The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR2563อำเภอบางบัวทอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bbt2561, 2021-04-26 02:21:50

SAR2563อำเภอบางบัวทอง

SAR2563อำเภอบางบัวทอง

Keywords: กศน.

คำนำ

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศกึ ษาของสถานศึกษาให้เปน็ ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทการศกึ ษาที่รฐั มนตรวี า่ การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมท้ังจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนท่ีกาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วธิ ีการประกนั คุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ท่ีอาศัยอานาจตามความ
ใน มาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึ ษาตามอัธยาศยั พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด 2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี 4) จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) จัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ
สถานศกึ ษา หน่วยงาน ต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
บคุ ลากรทุกคนในสถานศกึ ษา ภาคเี ครือขา่ ย และผู้รับบริการ

ในการนี้เพ่ือเป็นการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง จึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา พร้อมท้ังร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ท้ังน้ี คณะกรรมการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องตามสภาพจริงของสถานศึกษา
เพือ่ มุ่งสูก่ ารพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาอยา่ งยงั่ ยืน

(นางสาวชนาทพิ ย์ รกั สกลุ ) ก
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางบวั ทอง

21 ธนั วาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง

สำรบัญ

หนำ้

คำนำ ก
สำรบญั ข
บทสรปุ สำหรับผู้บริหำร ง
1
บทที่ 1 ข้อมลู พน้ื ฐำนของสถำนศกึ ษำ 1
 สภาพทว่ั ไปของสถานศกึ ษา 4
 ทศิ ทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 5
 จานวนผเู้ รียน ผู้รับบริการ และจานวนผูจ้ ัดการเรียนรู้ 6
 จานวนบคุ ลากร 6
 งบประมาณ 7
 กศน.ตาบล / ศูนย์การเรียนชมุ ชน 7
 แหล่งเรียนรู้ 12
 ภาคเี ครอื ข่าย 20
 ภมู ปิ ญั ญา 23
 แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปี 29
 รางวลั เกยี รตบิ ัตร การเชดิ ชเู กียรติที่สถานศกึ ษาได้รับ 33
 ค่าเปา้ หมายของสถานศึกษา 37
38
บทท่ี 2 ผลกำรประเมนิ ตนเองของสถำนศกึ ษำ
 ผลการประเมนิ คณุ ภาพการจดั การศึกษานอกระบบ 102
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1-2)
 ผลการประเมนิ คณุ ภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 145
(เฉพาะมาตรฐานที่ 1-2)
 ผลการประเมนิ คุณภาพการจดั การศึกษาตามอธั ยาศัย 164
(เฉพาะมาตรฐานท่ี 1-2)
 ผลการประเมนิ คณุ ภาพการบริหารจดั การของสถานศึกษา 257
(มาตรฐานที่ 3) 258
276
บทท่ี 3 สรปุ ผลกำรประเมนิ ตนเอง และแนวทำงกำรพัฒนำคณุ ภำพของสถำนศึกษำ 279
 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
 มาตรฐานการศึกษาตอ่ เนื่อง
 มาตรฐานการศึกษาตามอธั ยาศัย

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง ข

ภำคผนวก 282

 ประกาศใชม้ าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา

 ค่าเปา้ หมายเพ่ือใชใ้ นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศกึ ษา

 คาส่ังแตง่ ตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา

คณะทำงำน 291

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง ค

บทสรปุ สำหรับผูบ้ รหิ ำร

ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง ต้ังอยู่เลขที่ 23/3 หมู่ 5
ตาบลพิมลราช อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร มีการจัดการศึกษา 3 ประเภท ประกอบด้วย

 การศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
 การศึกษาตอ่ เน่ือง
 การศกึ ษาตามอธั ยาศยั
คณะกรรมกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ซง่ึ จากการประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรปุ ได้ ดังนี้
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 81.33
คะแนน และเมือ่ พิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา พบว่า
1. มำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถานศึกษามีผลการประเมิน
ตนเองเทา่ กบั ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 80.00 คะแนน
2. มำตรฐำนกำรศึกษำต่อเน่ือง สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองเท่ากับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เทา่ กับ 82.46 คะแนน
3. มำตรฐำนกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองเท่ากบั ดีเลศิ มีคะแนน
รวมเทา่ กับ 81.53 คะแนน

ท้ังน้ี จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกาหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพ หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สถานศกึ ษาคาดว่าจะนาไปดาเนนิ การในปีงบประมาณถัดไป ดงั นี้

1. สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามการนาความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ของผู้จบหลักสูตร
การศึกษาขน้ั พน้ื ฐานอยา่ งเปน็ ระบบ

2. สถานศึกษาควรจัดช่วงเวลา และยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา
มโี อกาสเขา้ รว่ มกจิ กรรมได้อย่างท่ัวถงึ

3. สถานศึกษาควรใหค้ รูนาผลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์ และเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด
19 และประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลซ่ึงเป็นเครือข่ายเข้ามาร่วมในการดูแลสุขภาพให้กับผู้เรียน
อย่างท่ัวถงึ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง ง

4. สถานศึกษาควรจัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนครูและวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ทม่ี ีความหลากหลายมากย่งิ ขึ้น

5. สถานศึกษาควรจัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนครูและวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ เทคโนโลยี ท่ีหลากหลายไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้เหมาะสม
กับผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ืองนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การทางานและการประกอบอาชีพได้อยา่ งมีประสิทธภิ าพ

6. สถานศึกษาควรจัดใหม้ ีการพัฒนากิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนต่อ
ยอดให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องท่ีจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้พัฒนาอาชีพ มีทักษะในการประกอบ
อาชพี สามารถสร้างรายได้ใหแ้ ก่ครอบครวั ได้

7. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธภิ าพ

8. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเน่ือง ให้มีความรู้ในด้านจิตวิทยา
การศึกษาผู้ใหญ่ การจัดทาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ และการวัดผล
และประเมินผล ใหส้ ามารถจดั การศึกษาตอ่ เนือ่ งได้อยา่ งมีคณุ ภาพ

9. สถานศึกษาควรจัดให้การพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การพัฒนาตนเอง โดยการค้นคว้าหาความรู้จากช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เนต็ เป็นตน้ เพ่ือให้ไดค้ วามรูท้ ่ีมากขึ้นและทันต่อเหตกุ ารณ์ นอกจากนสี้ ถานศกึ ษาควรส่งเสริมและ
สนับสนนุ ให้ผจู้ ดั กจิ กรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และนามาใช้ในการจัด
กจิ กรรมส่งเสรมิ การอ่าน โดยใหโ้ อกาสแก่ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยทุกคนเข้ารับการอบรมอย่าง
เท่าเทยี มกนั

10. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนารูปแบบการกากับ นิเทศ และติดตามผลการดาเนินงานการ
จัดการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหลากหลายวิธี และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบดิจิทัล
มาใชอ้ อกแบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาอยา่ งเป็นระบบ และต่อเนื่อง

11. สถานศึกษาควรจัดให้มีการวิจัยอย่างง่าย เพ่ือนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง หรือพัฒนา
คุณภาพการศึกการศึกษา ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษาในด้าน
บริหารงานวิชาการ ดา้ นบริหารงานงบประมาณ ดา้ นงานบริหารบคุ ลากร และด้านการบรหิ ารงานท่ัวไป

12. สถานศึกษาควรจัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากข้ึน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าท่ีได้
ครบถว้ น เช่น การนเิ ทศตดิ ตามผลการจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เป็นต้น

13. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา โดยผู้บริหาร ควรกากับ
ติดตามตรวจสอบ ทบทวนระบบประกนั คณุ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง จ

14. สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคม
แห่งการเรยี นรู้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานที่ชัดเจนทุกโครงการ กิจกรรม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศกึ ษา และการประกนั คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง ฉ

คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างย่ิงว่า สถานศึกษาจะนาผลการ
ประเมนิ จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
คณุ ภาพการศกึ ษาตอ่ ไป

(นางสาวชนาทพิ ย์ รักสกุล)
ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา

วนั ท่ี 21 เดอื น ธนั วาคม พ.ศ. 2563

ทั้งน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า สถานศึกษาจะนาผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศกึ ษา ไปใช้เป็นข้อมลู ในการกาหนดแนวทางการพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาต่อไป

(นายเจษฎา ศุภนิธิวรกลุ )
ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษา
วนั ที่ 21 เดอื น ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง ช

บทท่ี 1

ข้อมลู พื้นฐำนของสถำนศกึ ษำ

 สภำพทว่ั ไปของสถำนศึกษำ

ชือ่ สถานศกึ ษา : ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอบางบัวทอง
ที่อยู่ : 23/3 หมูท่ ่ี 5 ถนนบ้านกล้วย – ไทรนอ้ ย ตาบลพมิ ลราช อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวัด : นนทบรุ ี
เบอรโ์ ทรศพั ท์ : 02-902-1681 เบอร์โทรสาร : 02-920-3190
E-mail ตดิ ตอ่ : ไมม่ ี
สงั กัด : สานกั งานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดนนทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

ประวตั คิ วำมเปน็ มำของสถำนศึกษำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง เดิมช่ือ ศูนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรยี นอาเภอบางบัวทอง เปน็ 1 ใน 789 แห่งประกาศจดั ต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 27 สงิ หาคม 2536 โดยกรมการศกึ ษานอกโรงเรียน และได้แต่งต้ัง นางสาวสุนทรี ไกรกาบแก้ว
เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอบางบัวทอง เป็นคนแรก โดยอาศัยห้องสมุด
ประชาชนอาเภอบางบัวทอง ซึ่งเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวได้รับความ
อนุเคราะหจ์ ากเจา้ อาวาสวดั ละหาร (พระราชนนั ทมุน)ี เปน็ สถานท่ที าการแห่งแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายให้ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอาเภอทั่วประเทศจัดหาท่ีทาการที่เป็นเอกเทศ โดยให้แยกตัวออกจากห้องสมุดประชาชน
อาเภอ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอบางบัวทอง จึงได้ย้ายท่ีทาการมาเช่าอาคารพาณิชย์
3 ชนั้ เลขที่ 127/139 หมู่ 5 ตาบลโสนลอย อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และในปี พ.ศ. 2549
นางสาวสุนทรี ไกรกาบแก้ว ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอบางบัวทอง ได้ย้าย
ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอไทรน้อย และได้แต่งตั้ง นายแฉล้ม นวลคา
ยา้ ยมาดารงตาแหน่งแทน จนถึงปี พ.ศ. 2552 และครั้งท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2554 – 2556

ในปี พ.ศ. 2551 สานักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ได้ปรับเปล่ียนภารกิจหน่วยงาน
ใหม่และได้เปลี่ยนช่ือหน่วยงานเป็น สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 125 ตอนที่ 41 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2551 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ี 4 มีนาคม 2551 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 1

จึงประกาศให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอบางบัวทอง เปล่ียนช่ือหน่วยงานใหม่เป็น
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอบางบัวทอง เป็นต้นมา และ นางฤดี ศิริภาพ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางกรวย ย้ายมาดารง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง ครั้งแรกในปี
2552 – 2554 โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้ย้ายสถานท่ีทาการแห่งใหม่เนื่องจากแห่งเดิมคับแคบไม่
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ โดยเช่าอาคารพาณิชย์
3 ชั้น 2 ห้อง (ตรงข้ามวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์/วัดจีนเล่งเน่ยยี่) และในปี พ.ศ. 2554
จึงได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองนนทบุรี และได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธั ยาศยั อาเภอบางบวั ทอง อีกคร้งั ในปี พ.ศ. 2556 – 2558 ก่อนจะย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอบางใหญ่

ปี พ.ศ. 2558 นางสาวชนาทิพย์ รักสกุล ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอบางกรวย ได้ย้ายมาดารงผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บางบัวทอง ได้ย้ายสถานท่ีทาการแห่งใหม่ไปยังอาคารหลังเดิมของเทศบาลเมืองพิมลราช เลขที่ 23/3
หมู่ที่ 5 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตาบลพิมลราช ท่ีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการใช้อาคาร
ดงั กลา่ ว

