázatok. A Balaton-partján egyre job- mintegy 60 méter hosszú, 3-4 méter szé-
bil lábakon áll, ennek köszönhetően már ban erősödik a kerékpárturizmus. Nem les stég kihelyezése. Az önkormányzat
megkezdődtek a fejlesztések. Júliusban véletlenül adott be Balatonakarattya mindezen fejlesztésektől reméli, hogy a
adják át azt a negyvenszer húsz méte- Község Önkormányzata egy pályáza- strandot még többen keresik majd fel.
res, közepes méretűnek számító műfü- tot, melytől sokat remélnek. Annak De sokat remélnek a csapadékvíz elve-
ves pályát, melyre az önkormányzat sike- idején a Küngös-Csajág-Balatonfőkajár- zetési pályázattól is. Két területen tör-
resen pályázott a Magyar Labdarúgó Szö- Balatonakarattya útvonalra pályáztak ténne meg mindez. Az egyik a lakóte-
vetségnél. Az MLSZ 90 százalékos támo- konzorciumban, de ez nem valósult lepen lenne, melyre már évek óta nagy
gatást biztosított. A településen remélik, meg. Ugyanakkor abban bíznak, hogy szükség van. A másik pedig összefüggne
hogy minél több akarattyai gyerek rúgja a település belterületén sikeres pályázat a stranddal. A Bercsényi lejárónál szintén
majd a labdát hétről-hétre. Este is lesz erre esetén megépülhet a kerékpárút. el kell vezetni az olykor lezúduló csapa-
lehetőségük, hiszen reflektorokat is kihe- dékvizet. A Belügyminisztérium nemrég
lyeztek. A szülők pedig a lelátón izgulhat- A turizmusfejlesztéssel kapcsolatos írt ki pályázatokat. Az egyikből út- és jár-
nak majd csemetéikért. TOP-os pályázat a Bercsényi strand le- dafelújítás történne a másikból pedig az
romlott épületének felújítását ered- óvoda emeleti részének befejezése való-
Több függőben lévő pályázata is van ményezné. Itt már korábban kész ter- sulna meg. Utóbbi két pályázathoz cse-
az önkormányzatnak, melyek nagy ré- vek voltak, melyeken némileg módosí- kély önrész szükségeltetik.
sze 100 százalékos támogatást biztosít. tani kellett, a pályázat miatt. Ugyanezt
Ezek az úgynevezett megyei TOP-os pá- a pályázatot képviselné egy vízben lévő, Szendi Péter

Kikötőavatást kikötőavatás követett

Alig telt el néhány hét, Alsóörs újabb elmondta: újabb turisztikai vonzerő- helybéliek, hanem a Balaton-parti tele-
kikötővel lett gazdagabb. A BAHART vel bővült a település, amit nemcsak a pülésre érkezők is meg fognak kedvel-
után most a magántulajdonú
Alsóörs Marina nyitotta meg dr. Kecskés Egon (balra), Berkes Péter, ni. Ugyanakkor a kiépített, öt-
vízi kapuit. Hebling Zsolt és dr. Deák Gábor száz méteres sétánnyal Alsó-
örs új, közösségi, kedvelt hely-
A nyári vízi csúcsforgalomra színe lesz a jövőben.
fejeződött be a világszínvona-
lú alsóörsi beruházás, melynek A kikötőn kívül szálloda, ét-
eredményeként a gyönyörű ki- terem, parkoló és kávézó is a
kötő már a nyitó napra csaknem vendégek rendelkezésére áll –
teltházas lett szebbnél szebb vi- mondta dr. Deák Gábor tulaj-
torlás hajókkal. Egyedisége, donostárs. Hozzátette: a stége-
hogy „házasságban” áll a Balato- ket díjmentesen használhatják
ni Hajózási Zrt. kikötőjével. a horgászok.

Az avató ünnepségen Az új kikötőt Berkes Péter
Hebling Zsolt polgármester plébános áldotta meg.

Z. A.

Szezonnyitó az akarattyai honvéd üdülőben

Látványos és érdekes programok- laton-partra a nézők nagy örömére. Ezt A program a Központi Zenekar vidám
ból álló főszezonnyitóval indult útjá- követően Benkő Tibor vezérezredes, a gyepshowjával folytatódott, majd izgal-
ra a balatoni nyár az MH Rekreációs, Honvéd Vezérkar Főnöke köszöntötte mas mentési gyakorlattal érkeztek a ka-
Kiképzési és Konferencia Központban a vendégeket. tasztrófavédelem munkatársai. Az érdek-
Balatonakarattyán. A program az
MH BHD Központi Zenekar mű- lődők megtekinthették a központ
sorával kezdődött, majd az MH területén állomásozó „Baja” tűzsze-
86. Szolnok Helikopter Bázisról ej- rész naszádot, az MH BHD 32. NHD
tőernyősök érkeztek az MH RKKK Különleges Díszelgő Csoport lát-
logójával ellátott zászlóval és a ványos bemutatóját, bepillantást
magyar zászlóval a Hotel Nap- nyerhettek az alakulattal együtt-
fény előtti területre. Őket követ- működő társszervezetek munkájá-
te az MH 86. SZHB Mi-8-as szál- ba, de érkeztek drónok és oldtimer
lítóhelikoptere, amely minden ne- járművek is. A napot Vastag Csaba
hézség nélkül leereszkedett a Ba- koncertje zárta.

Szendi Péter

13

Települések utár 2016. július

Egy Balaton-felvidéki település is képes fejlődni

Idén 140 millió forintból gazdálkodhat csére sok gyerek jár az óvodába. Az épü- sult. Az épületen további fejlesztések vár-
Csajág Község Önkormányzata. Jelentős let előtt megtörtént a járdaaszfaltozása. hatóak, hiszen hamarosan homlokzatfes-
fejlesztések már eddig is megvalósultak Nemrég pedig elkészült az új tetőszerke- tés is lesz. Sikeres pályázat esetén pedig
a településen, de sikeres pályázatok ese- zet, melyre idővel szintén napelem kerül. megszépülhet az orvosi rendelő, mely-
tén további beruházások várhatóak. Ta- Folytatódik az óvodában a belső felújítás. re az idő már szintén megérett. Az épü-
vasszal került átadásra a napelemes rend- Járólapozás, csempézés, falfestés, radiáto- leten megtörténik a külső hőszigetelés, új
szer a polgármesteri hivatalon és a műve- rok és belső ajtók cseréje várható. tetőszerkezetet kap, valamint homlokzat-
lődési házon. A 16 millió forintos fejlesz- festés is lesz. Meglehetősen nagy a teher-
tés 100 százalékos támogatásból valósult Saját erőből újítják fel a sportöltözőt, forgalom a Petőfi utcában. A község egyik
meg. Verebélyi Zoltán polgármester el- mintegy 600 ezer forintból. Megtörtént legfrekventáltabb utcája új aszfaltburko-
mondása szerint éves szinten közel 1 mil- a nyílászárók cseréje, a járólapozás, új bel- latot kaphat.
lió forintot spórolnak meg ezáltal. Szeren- ső ajtókat is felszereltek. A tető szigetelé-
se és egy mosdó kialakítása is megvaló- Szendi Péter

