The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by usa.miss2006, 2021-01-13 22:15:48

ข่าวปชส.ศธภ.1(2)

ข่าวปชส.ศธภ.1(2)

คานา

ตามคาส่ังที่ 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ให้จัดตั้งสานักงาน ศึกษาธิการภาคสิบแปดภาค
สงั กัดสานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดบั ภาคและจังหวัด โดย การอานวยการ สง่ เสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบรู ณาการกับหน่วยงานในสังกดั กระทรวงศกึ ษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใน
พ้ืนที่นั้นๆ และมีอานาจหน้าที่ใน การกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การ
พฒั นากลุ่มจงั หวดั รวมทง้ั การพัฒนาด้านอนื่ ๆ ในพนื้ ท่ีตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในพืน้ ท่ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้ดาเนินการตามภารกิจหน้าท่ีในช่วง
ไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวคม 2563) และจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเพื่อให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สานักงาน
ศกึ ษาธกิ ารภาค 1 จึงได้จัดทาการรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
(ตุลาคม – ธนั วาคม 2563) ซึง่ เปน็ ผลการดาเนินงานและโครงการที่สาคัญตามบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการ
ภาค อาทิ การขับเคลื่อนการบริหารงานในส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการในสานักงานศึกษาธิการภาค งาน
พระราชพธิ ีต่าง ๆ เป็นตน้

สานักงานศึกษาธิการภาค 1 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ. 1 ฉบับน้ีจะ
เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ และให้ความร่วมมอื ในการดาเนินงานต่อไป

สานักงานศึกษาธิการภาค 1
มกราคม 2564

หน้า

คานา

ข่าวประชาสัมพนั ธ์เดอื นตลุ าคม

ประชมุ เรยี นรู้ระบบสารบรรณอิเลก็ ทรอนิกส์ สานักงานศกึ ษาธิการภาค 1 2

ในวันท่ี 9 ตลุ าคม 2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจังหวดั สระบุรี ครงั้ ที่ 11/2563 3

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

กิจกรรมนอ้ มราลึกเน่ืองในวนั คล้ายวนั สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม 4

ชนกาธเิ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวนั ท่ี 13 ตุลาคม 2563

ประชมุ คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2563 5

ในวนั ที่ 14 ตลุ าคม 2563

สานักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดอบรมหลักสตู รการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 6

ในการทางานเพื่อกา้ วไปสู่ Thailand 4.0 ในวนั ท่ี 14 ตลุ าคม 2563

ประชมุ คณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวัดชยั นาท คร้งั ท่ี 11/2563 7

ในวนั ท่ี 15 ตุลาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั สิงหบ์ รุ ี คร้ังท่ี 10/2563 8

ในวันที่ 15 ตลุ าคม 2563

พธิ ถี วายผา้ พระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ประจาปี 2563 9

ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมราลกึ เน่ืองในวนั คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครนิ ทรา 10

บรมราชชนนี ครบ 120 ปี ในวนั ท่ี 21 ตุลาคม 2563

ประชมุ คณะกรรมการศกึ ษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งท่ี 12/2563 11

ในวนั ท่ี 22 ตุลาคม 2563

พิธนี ้อมราลกึ เนื่องในวนั คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยหู่ ัว 12

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

หนา้

สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ประชุมตดิ ตามผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารบั รองฯ 13
ในวันที่ 28 ตลุ าคม 2563

บคุ ลากรสานกั งานศึกษาธกิ ารภาค 1 ใหก้ ารต้อนรบั ศกึ ษาธิการภาค 1 และ 14
รับมอบนโยบาย ในวนั ที่ 26 ตุลาคม 2563

สานกั งานศกึ ษาธกิ ารภาค 1 ใหก้ ารต้อนรับคณะศึกษาดงู านจากสานกั งาน 15
ศึกษาธิการภาค 11 ในวนั ท่ี 29 ตลุ าคม 2563

ประชมุ คณะกรรมการจังหวัด หัวหนา้ ส่วนราชการ นายอาเภอ และผบู้ รหิ าร 16
องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ ประจาเดือนตุลาคม 2563 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563

สานักงานศึกษาธิการภาค 1 รว่ มแสดงความยินดีกบั รองศึกษาธกิ ารจังหวัดสิงห์บรุ ี 17
ในวนั ท่ี 29 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์เดอื นพฤศจกิ ายน

สานักงานศกึ ษาธิการภาค 1 ลงพ้ืนท่ตี ดิ ตามการเฝา้ ระวังของโรคติดเชือ้ ไวรสั 19

โคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สานกั งานศึกษาธิการภาค 1 ประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน ครงั้ ท่ี 7/2563 20

ในวนั ท่ี 4 พฤศจิกายน 2563

สานักงานศกึ ษาธกิ ารภาค 1 ร่วมประชมุ ผูบ้ รหิ ารสานกั งานปลดั กระทรวง 21

ศึกษาธิการ ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563

สานักงานศกึ ษาธิการภาค 1 แสดงความยนิ ดีกับผู้อานวยการสานกั งานเขตพ้นื ที่ 22

การศึกษาประถมศกึ ษาลพบรุ ีเขต 1 ในโอกาสเข้ารบั ตาแหนง่ ในวนั ท่ี

6 พฤศจกิ ายน 2563

สานกั งานศึกษาธิการภาค 1 ให้การต้อนรบั นติ ิกร ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 23