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 2

โครงสร้ำงกำรบรหิ ำรงำนของสถำนศกึ ษำ

ผ้บู รหิ ำร

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ

กลุ่มงำนอำนวยกำร กลมุ่ จัดกำรศึกษำนอกระบบและ กลุ่มภำคีเครอื ข่ำย
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกจิ กำรพิเศษ

- งานธุรการและสารบรรณ - งานส่งเสรมิ การเรียนรูห้ นงั สอื - งานส่งเสรมิ
- งานการเงินและบญั ชี - งานการศกึ ษาพ้ืนฐานนอกระบบ สนับสนนุ ภาคี
- งานพัสดุ - งานเทียบระดบั การศึกษาพื้นฐานนอก เครอื ข่าย
- งานบุคลากร
- งานอาคารสถานทแี่ ละยานพาหนะ ระบบ - งานกิจการ
- งานแผนงานและโครงการ - งานการศกึ ษาตอ่ เนื่อง พิเศษ
- งานสวัสดกิ าร - งานการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
- งานขอ้ มูลสารสนเทศและการรายงาน - งาน กศน.ตาบล
- ศูนยร์ าชการใสสะอาด - งานศูนย์อาเซยี นศกึ ษา
- งานบรหิ ารความเสย่ี งและควบคมุ ภายใน - งานพฒั นาหลักสูตร ส่อื นวัตกรรม
- งานนเิ ทศภายใน ติดตามและประเมินผล
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึ ษา และเทคโนโลยที างการศึกษา
- งานทะเบยี นและวดั ผล
- งานประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา - ศูนยบ์ รกิ ารใหค้ าปรึกษาแนะนา

(Advisd Center)
- งานกิจการนกั ศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 3

 ทศิ ทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ

 ปรชั ญำ
คิดเปน็ ทาเป็น มงุ่ เน้นเศรษฐกจิ พอเพียง

 วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวเศรษฐกจิ พอเพยี ง ผนกึ กาลงั ภาคีเครอื ข่ายร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกจิ
1. จัด และส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

ตามปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัด และส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

ประชาชน และชมุ ชนใหส้ ามารถสร้างรายได้ สรา้ งสรรค์ และแข่งขนั ดา้ นอาชีพได้อย่างย่ังยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทา

4. พฒั นา และสง่ เสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยเี พอ่ื การศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั และการศกึ ษาอาชีพเพื่อการมงี านทา

5. พัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการให้สามารถดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และการศึกษา
อาชพี เพื่อการมีงานทาของประชาชนได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

 อตั ลกั ษณ์ของสถำนศึกษำ
ใฝ่เรียนรู้ คู่ความพอเพยี ง

(ใฝเ่ รยี นรู้ คอื ผูเ้ รียนมีทักษะในการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ)
(ความพอเพยี ง คือ พง่ึ พาตนเองได้ ไม่เบยี ดเบียนผอู้ นื่ และอยใู่ นสงั คมได้อย่างมีความสุข)

 เอกลกั ษณ์
สถานศึกษาพอเพียง

(บคุ ลากร การบรหิ ารจดั การ นโยบายของสถานศกึ ษา การใช้ทรพั ยากรอยา่ งคมุ้ ค่า การประหยดั
พลังงาน)

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 4

 จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริกำร และจำนวนผู้จัดกำรเรียนรู้ (ปีงบประมาณที่จัดทารายงานการ

ประเมินตนเอง)

หลักสูตร/ประเภท จำนวนผู้เรียน (คน) รวมจำนวน จำนวนผจู้ ดั กำร
ชำย หญิง (คน) เรียนรู้ (คน)
สง่ เสรมิ กำรรูห้ นังสือ
- ผไู้ มร่ ู้หนงั สอื 15 6 1

กำรศึกษำข้ันพืน้ ฐำน

- ระดบั ประถมศกึ ษา 23 22 45 1

- ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 350 254 604 11

- ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย 408 432 840 8

รวมจำนวน (คน) 782 713 1495 21
4 74 77 2
กำรศกึ ษำตอ่ เนือ่ ง

1. โครงกำรศนู ยฝ์ ึกอำชพี ชุมชน
- 1 อาเภอ 1 อาชีพ

- พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุ่ม 79 518 597 14
สนใจ)

- ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ช่ัวโมง 2 164 166 4
ขน้ึ ไป)

2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก 58 177 235 16
ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 91 190 281 12
สงั คมและชมุ ชน

4. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 81 317 398 16
ทักษะชีวิต

รวมจำนวน (คน) 488 2,162 2,649 86
กำรศกึ ษำตำมอัธยำศยั 21,470 21,470 33,822 10
โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยและ

ส่งเสรมิ การอ่าน

โครงการจัดสร้างแหลง่ เรยี นรู้ชุมชนใน 1 แหง่ - - -

ตาบล

รวมจำนวน (คน) 12,352 21,470 33,822 10
16
โครงกำรอ่ืน ๆ /กิจกรรมตำม 93 164 257
นโยบำย สำนักงำน กศน.
- โครงการดจิ ทิ ัลชมุ ชน

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 5

หลักสูตร/ประเภท จำนวนผู้เรียน (คน) รวมจำนวน จำนวนผู้จัดกำร
ชำย หญงิ (คน) เรียนรู้ (คน)
- โครงการจัดและส่งเสริมการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด ชี วิ ต เ พื่ อ ค ง 80 558 638 6
พัฒนาการทางกาย จิตและสมองของ
ผู้สงู อายปุ ระจาปีงบประมาณ 2563 173 722 895 22
13,795 25,067 38,862 139
รวมจำนวน (คน)
รวมจำนวน (คน)

 จำนวนบคุ ลำกร (ปงี บประมำณที่จดั ทำรำยงำนกำรประเมนิ ตนเอง)

ประเภท/ตำแหนง่ จำนวน (คน รวมจำนวน
ผู้บรหิ ารสถานศึกษา 1
ตำ่ กวำ่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 3
- -1- 1

ข้าราชการครู - -3- 1
8
บคุ ลการทางการศกึ ษา - 1--
1
พนกั งำนรำชกำร 2
17
- ครูอาสาสมัคร - 1--

- ครู กศน.ตาบล - 62-

อตั รำจ้ำง

- ครูศนู ยก์ ารเรียนชุมชน - 1--

- อื่น ๆ 1 1--

รวมจำนวน 1 10 6 -

 งบประมำณ (ปปี ัจจุบนั ) งบประมำณทไี่ ดร้ ับ งบประมำณทีใ่ ช้

ประเภทงบประมำณ 2,515,792.00 จำนวน (บำท) คดิ เปน็ ร้อยละ
-
เงนิ งบประมาณ 2,422,473.15 96.29
เงนิ นอกงบประมาณ 2,515,792.00
--
รวม
2,422,473.15 96.29

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 6

 กศน.ตำบล / ศนู ยก์ ำรเรยี นชมุ ชน

กศน.ตำบล ทต่ี ัง้ ผปู้ ระสำนงำน/ ผรู้ ับผิดชอบ
กศน.ตาบลโสนลอย อาคารหอ้ งประชุม อบต.เกา่ พิมลราช นางสาวสุทธิดา โต๊ะดาม

กศน.ตาบลบางรักพัฒนา หมู่ 4 ตาบลบางรักพฒั นา นางสาวเกษม คาสนั ทดั

กศน.ตาบลบางรกั ใหญ่ อาคารศูนย์เยาวชนบางรักใหญ่ หมู่ท่ี 3 นางสาวโสภา เจือบุญ

ตาบลบางรกั ใหญ่

กศน.ตาบลบางบัวทอง อาคาร SML หมู่บ้านมิตรประชาวิลล่า นางสาวชวนพิศ คุชติ า

15 หมู่ที่ 6 ตาบลบางบวั ทอง

กศน.ตาบลพมิ ลราช เลขท่ี 23/3 หมทู่ ี่ 5 ตาบลพิมลราช นางสาวธัญญา เตียสุวรรณ

กศน.ตาบลลาโพ เลขท่ี 7/10 หมูท่ ่ี 8 ตาบลลาโพ นางสาวกรวรรณ โรจนองั กูร

กศน.ตาบลบางครู ัด อาคารเก่าโรงเรียนคล้ายสอน หมู่ท่ี 9 นางพรรณปพร ลาคองสมจิต
ตาบลบางคูรัด
กศน.ตาบลละหาร นางสาววรรณพร บญุ พนั ธ์
อาคารจาหน่ายสินค้า OTOP หมู่ที่ 6
ศูนยก์ ำรเรียนชุมชน ตาบลละหาร ผูป้ ระสำนงำน/ผ้รู ับผดิ ชอบ
ศูนย์การเรยี นชุมชนโสนลอย นางสาวพิมพส์ ภุ ัค
ท่ีตั้ง
โรงเรยี นบางบวั ทองราษฎร์บารุง ทวศี กั ด์กิ ระกร

 แหลง่ เรียนรู้ ดำ้ น ท่ีอยู่/เบอรโ์ ทรศพั ท์ ผู้รบั ผิดชอบ
แหล่งเรียนรู้ ศาสนาและ 75 หมู่ 4 ตาบลโสนลอย รักษาการเจ้าอาวาส
วัฒนธรรม อาเภอบางบวั ทอง หลวงจนี ธรรมรตั จนี ประจักษ์
ตำบลโสนลอย จงั หวดั นนทบุรี (หลวงพอ่ เย็นง้ี)
วัดบรมราชากาญจนา การอนุรักษ์ โทร 02-571-1155
ภิเษกอนุสรณ์ สง่ิ แวดลอ้ ม นายประเสรฐิ คาแดง
96/10 หมู่ 6
(วัดจีนเลง่ เนย่ ย)่ี หม่บู ้านบวั ทอง
ตาบลบางรกั พัฒนา
ตำบลบำงรักพัฒนำ อาเภอบางบวั ทอง
ชมรมอนรุ กั ษ์ จังหวดั นนทบุรี
สิ่งแวดลอ้ ม โทร 062-921-8145
ตาบลบางรักพฒั นา

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 7

แหลง่ เรยี นรู้ ด้ำน ท่ีอย่/ู เบอรโ์ ทรศัพท์ ผ้รู ับผิดชอบ
วดั ลาดปลาดกุ ศาสนาและ 22 หมู่ 7 เจา้ อาวาส
วัฒนธรรม ตาบลบางรักพฒั นา พระพมิ ลศีลาจาร (หลวงพอ่
วัดบางไผ่ (พระอาราม อาเภอบางบัวทอง แสวง ปภงั กโร)
หลวง) ศาสนาและ จังหวดั นนทบรุ ี
วฒั นธรรม หมู่ 1 ตาบลบางรกั พัฒนา เจา้ อาวาส
วัดไผเ่ หลอื ง อาเภอบางบวั ทอง ท่านเจา้ คณุ
ศาสนาและ จงั หวัดนนทบรุ ี พระโสภณนนทสาร
ศูนยส์ าธิตเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หมู่ 4 ตาบลบางรกั พัฒนา เจ้าอาวาส
พอเพยี ง ในพระ อาเภอบางบวั ทอง พระครูศรสี มณวัตร
อปุ ถมั ภ์ ตามโครงการ การเกษตร จังหวดั นนทบรุ ี
เพอ่ื นพ่งึ (ภา) และเศรษฐกิจ 089-129-5199 นากยกเทศบาลเมืองบางรัก
ยามยาก พอเพยี ง เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา พฒั นา
โรงเรยี นจนั ทร์ทอง โทร 02-147-1881
เอี่ยม การเกษตร ผู้อานวยการโรงเรยี น
และเศรษฐกจิ หมู่ 4 ตาบลบางรกั พฒั นา
ตำบลบำงรักใหญ่ พอเพยี ง อาเภอบางบัวทอง จงั หวดั ครกู ศน.ตาบลบางรักใหญ่
ศูนยก์ ารเรียนรูห้ ลัก นนทบุรี โทร 02-571-2367
ปรชั ญาเศรษฐกิจ เศรษฐกจิ
พอเพียงและเกษตร พอเพียง กศน.ตาบลบางรกั ใหญ่
ทฤษฏีใหม่ประจา
ตาบล กศน.ตาบล
บางรักใหญ่

วดั บางรักใหญ่ ศาสนาและ 2 หมู่ 3 ตาบลบางรักใหญ่ เจ้าอาวาส
(สายอักษรศร)ี วฒั นธรรม อาเภอบางบวั ทอง พระครูนนทกิจจานุกลู
จังหวัดนนทบรุ ี
โทร 084-995-6554