A magasba tör Balatonföldvár
Somogyország kincse-díj az Imre-utcának, háromszintes kilátó a nyugati kapuban

Kijutott az ünnepi örömökből a ként emlegetett Eötvös Károly Balaton sze- rában” kétszintes, együttesen 400 négy-
balatonföldváriaknak és az üdülőhelyhez retetéről szóló sorait idézte, és arra emlé- zetméter alapterületen a balatoni hajó-
hű nyaralóknak: június 18-án a város 120. keztetett, hogy a reformkor szellemiségét zást, vitorlázást bemutató interaktív kiál-
születésnapjára emlékeztek „a nyugodt, őrző üdülőhely - eltérően a zajos tóparti lítás kapott helyet. Abban terepasztalok,
polgári fürdőtelep” lakói és vendégei, jú- településektől - ma is egy nyugodt, pol- makettek, filmvetítések, szimulátorok mu-
lius 1-jén pedig a Balaton legmagasabb gári településként vonzza a hazaiakat és a tatják be és teszik érzékletessé a kezdetek-
kilátóját, és az abban kialakított kétszin- határon túlról érkezőket. Beszéde végén a től napjainkig a hajózás történetét. Érde-
tes hajózástörténeti múzeumot adták át politikus bejelentette: minisztériuma tíz- kesség a sokszínű kiállításnak Bujtor Ist-
a település nyugati kapujában. millió forinttal támogatja Földvár Kármel- ván legendás hajója, a Skála, amely számos
hegyen álló, patinás Nagyboldogasszony Bujtor-filmben, így a Pogány Madonnában
Nem csak téglából, aszfaltból, a szel- Kápolnájának felújítását. is kulcsszerepet kapott.
lem erejéből is épül a város.
Az örömünnep a település legrégebbi A „földvári torony” tervezése 2012-ben
Az üdülőváros messze földön híres fú- utcája, az Imre utcai Széchenyi Viktor-villa kezdődött. Ifjabb Lőrincz Ferenc számos,
vószenekara szórakoztatta június 18-án (ismertebb nevén Kulipintyó) udvarán foly- balatoni hangulatot árasztó építészeti re-
délután a Bajor Gizi Közösségi Házba ér- tatódott, ahol Jakó Gergő, a Somogy Me- mekmű tervezője ezúttal egy felülről néz-
kezőket, majd Berkesné Hegedűs Már- gyei Közgyűlés elnöke Holovits Hubának ve hajót formázó konstrukcióval „lepte
ta, az intézmény igazgatója köszöntötte átadta az Örökségünk – Somogyország meg” az építészeti kuriózumok iránt ér-
a város vendégeit, köztük Soltész Miklóst, kincse elnevezésű, megyei kitüntetést. zékeny embereket. A Noé bárkája egé-
az Emberi Erőforrások Minisztériumának szében klimatizált, akadálymentesített, az
Földváron született és oda kötődő állam- Hajózástörténeti látógatóközpont épületben a kiállítótéren kívül tágas te-
titkárát, a nevükben Földvár nevét hasz- a magasparton raszt, kávézót és tanácskozótermet is ki-
náló települések képviselőit, és a kitünte- alakítottak. A látogatók készséges foga-
tésre érdemesített helyi lakosokat. A Balaton vízszintjétől számított 70, és dásáról és szakszerű kalauzolásáról nyolc
a szemvonal fölött 26,5 méterre magaso- fős személyzet gondoskodik.
- Köszönet és tisztelet az elődöknek, akik dó, hajó formájú, többfunkciós, páratlanul
az elmúlt 120 évben itt éltek és munkájukkal szép panoráma ígéretével csalogató föld- A már távolról is jól látható Kilátó és hajó-
, formálták, meghatározták Balatonföldvár vári kilátót, a város történetének legdrá- zástörténeti kiállítás - amelynek építésére
arculatát - kezdte ünnepi beszédét Holovits gább, és a Balaton egyik leglátványosabb csaknem félmilliárd forint uniós támogatást
Huba polgármester, majd arról beszélt, hogy turisztikai létesítményét elsőként a sajtó fordított a helyi önkormányzat - egész év-
Földvár ma sem csak téglából, aszfaltból, ha- képviselőinek mutatta be Holovits Huba. ben várja az érdeklődőket.
nem a szellem erejéből is építkezik.
Az üdülési szezon legújabb, háromszin- G.J.A.
Soltész Miklós államtitkár a nagy utazó- tes épületének a Noé bárkájának „gyom-

14

2016. július utár Települések

Balatonszárszói Nyár 2016
5 éves a Csukás Színház!

Júliusi programajánló

Július 16. 19.30 Nemzetközi Néptáncfesztivál (szabadtéri színpad)

Július 17. 10.30 Alma zenekar koncert (Csukás Színház)

Július 23. 10.30 Csipkerózsika - zenés mesejáték (Csukás Színház)

Gergely Theater előadása

Július 23. 21.00 Szántó – Szécsén – Fényes: Paprikáscsirke avagy

Stex és New York zenés vígjáték - Gergely Theater előadása

(Csukás Színház)

Július 30 – augusztus 6. VI. Balatonszárszói Sárkányfesztivál Találkozás Süsüvel és a

többi Csukás mesefigurával, zenés mesejátékok, koncertek,

családi gyermekprogramok, kézműves játszóház.

Július 30. (szombat) 9.30 Fesztivál megnyitó (Tópart – Zenepavilon)

11.00 és 14.00 Csukás – Bergendy: Süsü, a sárkány kalandjai - zenés mesejáték

Komáromi Jókai Színház előadása (Csukás Színház)

21.00 Budapest Bár zenekar koncertje (Csukás Színház)

Énekel: Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András

Július 31. (vasárnap) 20.00 Folklór est - Detský folklórny súbor Kopaničiarik Szlovákia

(Csukás Színház)

Augusztusi programajánló

Aug. 1. (hétfő) 10.30 Aranykert Bábszínház (Szlovákia) előadása (Csukás Színház)
Aug. 2. (kedd) 20.00 Gólyalábas Utcaszínház: Szent György lovag és a sárkány
legendája (Zenepavilon)
Aug. 3. (szerda) 10.30 Csukás István: A Nagy Ho-ho a horgász - mesemusical
(Csukás Színház) Szabad Ötletek Színháza előadása
Aug. 4. (csütörtök) 19.30 100 Folk Celsius együttes koncertje (Csukás Színház)
Aug. 5. (péntek) 20.00 Brass Show –BrassDance rézfúvós együttes koncertje
(Zenepavilon)
Aug. 6. (szombat) 10.30 Piroska és a farkas - zenés mesejáték (Csukás Színház)
Főnix Színház előadása
Aug. 6. (szombat) 21.00 Mága Zoltán és a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar
koncertje (Csukás Színház)
Aug. 12. 18.30 Alma zenekar koncertje (Csukás Színház)
Aug. 12 – 21. I. Szárszói Sör- és Gasztrófesztivál
Aug. 13. Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedője
Játékos – családias sportvetélkedő (központi strand)
Aug. 14. Alkotók Napja (József Attila Emlékház)
Aug. 18. 20.30 Kálmán Imre: A Cirkuszhercegnő – operett 2 felvonásban
(Csukás Színház)
Aug. 20. 10.00 Bulvárszínház előadása
Aug. 21. 10.30 Kettesfogathajtó verseny (Öreghegyi szabadidő park)
Csokibár - mesés gyermekrevü (Csukás Színház)
Aug. 27. 12.00 Dumaszínház előadása
VIII. Szárszói Lecsófesztivál (központi strand)

MúzeoMozi: július 8. 14. 21. augusztus 4. 18. 25. (József Attila Emlékház)
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!
A *-gal jelölt programok ingyenesen látogathatók!

