The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

The magazine collects stories about COVID-19 The inequality and problems that arose during that time by serving as the head of the graphics team and write articles

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wichaitadthaisong, 2022-07-10 08:11:17

MAD MAG

The magazine collects stories about COVID-19 The inequality and problems that arose during that time by serving as the head of the graphics team and write articles

Keywords: Magazine,MAD MAG

บทบรรณาธิการ

จากการแพร่่ระบาดอย่่างรุุนแรงของไวรััสร้้ายโควิิด-19 อัันทำำ�ให้้ทั่่�วทั้้�งโลกต้้องตกอยู่่�ในภวัังค์์
แห่่งความมืืดมิิด มนุุษยชาติิได้้รัับผลกระทบอย่่างหนััก และลามออกไปทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว
MAD MAG ในฐานะนิิตยสารผู้�เล่่าเรื่�องราว ผ่่านรููปภาพและตััวหนัังสืือ จึึงอยากเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการรวบรวมเหตุุการณ์์ เรื่�องราว และวิิถีีชีีวิิตของผู้�คน ภายในจัังหวััดอุุบลราชธานีี จัังหวััดขนาดใหญ่่
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่างที่่�มีีประชากรเกืือบ 2 ล้้านคน มากเป็็นอัันดัับที่่� 3 ของประเทศไทย
ทั้้�งความทุุกข์์ร้้อนของผู้�คนและการบริิหารจััดการของภาครััฐ เรื่�องราวที่่�จะถููกบัันทึึกไว้้ภ ายในเล่่มนี้้�
เปรีียบดั่่�ง Time-matchine ที่่ถ� ึงึ แม้เ้ วลาจะผ่า่ นไปนานเพียี งใด แต่่เรายังั คงระลึึกถึงึ มัันได้้อยู่�เ่ หมืือนเดิมิ

พลอยไพลินิ ทองสิงิ ห์์ / สิทิ ธิิศักั ดิ์์ � บุุญมั่่น�
บรรณาธิิการ

CONTENT

1 Covid x Events
3 Covid-19 Timeline
7 ชีวี ิิตบทใหม่ท่ ี่่�เต็็มไปด้ว้ ยความเงีียบ

หากแต่ย่ ังั มีีหวังั
11 ผู้�้ประกอบการกัับวิกิ ฤตที่่�ต้อ้ งพบ
17 โอกาสในวิิกฤตกัับ VJ Online
19 นางงามกัับการแสดงออกทางการเมือื ง
23 อยู่่�บ้า้ นอย่า่ งไรให้้ใจ ”ร่่มรื่่�น” กับั เทรนด์แ์ ต่ง่ บ้า้ น

ด้้วยไม้้ฟอกอากาศ
29 เมื่่�อ ม.อุบุ ลฯ ต้อ้ งเรีียนและสอนออนไลน์์
33 การเรีียน ความเหลื่่อ� มล้ำ��ำ และปััญหาที่่ม� ากัับโควิดิ
35 Internship with Covid-19
37 การเรียี นออนไลน์์กัับ Passion ที่่ห� ายไป
39 Life in a day
41 ครอบครััวในวิกิ ฤตโควิิด-19
43 เสีียงจากคนกลางคืืน
45 สััมภาษณ์พ์ ิิ เศษ : “เมล ตวิิษา นาชััย“

คลื่่น� ลููกใหม่ท่ ี่่ม� ีีใจรักั ในเสียี งดนตรีี
47 โควิิด-19 กัับชีีวิิตตีนี ภูู
49 ท่า่ มกลางวิิฤต
51 ประชาชนช่ว่ ยประชาชนเรื่�อง พีีรวิิชญ์์ ศรีบุญุ เรื อง I ภาพ Scripps

COVID- 19 X EVENTS

โควิด เช้ือร้าย เปล่ียนวิถีโลก

ปฏิเิ สธไม่ไ่ ด้เ้ ลยว่า่ การเเพร่ร่ ะบาดของเชื้อ� ไวรัสั โคโรนา 2019 ต้้นตอโควิิด-19 เกิิดขึ้�นครั้�งแรกในประเทศจีีนซึ่่�งเป็็นประเทศแรกที่่�
หรือื ที่่เ� ราคุ้�นเคยกันั ในชื่อ� โควิดิ -19 (Covid-19) ได้ส้ ร้า้ งความสููญเสียี พบผู้้�ติดิ เชื้อ� ดำ�ำ เนินิ การโดยคณะกรรมการสาธารณสุขุ เทศบาลเมือื ง
ต่อ่ มวลมนุษุ ยชาติใิ นหลายๆ ภาคส่ว่ น อย่า่ งการคร่า่ ชีวี ิติ ผู้้�คนนับั ล้า้ น อู่�่ฮั่�่น รวมทั้้�งแจ้้งให้้สำ�ำ นัักงานองค์์การอนามััยโลก (WHO) ประจำ�ำ
การปิิดประเทศที่่�นำ�ำ มาซึ่่�งความตกต่ำำ��ของเศรษฐกิิจผู้�คนตกงาน ประเทศจีีนทราบถึึงการค้้นพบเชื้ �อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์ �ใหม่่เมื่่�อวััน
ขาดรายได้ ้ หนำำ�ซ้ำ�ำ�ยังั ทำำ�ให้ค้ วามเป็น็ ไปของทุกุ สิ่่ง� บนโลกใบนี้้ด� ำ�ำ เนินิ ที่่� 31 ธันั วาคม 2019
ช้า้ ลงกว่า่ เดิมิ วันั นี้้เ� ราลองมาย้อ้ นดููความเป็น็ ไปของโควิดิ -19 ตั้้ง� เเต่่ ต่อ่ มาในเดือื นเมษายนปีี 2020 จีนี กำ�ำ หนดข้อ้ จำำ�กัดั ในการเผย
จุุดเริ่�มต้้นอย่่างการเเพร่่ระบาด จนกระทั่่�งถึึงจุุดวิิกฤต ว่่าระหว่่าง แพร่ง่ านวิจิ ัยั ทางวิชิ าการเกี่ย� วกับั ไวรัสั โคโรนาสายพันั ธุ์�ใหม่ร่ ายงานที่่�
ช่่วงเวลาดัังกล่่าว ส่่งผลกระทบหรืือก่่อให้้เกิิดเหตุุการณ์์อะไรขึ้ �นบน ตรวจสอบที่่ม� าของไวรัสั จะได้ร้ ับั การตรวจสอบเป็น็ พิเิ ศษและต้อ้ งได้้
โลกใบนี้้�บ้้าง รับั การอนุุมััติจิ ากเจ้า้ หน้้าที่่ข� องรััฐบาลกลางเท่า่ นั้้�นจึึงจะเปิิดเผยได้้
โควิิด-19 เป็็นโรคที่่�อยู่่�กัับสัังคมโลกมานานนัับปีี เริ่�มตั้้�งเเต่่ ในเดืือนเดีียวกััน นานาชาติิต่่างเริ่�มเคลื่่�อนไหว มารีีส เพน
ช่่วงปลายปีี 2019 ซึ่่�งเกิิดจากการติิดเชื้�อไวรััสกลุ่�มอาการทางเดิิน รััฐมนตรีีกระทรวงการต่่างประเทศของออสเตรเลีีย ซึ่�่งเป็็นตััวแทน
หายใจเฉียี บพลัันรุนุ แรง โคโรนาไวรัสั 2 (SARS-CoV-2) ซึ่ง�่ ดููเหมืือน ต่่างประเทศคนแรกที่่�ออกมาเรีียกร้้องให้้มีีการสอบสวนระหว่่าง
ว่่ามีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากค้้างคาวหรืือตััวลิ่่�น และแพร่่จากสััตว์์มาสู่่� ประเทศเกี่ �ยวกัับต้้นกำำ�เนิิดของไวรััสดัังกล่่าว ร่่วมด้้วย สก็็อตต์์
มนุุษย์์ กระนั้้�น จุุดกำ�ำ เนิิดที่่�แท้้จริิงของไวรััสร้้ายนี้้�ยัังคงเป็็นปริิศนา มอร์ร์ ิิสััน นายกรัฐั มนตรีอี อสเตรเลีีย ทั้้ง� สองยืืนกรานว่่าออสเตรเลียี
ไม่ม่ ีใี ครทราบถึึงประวัตั ิกิ ารวิวิ ัฒั นาการของไวรัสั สถานที่่� เวลา และ จะยัังมุ่�งมั่่�นหาทางสอบสวนต้้นกำ�ำ เนิิดของโควิิด-19 ต่่อไป แม้้ว่่า
กลไกการแพร่่เชื้อ� สู่�ม่ นุุษย์ค์ นแรกแต่อ่ ย่า่ งใด จีีนจะไม่่ยิินยอมก็็ตาม ด้้านอัังเกลา แมร์์เคิิล นายกรััฐมนตรีีของ
หน่ว่ ยงานด้า้ นสุขุ ภาพในจีนี และต่า่ งประเทศให้ค้ วามเห็น็ ว่า่ เยอรมนีขี ณะนั้้น� และเอ็ม็ มานููเอล มาครง ประธานาธิบิ ดีฝี รั่่ง� เศส ก็ไ็ ด้้
การสืบื หาต้้นตอแหล่ง่ กำ�ำ เนิดิ ไวรััสโควิิด-19 อาจใช้เ้ วลาหลายปีีหรือื กดดันั จีนี ให้ม้ ีคี วามโปร่ง่ ใสเกี่ย� วกับั การตรวจสอบต้น้ กำำ�เนิดิ ของไวรัสั
อาจไม่่พบคำำ�ตอบเลยก็็เป็็นได้้ แต่่หลายฝ่่ายก็็ไม่ไ่ ด้น้ ิ่่ง� นอนใจ ยัังคง โควิิด-19 เช่่นเดีียวกััน
พยายามสืบื เสาะความจริงิ มาเปิดิ เผยต่อ่ สาธารณะการสอบสวนหา

MAD MAG l 1

จากประเด็็นดัังกล่่าว บวกกัับการที่่�โควิิด-19 มีีต้้นกำำ�เนิิด เที่่ย� วหญิงิ ชาวจีนี อายุุ 61 ปีี เดินิ ทางมาจากเมือื งอู่ฮ่� ั่น�่ ถึงึ ประเทศไทย
การระบาดมาจากประเทศในภููมิภิ าคเอเชียี ทำำ�ให้เ้ กิดิ กระเเสวิพิ ากษ์์ ในวันั ที่่� 3 ม.ค. 2020
วิิจารณ์์เกี่ �ยวกัับการขััดขืืนของจีีนในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงจาก หลัังจากนั้้�นในวัันที่่� 29 ก.พ. 2020 สธ.ออกประกาศให้้ “โรค
สหประชาชาติิ ไม่่นานหลัังจากนั้้�น เริ่�มมีีเหตุุการณ์์การทำำ�ร้้ายคน ติดิ เชื้อ� ไวรัสั โคโรนา 2019” หรือื “โรคโควิดิ 19” เป็น็ โรคติดิ ต่อ่ อันั ตราย
เอเชีียเกิิดขึ้�นในภููมิิภาคตะวัันตกของโลก หรืือที่่�เป็็นกระเเส Fever ตามพระราชบัญั ญัตั ิโิ รคติดิ ต่อ่ พ.ศ. 2558 เพื่่�อประโยชน์ใ์ นการเฝ้า้
เลื่่�องลืือไปทั่่�วโลกอย่่าง Asian Hate ซึ่่�งในสหราชอาณาจัักรเอง ระวััง ป้้องกััน และควบคุุมโรคติิดต่่ออัันตราย ประกาศฉบัับนี้้� ซึ่�่งมีี
พบการเพิ่่�มขึ้ �นของการต่่อต้้านเเละการเกลีียดชัังบางประเภทต่่อ ผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 1 มีี.ค. 2020 กำำ�หนดให้้ประชาชน ผู้้�ประกอบ
คนเอเชีีย รวมถึึงอััตราการทำ�ำ ร้า้ ยร่า่ งกายเพิ่่ม� สููงขึ้�นถึงึ 21% ในช่่วง การ เช่่น โรงแรม มีีหน้้าที่่ต� ามกฎหมายที่่�ต้้องรายงานและแจ้้ง เมื่่อ�
วิกิ ฤตโควิดิ -19 ซึ่ง่� มากกว่า่ ช่ว่ งเวลาก่อ่ นที่่จ� ะมีโี ควิดิ -19 ถึงึ 3 เท่า่ ตัวั สงสัยั หรือื มีเี หตุอุ ันั ควรสงสัยั ว่า่ จะเป็น็ โรคติดิ ต่อ่ อันั ตราย ผู้้�ที่่เ� ดินิ ทาง
นับั เป็น็ กระเเสการเกลียี ดชังั เเบบเหมารวมคนเอเชียี ทุกุ คนว่า่ เป็น็ ตัวั กลัับมาจากพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบาด หรืือมีีโอกาสใกล้้ชิิดกัับผู้้�ป่่วย เมื่่�อ
เเพร่่เชื้�อดังั กล่า่ ว ถึึงเเม้้บุุคคลนั้้น� จะไม่่ได้้มาจากประเทศจีีนก็ต็ าม มีีอาการไข้้หรืืออาการเกี่ �ยวกัับระบบทางเดิินหายใจ ต้้องให้้ข้้อมููลที่่�
เหตุุการณ์์การคุุกคามชาวเอเชีียที่่�เห็็นได้้ชััดเจนก็็อย่่าง เป็น็ จริงิ กับั แพทย์์ พยาบาล และเจ้า้ หน้้าที่่�ตั้้�งแต่่ขั้น� ตอนของการซััก
กรณีีของ เท็็ด เหงีียม ชายชาวอเมริิกัันเชื้�อสายเวีียดนามในเมืือง ประวัตั ิิเพื่่อ� ช่่วยในการรัักษาและป้อ้ งกัันตนเองด้้วย
ฟิิลาเดลเฟีีย รััฐเพนซิิลเวเนีียของสหรััฐอเมริิกา ที่่�ประสบเข้้ากัับตััว 1 มีี.ค. 2020 สธ. มีีแถลงการณ์์ว่่า มีผี ู้้�ป่่วยโควิิด-19 คนไทย
เอง เท็็ดเล่า่ ว่่า เมื่่อ� ช่่วงเดืือนมีนี าคมที่่ผ� ่า่ นมา มีชี ายชาวอเมริกิ ันั ผิวิ เสียี ชีีวิติ เป็็นรายแรก เป็็นชายไทย อายุุ 35 ปี ี มีีประวััติิสัมั ผััสนัักท่่อง
ขาวคนหนึ่่ง� ตะโกนด่า่ เขาว่า่ “ออกไป แกนี่่แ� หละต้น้ ตอที่่ท� ำำ�ให้เ้ กิดิ เชื้อ� เที่่ย� วชาวจีนี หลังั จากนั้้น� ในวันั ที่่� 11 มี.ี ค. 2020 องค์ก์ ารอนามัยั โลก
ไวรัสั โคโรนา” ตอนแรก เขาก็ไ็ ม่ไ่ ด้้คิิดอะไรมาก แต่แ่ ล้้วในช่่วงปลาย (WHO) ประกาศให้ก้ ารแพร่ร่ ะบาดของเชื้อ� ไวรัสั โคโรนาสายพันั ธุ์�ใหม่่
เดือื นเดีียวกันั นั้้น� เอง มีีชายชาวอเมริกิ ันั รายใหม่่ ได้้ถ่ม่ น้ำ��ำ ลายใส่เ่ ขา เป็็น “การระบาดครั้�งใหญ่่ระดัับโลก” หรือื Pandemic ตามลำ�ำ ดัับ
ตอนที่่เ� ขาคนนั้้น� เดินิ ผ่า่ นเท็ด็ ซึ่ง่� เหตุกุ ารณ์น์ ั้้น� ทำำ�ให้เ้ ท็ด็ รู้้�สึกึ แย่น่ าน
ถึึงสองวัันเลยทีเี ดียี ว “ผมแจ้้งตำ�ำ รวจ แต่ก่ ็็ไม่รู่้�ว่าเรื่�องไปถึงึ ไหนเเล้้ว ที่่ม� าข้้อมููล : www.bbc.com/thai
เเต่่ยัังโชคดีีที่่�อย่่างน้้อยผมก็็ไม่่ได้้ติิดเชื้�ออะไรมา” เท็็ด เหงีียม
วััย 37 ปีกี ล่า่ ว
ส่่วนการเริ่�มระบาดของโควิิด-19 ครั้ง� เเรกในประเทศไทยนั้้�น
มีรี ายงานการตรวจพบในวันั ที่่� 13 ม.ค. 2020 ซึ่ง�่ กระทรวงสาธารณสุขุ
(สธ.) ยืืนยันั พบผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19 รายแรกในประเทศไทยจริิง เเละนับั
เป็็นรายแรกที่่�พบนอกประเทศจีีนด้้วย โดยผู้้�ป่่วยรายนี้้� เป็็นนัักท่่อง

ภาพ Reuters

MAD MAG l 2

COVID-19

MAD MAG l 3

TIMELINE

MAD MAG l 4

COVID-19

MAD MAG l 5

TIMELINE

MAD MAG l 6 ที่่�มาข้อ้ มููล www.workpointtoday.com

“ “

ชีวี ิิตบทใหม่่
ที่่เ� ต็ม็ ไปด้้วยความเงีียบ

หากแต่ย่ ังั มีหี วััง

เรื่�อง ทิพิ ากร เส้้นเกษ / ภาพ วิชิ ัยั ตาดไธสงค์์

MAD MAG l 7

“อาชีพี สุุจริิตที่�ท่ ำ�ำ มาหากิินกัับผู้โ้� ดยสาร ยี่่�สิบิ สามสิบิ ปีี

นางสมคิด แบสิว่ (พนักงานขายตวั๋ รถโดยสาร) ไม่เ่ คยเห็น็ ผลกระทบที่่ห� นัักหนาขนาดนี้้�มาก่อ่ น”

นี่่�ไม่่ใช่่บทชีีวิิตเหมืือนในหนััง เธอหวนกลัับไปพููดถึึงเมื่่�อ ราคาตามระยะทาง ถ้้าเดิินทางไปไกล
หรืือละคร หากเป็็นชีีวิิตจริิงของคน ก่่อน คิิดถึึงชีีวิิตที่่�มีีกิิน และมีีใช้้กว่่านี้้� หน่่อยตั๋๋�วใบละ 100 บาท ใกล้้เข้า้ มาตั๋๋�ว
อุบุ ลราชธานี ี ที่่ป� ระกอบอาชีพี อยู่ส่� ถานีี ชีวี ิิตประจำำ�วัันที่่�บรรยากาศปกติิ จะมีผีู้� ราคาใบละ 20-30 บาท ไกลที่่�ว่่านั้้น� คือื
ขนส่่ง (บขส.) ในตััวเมืือง บ้้างขายตั๋๋�ว โดยสารเดิินทาง บรรยากาศของผู้�คน โขงเจีียม-ผาแต้ม้ หรือื ตาลสุมุ -พิบิ ููลฯ
บ้้างขัับสามล้้อบ้้างขัับรถตู้้� บ้้างขัับวิิน ที่่�เต็็มทั้้�งสองขอบที่่�นั่่�งแน่่นแออััด เ ช้้ า ที่่� ผ่่ า น ม า มีี ผู้ � โ ด ย ส า ร
มอเตอร์ไ์ ซค์ห์ รือื แม้แ้ ต่อ่ าชีพี ค้า้ ขายเปิดิ โดยเฉพาะช่่วงเทศกาลที่่�ผู้�คนกลัับจาก เดิินทางไปอำำ�เภอตาลสุุม และคนที่่�
ร้า้ นเล็ก็ ๆ ต่า่ งคนต่า่ งมีหี น้า้ ที่่� แต่ท่ ุกุ คน ที่่�ทำำ�งานเพื่่�อเดิินทางไปยัังถิ่ �นฐาน สองกำำ�ลัังจะเดิินทางไปยัังโขงเจีียม
มีเี ป้า้ หมายเดียี วกันั คือื ขอให้ม้ ีผีู้�โดยสาร ของตััวเอง พนัักงานขัับรถไม่่มีีแม้้แต่่ เท่่ากัับว่่าวัันนี้้�เธอทำำ�งานได้้เงิิน 140
เดิินทาง “เมื่่อ� เช้า้ รถออกคันั หนึ่่�ง ได้ค้ น เวลาพัักทานข้้าว เธอทำ�ำ ใจได้้บ้้าง บาทซึ่�่งถ้้าเป็็นชีีวิิตขายตั๋๋�วในแต่่ก่่อน
หนึ่่�ง สิิบโมงเช้้ามานี่่�เพิ่่�งได้้คนที่่�สอง ไม่่ได้้บ้้าง บางครั้�งในระหว่่างนั่่�งรอ พนัักงานออกรถวัันละ 5-6 รอบต่่อวััน
และกำำ�ลังั จะออกบ่่ายโมงครึ่�่งนิิ” ผู้�โดยสาร เธออดคิดิ ถึงึ บรรยากาศเหล่า่ เป็็นอย่่างต่ำ�ำ� ที่่�นั่่�งรถตู้้�มีีจำ�ำ นวน 13 ที่่�
หญิิงวััย 58 ปีี เธอใช้้เวลา นั้้น� ไม่ไ่ ด้ ้ “ถ้า้ ไม่่มีีอดีีตในวันั นั้้น� คงไม่่มีี นั่่�ง คนเยอะหน่อ่ ยก็็เพิ่่�มเป็็น 14-15 หรืื
ไป-กลัับจากที่่�ทำำ�งานถึึงบ้้าน และจาก อะไรให้น้ ั่่ง� คิิดถึึงในวันั นี้้”� บางรอบออาจจะมากกว่า่ นั้้น� ระยะทาง
บ้้านมาถึึงที่่�ทำำ�งาน มากว่่าสามสิิบปีี เธอคงไม่่อยากเล่่าต่่อว่่า ไกลบ้้าง ใกล้บ้ ้้างคงเดาไม่่ยาก ถ้า้ หาก
เธอเล่า่ ด้้วยแววตาที่่�เศร้้าหมอง “ตั้ง้� แต่่ รายได้้ของเธอหายไปจนแทบจะเป็็น ขายตั๋๋�วในวัันหนึ่่�งขั้�นต่ำ��ำ อยู่่�ที่� 5 รอบผู้�
เฮ็็ดอาชีีพขายตั๋๋ว� รถโดยสารมา บ่่เคยได้้ คนที่่�ไม่่มีีรายได้้ หากแต่่นำำ�มาคำำ�นวณ โดยสารรอบละ 13 คน เท่า่ กัับว่่าวัันนั้้น�
รับั ผลกระทบหนักั ขนาดนี้้ม� าก่่อน” เล่่นๆ จากที่่�นั่่�งฟัังเธอเล่่ามา วัันนี้้�รถที่่� มีีผู้�โดยสารเดิินทางทั้้�งหมด 65 คน
เป็็นใครก็็คงยิ้ม� ไม่อ่ อก หากรู้� วิ่�งส่่งผู้�โดยสารภายในจัังหวััดเพิ่่�งจะ ขายตั๋๋�วขั้�นต่ำ��ำ ใบละ 40 บาท จะได้้เงิิน
ว่่าไม่่กี่ �วัันข้้างหน้้ารถของเธอจะถููกเจ้้า ออกได้้หนึ่่�งคััน และคัันที่่�สองกำำ�ลัังจะ จำ�ำ นวน 2,600 บาท นี่่�คืือรายได้้ขั้�นต่ำำ��
หนี้้ย� ึดึ ไป เนื่่อ� งจากไม่ม่ ีกี ำำ�ลังั ทรัพั ย์จ์ ่า่ ย ออกในไม่่ช้้านี้้� การออกรถในแต่่ละ ที่่เ� ธอได้ร้ ับั ต่อ่ วััน
ค่่างวดรถได้้เหมืือนแต่่ก่อ่ น ครั้ง� มีผีู้�โดยสารเพีียงหนึ่่ง� คน ตั๋๋ว� ขายใน