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 8

แหลง่ เรยี นรู้ ด้ำน ทอี่ ยู/่ เบอรโ์ ทรศัพท์ ผู้รบั ผิดชอบ
วดั โมลี (นันทวิมล) ศาสนาและ 1 หมู่ 1 ตาบลบางรักใหญ่ เจา้ อาวาส
วฒั นธรรม อาเภอบางบัวทอง พระครูอทุ ุมพรกิตตคิ ุณ
วดั บางแพรก ศาสนาและ จังหวดั นนทบรุ ี เจ้าอาวาส
วัฒนธรรม โทร 081-404-3080 พระครูเกษมธรี คุณ
โรงเรียนวดั โมลี 1 หมู่ 11 ตาบลบางรกั ใหญ่ ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดโมลี
(นนั ทวมิ ล) เศรษฐกจิ อาเภอบางบวั ทอง
พอเพยี ง จังหวดั นนทบุรี นางสาวฐิติรตั น์ พ่วงโพธิ์ทอง
ตำบลบำงบัวทอง โทร 092-559-9936
ฟารม์ เห็ดโพธทิ์ อง เกษตรกรรม / 1 หมู่ 1 ตาบลบางรกั ใหญ่ นางกาญจนา สภุ ารมย์
เศรษฐกิจ อาเภอบางบวั ทอง
บ้านหนงั สือชุมชน พอเพียง จังหวัดนนทบรุ ี นางสาวชวนพศิ คุชิตา
หมู่ 13 การศกึ ษา โทร 02-595-1935

ศูนยก์ ารเรยี นรหู้ ลกั เศรษฐกจิ 88 หม่ทู ี่ 8
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพยี ง ตาบลบางบัวทอง อาเภอบาง
พอเพยี งและเกษตร บวั ทอง จังหวัดนนทบรุ ี โทร
ทฤษฏีใหม่ ประจา 081-926-1966
ตาบลบางบัวทอง ชมรมหม่บู ้านบัวทองธานี
โรงพยาบาลส่งเสรมิ หม่ทู ี่ 13 ตาบลบางบัวทอง
สขุ ภาพคลองตาคลา้ ย อาเภอบางบัวทอง
จงั หวดั นนทบรุ ี
โทร 081-3430028
กศน.ตาบลบางบวั ทอง

สขุ ภาพ 77/43 หมู่ 7 นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณรินทร์
ตาบลบางบวั ทอง
อาเภอบางบัวทอง
จงั หวดั นนทบรุ ี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 9

แหล่งเรยี นรู้ ดำ้ น ทอ่ี ย/ู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ ผ้รู บั ผดิ ชอบ
กลุ่มวิสาหกจิ ชมุ ชน อาชีพ
99/38 หมู่ 14 นางพัชรี จิตรรักไทยภักดี
บา้ นเพือ่ นสัมพนั ธ์
ตาบลบางบวั ทอง

อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวัดนนทบุรี

โทร 080-066-5612

กลุม่ วสิ าหกจิ ชุมชนเอ้ือ อาชีพ 245/23 หมู่ 4 นายเสมียน มนั่ คงดี
อาทรบางบัวทอง 2
ตาบลบางบัวทอง

อาเภอบางบวั ทอง

จังหวัดนนทบุรี

โทร 086-817-5119

ตำบลบำงครู ดั ศาสนาและ หมู่ 8 ตาบลบางครู ัด อาเภอ เจา้ อาวาส
วดั เตม็ รักสามัคคี วฒั นธรรม
บางบวั ทอง พระปลัด ชรินทร์ สิริธมฺโม

จงั หวดั นนทบุรี

โทรศัพท์ 02 - 985-5211

วัดพทุ โธภาวนา ศาสนาและ หมู่บา้ นพฤกษา 3 ซอย 32 เจา้ อาวาส
วฒั นธรรม
ตาบลบางครู ดั พระอาจารย์บุญมี ยตโิ ก

อาเภอบางบวั ทอง

จังหวดั นนทบรุ ี

โทร 083-605-8391

หมบู่ า้ นพฒั นาตาม การเกษตร ที่ทาการผ้ใู หญ่บ้าน หมู่ 9 นายถลอง ขาสา

หลักปรชั ญาของ และเศรษฐกิจ ตาบลบางครู ัด

เศรษฐกจิ พอเพียง บา้ น พอเพียง อาเภอบางบวั ทอง

คลองตาชม จงั หวดั นนทบรุ ี

โทร 086-764-5587

ศนู ยเ์ รียนร้ตู ามหลัก การเกษตร หม่บู า้ นพฤกษา 3 หมู่ 5 นายวชั รพงษ์ คงคล้าย
ปรชั ญาของเศรษฐกิจ และเศรษฐกจิ
พอเพียง พอเพียง ตาบลบางครู ดั อาเภอบางบัว

ทอง นนทบรุ ี 11110

โทร 085-808-0753

โรงเรียนคลา้ ยสอน การศกึ ษา หมู่ 9 ตาบลบางคูรดั ผ้อู านวยการโรงเรยี น
ศกึ ษา
อาเภอบางบัวทอง

จงั หวดั นนทบรุ ี

โทร 099-256-1636

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 10

แหล่งเรยี นรู้ ดำ้ น ท่ีอยู/่ เบอร์โทรศพั ท์ ผู้รับผดิ ชอบ
ตำบลพิมลรำช พระมหาประเสรฐิ ธีรปุญโญ
วดั พนู พิมลราช ศาสนาและ หมู่ 4 ตาบลพิมลราช
วฒั นธรรม อาเภอบางบัวทอง นายทวปี พรหมสขุ
ศุนย์ส่งเสริมพัฒนำ จังหวดั นนทบรุ ี
ประชำธิปไตย การเมืองการ หมู่ 4 ตาบลพิมลราช
ตำบลพิมลรำช ปกครอง อาเภอบางบวั ทอง
จังหวัดนนทบรุ ี

ตำบลลำโพ ศาสนาและ 1 หมู่ 3 ตาบลลาโพ เจ้าอาวาส
วัดลาโพ วฒั นธรรม อาเภอบางบวั ทอง พระครูประโชติ จันทรศิริ
ศาสนาและ จังหวดั นนทบุรี เจา้ อาวาส
วดั สามง่าม วัฒนธรรม 45/1 หมู่ 8 ตาบลลาโพ พระมหาสมบตั ิ สริ วิ ณฺโณ
อาหาร-ขนม อาเภอบางบัวทอง นางประทปี จนั ทรแ์ จ้ง
กลุม่ แมบ่ า้ นขนมอบ จังหวดั นนทบุรี
บา้ นลากค้อน เศรษฐกจิ 51/1 หมู่ 7 ตาบลลาโพ นายกติ ตพิ งษ์ กระดงิ่ สาย
(วิสาหกิจชมุ ชน) พอเพียง อาเภอบางบัวทอง
จังหวดั นนทบุรี นางอุบล ชพู ทุ ธพงศ์
ฟารม์ เห็ดฟาง เศรษฐกิจ โทร 086-985-4799
บางบวั ทอง พอเพยี ง 22/2 หมู่ 8 ตาบลลาโพ ครู กศน.ตาบล
อาเภอบางบัวทอง
ศนู ยถ์ ่ายทอดพัฒนา เศรษฐกจิ จังหวัดนนทบุรี
เทคโนโลยีทีด่ ิน พอเพียง โทร 061-758-3713
7/10 หมู่ 8 ตาบลลาโพ
ศนู ย์เรียนร้เู ศรษฐกจิ อาเภอบางบัวทอง
พอเพยี งและเกษตร จังหวดั นนทบรุ ี
ทฤษฎใี หม่ประจา โทร 089-211-0385
ตาบล 38/2 หมู่ 5 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบวั ทอง
จงั หวัดนนทบรุ ี
โทร 089-211-0385

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 11

แหลง่ เรยี นรู้ ดำ้ น ทอี่ ย/ู่ เบอร์โทรศพั ท์ ผรู้ บั ผิดชอบ
ตำบลละหำร ศาสนสถาน นายสมชาย จันทร์วงษ์
มัสยิดดารลุ้ ฮาบดี นี หมู่ 7 ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง นายการมี สินสขุ
(สเุ หร่าแดง) จงั หวัดนนทบุรี
9/9 หมู่ 6 (อาคารจาหน่าย นางสาวเจตยิ า คงศริ ิ
แหลง่ เรียนรเู้ ศรษฐกิจ เศรษฐกจิ สินคา้ OTOP ในทวี่ ่าการ นายยงยทุ ธ ทมิ ทอง
อาเภอบางบัวทอง) ครูกศน.ตาบลละหาร
พอเพยี ง พอเพยี ง ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง
กศน.ตาบลละหาร จงั หวัดนนทบุรี
หมู่ 8 ตาบลละหาร
มสั ยิดนูรู้ลอสิ ลาม หมู่ 8 บา้ น อาเภอบางบวั ทอง
(สุเหร่าเขียว) สุเหรา่ เขยี ว จังหวัดนนทบุรี
(ลาร)ี 66/1 หมู่ 4 ตาบลละหาร
มาลัยบวั วิคตอเรีย หมู่ 4 อาเภอบางบัวทอง
(บวั กระด้ง) จังหวัดนนทบรุ ี
กศน.ตาบลละหาร
ศนู ย์การเรยี นรหู้ ลกั เศรษฐกจิ
ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง
พอเพยี งและเกษตร
ทฤษฏใี หม่ ประจา
ตาบลละหาร

 ภำคีเครอื ข่ำย

ภำคีเครอื ขำ่ ย ด้ำน ทอี่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
(กลมุ่ องค์กร และหนว่ ยงำน)

ตำบลโสนลอย

โรงเรยี นบางบวั ทองราษฏร์ สง่ เสริมสนบั สนนุ 46 หมู่ 4 ตาบลโสนลอย 02-920-1280
อาเภอบางบัวทอง
บารงุ สถานทีพ่ บกล่มุ จังหวัดนนทบุรี

ตำบลบำงรักพัฒนำ ส่งเสริมสนบั สนุน 96/10 ซอย 15/1 062-921-8145
ชมรมอนรุ ักษส์ ง่ิ แวดล้อม สถานทพี่ บกลมุ่ หมู่ 6 หมู่บา้ นบวั ทอง

ตาบลบางรักพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 12

ภำคเี ครอื ขำ่ ย ดำ้ น ท่อี ยู่ เบอร์โทรศัพท์
(กล่มุ องค์กร และหน่วยงำน) 02-920-7651

ส่งเสริมสนบั สนุนที่ตัง้ ตาบลบางรักพัฒนา 02-920-7651

บ้านหนังสอื ชมุ ชน อาเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพ ส่งเสริมสนบั สนนุ หมู่ 4

ตาบลบ้านบางแพรก การศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน ตาบลบางรักพฒั นา

อนเุ คราะห์ตรวจ อาเภอบางบัวทอง

สขุ ภาพนักศึกษาและ จงั หวัดนนทบุรี

วิทยากรใหค้ วามรู้

เก่ยี วกับการดูแล

สุขภาพ และเปน็ ทีต่ ั้ง

บา้ นหนังสอื ชุมชน

โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพ สง่ เสริมสนบั สนนุ หมู่ 7

ตาบลบ้านวัดลาดปลาดุก อนเุ คราะห์บคุ ลากร ตาบลบางรักพฒั นา

คัดกรอง COVID -19 อาเภอบางบัวทอง

ในการจัดกจิ กรรม จงั หวดั นนทบรุ ี

ตา่ ง ๆ

เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา สนับสนุนการจัด หมู่ 6 02-147-1881
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
กจิ กรรมพัฒนา ตาบลบางรักพัฒนา 02-571-2367
ตำบลบำงรกั ใหญ่
อบต.บางรักใหญ่ คุณภาพผูเ้ รยี น อาเภอบางบวั ทอง 094-529-6658
นายศรายุทธ พมิ พ์
จังหวัดนนทบุรี จนั ทร์ ปลดั อบต.