Információ: 06/30/864-9147; E-mail: [email protected]
www.balatonszarszo.hu; www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg

15

Települések utár 2016. július

Fergeteges Lovasi Napok

Tizennyolcadik alkalommal rendezték ember előtt énekelte legnagyobb slágereit. riózumnak számító eseményen Fábry Sza-
meg Lovason a már hagyományosnak te- Szerénysége, kiváló hangja, színpadi produk- bolcs, Nagyvázsony polgármestere diadal-
kinthető falunapokat. Az idei program- ciója méltán váltott ki elismerést a nézők maskodott. A második helyen Czeglédy
sorozat a Nagy Gyula Galériában kezdő- körében. A Búgócsiga együttes pedig ferge- Ákos, Paloznak első embere végzett. A kép-
dött. Nagy Gyula Egry József-díjas festő- teges utcabállal zárta az első napot. zeletbeli dobogó harmadik fokára a tavalyi
művész halálának 50. évfordulója alkalmá- győztes, Tósoki Imre, Tihany polgármeste-
ból rendezett emlékkiállításon Ferenczy Másnap már a kulináris élvezeteké volt re állhatott. Negyedik lett Ferenczy Gábor,
Gáborné polgármester asszony méltat- a főszerep. Idén hét csapat nevezett be a Alsóörs alpolgármestere. Az ötödik hely-
ta a festőművész munkásságát. Továbbá pörköltfőző versenybe. Voltak, akik ser- re Volford-Hull Zita, Lovas alpolgármes-
felhívta a figyelmet arra is, hogy a galéria tésből, mások marha- vagy vadhúsból ké- tere futott be. A rendezvény érdekessége,
idén ünnepli 10. születésnapját. Az elmúlt szítették el a finomabbnál-finomabb éte- hogy még soha, senki nem tudta megvé-
évek során számtalan kiállítás volt, mely leket. A zsűri tagjai meg is jegyezték, hogy deni a címet. 2013-ban ugyanis Sövényházi
tovább öregbítette Lovas hírnevét. évről évre egyre jobb ételek rotyognak a Balázs, Nemesvámos polgármestere, rá egy
kondérokban. évre pedig Czeglády Ákos, Paloznak előjá-
A nagy meleg ellenére az Acro Dance fel- rója diadalmaskodott, tavaly pedig Tósoki
lépésére már sokan voltak kíváncsiak. A fü- A szervezők gondoltak a gyerekekre is: Imre Tihany polgármestere. Mivel a magyar
redi táncegyüttes több országos versenyen nekik népi játszótérrel kedveskedtek. Köz- lovas nemzet és a településen nagy hagyo-
indult, ahol értékes helyezéseket ért el. Lo- ben lehetőség volt póni lovaglásra és a mányai vannak a lovassportágaknak, ezért
vason is nagy sikert arattak. NABE által szervezett Balaton játszóház- tartottak egy színvonalas lovasbemutatót
ra is. A polgármesterek-alpolgármesterek is az akadálypályán.
Ezután Kontrát Károly országgyűlé- fogathajtó versenyét idén negyedik alka-
si képviselő mondott beszédet. Elmond- lommal szervezték meg. Az országban ku- Délutántól a programok
ta, hogy a község mindig is a nagyszínpadon folytatód-
közel állt és áll a szívéhez. tak. Volt néptánc, operett,
Ferenczy Gáborné polgár- könnyűzenei koncert. Az est
mester asszony kérésére sztárvendége pedig a Dolly
egyből igent mondott. Egy- Roll volt, akik közel 700 em-
ben felhívta a vendégek fi- ber előtt zenéltek, fergete-
gyelmét arra, hogy Lovason ges koncertet adtak. A tizen-
a lovas turizmus, a bor és nyolcadik Lovasi Napok a
gasztronómia példaértékű. Sa-Si Duó fellépésével zárult.

A 2011-es X-Faktor győz- Szendi Péter
tese, Kocsis Tibi több száz

Eszem-iszom a lellei Bvaonsznoarkkányok márpedig
juliálison
Fenséges illatok lengték be az első júliusi hétvégét
Balatonlelle rendezvényterén, július 2-án halászléfőző-meste- A Szent Iván-éji almádi programok látványos eleme
rek, 3-án bográcsos ételeket készítők álltak az üst mellé. Idén volt a boszorkányok tánca, majd a hagyományos tűzug-
sem hiányoztak a halászléfőzést magas szinten művelő alföl- rás. A Szent Erzsébet ligetben a Holdezüst Rókák bizonyí-
di és a Duna mellől érkezett konyhaművészek, a kilenc fő- tották a címbeli gondolatot; a bátor tűzugrók pedig azt,
zőközösség között találkoztunk Pankotai Attila békési és hogy győzedelmeskedett a természet a sötétség felett, s
Moszbacher Gábor lánycsóki csapatával, a hazaiakat halászlé- ideje hűséges pár után nézni…
főzés kategóriában mások mellett a lellei Lions-klub, a boglá-
ri Halker és a siófoki halgazdálkodási társaság képviselte. Első zéa
helyre a boglári halkereseket, másodikra a Bugaszegi farkaso-
kat, harmadikra Moszbacher Gábor hallevét érdemesítette a
Both Zsolt Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűri.

A bográcsosok vetélkedőjét a kalocsai Vérvörösök marha-
paprikása nyerte, második lett Póczék baboskáposztája, és a
Moszbacher- csapat lencsegulyása is felettébb ízlett az ítészek-
nek. Nem kapott díjat, de hosszú sor állt a lellei Mekkmesterek
fenséges ízű toroskáposztája előtt. A bográcsos ételek mellé a
már a bornapokra „erősítő” lellei szőlészek kínálták nedűiket.