MAD MAG l 8

“ขายของยากมาก ขายไม่่ค่่อยดีีเหมืือนแต่่ก่่อน เพราะทุุกครั้�งที่่�มองหน้้าลููก ทำำ�ให้้เธอต้้องสู้�ให้้ถึึงที่่�สุุด
เพราะว่่าคนไม่่ค่่อยพลุุกพล่่าน แต่่ก่่อนรายได้้ตกวัันละ เพราะลููกไม่่มีที ี่่�พึ่่�งนอกจากตััวเธอ
2,000-3,000 บาท ทุกุ วันั นี้้ไ� ม่่ถึึงพันั ได้ว้ ันั ละ 200-300 บาท เธอบอกว่่าตอนนี้้�ยัังคงโชคดีีอยู่�่ บ้้างที่่�มีีบ้้าน
ส่่วนใหญ่่ขายให้ผ้ ู้้โ� ดยสาร แต่่ตอนนี้้ล� ููกค้า้ หลักั ๆ มีีแต่่ลููกค้า้ เป็็นหลัังของตััวเอง ไม่่ต้้องจ่่ายค่่าเช่่า ส่่วนค่่าน้ำำ��ค่่าไฟ
ประจำำ�ที่่อ� ยู่่�ข้า้ งนอก ลููกค้า้ ข้า้ งในแทบจะไม่่มีีเลย” ก็็ใช้้อย่่างประหยััดให้้มากกว่่าทุุกครั้ �งที่่�ผ่่านมา ส่่วนหนี้้�
แม่ค่ ้า้ ขายผลไม้ว้ ัยั 42 ปี ี พื้้น� เพเป็น็ คนในเมือื งอุบุ ลฯ สิินท่่วมหััวไม่่ต้้องพููดถึึง เธอมีีหนี้้�ที่่�ธนาคารประมาณ
บอกว่่าเธอรู้้�สึึกหดหู่�่ เคยมีีครั้�งหนึ่่�งที่่�เป็็นลัักษณะแบบนี้้� สามสิินเชื่�อ ค่่ารถยนต์์เดืือนละหมื่่�น ค่่ากิิน ค่่าใช้้ มััน
ช่่วงน้ำ�ำ� ท่่วมอุุบลฯหนัักๆ ปีี 2563 แต่่ตอนนั้้�นเป็็นเพีียง เยอะจนเธอบอกว่่าเล่่าต่่อไม่่ไหว ยิ่่�งคิิดยิ่�งปวดหััว ยิ่่�งคิิด
ระยะสั้้�นๆ เพีียงเดืือนหนึ่่�งไม่่ถึึงสองเดืือน เธอสามารถฟื้้�น ยิ่่�งเสีียสุุขภาพจิติ
ตััวและกอบกู้�อาชีีพของเธอกลัับคืืนมาได้้ แต่่โควิิดครั้�งนี้้� “ถ้้าขออะไรได้้หนึ่่�งอย่่างในชีีวิิต ขอเป็็นวัคั ซีีนที่่�
เธอกลัับไม่่พบหนทางออก แทบจะไม่่มีีโอกาสได้้ทำำ�มา มีีประสิิทธิิภาพ ต่่อให้เ้ สีียเงิินก็็ยอมจ่่าย เพราะถ้า้ แลกกับั
ค้้าขายแบบเดิิม แต่่เธอก็็ยัังคงเลืือกที่่�จะเดิินไปข้้างหน้้า ชีีวิิต เราคิิดว่่ามันั คุ้้�มมากๆ เพื่่อ� ให้เ้ ราทำำ�มาหากิินต่่อไปได้"้

นางสาวอนสุ รา แกว้ พรม (แมค่ า้ ร้านผลไม้)

“แต่ก่ ่่อนบ่ม่ ีโี ควิดิ รายได้ป้ ระมาณ 500-600 บาทต่อ่ มื้�อ้
ตกมื้อ�้ ละ 5-6 เที่่ย� ว

เพราะว่่าเศรษฐกิจิ มัันนิ่่�ง คนเดินิ ทางคล่อ่ งแคล่่ว
แต่่เดี๋๋ย� วนี้้�มื้�้อละเที่่�ยวยังั ยาก”

MAD MAG l 9

นายสมจติ ร แซ่อ้งึ (คนขบั รถต๊กุ ๆ)

ลุุงขัับรถตุ๊๊�กๆ วััย 63 ปีีที่่� เงีียบแต่่มีีหนึ่่�งสิ่่�งที่่�ไม่่เงีียบคืือ “หััวใจที่่�
กำ�ำ ลัังนั่่�งรอผู้�โดยสาร ซึ่่�งทุุกคนต่่างก็็รู้� มันั ยังั คงเต้น้ ดังั ในทุกุ ครั้ง� เพื่่อ� ที่่จ� ะบอก
ดีีว่่าไม่่มีีผู้�โดยสาร แต่่ยัังคงประกอบ ให้้ลุงุ สู้้�ต่่อไป”
อาชีีพเสมืือนชีีวิิตปกติิ ใครที่่�สู้้�ต่่อ ชีวี ิติ ในบขส. ยังั คงรอคอยการ
ไ ม่่ ไ ห ว ก็็ อำำ� ล า จ า ก ไ ป โ ด ย ไ ม่่ มีี วี่ � แ ว ว หวนกลัับคืืนมาเป็็นปกติิ หากแต่่ชีีวิิต
ที่่�จะกลัับมา ลุุงเศร้้ากัับชีีวิิตทุุกวััน ไม่่สิ้้�นกัันไปเสีียก่่อน พวกเขาลำำ�บาก
นี้้� ยิ่่� ง ลุุ ง มีี อ า ยุุ เ ย อ ะ ม า ก ขึ้ � น เ ท่่ า ไ หร่่ ทั้้�งกาย ลำ�ำ บากทั้้�งใจ แต่่ก็็ต้้องอดทน
ก็็ยิ่ �งเสี่่�ยงติิดโรคกว่่าคนหนุ่่�มสาวที่่�มีี กััดฟันั สู้้�กัันต่่อไป ด้ว้ ยภาระหน้้าที่่ท� ี่่�มััน
สุุขภาพแข็็งแรง ชีีวิิตคงเลืือกดีีกว่่า ไม่ส่ นใจว่า่ เกิดิ อะไรขึ้น� หากละทิ้้ง� อาชีพี
นี้้�ไม่่ได้้ เพราะอาชีีพขัับรถตุ๊๊�กๆ นี้้�ทำ�ำ เหล่า่ นี้้ไ� ป คงไม่เ่ หลือื อาชีพี อื่น� ใดที่่พ� วก
มานานกว่่า 27 ปีี นานจนลุุงไม่่รู้้�จััก เขาจะรู้้�จัักได้้ดีีไปกว่่า คนขายตั๋๋�ว คน
อาชีีพอื่ �นใดนอกจากรัับจ้้างขัับรถตุ๊๊�กๆ ขายผลไม้้ คนขัับรถตุ๊๊ก� ๆ และชีวี ิติ อื่่�นๆ
ซึ่�่งคนจ้้างคืือผู้�โดยสาร แต่่มาวัันนี้้� อีกี มากมายในนั้้�น
คนจ้้างกลัับไม่่มีีวี่ �แววว่่าจะเดิินทาง
ทุุกอย่่างหยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่� ทุุกอย่่างดูู

MAD MAG l 10

ผปู้ ระกอบการกับวกิ ฤตทตี่ อ้ งพบ
เรื่�อง นภัสั ริินทร์์ เทศสวัสั ดิ์์�วงศ์์ / ภาพ วิิชัยั ตาดไธสงค์์

ในช่่วงปลายปีี 2019 มีีข่่าวออกมาว่่าเกิิดโรคระบาด มีีวิธิ ีีการปรัับตััวอย่่างไร
ขึ้น� ในเมือื งอู่ฮ่� ั่น่� ประเทศจีนี เป็น็ โรคที่่ไ� ม่เ่ คยมีกี ารค้น้ พบมาก่อ่ น “เรามีีการไลฟ์ผ์ ่่านแฟนเพจเฟซบุ๊๊�กของทางร้า้ น อย่า่ ง
ซึ่�่งแพร่่เชื้�ออย่่างรวดเร็็วและระบาดไปทั่่�วทั้้�งเมืือง ในช่่วงเวลา น้้อยก็็ให้้นัักดนตรีีได้้ทำ�ำ งานบ้้าง และได้้ให้้ลููกค้้ารัับชมการ
นั้้น� ทั้้ง� โลกต่่างหวาดกลัวั กับั โรคนี้้� เนื่่�องจากยัังไม่่มีียารักั ษาและ แสดงเหล่่านี้้� ซึ่่�งในส่่วนของนัักดนตรีีเราก็็มีีการจ่่ายเงิินค่่าจ้้าง
ไม่รู่้�วิธีปี ้อ้ งกันั คนจีนี ต่า่ งแห่อ่ อกนอกประเทศอย่า่ งรวดเร็ว็ และ ตามปกติิ”
ประเทศไทยก็เ็ ป็น็ หนึ่่ง� ในเป้า้ หมายของการหลบหนีี จากโรคร้า้ ย มาตรการการเยีียวยาจากภาครััฐ
นี้้ � ใช้เ้ วลาเพียี งไม่ก่ี่เ� ดือื นเท่า่ นั้้น� โรคนี้้ก� ็แ็ พร่อ่ อกไปทั่่ว� โลกอย่า่ ง “เราไม่่ได้้รัับการเยีียวยาอะไรจากรััฐบาลเลย แต่่เรา
รวดเร็ว็ เป็น็ เหตุุให้้ผู้�เสีียชีีวิติ เป็็นจำ�ำ นวนมาก ก็็คาดหวัังอยู่�่อย่่างเดีียวคืือคาดหวัังว่่าจะมีีวััคซีีนดีีๆ เข้้ามา
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้�นขยายออกเป็็นวงกว้้าง ธุุรกิิจน้้อย เพื่่อ� ให้เ้ ราสามารถเปิดิ ร้า้ นได้ต้ ามปกติิ และสถานการณ์ก์ ลับั มา
ใหญ่ต่ ่า่ งพากันั ปิดิ ตัวั ลงเพราะผลพวงจากเศรษฐกิจิ ที่่ล� ้ม้ เหมือื น เป็็นปกติไิ ด้เ้ ร็ว็ ที่่ส� ุุด”
โดมิโิ น่ ่ผู้�คนใช้ช้ ีวี ิติ กันั อย่า่ งหวาดระแวง ไม่ม่ ียี ารักั ษาหรือื วัคั ซีนี สุุภกิิตยัังกล่่าวเพิ่่�มอีีกว่่า “ทางร้้านเองก็็ลำำ�บาก
ที่่ม� ีปี ระสิทิ ธิภิ าพมากพอที่่จ� ะกำ�ำ จัดั เชื้อ� ไวรัสั นี้้ไ� ด้้ 100 เปอร์เ์ ซ็น็ ต์์ เนื่่�องจากไม่่มีีทางออกเลย ตััวเลขคนติิดเชื้�อก็็เพิ่่�มขึ้�นทุุกวััน
โดยเราได้้มีีโอกาสสััมภาษณ์์ “กิิตชััย สุุภกิิจธนารัักษ์์” หรืือ วััคซีีนก็็ไม่่ได้้ตอบโจทย์์ เราก็็ไม่่รู้�ระยะเวลาในการระบาดว่่าจะ
“เป็็ด” เจ้้าของร้้านดั๊�ค คาเฟ่่ สถานบัันเทิิงเมืืองศรีีไค จัังหวััด ยืืดเยื้ �อไปอีีกนานแค่่ไหน และรััฐบาลก็็ไม่่มีีมาตรการอะไรที่่�มััน
อุุบลราชธานีี ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจสถานบัันเทิิงที่่�ได้้รัับผลกระทบ โอเคเลย อาจจะมีีการล็็อคดาวน์์รอบ 5-6 ด้้วยซ้ำ�ำ�”
จากสถานการณ์ก์ ารแพร่ร่ ะบาดของโรคโควิิด-19 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำ�ำ ให้้
สถานการณ์์ของร้้านตั้้�งแต่่เกิดิ การแพร่่ระบาด รััฐบาลประกาศล็็อคดาวน์์ทั่่�วประเทศ ไม่่เพีียงแต่่สถานบัันเทิิง
“เราได้้รัับความเสีียหายในเรื่�องของรายได้้ เนื่่�องจาก เท่า่ นั้้น� ที่่ไ� ด้ร้ ับั ผลกระทบ แต่ย่ ังั รวมไปถึงึ ร้า้ นอาหารที่่ไ� ด้ร้ ับั ผลก
ไม่่มีีรายได้้เลย แต่่สำำ�หรัับรายจ่่ายยัังคงมีีเหมืือนเดิิม มัันเกิิด ระทบ เพราะถููกสั่่ง� ห้า้ มเปิดิ ร้า้ น หรือื เปิดิ ได้แ้ ต่ห่ ้า้ มนั่่ง� ทานอาหาร
ผลกระทบที่่ไ� ม่ม่ ีกี ารเยียี วยาจากภาครัฐั และเป็น็ ช่ว่ งเวลาที่่ค� ่อ่ น ที่่�ร้้าน ให้้มีีบริิการจััดส่่งแบบเดลิิเวอร์์ลี่่�แทน เมื่่�อร้้านอาหารถููก
ข้้างยาวนานและหนัักกว่่าทุุกรอบที่่�ผ่่านมา ในเรื่�องของลููกจ้้าง ปิิด ผู้้�ประกอบการก็็ขาดรายได้้ ลููกจ้้างที่่�ทำำ�งานอยู่�่ ก็็ตกงาน
เราจะช่่วยได้อ้ ย่่างไม่่เต็ม็ 100 เปอร์เ์ ซ็น็ ต์์เหมืือนที่่ผ� ่่านมา ช่ว่ ย กลายเป็็นหน้า้ ที่่ท� ี่่�เจ้า้ ของกิิจการต้อ้ งรัับผิิดชอบโดยที่่ร� ัฐั บาลไม่่
ได้เ้ พียี ง 20-30 เปอร์เ์ ซ็น็ ต์เ์ ท่า่ นั้้น� แต่ก่ ็ข็ึ้น� อยู่่�กับั แต่ล่ ะคน เพราะ ได้ช้ ่ว่ ยเหลือื หรือื เยียี วยาอะไรเลย ผู้้�จัดั การร้า้ น “Back Yard” ได้้
บางคนก็็ทำำ�งานแบบพาร์ท์ ไทม์บ์ างคนก็ท็ ำ�ำ ประจำ�ำ ” ให้้สัมั ภาษณ์์กับั ทาง MAD MAG ว่่า
สถานการณ์์ ของร้้ านในปัั จจุุบััน สถานการณ์์ของร้้านตั้้�งแต่่เกิดิ การแพร่่ระบาด
“ปััจจุุบัันร้้านเราปิิดบริิการมาได้้ 5 เดืือนแล้้ว ตั้้�งแต่่ “ร้้านของเราถููกปิิดไป และทำำ�ให้้ลููกจ้้างต้้องตกงาน
เมษายนจนถึึงปััจจุุบัันเนื่่�องจากยัังไม่่มีีคำำ�ประกาศจากรััฐบาล เมื่่�อมีีประกาศล็็อคดาวน์์ของรััฐบาล เราก็็ปิิดร้้านไปเมื่่�อวัันที่่�
ในการผ่่อนปรนในเรื่�องของสถานบัันเทิิง จึึงทำ�ำ ให้้เราต้้องปิิด 12 เมษายน ถึึง 5 มิุุ�นายน และกลับั มาเปิดิ ตามปกติิหลัังมีีการ
บริิการอย่่างไม่่มีกี ำ�ำ หนด” ผ่่อนปรนตามมาตรการของรััฐบาลที่่�ถููกประกาศออกมาในภาย
ผลกระทบที่ไ่� ด้้รัับหลัังจากการเกิดิ การแพร่่ระบาด หลังั ”
“หลักั ๆ ก็็คือื เรื่อ� งของรายได้้ เพราะตอนนี้้เ� ราไม่ม่ ีีราย สถานการณ์์ของร้้านในปััจจุุบััน
ได้้เลยมีีแต่ร่ ายจ่า่ ยอย่า่ งเดีียว” “ตอนนี้้�ร้้านกลัับมาเปิิดให้้บริิการแล้้ว แต่่จะเน้้นส่่ง
อาหารแบบ เดลิิเวอร์์ลี่่�มากกว่่า หรืือถ้้าลููกค้้าต้้องการเข้้ามา
ทานอาหารที่่�ร้้านก็็สามารถเข้้ามาทานได้้ เนื่่�องจากร้้านก็็มีี
มาตรการรักั ษาระยะห่า่ ง”

MAD MAG l 11

DUCK CAFE

BACKYARD

MAD MAG l 12

ผลกระทบที่ไ่� ด้้รัับหลัังจากการเกิดิ การแพร่่ระบาด มาตรการเยีียวยาจากภาครััฐ
“ผลกระทบหลักั ๆ คือื เราไม่ส่ ามารถเปิดิ ร้า้ นขาย "นัับตั้้�งแต่่เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
อาหารได้ต้ ามปกติิ ทำ�ำ ให้ไ้ ม่ม่ ีีรายได้ใ้ นระหว่่างที่่ร� ้้านปิดิ รััฐบาลไม่่ได้้มาช่่วยเหลืือหรืือเยีียวยาผู้ �ประกอบการเลย
พอร้า้ นปิิดลููกจ้า้ งก็ต็ ้อ้ งหยุุดงาน ถ้า้ เขาหางานใหม่่ไม่ไ่ ด้้ เราได้้แต่่หวัังว่่าอยากให้้รััฐบาลช่่วยเหลืือผู้ �ประกอบ
เราก็็ยัังต้้องช่่วยเหลืือเยีียวยาลููกจ้้าง โดยเราช่่วยเหลืือ การบ้้าง เพราะอย่่างน้้อยๆ ก็็ช่่วยเหลืือคนที่่�ตกงาน
เดืือนละ 2,000 บาทต่อ่ คน” เนื่่�องจากร้้านค้้าถููกปิิดหมด และพวกเขาก็็ไม่่มีีงานทำำ�
วิธิ ีีการปรัับตััวในสถานการณ์์นี้้� และกลายเป็น็ ว่า่ ตกงานทำ�ำ ให้ข้ าดรายได้จ้ ุนุ เจือื ครอบครัวั ”
“ตอนนี้้�เราก็็ช่่วยเยีียวยาลููกจ้้างไปก่่อน ในช่ว่ งปีี 2564 ถือื เป็น็ การระบาดของโรคโควิดิ
และเมื่่�อถึึงเวลาที่่�สามารถเปิิดกลัับมาเปิิดร้้านได้้ -19 ครั้ง� ใหญ่ข่ องประเทศไทย ไม่เ่ พียี งแต่ธ่ ุรุ กิจิ น้อ้ ยใหญ่่
ตามปกติิ และหากลููกค้้าต้้องการเข้้ามานั่่�งที่่�ร้้าน ต่่างพากัันปิิดตััวลงเท่่านั้้�น ชาวสวน หรืือแม่่ค้้าก็็ได้้รัับ
ก็็สามารถมาทานได้้แต่่นั่่�งได้้โต๊๊ะละ 1-2 คน เนื่่�องจาก ผลกระทบที่่�หนัักหน่่วงเช่่นกััน จากเมื่่�อก่่อนที่่�เคยขาย
ต้อ้ งทำ�ำ ตามมาตรการของรัฐั และเรามีบี ริิการจััดส่่งแบบ ผลไม้้ส่่งออกต่่างประเทศ แต่่เมื่่�อเกิิดวิิกฤตการณ์์แบบนี้้�
เดลิเิ วอร์์รี่�เพิ่่�มขึ้�นมาเพื่่�อส่ง่ ให้ล้ ููกค้า้ ถึงึ ที่่�พักั ” ก็็ทำำ�ให้้ชาวสวนขายผลไม้้แทบไม่่ได้้ ทาง MAD MAG
ได้ม้ ีโี อกาสพููดคุยุ กับั ‘แม่เ่ พ็ญ็ ’ แม่ค่ ้า้ ขายทุเุ รียี นรายใหญ่่
ในจังั หวัดั ศรีสี ะเกษ เล่า่ ถึงึ เรื่อ� งราวก่อ่ นและหลังั การเกิดิ
การแพร่่ระบาดของโรคโควิดิ -19

MAD MAG l 13

สถานการณ์์ตลาดผลไม้้ก่่อนเกิดิ การระบาดของโควิดิ -19
“ต้้องบอกก่่อนว่่าทุุเรีียนภููเขาไฟถืือเป็็นผลไม้้ขึ้�นชื่�อ
ของอำำ�เภอกัันทรลัักษ์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ ที่่�เขาเรีียกว่่าทุุเรีียนภููเขาไฟ
เพราะดิินที่่�ชาวสวนใช้้ปลููกในบริิเวณอำำ�เภอกัันทรลัักษ์์เป็็นดิินแดง
ทำ�ำ ให้้มีีแร่่ธาตุุหลายๆ อย่่างไปเลี้้�ยงต้้นทุุเรีียน ผลที่่�ได้้คืือทุุเรีียน
มีีความหวาน มััน หอม เนื้้�อเหนีียวไม่่เป็็นเส้้นเหมืือนของที่่�อื่�น
เมื่่�อมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวก็็ทำำ�ให้้ทุุเรีียนภููเขาไฟมีีราคาค่่อนข้้าง
สููง อย่่างเมื่่�อปีี 2563 ทุุเรีียนภููเขาไฟมีีราคากิิโลกรััมละ 250 บาท
ซึ่่�งเป็็นราคาที่่�ค่่อนข้้างสููง แต่่ก็็มีีคนซื้�อเยอะเหมืือนกััน ร้้านเรา
ขายทั้้�งปลีีกและขายส่ง่ เราเหมาสวนทุเุ รียี นและตััดเอง ทำำ�ให้้ได้้ราคาดีี
เมื่่�อมาขายต่่อจึงึ ได้้กำำ�ไรค่่อนข้้างสููง”
ผลกระทบที่ไ่� ด้้รัับจากการระบาดของโควิดิ -19
“เมื่่อ� เกิดิ โรคระบาดขึ้น� ยอดขายทุเุ รียี นปีนี ี้้แ� ทบไม่ไ่ ด้ก้ ำำ�ไรเลย
เพราะเกิิดจากปััจจััยหลายอย่่าง เช่่นเกิิดการแพร่่ระบาดเป็็นวงกว้้าง
บ้้านเราก็็เป็็นพื้้�นที่่�สีีแดงทำำ�ให้้คนไม่่อยากออกมาจัับจ่่ายใช้้สอย
สัักเท่่าไหร่่ เขาก็็กลััว เราก็็กลััว เพราะว่่าการตััดทุุเรีียนต้้องใช้้คน
จำำ�นวนมาก และเราก็็ไม่่ได้้มีีลููกน้้องประจำ�ำ เป็็นเพีียงลููกน้้องที่่�รู้้�จัก
และจ้้างมาเฉพาะวัันตััดทุุเรีียนเท่่านั้้�น ก่่อนหน้้านี้้�เราก็็ไม่่รู้้�ว่า
เขาเดินิ ทางไปไหนมาบ้า้ ง จะมีโี รคมาติดิ เราหรือื เปล่า่ เราจึงึ เลือื กแค่ค่ น
ที่่�รู้�จักและไว้้ใจเท่่านั้้�น ทำ�ำ ให้้จำำ�นวนคนตััดทุุเรีียนน้้อยลง ราคาทุุเรีียน
ก็็ตกลงไปด้้วยจากเมื่่�อก่่อนกิิโลกรััมละ 250 บาท ทุุกวัันนี้้�เหลืือเพีียง
กิิโลกรัมั ละ 160-180 บาทเท่่านั้้�น ถ้า้ หัักลบกัับต้้นทุุนแล้ว้ ถือื ว่า่ ได้ก้ ำำ�ไร
น้้อยมาก”
วิธิ ีีการปรัับตััวในสถานการณ์์เช่่นนี้้�
“เอาจริงิ ๆ เราปรับั ตัวั อะไรไม่ไ่ ด้เ้ ลย เพราะขายหน้า้ ร้า้ นก็ไ็ ม่ไ่ ด้้
จะส่่งให้้ลููกค้้าทางไปรษณีีย์์ก็็ไม่่ได้้ เพราะบริิษััทขนส่่งเองก็็มีีปััญหา
เรื่�องพนัักงานติิดโควิิด-19 ทำ�ำ ให้้ส่่งของได้้อย่่างล่่าช้้า ในบางพื้้�นที่่�
ถ้า้ เราส่ง่ ทุเุ รียี นไปก็อ็ าจเกิดิ เหตุกุ ารณ์ท์ ุเุ รียี นสุกุ เกินิ ไปไม่พ่ อดีที า ทำำ�ให้้
ปรับั ตัวั แทบไม่ไ่ ด้้เลย”
มาตรการเยีียวยาจากภาครััฐ
“เราไม่ไ่ ด้ร้ ับั การช่ว่ ยเหลือื หรือื ได้ร้ ับั การเยียี วยาจากรัฐั บาลใน
ฐานะผู้�ประกอบการเลยแม้แ้ ต่น่ ้อ้ ย จะมีแี ต่โ่ ครงการคนละครึ่ง� ที่่ร� ้า้ นเรา
ลงทะเบีียนไว้้ ทำำ�ให้้ช่่วยขายได้้ในระดัับหนึ่่�ง แต่่ก็็ไม่่ได้้มากเท่่า
ที่่�ควรอย่่างที่่�บอกว่่าเมื่่�อพื้้�นที่่�ที่่�เราอยู่่�ถููกประกาศเป็็นพื้้�นที่่�สีีแดง
ผู้�คนก็ไ็ ม่ค่ ่่อยออกมาเดินิ ซื้�อของหากไม่่จำำ�เป็็น นอกจากโครงการคนละ
ครึ่�ง เราก็ไ็ ม่ไ่ ด้ก้ ารช่ว่ ยเหลือื อย่า่ งอื่�นอีีก”