สนับสนุนการจดั หมู่ 4

กิจกรรมการศกึ ษา ตาบลบางรกั พัฒนา

ตามอัธยาศัย อาเภอบางบวั ทอง

สนบั สนุนบคุ ลากรชว่ ย จังหวดั นนทบรุ ี

ปรับปรงุ ดแู ลอาคาร

กศน.ตาบลบางรัก

พฒั นา

สง่ เสรมิ สนับสนุน 32 หมู่ 11
กิจกรรมของ กศน. ตาบลบางรักใหญ่

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 13

ภำคเี ครือขำ่ ย ดำ้ น ทอ่ี ยู่ เบอรโ์ ทรศัพท์
(กลมุ่ องคก์ ร และหนว่ ยงำน) 089-025-5669

การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน อาเภอบางบวั ทอง

ต่อเนอ่ื งและ จังหวดั นนทบุรี น.ส.ยตยิ า กระต่ายโพธ์ิ

อัธยาศยั นกั พัฒนาชุมชน

ชานาญการ

บรษิ ัท โตโยตา้ เอกนิมิตไทย สง่ เสรมิ สนบั สนนุ 46 หมู่ 5 ตาบลบางรัก 086-310-9297

จากดั กิจกรรมของ กศน. ใหญ่ อาเภอบางบัวทอง คุณจรินพร จันดา

การศึกษาต่อเน่ืองและ จังหวัดนนทบรุ ี ผจู้ ัดการฝ่าย

การศึกษาตามอธั ยาศัย ประชาสมั พนั ธ์

รพ.สต.หมู่ 11 บางรกั ใหญ่ ส่งเสรมิ สนบั สนนุ 32/1 หมู่ 11 02-926 6839

กจิ กรรมของ กศน. ตาบลบางรักใหญ่ 098-284-4732

บ้านหนงั สอื ชมุ ชน อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวดั นนทบุรี

โรงเรียนวดั โมลี (นนั ทวมิ ล) สง่ เสริมกจิ กรรม 1 หมู่ 1 ตาบลบางรกั ใหญ่ ผูอ้ านวยการ

ของกศน.โดยการให้ใช้ อาเภอบางบัวทอง โรงเรียนวดั โมลี

ห้องประชมุ อบรมให้ จงั หวัดนนทบุรี 02-595-1935

ความรงู้ านการศกึ ษา 085-415-5801

ตอ่ เนอ่ื ง

โรงเรยี นวัดมะเดื่อ สง่ เสริมสนบั สนนุ 1 หมู่ 9 ตาบลบางรักใหญ่ ผอู้ านวยการ

กจิ กรรมของ กศน. อาเภอบางบัวทอง โรงเรียนวดั มะเดอ่ื

งานการศึกษาตาม จงั หวัดนนทบรุ ี 0-2595-1955

อัธยาศัย 083-810-2673

ตำบลบำงบัวทอง หมู่ 6 ทีว่ ่าการอาเภอ นางสาวกนกพร
สานักงานพฒั นาชุมชนอาเภอ พัฒนาชุมชน บางบัวทอง สุทธพิ นั ธ์
บางบวั ทอง

ตาบลละหาร 02-1941-104

อาเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลบาง กจิ กรรมโรงเรยี น หมู่ 4 กองสวสั ดกิ าร

บัวทอง ผู้สงู อายุ ตาบลบางบัวทอง 02-1575620-4

อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวดั นนทบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 14

ภำคีเครือข่ำย ด้ำน ทอ่ี ยู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์
(กลุม่ องค์กร และหน่วยงำน) นางพัชรี จิตรรกั
99/38 หมู่ 14
กลมุ่ วสิ าหกิจชุมชนบ้านเพื่อน ศูนย์ฝึกอาชีพ ตาบลบางบัวทอง ไทยภกั ดี
อาเภอบางบวั ทอง 080-066-5612
สัมพนั ธ์ จังหวัดนนทบรุ ี
245/23 หมู่ 4 ตาบล นายเสมียน มัน่ คงดี
กลมุ่ วสิ าหกจิ ชุมชนเอ้ืออาทร ศูนยฝ์ ึกอาชีพ บางบัวทอง อาเภอบาง 087-071-9747
บางบัวทอง 2 บัวทอง จงั หวัดนนทบรุ ี

โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพ สนบั สนนุ บรกิ ารด้าน 77/43 หมู่ 7 นางสาวเพชรรตั น์
คลองตาคลา้ ย สุวรรณรินทร์
สุขภาพของนักศกึ ษา ตาบลบางบวั ทอง 02-903-6939
โรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพ
ตาบลบางบวั ทอง หมู่ 12 งานอัธยาศยั บา้ น อาเภอบางบัวทอง นางสาวดารา จอ้ ยใบ
02-9037473
โรงเรยี นบารุงวทิ ย์ศึกษา หนงั สอื ชมุ ชน จังหวัดนนทบรุ ี
02-190-1720-1
โรงเรยี นชุมชนไมตรีอุทิศ สถานทฝี่ กึ อบรมงาน
02-571-0979
ตำบลบำงครู ัด การศกึ ษาต่อเนื่อง 02-923-1305
โรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพ
ตาบลบางครู ดั สถานทฝ่ี ึกอบรมงาน 58/6 หมู่ 12 02-927-0820

การศกึ ษาต่อเนื่อง ตาบลบางบัวทอง

จดั กจิ กรรมส่งเสริม อาเภอบางบัวทอง

การอา่ นงานการศึกษา จงั หวดั นนทบรุ ี

ตามอัธยาศยั

ส่งเสรมิ สนับสนุน 50/9 หมู่ 4

จัดกจิ กรรมการศึกษา ตาบลบางบวั ทอง

ตามอัธยาศัย อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวัดนนทบรุ ี

สง่ เสริมสนับสนนุ จดั เลขท่ี 333 หมู่ 2

กิจกรรมการศึกษาตาม ตาบลบางบัวทอง

อัธยาศัย อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวัดนนทบุรี

ส่งเสริมสนับสนนุ หมู่ 3

การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน ตาบลบางคูรดั

อนเุ คราะห์ตรวจ อาเภอบางบวั ทอง

สุขภาพนกั ศึกษา จ.นนทบุรี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 15

ภำคีเครือขำ่ ย ด้ำน ที่อยู่ เบอร์โทรศพั ท์
(กลุม่ องค์กร และหน่วยงำน) 02-927-0614
02-963-4007-9
สนบั สนุนวทิ ยากรให้ 02-927-0663

ความรเู้ กยี่ วกับการ 02-927-2599

ดแู ลสขุ ภาพ

โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพ ทต่ี ง้ั บ้านหนงั สือชุมชน 10/1 หมู่ 8

ตาบลบา้ นวดั เต็มรกั สนับสนุนวทิ ยากรให้ ตาบลบางคูรดั อาเภอ

ความรูเ้ กี่ยวกับการ บางบวั ทอง จังหวดั

ดแู ลสขุ ภาพ และ นนทบรุ ี

อนเุ คราะหส์ ถานที่

สาหรับจัดกจิ กรรม

เทศบาลเมืองบางครู ดั อนเุ คราะห์สถานท่ี 8/88 หมู่ 4

สาหรับจดั กจิ กรรม ตาบลบางครู ดั อาเภอ

บางบัวทอง จังหวดั

นนทบุรี

โรงเรียนคลา้ ยสอนศึกษา อนเุ คราะห์สถานท่ี หมู่ 9 ตาบลบางคูรัด

เป็นทีท่ าการ กศน. อาเภอบางบัวทอง

ตาบลบางครู ดั จงั หวัดนนทบรุ ี

สนับสนนุ การจดั

กจิ กรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัย

สนับสนนุ การจดั ตั้ง

เปน็ แหลง่ เรียนรู้ดา้ น

เศรษฐกจิ พอเพียงและ

เกษตรทฤษฎใี หม่

ประจาตาบล

โรงเรยี นเทพพิทกั ษ์ สนับสนุนการจดั 50/64

กจิ กรรมการศึกษา ซอย หมู่บา้ นพฤกษา 3

ตามอัธยาศัย ซอย 49 ตาบลบางคูรดั

อาเภอบางบวั ทอง

จงั หวดั นนทบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 16

ภำคเี ครอื ข่ำย ดำ้ น ที่อยู่ เบอร์โทรศพั ท์
(กล่มุ องคก์ ร และหนว่ ยงำน) การปกครอง 02 592 6040
ตำบลพิมลรำช การเมืองการปกครอง 88/8 หมู่ 4 085 145 6508
เทศบาลเมืองพิมลราช ตาบลพมิ ลราช 085 056 8343
สาธารณสขุ อาเภอบางบัวทอง 083 929 7171
ศูนยส์ ง่ เสริมพัฒนา วสิ าหกิจชุมชน จงั หวัดนนทบุรี
ประชาธปิ ไตยตาบล 88/8 หมู่ 4
พิมลราช ตาบลพมิ ลราช
อาเภอบางบวั ทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนนทบรุ ี
ตาบลโรงกระโจม หมู่ 6
ตาบลพมิ ลราช
กลุม่ เครือข่ายรักษ์บ้านโรงสวด อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
หมู่ 5
ตาบลพิมลราช
อาเภอบางบัวทอง
จงั หวดั นนทบุรี

ตำบลลำโพ ส่งเสรมิ สนบั สนุน 99/9 หมู่ 8 02-194-000-1
องค์การบริหารส่วนตาบล กจิ กรรมของ กศน. ตาบลลาโพ 095-946-5619
ลาโพ การศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน อาเภอบางบัวทอง 098-262-7589
ตอ่ เนือ่ งและอัธยาศยั จังหวัดนนทบรุ ี
โรงเรียนวดั ลาโพ สง่ เสรมิ สนบั สนนุ หมู่ 3 ตาบลลาโพ
กจิ กรรมของ กศน. อาเภอบางบัวทอง
โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพ งานการศึกษาตาม จงั หวดั นนทบรุ ี
ตาบล วัดลาโพ อัธยาศัย
ส่งเสริมสนบั สนุน หมู่ 3 ตาบลลาโพ
กิจกรรมของ กศน. อาเภอบางบัวทอง
การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน จงั หวัดนนทบรุ ี
ต่อเนื่องและอธั ยาศัย

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 17

ภำคเี ครอื ข่ำย ด้ำน ที่อยู่ เบอร์โทรศพั ท์
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงำน) 089-016-5010
หมู่ 3 ตาบลลาโพ 085-619-0003
พรอ้ มสนับสนนุ อาเภอบางบวั ทอง 086-544-8059
จังหวัดนนทบุรี
สถานทเ่ี ปน็ บา้ น 084-661-2268
หมู่ 7 ตาบลลาโพ
หนังสือชมุ ชน อาเภอบางบวั ทอง 095-901-4989
จงั หวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ วัดลาโพ ส่งเสรมิ สนับสนุน 02-925-6151
78 หมู่ 7 นายละออง กลมแปน้
กิจกรรมของ กศน. ตาบลลาโพ ผอู้ านวยการโรงเรยี น
อาเภอบางบวั ทอง
งานการศึกษาตาม จังหวัดนนทบรุ ี

อัธยาศัย หมู่ 7 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง
โรงเรยี นเจรญิ รฐั อปุ ถมั ภ์ ส่งเสรมิ สนับสนนุ จงั หวดั นนทบุรี

กิจกรรมของ กศน.

งานการศึกษาตาม

อัธยาศยั

โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพ สง่ เสริมสนบั สนนุ

ตาบล เจริญรฐั กิจกรรมของ กศน.

การศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน

ตอ่ เน่ืองและ

สนับสนุนสถานทีเ่ ป็น

บ้านหนังสอื ชมุ ชน

ศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็กเจริญรัฐ สง่ เสรมิ สนับสนุน

กิจกรรมของ กศน.

งานการศึกษาตาม

อัธยาศัย

โรงเรียนพฤฒพลังลาโพ ส่งเสรมิ สนับสนนุ 99/9 หมู่ 8
(โรงเรียนผ้สู ูงอาย)ุ กจิ กรรมของ กศน. ตาบลลาโพ
การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน อาเภอบางบัวทอง
ตำบลละหำร ต่อเนือ่ งและอธั ยาศัย จงั หวัดนนทบรุ ี
โรงเรยี นสเุ หรา่ เขยี ว
สง่ เสรมิ สนับสนุน หมู่ 8
สถานท่จี ัดกจิ กรรม ตาบลละหาร
การเรียนการสอนของ อาเภอบางบัวทอง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 18

ภำคเี ครอื ข่ำย ดำ้ น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
(กลมุ่ องค์กร และหนว่ ยงำน) จงั หวัดนนทบุรี
084-148-4113
กศน. กลุ่มนักศกึ ษา นายสมบัติ เจริญสุข

เรียนศาสนาอสิ ลาม 089-107-7411
02-1570-116
การศกึ ษาข้ันพื้นฐาน 081-440-3395

และส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมของ กศน.