G. J. A.

16

2016. július utár Települések

Kenese: optimizmusra okot adó előszezon

Főként a turisztikai szezonhoz köthető jük, hogy ne zavarjuk vele a településen nyara- vaszig elsődlegesen a táj szépségét, értékeit kí-
beruházásokat favorizálták tavasszal Ba- ló vendégeinket. Kenese egyre növekvő népsze- vánjuk bemutatni – részben a természetben,
latonkenesén. Parkosítottak, zuhanyozót rűségének köszönhetően ugyanis már az elő- részben a jubiláló, huszonöt éve alapított tájház
építettek a strandon, új parkolóhelyeket szezon is sikeresnek minősíthető. Úgy gondo- kiállításaival. A csúcsszezon már a könnyebb
alakítottak ki, s június végére négy utca lom, tudunk élni azzal a helyzeti előnnyel, me- műfajok időszaka, így ezen a nyáron is minden
aszfaltozására is sor került. Tömör István, lyet kitűnő földrajzi fekvésünk biztosít számunk- hétvégén várjuk a vendégeket a Széchenyi park-
a város polgármestere elmondta: ez utób- ra. A Balaton keleti kapuja státusz természete- ba, illetve a Vak Bottyán strandra, ahol a sza-
bi munkálatokra – saját forrásból – hu- sen kötelezettségekkel is jár: az infrastruktúra fo- badtéri programok jelentős részét díjtalanul te-
szonkétmillió forintot fordítottak. lyamatos javítása, a hozzánk érkezők színvona- kinthetik meg az érdeklődők.
las szórakoztatása alapkövetelmény. Ősztől ta-
- Az építkezéseket természetesen úgy időzít- SF

Befejeződött a városközpont kialakítása Zamárdiban

Két ütemben, mintegy kétszázmillió fo- rászművész unokájának és Zamárdi önkor- névadó szobrát is. A város lendületes fejlő-

rintos önerőből újult meg Zamárdi köz- mányzatának összefogásával – felavatják a dését jelzi, hogy folyamatban van a Temp-

pontja. Tavaly a vasútállomás lom tér átépítése is – avatására

mögötti parkoló és a kapcso- Kisboldogasszony napján ke-

lódó járófelületek kialakítása rül sor.

történt meg, ezen a tavaszon A vidék legnagyobb fesz-

pedig sor került a tér parkosí- tiválja mellett természetesen

tására. sok más program is Zamárdiba

A BalatonSound nyitányára csábítja a vendégeket. A közel-

nem csak a városháza környé- múltban rendezett Avarok és

ke szépült meg: a Margó Ede longobárdok a Balaton part-

sétányt egy kilométer hosz- ján címmel rendezett kétna-

szan díszburkolattal látták el, s pos eseményt több száz család

még az idén – a rangos szob- Csákovics Gyula polgármester ifjú „harcosok” társaságában. látogatta meg.

A MAHAL, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
a Földművelésügyi Minisztérium, Tihany Község Önkormányzata és a

BAHART támogatásával közösen rendezi

MAHAL 42. Országos Halfőző Versenyét

Helyszín: TIHANY, a Kompkikötő mellett
Időpont: 2016. augusztus 27. szombat

A VERSENYT NYÍLT bajnokságként hirdetjük meg,
mindenki részt vehet, aki az alábbi feltételeket elfogadja

VERSENY KATEGÓRIÁK:

1. Dunai jellegű halászlé 4. Egyéb halétel /kivéve: afrikai harcsa és vegyes haltál/
2. Tisza-Körösi jellegű halászlé 5. Vegyes haltál
3. Afrikai harcsa különlegességek

EGY VERSENYZŐ MAXIMUM 2 KATEGÓRIÁBAN KÉSZÍTHET ÉTELT.

A részvétel feltétele:
A regisztrációslap kitöltése és visszaküldése
a következő címre:
MAHAL 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fszt./ 2. vagy
E-mailen: [email protected]
A nevezési díj befizetése, átutalással a
MAHAL számlájára:
KHB számlaszám: 10402166-21617687-00000000
A közleménybe írják be: „Halfőző Verseny”

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2016. július 31.

A halfőző verseny nevezési díja:
1 halétel készítése esetén 7.000 Ft
2 halétel készítése esetén 9.000 Ft

A rendezvényről részletes tájékoztatás, versenyszabály-
zat és REGISZTRÁCIÓS LAP (letölthető a honlapról)
a MAHAL honlapján és irodájában kapható:
Telefon: +36 1 355-7019
E-mail: [email protected]

www.magyarhal.hu

17

Kultúra utár 2016. július

Utazások Muszatics Péterrel deklődéssel, empátiával és történelmi
Az ünnepi könyvhéten hazajött radt apró tükörcse- tudással figyelte meg az általa kiválasz-
Keszthelyre a városból elszármazott repeket, melyek szí- tott, természeti és épített környezetük-
Muszatics Péter jogász, médiaszakem- vünkben élő visszfé- kel is kiemelkedő városokat.
ber, filmrendező, hogy íróként is bemu- nyei ennek a nagy
tatkozzon első könyvével. ívű történésnek, - A könyvben megjelenő nyolc vá-
melyet Európa his- ros mindegyikének történelme sajátsá-
Az Utazás Európa mélyére című kö- tóriájának neve- gos és a történelem bizonyos időszaka-
tetről a szerző társaságában Cséby zünk. A szerző mes- iban tragikus is. Egymásnak feszülő in-
Géza irodalomtörténész, a keszthe- teri érzékenység- dulatok, kisebbségi villongások, az áhí-
lyi Goldmark Károly Művelődési Köz- gel szólítja meg ol- tott függetlenség szabadságeszménye,
pont nyugalmazott igazgatója beszélt. vasóját, és min- a békés és olykor békétlen egymás mel-
John Lukacs által írt előszóból idézett: dent elmesél neki, lett élés ismert pillanatai alakították e
„Muszatics Péter kötete különös mes- amit a nyolc vá- városok krónikáját, szabták meg lakói-
termű. Mestermű irodalmi minősége rosban: Tallinban, Vilniusban, Łódzban, nak sorsát.
miatt s különös tárgya miatt is. Kevés Lembergben, Pozsonyban, Temesvárott,
magyar íróról tudok, aki ilyen mélyen, Szarajevóban és Thesszalonikiben lá- Ajánlóként nyomatékkal hangzott:
érdekesen, részletekbe menően foglal- tott, érzett és tapasztalt. Mindez mély hiánypótló kötetről van szó.
kozott volna közép-és kelet-európai vá- történelmi, művelődéstörténeti, kulturá-
rosokkal.” lis ismeretekkel párosul, amit ízléssel és H. Á.
tehetséges írói vénával, mesterien ad át
- Gondolhatnánk, hogy a neves tu- olvasóinak. Az információ-közlések be-
dós bíztatásul nyújt egy babérágat a fi- lesimulnak mondandójába, annyit ka-
atal szerzőnek, azonban Lukacs ilyen punk belőle, ami a mélyebb eligazodás-
babérágakat nem osztogat. E teóriánk hoz szükséges. Nem könnyű lektűr, az ol-
végképp megbukik és falsnak minősül, vasótól odafigyelést igényel. De az utol-
ha elolvassuk a könyvet - tette hozzá só oldal elolvasását követően nyugodtan
Cséby Géza. konstatálhatjuk, hogy gazdagabbak let-
tünk ismeretekben, európaiságunkban a
A kötetről a következőkben beszélt: világra való reális kitekintésünkben.
- Muszatics nyolc város képén ke-
resztül mutatja be Európát, benne Ma- Cséby Géza kiemelte: Muszatics ér-
gyarország, az Osztrák-Magyar Monar-
chia történelmét, a múltból visszama-

Egy ajándék Keszthelyről

Helyhez és személyhez kötődő érzel- állított szobor avató ünnepségén a kor- térium Kabinet igazgatója. A méltatás-

mi indíttatástól készített szobrot ado- mányzatok képviseletében részt vett ban elhangzott: Csutak Vilmos ember-

mányozott Sepsiszentgyörgynek Túri Schanda Tamás, az Emberi Erőforrás- ként, pedagógusként mély nyomot ha-

Török Tibor, keszthelyi szépmíves. ok Minisztériuma helyettes államtitká- gyott tanítványainak egész sorában, ez-

Csutak Vilmos (1878–1936), a Mikó ra, Nagy Éva, a Román Oktatási Minisz- zel is kiérdemelve emléke ápolását.