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงั หวดั สระบรุ ี ครัง้ ที่ 13/2563 ในวันท่ี 24

13 พฤศจิกายน 2563

หนา้

บุคลากรสานกั งานศึกษาธิการภาค 1 ให้การต้อนรบั นกั วิชาการศกึ ษา 25
ในวนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 26
27
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบรุ ี ครง้ั ท่ี 11/2563 ในวันที่ 28
16 พฤศจิกายน 2563 29
30
ประชมุ ระบบสนับสนนุ การบรหิ ารจัดการ สานักงานศกึ ษาธิการภาค (RMSS) 31
ในวนั ที่ 16 พฤศจกิ ายน 2563 32
33
การอบรมพฒั นาวทิ ยากรทป่ี รกึ ษาการขับเคล่อื นการปฏิรูปประเทศ ในวันท่ี 34
23 พฤศจกิ ายน 2563

สานกั งานศกึ ษาธิการภาค 1 แสดงความยินดีกับรองศึกษาธิการจงั หวัดลพบรุ ี
ในโอกาสเข้ารับตาแหน่ง ในวันท่ี 23 พฤศจกิ ายน 2563

อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการระบบสนบั สนุนการบรหิ ารจัดการสถานศกึ ษา (SMSS)
ระหวา่ งวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงั หวัดสระบรุ ี ครัง้ ท่ี 14/2563 ในวันท่ี
23 พฤศจกิ ายน 2563

สานักงานศึกษาธิการภาค 1 สง่ ตวั นกั ศกึ ษาฝึกประสบการณ์วชิ าชพี
ในวนั ที่ 27 พฤศจกิ ายน 2563

สานกั งานศึกษาธกิ ารภาค 1 ประชุมจดั ทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 30 พฤศจกิ ายน 2563

ประชุมคณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจังหวดั สงิ ห์บุรี ครั้งท่ี 11/2563 ในวนั ท่ี
30 พฤศจิกายน 2563

ขา่ วประชาสมั พันธเ์ ดือนธันวาคม

แสดงความยนิ ดีรางวัลพระราชทานประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 35
ในวนั ที่ 1 ธนั วาคม 2563

หน้า

อบรมการกากับดูแลดา้ นการจดั ซอื้ จดั จ้างและการเบิกจ่ายเงินสาหรบั ผบู้ รหิ าร 36

ของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ในวนั ที่ 2 ธนั วาคม 2563

สานักงานศกึ ษาธิการภาค 1 ประชุมประจาเดือนธันวาคม ครง้ั ท่ี 8/2563 37

ในวันที่ 2 ธนั วาคม 2563

ประชมุ มอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานกั งานปลดั กระทรวง 38

ศกึ ษาธิการ ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2563

สานักงานศึกษาธกิ ารภาค 1 ประเมนิ คารับรองฯ ของสานกั งานศึกษาธิการ 39

จงั หวดั ประจาปี 2563 ในวนั ท่ี 15 ธันวาคม 2563

สานกั งานศกึ ษาธกิ ารภาค 1 ร่วมประชมุ การเตรยี มการจัดงาน “สขุ สนั ต์วันปใี หม่ 40

2564 กระทรวงศึกษาธิการ” ในวนั ที่ 16 ธนั วาคม 2563

สานกั งานศกึ ษาธิการภาค 1 ประเมนิ คารับรองฯ ของสานักงานศึกษาธกิ ารจังหวดั 41

ประจาปี 2563 ในวนั ที่ 16 ธันวาคม 2563

สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ประเมนิ คารบั รองฯ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวดั 42

ประจาปี 2563 ในวันที่ 17 ธนั วาคม 2563

สานกั งานศึกษาธิการภาค 1 ประเมนิ คารบั รองฯ ของสานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัด 43

ประจาปี 2563 ในวนั ที่ 18 ธันวาคม 2563

สานกั งานศึกษาธกิ ารภาค 1 ประเมินคารับรองฯ ของสานักงานศึกษาธกิ ารจงั หวดั 44

ประจาปี 2563 ในวนั ที่ 21 ธนั วาคม 2563

ประชุมปฏิบัตกิ ารสรา้ งการรบั รูท้ ศิ ทางการพัฒนาการศกึ ษาระดับภาคและ 45

กล่มุ จังหวดั ทสี่ อดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และช้ีแจงแนวทางการดาเนินงาน

โครงการขับเคลอื่ นการบริหารจัดการศกึ ษาในระดับภาคและกลุม่ จังหวดั ในวนั ที่

21 ธนั วาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั อา่ งทอง ครง้ั ที่ 12/2563 ในวันท่ี 46

24 ธนั วาคม 2563

ประชมุ ชแี้ จงแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏบิ ัตริ าชการของหนว่ ยงาน หน้า
ในสงั กดั สานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47
ในวนั ท่ี 25 ธันวาคม 2563
48
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธกิ ารจงั หวดั สระบรุ ี ครง้ั ที่ 12/2563 ในวนั ท่ี 49
28 ธนั วาคม 2563

สานกั งานศึกษาธกิ ารภาค 1 ประชุมหารอื ข้อราชการ ในวนั ท่ี 28 ธันวาคม
2563

ตลุ าคม 2563

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

พฤศจกิ ายน 2563

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ธนั วาคม 2563

36

37

38

39

40

41

42

43


Click to View FlipBook Version
Previous Book
111-4KM
Next Book
PAST SEM QUESTION