MAD MAG l 14MAD MAG l 16

โอกาสในวกิ ฤตกับ VJ Online
เรื่�อง / ภาพ แพรพลอย ทองน้อ้ ย
โควิิด-19 ทำ�ำ ให้้ผู้�คนต้้องหยุุดชะงัักในการใช้้ชีีวิิตอาชีีพนี้้�ไปทั่่�วโลก แต่่มีีหนึ่่�งอาชีีพ
ที่่�ไม่่เคยหลัับใหล ไม่่ว่่าสถานการณ์์จะเป็็นเช่่นไร นั่่�นคืือ “VJ Online” ถึึงแม้้จะมีีมานานแล้้ว
ก็ต็ าม แต่่เมื่่�อสถานการณ์์โรคระบาดทำำ�ให้ผู้้�คนออกไปใช้ช้ ีวี ิติ ไม่ไ่ ด้้ VJ Online ก็็เป็น็ ทางเลืือกที่่�ดีี
ในการหารายได้้ในช่่วงที่่�ทุุกคนต้้องอาศััยอยู่�่ภายในบ้้านเพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของเชื้ �อไวรััส
ดัังกล่่าว
ทุุกคนสามารถเป็็น VJ Online ได้้ เพีียงแค่่มีีความมั่่�นใจในตััวเองและกล้้าพููดหน้้ากล้้อง
ก็็สามารถทำำ�เงิินได้้เป็็นหลัักหมื่่�นต่่อเดืือน หรืืออาจจะมากกว่่านั้้�น ในประเทศไทย
ตอนนี้้ม� ีีหลากหลายช่่องทางมากๆที่่จ� ะทำ�ำ อาชีพี นี้้�ได้้ จากที่่�ได้้ลองพููดคุุยกับั
“ณััฐพงษ์์ โพธ์์ขวาน้้อย” หรืือ “โอ๊๊ต” นัักศึึกษาสาขานิิเทศศาสตร์์ ชั้้�นปีีที่่� 4
มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ที่่�เริ่�มทำำ�อาชีีพนี้้�ได้้ไม่่นานบนแอปพลิิเคชััน Vibie
ระยะเวลาเพีียงแค่่ 8 เดืือนก็็สามารถสร้้างรายได้ก้ ว่า่ หลัักหมื่่�นบาทต่อ่ เดืือน
จุุดเริ่�มต้้นของการมาเป็็ น VJ Online
“จุุดเริ่�มต้้นของโอ๊๊ตเริ่�มขึ้�นตอนช่่วงที่่�โควิิด-19 ที่่�เริ่�มระบาดรอบแรกๆ
ในประเทศไทย ประจวบกัับมีีเพื่่�อนชัักชวนมาทำำ� ตอนแรกผมก็็รู้้�สึึกไม่่กล้้า
เพราะความตื่่�นเต้้นและเป็็นคนที่่�ไม่่ชอบอยู่�่ หน้้ากล้้องเท่่าไหร่่ แต่่เนื่่�องจาก
โควิิด-19 ทำ�ำ ให้้เราว่า่ ง จึึงได้้เริ่ม� ทำำ�ตั้้�งแต่ว่ ันั ที่่� 28 ธัันวาคม 2563 เป็น็ ต้้น
มา เพราะรู้้�สึึกว่่าอยากใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ และเนื่่�องด้้วยเรา
ไ ม่่ ค่่ อ ยมีี เ รีี ย น ที่่� ม ห า วิิ ทย า ลัั ย จึึ ง ล อ ง ม อ ง ห า อ ะ ไ ร ใ หม่่ ๆ
ทำ�ำ แต่่พอได้้มาทำำ�จริิงๆ แล้้วกลัับรู้้�สึึกว่่ามัันก็็ดีี และสามารถ
แบ่่งเบาภาระของครอบครััวไปได้้บ้้าง ทำำ�ให้้เราได้้ฝึึกการพููดและฝึึก
การอยู่่�หน้า้ กล้อ้ ง ซึ่่ง� ตอนนี้้ก� ็็เป็น็ VJ ได้แ้ ปดเดืือนกว่า่ แล้ว้ ”
สััญญาและข้้อตกลงในการทำ�ำ VJ
“สััญญาที่่�ผมได้้ทำ�ำ ค่่อนข้้างดีี เพราะเป็็นสััญญา 1 ปีี ที่่�เมื่่�อเราไลฟ์์ครบหนี่่�งปีี
จะมีีโบนััสให้้ แต่่ว่่าอีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�กัังวลคืือเรื่�องของภาษีี ซึ่่�งถ้้าเรามีีสัังกััด
หรืือมีีคนดููแลก็็จะเป็็นเรื่�องดีี เพราะอย่่างน้้อยถ้้าหากเราทำ�ำ พลาดตรงไหน ต้้น
สัังกััดจะบอกให้้เราแก้้ไข สััญญาจึึงแค่่ทำำ�ไว้้เพื่่�อเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรว่่าจะเป็็น
VJ ให้ค้ รบปี ี จึงึ จะได้เ้ งินิ เดือื น โบนัสั และรางวัลั พิเิ ศษเท่า่ นั้้น� ไม่ม่ ีขี ้อ้ ผููกมัดั ตายตัวั ”
ระบบการทำ�ำ งานในสัังกััดเป็็ นอย่่างไร
“ของผมคืือ สัังกััดเลิิฟเฟมมิิลี่่� ส่่วนมากจะอยู่�่ กัันเป็็นครอบครััว หรืือบางครั้�ง
อยู่�่เป็็นโรงเรีียนเลย มีีทั้้�งฝ่่ายปกครอง ฝ่่ายบริิหาร พี่่�ๆ ทุุกคนเขาก็็จะดููแล VJ
ในค่่าย และฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ของเราก็็มีีมากกว่่า 20 คน เด็็กในสัังกััดเรามีีถึึง
2-3 พัันคน แต่่ต้้นสัังกััดเองก็็ดููแลค่่อนข้้างทั่่�วถึึง ไม่่ว่่าจะขาดตกบกพร่่องตรงไหน
ก็จ็ ะช่ว่ ยเหลืือเราตลอด”
เหตุุการณ์์แปลกๆ ที่เ่� คยเจอระหว่่างไลฟ์์
“โอ๊๊ตยัังไม่่เคยเจออะไรแปลกๆ หรืือ โดนคุุกคามทางเพศ (Sexual Harrasment)
ด้้วยความที่่�เราเป็็นคนปากไว (หััวเราะ) ถ้้าหากมีีอะไรแบบนั้้�นขึ้�นมา ผู้้�ชมในห้้องไลฟ์์
ที่่� เ ป็็ น ผู้ � ใ ห ญ่่ ก็็ จ ะ ค อ ย บ อ ก ค อ ย เ ตืื อ น ส่่ ว น ใ ห ญ่่ ที่่� เ จ อ จ ะ เ ป็็ น ผู้ � ช ม วัั ย เ ด็็ ก ม า ก ก ว่่ า
ที่่�มากวนเรา แต่่ก็็เคยเจอในทำ�ำ นองที่่�เราคุุยกัับเขาในแอปฯ แล้้วเขาคิิดว่่าเราจริิงจััง
กับั เขาในชีวี ิิตจริงิ และเขาก็็จะทัักมาในอิินบ๊๊อกซ์ส์ ่ว่ นตััวแบบนี้้ม� ากกว่า่ ”

MAD MAG l 17

ผลงานหรืือช่่องทางการติดิ ตาม
“สามารถเข้้าไปดููผมไลฟ์์ได้้ใน Vibie ไอดีี LOVEZ1
และฝาก Instragram ของผม o.oatpong ด้้วย อยากฝากถึึง
ทุุกๆ คนที่่�ไม่่มีีความมั่่�นใจในตััวเอง และกำำ�ลัังอ่่านนิิตยสาร
เล่่มนี้้�อยู่�่ เชื่�อเถอะว่่าการทำ�ำ งานอาชีีพนี้้�มัันไม่่ได้้คััดหน้้าตา
ข อ เ พีี ย ง แ ค่่ เ ร า มีี ค ว า ม มั่่� น ใ จ มีี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้้ า น ก า ร
พููดเป็็นตััวของตััวเอง สุุดท้้ายจะทำำ�ให้้เราประสบความสำ�ำ เร็็จ
ในอาชีีพนี้้ม� ากยิ่ �งขึ้น�
จาการสััมภาษณ์์โอ๊๊ต ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�ว่่าในภาวะ
ที่่�เกิิดวิิกฤตก็็ยัังคงมีีโอกาสให้้เราได้้ลองทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ ได้้ทำำ�
ในสิ่่�งที่่�ท้้าทายตััวเอง เพราะไม่่ใช่่ว่่าการเป็็น VJ ใครๆ ก็็ทำำ�ได้้
แต่่ก็็ไม่่ยากเกิินกว่่าที่่�จะเริ่�มต้้นลงมืือทำำ� โควิิด-19 ส่่งผล
กระทบมากมายกัับทุุกชีีวิิต แต่่อาชีีพนี้้�อาจจะเป็็นอีีกหนึ่่�งใน
ทางรอดของใครหลายๆ คนบ้้างก็็เข้้ามาเพื่่�อผ่่อนคลายจาก
เรื่�องเครีียดๆ เข้้ามาพููดคุุย หรืือหััวเราะไปกัับ VJ ทุุกอาชีีพ
มีีความเหนื่่�อยและมีีคุุณค่่าเท่่าเทีียมกััน เพีียงแค่่ลองเปิิดใจ
ไม่่ดููถููกการทำำ�งานของกันั และกันั
ต้้องเตรีียมตััวอย่่างไรบ้้างในการไลฟ์์ แต่่ละครั้้�ง
“สำ�ำ หรัับโอ๊๊ตแล้้วต้้องเตรีียมตััวทางด้้านอารมณ์์
เพราะเราเป็น็ คนที่่ส� มาธิิสั้้น� ถ้้าหากขึ้น� ไลฟ์์แล้ว้ เราไม่ส่ ามารถ
ที่่จ� ะหน้า้ บููดหน้า้ บึ้้ง� ใส่ค่ นดููได้ ้ ด้ว้ ยความที่่ม� ันั เป็น็ แอปพลิเิ คชันั
เพื่่�อความบัันเทิิง จึึงต้้องทำ�ำ ให้้คนที่่�เข้้ามาดููเรามีีความสุุข
มากที่่�สุุด และตอนนั่่�งไลฟ์์เราก็็ต้้องเปิิดเพลง เพราะต้้นสัังกััด
มีีกฎว่่าอย่่าให้้ห้้องไลฟ์์เงีียบนานเกิินไป อย่่างน้้อยถ้้าไม่่พููด
ก็็ต้้องเปิิดเพลง หรืือไม่่ก็็กดเอฟเฟ็็กต์์ ในช่่วงที่่�ทำำ�ได้้เพีียง
สองอาทิิตย์์ผมก็็เปิิดแค่่เพลงและรู้้�สึึกว่่ามัันน่่าเบื่่�อ จึึงออก
ไ ป ดูู ห้้ อ ง ไ ล ฟ์์ ค น อื่ � น เ พื่่� อ ศึึ ก ษ า เ รื่ � อ ง ก า ร ใ ช้้ เ สีี ย ง เ พิ่่� ม เ ติิ ม
นำำ�มาใช้ใ้ นห้อ้ งของตัวั เอง ต่อ่ มาก่อ่ นขึ้น� ไลฟ์เ์ ราก็ต็ ้อ้ งแต่ง่ หน้า้
เราจะดููโทรมไม่่ได้้ อย่่างน้้อยก็็ทาแป้้งหรืือทาลิิปนิิดหน่่อย
ให้้มีีสีีขึ้�นมา และห้้องที่่�ผมใช้้ไลฟ์์เป็็นห้้องสีีดำำ� ไม่่สามารถ
กระจายแสงได้ ้ จึึงต้อ้ งเพิ่่�มหลอดไฟเข้้ามา”
โควิดิ มีีผลกระทบ หรืือส่่งผลในทางบวกอย่่างไรบ้้าง
“ได้้รายได้้ลดลงครัับ ผู้้�ชมบางคนเคยส่่งของขวััญ
มาให้้เราเยอะ แต่่พอสถานการณ์์มัันไม่่อำ�ำ นวยจึึงทำำ�ให้้
รายได้้เขาลดลง และไม่่สามารถสนัับสนุุนเราได้้เท่่าเดิิม
แต่่ว่่าคนเหล่่านั้้�นก็็ไม่่ได้้หายไปไหน เขายัังอยู่�่ กัับเรา
เพีียงแค่่อาจจะส่่งของขวััญให้้เราได้้น้้อยลง แต่่ถ้้าถามถึึง
ตััวเราก็็ยัังไม่่ได้้รัับผลกระทบอะไร ผมยัังไลฟ์์ได้้ตามปกติิ
เพราะผลกระทบส่ว่ นใหญ่่จะไปอยู่่�ทางด้้านคนที่่�เข้้ามาดูู”
MAD MAG l 18

MAD MAG l 19

นางงามกัับการแสดงออกทางการเมือื ง

“ปริิม กมลวรรณ สมสะอาด มิิสแกรนด์อ์ ำ�ำ นาจเจริิญ 2021”
เรื่อ� ง พลอยไพลินิ ทองสิงิ ห์์ I ภาพ กมลวรรณ สมสะอาด

หลัังจากปิิ ดตำ�ำ นานนางรองและคว้้าตำ�ำ แหน่่งมิิสแก จะแสดงให้้เห็็น และเราก็็พิิสููจน์์ได้้แล้้วว่่านางงามสามารถเป็็น
รนด์์อำ�ำ นาจเจริิญ 2021 “ปริิม กมลวรรณ สมสะอาด” ก็็ กระบอกเสีียงได้้จริิง โดยที่่�บางคนอาจจะติิดภาพที่่�ว่่า นางงาม
เดิินหน้้าช่่วยเหลืือสัังคม และใช้้เสีียงที่่�ตััวเองมีีในการทำ�ำ ต้้องใส่่มงกุุฎไปลงพื้้�นที่่� แต่่พวกเราเลืือกที่่�จะไปลงพื้้�นที่่�จริิงๆ
ประโยชน์์ให้้ได้้มากที่ส่� ุุด เพื่อ่� พิสิ ููจน์์ว่่านางงามก็ส็ ามารถเป็็ น เหมืือนคนธรรมดาคนหนึ่่�ง เลืือกที่่�จะไม่่ใส่่มงกุุฎ เลืือกที่่�
ตััวอย่่างที่ด�่ ีี และเป็็ นกระบอกเสีียงต่่อสัังคมได้้เช่่นกััน จะแต่ง่ ตัวั ธรรมดา เพราะเราต้้องการช่่วยเหลืือคนอื่น� จริิงๆ แต่ม่ ััน
หลัังได้้ตำ�ำ แหน่่ง ตอนนี้้�ทำ�ำ อะไรอยู่่�บ้าง? ก็็ไม่่ได้้ขึ้ �นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�หรอก ทุุกคนสามารถช่่วยเหลืือ
“ตอนนี้้�ทำ�ำ โครงการช่่วยเหลืือคนที่่�เป็็น COVID อยู่่� เพื่่�อนมนุุษย์์ได้้ แต่่พอเราอยู่�่ในจุุดนี้้�แล้้ว กระบอกเสีียงของเรา
จริิงๆ ตอนแรกไม่่ได้้ตั้้�งใจทำ�ำ โครงการนี้้� แต่่เหตุุการณ์์มัันเกิิดขึ้�น มัันกว้า้ งขึ้�น เวลาเราพููดอะไร คนก็จ็ ะให้ค้ วามสนใจแค่น่ ั้้น� เอง”
ตั้้�งแต่่ไฟไหม้้โรงงานย่่านกิ่�งแก้้ว มีีการช่่วยให้้คนเข้้ามาพัักได้้ 3
คืืน ซึ่่�งหลัังจากโครงการนั้้�นเสร็็จ และเราก็็มีีผู้�ใหญ่ใ่ จดีีที่่ส� นับั สนุนุ
ตั้้�งแต่่ตอนประกวด ช่่วยเหลืือหลายอย่่าง เช่่น น้ำ��ำ ดื่่�ม 100 แพ็็ค
หรือื บะหมี่่�กึ่่ง� สำำ�เร็จ็ รููป มันั เลยกลายเป็น็ โครงการที่่�ใหญ่่ขึ้�นเรื่อ� ยๆ
และเขาก็็โอเคที่่�จะสนัับสนุุนพวกเราต่่อไป จึึงเกิิดเป็็นโครงการ
ต่่างๆ ขึ้้น� มา ส่ว่ นใหญ่่ก็จ็ ะเป็น็ การบริิจาคของ มีีทั้้�งเปิดิ ระดมทุุน
ทำ�ำ จิิตอาสาต่่างๆ และช่่วยเท่่าที่่�เราสามารถช่่วยได้้ อย่่างการ
ไปช่่วยแพ็็คของ แจกของ ลงพื้้�นที่่ต� ามชุุมชนต่่างๆ
โดยภายหลัังเรามีีความคิิดที่่�จะทำ�ำ โรงพยาบาล
สนาม เนื่่�องจากมีีสถานที่่�ที่่�สามารถใช้้งานได้้ และเลืือกที่่�
จะทำำ�เป็็นสถานที่่�กัักตััวสำ�ำ หรัับคนที่่�ใกล้้ชิิดผู้้�ติิดเชื้�อ ซึ่่�งก็็ได้้รัับ
ผลตอบรัับดีี หลัังจากนั้้�นเริ่ �มมีีคนก็็ขอความช่่วยเหลืือเยอะขึ้ �น
และส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้เป็็นผู้้�มีีความเสี่่�ยง แต่่เป็็นผู้�ที่�ติิดเชื้�อแล้้ว
ต้้องการเตีียง เราเลยคุุยกัันว่่ามัันจะเป็็นไปได้้ไหมที่่�เราจะทำำ�
เป็็นโรงพยาบาลสนาม แล้้วหลัังจากนั้้�นจึึงประสานงานกัับผู้้�ว่่าฯ
และจัังหวััด และคุุยกัับทางโรงพยาบาลต่่างๆ จนได้้โรงพยาบาล
ที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ จึึงตกลงกัันและเปิิดเป็็นโรงพยาบาลสนาม
แล้ว้ ตอนนี้้�ก็็กำ�ำ ลังั จะทำ�ำ เพิ่่ม� อีกี ที่่ห� นึ่่�งในบริิเวณใกล้เ้ คียี งกันั ”

อะไรทำ�ำ ให้้ปริิมเลืือกออกมาเรีียกร้้องและใช้้เสีียงของเราต่่อ
ประโยชน์์ส่่วนรวม
“ในตอนแรกมัันก็็เป็็นความคิิดที่่�เราอยากจะช่่วยคนอื่�น
ตามกำำ�ลังั ที่่เ� รามีี เพราะรู้้�สึกว่า่ สถานการณ์ ์ ณ ตอนนี้้ม� ันั ทำำ�อะไรได้้
ไม่ม่ าก แต่ใ่ นเมื่่�อรัฐั บาลไม่่สามารถช่่วยเราได้้ เราก็็ต้อ้ งช่ว่ ยเหลืือ
กันั เอง หลายคนบอกว่า่ การเป็น็ นางงามก็เ็ หมือื นเป็น็ กระบอกเสียี ง
แบบหนึ่่�ง แล้้วถ้้าถามว่่าเป็็นได้้จริิงหรืือเปล่่า ตอนนี้้�เรากำำ�ลััง

MAD MAG l 20

รู้้�สึกึ อย่่างไรกัับประโยคที่ว่� ่่า “การประกวดนางงามทำ�ำ ให้้ผู้� คิดิ ว่่านางงามกัับการเมืืองเกี่่�ยวข้้องกัันอย่่างไร?
หญิิงเป็็ นเพีียงวััตถุุทางเพศ” “เมื่่�อก่่อนมัันอาจจะไม่่ได้้เกี่ �ยวข้้องกััน อาจจะอยู่่�คนละทิิศ
“มันั อาจจะเป็็นเรื่�องของค่่านิิยมและมุมุ มองของแต่่ละคน คนละทาง แต่่ตอนนี้้�เรารู้้�สึึกว่่านางงามกัับการเมืืองเป็็นของคู่�่ กััน
แต่่ถ้้าถามว่่ารู้้�สึึกอย่่างไรกัับประโยคนี้้� เรารู้้�สึึกว่่าไม่่เห็็นด้้วย แต่่มัันก็็ไม่่ใช่่แค่่เรื่�องของนางงามเพีียงอย่่างเดีียว เพราะไม่่ว่่า
เ พ ร า ะ ไ ม่่ ค ว ร เ อ า ค ว า ม คิิ ด ข อ ง ตัั ว เ อ ง ม า ตัั ด สิิ น ค น อื่� น จะเป็น็ ใคร ทุกุ คนก็็ควรที่่จ� ะออกมา Call Out เพื่่�อให้้ประเทศของเรา
ไม่่ควรเอาบรรทััดฐานของตััวเองมาตััดสิินคนอื่�น ในตอนนี้้� ดีีขึ้�น เพราะตอนนี้้�แทบจะไม่่มีีอะไรดีีเลย ถามว่่าอยู่�่ ดีีๆ
โลกมัันไปไกลมากๆ ปััจจุุบัันนางงามไม่่ได้้ใช้้แค่่ความสวย ใครจะอยากออกมาพููด แต่่เหตุุการณ์์ต่่างๆ มัันทำ�ำ ให้้พวกเขา
เพีียงอย่่างเดีียว และไม่่ได้้เป็็นเพีียงวััตถุุทางเพศ การที่่�คุุณ ต้้องออกมา ดัังนั้้�นในเมื่่�อตอนนี้้�รััฐบาลทำำ�อะไรไม่่ได้้แล้้ว
จะเป็็นนางงามได้้ ในยุุคนี้้�ต้้องมีีความพร้้อมหลาย ด้้านจริิงๆ ช่่วยเหลืืออะไรก็ไ็ ม่่ได้ ้ ก็็เหลือื แค่พ่ วกเราที่่�ต้้องช่่วยกันั เอง”
ต้้องมีีหลายสิ่่�งหลายอย่่างประกอบกััน เหมืือนตอนนี้้�คืือ
ถ้้าเอาความสวยมาวััดกััน ทุุกคนก็็มีีความสวยในแบบของตััวเอง
แต่่จะทำ�ำ อย่่างไรให้้ความสวยนั้้�นโดดเด่่นขึ้�นมามากกว่่าคนอื่�น
ในเมื่่�อมีีความสวยแล้้วก็็ต้้องมีีความพร้้อมในทุุกๆ ด้้านด้้วย
และต้้องเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กัับคนอื่�นได้้ เพราะอย่่างที่่�บอก
ว่่ า น า ง ง า ม เ ป็็ น ทั้้� ง ก ร ะ บ อ ก เ สีี ย ง แ ล ะ ตัั ว อ ย่่ า ง พูู ด ง่่ า ย ๆ
คืือต้้องเป็็นนางงามที่่�พร้้อมใช้้งาน สามารถเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี
และเป็็นกระบอกเสียี งให้ส้ ัังคมได้”้