Kollégium egykori igaz- - A hazának adni kell,

gatója, a Székely Nemzeti miként a gyermek a szü-

Múzeum őre mellszobrát leinek, miután mindent

készítette el az alkotó. A megkapott tőlük, s felnőtt,

mű azon személyiségnek majd rajta a sor - mond-

állít emléket az összetar- ta a szoborajándékról

tozás jegyében, aki nehéz Túri Török Tibor, akinek

időkben is küzdött azon Kárpát-medence-szerte

intézmények fennmaradá- láthatóak köztéri munkái.

sáért, amelyek fontosak a Az avató esemény be-

székelység számára, felka- vezetője volt a Székelyföl-

rolta a tehetséges diáko- di Tehetségnapnak, amit

kat, a nemzetéért cselekvő a sepsiszentgyörgyi okta-

emberként dolgozott. tási központban tartottak

A sepsiszentgyörgyi A szobrot Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a tehetségek és mentoraik
Eurocenter Amőba Okta- igazgatója és Túri Török Tibor alkotó leplezte le. részvételével.
tási Központ udvarán fel-
H. Á.

18

2016. július utár Kultúra

Színcsodák álmodója: Szinyei Merse Pál
Centenáriumi kiállítás Fonyódon

Szinyei Merse Pál a magyar plein mester hetven esztendős korán túl ju- A fonyódi kiállításon bemutatásra ke-
air festészet megteremtője, a modern tott el a Balatonhoz. Ennek a fensé- rülnek az itt festett képek reprodukci-
magyar piktúra első rangos képviselő- ges, miniatűr tengernek életéről, lel- ói és az akkor készült családi fényképek,
je: a nyugat-európai kortársakkal egy festmények másolatai. A tárlathoz kap-
időben fedezte fel a szabad levegő, a kéről, haragos és játékos mozgásáról, csolódóan készült el egy színes kiadvány,
napfény festői ábrázolásának problé- isteni nyugalmáról festett néhány re- amely a teljes anyag bemutatása mellett
máját, s teremtette meg gazdag szín- mek munkát. Túl a hetvenen a friss Szinyei Merse Anna művészettörténész,
világú táj- és portréművészetét. A je- alkotó ereje oly magas klasszisú s oly a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott
les alkotó 1905-től haláláig az Orszá- férfias műveket teremt, mint fiatal- főmuzeológusának tanulmányát, szem-
gos Mintarajziskola - a későbbi Képző- ságának legvirágosabb esztendeiben tanúk visszaemlékezéseit, valamint a ko-
művészeti Főiskola - igazgatója volt. – írta Az Est című lap. rabeli sajtóban megjelent, Szinyei fonyódi
képeiről írt méltatásokat is tartalmazza.
Fonyódot, mint pihenőhelyet az
első világháború idején fedezte fel: lá- A július 16-i megnyitóra Fonyód-
nyával és unokáival két nyarat is töl- ra érkezik a művész falujából, a szlováki-
tött a festői szépségű településen, s ez ai Jernyéről a Giňa Florian polgármester
idő alatt tíz művet alkotott. vezette delegáció. Szinyei jernyei csalá-
di kastélyát az önkormányzat 2015-ben
Az 1916-os fonyódi képeket az Ernst felújíttatta, s a Magyar Nemzeti Galéria
Múzeumban, az 1917-ben készülteket segítségével Szinyei Képtárat rendezett
a Nemzeti Szalon tárlatán mutatta be, be, ahol a művész festményeinek erede-
s a korabeli kritika rendkívül elismerő- ti méretű reprodukciói láthatóak.
en szólt az idős művész festményeiről.
A centenáriumi dokumentációs kiállí-
- Mint mindig, ha kiállításon meg- tás augusztus 24-ig tekinthető meg a Fo-
jelenik, most is Szinyei Merse Pál nyódi Múzeumban.
gyűjteménye a kiállítás eseménye. A

Orzovenszky, a füredi fürdőélet

Dokumentumértéke van annak a ságharc, végezetül a kiegyezés éveibe. Élete könyve lett. Helytállt a kolera elleni harcban,
könyvnek, melyet Orzovenszky Kár- Pakson indult, szolgált a szabadságharc alatt ám felesége súlyos tüdőbaján már nem tu-
olyról, Balatonfüred fürdőorvosáról írt (ő műtötte Görgeyt, sőt: egészen Világosig dott segíteni. Érdemei közé sorolható még
Lichtneckert András történész. el is kísérte), majd a szinte automatikusan a Fürdői Lapok indítása 1868-ban, sőt: az
„járó” fogság után háziorvosként folytatta. 1873-as bécsi világkiállítás, ahol önálló pavi-
A kötet az LA Könyvtár sorozat (LA Nagy hatást gyakorolt rá a felvidéki gyógy- lonban mutatkozott be a füredi savanyúvíz.
– Lichtneckert András) 14. tagja, s felfűz- fürdők meglátogatása, melynek következ-
hető a Balatonfüred-Csopak-Veszprém tében jártasságot szerzett az akkortájt még Z. A.
helytörténeti kutatások sorába. kevésbé ismert (vagy elismert) balneológia
tudományában. Lichtneckert András új könyvével
Bár Orzovenszkyről számos publikáció
(vagy részmunka) jelent már meg, a mos- A pannonhalmai főapát 1853-ban őt ne-
tani, közel kétszáz oldalas a legteljesebb, vezte ki a füredi fürdőorvosi állásba (érdekes:
ugyanis nemcsak a kormeghatározó für- pályázni kellett már akkor is, s a tizenegy je-
dőorvos balatonfüredi munkásságát tár- lentkező közül Orzovenszky lett a nyertes),
ja olvasói elé, hanem az orvos-tudós ko- ahol – látva és tapasztalva a külföldi fürdők
rábbi munkásságáról is tudósít dokumen- állapotát – haladéktalanul belefogott Fü-
tumokra építve. red fejlesztéséhez. Vitathatatlan, hogy akkor
még nagyon nagy lemaradásban volt min-
A könyv kissé hosszú címe (Orzovenszky den tekintetben a fürdő, de tudásával, szor-
Károly balatonfüredi fürdőorvos 1815– galmával jelentős lépéseket tett: gőzfürdőt,
1876) is inkább a tudományos tartalom- hidegfürdőt, zuhanyzókat építtetett, beve-
ra, mint az irodalmi olvasmányosságra utal, zette a savó-, gyógyvíz-, szőlő- és iszapkú-
jóllehet Lichtneckert stílusa, szövegépítke- rákat, alapos vizsgálatokat végzett betege-
zése könnyen követhető. in, felépíttette az Erzsébet Szanatóriumot.
Főműve, a Balatonfüred és gyógyhatása
Ki is volt a nevezetes balneológus? Ha azt c. könyv egy egész orvosi korosztály szak-
írjuk, Petőfi, Arany, Kossuth vagy Görgey
kortársa, akkor már könnyebb elhelyezni őt
a reformkor, majd az elbuk(tat)ott szabad-