งานการศึกษาตาม

อธั ยาศัย

มัสยดิ มสั ยิดนรู ลุ้ อิสลาม ส่งเสริมสนบั สนุน หมู่ 8 ตาบลละหาร

(สเุ หรา่ เขยี ว) กจิ กรรมของ กศน. อาเภอบางบัวทอง

กลมุ่ นกั ศึกษาเรียน จงั หวัดนนทบุรี

ศาสนาอิสลาม

การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน

ต่อเน่ืองและอธั ยาศัย

ศนู ยก์ ระจายสินคา้ บางบัวทอง ส่งเสริมสนบั สนนุ 52/3 หมู่ 7

บรษิ ัท ซพี ี ออลล์ จากดั กิจกรรมของ กศน. ตาบลละหาร

การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน อาเภอบางบวั ทอง

ตอ่ เน่ืองและอธั ยาศยั จงั หวัดนนทบรุ ี

องค์การบริหารสว่ นตาบล สง่ เสรมิ สนับสนนุ 9/9 หมู่ 6 ตาบลละหาร

ละหาร กจิ กรรมของ กศน. อาเภอบางบัวทอง

การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน จงั หวดั นนทบรุ ี

ต่อเนื่องและอัธยาศยั

มดั ยิดดารลุ้ อาบิดนี สง่ เสรมิ สนับสนุน หมู่ 7 ตาบลละหาร

(สุเหรา่ แดง) กิจกรรมงานการศึกษา อาเภอบางบัวทอง

ตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 19

 ภมู ปิ ัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทีอ่ ยู/่ เบอรโ์ ทรศัพท์
บุคคล (ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ภูมิปญั ญำ ผู้นำ) -วทิ ยากร การทาน้าหมกั 96/10 ซอย 15/1 หมู่ 6
ชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์ หมบู่ ้านบัวทอง ตาบลบางรักพัฒนา
ตำบลบำงรกั พัฒนำ ส่ิงแวดล้อมและการทา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี
นายประเสรฐิ คาแดง ผลติ ภณั ฑ์ในครัวเรอื นท่ี โทร 062-921-8145
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นางสาวศริ พิ ร บรู ณกุลกจิ การ แพทยป์ ระจาตาบล รพ.สต.บา้ นบางแพรก หมู่ 4
ตาบลบางรักพัฒนา
นางธันยพร แนวพนชิ การแปรรูปสมุนไพร อาเภอบางบวั ทอง จังหวัดนนทบุรี
โทร 02-920-7651, 084-652-6315
นายธวัธชัย ทองจันทรม์ ลู -ชา่ งไม้ ช่างปูน ชา่ งไฟฟา้ 2/583 ซอย 10 หมู่ 13
ตาบลบางรักพัฒนา
อาเภอบางบวั ทอง จังหวดั นนทบรุ ี
โทร 094-963-6359
บ้านพกั โรงเรยี นจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ 4
ตาบลบางรักพัฒนา
อาเภอบางบวั ทอง จังหวัดนนทบุรี
โทร 097-256-0004

ตำบลบำงรกั ใหญ่ อบรมให้ความรู้ เกยี่ วกับ 32/5 หมู่ 1 ตาบลบางรกั ใหญ่
นายสิทธิโชค ตระกระจา่ ง การนาหลักปรัชญาของ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี
เศรษฐกิจพอเพียง (Yong โทร 094-870-6226
นางสาวนิตยา บุญฉ่า
นายประเสริฐ พว่ งสดุ Smart Farmer) 28/5 หมู่ 7 ตาบลบางรกั ใหญ่
อาเภอบางบวั ทอง จังหวัดนนทบรุ ี
ผลติ ภณั ฑ์จากผกั ตบชวา โทร 081-657-5833
90/24 หมู่ 3 ตาบลบางรักใหญ่
อบรมให้ความรู้ อาเภอบางบวั ทอง จังหวัดนนทบุรี
ประชาธปิ ไตยและ โทร 089-740-3611
กฎหมายใกลต้ ัว

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 20

บุคคล (ปรำชญ์ชำวบำ้ น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทีอ่ ยู่/เบอร์โทรศพั ท์
ภมู ปิ ญั ญำ ผนู้ ำ)
ภูมิปัญญาท้องถน่ิ เรื่อง 88 หมู่ 8 ตาบลบางบัวทอง
ตำบลบำงบัวทอง
นางสาวฐติ ิรตั น์ พว่ งโพธิท์ อง เศรษฐกิจพอเพยี ง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี

นางพัชรี จิตรรักไทยภักดี การเพาะเห็ด โทร 081-926-1966

นางสาวเพชรรตั น์ สวุ รรณรินทร์ ภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ การสาน 99/38 หมู่ 14 ตาบลบางบวั ทอง

นางสาวสุมลฑา เนยี มทอง พลาสติก , เมคราเม่ อาเภอบางบวั ทอง จังหวัดนนทบุรี

โทร 080-066-5612

ผอู้ านวยการโรงพยาบาล 77/43 หมู่ 7 ตาบลบางบัวทอง

ส่งเสริมสขุ ภาพตาบลคลอง อาเภอบางบวั ทอง จังหวดั นนทบุรี

ตาคลา้ ย โทร 02-903-6939

วิทยากรอาชีพการ 246/5 หมู่ 4 ตาบลบางบัวทอง

ประดษิ ฐ์ดอกไม้ อาเภอบางบวั ทอง จังหวดั นนทบุรี

จากดนิ ไทย/ญ่ปี นุ่ โทร 082-343-2583

ตำบลบำงคูรัด วิทยากร งานจกั รสาน 34 หมู่ 9 ตาบลบางครู ัด
นางสวงิ คล้ายสอน อาเภอบางบวั ทอง จังหวดั นนทบุรี
โทร 085-120-9270
นางสาวจารุวรรณ เกตแุ ย้ม วิทยากรให้ความรู้ 19 หมู่ 9 ตาบลบางคูรัด
ด้านการเกษตร อาเภอบางบัวทอง จังหวดั นนทบุรี
โทร 087-111-5093
นายถลอง ขาสา วทิ ยากรใหค้ วามรู้ 39 หมู่ 9 ตาบลบางคูรัด
ดา้ นการเกษตร อาเภอบางบัวทอง จงั หวัดนนทบรุ ี
โทร 086-764-5587
นางชลธิชา สทุ ธชิ นื่ วทิ ยากรงานศลิ ปะ 91/343 หมู่ 2 ตาบลบางครู ัด
การทาโอง่ บุผา้ ไหม อาเภอบางบวั ทอง จงั หวดั นนทบรุ ี
โทร 087-813-7168
นางสาวอรพรรณ ศรีสมุดไทย วทิ ยากรงานศลิ ปะ 50/91 หมู่ 5 ตาบลบางคูรัด
การปน้ั ดินญี่ป่นุ อาเภอบางบัวทอง จงั หวดั นนทบรุ ี
โทร 081-908-9351

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 21

บคุ คล (ปรำชญ์ชำวบำ้ น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท่ีอยู/่ เบอรโ์ ทรศพั ท์
ภูมปิ ญั ญำ ผู้นำ)
ศาสนา วัดพนู พิมลราช หมู่ 4 ตาบลพิมลราช
ตำบลพิมลรำช อาเภอบางบัวทอง จังหวดั นนทบรุ ี
พระมหาประเสรฐิ ธีรปุญโญ

ตำบลลำโพ ขนมไทยโบราณ 7 หมู่ 2 ตาบลลาโพ
นายจาปี สขุ แกว้ (กระยาสารท) อาเภอบางบัวทอง จังหวดั นนทบรุ ี
รต.สวุ รรณ รกั เดช เศรษฐกจิ พอเพยี ง 10 หมู่ 2 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง จังหวดั นนทบุรี
นางศุภวรรณ แสงออ่ น เศรษฐกจิ พอเพียง 086-048-6833
2/1 หมู่ 2 ตาบลลาโพ
นางประทีป จนั ทรแ์ จ้ง การทาขนมอบ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรุ ี
โทร 086-055-2778
นางอบุ ล ชพู ทุ ธพงศ์ เศรษฐกจิ พอเพียง 50/5 หมู่ 7 ตาบลลาโพ
(หมอดิน) อาเภอบางบัวทอง จงั หวัดนนทบุรี
นายกิตติพงษ์ กระดง่ิ สาย โทร 086-985-4799
เศรษฐกิจพอเพียง (เพาะ 24/3 หมู่ 5 ตาบลลาโพ
เห็ดถัง/เห็ดฟาง/ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ขา้ วเกรยี บเหด็ และ โทร 061-758-3713
ข้าวเกรียบสมุนไพร 22/2 หมู่ 8 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบวั ทอง จังหวัดนนทบุรี
โทร 061-758-3713

ตำบลละหำร เกษตรกรปลูกบัววิกตอเรีย 66/1 หมู่ 4 ตาบลละหาร อาเภอบาง
นางมาลัย มณีดา
(บวั กระด้ง) บวั ทอง จงั หวดั นนทบรุ ี
นางวรี ะวรรณ บญุ มั่น
- วิทยากรอาชีพงานฝมี ือ 90/319 หมู่ 8 ตาบลละหาร อาเภอ
นางสาวมะลิ สินสขุ
กระเปา๋ ผ้า บางบัวทอง จงั หวดั นนทบุรี

ผลิตภัณฑเ์ ก้าอ้ีญปี่ ่นุ จาก 66 หมทู่ ่ี 8 ต.ละหาร

ยางรถยนต์ โทร. 063-817-7953

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 22

 แผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปี 2563

โครงกำร/ วตั ถุประสงค์ กลมุ่ จำนวน พน้ื ท่ี ระยะเวลำ งบประมำณ
กิจกรรม เป้ำหมำย เป้ำหมำย

โครงการการจดั 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ นักศึกษา 679 คน กศน. ต.ค.62- 804,200

การศึกษานอก ทางการเรียนที่มีคุณภาพ นอกระบบ อาเภอ ก.ย.63 บาท

ระบบระดบั ตามหลักสูตรการศึกษานอก บางบัวทอง

การศึกษาขน้ั ระบบระดับการศึกษาข้ัน

พนื้ ฐาน กศน. พ้นื ฐาน พ.ศ.2551

อาเภอบางบวั ทอง 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจ มีเจตคติ ท่ี

ถูกต้อง และมีทักษะความรู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ พื้ น ฐ า น

แ ก้ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวติ ประจาวนั ได้

3 . เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น กั บ ผู้ อื่ น ใ น

สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข

และสามารถนาความรู้จาก

การเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับ

ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง

เหมาะสม

โครงการจดั 1 . เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า นักศกึ ษา กจิ กรรมละ กศน. ต.ค.62- 389,800
กิจกรรมพัฒนา กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า วิ ช า ก า ร นอกระบบ 100 คน อาเภอ ก.ย.63 บาท
คุณภาพผเู้ รยี น กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต บางบวั ทอง
กศน.อาเภอ กิจกรรมที่แสดงออกถึ ง
บางบวั ทอง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ช า ติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
กิ จ ก ร ร ม เ รี ย น รู้ ต า ม ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง กิจกรรมเก่ียวกับ
ลู กเสื อ และยุ วกาชา ด
กิจกรรมกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมเพื่อพัฒนา

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 23

โครงกำร/ วตั ถปุ ระสงค์ กลมุ่ จำนวน พน้ื ที่ ระยะเวลำ งบประมำณ
กิจกรรม เป้ำหมำย เปำ้ หมำย

ความรู้ความสามารถด้าน

เท ค โ น โล ยี ส า รส น เท ศ

กิจกรรมจิตอาสา กศน.

เ ร า ท า ค ว า ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ป ก ค ร อ ง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ

2. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์

กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า วิ ช า ก า ร

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

กิ จ ก ร ร ม ท่ี แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง

ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ช า ติ

ศาสน และพระมหากษัตริย์

กิ จ ก ร ร ม เ รี ย น รู้ ต า ม ห ลั ก

ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง กิจกรรมเกี่ยวกับ

ลู กเสื อ และยุ วกาชา ด

กิจกรรมกีฬาและส่งเสริม

สขุ ภาพ กิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้าน

เท ค โ น โล ยี ส า รส น เท ศ

กิจกรรมจิตอาสา กศน.