MAD MAG l 21

กระบอกเสีียงสำ�ำ คััญอย่่างไร? หน้้าที่ข่� องนางงามต่่อสัังคม?
“สำ�ำ คัญั มาก เพราะนางงามใช้ค้ ำ�ำ ว่า่ กระบอกเสียี ง “เอาจริิงๆ ตอนนี้้�อย่่ามองในมุุมของนางงามเลย
เยอะมาก แต่่คนที่่�จะทำ�ำ ได้้จริิงมัันมีีไม่่กี่�คน จนวัันที่่�เรามา มองในมุุมประชาชนคนหนึ่่�งดีีกว่่า เพราะตอนนี้้�ทุุกคนควร
ยืืนอยู่่�ในจุุดนี้้� เราไม่่อยากให้้คำ�ำ ว่่ากระบอกเสีียงอยู่่�แค่่ ช่่วยต้้องเหลืือกััน มัันไม่่ใช่่แค่่เพราะว่่าเราเป็็นนางงามก็็
ในการตอบคำ�ำ ถาม อยากให้้นางงามทุุกคนเป็็นกระบอก เลยต้้องทำ�ำ ความดีีด้้วยการช่่วยเหลืือคนอื่�น ต้้องมีีภาพ
เสีียงจริิงๆ สามารถช่่วยเหลืือและเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กัับ ลัักษณ์์ที่่�ดีี รัับบริิจาค และแจกของนั่่�นนี่่� แต่่เราเลืือกที่่�
คนอื่�นได้้ ผู้้�คนจะได้้เลิิกมองนางงามในแง่่ลบ ซึ่�่งการเป็็น จะลงพื้้�นที่่�ไปเจอผู้้�ป่่วยจริิง เลืือกที่่�จะใส่่ชุุด PPE จริิงๆ
นางงามมัันก็็ทำำ�ให้้กระบอกเสีียงของเรากว้้างขึ้�น เวลาเรา เพราะว่่าอย่่างที่่�บอกว่่าการเป็็นกระบอกเสีียงจริิงๆ มััน
พููดอะไรคนจะได้้ยิินชััดมากกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับคน ยากกว่่าและการที่่เ� ราทำ�ำ ตามที่่�พููดได้ม้ ันั ก็ย็ ากเช่่นเดีียวกััน
ธรรมดา ถ้้าเรายืืนอยู่่�ในจุุดนั้้�น กระบอกเสีียงของเราอาจ เมื่่�อก่่อนคนอาจจะมองว่่าหน้้าที่่�ของนางงามมีีเพีียงแค่่
จะไม่่ได้้ใหญ่่เท่่านี้้� แต่่พอเรายืืนในจุุดที่่�เราเป็็นนางงาม เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้สัังคม แต่่พอเรายืืนอยู่่�ในยุุคที่่�ทุุกอย่่าง
คนให้้ความสนใจ สื่่�อต่่างๆ ให้้ความสนใจ เมื่่�อกระบอก มัันแย่่ไปหมด เพราะถ้้าเราไม่่ช่่วยกััน แล้้วใครจะช่่วยเรา
เสีียงใหญ่่ขึ้�น ก็็อยู่�่ที่�เราแล้้วว่่าเราจะทำ�ำ อย่่างไรให้้มัันเกิิด มัันไม่่ใช่่แค่่สิ่่�งที่่�อยากทำ�ำ แต่่มัันคืือสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องทำำ�
ประโยชน์ส์ ููงสุุด” และเราไม่่ได้้ทำำ�ในบทบาทของการเป็็นนางงามที่่�มีีมงกุุฎ
แต่่เราทำ�ำ ในบทบาทของคนๆ หนึ่่�ง ที่่�มีีความเป็็นมนุุษย์์
และมีีจิิตสำ�ำ นึกึ แค่่นั้้�นเอง”

MAD MAG l 22

อยู่่�บ้้านอย่่างไรให้้ใจ ”ร่่มรื่่�น”

กัับเทรนด์์แต่่งบ้้านด้้วย

ไม้้ฟอกอากาศ เรื่อ� ง / ภาพ พิกิ ุลุ เพ็ง็ กล้า้

จากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�มีียอดผู้้�ติิดเชื้�อเพิ่่�มสููงขึ้�นรายวััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ผู้้�คนต้้องทำ�ำ งานจากที่่�บ้้านเพื่่�อเลี่่�ยงความหนาแน่่นของออฟฟิิศ
และเพื่่�อลดความเสี่่�ยงการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 เมื่่�อคนต้้องอยู่�่ ติิดบ้้าน
มากขึ้�น ก็็เกิิดกิิจกรรมใหม่่ๆ ที่่�สามารถทำ�ำ ได้้ที่่�บ้้าน เพื่่�อลดความเครีียด
เช่่น ทำ�ำ อาหาร ออกกำ�ำ ลัังกาย หรืือแม้้แต่่การเล่่นโซเชีียลมีีเดีียที่่�กำ�ำ ลัังมาแรง
ในขณะนี้้อ� ย่า่ ง Tiktok
และกิิจกรรมอีีกประเภทหนึ่่�งที่่�กำ�ำ ลัังเป็็นเทรนด์์ของคนอยู่่�บ้้านช่่วงนี้้�
คืือ การตกแต่่งบ้้าน ผลจากการอยู่่�บ้้านมากขึ้�นจึึงเป็็นเหตุุให้้สัังเกตเห็็นถึึงสิ่่�งที่่�
ขาด พังั ไม่ส่ วยงาม ทำำ�ให้เ้ กิดิ ความรู้้�สึกึ อยากตกแต่ง่ หรือื ซื้อ� ใหม่ ่ ดังั ปรากฏการณ์์
สิินค้้าประเภทเฟอร์์นิิเจอร์์และอุุปกรณ์์ตกแต่่งบ้้านที่่�เติิบโตถึึง 55% จากการ
รวบรวมข้อ้ มููลของเว็็บไซต์์ Priceza.com ที่่�ได้จ้ ััดอัันดับั TOP 10 ประเภทสินิ ค้า้
ออนไลน์ ์ อัตั ราการซื้�อพุ่�งสวนกระแสพิิษโควิดิ
การปลููกต้้นไม้้ ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งกิิจกรรมที่่�กำ�ำ ลัังเป็็นที่่�นิิยมของคนที่่�
รัักการตกแต่่งบ้้าน อาจปลููกเพื่่�อการคลายเหงา ไปจนถึึงการปลููกเพื่่�อบ่่งบอก
ไลฟ์์สไตล์์ของตนเอง ไม่่ว่่าจะปลููกด้้วยสาเหตุุอะไร พฤติิกรรมเหล่่านี้้�ก็็ทำำ�ให้้
“ธุุรกิิจขายต้้นไม้้” เติิบโตขึ้้�นสวนกระแสวิิกฤตอย่่างที่่�ไม่่เคยเป็็นมาก่่อน
และที่่�น่่าสนใจยิ่ �งกว่่าคืือสาเหตุุที่่�ทำ�ำ ให้้ธุุรกิิจต้้นไม้้เติิบโต ไม่่ได้้มาจากแค่่การ
จำำ�หน่า่ ยต้น้ ไม้ต้ ามปกติิ แต่ม่ ีลี ููกเล่น่ จากการทำ�ำ การตลาด และการเลือื กพันั ธุ์�ต้น้ ไม้้
ที่่ก� ำำ�ลังั อยู่่ใ� นกระแสนิิยม
กรณีีกระแสนิิยมที่่�ทำำ�ให้้วงการตลาดต้้นไม้้คึึกคััก ก็็คงจะไม่่พ้้น
กระแสของพัันธุ์�ไม้้ใบด่่างที่่�กำ�ำ ลัังมีีราคาพุ่�งสููงในขณะนี้้� ปกติิไม้้ใบเขีียวมีีราคา
แค่่หลัักสิิบหลัักร้้อย แต่่หากมีีใบด่่างก็็จะมีีราคาหลัักพัันขึ้�นไป ประกอบกัับช่่วง
ที่่�ผ่่านมามีีดารานัักแสดงหัันมาเล่่นไม้้ใบด่่าง บางคนถ่่ายภาพลงโซเชีียลมีีเดีีย
และมีีการประมููลทางออนไลน์์จนทำำ�ให้้ราคาขยัับสููงขึ้�นอย่่างรวดเร็็ว นำ�ำ ไปสู่�่การ
ปั่่�นราคาในวงการไม้้ด่่างจนทำำ�ให้้ราคาทะลุุหลักั ล้า้ น
“รััตน์์” พนัักงานดููแลต้้นไม้้ของคาเฟ่่ “NAP’s Coffee & Roasters
Ubon” คาเฟ่่สุุดชิิล ใจกลางเมืืองอุุบลฯ ที่่�มีีจุุดเริ่�มต้้นจากการปลููกผัักสวนครััว
เพื่่�อรัับประทาน จนนำ�ำ ไปสู่�่การปลููกไม้้ฟอกอากาศเพื่่�อสร้้างรายได้้แม้้ในช่่วงที่่�
พิษิ เศรษฐกิจิ ทำ�ำ คาเฟ่ซ่ บเซา แต่ส่ ามารถตอบรัับกับั เทรนด์์การตกแต่ง่ บ้้านในช่ว่ ง
Work From Home (WFH)

MAD MAG l 23

ชวนชมด่า่ ง

MAD MAG l 24

จุุดเริ่�มต้้นของการทำ�ำ ร้้านต้้นไม้้ ซึ่่�งเป็็นก๊๊าซพิิษที่่�มัักปนเปื้�้อนอยู่�่ในอากาศได้้ดีี มอนสเตอร่่าไม่่ชอบแดด
“จุุดเริ่�มต้้นจริิงๆ ของเราคืือ เริ่�มจากการปลููกผัักสวนครััว แรงจัดั ควรตั้้ง� ไว้ใ้ นที่่ท� ี่่�มีแี สงแดดรำ��ไร เพราะถ้้าโดนแดดจััดอาจจะทำำ�ให้้
เพื่่�อทานเอง เรามองว่่าการปลููกผัักทานเองปลอดภััยจากสารพิิษ ใบไหม้้ได้้ ห้า้ มรดน้ำ�ำ�มากเกิินไป ควรรดน้ำำ�� 2 - 3 วันั ต่อ่ ครั้ง� หากหน้า้ ดิิน
จนวัันหนึ่่�งเราก็็คิิดว่่าเราก็็สนใจเกี่ �ยวกัับต้้นไม้้ จึึงอยากปลููกต้้นไม้้ขาย แห้้งแต่่ข้้างในยัังชื้�น ก็็ยัังไม่่จำำ�เป็็นต้้องรดน้ำ��ำ หรืือรดให้้โดนเฉพาะใบ
คิิดว่่าถ้้าปลููกผัักสวนครััวอาจจะสร้้างรายได้้ไม่่มากจึึงเริ่�มหัันมาปลููก ก็็เพีียงพอ แนะนำำ�ให้้ปลููกในกระถางเซรามิิก หรืือกระถางดิินเผา
ไม้้ประดัับ ประกอบกัับช่่วงที่่�มีีการล็็อกดาวน์์เพราะมีีการแพร่่ระบาด ที่่�มีีรููระบายน้ำ�ำ� เพราะจะช่่วยระบายความชื้�นได้้ดีี แต่่อาจจะต่่างจาก
ของโควิดิ -19 ไม้ฟ้ อกอากาศกำำ�ลังั มาแรง คนชอบการตกแต่ง่ บ้า้ นมากขึ้น� ต้้นไทรใบสัักที่่�จะชอบแดดมากกว่่า ไทรใบสัักเป็็นต้้นไม้้ที่่�ชอบแสงแดด
ทำ�ำ กิจิ กรรมต่า่ งๆ ที่่บ� ้า้ นมากขึ้น� ก็เ็ ลยเพิ่่ง� ได้เ้ ริ่ม� ทำำ�ร้า้ นต้น้ ไม้ฟ้ อกอากาศ สามารถปลููกนอกบ้้านหรืือในบ้้านที่่�มีีแสงแดดรำ��ไรได้้ หากปลููกไว้้ใน
เราเพาะเลี้้ย� ง และค่อ่ ยๆ ขยายพันั ธุ์� จากเริ่�มแรกที่่�ลููกค้้าเข้้ามาเพื่่อ� ที่่จ� ะ บ้้านควรตั้้�งไว้้ในที่่�ที่่�มีีแสงแดดผ่่านเข้้ามา เช่่น ริิมหน้้าต่่างที่่�มีีม่่านกรอง
ดื่่�มกาแฟที่่�คาเฟ่่อย่่างเดีียว ก็็จะเป็็นการซื้�อต้้นไม้้กลัับไปด้้วย ซึ่่�งจุุดนี้้� แสง โดยควรให้้โดนแดดอย่า่ งน้้อย 3 - 5 ชั่่ว� โมงต่่อวันั ไม่ค่ วรรดน้ำำ��บ่่อย
มันั ก็ส็ ร้้างรายรับั เพิ่่ม� ขึ้�นให้ก้ ัับร้า้ น” ควรรดน้ำ��ำ แค่่ 3 - 4 วันั ต่อ่ ครั้ง� หรือื เช็็คดิินว่า่ แห้้งแล้ว้ ถึึงค่่อยรดน้ำำ�� ”

ไม้้ฟอกอากาศที่ข่� ายดีี ที่ม่� าที่ไ่� ปของไม้้ด่่างและความแพง
“จากกระแสไม้้ฟอกอากาศที่่�มาแรง ทำ�ำ ให้้ขายดีีแทบจะ จากที่่�เราได้้ศึึกษามา ต้้นไม้้ส่่วนมากจะมีีใบสีีเขีียว การที่่�มีี
ทุุกต้้น แต่่ที่่�ขายดีีที่่�สุุดและกำ�ำ ลัังเป็็นที่่�นิิยมในช่่วง 3 เดืือนมานี้้� ก็็จะ ไม้้ใบด่่างเกิิดขึ้�นนั้้�นก็็เป็็นการสร้้างสีีสัันและลวดลายที่่�ทำำ�ให้้ดูู
เป็็นต้้นยางอิินเดีีย ไทรใบสัักและมอนสเตอร่่า ที่่�ร้้านเราจะขายไซส์์ สวยงามมากขึ้�น แต่่ประเด็็นหลัักคืือไม้้ใบด่่างนั้้�นเกิิดขึ้�นได้้ยาก
ใหญ่่ไซส์์เดีียว ลงกระถางพร้้อมตั้้�ง ราคาจากตลาดหรืือที่่�ร้้านอื่�นๆ เพราะการกลายพัันธุ์์�ส่่วนใหญ่่ก็็เกิิดขึ้�นเองตามธรรมชาติิ แม้้แต่่การ
อาจจะสััก 450 บาท แต่่ที่่�ร้้านเราจะขายถููกกว่่านั้้�น เพราะเราปลููก ตัดั แต่ง่ พันั ธุกุ รรมก็ย็ ังั ทำ�ำ ได้ย้ ากในตอนนี้้� โอกาสที่่จ� ะได้ต้ ้น้ ด่า่ งที่่ส� วยงาม
และเลี้้�ยงด้้วยความรักั รายได้้ถือื เป็น็ กำำ�ไรเสริมิ ” อาจจะมีีเพีียงแค่่ 5-10 % เท่่านั้้�น แต่่ก็็มีีบางต้้นที่่�เป็็นยีีนเด่่นที่่�ขยาย
พันั ธุ์�ง่ายและโตเร็็ว ซึ่�่งก็็จะมีรี าคาไม่่แพง เนื่่อ� งจากต้น้ ที่่เ� กิิดใหม่่ก็็จะด่่าง
การดูแู ลไม้้ฟอกอากาศ เหมืือนพ่่อพัันธุ์์�หรืือแม่่พัันธุ์ �แบบไม่่ต้้องลุ้ �น นั่่�นจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง
“ไม้้ฟอกอากาศก็็เหมืือนกัับคน มีีความชอบไม่่เหมืือนกััน ให้้คนรัักสวนได้้นำ�ำ ไปใช้้ปลููกเพื่่�อสร้้างสีีสัันได้้ แต่่ไม่่เป็็นที่่�นิิยมในหมู่�่
บางต้้นต้้องการน้ำ�ำ� มาก บางต้้นต้้องการน้ำ�ำ�น้้อย บางต้้นต้้องการแดด นักั สะสมต้น้ ไม้้
อย่่างวิิธีีดููแลต้้นมอนสเตอร่่า ที่่�เป็็นพืืชใบสวยที่่�นิิยมกัันมากๆ
ช่่วงนี้้�ในบ้้านเรา โดยพัันธุ์�ที่�นิิยมปลููกกัันก็็คืือ มอนสเตอร่่า เดลิิซิิโอซ่่า
(Monstera Deliciosa) ซึ่�ง่ มีีใบใหญ่่สวยงาม โดยพืชื ตระกููลนี้้�ถืือเป็น็ ต้้น
ไม้ฟ้ อกอากาศที่่�ดีี เพราะช่ว่ ยจำำ�กััดสารพวกฟอร์์มาลดีไี ฮด์์ หรือื CH20

ยางอินิ เดีีย

MAD MAG l 25

มอนสเตอร่า่ ด่่าง
ไม้้ด่่างที่่�ราคาแพงส่่วนมากแล้้วจะโตช้้า
แ ล ะ ต้้ อ ง ก า ร ก า ร ดูู แ ล ที่่� แ ต ก ต่่ า ง จ า ก ต้้ น อื่ � น ๆ
เพราะใบมีีคลอโรฟิิลล์์น้้อย ต้้องห้้ามไม่่ให้้
โดนแดดจััด ควรปลููกในที่่�ที่่�พรางแสงบ้้าง โดย
เฉพาะต้้นไม้้ด่่างประเภทที่่�ชอบแสงแดดรำ��ไรอย่่าง
มอนสเตอร่่า นอกจากใส่่ใจเรื่�องแสงที่่�ไม่่ควร
มากไปแล้้ว ต้้องดููแลไม่่ให้้น้ำ��ำ มากเกิินไปด้้วย
เพราะใบที่่�มีีคลอโรฟิิลล์์น้้อยกว่่าปกติิ จะคายน้ำำ��ได้้
ยาก ใบอาจช้ำ��ำ น้ำำ��หรืือกลายเป็็นรอยไหม้้ ได้้ลายด่่าง
ที่่�มีเี ฉพาะต้้น ทำำ�ให้้เกิิดการลุ้�นให้้แต่ล่ ะใบจะด่่างหรืือ
ไม่ ่ หรือื มีลี ักั ษณะและสีสี ันั ของการด่า่ งเป็น็ แบบใดบ้า้ ง
นี่่�อาจเป็็นจุุดดึึงดููดให้้คนที่่�รัักต้้นไม้้ หรืือนัักสะสม
กล้า้ ซื้อ� ในราคาแพง

“รััตน์์ “ ผู้้�ดููแลสวนไม้ฟ้ อกอากาศ

MAD MAG l 26

MAD MAG l 27

MAD MAG l 28

เมื่่อ� ม.อุุบลฯ ต้้องเรียี น

และสอนแบบออนไลน์์

เรื่�อง / ภาพ สิิทธิิศักั ดิ์� บุญุ มั่่น�

MAD MAG l 29

นัับเป็็นระยะเวลากว่่าสองปีีที่่�ประเทศไทยต้้อง แต่่เมื่่�อเราให้้เด็ก็ ฝึกึ ปฏิบิ ัตั ิบิ นบก อาจจะพอทำำ�ได้แ้ ต่ส่ ุดุ ท้้าย
ทนอยู่่�กัับการระบาดของโรคโควิิด-19 นัับตั้้�งแต่่ค้้นพบการ แล้้วก็็ไม่่เห็็นว่่าจะสามารถเอาไปใช้้ได้้จริิงเพราะวิิชาว่่ายน้ำ�ำ�
ระบาดภายในประเทศเมื่่�อต้้นปีี 2020 ผู้้�คนต้้องลดการ ก็็ต้้องไปลงว่่ายน้ำำ��ในสระ ซึ่่�งมัันทำำ�ให้้เราได้้เห็็นจุุดผิิดพลาด
พบปะและออกจากบ้้านเพื่่�อลดการแพร่่กระจายของโรคดััง ของผู้�เรีียน และสามารถแก้้ไขได้้ในขณะนั้้�นเลย แต่่กัับการ
กล่่าวตามมาตรการของรััฐบาล เศรษฐกิิจต้้องหยุุดชะงััก เรีียนออนไลน์์ไม่่สามารถทำำ�ได้้ นี่่�จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�น่่ากลััวสำ�ำ หรัับ
การสาธารณสุขุ เริ่ม� ประสบกัับปัญั หา ภาคการศึึกษาที่่ไ� ด้ร้ ับั การเรีียนการสอนเช่น่ นี้้”�
ผลกระทบอย่่างหนััก สถานศึึกษาทั่่�วประเทศต้้องปรัับการ
เรีียนการสอนแบบใหม่่เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการรวมกลุ่�มกัันของคน การปรัับตััวในการสอนออนไลน์์
หมู่่�มาก และเมื่่�อไม่ส่ ามารถเข้า้ มาใช้้ห้อ้ งเรีียนได้้ หนทางที่่�ดีี “การปรัับตัวั ที่่ด� ีที ี่่�สุดุ สำำ�หรับั วิชิ าการออกกำำ�ลัังกาย
ที่่�สุุดที่่�จะทำ�ำ ให้้การเรีียนการสอนยัังสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้ เพื่่�อสุุขภาพคืือการบ้้าน หลัังจากที่่�เรีียนทฤษฎีีการปฏิิบััติิใน
คืือต้อ้ งปรับั ตััวในรููปแบบออนไลน์์ แต่่ละท่่วงท่่าผ่่านการดููคลิิปแล้้ว เราก็็จะให้้การบ้้านผู้�เรีียน
การเรีียนออนไลน์์ในรายวิิชาที่่�เน้้นทฤษฎีีคงไม่่ใช่่ ไปฝึึกปฏิิบััติิตามคลิิปดัังกล่่าว ผ่่านการว่่ายน้ำ�ำ� ในสระใกล้้
ปัญั หา แต่่การเรียี นในระดัับมหาวิิทยาลััยที่่ม� ีเี นื้้อ� หาเน้้นการ บ้้านของผู้�เรีียน แต่่ก็็จะพบปััญหาคืือสระว่่ายน้ำ�ำ�ทุุกแห่่งถููก
ปฏิิบััติิกลัับไม่่เหมาะกัับการใช้้วิิธีีนี้้�เมื่่�อความรู้�ที่�ได้้จากการ ปิิดหมด เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 การลองให้้
นั่่�งอยู่�่ หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ไม่่สามารถเทีียบเท่่ากัับการเรีียน ผู้�เรีียนได้้ฝึึกปฏิิบััติิบนบกและถ่่ายคลิิปส่่งมาให้้เราตรวจว่่า
ภายในห้้อง อาจารย์์จึึงต้้องปรัับรููปแบบของการสอนใหม่่ ท่่วงท่่าเหล่่านั้้�นถููกต้้องหรืือไม่่ จึึงกลายเป็็นหนทางที่่�ดีีที่่�สุุด
เพื่่�อให้้ผู้�เรีียนสามารถรัับความรู้�ได้้มากที่่�สุุด ศราวุุฒิิ โภคา สำำ�หรับั การสั่่ง� การบ้้านในรายวิชิ านี้้”�
อาจารย์์ผู้ �สอนในรายวิิชาการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ
มหาวิทิ ยาลัยั อุุบลราชธานีี หนึ่่�งในอาจารย์ท์ ี่่�ได้ร้ ัับผลกระทบ ผลตอบรัับหลัังจากให้้การบ้้าน
จากโควิดิ -19 “สำำ�หรัับการเรียี นการสอนแบบออนไลน์์ เมื่่�อเราสั่่ง�
งานไป ส่่วนใหญ่่เด็็กไม่่อยากส่่งการบ้้านเพราะพวกเขารู้้�สึึก
ผลกระทบที่ไ่� ด้้รับั จากการระบาดของโควิดิ -19 ว่า่ เป็น็ ภาระที่่เ� พิ่่ม� ขึ้น� มา เราจึงึ ต้อ้ งมีวี ิธิ ีกี ารแก้ป้ ัญั หา คือื หาก
“จริิงๆ แล้้วกระทบเยอะมาก เพราะวิิชานี้้�เป็็น นัักศึึกษาส่่งงาน อาจารย์์ก็็จะมีีคะแนนให้้ในส่่วนของการส่่ง
วิิชาการออกกำ�ำ ลัังกายที่่�ต้้องมีีการปฏิิบัตั ิิ เพื่่อ� ให้ผู้้�เรีียนได้ร้ ัับ การบ้้านให้้ เป็็นข้้อแลกเปลี่่�ยนกัันระหว่่างกััน แต่่ถ้้าถามว่่า
ความรู้�อย่า่ งแท้จ้ ริงิ แต่เ่ มื่่อ� มีกี ารระบาดของโรคโควิดิ -19 กลับั พวกเขามีคี วามสุุขกัันไหม ก็็ไม่่เท่่าไหร่่”
ทำ�ำ ให้ท้ ุกุ อย่า่ งต้อ้ งปรับั เปลี่่ย� นไป อย่า่ งในรายวิชิ าของเราเอง
แทนที่่จ� ะได้ส้ อนกับั เด็ก็ โดยตรง ก็ต็ ้อ้ งเปลี่่ย� นรููปแบบเป็น็ การ บรรยากาศในห้้องเรีียนออนไลน์์
สอนแบบออนไลน์์ ซึ่ง�่ มันั ก็ค็ ่อ่ นข้า้ งที่่จ� ะกระทบอย่า่ งหนััก” “รายวิิชาของครููยัังถืือว่่าโชคดีีที่่�ถึึงแม้้จะเป็็น
วิชิ าการปฏิบิ ัตั ิิ แต่เ่ ราก็พ็ ยายามทำำ�ให้บ้ รรยากาศในห้อ้ งเรียี น
ปััญหาของการสอนออนไลน์์ มีีความเป็็นกัันเองมากที่่�สุุด เด็็กๆ มีีความสนุุกสนาน
“เราไม่่สามารถฝึึกการปฏิิบััติิให้้กัับนัักศึึกษาได้้ เราเปิิดโอกาสให้้พวกเขาได้้พููดคุุย ซัักถาม และให้้อิิสระ
อย่า่ งเต็็มที่่� เพราะเมื่่�อสอนในรููปแบบของการเปิิดคลิิปสาธิิต ในการเรีียนค่่อนข้้างเต็็มที่่� นัักศึึกษาที่่�เรีียนกัับอาจารย์์จึึงมีี
การว่า่ ยน้ำ��ำ ให้ผู้้�เรียี นดูู สิ่่ง� ที่่พ� วกเขาจะได้ร้ ับั ก็ค็ งมีเี พียี งแค่น่ ั้้น� การโต้ต้ อบอยู่่�ตลอดเวลา”