19

Kultúra utár 2016. július

A szabadság szemébe néztek...
Veszeli Lajos kiállítása Kiskőrösön
A Múzeumok éjszakája programso- nyitotta meg. Gondolatait a szabad- már a Balatont nehéz lenne Veszeli
rozat egyik kiemelkedő eseménye volt ság transzcendens ideájára építette: nélkül elképzelni. Egybeforrt ő a tóval

a kiskőrösi Veszeli-tárlat, mely a mű- „Veszeli Lajos a szabadságból jön, és a és az ott élő emberekkel…”
vész életében is mérföldkő még akkor szabadságban van, és soha nincs sza- Veszeli kultúramentő szerepét így
is, ha nem lehetett jelen az emelke- badságon. Aki egész életében a sza- összegezte Tóth Benedek: „Évtize-

dett pillanatokban. badság szemével nézett, most a sza- dek óta építi a menedéket a ránk sú-

„Hogy Petőfi és én? Beleborzon- badság szemébe néz. Ez a szemlélet lyosodó konzumkultúrával szemben
gok…” – mondta egy személyes beszél- az, ami a művészt afféle garabonciás […], a szabadság menedékét.” Emlé-
getésünk során Veszeli Lajos, amikor diákká teszi, hasonlóvá, mint Kiskőrös keztetett arra a Veszelire is, aki 1989

megtudta, hogy az ő munkái mutat- legnagyobb szülöttéé”. decemberében a romániai forrada-

kozhatnak be az „Óh szabadság, hadd A médiakutató utalt Veszeli La- lom fegyverropogásos napjaiban a
nézzünk szemedbe!” című kiállításon. jos Balaton-szellemiségére is, melyet Veszprém megyeiek segélyszállítmá-

A fölkészülés hosszú hónapjai igen Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés nyát vitte az erdélyieknek. A szabad-

gondos válogatással teltek. Meg is apátság perjele ekképp definiált: „Ma ság és a szépség megszállottja örök
lett a gyümölcse, mert a garabonciás… – summáz-
Petőfi Szülőház és Emlék- ta Veszeli-rajzát Tóth Be-
múzeum kisgalériája a leg- nedek.

szebb műveket mutatta A folytatásban Czuczor
be. Ez éppúgy vonatkozik Sándor Európa jószolgálati
a berendezésre, mint a te- nagykövet Veszeli Lajossal
matikára: átgondolt, mi- közös személyes élményei-

den elemében ott van a re is építve a Szent Iván éji
művészet iránti alázat, a kultúrkör számos magyar,
biztos tudás, de főképp a finn. hagyományát elevení-
szárnyaló fantázia, a lel- tette fel sziporkázó humo-

kesedés, mely összeköti A Kid Singers jobbján Czuczor Sándor és Domonyi Sándor, rával. A tűzugrás éppúgy
Veszelit a forrófejű Pető- Kiskőrös polgármestere szóba került, mint a jeles
fivel. nap szerelmi vonatkozásai
(szerelemjóslás), nyelvem-
Erre utalt beszédé- lékeink. Befejezésül Veszeli
ben a város polgármeste- Lajoshoz kanyarodott visz-
re, Domonyi László is, aki sza, akinek elévülhetetlen
elmondta, hogy az alko-

tó művész 2013-ban a „Pe- érdemei vannak például

tőfi a képzőművészetben” Balatonalmádi nemzetkö-
c. pályázatra elküldte egy zi hírűvé lett szoborparkja
alkotását. A Segesvári le- létrehozásában. Tisztában

let c. munkájával tett hitet legyünk saját értékeink-

Petőfi mellett – folytatta kel – mondotta –, és büsz-
–, mellyel mély benyomást kék legyünk azokra. Kiskő-
tett a kiskőrösiekre. rösnek már régóta meg-

Veszeli Lajos műveit van a maga hőse, felfede-
jobban megismerve szü- zője és újítója – méghozzá
letett meg a döntés: Pe- egy személyben. Balatonal-
tőfi szülővárosában mél- mádi kisváros, és jóval fia-

tó tárlattal mutatkozzon talabb is. Hősét, felfedező-
be. Domonyi László hang- jét és újítóját mostanában
súlyozta: „Ezekből a mun- találta meg.
kákból is sugárzik a ki-
A megnyitó üde szín-

fogyhatatlan szellemiség.” A Segesvári lelet foltja volt a Kid Singers
A kiállítást Tóth Bene- Énekegyüttes bemutatko-
zása.
dek médiakutató (Sze-
gedi Tudományegyetem szöveg és kép:
Médiatudomány Tanszék) Zatkalik András

20

2016. július utár Sport

Rekord a siófoki Menedzser Open-en

A tavalyi rekordot is sikerült túlszár- gos Menedzser Szövetség képviselő- A főtábla dobogósai:
nyalni az idei Menedzser Open országos je, a tíz fordulós országos torna főszer-
teniszversenyen, amely most először a vezője, Hámori Tamás is úgy fogalma- 1., László Csaba – uróczi Gyula
Balaton-térség legjelentősebb ingatlanos zott: eddig Siófok volt a „numero 1”, ez 2., Takács Tibor- Galgóczi Ákos
cége, az Openhouse Balaton jóvoltából a forduló volt a legnagyobb szabású és 3., Hegyi Zoltán – Hegyi József, és
az Openhouse Kupáért is zajlott. Össze- a legszínvonalasabb.
sen 32 páros küzdött a helyezésekért és Tóth Balázs – Fekete Zsolt
díjakért az ország 12 településéből! A jú- Az idei országos Menedzser Open
lius 9-én 10 órakor kezdődő küzdelmek siófoki fordulójának helyi szponzorai Vigaszdíj:
döntője 20.30 óráig tartott, de ami a ren- voltak: Openhouse Balaton Kft., Sió-
dezők szerint – no és a résztvevők sze- fok Város Önkormányzata, Siófok KC 1., Horváth Sándor – Úr Zoltán
rint is – Siófokon jellemző volt, az a rend- Teniszcentrum, Siófok-térségi Helyi 2., Balogh Benedek – Stokinger Tamás
kívül magas színvonal, a kiélezett küzdel- Érték Egyesület (HÉ!), Balaton Hotel 3., Bibók Tamás – Hatlacki László és
mek és a sportszerűség! (Lukácsik László), Sió Medical Egész-
ségközpont (Nagy Gábor), Siópress Stokinger Balázs - Boros László
A résztvevők a Siófok KC nyolc igen Kft. (Gyarmati Ariel), Royal Pékség
jól előkészített pályáin mérték ösz- (Nagy Tamás), Marci Pékség (Marci Fe- 110 felett és vegyespáros közös:
sze erejüket, késődélben pedig a köze- renc), Calyposo Cafe (Tácsik Attila),
li Kornélia Vendéglő jóvoltából ízletes Party Szálló (Somogyvári Csaba) 1., Pék Ferenc – Bodor Zsigmond
ebédet is elfogyaszthattak. Az orszá- 2. Karap Attila – Garmati László
Gy.L. 3. Nagy Dávid – Zsohár Lili

