The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bbt2561, 2022-04-18 07:52:36

รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือน

ตุลาคม

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอหนองเสอื

จดหมายข่าว กศน.ตาบลบึงชาออ้

ประจาวนั ท่ี 2-3 ตุลาคม 2564

วนั ท่ี 2 - 3 ตุลาคม 2564 นางสาวจรุงศรี ยินไธสง ดาเนินการจดั สอบปลายภาคนกั ศึกษา กศน. 106 คน
3 ระดบั ประถมศึกษา มธั ยมศึกษาตอนตน้ และมธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 5 สนามสอบโดยปฏิบตั ิ
ตามระเบียบแบะมาตรการอยา่ งเคร่งครัด ทงั้ น้ี กศน.ตาบลบึงชาออ้ ไดร้ ับการนิเทศตรวจเย่ียมจาก
สานักงาน กศน. โดยคณะนิเทศ ดงั น้ี
1. นางเกณิกา ซิกวารท์ ซอน ผูอ้ านวยการกลุม่ พฒั นาระบบการทดสอบ
2. นางสุนนั ทา ประเสริฐศรี นกั วิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. ม.ล.กฤษณก์ มล กมลาศน์ นกั วิชาการศึกษาชานาญการ
4. นายอภิชาติ โชติแสงทอง รองผูอ้ านวยการ กศน.จงั หวดั ปทุมธานี
4. นางฑศั ดาพร ลองชยั ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ปทุมธานี
ณ สนามสอบ วดั สุขปุณฑริการาม และสนามสอบโรงเรียนวดั สุขปุณฑริการาม ตาบลบึงชาออ้
กราบขอบพระคุณท่ีมาเย่ียมและใหก้ าลงั ใจแกท่ ีมงาน ครู กศน.อาเภอหนองเสือดว้ ย

เพจ กศน.ตาบลบึงชาออ้ krutaiy2892
โทร 0-2549-1145 แฟ็ กซ์ 0-2549-1145

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอหนองเสอื

จดหมายข่าว กศน.ตาบลบึงชาออ้

ประจาวนั ท่ี 12 ตุลาคม 2564

วนั ท่ี 12 ตุลาคม 2564 นางสาวธญั ญาภรณ์ ไมอินทร์ ครู กศน.อาเภอหนองเสือ รักษาการในตาแหน่ง ผู้
อานวยการกศน.อาเภอหนองเสือ ประชุม ขา้ ราชการครู ครู อาสาสมคั ร กศน. ครูกศน.ตาบล บรรณารักษ์
หอ้ งสมุด เร่ืองการ สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564 การจดั ทาแผน และการจดั ทารายงาน
ประเมินตนเอง ณ หอ้ งประชุมกศน.อาเภอ หนองเสือ หมู่ 6 ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จงั หวดั ปทุมธานี

เพจ กศน.ตาบลบึงชาออ้ krutaiy2892
โทร 0-2549-1145 แฟ็ กซ์ 0-2549-1145

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอหนองเสอื

จดหมายข่าว กศน.ตาบลบึงชาออ้

ประจาวนั ท่ี 27-30 ตุลาคม 2564

วนั ท่ี 27-30 ตุลาคม 2564 นางสาวจรุงศรี ยินไธสง ครู กศน.ตาบลบึงชาออ้ เขา้ ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการสรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ 2564 กศน.อาเภอหนองเสือ จงั หวดั ปทุมธานี ณ
ภูรญั ญา รีสอรท์ อาเภอปากชอ่ ง จงั หวดั นครราชศรีมา

เพจ กศน.ตาบลบึงชาออ้ krutaiy2892
โทร 0-2549-1145 แฟ็ กซ์ 0-2549-1145

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอหนองเสอื

จดหมายข่าว กศน.ตาบลบึงชาออ้

ประจาวนั ท่ี 10 ตุลาคม 2564

วนั ท่ี 10 ตุลาคม 2564 นางสาวจรุงศรี ยินไธสง ครู กศน.ตาบลบึงชาออ้ ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี เจา้ หนา้ ท่ีพยาบาล
ประจาสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ณ สนาม
สอบโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม หมู่ 6 ตาบลบึงบา อาเภอหนองเสือ จงั หวดั ปทุมธานี

เพจ กศน.ตาบลบึงชาออ้ krutaiy2892
โทร 0-2549-1145 แฟ็ กซ์ 0-2549-1145


Click to View FlipBook Version