MAD MAG l 30

ศราวฒุ ิ โภคา

ผลตอบรัับของวิชิ าว่่ายน้ำ��ำ หลัังจากเป็็ นกระแส? ไม่่เพีียงแต่่ผู้�สอนเท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับผลกระทบ ตััวของนัักศึึกษา
“สำำ�หรัับผลตอบรัับ จริิงๆ แล้้วช่่วงนั้้�นมีีทั้้�งด้้านลบและชื่�น ก็็ต้้องมีีการปรัับตััวเนื่่�องจากการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียน
ชมหลายๆ อย่่าง แต่่สำ�ำ หรัับตััวครููแล้้วขอเลืือกมองในด้้านที่่�ดีีดีีกว่่า การสอนจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 อย่่างหนัักเพราะผู้�เรีียน
เพราะวิิชาของเราก็็สามารถปรัับตััวได้้ ผู้้�เรีียนเองก็็มีีความสุุข ซึ่�่งก็็ต้้อง ก็เ็ ป็น็ หนึ่่ง� คนที่่อ� ยู่ใ�่ นระบบการศึกึ ษาแต่ก่ ลับั ถููกมหาวิทิ ยาลัยั มองข้า้ มไป
ขอบคุุณเด็็กๆ ด้้วยที่่�พยายามสนุุกสนานไปกัับเรา และพยายามเต็็มที่่� MAD MAG จึงึ อยากพาทุกุ ท่า่ นมาพููดคุยุ กับั พิมิ พ์น์ ิภิ า ชินิ โชติ ิ นักั ศึกึ ษา
กับั การเรีียน” คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ชั้้�นปีีที่่� 4 มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี หนึ่่�งใน
ตัวั แทนนักั ศึกึ ษาที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากการเรีียนออนไลน์์
ความแตกต่่างระหว่่างการเรีียนออนไลน์์และในห้้อง?
“ต่่างกัันเยอะเลย เพราะการเรีียนออนไลน์์ครููไม่่สามารถรู้้�ได้้ บรรยากาศการเรีียนออนไลน์์?
เลยว่า่ สุดุ ท้า้ ยแล้ว้ นักั ศึกึ ษาเขาจะปฏิบิ ัตั ิไิ ด้จ้ ริงิ ไหม แต่ถ่ ้า้ เป็น็ การเรียี น “เพื่่อ� นร่ว่ มห้อ้ งในการเรียี นออนไลน์จ์ ะมีนี ้อ้ ยกว่า่ ปกติปิ ระมาณ
ภายในห้้อง ครููสามารถเห็็นได้้ว่่าผู้�เรีียนมีีพััฒนาการมากน้้อยเพีียงใด ครึ่ง� ต่อ่ ครึ่ง� ในบางรายวิิชา และการตอบสนองของนักั ศึึกษากับั อาจารย์์
และเขาบกพร่อ่ งตรงไหน เราสามารถแก้ไ้ ขได้ท้ ันั แต่เ่ มื่่อ� มันั เป็น็ ออนไลน์์ ก็ไ็ ม่่ค่่อยมีีมากนักั เช่น่ เมื่่�ออาจารย์์ถามนักั ศึึกษาที่่ต� อบก็จ็ ะมีีเพีียงแค่่
การคาดเดาก็เ็ ป็น็ ไปได้ย้ าก และสุดุ ท้า้ ยแล้ว้ พวกเขาจะมีพี ัฒั นาการจริงิ ส่ว่ นน้อ้ ย ซึ่ง�่ ในบางครั้ง� ก็ท็ ำำ�ให้อ้ าจารย์ร์ู้�สึกหงุดุ หงิดิ เพราะไม่ม่ ีนี ักั ศึกึ ษา
หรืือไม่่ เราไม่อ่ าจรู้�ได้เ้ ลย” ตอบคำ�ำ ถามมากเท่า่ ที่่�ควร”

มาตรการช่่วยเหลืือผู้้�สอนจากคณะ? ปััญหาที่พ�่ บในการเรีียนออนไลน์์?
“จริิงๆ แล้้วคณะของเรามีีมาตรการช่่วยเหลืือค่่อนข้้างเยอะ “ปััญหาที่่�เราเจอส่่วนใหญ่่เป็็นเรื่�องอิินเทอร์์เน็็ตของหอพัักที่่�
เพราะอาจารย์ท์ ุกุ คนจะมีคี อมพิวิ เตอร์ส์ ่ว่ นตัวั อยู่่�ที่ค� ณะคนละหนึ่่ง� เครื่อ� ง มีีคุุณภาพต่ำ��ำ มากจนทำำ�ให้้เข้้าเรีียนได้้ลำ�ำ บาก และในบางครั้�งระหว่่าง
เพีียงแต่่ไม่่มีีกล้้อง ทางคณะก็ช็ ่่วยเหลืือโดยการจััดหามาให้้ และตอนนี้้� เรีียนก็็มีีเหตุุการณ์์สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตขาดไป ทำำ�ให้้ภาพและเสีียง
ก็เ็ ริ่ม� ปรับั ปรุงุ เรื่อ� งสัญั ญาณ Wi-Fi อะไรต่า่ งๆ เพื่่อ� ให้ส้ ามารถกระจายได้้ กระตุุก หรืือบางครั้�งทำำ�ให้้เราหลุุดออกมาจากห้้องเรีียนนั้้�นเลย และ
อย่่างทั่่ว� ถึงึ และมีสี ััญญาณที่่แ� รงกว่่าเดิมิ ” เราจะพบปััญหาเหล่่านี้้�วนซ้ำำ�� อยู่่�เรื่�อยๆ ซึ่�่งบางครั้�งอาจารย์์เองก็็ตก
อยู่�่ในสถานการณ์์เดีียวกััน นั่่�นหมายความว่่านัักศึึกษาต้้องรอต่่อไป
และการเรีียนการสอนก็็อาจจะถููกเลื่่อ� นไปเรื่�อยๆ ”

MAD MAG l 31

มีีเรีียนในรายวิชิ าที่ต�่ ้้องปฏิบิ ััติบิ ้้างไหม? ความยากของงาน/การบ้้านที่่�ได้้รัับมอบหมายจากการเรีียน
“ไม่่เชิิงปฏิิบััติิ เพราะเป็็นรายวิิชาที่่�ต้้องใช้้อุุปกรณ์์ร่่วมกััน ออนไลน์์?
ในชั้�นเรีียน โดยอาจารย์์จะให้้นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่�มออกเป็็น 3 คน “สำำ�หรัับเรามองว่่ายากตรงที่่�เรามีีงานกลุ่�มของวิิชาเลืือกเสรีี
และมีีอุุปกรณ์์ให้้กลุ่�มละ 1 ชิ้้�น แต่่เมื่่�อโควิิด-19 เริ่�มมีีการระบาดมาก ซึ่�่งในห้้องเรีียนส่่วนใหญ่่จะเป็็นน้้องปีี 1 และเรายัังไม่่เคยเจอกัันเลย
ขึ้�น อาจารย์์ต้้องปรัับมาเป็็นการเรีียนแบบออนไลน์์ เราก็็คิิดในใจว่่า ในบางครั้�งที่่�เราขอความคิิดเห็็น น้้องจะไม่่กล้้าตอบกััน เนื่่�องจาก
อุุปกรณ์์ไม่่เพีียงพอต่่อนัักศึึกษา แล้้วจะเรีียนกัันอย่่างไรซึ่�่งรายวิิชา อาจจะรู้้�สึึกว่่าเราเป็็นพี่่�ปีี 4 เลยไม่่กล้้าเข้้าหา หรืือรู้้�สึึกเกรงใจ
นี้้�เรายัังไม่่ได้้เรีียน และอาจารย์์เองก็็ยัังไม่่ได้้ลองสอนเนื่่�องจาก ซึ่�่งถ้้าได้้เจอหน้้ากัันที่่�ห้้องเรีียนในมหาวิิทยาลััย น้้องๆ คงมีีความรู้้�สึึก
รายวิิชานี้้แ� ละการสอบกลางภาคเป็น็ เวลาเดีียวกันั จึงึ ทำำ�ให้ไ้ ม่ส่ ามารถ ผ่อ่ นคลายมากขึ้�นเวลาคุุยงานกัับเรา”
จัดั การเรีียนการสอนได้้”
ข้้อเสนอถึงึ มาตรการช่่วยเหลืือจากมหาวิทิ ยาลัยั ?
การปรัับตััวในการเรีียนออนไลน์์? “เรารู้้�สึึกว่่าทางมหาวิิทยาลััยควรสนัับสนุุนเรื่�องอุุปกรณ์์
“เราต้อ้ งพยายามตามอาจารย์ใ์ ห้ท้ ันั และพยายามมีสี ติใิ ห้ม้ าก การเรีียนออนไลน์์ให้้กัับนัักศึึกษา เพราะบางคนไม่่มีีอุุปกรณ์์ที่่�พร้้อม
ที่่ส� ุุด เนื่่�องจากเราจะขาดสมาธิิในการเรียี นออนไลน์์ และหยิิบโทรศัพั ท์์ หรืือเพีียงพอสำำ�หรัับการเรีียน มหาวิิทยาลััยควรมีีการสนัับสนุุน
มืือถืือขึ้�นมาเล่่นอยู่่�บ่่อยครั้�ง หรืือทำำ�อะไรอย่่างอื่ �นมากกว่่าการฟััง ด้้านนี้้�มากกว่่า 40-50% ของจำำ�นวนนัักศึึกษาด้้วยซ้ำ�ำ� หรืือกระทั่่�ง
อาจารย์์สอน ซึ่่�งถ้้าหากพลาดไปเนื้้�อหาการสอนไปในบางช่่วง ก็็จะ เครื่�องอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััยที่่�เราไม่่ได้้
ทำำ�ให้้เรามีีปััญหากัับการเรีียน ดัังนั้้�นแล้้วสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับตััวอย่่างมาก เข้้าใช้้เลย ทั้้�งค่่าน้ำ�ำ� ค่่าไฟที่่�มหาวิิทยาลััยต้้องจ่่ายก็็แทบจะลดลงไป
คืือการมีีสติิให้ม้ ากกว่า่ การเรีียนในห้อ้ งแบบปกติ”ิ ครึ่�งหนึ่่�ง ซึ่่�งเราคิิดว่่าควรนำำ�เงิินส่่วนนี้้�มาซื้�ออุุปกรณ์์สนัับสนุุน
ก า ร เ รีี ย น ข อ ง นัั ก ศึึ ก ษ า แ ล ะ อ ย า ก ใ ห้้ ท า ง ม ห า วิิ ทย า ลัั ย
การเรีียนออนไลน์์ได้้ผลมากน้้อยเพีียงใด? ช่่วยออกค่่าใช้้จ่่ายอิินเทอร์์เน็็ต เนื่่�องจากเป็็นภาระที่่�นัักศึึกษา
“สำ�ำ หรัับเรามองว่่าค่่อนข้้างน้้อย เพราะเมื่่�อตอนปีี 3 เราเคย ต้้องรับั เพิ่่ม� มากขึ้�นจากการเรียี น”
เรีียนออนไลน์์ แต่่เป็็นการเรีียนแบบผสมผสานการเรีียนในห้้องตาม
ปกติิ และอาจารย์์แต่่ละคนก็็มีีวิิธีีการสอนที่่�แตกต่่างกัันออกไปแต่่
การเรียี นในเทอมนี้้อ� าจารย์ต์ ้อ้ งปรับั เปลี่่ย� นกาสอนแบบใหม่ท่ี่่ไ� ม่ส่ ามารถ
เข้้ามหาวิิทยาลััยได้้เลย ทำ�ำ ให้้เรารู้้�สึึกว่่ามัันไม่่ค่่อยมีีประสิิทธิิภาพ
มากเท่า่ ไหร่”่

พิมพน์ ิภา ชนิ โชติ

MAD MAG l 32

“กา“รกาเรรเรียยี นน คควาวมาเหมลเอ่ื หมลลำ�้ อื่ มล้ำ�
และ ปแลัญะปหัญาหทาทมี่่มี าากกบั โบั ควโดิค”วดิ ”

เรื่�อง / ภาพ วิิชัยั ตาดไธสงค์์

จากสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้มีีการแพร่่กระจายของไวรััส ก็็จะสามารถช่่วยได้้แค่่ระยะสั้้�น ในระยะยาวมัันไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร เด็็กจะ
ออกเป็็นวงกว้า้ ง โรงเรียี นก็็เป็น็ หนึ่่�งในพื้้น� ที่่�ที่่ไ� ด้ร้ ัับผลกระทบ จึึงทำ�ำ ให้้ หลุุดออกจากการศึกึ ษา “
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอน ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการ คิดิ ว่่า การศึกึ ษาไทยควรมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร?
ศึึกษาจึึงเพิ่่�มมากขึ้�น ทำำ�ให้้เด็็กหลายๆ คนไม่่ได้้รัับการศึึกษาอย่่าง “จำ�ำ นวนของเด็็กนัักเรีียนเมื่่�อเทีียบกัับจำ�ำ นวนของครููควร
เต็็มประสิทิ ธิิภาพ ทั้้�งยัังมีปี ัญั หาจากระบบโครงสร้้างที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดความ คิิดใหม่่ได้้แล้้ว เพราะควรจะเป็็นนัักเรีียน 20-40 คน ต่่อครูู 1 คน
เหลื่่อ� มล้ำำ��มากขึ้น� และครููแต่่ละคนไม่่ใช่่สอนเพีียงอย่่างเดีียว แต่่มีีหน้้าที่่�อย่่างอื่�นอีีก
เสียี งบอกเล่า่ ของครููจากสองโรงเรียี นที่่ต� ่า่ งกันั ออกมาเล่า่ ถึงึ เช่่น ครููคนนี้้�รัับหน้้าที่่�ทำำ�งานด้้านพััสดุุ ครููคนนี้้�รัับหน้้าที่่�ทำำ�งาน
ปัญั หาการทำ�ำ งาน การเรียี นการสอนที่่เ� กิดิ ขึ้น� ในโรงเรียี น ความแตกต่า่ ง บััญชีี ซึ่�่งไม่่ใช่่หน้้าที่่�ของครูู ควรให้้คนที่่�มีีความรู้�จริิงมาทำำ�ถ้้าเกิิด
ระหว่่างสองโรงเรีียนจะมีีความแตกต่่าง และความเหมืือนกัันอย่่างไร ผิิดพลาดขึ้�นมา ครูผู้�ที่�เป็็นคนทำ�ำ งานก็็จะผิิดไปด้้วย รู้้�สึึกว่่ามัันไม่่ได้้
ติดิ ตามได้ใ้ นบทสััมภาษณ์น์ ี้้� อัันนี้้�คืือควรเปลี่่�ยนมากๆ”
ช่่วงโควิดิ ที่ผ่� ่่านมาปรัับการเรีียนการสอนอย่่างไรบ้้าง? ช่่วงโควิดิ ที่ผ�่ ่่านมาปรัับการเรีียนการสอนอย่่างไรบ้้าง?
“โรงเรีียนที่่�สอนจะแบ่่งนัักเรีียน ป.1-5 ต้้องเรีียนในห้้อง “โรงเรีียนรัับนโยบายจาก สพฐ. (สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
เพราะต้้องแจกใบงานเนื่่อ� งจากเด็ก็ ไม่่มีีอุุปกรณ์์ แต่่ป.6 เป็็นชั้�นเดีียวที่่� การศึกึ ษาขั้น� พื้้น� ฐาน) ให้รูู้ปแบบการเรียี นการสอนแบบผสมผสานก่อ่ น
เรียี นออนไลน์เ์ พราะมีีอุปุ กรณ์์แต่่ก็็ต้้องมารัับใบงานอยู่่�ดี”ี หน้้านี้้�การเรียี นในรู้�แบบ Onsite (นั่่�งเรียี นในห้อ้ งเรียี น) สามารถทำ�ำ ได้้
ปััญหาที่เ่� จอในการสอน? โดยใช้ว้ ิิธีีการสลัับเลขที่่� เพื่่�อลดปริมิ าณและเว้้นระยะห่า่ งของนัักเรียี น
“อย่่างแรกคืือเด็็กต้้องเข้้ามารัับใบงานทุุกอาทิิตย์์ พอวิธิ ีกี าร Onsite ไม่ส่ ามารถทำ�ำ ได้้แล้้วก็ป็ รัับเปลี่่�ยนมาใช้ว้ ิิธีีการแบบ
สองคืือผู้�ปกครองไม่่พร้้อมในการสอนเพราะเขาต้้องทำ�ำ งาน Onhand คืือการมอบหมายใบงาน แบบฝึึกหััดให้้นัักเรีียนนำำ�กลัับไป
สามที่่�บอกว่่าสอนออนไลน์์ไม่่ได้้เพราะเด็็กต้้องใช้้มืือถืือของผู้�ปกครอง ทำ�ำ ที่่�บ้้าน โดยที่่�เราอธิิบายรายละเอีียดต่่างๆ ว่่าทำำ�อย่่างไร หน้้าไหน
แต่่ผู้�ปกครองก็็ต้้องใช้้ในการทำ�ำ งาน เลยไม่่สามารถเอามาใช้้ได้้ ถึึงหน้้าไหน นั้้�นคืือการ Onhand ต่่อไปก็็จะมีีการเรีียนแบบ Onair
สี่่�ผู้�ปกครองไม่ม่ ีคี วามรู้�พอที่่�จะสามารถสอนลููกได้้” เป็็นรููปแบบวิิดีีโอการช่่วยสอน แล้้วก็็ Online ที่่�ปััจจุุบัันกำ�ำ ลัังทำำ�การ
ปััญหาความเหลื่�่อมล้ำ��ำ ในการศึกึ ษาที่เ่� จอ? เรีียนการสอนกัันอยู่�่ ส่่วนมากในโครงการที่่�สอนอยู่่�จะสอนเป็็นแบบ
“ความเหลื่่�อมล้ำ�ำ� มีี แม้้แต่่ในโรงเรีียนเล็็กๆ เพราะเด็็กป.6 Online เป็็นส่ว่ นใหญ่่”
เรีียนออนไลน์์หนึ่่�งร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ก็็จริิง แต่่ที่่�เรีียนไม่่ได้้มีี 4 คน ปััญหาที่เ�่ จอในการสอน?
ไม่่มีีโทรศััพท์์ บ้้านไม่่มีีอิินเทอร์์เน็็ต ถ้้าเทีียบกัับโรงเรีียนอื่�นคืือ “หนึ่่�ง ปััญหาด้้านสุุขภาพ เพราะเขาจ้้องคอมพิิวเตอร์์นานๆ
เด็็กเรีียนออนไลน์์หนึ่่�งร้้อยเปอร์์เช็็นต์์ทุุกคนตั้้�งแต่่ป.1 แต่่เด็็กของเรา แสงสีีฟ้้า แสงต่่างๆ จะส่ง่ ผลต่่อสุุขภาพโดยตรง สอง เขาไม่ม่ ีีสมาธิิเท่่า
ไม่่มีีอุุปกรณ์์อะไรเลย จึึงต้อ้ งแจกใบงานอย่่างเดีียว อันั นี้้�คือื เหลื่่อ� มล้ำำ�� ที่่ค� วร สาม เด็ก็ ไม่เ่ ข้า้ ใจบทเรียี นเราก็จ็ ะจัดั การปัญั หาได้ย้ ากกว่า่ เรียี น
มากอย่่างเห็น็ ได้้ชัดั ” ในห้้องเรีียน เพราะว่่าเวลาที่่�เราจำ�ำ เป็็นจะต้้องปิิดไมค์์ของนัักเรีียนทุุก
แก้้ไขและป้้องกัันปััญหาความเหลื่่�อมล้ำ��ำ อย่่างไร? คนเพื่่อ� ที่่จ� ะให้ท้ ุกุ คนได้ย้ ินิ เสียี งของเราชัดั เจน พอเราปิดิ ไมค์แ์ ล้ว้ เด็ก็ ๆ
“ถ้้าลดจริิงๆ ก็็คืือตััดปััญหาเรื่�องการเรีียนออนไลน์์ออกไป ตามไม่่ทันั หรืือไม่่เข้า้ ใจเขาก็จ็ ะไม่ส่ ามารถเปิดิ ไมค์์บอกกัับเราได้้”
แจกใบงานให้้กัับนัักเรีียนทุุกคน จะได้้มีีความเท่่าเทีียม ถ้้าแจกเงิิน ปััญหาความเหลื่�่อมล้ำ��ำ ในการศึกึ ษาที่เ่� จอ?
ให้ผู้้�ปกครองก็ไ็ ม่เ่ อาไปซื้อ� อุปุ กรณ์ใ์ ห้น้ ักั เรียี น เพราะส่ว่ นใหญ่จ่ ะเอาไป “ความเหลื่่�อมล้ำ��ำ คิิดว่่าน่่าจะเกิิดจากสัังคม และส่่งผล
ใช้ห้ นี้้� เอาไปซื้�อเหล้า้ แทน แจกเงินิ ไปก็็เท่า่ นั้้น� ” กระทบไปทุุกอย่่าง แต่่สำำ�หรัับเราโชคดีีหน่่อยที่่�โครงการที่่�เราสอน
อยากให้้มีีมาตรการอะไรมาช่่วยเหลืือด้้านการสอน? จะต้้องมีีพื้้�นฐานทางด้้านเศรษฐกิิจครอบครััวดีีหน่่อยจึึงจะเข้้าเรีียน
“ขอแค่ว่ ัคั ซีนี ดีๆี มาฉีดี ให้เ้ ด็ก็ จะได้ม้ ีภี ููมิคิุ้�มกันั เพื่่อ� ให้ส้ ามารถ ในโครงการนี้้�ได้้ โชคดีีที่่�อุุปกรณ์์ต่่างๆ เขามีีครบ ผู้้�ปกครองก็็พร้้อม
เดิินต่อ่ ไปข้า้ งหน้า้ ได้้ ถ้า้ เกิิดช่่วยเหลือื ด้้านการสอนเพีียงอย่า่ งเดียี ว ที่่�จะสนับั สนุนุ ”