Gombfocival a hungarikum felé

Balatonalmádiban, az 1950-es években huszonegyen jöttek el. Volt, aki a főváros- vül futballszerűek, és játék közben egy fo-
az általános iskola tanulói között népsze- ból, más Győrből vagy éppen Ceglédről cimérkőzés érzetét keltik. Kézügyessé-
rű volt a gombfoci. Két szűkebb ba-
ráti kör tagjai szervezték és irányítot- jött. Irányított sorsolás volt, ami azt jelen- get, kreativitást, kombináció-készsé-
ták a versenyszerű játékot, különbö- ti, hogy a legjobb gombfocisták külön cso- get igénylő, szórakoztató társas, kö-
ző „nemzeti és nemzetközi bajnok- portokba kerültek. zösségi játék. A mérkőzések 2-szer
ságokat” írtak ki, melyeket kézira- 13 percig tartanak. A gombfoci a
tos feljegyzésekben dokumentáltak. A gombfoci a kutatások jelenlegi ada- város helyi értéktárába is bekerült,
Idén egyébként negyedik alkalom- tai szerint az 1910-es években született mint a kreatív magyar elme találmá-
mal rendezte meg a Balatonalmádi Magyarországon és a mai napig kedvelt nya. Gráfik Imre néprajzkutató sze-
Hungarikum Klub a hagyományos időtöltés hazánkban. A szabályok rendkí- rint kulturális örökségünk része, mely
gombfocikupát. méltán pályázik a hungarikum minő-
sítés elnyerésére. Reméli, hogy hama-
A rekkenő hőség sem riasztotta rosan megtörténik mindez. Balaton-
vissza a versenyzőket és az érdeklő- almádi gombfocitörténetével leg-
dőket. A szervezők ugyanis a fák hűs árnyé- először 2007-ben egy kiállításon ismerked-
kába helyezték ki a nyolc asztalt a Wesse- hettek meg az érdeklődők. A Hungarikum
lényi strandon. A résztvevőket Szabó Zol- Klub jövőre is megszervezi a gombfoci ku-
tán, a helyi Hungarikum Bizottság elnö- pát, bízva abban, hogy akkor is futball láz-
ke köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy ban ég majd az ország.
új gombfocisták is jelentkezetek a verseny-
re. Huszonnégy játékos nevezett, melyből Szendi Péter

21

Sport utár 2016. július
Félszáz induló a szárszói Head kupán

A tenisz ugyan csak egy játék, - A szárszói villatulajdono-

ám a pálya nem pusztán a mér- sok és a fehér sport helyi bará-

kőzés megvívására nyújt lehető- tai sokat tehetnek azért, hogy

séget. Találkozási, szórakozási településünk hírneve, vonzereje

fórum egyben, ahol a családta- tovább erősödjön a hazai turis-

gok és a barátok szintén ott- ták körében. A sport, s így a te-

honra lelnek. A közelmúltban nisz is lehetőséget kínál barát-

Balatonszárszó adott otthont a ságok születésére és ápolásá-

Head kupa férfi páros verseny- ra. Ha önök jól érzik magukat

nek, s a három korcsoportban A verseny szervezője, Vicha Attila és Nagyiványi Tamás, Balatonszárszón, s ennek kör-
induló huszonöt duó ádáz csa- a Head Magyarország tulajdonosa nyezetükben hangot is adnak,
táit a clubház teraszán hasonló újabb vendégekkel ajándékoz-

létszámú publikum kísérte figyelemmel. egyik zászlóshajója: az eredményhirdetésen hatnak meg bennünket - mondta kö-

A Vicha Attila által vezetett club hosz- megjelenő Dorogi Sándor polgármester is szöntőjében Dorogi Sándor.

szú évek óta a település közösségi életének ezt a szerepet emelte ki hozzászólásában. SF

Újra az ország legjobbjai Húsz éves az Alsóörsi
között a Siófok Sport Egyesület

Az országos veterán labdarúgó bajnokság megyei küzdelme- Az Alsóörsi Sportegyesület 1996-ban alakult. Pár lelkes sportba-
inek végén a legjobb csapatok találkoztak július 2-án Dabason rát elhatározta, hogy a korábbi hagyományokhoz hasonlóan újra-
az országos döntőben. A Balaton térségéből a Siófoki Senior alapítja az egyesületet. A 60-70-es években ugyanis labdarúgó, ké-
együttes vehetett részt az erőpróbán, ahol egy győzelem, egy sőbb asztalitenisz szakosztály is működött. A kezdeményezést tá-
döntetlen és két vereséggel „csak” az ország legjobb tíz csapa- mogatta az akkori képviselő-testület. A közelmúltban a helyi sport-
ta között végzett. A siófokiak – mint a csapatvezető, Fiáth János csarnokba voltak hivatalosak mindazok, akik tevékenyen részt vet-
elmondta - a Videoton, majd a Miskolc ellen is jól játszottak, fö- tek a klub sikeres működésében.
lényben voltak, de nem tudtak a kapuba találni, s egy-egy pec-
hes gólt kapva veszítettek. Utána a helyosztón már hiába győz- Hebling Zsolt, az Alsóörsi Sport Egyesület elnöke örömét fejez-
tek, csak a 10. helyet szerezték meg. te ki, hogy sokan elfogadták az egyesület meghívását. Megköszön-
te mindazon emberek munkáját, akik az elmúlt 20 évben tevéke-
A siófoki együttes, balról jobbra: Kovács György, Horváth nyen részt vettek abban, hogy a klub sikeres legyen. Felhívta a meg-
József, Fiáth János, Kálmán István, Buzás György, Szmolka Já- hívottak figyelmét arra a kiállításra, mely az elmúlt 20 évre tekint
nos, Horváth László, Horváth Lajos. Térdel: Csehkis József, vissza. Régi fotók, újságcikkek, melyek örömről és olykor keserűség-
Riba Zoltán, Pintér Lajos, Helyes Klára régiós menedzser, Bi- ről is szólnak. A dicsőséges múlt, a biztató jelen nagyban hozzájárul-
hari József, Zente Zoltán, Gyarmati László. hat az eredményes jövőhöz.

Ferenczy Gábor alpolgármester alapító tagja volt az egyesület-
nek. Először a kézilabda szakosztály alakult újra az ő vezetésével. A
fiúk már az első félévben az NB II-ben remekül szerepeltek. Később
csatlakoztak hozzájuk a lányok is. Ők rövidesen a megye legjobb
csapatává válva kiharcolták az NB II-es indulás jogát. Egy magára va-
lamit is adó falu persze nem lehet meg focicsapat nélkül. Ezért 1997-
ben futball szakosztály indult. A főleg helyi fiatalokból álló csapat
a járási bajnokságban szerepelt. A rendezvény baráti beszélgetéssel
és vacsorával zárult. De jövőre ismét találkozhatnak a meghívottak.
Hebling Zsolt az egyesület elnöke ugyanis bejelentette, hogy min-
den évben meghívják a három szakosztály képviselőit, sportolóit.