เ ร า ท า ค ว า ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ป ก ค ร อ ง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ น

ประมุข

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 24

โครงกำร/ วตั ถปุ ระสงค์ กลมุ่ จำนวน พ้นื ที่ ระยะเวลำ งบประมำณ
กิจกรรม เป้ำหมำย เป้ำหมำย

3. เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาวิชาการ กิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม

ท่ี แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

แ ล ะ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์

กิ จ ก ร ร ม เ รี ย น รู้ ต า ม ห ลั ก

ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง กิจกรรมเกี่ยวกับ

ลู กเสื อ และยุ วกาชา ด

กิจกรรมกีฬาและส่งเสริม

สุ ขภาพ กิ จกรรมเพ่ื อ

พัฒนาความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมจิตอาสา กศน.

เ ร า ท า ค ว า ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ป ก ค ร อ ง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

โครงการศนู ยฝ์ กึ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ ภาคี 1. รปู แบบ อาเภอ ต.ค.62- 265,920
อาชพี ชมุ ชน ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ด้ า น อ า ชี พ เครือข่าย ชั้นเรยี น บางบัวทอง ก.ย.63 บาท
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง วชิ าชพี 31
ตนเองอยา่ งต่อเนือ่ ง และ ชัว่ โมงขน้ึ
ประชาชน ไป จานวน
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 192 คน
ตรงตามวัตถุประสงค์ของ ทวั่ ไป 2. รูปแบบ
หลักสูตรและนาความรู้ไป กลมุ่ สนใจ
ใช้ป ระโ ยชน์ และ สร้า ง พัฒนา
รายได้โดยยึดหลักปรัชญา อาชพี ระยะ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 25

โครงกำร/ วัตถุประสงค์ กลมุ่ จำนวน พ้ืนท่ี ระยะเวลำ งบประมำณ
กจิ กรรม เปำ้ หมำย เปำ้ หมำย

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น สัน้ ไมเ่ กิน

แนวทางปฏบิ ัติ 30 ชัว่ โมง
3. เพื่อให้สถานศึกษามี จานวน
200 คน
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ

กิจกรรมการเรียนรู้

โครงการ 1. เพ่ือให้ประชาชน มี ประชาชน 368 คน อาเภอ ต.ค.62- 36,800 บาท

การศึกษาเพ่อื ความรู้ความเข้าใจ และ ทัว่ ไป บางบัวทอง ก.ย.63

พฒั นาทักษะ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ

ชวี ติ ดารงชวี ิต

2. เพ่ือเตรียมความพร้อม

รับมือกับการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกจิ สงั คม ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และการเข้า

สสู่ ังคมเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือน

ดว้ ยนวตั กรรม

(Thailand 4.0)

โครงการ 1. เพ่ือให้ผู้รับบริการมี ประชาชน 224 คน อาเภอ ต.ค.62- 78,400 บาท

การศกึ ษาเพ่ือ ความรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกับ ทวั่ ไป บางบวั ทอง ก.ย.63

พฒั นาสงั คมและ เศรษฐกิจชมชนพึ่งตนเอง

ชมุ ชน ระบอบประชาธิปไตย การ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

การอนุรักษ์พลังงานและ

ส่งิ แวดล้อม และการพัฒนา

สังคมและชุมชน

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

เป็ น ท่ี พ่ึ ง ข อง ชุ ม ช น ใ น

ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมนารส

ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และเศรษฐกิจ

โครงการ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคี 128 คน อาเภอ ต.ค.62- 44,800 บาท

การศึกษาเพือ่ มีความรู้ความเข้าใจในหลัก เครือข่าย บางบัว ก.ย.63

เรยี นร้หู ลกั เรี ยนรู้หลักปรั ชญาของ และ ทอง

ปรชั ญาของ เศรษฐกจิ พอเพยี ง ประชาชน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 26

โครงกำร/ วัตถุประสงค์ กลมุ่ จำนวน พ้นื ที่ ระยะเวลำ งบประมำณ
กจิ กรรม เปำ้ หมำย เปำ้ หมำย

เศรษฐกิจ 2. เพ่อื ใหผ้ ูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทว่ั ไป

พอเพยี ง รู้ จั ก ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง

สมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยี ง

โครงการศูนยฝ์ ึก 1. เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชน 72 คน อาเภอ ต.ค.62- 61,200 บาท

อาชพี ชมุ ชน ประชาชนท่ีวางงาน หรือมี ท่วั ไป บางบวั ก.ย.63

(1 อาเภอ 1 อาชีพอยู่แล้วต้องการต่อ ทอง

อาชพี ) ยอดอาชพี เดมิ หรอื ประชาชน

ท่ี ได้ รั บผลกระทบ ด้ า น

เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ

ในการดารงชีวิตประจาวัน

ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นเพื่อให้มี

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์

ประจาอาเภอบางบัวทอง

เพอื่ สร้างรายได้ให้กับตนเอง

ครอบครวั และชมุ ชน

โครงการส่งเสริม 1. เพ่อื แกไ้ ขปัญหาจานวน เดก็ 12,500 อาเภอ ต.ค.62- 79,500 บาท

การอ่านและการ ผู้ใช้บริการน้อยและขาด เยาวชน คน บางบัว ก.ย.63

เรียนรตู้ าม องคค์ วามรู้ นักเรยี น ทอง

อธั ยาศยั ให้กับ 2. เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ นักศึกษา

ประชาชน ประชาชนมีองค์ความรู้ที่ได้ และ

กศน.อาเภอ จากการอ่านมาพัฒนาทักษะ ประชาชน

บางบวั ทอง และเจตคติทด่ี ี ท่ัวไป

ประจาปี 3. เพอื่ ศกึ ษาความพงึ พอใจ

งบประมาณ ของผู้เข้าร่วมโครงการสง่ เสริม

2563 การอ่านและการเรียนรู้ตาม

อั ธ ย า ศั ย ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น

ก ศ น . อ า เ ภ อ บ า ง บั ว ท อ ง

ประจาปงี บประมาณ 2563

โครงการจัดตง้ั 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวน แหลง่ 16 แห่ง อาเภอ ต.ค.62- 45,590 บาท

แหล่งเรยี นรู้ การเรียนรู้ในการแก้ไข เรียนรู้ใน บางบวั ก.ย.63

ในกศน.ตาบล ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ชุมชน ทอง

ชี วิ ต แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 27

โครงกำร/ วัตถุประสงค์ กลมุ่ จำนวน พืน้ ท่ี ระยะเวลำ งบประมำณ
กิจกรรม เปำ้ หมำย เปำ้ หมำย

เข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมี

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็น

กลไกในการจัดการเรยี นรู้

2. เพ่ื อส นับ ส นุน ใ ห้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง

ชุมชน ตามรูปแบบการจัด

การศกึ ษาตามอธั ยาศัย

โครงการส่งเสรมิ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ประชาชน 6 คน อาเภอ ต.ค.62- 6,600 บาท

การรหู้ นงั สือ ทักษะการรู้หนังสือให้แก่ ทอ่ี า่ น บางบัวทอง ก.ย.63

ประชาชนสามารถอ่านออก หนงั สอื ไม่

เขียนได้ และคดิ เลขเป็น ออก เขยี น

2. เพ่อื พัฒนาให้ประชาชน หนังสอื

ให้ มี ทั ก ษ ะ ที่ จ า เป็ น ใ น ไม่ได้ใน

ศตวรรษที่ 21 อาเภอ

บางบัวทอง

โครงการพัฒนา 1. เพ่ือให้ประชาชน มี ประชาชน 256 คน อาเภอ ต.ค.62- 65,440 บาท

เศรษฐกิจดิจทิ ลั ความรู้พื้นฐานด้าน Digital ในพนื้ ท่ี บางบัวทอง ก.ย.63
และความรเู้ ร่ืองกฎหมายวา่ อาเภอ
ด้วยการละเมิดความผิด บางบัวทอง

เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

สาหรับการใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาวัน รวมทั้งการ

พฒั นาและการเข้าสู่อาชีพ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม

และดาเนินงานศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน และสร้างความ

พร้อมให้กับประชาชนให้มี

ทกั ษะการใช้ Social Media

3. เพื่อยกระดับคุณภาพ

สิ น ค้ า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

การบริหารจัดการที่ครบ

วงจร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 28

รำงวัล เกียรติบัตร กำรเชิดชูเกียรติท่ีสถำนศึกษำได้รับ (ตั้งแต่ปีงบประมำณที่จัดทำรำยงำน

ยอ้ นหลงั ไม่เกนิ 3 ปงี บประมำณ

รำงวัล เกียรติบัตร กำรเชดิ ชูเกยี รติ ดำ้ น/เรอื่ ง หน่วยงำน
ท่ีสถำนศกึ ษำไดร้ ับ องค์กรท่ีมอบ

เกยี รตบิ ตั ร กศน.อาเภอบางบัวทอง เป็น ดา้ นสถานศกึ ษาต้นแบบ เพ่ือฝึก สานกั งาน กศน.

สถานศึกษาต้นแบบ เพื่อฝึกประสบการณ์การ ประสบการณ์การบรหิ ารของผู้เขา้ รบั

บริหารของผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ การพฒั นาก่อนแต่งต้ังให้ดารง

ดารงตาแหนง่ ผู้อานวยการสถานศึกษาและ ตาแหนง่ ผอู้ านวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน และรองผู้อานวยการสถานศึกษา

กศน. ประจาปีงบประมาณ 2563 สงั กดั สานักงาน กศน.

เกยี รติบตั รผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต ด้านการบรหิ ารการจดั การศึกษา สถาบัน กศน.

ดเี ด่น ระดบั ภาคด้านการจัดการศึกษาข้นั ขัน้ พนื้ ฐาน ภาคกลาง

พ้ืนฐานประจาปีงบประมาณ 2563 (นางสาวชนาทิพย์ รักสกลุ )

เกยี รติบตั รผ้บู รหิ ารสถานศึกษาดเี ดน่ ดา้ นการบรหิ ารสถานศึกษา สานกั งาน กศน.

ประจาปีงบประมาณ 2563 (นางสาวชนาทิพย์ รักสกุล) จงั หวดั นนทบุรี

เกยี รตบิ ัตรครู กศน.ตาบลดเี ด่น ดา้ นการปฏบิ ัติงาน กศน.ตาบล สานักงาน กศน.

ประจาปีงบประมาณ 2563 บางรักใหญ่ จงั หวัดนนทบรุ ี

(นางสาวโสภา เจือบญุ )

เกียรตบิ ตั รครู กศน.ตาบลดเี ด่น ดา้ นการปฏบิ ตั งิ าน กศน.ตาบลลาโพ สานกั งาน กศน.

ประจาปงี บประมาณ 2563 (นางสาวกรวรรณ โรจนอังกูร) จงั หวดั นนทบุรี

เกียรตบิ ัตร กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรเี มยี่ ม ดา้ นการปฏบิ ัติงาน กศน.ตาบล สานักงาน กศน.

ประจาปีงบประมาณ 2563 ตน้ แบบ 5 ดี พรเี ม่ียม จงั หวัดนนทบรุ ี

ของ กศน.ตาบลบางรักใหญ่

เกยี รตบิ ตั รผลิตภัณฑ์/สินคา้ กศน.พรีเมย่ี ม ดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ็/ส้ินคา้ สานกั งาน กศน.

(ขา้ วเกรยี บเห็ด) ประจาปีงบประมาณ 2563 กศน. พรีเม่ยี ม (ข้าวเกรียบเห็ด) จงั หวดั นนทบรุ ี

ของ กศน.ตาบลลาโพ

เกยี รตบิ ัตรผลงานดา้ นการวิจัยดเี ดน่ ดา้ นการวิจยั ประเมนิ โครงการจัด สานกั งาน กศน.