MAD MAG l 33

แก้้ไขและป้้องกัันปััญหาความเหลื่�่อมล้ำ��ำ อย่่างไร? ปััญหาที่เ่� กิดิ ขึ้้น� กัับการเรีียนออนไลน์์ของเด็ก็ ๆ ?
“คิิดว่่าแต่่ละที่่�ก็็จะมีีการจััดการปััญหาที่่�แตกต่่างกัันไป เรา “อัันดัับแรกเลยคืือเรื่�องของระบบอิินเทอร์์เน็็ต ทั้้�งของครูู
มีีเพื่่�อนที่่�อยู่่�ในโรงเรีียนต่่างๆ และบางโรงเรีียนที่่�ไม่่อยู่�่ในเขตการติิด และนัักเรีียนมักั จะมีปี ัญั หาทำำ�ให้้เรียี นไม่่เข้้าใจ ขาดๆ หายๆ ครั้�งหนึ่่ง�
เชื้�อเขาก็็ไปโรงเรีียนตามปกติิ บางโรงเรีียนก็็จะไม่่มีีการสอน Online ครููไม่่สามารถติิดต่่อนัักเรีียนได้้ จึึงเลื่่�อนการเรีียนการสอนจากปกติิ
แต่่จะเป็็นการสอนแบบ Onhand แต่่ถึึงยัังไงก็็ยัังมีีความเหลื่่�อมล้ำ�ำ� ไปเป็็นหนึ่่�งทุ่�ม ซึ่�่งเป็น็ ปัญั หาใหญ่เ่ ลยเพราะต้อ้ งติดิ ต่่อสื่่�อสารกันั ต่อ่
อยู่่�ดีี ยัังเป็็นปััญหาใหญ่่อยู่�่เหมืือนกััน เราไม่่มีีปััญหาเรื่�องเทคโนโลยีี ไปคืือพวกชิ้�นงาน งานที่่�ต้้องลงมืือทำ�ำ ไม่่ค่่อยมีีเพราะสถานการณ์์ที่่�
แต่่นัักเรีียนเรามีีปััญหาในการนั่่�งจ้้องคอมพิิวเตอร์์นานๆ ไม่่ได้้ ไม่่สามารถให้้งานนี้้�ได้้ ครููเลยอาจจะไม่่มีีงานในส่่วนนี้้�ให้้ทำ�ำ ซึ่�่งการ
เราก็ม็ ีีวิิธีีการปรัับลดวิชิ าเรีียนโดยมุ่่�งเน้้นที่่ว� ิิชาหลักั ” สื่่�อสารมัันอาจจะไม่่เข้้าใจกััน อาจจะสั่่�งอย่่างหนึ่่�งแต่่เด็็กทำ�ำ อีีกอย่่าง
อยากให้้มีีมาตรการอะไรมาช่่วยเหลืือด้้านการสอน? หนึ่่�ง”
“อยากให้ท้ ุกุ คนได้ร้ ับั วัคั ซีนี ไม่ว่ ่า่ จะเป็น็ เด็ก็ หรือื ผู้�ใหญ่ ่ ถ้า้ เกิดิ คิดิ ว่่าการเรีียนออนไลน์์มีีประสิทิ ธิิภาพมากพอหรืือไม่่?
ว่่าเราอยู่่�ในกลุ่�มที่่�ได้้รัับวััคซีีน เราก็็คิิดว่่าเราจะปลอดภััยและสบายใจ “การเรียี นออนไลน์เ์ ต็ม็ 100 ให้้ 50 เพราะถึงึ ครููจะตั้้ง� ใจสอน
ขึ้�นในระดับั หนึ่่�ง น่า่ จะป้้องกัันเชื้อ� ไวรััสได้้ดี”ี แต่เ่ ด็ก็ ก็อ็ าจจะตั้้ง� ใจที่่� 50% อย่า่ งที่่ว� ่า่ การเรียี นด้ว้ ยตัวั เองของเด็ก็ มันั
คิดิ ว่่าการศึกึ ษาไทยควรมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร? ไม่่มีีการควบคุุม เพราะผู้�ปกครองเองก็็ต้้องทำำ�งานไม่่มีีเวลามานั่่�งคุุม
“ในความคิดิ เห็น็ ส่ว่ นตัวั การศึกึ ษาไทยบอกว่า่ ให้มุ้่�งเน้น้ ผู้�เรียี น เหมืือนตอนที่่เ� ขาเรียี นอยู่่�ที่�โรงเรียี น เด็ก็ ไม่ส่ ามารถนั่่�งจ้อ้ งอะไรนานๆ
เป็็นสำำ�คัญั แต่พ่ อเรามาเป็น็ ครููจริิงๆ ก็็คิดิ ว่่ายังั ไม่ไ่ ด้้มุ่�งเน้้นผู้�เรียี นเป็น็ ได้้”
สำ�ำ คััญเท่า่ ไหร่่ อยากให้้มีีมาตรการช่่วยเหลืืออะไรบ้้าง?
“โชติินิิภา นิิตอิินทร์์” แม่่ค้้าขายอาหารตามสั่่�งที่่�ต้้องทั้้�งทำำ� “หลักั ๆ เลยอยากให้ช้ ่ว่ ยเรื่อ� งค่า่ อินิ เทอร์เ์ น็ต็ เพราะค่า่ ใช้จ้ ่า่ ย
อาหารและสอนหนังั สือื ลููกไปพร้อ้ มกันั เนื่่อ� งด้ว้ ยสถานะการณ์โ์ ควิดิ -19 อินิ เทอร์เ์ น็ต็ แต่ล่ ะเดือื นคือื เยอะมาก อีกี อย่า่ งคือื อยากให้โ้ รงเรียี นของ
และโรงเรียี นต้้องปรัับเปลี่่ย� นการเรีียนการสอนมาเป็น็ รููปแบบออนไลน์์ รัฐั สั่่ง� งาน หรือื รับั งานผ่า่ นทางไปรษณียี ์์ เพราะลููกชายของเราเขาเรียี น
ทำำ�ให้เ้ ด็็กๆ ไม่ส่ ามารถเดินิ ทางไปโรงเรียี นเหมืือนปกติ ิ ตลอด 2 เดืือน โรงเรีียนเอกชนแล้้วมีีงานตลอด ส่่วนลููกสาวเขาเรีียนโรงเรีียนรััฐ แต่่
ที่่�ผ่่านมาคุณุ แม่ล่ ููก 2 ต้อ้ งทำำ�งานและสอนหนังั สืือลููกๆ ไปพร้อ้ มกันั จึงึ ไม่่ค่่อยมีีงานทำำ�เลย ทำำ�แค่่จดโน๊๊ต คิิดว่่ามัันไม่่พอ ต้้องเพิ่่�มกิิจกรรม
ทำำ�ให้้ประสบกับั ปััญหามากมาย ให้้เด็ก็ ด้้วย”

MAD MAG l 34

Internship with COVID-19

นักั ศึึกษาฝึกึ งานผู้�ได้ร้ ับั ผลกระทบที่่�ถููกมองข้า้ ม

เรื่�อง / ภาพ ธนัชั ชา โยธีี

ช่่วงเวลาของการฝึึกงานเป็็นช่่วงเวลาที่่�ทำ�ำ ให้้ชีีวิิตของ ทำ�ำ ทั้้ง� วิจิ ัยั และฝึกึ งาน จึงึ เลือื กในมหาวิทิ ยาลัยั ซึ่ง่� นักั ศึกึ ษาส่ว่ นใหญ่ก่ ็็
ใครหลายๆ คนเปลี่่�ยนไป เมื่่�อได้้เข้้าไปเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง บางคนได้้ เลือื กในมหาวิทิ ยาลัยั เช่น่ เดียี วกันั เราเลือื กสำ�ำ นักั คอมพิวิ เตอร์แ์ ละเครือื
ประสบการณ์์ที่่�ดีีกลัับมา บางคนได้้ค้้นพบเส้้นทางของตััวเอง แต่่เมื่่�อ ข่า่ ยของมหาวิทิ ยาลัยั อุบุ ลราชธานีฝี ่า่ ยประชาสัมั พันั ธ์ง์ านที่่ไ� ด้ร้ ับั มอบ
เกิิดการระบาดของเชื้�อไวรััสร้้ายอย่่าง Covid-19 ที่่�ทำ�ำ ให้้หลายอย่่าง หมายคือื คิดิ แผนประชาสัมั พันั ธ์ข์ ององค์ก์ ร รวมถึงึ ผลิติ สื่่อ� ที่่ไ� ด้ว้ างแผน
เกิิดความไม่แ่ น่่นอนนั้้�น จะส่่งผลอย่่างไรต่่อการฝึกึ งานครั้�งนี้้?� มา” อธิิรััฐเสริมิ

จุุดเปลี่�่ยนของเด็ก็ ฝึึ กงานรุ่�น 2560 เป้้าหมายที่ไ่� ปไม่่ถึงึ
"อธริ ฐั เหงา้ พรหมมนิ ทร"์ หรอื “กลา้ ” บณั ฑติ คณะศลิ ปศาสตร์ “เราตั้้ง� ใจจะไปฝึกึ งานทุุกคนตั้้�งใจไว้แ้ ล้ว้ เหมืือนเป็็นการตััด
สาขานเิ ทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั อบุ ลราชธาน ี หนง่ึ ในนกั ศกึ ษารหสั 60 กำ�ำ ลัังใจ และตัดั ไฟเราลง เราตั้้ง� ใจไว้้แล้ว้ อยากจะทำ�ำ ให้เ้ ต็ม็ ที่่� อยากจะ
ทไ่ี ดใ้ ชเ้ วลาอนั แสนสนั้ ไปกบั การฝกึ งานท่ี ตวั เองสนใจ กอ่ นจะถูกยกเลกิ ไปให้้ถึึงจุุดที่่�เราตั้้�งเป้้าหมายไว้้ มัันทำำ�ให้้เราเสีียโอกาสในการฝึึกงาน
เพราะการแพรร่ ะบาดของ Covid - 19 และสิ่่�งที่่�เราสนใจ 100% และในเมื่่�อเรากลัับมาฝึึกงานในเขตจัังหวััด
อธิริ ัฐั ชื่น� ชอบภาพยนตร์แ์ ละมีคี วามสนใจในกระบวนการผลิติ ของมหาวิิทยาลััยแล้้ว มัันทำำ�ให้้เราขาดคอนเนคชัันในการต่่อยอดใน
ภาพยนตร์์ เขาติดิ ต่อ่ ขอฝึกึ งานกับั บริษิ ัทั โปรดักั ชันั ไปทั้้ง� หมด 5 บริษิ ัทั อนาคต สมมติวิ ่่า เราจบฝึกึ งานที่่�นั่่น� เราเรีียนจบแล้้วอาจจะได้ท้ ำำ�งาน
และได้ร้ ับั การตอบรับั กลับั มา 2 บริษิ ัทั เขาเลือื กฝึกึ งานที่่บ� ริษิ ัทั วายุฟุ ิลิ ์ม์ ที่่น� ั่่น� ต่อ่ เลยก็ไ็ ด้้ อย่า่ งเราเลือื กที่่จ� ะฝึกึ งานในฝ่า่ ยโปรดักั ชันั แต่ส่ ุดุ ท้า้ ย
เนื่่�องจากเป็็นบริิษัทั ที่่�ตอบรับั ก่่อน แต่่หลัังจากฝึึกงานได้ร้ ะยะเวลา 1 แล้ว้ ก็ไ็ ม่ไ่ ด้ท้ ำ�ำ ต้อ้ งไปทำำ�อย่า่ งอื่น� แทน และการฝึกึ งานในระหว่า่ งที่่เ� รียี น
สัปั ดาห์ ์ ก็ถ็ ููกเรียี กตัวั กลัับมายัังมหาวิิทยาลัยั ต้้นสัังกัดั ตามมาตรการ ไปด้ว้ ยก็เ็ ป็น็ อุปุ สรรคมาก เวลาเรียี นเราก็ต็ ้อ้ งเรียี นเต็ม็ เวลา ฝึกึ งานเรา
ของรััฐบาลในขณะนั้้น� ก็ต็ ้อ้ งฝึกึ แบบ Work From Home (WFH) มันั ทำ�ำ ให้เ้ รามีโี อกาสน้อ้ ยมาก
“เราชอบภาพยนตร์ ์ ก็เ็ ลยเลือื กที่่จ� ะฝึกึ งานสายโปรดักั ชันั ช่ว่ ง ที่่จ� ะได้พ้ บเจ้า้ หน้า้ ที่่ท� ี่่ด� ููแลเรา การติดิ ต่อ่ สื่่อ� สารกันั ก็ค็ ่อ่ นข้า้ งทำ�ำ ได้ย้ าก
ที่่�ไปฝึึกงานก็็เริ่�มมีีข่่าวเรื่�องโควิิด เป็็นช่่วงที่่�ทุุกคนเพิ่่�งรู้�ข่าวหลัังจากที่่� เราต้้องสื่่อ� สารผ่่านออนไลน์์ทั้้�งหมด และมีีประชุมุ สรุุปผลทุุกๆ สัปั ดาห์์
ฝึกึ งานได้แ้ ค่่ 1 สัปั ดาห์ ์ ตามประกาศของรัฐั บาลที่่ใ� ห้เ้ รียี กตัวั นักั ศึกึ ษา ผ่า่ นทางออนไลน์์ เช่น่ เวลาที่่เ� จ้า้ หน้า้ ที่่ม� อบหมายงานมาเราอาจจะทำำ�
ฝึึกงานกลัับมายัังมหาวิิทยาลััยซึ่�่งไม่่ใช่่แค่่ของม.อุุบลฯแต่่เป็็นทั่่�วทั้้�ง ไม่ไ่ ด้้ 100 เปอร์์เซ็็นต์์ เพราะเราไม่่ได้พ้ ููดคุุยประสานงานกันั โดยตรง”
ประเทศ ตอนนั้้�นยัังไม่่มีีมาตรการเยีียวยา เป็็นเพีียงการเรีียกตััวกลัับ
เฉยๆ เพื่่�อป้้องกัันนัักศึึกษาฝึึกงานทั่่�วประเทศที่่�กำำ�ลัังฝึึกงานอยู่่� เราก็็ เสีียสตางค์์ ไม่่เท่่าเสีียโอกาส
เลยได้้กลับั มา นั่่น� เป็น็ จุุดเปลี่่�ยนของการฝึึกงาน” อธิิรัฐั กล่า่ ว “เรารู้้�สึึกว่่า เราฝึกึ งานที่่�วายุุฟิลิ ์ม์ แค่่ 1 สัปั ดาห์์ แต่ไ่ ด้้รัับอะไร
หลายอย่า่ งมากกว่า่ ที่่เ� ราได้ร้ ับั จากสำำ�นักั คอมพิวิ เตอร์ข์ องมหาวิทิ ยาลัยั
ตัวเลือกใหม่ของการฝึ กงาน อุบุ ลราชธานีี ได้ป้ ระสบการณ์ม์ ากกว่่า ถึึงแม้้ว่่าจะเป็น็ ระยะเวลาสั้้�นๆ
หลงั จากการถูกเรยี กตวั กลบั ของนกั ศกึ ษาฝกึ งานทว่ั ประเทศ เพราะเราได้ล้ งพื้้น� ที่่จ� ริงิ ปฏิบิ ัตั ิจิ ริงิ เราฝึกึ ในตำำ�แหน่ง่ ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�กำำ�กับั ต้อ้ ง
รัฐบาลไดป้ ระกาศให้คณาจารย์เป็นผู้พิจารณาการด�ำเนินการฝกึ งาน ทำ�ำ หลายอย่า่ ง ติดิ ต่อ่ สถานที่่บ� ้า้ ง เป็น็ ฝ่า่ ยคอสตููม เป็น็ ทุกุ อย่า่ งในกอง
และไดข้ อ้ ตกลงวา่ ใหน้ กั ศกึ ษาทกุ คนฝกึ งานในระหวา่ งการศกึ ษาภาค ถ่่าย มัันทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกว่่ามีีไฟในตััวเอง และมัันก็็เป็็นสิ่่�งที่่�เราอยากทำำ�
เรียนที่ 1 ของช้ันปที ี่ 4 ด้ว้ ย มันั เป็น็ ตัวั ที่่ช� ่ว่ ยเราตัดั สินิ ใจด้ว้ ยว่า่ เป็น็ สิ่่ง� ที่่เ� ราอยากทำำ�ในอนาคต
“อาจารย์์กำำ�หนดว่่าห้้ามฝึึกงานนอกเขตพื้้�นที่่�จัังหวััดของ หรือื ไม่ ่ ทางคณะมีมี าตรการเยียี วยาให้้ ในส่ว่ นของค่า่ เดินิ ทางและค่า่ ที่่�
มหาวิทิ ยาลัยั เราก็ต็ ้อ้ งมาหาอีกี ว่า่ จะไปฝึกึ งานที่่ไ� หน ตัวั เลือื กที่่ฝ� ึกึ งาน พักั ที่่เ� สีียไป แต่ก่ ็ไ็ ม่ไ่ ด้ท้ ั้้�งหมด เสีียเงิินไม่่เท่า่ ไหร่่ แต่ว่ ่่าเราเสีียโอกาสที่่�
มีนี ้อ้ ย เพราะว่า่ เราต้อ้ งเรียี นไปด้ว้ ย ช่่วงนั้้น� ต้้องเรีียนวิชิ าวิิจัยั เราต้้อง จะได้้ทำำ�สิ่่ง� ที่่เ� ราชอบต่อ่ มันั เป็น็ อะไรที่่�เอากลับั คืนื ได้้ไม่ง่ ่า่ ย”

MAD MAG l 35

ฝึึ กงานไปกัับโควิดิ อธิรัฐ เหงา้ พรหมมินทร์
“เศรษฐกิิจ ธรรมสมบััติิ” หรืือ “โฟกััส” นัักศึึกษาชั้�นปีีที่่� 4
หลักั สููตรสาขาภาษาจีนี และการสื่่อ� สาร คณะศิลิ ปศาสตร์ม์ หาวิทิ ยาลัยั ผลกระทบจากการ WFH
อุบุ ลราชธานี ี หนึ่่ง� ในนักั ศึกึ ษาที่่ต� ้อ้ งใช้ช้ ่ว่ งเวลาของการฝึกึ งานไปพร้อ้ ม เธอเล่่าว่่าการแพร่่ระบาดของโควิิดระลอกนี้้�ส่่งผลกระ
กัับการแพร่ร่ ะบาดของโรค Covid-19 ทบอย่่างมากกัับการฝึึกงานในครั้�งนี้้�ของเธอ เธอฝึึกงานที่่�สนามบิิน
โฟกััสเล่่าว่่าเธอเลืือกฝึึกงานที่่บ� ริษิ ััทท่่าอากาศยานไทย หรืือ สุวุ รรณภููมิิ ซึ่ง่� รับั ทั้้ง� ผู้�โดยสารในประเทศและผู้�โดยสารระหว่า่ งประเทศ
สนามบิินสุุวรรณภููมิิในฝ่่ายบริิหารการขนส่่ง โดยเธอได้้ประจำ�ำ การที่่� “ผลกระทบอย่่างแรกคืือไม่่มีีผู้�โดยสาร เพราะต้้องปิิดเที่่�ยวบิินระหว่่าง
อาคารผู้�โดยสาร บริิการในส่่วนของรถแท็็กซี่� ประเทศ และเราก็ต็ ้อ้ งระวังั ผู้�โดยสารที่่เ� ข้า้ มา ซึ่ง�่ อาจจะนำ�ำ เชื้อ� โควิดิ -19
“สาเหตุุที่่�เลืือกสนามบิินสุุวรรณภููมิิก็็เพราะว่่าเป็็นที่่�ที่่�เหมาะ เข้้ามาด้ว้ ย เราจึงึ ต้อ้ งระวังั ตััวเป็น็ พิเิ ศษ ส่ว่ นทางบริิษัทั ก็ด็ ููแลโดยการ
กัับนัักเรีียนภาษาอย่่างเรา เพราะอย่่างน้้อย ถึึงแม้้จะยัังไม่่มีีนัักท่่อง ไม่่ให้เ้ ราเข้้ามาทำำ�งานในช่ว่ งที่่เ� กิิดการระบาดของโควิิด-19 ระลอก3
เที่่�ยวคนจีีน แต่่ก็็มีีนัักท่่องเที่่�ยวชาติิอื่�นที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ เราจะได้้ใช้้ ผลกระทบอีกอย่างคือ เราได้ท�ำงานไม่เต็มท่ี ได้ท�ำงานแค่
ภาษาอัังกฤษในการสื่่�อสารกัับนัักท่่องเที่่�ยว เราจะได้้เจอได้้สื่่�อสารกัับ ประมาณสองสปั ดาห์ในสนามบนิ สวุ รรณภูม ิ ถอื วา่ ปน็ เวลาทนี่ อ้ ยมาก
ผู้�โดยสาร และได้้ทำ�ำ งานจริิงๆ ในตััวสนามบินิ ” เธอกล่่าว ซงึ่ ยงั มอี ะไรอกี เยอะแยะมากมายทเ่ี รายงั ตอ้ งเรยี นรู้ เราเสยี โอกาสตรงน้ี
หลังั จากที่่ไ� ด้ฝ้ ึกึ งานที่่ส� นามบินิ สุวุ รรณภููมิเิ ป็น็ ระยะเวลาเพียี ง ไป ทกุ อยา่ งมนั ชะลอตวั ลงท�ำใหต้ อ้ งเปล่ี ยนมาฝกึ งานแบบ Work From
2 สัปั ดาห์์ โควิดิ -19 ก็็เริ่ม� กลับั มาระบาดอีกี ครั้ง� ทำ�ำ ให้้ต้อ้ งฝึึกงานแบบ Home ซงึ่ กแ็ ทบจะไมไ่ ดท้ �ำอะไร เสยี ทง้ั เวลา และตอ้ งเสยี คา่ ใชจ้ า่ ยดว้ ย
Work From Home (WFH) จนครบระยะเวลาของการฝึกึ งาน 2 เดือื น ทัง้ คา่ ไฟ คา่ ห้องพักทกุ อย่าง ถ้าไดฝ้ ึกงานนานกว่านก้ี ็คงดกี วา่
WFH กับงานบริการ เราเสยี โอกาสดา้ นประสบการณ์ พเี่ ล้ี ยงฝกึ งานมแี ผนทจี่ ะพา
โฟกสั เลา่ วา่ การฝกึ งานแบบ WFH กบั งานบรกิ ารนนั้ เปน็ เรอื่ ง เราไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ถ้าเราได้ฝึกงานอีกสักสองสัปดาห์
ท่ีเป็นไปได้ยาก การฝึกงานที่ส�ำนักงานและการฝึกงานออนไลน์น้ันมี เราจะได้บัตรผ่านในการเข้าไปใน AirSide ซึง่ คือสถานทใ่ี นส่วนเคร่ือง
ความต่างกนั “เราอยู่หอทัง้ วัน และต้องรายงานกบั พ่เี ลี้ยงฝกึ งาน เชา้ บินลงจอด เป็นท่ี ท�ำงานของสนามบินเลย บุคคลภายนอกจะเข้าไม่
กลางวัน เยน็ ว่าอยูห่ ้องไหม รายงานวา่ เราได้ไปไหนหรือเปล่า แต่สว่ น ได้หากไม่มีบัตรพนักงาน และก็ไปดูงานท่ีสนามบินดอนเมือง เราเสีย
มากก็จะอยู่ห้องเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ การท�ำงานที่ส�ำนักงานกับ โอกาสไปเพราะเกดิ การลอ็ กดาวนก์ อ่ น จงึ ไมไ่ ดม้ กี ารด�ำเนนิ การฝกึ งาน
Work From Home ตา่ งกนั มากเพราะ Work From Home คือไมไ่ ดท้ �ำ ต่อ ท�ำใหเ้ ราเสยี โอกาสในสว่ นนี้ไป” โฟกสั เลา่
อะไรเลย ดว้ ยความท่ี ต�ำแหนง่ งานเปน็ งานบรกิ าร จงึ ท�ำอะไรไดไ้ มม่ าก นอกจากน้เี ธอยงั เสริมอีกว่า นกั ศึกษาทกุ คนอยากไปฝกึ งาน
ตอ้ งไปบรกิ ารหน้างานเท่านั้น” เพื่อเก็บเก่ี ยวประสบการณ์ในการท�ำงาน มหาวิทยาลัยและที่ฝึกงาน
ตอ้ งดแู ลนกั ศกึ ษา อยากใหน้ กั ศกึ ษาฝกึ งานรนุ่ ตอ่ ไปไดร้ บั การฉดี วคั ซนี
เศรษฐกจิ ธรรมสมบัติ ทด่ี ี เพอ่ื เปน็ การปอ้ งกนั นกั ศกึ ษาจะไดม้ ภี มู คิ มุ้ กนั ในการออกไปฝกึ งาน
อย่างเตม็ ท่ี ซึ่งจะท�ำให้หายหว่ งได้ในระดับหนึ่ง