Szendi Péter

22

2016. július utár Sport

Július 9-től harminchét strandon várják a sportolni vágyókat
Az idén nyáron is „Mozdulj, Balaton!”

2016-ban is megmozdul a magyar Idén az első programnapot júli- A résztvevő települések
tenger: az idei nyáron is megrendezik a us 9-én, szombaton tartják, és a spor- megyék szerint:
„Mozdulj Balaton!” strandi szabadidő- tolni szándékozók igényei, illetve a pá-
sport rendezvény sorozatot. A helyi szer- lyák adta lehetőségek figyelembevé- Veszprém
vezők ebben az évben 34 település 37 telével kispályás foci, strandröplabda,
strandján,17 Veszprém, 4 Zala és 16 So- strandkézilabda, tollaslabda, lábtenisz, Balatonakarattya, Balatonederics, Szig-
mogy megyei helyszínen várják a szer- petanque, valamint a vízben űzhető liget, Badacsonytomaj, Ábrahám-
vezett keretek között sportolni szándé- sportágakban lesz lehetőség versenyek
kozókat. A program július 9-én rajtol, és szervezésére, indítására. Egészen au- hegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka,
a szervezők a hagyományokhoz híven gusztus 20-ig, minden szombaton ez a Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Ba-
szombat délutánonként hirdetnek küz- menetrend, és ezen kívül a helyi szerve- latonfüred (2 strand), Csopak, Alsóörs,
delmeket több sportágban. zők még két, szabadon választott idő-
pontot is megadnak. A programok java- Balatonalmádi, Balatonfűzfő
A programsorozat az Emberi Erőforrás- solt kezdési időpontja 14 óra.
ok Minisztériuma Sportügyekért Felelős Ál- Zala
lamtitkársága, a települési önkormányzat- A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar
ok és városüzemeltetési szervezetek támo- Vízilabda Szövetség megállapodásának kö- Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
gatásával, a Balaton Fejlesztési Tanács szer- szönhetően mintegy húsz strand (jellem- Balatongyörök

vezésében valósul meg – tájékoztatta a saj- zően az északi parton) kap fel- Somogy
tót Bartsch János főszervező. Balatonfüred, fújható vízilabdakapu-párokat
Balatonszemes és Balatonszárszó ezúttal is és labdákat, hogy ezzel is nép- Balatonberény, Balatonmáriafürdő,
két-két stranddal vesz részt az eseményen, új szerűsítsék ezt a hagyomá- Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár,
helyszínként pedig Balatonakarattya kapcso- nyos magyar sikersportágat Balatonlelle, Balatonszemes (2 strand),
lódott a sorozathoz. A strandok egy részére a fürdőzők körében. A szer- Balatonőszöd, Balatonszárszó (2 strand),
új eszközök is kerültek, és minden szervező vezőkarról sem feledkeznek Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Sió-
kapott labdákat, érmeket, emléklapokat, pla- meg, hogy 2016 a riói olimpia
kátokat és szórólapokat a balatonfenyvesi és éve, és az ötkarikás játékok je- fok, Balatonvilágos
az alsóörsi felkészítés végén. gyében bárki kitölthet egy-egy
olimpiai totót, természetesen Az idei időpontok:
nyereményekért. További rész- Július 9., 16., 23., 30.
letek erről a játékról és az egész program- Augusztus 6., 13., 20. + 2 program nap
sorozatról a www.mozduljbalaton.hu in- A programnapok általában 14 órakor
ternetes oldalon találhatóak. kezdődnek, a pontos időpontokról és a
Az idei programsorozat augusztus + 2 programnap dátumáról a helyi szer-
27-én, szombaton, a már jól megszokott vezőknél érdemes érdeklődni.
helyszínen, Vonyarcvashegyen, a Lido
strandon zárul, ahol a résztvevő stran- Augusztus 27.: Vonyarcvashegy, XII.
dok egy-egy kispályás foci, strandröplab- „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozó (a
da és streetball csapata vesz részt a XII. programsorozatban részvevő strandok
„Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozón.
csapatainak részvételével)

További információk:
www.mozduljbalaton.hu

KÖ N Y V KÖTŐ

vállalja szakdolgozat, könyv,
újság bekötését, valamint
oklevéltartó, vendégkönyv
és étlaptartó
készítését.

Várnagy Miklós

Siófok, Szilfa u. 5.
0620/9615-834, 84/352-761

[email protected]

23

utár 2016. július

Állva evezősök Balatonfűzfőn dásszinttől, fizikai állapottól és képes-
A negyedik Beach Fesztivál keretén belül, ségtől függetlenül. A szörfös Cholnoky
idén második alkalommal rendezték meg az a teherbírás fejlesztéséhez. Ötvözi a kar- Sára nemrég megszerezte az indulás jo-
állva evezős versenyt. Létrejötte állítólag po- dió-, az egyensúly- és az erősítő eleme- gát a riói olimpiára. Az ötkarikás játéko-
linéz halászok állva evezős szokásához nyú- ket, folyamatosan fitten tart. Arról nem is kon huszonhatan indulnak majd, Sára sze-
lik vissza. Nagy valószínűséggel innen terjed- beszélve, hogy a természet közelsége és a retne a legjobb húszban végezni. Az állva
hetett át Hawaiira, ahol a szörfdeszkán áll- testmozgás segít a stressz levezetésében, evezősversenyen hobbiból indult.
va és evezve tanítottak a szörfoktatók. Ma- a kikapcsolódásban. Sokan úgy emlege-
gyarországon is egyre népszerűbb a sport- tik, „jóga a vízen”. Ez az élénkítő és relaxáló Szendi Péter
ág. Balatonfűzfőn összesen negyvenen in- sport minden korosztálynak ajánlott, tu-
dultak. A hölgyek között volt olimpikon, de
egy ismert színésznő is.

“Állj fel és evezz!”. Leginkább így fordíthat-
nánk magyarra a hazánkban alig pár éve je-
len lévő vízi sportot, ami minden egyes meg-
jelenésekor sok érdeklődőt vonz a partra.
Nem volt ez másképp Balatonfűzfőn sem.
Jó idő, napfény, csinos lányok, parti zene, iga-
zi beach hangulat uralkodott a parton. A
délelőtti szörf verseny bár véget ért, de még
többen úgy gondolták, hogy kihasználják a
jó szelet. A versenyen húszan indultak.

Az állva evezősök pedig nagyban gya-
koroltak. Másodszor rendezték meg
Balatonfűzfőn a rövidpályás országos baj-
nokságot. Ez a sportág nagyban hozzá-
járul az egyensúlyérzék, az állóképesség,

Kersák Lovastanya, Siófok-Kiliti 2016. augusztus 13.

FODOR AUTÓ KFT.

8600 SIÓFOK, FŐ U. 264.; TEL.: 06 84 313 722; E-MAIL: [email protected]

WWW.FODORAUTO.HU


Click to View FlipBook Version