เร่ือง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รียน จงั หวัดนนทบรุ ี

สร้างเสริมสุขภาวะอนามยั หา่ งไกลโรคไม่ (นางจฬุ าลักษณ์ สันทัดพรอ้ ม และ

ตดิ ตอ่ เรื้อรัง NCDs ให้แก่นักศึกษา นางพรรณปพร ลาคองสมจติ )

กศน.อาเภอบางบัวทอง

ประจาปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 29

รำงวลั เกียรตบิ ัตร กำรเชิดชูเกยี รติ ด้ำน/เรอ่ื ง หนว่ ยงำน
ท่สี ถำนศึกษำได้รบั ดา้ นสถานศึกษามีผ้เู ขา้ สอบ N-NET องค์กรที่มอบ
สานักงาน
โล่รางวัลสถานศกึ ษาในสงั กัดสานักงาน

กศน.จังหวัดนนทบุรี ท่มี เี ข้าสอบ N-NET สงู สดุ ในระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น ปลดั กระทรวง

สูงสุด ในระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ปีงบประมาณ 2562 ศึกษาธิการ

ปงี บประมาณ 2562

โล่รางวลั สถานศึกษาในสังกดั สานักงาน ดา้ นสถานศึกษามีคะแนนเฉล่ีย สานักงาน

กศน.จงั หวดั นนทบรุ ี ทม่ี ีคะแนนเฉล่ีย N-NET สงู กวา่ คะแนนเฉลี่ย ปลัดกระทรวง

N-NET สงู กวา่ คะแนนเฉลยี่ ระดับประเทศ ระดบั ประเทศ ปงี บประมาณ 2562 ศกึ ษาธิการ

ปงี บประมาณ 2562

โล่รางวลั ชนะเลิศระดับจังหวัด ด้านการพัฒนาเว็ปไซดห์ ้องสมุด สานักงาน

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอบางบัวทอง ประชาชน “ภายใตร้ ะบบเช่อื มโยง ปลดั กระทรวง

แหลง่ เรยี นรู้” ปีงบประมาณ 2562 ศึกษาธิการ

เกยี รตบิ ตั ร สนับสนนุ ครูและบุคลากร ด้านการสนับสนนุ เข้ารว่ มประกวด สานักงาน กศน.

ทางการศึกษาเขา้ ร่วมประกวดโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรบั

วทิ ยาศาสตร์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ นกั ศึกษา กศน. ประจาปีงบประมาณ

การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ สาหรับ 2562

นักศึกษา กศน. ดา้ นการอนรุ ักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าเพอ่ื ชวี ิตและสังคม ประจาปี

งบประมาณ 2562

เกียรตบิ ัตร สนบั สนุนครูและบุคลากรทางการ ดา้ นการสนับสนุนเขา้ รว่ มประกวด กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ศกึ ษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ

ไดร้ บั รางวลั ชมเชย การประกวดโครงงาน นักศกึ ษา กศน. ประจาปีงบประมาณ

วิทยาศาสตร์ สาหรบั นักศึกษา กศน. 2562

ดา้ นการอนรุ ักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวติ และ

สงั คม ประจาปงี บประมาณ 2562

เกยี รติบตั รชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย ด้านการพัฒนาชุมชนตน้ แบบ กระทรวงศกึ ษาธิการ

นิยม ยน่ั ยืน ระดับตาบล ของสานักงาน กศน. บา้ นโสนลอย ตาบลบางรักพัฒนา ตาม

ประจาปงี บประมาณ 2562 โครงการไทยนยิ ม ยั่นยืน ระดับตาบล

เกยี รติบตั ร การจดั กิจกรรมตามแนวปรชั ญา ดา้ นการจัดกิจกรรมตามแนวปรชั ญา สานักงาน

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรและเกษตร เศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎี ปลดั กระทรวง

ทฤษฎใี หม่ รว่ มกับภาคีเครือข่าย “ดเี ดน่ ” ใหม่ รว่ มกับภาคีเครือข่าย “ดเี ดน่ ” ศกึ ษาธิการ

ปีงบประมาณ 2562

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 30

รำงวลั เกยี รตบิ ัตร กำรเชดิ ชูเกยี รติ ด้ำน/เร่อื ง หนว่ ยงำน
ทสี่ ถำนศึกษำได้รบั ด้านการปฏบิ ัติงานด้านบรรณารักษ์ องค์กรที่มอบ
องค์การบรหิ ารสว่ น
เกียรติบัตร บุคลากรทางการศกึ ษาดีเดน่ จังหวดั นนทบรุ ี

ประจาปี พ.ศ.2562 ห้องสมุดประชาชนอาเภอ องค์การบริหารส่วน
จังหวดั นนทบุรี
บางบัวทอง (นางภวติ รา นนทพนั ธ์) สานกั งาน กศน.

เกียรตบิ ตั ร ครู กศน.ตาบลดีเด่น ดา้ นการปฎบิ ้ตงิ าน ครู กศน.ตาบล สานักงาน
ปลดั กระทรวง
ประจาปงี บประมาณ 2562 บางรกั ใหญ่ (นางสาวโสภา เจือบญุ ) ศกึ ษาธิการ

เกยี รตบิ ัตรครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านครจู ดั การเรียนการสอนที่เนน้ สานกั งาน
ปลัดกระทรวง
เร่อื งกล่องควบคุมการทางานโซล่าเซลล์ ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ ศกึ ษาธิการ
สานักงานครุ ุสภา
สาหรับเกษตรกรแบบอัตโนมัติ ไดร้ ับรางวัล โครงงานวทิ ยาศาสตร์ จงั หวัดนนทบุรี
สานกั งานคุรุสภา
ชนะเลศิ การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ (นางสาวกรวรรณ โรจนอังกรู ) จงั หวัดนนทบุรี
สานักงาน กศน.
สาหรบั นักศึกษา กศน. ประจาปีงบประมาณ จังหวดั นนทบรุ ี

2562 ดา้ นการอนรุ ักษ์พลังงานไฟฟา้ เพ่ือ สานกั งาน กศน.
จงั หวัดนนทบุรี
ชีวิตและสงั คม สานกั งาน กศน.
จังหวัดนนทบุรี
เกยี รตบิ ัตร ครู กศน.ดเี ดน่ ด้านการปฏิบตั ิงาน

ปีงบประมาณ 2562 ครู กศน.ตาบลบางรกั พฒั นา

(นางสาวเกษม คาสนั ทัด)

เกยี รตบิ ตั ร ครอู าสาสมัครดีเด่น ด้านการปฏิบ้ตงิ าน ครูอาสาสมคั ร

ปงี บประมาณ 2562 การศึกษานอกโรงเรียน
(นายพิศวสั น์ นนทสิทธชิ ยั )

เกยี รตบิ ัตร ผูบ้ ริหารสถานศกึ ษาดเี ด่น ด้านบรหิ าสถานศกึ ษา

ปงี บประมาณ 2561 (นางสาวชนาทพิ ย์ รกั สกุล)

เกยี รตบิ ตั ร ครดู ีเดน่ ด้านปฏบิ ตั ิงานขา้ ราชการครู

ปีงบประมาณ 2561 (นางสาวอุมาพร บางภูมิ)

เกยี รตบิ ตั ร นวตั กรรมส่งเสริมการอา่ นตาม ด้านการพฒั นานวตั กรรม

แนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดา ส่งเสรมิ การอ่าน

“อ.อ่านเพื่อการประกอบการทาสื่อ” (นางภวติ รา นนทพันธ)์

ปงี บประมาณ 2561

เกยี รติบตั ร ครู กศน.ดีเด่น ด้านปฏบิ ัตงิ านครู กศน.

ปงี บประมาณ 2561 (นางสาวโสภา เจอื บญุ )

เกียรตบิ ัตร ครู กศน.ดีเดน่ ด้านปฏิบตั งิ านครู กศน.

ปีงบประมาณ 2561 (นางสาวชวนพศิ คุชิตา)

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 31

รำงวัล เกียรตบิ ัตร กำรเชิดชูเกยี รติ ด้ำน/เรอื่ ง หน่วยงำน
ท่ีสถำนศึกษำได้รับ ด้านการจัดการเรยี นการสอนแบบ องค์กรท่ีมอบ
สานักงาน กศน.
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลศิ การประกวด จังหวดั นนทบุรี

โครงงาน ระดบั ประถมศกึ ษำ “รองเทา้ โครงงาน สานักงาน กศน.
จงั หวัดนนทบุรี
แฟนซ”ี โครงการมหกรรมวชิ าการ “การ
สานักงาน กศน.
เรียนรสู้ ู่โครงงานและผลติ ภัณฑอ์ าชพี จงั หวดั นนทบรุ ี

เกรียตบิ ตั ร รางวลั ชมเชยการประกวด ด้านการจดั การเรยี นการสอนแบบ สานักงาน กศน.
จังหวดั นนทบรุ ี
โครงงาน ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ โครงงาน สานักงาน กศน.

“สมุนไพรชาใบหม่อน”โครงการมหกรรม สานักงาน กศน.
จังหวัดนนทบรุ ี
วิชาการ “การเรยี นร้สู โู่ ครงงานและ สานกั งาน กศน.
จังหวดั นนทบรุ ี
ผลิตภณั ฑอ์ าชีพชมุ ชน” สานกั งาน กศน.
จังหวดั นนทบุรี
เกยี รติบัตร รางวัลชนะเลศิ การประกวด ดา้ นการจดั การเรียนการสอนแบบ

โครงงาน ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย “ โครงงาน

จากปลาสู่ผักเพ่ือสขุ ภาพ” โครงการ

มหกรรมวชิ าการ “การเรียนรู้สูโ่ ครงงานและ

ผลติ ภัณฑอ์ าชพี ชุมชน”

เกยี รติบตั ร บา้ นหนังสอื ชุมชนต้นแบบ ดา้ นการพฒั นาบา้ นหนังสือชุมชน

อนั ดับ 1 ระดบั จังหวัดปีงบประมาณ 2561 ต้นแบบ (ชมรมหมบู่ ้านบวั ทองธานี

ตาบลบางบัวทอง)

เกยี รตบิ ัตร บา้ นหนงั สอื ชมุ ชนต้นแบบ ด้านการพฒั นาบา้ นหนงั สือชุมชน

ชมเชยอนั ดบั 3 ระดบั กลมุ่ จงั หวัดลุม่ น้า ต้นแบบ (บา้ นหนังสือชมุ ชนชมรม

เจา้ พระยา ปงี บประมาณ 2561 หมบู่ า้ นบวั ทองธานี

ตาบลบางบัวทอง)

เกียรติบตั ร บ้านหนังสอื ชมุ ชนตน้ แบบ“บ้าน ดา้ นการพฒั นาบา้ นหนงั สือชุมชน

หนังสือชุมชนบ้าน โสนลอย ต้นแบบ (บ้านหนงั สือชุมชน

ปงี บประมาณ 2561 บ้านโสนลอย ตาบลบางรักพัฒนา)

เกยี รตบิ ตั ร ห้องสมุดเคล่ือนท่ีสาหรับ ดา้ นการจดั กจิ กรรมห้องสมดุ

ชาวตลาด “ตลาดพฤกษา 3” เคลอื่ นท่สี าหรบั ชาวตลาด กศน.