MAD MAG l 36

เรื่่อ� ง / ภาพ ศิริ ิิลัักษณ์์ คำ�ำ ทา

MAD MAG l 37

การเริ่�มต้้นของวัันที่่�ต้้องพยายามปลุุกตััวเอง ความขี้เ� กียี จไปซะหมด มองย้อ้ นไปเมื่่อ� ขี้เ� กียี จที่่จ� ะแต่ง่ การ
ให้้ตื่่�นเช้้า เพราะหวัังว่่าจะให้้อากาศในยามเช้้าเยีียวยา ได้เ้ ข้า้ ไปอ่า่ นคอมเมนต์ข์ องนักั อ่า่ นที่่ม� าเขียี นไว้้ เราก็ม็ ีคี วาม
ความน่่าเบื่่�อที่่�จะเกิิดขึ้�นในเวลาเที่่�ยงของวัันได้้ แม้้ปกติิ รู้�สึกว่า่ อยากที่่จ� ะแต่ง่ ต่อ่ แต่ห่ ากเป็น็ ในตอนนี้้� เมื่่อ� หยุดุ เขียี น
แล้้วจะไม่่ค่่อยได้้ตื่่�นเช้้า แต่่กลัับไม่่รู้้�สึึกโหยหาอากาศ ไปแล้้วก็ไ็ ม่่รู้�ว่าจะอ่่านคอมเมนต์ไ์ ด้ท้ ี่่�ไหน
ตอนเช้้า เพราะยัังไงก็็ต้้องออกไปสััมผััสอากาศด้้านนอก เมื่่�อรู้้�ตััว ก็็ได้้เข้้าใจปััญหาว่่าที่่�ไม่่สามารถแต่่งต่่อ
ในตอนเที่่ย� งวันั อยู่�่ ดีี ไม่ต่ ้อ้ งมานั่่ง� อยู่�่ หน้า้ จอในห้อ้ งสี่่เ� หลี่่ย� ม ได้เ้ พราะเราไม่ไ่ ด้อ้ อกไปเจอสังั คม ไม่ไ่ ด้อ้ อกไปแลกเปลี่่ย� น
สำ�ำ หรับั การเรียี นออนไลน์ ์ ส่ว่ นตัวั เองไม่ไ่ ด้ม้ ีปี ัญั หา ความคิิด ไม่่มีีแรงบัันดาลใจ ไม่่ได้้ออกไปใช้้ชีีวิิตให้้สมอง
เกี่่�ยวกับั อุปุ กรณ์์สัักนิดิ เริ่�มเรียี นตอนแรกๆ มันั ก็ค็ ่่อนข้้างดีี จดจำำ�ความรู้้�สึกึ ให้ด้ วงตาได้บ้ ันั ทึกึ ภาพ แล้ว้ นำ�ำ สิ่่ง� เหล่า่ นั้้น�
เลยทีีเดีียว เราไม่่ต้้องรีีบตื่่�น ไม่่ต้้องรีีบแต่่งตััว อยากเอา ออกมาถ่่ายทอดเป็น็ ตัวั อักั ษร
ข้้าวมากิินหน้้าจอก็็ได้้ แต่่ในใจก็็คิิดเสมอว่่าคงอีีกไม่่นาน ในหััวตอนนี้้�มีีแค่่ภาพห้้องสี่่�เหลี่่�ยมที่่�น่่าเบื่่�อ พยายามอ่่าน
ก็็ได้้กลัับไปเรีียนปกติิแล้้ว แม้้จะบอกว่่าการเรีียนออนไลน์์ งานเขียี นของคนอื่น� เยอะๆ เพราะจะได้ม้ ีแี รงบันั ดาลใจใหม่ๆ่
ทำำ�ให้้ไม่่ต้้องรีีบตื่่�นเพื่่�อเดิินทางไปเรีียน แต่่การที่่�ได้้ตื่่�นเช้้า แต่่สุุดท้้ายแล้้วมัันก็็เป็็นมุุมมองความคิิดของผู้ �อื่ �นที่่�เราไม่่
แล้ว้ ออกไปเจอสัังคมคงดีกี ว่า่ เป็น็ ไหนๆ สามารถจะเข้้าใจได้้
สุุดท้้ายแล้้วสิ่่�งที่่�คิิดเสมอมาก็็ไม่่เกิิดขึ้�นจริิง เมื่่�อ ก็ไ็ ด้แ้ ต่ห่ วังั ว่า่ การเรียี นออนไลน์ม์ ันั จะจบลงสักั วันั
มองกลัับไป เราอยู่�่ กัับการเรีียนออนไลน์์มาเกืือบสองปีี ยิ่่�ง สถานการณ์์โควิิด-19 ในประเทศไทยจะดีีขึ้�นและรััฐบาล
ไปกว่า่ นั้้น� สถานการณ์ก์ ็็เหมืือนจะเลวร้้ายลงกว่า่ เดิิม ตอน สามารถสร้า้ งความมั่่น� ใจให้ก้ ับั ประชาชนได้ว้ ่า่ สถานการณ์์
นี้้ก� ็แ็ ทบนึกึ ภาพไม่อ่ อกว่า่ กว่า่ จะจบปีสี ี่่� จะได้ม้ ีโี อกาสไปนั่่ง� จะกลับั มาเลวร้า้ ยอีกี เพราะถ้า้ นานกว่า่ นี้้จ� นรู้�สึกึ ไม่อ่ ยากทำำ�
เรีียนกัับเพื่่อ� นๆ ไหม หรืือจะได้้เจอรุ่�นน้้องไหม กิิจกรรมของ อะไรขึ้ �นมา มัันคงใจหายและน่่าเสีียดาย ที่่�เราพยายามหา
มหาวิิทยาลััยที่่�ชอบเข้้าร่่วมจะได้้เข้้าร่่วมอีีกรึึเปล่่า ก่่อนที่่� สิ่่�งที่่�ตััวเองชอบมาตั้้�งนานหลายปีี เรามีีเป้้าหมายว่่าจะเข้้า
ชีีวิิตมหาลัยั จะจบลง นิิเทศศาสตร์์ จะเรีียนเอกวารสารศาสตร์์เพราะเรานั้้�นชอบ
การเรียี นออนไลน์ไ์ ด้ป้ ระสิทิ ธิภิ าพแค่ไ่ หนนั้้น� ก็ค็ ง เขียี น ชอบเล่า่ เรื่อ� งผ่่านตัวั อัักษร ถ่่ายทอดความเป็น็ ตััวเอง
ขึ้�นอยู่�่ กัับบุุคคล โดยส่่วนตััวพยายามอย่่างมากที่่�จะมานั่่�ง ผ่่านตััวละครในนิิยายของเรา หากวัันหนึ่่�งไม่่รู้้�สึึกชอบและ
เรียี นแต่ล่ ะวิชิ าด้ว้ ยความตั้้ง� ใจ แต่ส่ ุดุ ท้า้ ยมันั เป็น็ เหมือื นการ ไม่รู่้้�สึกึ อยากจะทำ�ำ ต่อ่ แล้ว้ ต้อ้ งใช้เ้ วลาค้น้ หาสิ่่ง� ที่่ช� อบต่อ่ ไป
เรีียนผ่่านมาแล้้วผ่่านไป เรีียนเสร็็จก็็รู้้�สึึกเหนื่่�อยกว่่าปกติิที่่� อีกี กี่ �ปีีกว่า่ จะเจอแล้ว้ ลงมือื ทำำ�มััน…
เข้้าไปเรีียนในมหาวิิทยาลััย ไม่่สามารถทบทวนบทเรีียนได้้ “เรีียนออนไลน์.์ .. บางคนอาจจะคิิดว่่าก็ด็ ีแี ล้ว้ ไม่่
ภายในวันั เดียี ว ต้อ้ งค่อ่ ยๆ ให้ต้ ัวั เองอยู่�่ กับั ตัวั เอง แล้ว้ ค่อ่ ยๆ ต้อ้ งรีบี ลุกุ ขึ้น� มาแต่ง่ ตัวั แต่ง่ หน้า้ แต่เ่ ช้า้ ไม่ต่ ้อ้ งเผื่่อ� เวลาเดินิ
คิดิ ทบทวนว่่าเมื่่อ� วัันก่่อนเราเรีียนอะไร ทาง แค่่เปิิดคอมพิิวเตอร์์ขึ้�นมาแล้้วเข้้าเรีียนได้้เลย ง่่ายๆ
ส่ว่ นตัวั การเรียี นออนไลน์ท์ ำำ�ให้ข้ี้เ� กียี จขึ้น� ไม่อ่ ยาก แค่น่ ั้้�นเอง แต่จ่ ริงิ ๆ แล้ว้ การเรียี นออนไลน์์มัันมีผี ลกระทบ
ทำำ�งานส่ง่ ไม่่อยากคิดิ งาน ชีีวิติ ก็ด็ ููเรื่�อยเปื่่�อย จนบางวันั นั่่ง� กว่่าที่่�หลายคนจะคาดคิิดถึึงได้้เลยด้้วยซ้ำำ�� บางคนไม่่มีี
หมดวัันไปโดยที่่�ไม่ไ่ ด้้อะไรเลย อุุปกรณ์์การเรีียน สัญั ญาณอินิ เทอร์์เน็็ตไม่่ดีี จนทำ�ำ ให้เ้ รีียน
อีกี สิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่เ� พิ่่ง� ค้น้ พบได้ไ้ ม่น่ านนักั อาจจะสักั ต้น้ ไม่่รู้�เรื่อ� ง ต้อ้ งนั่่ง� จ้้องหน้า้ จอทั้้ง� วันั เสียี สายตาไปอีกี รวมถึึง
เดือื นสิงิ หาคมที่่ผ� ่า่ นมา ได้ค้ ้น้ พบว่า่ ตัวั เองนั้้น� หมด Passion ความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อน กัับพี่่� กัับน้้องที่่�หายไป เพราะไม่่มีี
ในการทำ�ำ สิ่่�งที่่�ตััวเองรััก ตััวเองชอบ นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ค่่อนข้้าง โอกาสได้เ้ จอ หรือื พููดคุยุ กันั ได้เ้ ท่า่ ที่่ค� วรจะเป็น็ ความเครียี ด
ทำำ�ให้้ตััวเองตกใจอยู่่�พอสมควร กว่่าเราจะรู้�ว่าตััวเองเบื่่�อ เพิ่่�มขึ้�น ความฝัันที่่ม� ีอี ยู่เ่� ริ่ม� ริิบหรี่่� และหายไปในที่่�สุดุ ... ถ้า้
การกัับเขีียนนิิยาย เบื่่�อกัับการคิิดเรื่ �องมาเขีียน ทั้้�งๆ ที่่�ตััว ยังั เป็น็ แบบนี้้ต� ่อ่ ไป ถ้า้ เด็ก็ เหล่า่ นี้้ท� ี่่ห� มายถึงึ อนาคตของชาติิ
เองก็็ชอบมัันมาได้้ตั้้�งห้้าหกปีี ไม่่เคยรู้้�สึึกว่่าวัันหนึ่่�งจะรู้้�สึึก เริ่�มหมดกำำ�ลังั ใจในการไปต่อ่ คุุณคิดิ ว่่าอนาคตของชาติจิ ะ
เบื่่�อและอยากพักั การเขียี นไว้้ชั่�วคราว เป็็นอย่า่ งไรต่อ่ ไปล่่ะ?”
คิิดเข้้าข้้างตััวเองว่่าคงเป็็นเพราะเรานั้้�นคงขี้�เกีียจ นั่่�นคืือข้้อสัังเกตของเพื่่�อนเรา สุุจิิตรา พัันธมาต
เหนื่่อ� ยหน่า่ ยกับั การจ้อ้ งหน้า้ จอนานๆ สุดุ ท้า้ ยแล้ว้ มันั ก็ไ็ ม่ใ่ ช่่ นัักศึึกษาชั้น� ปีที ี่่� 3 สาขานิิเทศศาสตร์์

MAD MAG l 38

lLiiffee
iinn
aa ddaayyเรื่อ่� ง / ภาพ ณััฏฐชวััล สายะตานันั ท์์

ฝนเริ่ม� ตกลงมาตั้้ง� แต่เ่ ย็น็ เมื่่อ� วานและตกตลอด เคยคิิดเล่่นๆ ว่่าถ้้าเกิิดมัันจะติิดเชื้�อ ต่่อให้้
ทั้้ง� คืนื เพิ่่ง� จะมาหยุดุ เอาเมื่่อ� เช้า้ นี้้� ไม่ถ่ ึงึ เที่่ย� งก็ต็ กใหม่อ่ ีกี ป้้องกัันดีีแค่่ไหนมัันก็็คงเป็็นเรื่�องที่่�ช่่วยไม่่ได้้ เป็็นช่่วง
ครั้ง� ได้แ้ ต่่หวัังว่่ามันั จะหยุุดตกเร็ว็ ๆ นี้้ � ฉัันไม่ช่ อบฤดููฝน เวลาที่่�ยากลำ�ำ บากสำำ�หรัับใครหลายคน แม้้แต่่นัักศึึกษา
เท่า่ ไหร่่ เพราะว่า่ มัันทั้้ง� เปีียกและชื้�น มันั ทำำ�ให้ฉ้ ันั นึึกถึงึ อย่่างฉัันที่่�ต้้องเรีียนออนไลน์์กัับคำำ�ถามที่่�ถามตััวเอง
ตอนที่่�สามารถไปเรียี นในห้อ้ งเรียี นได้้ ในวิชิ าหนึ่่�งที่่�ต้อ้ ง ทุุกครั้�งว่่า จะดร็็อปดีีไหม? เพราะเรีียนไปก็็ไม่่รู้�เรื่�อง
ขับั รถตากฝนไป รู้้�สึกึ แย่ท่ ี่่ต� ้อ้ งตัวั เปียี ก เข้า้ ไปในชั้น� เรียี น อยู่�่แล้้ว แต่่ถ้้าดร็็อปจริิง ฉัันจะต้้องรู้้�สึึกเสีียดายเวลา
พร้้อมกับั นั่่ง� หนาวสั่่น� อยู่ใ�่ นคลาสนั้้�น หรืือบรรยากาศตอนเรีียนไปแน่่ๆ ถ้้าเกิิดมีีเรื่ �องราวมาก
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่ากลิ่่�นไอดิินหรืือกลิ่่�นฝนที่่�หล่่น พอที่่�จะแต่่งเป็็นนวนิิยายดีีๆ ได้้ก็็คงจะดีีไม่่น้้อย โชคดีี
กระทบลงมาบนผืืนดิินมัันชวนน่่าหลงใหล ฉัันควรดีีใจ ที่่ฝ� นหยุุดตก แต่ก่ ็ย็ ัังมีีรินิ ๆ อยู่่�บ้า้ ง ฉัันผละจากหน้า้ จอ
ที่่�ฉัันยัังได้้กลิ่่�นอยู่�่ เพราะสถานการณ์์บ้้านเมืืองในตอน คอมพิิวเตอร์์ ก่่อนไปช่่วยแม่่ขนของขึ้ �นรถ มัันคืือสิินค้้า
นี้้�เต็็มไปด้ว้ ยโรคระบาดที่่�มีชีื่�อว่า่ Covid-19 ที่่ร� ะบาดมา ของแม่่ฉััน เป็็นเรื่�องที่่�ช่่วยไม่่ได้้อีีกที่่�เราจะต้้องออกไป
ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2019 ขายของหรือื หารายได้ใ้ นช่ว่ งนี้้� เพราะว่า่ ครอบครัวั เราไม่่
ในสถานการณ์์ที่่�มีีแต่่จะหนัักขึ้�นทุุกวััน ทุุกคน ได้้รัับราชการ ไม่่ได้้มีีรายได้้ตลอด หรืือมีีเงิินเดืือนแบบ
กลััวการติิดเชื้�อและป้้องกัันตััวเองมากขึ้�น จากที่่�ทาง พวกราชการ จึึงต้้องทำำ�มาหากิินแบบที่่�เราพอจะทำำ�ได้้
สาธารณสุขุ ประกาศออกมาให้เ้ ราลดความเสี่่ย� งด้ว้ ยการ โดยต้้องป้้องกันั ตััวเอง คือื การสวมหน้า้ กากอนามััยและ
สวมหน้า้ กากอนามัยั ล้า้ งมือื และรักั ษาระยะห่า่ ง เป็น็ ขั้น� พกเจลแอลกอฮอล์์ไปด้้วยเสมอ
ตอนง่า่ ยๆ ที่่ค� วรปฏิบิ ัตั ิติ ามคำ�ำ แนะนำำ� ถ้า้ ยังั ไม่อ่ ยากติดิ หนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา ฉัันอาจจะหลงลืืมความ
เชื้อ� อะนะ รู้้�สึึกบางอย่่าง โดยเฉพาะอย่่างยิ่ �งบรรยากาศที่่�มีีผู้�คน

MAD MAG l 39

มากมายตามสถานที่่ท� ่่องเที่่ย� ว ร้า้ นค้้า ร้้านอาหาร หรือื ไม่ก่ ็ห็ ลงลืมื วันั เวลาไป ทำ�ำ ให้พ้ ลาดโอกาสที่่จ� ะเก็บ็ เกี่ย� ว
ตลาดนัดั ที่่ม� ีผีู้�คนมากมาย หรือื แม้แ้ ต่ก่ ารเดินิ ทางไปไหน ประสบการณ์์ไปหลายครั้ �ง
มาไหนตามที่่�พวกเราต้อ้ งการ หลัังจากที่่�ออกไปข้้างนอกเสร็็จ ฉัันก็็กลัับมา
คิดิ ถึงึ เวลาไปเดินิ ตลาดหรือื ตามร้า้ นอาหารใน บ้้านนั่่�งลงบนโต๊๊ะทำำ�งาน เปิิดหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ จ้้อง
ช่ว่ งปีีที่่ผ� ่า่ นมา บางร้้านที่่ไ� ม่เ่ คยกิินก็็ได้ล้ องไปกินิ เพราะ มองวอลล์์เปเปอร์์ที่่�เคลื่่�อนไหวไปมาด้้วยสายตาที่่�เหม่่อ
ว่่าไม่่มีีคนเยอะ และฉัันก็็เป็็นพวกขี้�เกียี จรอของเวลาคน ลอยโดยไม่่รู้�ว่าจะทำ�ำ อะไรต่่อ เพราะสถานการณ์์ตอนนี้้�
เยอะๆ ด้ว้ ย แต่ถ่ ้า้ มองในมุมุ ของเจ้า้ ของร้า้ นค้า้ คงไม่ด่ ีแี น่่ ทำ�ำ ให้ไ้ ม่ส่ ามารถออกไปไหนได้้มากนััก วิถิ ีชี ีวี ิติ ใหม่ท่ ี่่ท� ุกุ
เพราะว่า่ ผู้�คนออกจากบ้า้ นน้อ้ ยลง และรายได้ล้ ดน้อ้ ยลง คนรักั ษาระยะห่า่ งระหว่า่ งกันั ป้อ้ งกันั ตัวั เอง ฉันั คิดิ ถึงึ วันั
หลายร้้านต้อ้ งปิิดกิจิ การลง ที่่ท� ุกุ คนจะได้อ้ อกมาใช้ช้ ีีวิติ อย่า่ งปกติิ อยากตีีแบตตอน
ฉันั ชอบฟังั ผู้�คนคุยุ กันั ชอบที่่ม� ีคี นเล่า่ เรื่อ� งหรือื ตีสี ามก็ย็ ังั ได้้ ถ้้าทุุกอย่า่ งมันั ปกติิ
ประสบการณ์ข์ องพวกเขาให้ฟ้ ังั แม้แ้ ต่ก่ ารถามไถ่พ่ ููดคุยุ ฉัันบิิดขี้�เกีียจก่่อนที่่�จะตััดสิินใจแต่่งเรื่�องอะไร
กัับพ่่อค้า้ แม่่ค้า้ “วัันนี้้�เป็็นยังั ไงบ้า้ ง?” แม้้จะเป็็นคำ�ำ ถาม สัักอย่่างที่่�ไม่่เคยแต่่งจบสัักเรื่�อง เพีียงคิิดว่่า อย่่างน้้อย
ที่่แ� สนธรรมดา แต่ฉ่ ันั ก็ช็ อบที่่จ� ะเก็บ็ เรื่อ� งราวเหล่า่ นั้้น� มา ถ้า้ ยังั มีโี อกาสอยู่ล่� ะก็็ ควรที่่จ� ะลองทำ�ำ ถึงึ จะไม่ไ่ ด้ม้ ีอี ะไร
เป็็นวััตถุุดิบิ เพื่่อ� แต่ง่ เรื่�องราวสัักเรื่อ� งหนึ่่�ง มาก ฉันั รู้้�ดีวี ่า่ วัตั ถุุดิิบสำำ�หรับั การแต่ง่ เรื่�องมันั ยัังไม่่เพียี ง
ท่่ามกลางเมือื งที่่ไ� ร้ซ้ ึ่่ง� ผู้�คน แสงไฟอ่่อนๆ จาก พอที่่�จะทำ�ำ ให้้มัันเป็็นเรื่�องราวที่่�สมบููรณ์์แบบได้้ แต่่ถ้้ามีี
เสาไฟฟ้้าตามท้อ้ งถนน ท่า่ มกลางการประท้้วงของผู้�คน เวลาได้ล้ องทำ�ำ มัันก็ค็ งจะดีไี ม่่น้อ้ ย
เรื่อ� งเสรีภี าพและสิทิ ธิทิ ี่่พ� วกเราควรได้ร้ ับั ฉันั ยังั อยากจะ
ไปร่่วมการประท้ว้ งด้ว้ ยนะ แต่ว่ ่่าฉัันดัันไม่ม่ ีเี วลาว่า่ งพอ

MAD MAG l 40

“ครอบครวั ใน

ฉัันมีีโอกาสได้้พููดคุุยกัับเพื่่�อนนัักศึึกษาสองคนที่่� บริษิ ัทั ก็ไ็ ด้ส้ ่ง่ ตัวั กลับั มารักั ษาที่่บ� ้า้ น โดยใช้ศ้ ููนย์เ์ ด็ก็ เล็ก็ ของ
เสาหลัักของครอบครััวติิดโควิิด–19 และส่่งผลกระทบต่่อ หมู่่�บ้า้ นเป็น็ โรงพยาบาลสนามชั่ว� คราว เพื่่อ� ช่ว่ ยเหลือื ผู้้�ป่ว่ ย
ชีวี ิติ ของพวกเขาอย่่างยิ่่ง� ในห้ว้ งเวลาที่่ผ� ่่านมา โควิดิ -19 เพราะเตีียงในโรงพยาบาลได้เ้ ต็ม็ หมดแล้้ว
เพื่่�อนคนที่่�หนึ่่�ง มีีพ่่อที่่�เป็็นเสาหลัักของบ้้านแค่่ ที่่โ� รงพยาบาลสนามไม่ม่ ีหี มอมาดููแล มีเี พียี งยาฟ้า้
เพียี งคนเดียี วที่่ต� ้อ้ งคอยส่ง่ เงินิ มาให้ค้ นในครอบครัวั ใช้จ้ ่า่ ย ทะลายโจรให้ก้ ินิ เท่า่ นั้้น� ขณะที่่ล� ููกซึ่ง�่ เรียี นอยู่�่ที่ม� หาวิทิ ยาลัยั
โดยพ่อ่ ทำำ�งานเป็น็ กรรมกรที่่บ� ริษิ ัทั แห่ง่ หนึ่่ง� ในกรุงุ เทพฯ ซึ่ง�่ ซึ่�่งอยู่�่ อีีกจัังหวััด เมื่่�อทราบข่่าวว่่าพ่่อติิดโควิิด-19 ก็็ไม่่มีี
เมื่่�อเกิิดวิิกฤตโควิิด-19 ขึ้้�น บริิษััทที่่�อยู่�่รอบข้้างก็็เริ่�มทยอย สมาธิเิ รียี นและเครียี ดอย่า่ งมาก กลัวั พ่อ่ จะอาการทรุดุ และ
ปลดพนักั งานและปิดิ ลง โดยที่่พ� ่อ่ ก็ไ็ ม่รู่้�เลยว่า่ วันั ไหนจะเป็น็ ที่่ส�ั่่น� คลอนถึงึ สถานภาพนักั ศึกึ ษาของลููก เพราะทุกุ บาททุกุ
รายต่อ่ ไปที่่จ� ะโดนเลิกิ จ้า้ ง แต่ก่ ็ย็ ังั คงทำ�ำ งานต่อ่ ไปตามปกติิ สตางค์เ์ พื่่อ� การศึึกษามาจากหยาดเหงื่่อ� แรงงานของพ่่อ
ไม่น่ านก็เ็ กิดิ ข่่าวร้้ายขึ้้�น พ่่อติิดโควิดิ -19 โดยไม่่มีีโอกาสไป โชคดีีที่่�พ่่อรัักษาตััวจนอาการหายดีี แต่่ถ้้าระบบ
ตรวจด้ว้ ยซ้ำ�ำ� เพราะต้อ้ งเก็บ็ เงินิ เอาไว้้ แต่ท่ างบริษิ ัทั ก็ไ็ ด้ช้ ่ว่ ย การจััดการกัับภาวะวิิกฤตของรััฐบาลดีีกว่่านี้้� ประชาชน
เหลือื โดยให้พ้ นักั งานตรวจโควิิด-19 ฟรีี คงจะติิดโควิิด-19 น้้อยกว่่าที่่�เป็็น หรืือหากติิดก็็จะมีีเตีียง
พ่่อมีีอาการเหมืือนเป็็นไข้้หวััดธรรมดา เลยขอ พอสำำ�หรับั การรัักษา และที่่�สำ�ำ คััญ ถ้้ารัฐั บาลบริิหารจััดการ
ลาพักั งานเพื่่อ� นอนพักั ผ่อ่ นที่่ห� อพักั โดยในขณะนั้้น� มีอี าการ ดีี ประชาชนทุุกคนคงได้้ฉีีดวััคซีีนที่่�ดีีและมีีคุุณภาพ คงไม่่
ไอหนัักและถี่ � เจ็็บคอ ตอนนอนรู้้�สึึกเจ็็บกระดููกซี่�โครง ต้อ้ งมีขี ่่าวคนเสียี ชีีวิติ คาบ้า้ นเพราะเข้้าไม่่ถึึงการรัักษา
แม่่เลยส่่งสมุุนไพรไปให้้ต้้มน้ำ��ำ ดื่่�ม จนอาการเริ่�มดีีขึ้�นมา เพื่่�อนอีีกคนหนึ่่�งก็็เช่่นกััน พ่่อเป็็นคนเดีียวที่่�ส่่งเสีียเธอเรีียน
เลยเข้้ารัับการตรวจโควิดิ -19 จนทราบในภายหลังั ว่่าพ่อ่ ติิด พ่อ่ ทำ�ำ งานเป็น็ คนขับั รถตู้้�ที่่ก� รุงุ เทพฯ แม้ผู้้�โดยสารจะเริ่ม� น้อ้ ย
โควิิด-19 และติิดมาก่่อนหน้้านั้้�นแต่่ไม่่รู้้�ตััว จากนั้้�นทาง ลงเพราะผู้�คนไม่่ค่่อยเดิินทางโดยรถไม่่ประจำ�ำ ทาง เพราะ
กลัวั จะติิดโควิิด-19

MAD MAG l 41

วกิ ฤตโควดิ -19”
เรื่อ่� ง สุดุ ารัตั น์์ รััตนวันั

นอกจากรายได้ท้ ี่่ห� ดหายไปกับั ผู้�โดยสารที่่ล� ดน้อ้ ย การระบาดของโรคโควิดิ -19 ทำ�ำ ให้พ้ ่อ่ แม่ใ่ นหลาย
ลง ซ้ำ�ำ�ร้า้ ยพ่อ่ ก็ย็ ังั มาติดิ โควิดิ อีกี เธอจึงึ ไม่ม่ ีใี ครส่ง่ เงินิ ให้จ้ ่า่ ย ครอบครัวั ต้้อง Work From Home ลููกๆ ต้อ้ งเรีียนออนไลน์์
ค่่าเทอม เลยต้้องหาวิิธีีที่่�จะหาเงิินส่ง่ เสียี ตัวั เอง แต่่บางครอบครััวแทบจะไม่่มีีรายได้้เข้้ามาเลย ทำ�ำ ให้้คู่่�
เธอพอมีีทัักษะด้้านการร้้องเพลงอยู่่�บ้้าง และมีีรุ่�นพี่่�ที่่�รู้�จัก สามีีภรรยาเกิิดความเครีียดสะสม และเริ่�มใช้้ความรุุนแรง
ชวนไปร้้องเพลงในแอปพลิิเคชัันหนึ่่�ง ซึ่�่งเป็็นแอปพลิิเคชััน การใช้ก้ ำ�ำ ลังั ทำำ�ร้า้ ยร่า่ งกาย และการหย่า่ ร้า้ งกันั จากปัญั หาที่่�
สำ�ำ หรัับร้้องเพลง ซึ่�่งจะมีีการจััดการประกวด เธอจึึงตััดสิิน รุุมเร้า้ เกิินที่่�จะแก้ไ้ ขได้ใ้ นสถานการณ์ท์ ี่่�ร้้ายแรงเช่่นนี้้�
ใจเข้้าประกวดร้้องเพลงมาตลอด และมีีไปแข่่งร้้องเพลงใน หลายครอบครััวต้้องเสีียคนที่่�รัักไปเพราะไม่่
สถานที่่�บ้้างเป็น็ บางครั้ง� สามารถเข้า้ ถึงึ การรักั ษาได้ท้ ันั เวลา ที่่�หนักั สุดุ คืือการที่่�ต้้อง
ทั้้�งที่่�รู้�ว่าจะต้้องเสี่่�ยงเพราะสถานการณ์์โควิิด เห็็นคนในครอบครัวั ตััวเองล้ม้ ตายข้้างถนน โดยที่่�มาตรการ
-19 ยัังไม่่ดีีขึ้�น แต่่เธอก็็ดููแลและป้้องกัันตนเองเป็็นอย่่างดีี เยีียวยาของรััฐก็็ไม่่สามารถเข้้าถึึงทุุกคนในประเทศ
เพราะถ้า้ ไม่่ไปแข่ง่ ก็็ไม่ม่ ีีเงิินมาจ่่ายค่่าเทอมเพื่่อ� เรียี นต่อ่ ซ้ำ��ำ ยัังต้้องแย่่งกันั ลงทะเบีียนเราชนะ
“ช่่วงนั้้�นเป็็นช่ว่ งที่่�เหนื่่�อยและท้อ้ มาก มีีแอบร้้องไห้ค้ นเดีียว ครอบครััวคืือพลัังสำ�ำ คััญสำ�ำ หรัับการเติิบโตไป
บ่่อยๆ แต่่ชีีวิิตเราก็็ต้้องสู้้�ต่่อไป” เธอรู้้�สึึกโกรธที่่�รััฐบาล ข้้างหน้้าของลููกๆ สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้คืือการให้้กำ�ำ ลัังใจกัันเองใน
จััดการล้้มเหลวขนาดนี้้� คนติิดโควิิดเพิ่่�มมากขึ้�นทุุกวััน ครอบครัวั แม้ห้ ลายครอบครัวั จะมีคี วามลำ�ำ บากเรื่อ� งการเดินิ
ขณะที่่�เตีียงในโรงพยาบาลไม่่เพีียงพอ และมีีข่่าวตายคา ทางไปมาหาสู่�่ กัันของสมาชิิกในครอบครััว แต่่สำ�ำ หรัับบาง
บ้้านเพราะการช่่วยเหลืือล่่าช้้าและไปไม่่ถึึง วััคซีีนที่่�ได้้ก็็มีี ครอบครััวแค่่การหาเช้้ากิินค่ำ��ำ ก็็แทบจะไม่่พอ ส่่วนรััฐบาล
คำ�ำ ถามเรื่อ� งคุณุ ภาพและความปลอดภัยั เองก็็ยังั เยีียวยาประชาชนได้้ไม่่ทั่่ว� ถึึง

MAD MAG l 42

เสีียงจาก

คนกลางคืืน

เรื่�อ่ ง กาญจนาภรณ์์ ที่�่รักั

MAD MAG l 43

เมื่่อ� พููดถึงึ การดื่่ม� ปาร์ต์ี้้ � ก็ต็ ้อ้ งนึกึ ถึงึ ผับั บาร์อ์ ยู่แ�่ ล้ว้ เพราะ ที่่ม� ีคี ุณุ ภาพ ทางรัฐั บาลต้อ้ งจัดั การบริหิ ารให้เ้ รามีวี ัคั ซีนี ที่่ด� ีพี อที่่จ� ะ
เป็น็ สถานที่่ท�ี่่ท� ำำ�ให้ค้ นเราได้ป้ ลดปล่อ่ ย พักั ผ่อ่ นหย่อ่ นใจ หรือื พบปะ สามารถทำ�ำ ให้เ้ รามาใช้ช้ ีวี ิติ ได้ป้ กติเิ หมือื นเดิมิ เพราะตอนนี้้ก� ลุ่�มคน
สัังสรรค์ก์ ัับกลุ่�มเพื่่�อน สถานบันั เทิิงและคนทำ�ำ งานในสถานบันั เทิงิ ที่่ท� ำ�ำ งานในสถานบันั เทิงิ หรือื ผู้�ที่เ� ป็น็ เจ้า้ ของกิจิ การสถานบันั เทิงิ ไม่่
อย่่างฉััน มันั เป็็นงานที่่�ฉัันชอบมาก ฉันั รู้้�สึกึ สนุกุ ทุกุ ครั้ง� ที่่ไ� ด้ท้ ำำ�งาน ได้ร้ ับั อะไรเยียี วยาเลย ทั้้ง� ที่่ม� ันั ก็เ็ ป็น็ อาชีพี สุจุ ริติ เหมือื นกันั พอพวก
บริกิ ารดููแลลููกค้า้ และได้แ้ นะนำำ�เครื่อ� งดื่่�มกับั ลููกค้้า เราออกมาเรียี กร้อ้ ง ทางรัฐั บาลก็อ็ อกมาต่อ่ ต้า้ น ห้า้ มให้เ้ ราพููดหรือื
งานของฉัันคืือ การเอนเตอร์์เทนและพููดคุุยพููดคุุยแลก แสดงความคิดิ เห็็น ทั้้�งที่่�มัันเป็น็ ปากท้อ้ งของพวกเรา
เปลี่่ย� นทัศั นคติคิ วามคิิดเห็น็ กับั คนหลากหลายอาชีพี หลากหลาย ฉันั เป็น็ หนึ่่ง� ในกลุ่�มคนที่่ท� ำำ�งานกลางคืนื จึงึ อยากจะออก
ที่่�มา เป็็นงานที่่�ต้้องฝึึกทัักษะการพููดและการเข้้าถึึงความคิิดของ มาแสดงความคิดิ เห็น็ ถึงึ การบริหิ ารของรัฐั บาล ซึ่ง�่ มันั กระทบต่อ่ ราย
คน เพื่่�อทำำ�ให้้เขาเปลี่่�ยนใจมาซื้�อเครื่�องดื่่�มที่่�เราขาย งานที่่�ฉัันทำำ� ได้้ของฉััน ขณะที่่�ฉัันเองก็็ต้้องใช้้ชีีวิิติิและมีีค่่าใช้้จ่่ายทุุกวัันโดยไม่่
เป็็นงานที่่�ฝึึกความอดทนและทำำ�ให้้รู้�และเข้้าใจผู้�คน แตกต่่างจาก สามารถทำำ�งานได้้ ขณะที่่�ทางรััฐบาลไม่่ได้้มองเห็็นในจุุดนั้้�น แล้้ว
งานที่่ท� ำำ�ตอนกลางวันั อย่า่ งสิ้้�นเชิิง เมื่่อ� ไหร่ช่ ีวี ิติ ปกติขิ องกลุ่�มพวกเราจะได้ก้ ลับั มาเป็น็ เหมือื นเดิมิ ต้อ้ ง
คนทำำ�งานกลางคืนื อย่่างฉันั ต้อ้ งปรับั ตัวั ปรับั เปลี่่�ยนจาก เยียี วยากัันเองจนถึึงเมื่่�อไหร่่ เมื่่�อไหร่่รััฐบาลถึึงจะเล็็งเห็น็ ปััญหา
งานขายธรรมดามาเป็็นการเน้้นการเอาใจใส่่หรืือพููดจาออดอ้้อน ประชาชนควรจะได้้รัับสิ่่�งที่่�ดีีกว่่านี้้�และควรจะมีีชีีวิิตที่่�ดีี
เป็็นงานที่่�ท้้าทายและสนุุกอีีกแบบ และที่่�สำำ�คััญมัันทำ�ำ รายได้้ดีี กว่่านี้้� ทุุกวัันนี้้�รายได้้ของคนทำำ�งานกลางคืืนในสถานบัันเทิิง ผัับ
สำำ�หรัับผู้้�หญิิงคนหนึ่่ง� ที่่�ทำ�ำ งานไปด้้วยเรียี นไปด้ว้ ยอย่า่ งฉันั บาร์เ์ ท่า่ กัับศููนย์์ นัับตั้้ง� แต่ม่ ีีการล็็อคดาวน์์ ทั้้ง� ที่่ท� ุกุ คนมีีหน้า้ ที่่ต� ้้อง
เราต้้องแบ่่งเวลาและปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการใช้้ชีีวิิตไปอย่่าง รัับผิิดชอบชีีวิิตตนเองและคนรอบตััว ขณะที่่�เจ้้าของกิิจการก็็ไม่่มีี
สิ้้�นเชิิง ต้้องบริิหารจััดการเวลาให้้แน่่นอน เพราะบางครั้�งหััวหน้้า รายได้เ้ หมือื นกันั พวกเราก็ไ็ ด้แ้ ต่ร่ อว่า่ เมื่่อ� ไหร่จ่ ะกลับั ไปเป็น็ เหมือื น
ของเราก็็มีีการแบ่่งงานและวัันเวลาที่่�ไม่่แน่่นอน จึึงทำำ�ให้้เราต้้อง เดิิม เมื่่�อไหร่่ทางรััฐบาลจะทำำ�ให้้ดีีกว่่านี้้� เมื่่�อไหร่่เราจะได้้ใช้้ชีีวิิต
พร้อ้ มและเคลีียร์ท์ ุกุ อย่่าง ทั้้ง� เรื่อ� งเรียี น การบ้า้ น หรือื เรื่อ� งส่ว่ นตัวั เหมือื นเดิิมอย่า่ งที่่เ� คยเป็น็ ทำำ�ไมประเทศอื่�นๆ ถึงึ ทำำ�ตัวั ปกติไิ ด้แ้ ล้้ว
ให้้เสร็จ็ เรียี บร้้อยก่่อนที่่จ� ะมาทำ�ำ งานเป็น็ สาวเชียี ร์์เบียี ร์์ ใช้ช้ ีวี ิติ ปกติ ิ ดููฟุตุ บอล ปาร์ต์ ี้้ � หรือื รับั ประทานอาหารร่ว่ มกันั ได้แ้ ล้ว้
แต่ข่ ้อ้ เสียี ของงานนี้้ก� ็ม็ ีเี หมือื นกันั เพราะบางทีเี ราต้อ้ งเจอ ทำำ�ไมรัฐั บาลประเทศของเราถึงึ ไม่เ่ ล็ง็ เห็น็ ว่า่ สถานบริกิ ารยามค่ำำ��คืนื
กับั คนเมาจนไม่เ่ หลือื สภาพ บางคนก็พ็ ููดไม่รู่้�เรื่อ� งจนเราอารมณ์เ์ สียี เป็น็ ส่ว่ นหนึ่่ง� ของรายได้้ และก็ข็ ับั เคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ ทำ�ำ ไมถึึงไม่ม่ อง
แต่เ่ ราก็ต็ ้อ้ งรู้�จักควบคุมุ ตัวั เอง และบางทีลี ููกค้า้ อาจจะมีลี วนลามถึงึ เห็็นในจุุดนั้้�น
เนื้้อ� ถึงึ ตัวั บ้า้ ง จึงึ ทำำ�ให้เ้ ราต้อ้ งดููแลตัวั เองให้ม้ ากขึ้น� แต่ม่ ันั ก็ต็ ้อ้ งขึ้น� เราไม่ไ่ ด้ข้ ออะไรมากเลย เพียี งแค่ใ่ ห้ท้ างภาครัฐั ได้เ้ ล็ง็ เห็น็
อยู่�่ กับั ตััวเองด้้วยว่่าจะทำ�ำ ให้ล้ ููกค้า้ เข้้าถึึงง่า่ ยแบบนั้้�นไหม ที่่ส� ำ�ำ คััญ ว่า่ ควรให้ค้ วามสำ�ำ คัญั กับั กลุ่�มที่่ท� ำำ�งานในยามค่ำ�ำ�คืนื เพราะพวกเรา
เราต้้องมั่่�นใจว่่าสามารถควบคุุมได้้ด้้วยตััวเอง ถ้้าเราไม่่ยอมเขาก็็ พููดอะไรไม่่ได้้ เพราะมัันเป็็นในเรื่�องของด้้านกฎหมายและพ.ร.บ.
ไม่่มีีสิทิ ธิ์์�ที่่�จะมาทำำ�กัับเราแบบนี้้� คุ้�มครองโรค และอีกี หลายกฎหมายที่่�เอามาปิดิ กั้ �นไม่่ให้้พวกเราได้้
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 จึึงทำำ�ให้้ทุุกอย่่าง ใช้ช้ ีวี ิติ อย่า่ งปกติ ิ ทั้้ง� ๆ ที่่ใ� ครๆ ก็อ็ ยากมีชี ีวี ิติ ในแบบที่่ต� ัวั เองอยากจะ
เปลี่่�ยนจากหน้้ามืือเป็็นหลัังมืือ ทั้้�งในแง่่ของการงาน การใช้้ชีีวิิต เป็็น เราควรมีสี ิิทธิ์์�เลือื กวััคซีนี และรััฐบาลที่่ม� ีีคุุณภาพกว่่านี้้� เพราะ
และความเป็น็ อยู่เ�่ ปลี่่�ยนไปอย่า่ งชััดเจน มัันกระทบไปหมด ไม่ใ่ ช่่ ไม่่เช่่นนั้้�นมัันจะกระทบไปกัับทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งเศรษฐกิิจล้้มเหลว อััน
แค่่งานบริิการหรืือสถานบัันเทิิง มัันกระทบไปทุุกสิ่่�งอย่่าง เพราะ เนื่่�องด้ว้ ยโรคระบาด และการบริิหารจััดการที่่ล� ้ม้ เหลวด้ว้ ย
ด้ว้ ยการจัดั การบริหิ ารของรัฐั บาลที่่ไ� ม่ต่ อบโจทย์์ และบริหิ ารไม่ต่ รง เราอยากจะให้ม้ ันั กลับั มาเป็น็ ปกติเิ ร็ว็ ที่่ส� ุดุ เพราะเราต้อ้ ง
จุดุ สถานบันั เทิงิ เป็น็ พื้้น� ที่่แ� รกที่่ท� างรัฐั บาลคิดิ ว่า่ เป็น็ พื้้น� ที่่เ� สี่่ย� ง และ ทำ�ำ งานหาเงิินและใช้้จ่่ายทุุกวััน มัันต้้องเป็็นความรัับผิิดชอบของ
ต้้องการจะให้้ปิดิ สถานบัันเทิิงเป็น็ สิ่่ง� ที่่�รััฐบาลคำ�ำ นึงึ ถึงึ ให้เ้ ปิิดเป็น็ ภาครััฐ แต่่ระบบการบริิหารของรััฐบาลที่่�บริิหารให้้อาชีีพไหนๆ ก็็
พื้้�นที่่�สุุดท้้าย ซึ่่�งมัันไม่่ยุุติิธรรมกัับกลุ่�มคนที่่�ทำ�ำ งานและผู้�ประกอบ ลำ�ำ บากหมด คนไทยมีแี ต่ค่ วามยากจนลงทุกุ วันั เมื่่อ� ไหร่ช่ ีวี ิติ จะหลุดุ
การด้้วย เพราะถ้้านัับเรื่ �องของรายได้้แล้้ว ก็็แทบไม่่มีีอะไรที่่�ได้้มา พ้น้ จากรัฐั บาลชุดุ นี้้� เมื่่อ� ไหร่ช่ ีวี ิติ จะกลับั มาเป็น็ เหมือื นเดิมิ โดยที่่เ� รา
เลยตั้้�งแต่ส่ ถานการณ์์โควิดิ เข้้ามา สามารถใช้ช้ ีวี ิติ ได้อ้ ย่า่ งมีคี วามสุขุ พููดในสิ่่ง� ที่่อ� ยากจะพููดโดยไม่ต่ ้อ้ ง
รััฐบาลบริิหารเน้้นแค่่จ่่ายเงิินเยีียวยาเพื่่�อที่่�ทำ�ำ ให้้เรา มานั่่ง� คำำ�นึงึ ว่า่ ใครจะมาคอยสอดส่อ่ งเรา และสามารถใช้ช้ ีวี ิติ ได้ต้ าม
สบายใจ แต่่ไม่่ได้้คำ�ำ นึงึ ถึงึ สิทิ ธิิขั้�นพื้้�นฐานที่่�เราควรได้ร้ ับั คือื วััคซีนี สิทิ ธิิขั้น� พื้้น� ฐานของการเป็็นมนุษุ ย์์คนหนึ่่�ง

MAD MAG l 44

สัมภาษณ์พิเศษ : ‘เมล ตวิษา นาชัย’
คลื่น่� ลููกใหม่่ที่่ม� ีีใจรัักในเสีียงดนตรีี

เรื่่อ� ง สุุทธิิราช หงส์์ชุุมแพ / ภาพ ตวิษิ า นาชััย

นักั ร้อ้ งเป็็นอาชีีพที่่ส� ร้้างความบัันเทิงิ สร้า้ งแรงบัันดาลใจ ศิิลปิินฝึึกหััดอยู่่�ประมาณหนึ่่�งปีี ถึึงได้้เซ็็นต์์สััญญาเป็็นศิิลปิินของ
ให้ผู้้�คนผ่า่ นบทเพลง วันั นี้้เ� ราจะนำ�ำ พาท่า่ นผู้้�อ่า่ นมาทำ�ำ ความรู้�จักกับั ค่่ายแปดแสนซาวด์์ ในช่ว่ งของการเป็น็ ศิลิ ปิินฝึกึ หัดั เวลาส่่วนใหญ่่
ผู้้�หญิิงคนนี้้� เธอเป็็นคนที่่�มีีความสามารถ มีีคาแรคเตอร์์ที่่�โดดเด่่น ก็จ็ ะทุ่�มไปกับั การเรียี นรู้� ไม่ว่ ่า่ จะเป็น็ การเรียี นร้อ้ งเพลง เต้น้ หรือื การ
มีีเสีียงร้้องเป็็นเอกลัักษณ์์ที่่�ทำำ�ให้้หลายคนตกหลุุมรัักเธอ พร้้อมทั้้�ง แสดง ถือื ว่า่ เป็น็ สิ่่ง� ที่่ใ� หม่ม่ ากๆ สำำ�หรับั เมล เราจึงึ พยายามเก็บ็ เกี่ย� ว
ยัังมีีผลงานเพลงที่่�ฮิิตและติิดหูู เป็็นเพลงที่่�สนุุกสนาน ผสมผสาน ทุกุ อย่า่ งที่่�ค่า่ ยมอบให้้ และพยายามฝึึกฝนพััฒนาตััวเองอยู่เ�่ สมอ”
กัับกลิ่่น� อายของความเป็น็ อีสี าน รู้้�สึึกยัังไงบ้้างกัับผลงานเพลง “ฮ่่อน” ที่�่มีีกระแสดีีมากๆ
“ฮ่่อน” คืือซิิงเกิิลแรกของเธอที่่�ตอนนี้้�ยอดผู้�เข้้าชมกำ�ำ ลััง เปลี่่�ยนชีีวิติ เรายัังไงบ้้าง?
ทะยานเข้า้ สู่่� 50 ล้า้ นวิวิ ‘เมล ตวิษิ า นาชัยั ’ พฤศจิกิ ายนนี้้� เมลจะอายุุ “ตอนแรกที่่เ� มลได้อ้ ่า่ นเนื้้อ� เพลงบอกเลยว่า่ ประทับั ใจมาก
20 ปีีบริิบููรณ์์แล้้ว และกำ�ำ ลัังศึึกษาอยู่�่ชั้�นปีีที่่� 2 คณะครุุศาสตร์์ รู้้�สึกึ ว่า่ เพลงนี้้แ� ต่ง่ ขึ้น� มาเพื่่อ� เราโดยเฉพาะ ทุกุ คำำ�ร้อ้ งรู้้�สึกึ ว่า่ “เฮ้ย้ ! นี่่�
(สาขาดนตรีีศึึกษา) มหาวิิทยาลััยราชภััฏมหาสารคาม และเป็็น มันั คือื เรา” จึงึ ทำ�ำ ให้เ้ มลสามารถถ่า่ ยทอดออกมาได้ง้ ่า่ ยมากขึ้น� จริงิ ๆ
ศิลิ ปินิ ที่่ค� ่่ายแปดแสนซาวด์์ เมลไม่่ได้้คาดหวัังว่่ากระแสตอบรัับจะออกมาดีี เพราะว่่าเป็็นเพลง
ทำ�ำ ไมถึงึ ได้้มาเป็็ นศิลิ ปิิ นที่ค�่ ่่ายแปดแสนซาวด์์? แรกของเรา แต่พ่ อกระแสตอบรัับออกมาดีมี ากๆ เมลก็ด็ ีีใจมากที่่�มีี
“ทางค่่ายแปดแสนซาวด์์มีีการออดิิชัันเปิิดรัับนัักร้้องใหม่่ คนชอบเยอะขนาดนี้้� หลัังจากนั้้�นก็็เริ่ �มมีีงานติิดต่่อเข้้ามามากมาย
แล้้วพี่่�ที่่�อยู่่�หมู่่�บ้้านเดีียวกัันกัับเมลเขาเป็็นเพื่่�อนกัับเจ้้าของบริิษััท เป็น็ โอกาสที่่ด� ีมี ากๆ ที่่เ� มลจะได้พ้ ัฒั นาตัวั เอง และเติบิ โตในเส้น้ ทางนี้้�
แปดแสนมััลติิมีีเดีีย พี่่�เขาเห็็นแววก็็เลยแนะนำ�ำ ให้้ลองไปออดิิชััน จากที่่ไ� ม่เ่ คยรู้้�ด้ว้ ยซ้ำ�ำ� ว่า่ ตัวั เองอยากจะเป็น็ อะไร ตอนนี้้ก� ็ม็ ีเี ป้า้ หมาย
ซึ่่�งวัันนั้้�นเมลไม่่ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นศิิลปิิน แต่่ทางบริิษััทโทรศััพท์์ ในชีวี ิิตแล้ว้ ”
มาบอกว่่าเมลได้้รัับคััดเลืือกเป็็นศิิลปิินฝึึกหััด และเราก็็เป็็น

MAD MAG l 45


Click to View FlipBook Version