ปงี บประมาณ 2561 ตาบลบางครู ัด

เกยี รติบัตรชุมชนต้นแบบ ดา้ นการพฒั นาชุมชนต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2561 “ชมุ ชนบ้านสามแยก หมู่ท่ี 8 ตาบล

ลาโพ”

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 32

คำ่ เปำ้ หมำยของสถำนศึกษำ

ตามท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง ได้กาหนด
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง เร่ือง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพือ่ การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนั ที่ 4 มนี าคม พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง
ตรวจสอบประเมินผลและการประกนั คุณภาพการศึกษาไวน้ ัน้

เพื่อเป็นการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกาหนดค่าเป้าหมาย
เก่ียวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของ
สถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการกาหนด ค่าเป้าหมาย สาหรับใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดงั น้ี

มำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศกึ ษำข้ันพ้นื ฐำน

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1.1 ผู้เรียนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีดี
สอดคล้องกบั หลักสูตร สถำนศึกษำ

คำ่ เปำ้ หมำยท่กี ำหนดไว้ คอื สถำนศึกษำมีกำรกำหนดคะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรยี น รำยวชิ ำบังคบั ทีไ่ วเ้ ปน็ ค่ำเปำ้ หมำย โดยกำหนดจำก

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกโรงเรียน

(N-NET) จานวน 2 ภาคเรียน (ภาคเรยี นที่ 2/2561 – 1/2562)

ท้ังน้ีในการกาหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ เพื่อเป็นค่า

เป้าหมายให้สถานศึกษากาหนดค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้

คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตกิ ารศกึ ษานอกโรงเรียน (N-NET) จานวน 2 ภาค

เรียนท่ีมีอยู่ครั้งล่าสุดของแต่ละรายวิชามาเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลต้ังต้นในการกาหนดค่า

คะแนนเปา้ หมายดังกลา่ ว

ระดับ/รำยวิชำ คะแนนผลสัมฤทธ์ทิ ำงกำรเรียน รำยวชิ ำบังคับ
ประถมศกึ ษา ที่สถำนศึกษำกำหนดไวเ้ ป็นค่ำเป้ำหมำย
(คะแนน)

ทร11001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 50.00

พท11001 ภาษาไทย 63.00

พต11001 ภาษาองั กฤษพ้ืนฐาน 33.00

พค11001 คณติ ศาสตร์ 29.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 33

ระดับ/รำยวชิ ำ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน รำยวิชำบังคับ
ท่สี ถำนศึกษำกำหนดไวเ้ ปน็ คำ่ เปำ้ หมำย
พว11001 วิทยาศาสตร์ (คะแนน)
อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 24.00
อช11002 ทกั ษะการประกอบอาชพี 48.00
อช11003 พัฒนาอาชพี ให้มอี ยูม่ กี นิ 40.00
ทช11001 เศรษฐกจิ พอเพียง 43.00
ทช11002 สุขศึกษาพลศกึ ษา 68.00
ทช11003 ศลิ ปศึกษา 65.00
สค11001 สงั คมศกึ ษา 53.00
สค11002 ศาสนาและหนา้ ท่ีพลเมือง 42.00
สค11003 การพัฒนาตนเอง ชมุ ชน สังคม 40.00
มัธยมศกึ ษำตอนต้น 56.00
ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
พท21001 ภาษาไทย 49.00
พต21001 ภาษาองั กฤษในชีวติ ประจาวนั 52.00
พค21001 คณติ ศาสตร์ 35.00
พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 28.00
อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชพี 27.00
อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชีพ 56.00
อช21003 พฒั นาอาชีพให้มีความเข้มแขง็ 44.00
ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 32.00
ทช21002 สขุ ศกึ ษาพลศกึ ษา 64.00
ทช21003 ศลิ ปศกึ ษา 58.00
สค21001 สงั คมศึกษา 34.00
สค21002 ศาสนาหน้าที่พลเมือง 43.00
สค21003 การพัฒนาตนเอง ชมุ ชน สังคม 36.00
มัธยมศกึ ษำตอนปลำย 45.00
ทร31001 ทกั ษะการเรียนรู้
พท31001 ภาษาไทย 44.00
พต31001 ภาษาองั กฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 43.00
29.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ทอง 34

ระดบั /รำยวชิ ำ คะแนนผลสัมฤทธทิ์ ำงกำรเรียน รำยวิชำบังคับ
ทส่ี ถำนศกึ ษำกำหนดไว้เป็นคำ่ เป้ำหมำย
พค31001 คณติ ศาสตร์ (คะแนน)
พว31001 วทิ ยาศาสตร์ 23.00
อช31001 ชอ่ งทางการขยายอาชพี
อช31002 ทกั ษะการขยายอาชีพ 26.00
อช31003 พฒั นาอาชีพให้มคี วามมน่ั คง
ทช31001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 50.00
ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา
ทช31003 ศิลปศึกษา 47.00
สค31001 สงั คมศกึ า
สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมอื ง 48.00
สค31003 การพฒั นาตนเอง ชุมชน สังคม
48.00

39.00

37.00

37.00

39.00

32.00

ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1.2 ผู้เรียนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
และคุณลกั ษณะทด่ี ี ตำมทสี่ ถำนศึกษำกำหนด

ค่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านที่เก่ียวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
หรือคุณลักษณะท่ีดี เป็นไปตามท่ีหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พทุ ธศกั ราช 2551 กาหนด โดยต้องผา่ นเกณฑท์ ่ีสถานศกึ ษากาหนดตง้ั แตร่ ะดับดีมาก จานวน 16 คน

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1.3 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วเิ ครำะห์ คดิ อยำ่ งมี วจิ ำรณญำณ และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นรว่ มกบั ผูอ้ ่นื

ค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความ
สามารถในการคดิ วเิ คราะห์ ไตรต่ รองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไข
ปญั หาไดอ้ ย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลยี่ นความคิดเห็นร่วมกบั ผู้อื่นได้ จานวน 63 คน

ประเดน็ กำรพิจำรณำที่ 1.4 ผเู้ รียนกำรศึกษำข้นั พนื้ ฐำนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
งำน ช้ินงำน หรอื นวัตกรรม

คำ่ เป้ำหมำยทก่ี ำหนดไว้ คือ สถานศกึ ษาคาดว่าจะมผี ูเ้ รียนการศึกษาขั้นพนื้ ฐานทส่ี ามารถ
สร้างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงใหม่ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จานวน 16 คน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 35

ประเด็นกำรพจิ ำรณำท่ี 1.8 ผู้จบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนนำควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนท่ีได้รับไป
ใช้หรอื ประยกุ ตใ์ ช้

คำ่ เปำ้ หมำยท่ีกำหนดไว้ คอื สถานศกึ ษาคาดวา่ จะมจี านวนผู้จบการศึกษาข้ันพน้ื ฐานตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐานท่ีได้รับ
ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จานวน 49 คน

มำตรฐำนกำรศกึ ษำตอ่ เนื่อง
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่องท่ีนำควำมรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจกั ษ์หรอื ตัวอยำ่ งทดี่ ี
ค่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจานวนผู้จบการศึกษา และหรือจานวน
กลุ่มผู้จบการศึกษาต่อเน่ือง ที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอย่างท่ีดี
จานวน 16 คน (ตาบลละ 2 คน)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 36

บทท่ี 2
ผลกำรประเมนิ ตนเองของสถำนศึกษำ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางบัวทอง สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการจดั การศึกษา 3 ประเภท ประกอบด้วย

 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
 การศกึ ษาต่อเน่ือง
 การศึกษาตามอธั ยาศัย
ซึ่งได้มีการกาหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เม่ือวันที่ 21 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 จึงได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาท่ีสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ซง่ึ มผี ลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา ดงั นี้

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวทอง 37

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ขน้ั พืน้ ฐาน และมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจดั การศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาข้นั

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ คำ่ น้ำหนัก กระบวนกำร/วธิ ีกำรดำเนนิ งำน
ประเด็นกำรพจิ ำรณำ (คะแนน) ของสถำนศึกษำ

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ 50

ของ ผ้เู รียนกำรศกึ ษำ 10 สถานศึกษา ได้มีการดาเนินการ
นอกระบบ ระดบั
กำรศกึ ษำขั้นพื้นฐำน

1.1 ผู้เรยี นกำรศึกษำ

ข้ันพน้ื ฐำนมีผลสัมฤทธ์ิ การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให
ทำงกำรเรียนทดี่ ี นักศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึก
สอดคล้องกับหลักสตู ร ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในรายว
สถำนศึกษำ บังคับเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย

ของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดก

เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นคนเก่ง ดี มีควำม

ในภำคเรียนท่ี 2/2562 และภำคเรีย

1/ 2563 ได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมก
เรียนรูด้ งั นี้

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวท

(เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

พ้นื ฐานที่เน้นผูเ้ รยี นเปน็ สาคญั )

ผลกำรประเมนิ

ผลกำรดำเนนิ งำนทเี่ กิดขนึ้ และรอ่ งรอย คณุ ภำพ

หลักฐำนทเ่ี กิดขึ้น จำกกำรดำเนนิ งำนตำมสภำพจริง คะแนน ระดบั

ท่ไี ด้ คณุ ภำพ

40 ดีเลิศ

จัด ผลกำรดำเนนิ งำน 8.00 ดีเลิศ
ห้กับ จากการดาเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กษา ปี 2563 ไดม้ ีผลการดาเนนิ งานดงั น้ี
วิชา 1. ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรทุก

ยนรู้ สาระการเรียนรู้ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ

การ แล้วนามาจัดทาแผนการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รคิด บริบทของสถานศกึ ษาและผู้เรียน

มสุข 2. ครู ร่วมกันวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้นของ
นท่ี กระทรวงศึกษาธิการ และของสานักงาน กศน. มาจัดทา
กำร โครงการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ในภาคเรยี นนั้น ๆ

ทอง 38

มำตรฐำนกำรศกึ ษำ/ คำ่ นำ้ หนกั กระบวนกำร/วธิ กี ำรดำเนินงำน
ประเดน็ กำรพจิ ำรณำ (คะแนน) ของสถำนศึกษำ

1.1 ผู้เรียนกำรศึกษำ 1. สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์หลักส
ขั้นพื้นฐำนมีผลสัมฤทธิ์ ทุกสาระการเรียนรู้ และนามาจัดทาแผนก
ทำงกำรเรียนท่ดี ี เรี ยน รู้ เพื่ อใ ห้ส อ ดค ล้อ งกั บบ ริบ ทข
สอดคล้องกับหลักสตู ร สถานศกึ ษาและผเู้ รยี น
สถำนศึกษำ
(ต่อ) 2. สถานศึกษา นานโยบายและจุดเ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสานักง
กศน. มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการจัด
แผนการพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนด้านวชิ าการ

3. สถานศึกษา มีผู้เรียนลงทะเบียนเร
รายวิชาบังคับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึก
ตอนต้ น และมั ธยมศึ กษา ตอนปลาย
ปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนท่ี 2/2562 แ
ภาคเรียนท่ี 1/2563) มีผลคะแนนเฉลี่ยผลก
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาน
โรงเรียน (N-NET) ระดับสถานศึกษา จาน
2 ภาคเรียน เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมา

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปงี บประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบัวท

ผลกำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำนทเี่ กดิ ขนึ้ และรอ่ งรอย คุณภำพ

หลักฐำนท่ีเกดิ ขึน้ จำกกำรดำเนนิ งำนตำมสภำพจริง คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภำพ

สูตร 3. ผู้เรียนทุกระดับท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือ

การ ทักษะตามจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา

ข อ ง บังคับเป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนท่ีกาหนดไว้

ในหลกั สตู รสถานศึกษา

น้น 4. สถานศึกษามีแผนการลงทะเบียนเรียน 2

งาน ภาคเรียนในปีงบประมาณท่ีประเมินตนเองของ

ดทา สถานศึกษา

5. สถานศึกษามีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชา

รียน บังคับระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและ

กษา มัธยมศึกษาตอนปลายในปีงบประมาณ 2563

ใน (ภาคเรยี นท่ี 2/2562 และภาคเรียนท่ี 1/2563)

และ 6. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับระดับชาติ

การ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ทั้ง 3 ระดับ

นอก ในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 รวม

นวน 269 คน สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา

ยท่ี ระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)

ทอง 39

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ คำ่ น้ำหนกั กระบวนกำร/วธิ กี ำรดำเนนิ งำน
ประเด็นกำรพิจำรณำ (คะแนน) ของสถำนศึกษำ

1.1 ผเู้ รยี นกำรศึกษำ กาหนดไว้
ข้ันพื้นฐำนมีผลสัมฤทธิ์ 4. จัดทาแผนการเรียนรู้รายบุคคล แผนก
ทำงกำรเรียนทีด่ ี
สอดคล้องกับหลักสตู ร สอน และแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาก
สถำนศกึ ษำ ONIE MODEL
(ต่อ)
5. สถานศึกษา จัดทาโครงการพัฒ
คุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ตามนโยบายแ
จุดเน้นในภาคเรียนนน้ั ๆ ดังนี้

5.1 การสอนเสริมเพิ่มเติมความร
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ว
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
รายวิชาบังคับของสถานศกึ ษาที่กาหนด

5.2 การติวเข้มเติมเต็มความรู้เพ
ยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นโดยใช้ครูผู้ส
ที่ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ เ ฉ พ า ะ ส า ข า ว
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ว
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาสัง

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2563 กศน.อาเภอบางบวั ท


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Aizor BIM4ID Catalog
Next Book
MD L trainer 04.21