The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-17 09:15:01

5_6104670642550866034

5_6104670642550866034

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 PENGENALAN

Pengenalan

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid
harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah,
mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti

"Kurikulum Kebangsaan” ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan
kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan."

Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang
diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di
sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 V Akta 550)} Kegagalan
atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan
dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan
selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1)
Akta Pendidikan 1996 Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan,
maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian
yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain
yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi
setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.

{Rujuk Subseksyen 35(2) Akta 550}.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Matlamat

Melahirkan generasi yang seimbang, sihat, cerdas, berdaya tahan, berdaya
saing, berakhlak dan berketrampilan dengan tumpuan kepada mencungkil,
memupuk, mengembang dan memantapkan minat, serta bakat yang ada pada
setiap individu bagi mengukuhkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

Objektif

1. Memberi peluang seluas-luasnya kepada penglibatan pelajar supaya mereka MATLAMAT & OBJEKTIF
memperolehi pengetahuan tentang fungsi dan peranan

2. Menggunakan dan menggalakkan penyertaan aktif dan sungguh-sungguh untuk
membentuk sifat tanggungiawab, rajin berusaha, dan perasaan bangga atas
kejayaan diri dan sekolah.

3. Menggunakan kokurikulum untuk menyokong pembelajaran, membina perasaan
yakin diri dan watak mulia serta membolehkan hubungan dua hala di antara
persekolahan pelajar dengan alam masyarakat sekitar.

4. Membina imej sekolah sebagai sekolah berwatak melalui kejayaan kokurikulum
yang cemerlang.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi Pelaksanaan

Untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, beberapa strategi pelaksanaan perlu diikuti :

 Kegiatan kokurikulum dan akademik yang telah dijadualkan hendaklah seimbang.
Aktiviti kokurikulum yang dirancang perlu bersesuaian dengan kurikulum.

 Pihak sekolah dari semasa ke semasa perlu menambahkan bilangan
persatuan/kelab/unit pakaian seragam untuk memberi peluang kepada murid
melibatkan diri secara aktif. Setiap murid akan melibatkan diri secara aktif sama ada
secara individu atau kumpulan.

 Setiap murid diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya 3 aktiviti iaitu satu
daripada persatuan/kelab, satu daripada sukan/permainan dan satu daripada pasukan
unit pakaian seragam.

 Setiap persatuan/kelab/unit pakaian seragam perlu merancang dengan teliti, menarik,
kreatif dan berfaedah bagi aktiviti yang akan dijalankan. Aktiviti tersebut perlulah
dipelbagaikan seperti lawatan, khidmat masyarakat, latihan, kursus, pertandingan iaitu
meliputi aktiviti rutin dan developmental.

 Bilangan perjumpaan perlulah sekurang-kurangnya 12 kali setahun dan setiap
perjumpaan dipenuhi pelbagai aktiviti yang memakan masa 2 jam iaitu 12 kali X 2 jam.

 Setiap penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum tentang perkembangan dan
kemajuan serta pencapaiannya perlu dinilai dan direkod. Penghargaan hendaklah
diberi kepada murid yang aktif dan banyak memberi sumbangan serta mengharumkan
nama sekolah sebagai insentif disamping sebagai sumber inpirasi kepada murid lain.

 Kehadiran pelajar dalam kokurikulum perlulah 80% atau sekurang- kurangnya 10 kali,
bagi membolehkan menerima sijil atau dicatat rekod penglibatan kokurikulum dalam
sijil berhenti sekolah/surat akuan.

 Semua persatuan/kelab dan unit pakaian seragam dikehendaki menjalankan satu
aktiviti luar seperti lawatan sambil belajar/khidmat masyarakat dan kajian luar agar
dapat menarik minat murid.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

KANDUNGAN KEGIATAN KOKURIKULUM Buku Pengurusan dan Takwim 2019

PENGENALAN KOKURIKULU Kandungan Kegiatan Kokurikulum

Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah:
Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang
berikut:-
(a) penyertaan dalam sukan dan permainan;
(b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;
(c) penyertaan dalam badan beruniform; dan
(d) penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri.

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam
persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:-
(a) Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam

Peraturan-Peraturan
(b) Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; (b) hobi dan rekreasi;
(c) sukan dan permainan;
(d) badan beruniform; atau
(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang
diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A),
P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 PANDUPAANNDPUELAANKPSEALNAAKASNAKNOAKAUNRKIKOUKLUURMIKULUM

Status Pelaksanaan Kokurikulum

Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang
murid yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap murid hendaklah
mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pasukan badan
beruniform, satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan.
{Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.
11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan
pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.
{Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/ Jld.
11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja
kokurikulum ini hendaklah menggalakkan murid-muridnya mengambil bahagian dalam
membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki
kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum,
ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan
pembentukan keperibadian.
(Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.
11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah
dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov.
2000.

Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran
murid dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15
Januari 1986.

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan
dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.
Rujuk Sub-perkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-
11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Peruntukan Masa Kegiatan Kokurikulum

Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.5652 Jil.
11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967adalah seperti berikut:-

Sekolah Menengah ALIRAN PERUNTUKAN MASA
TINGKATAN
Sastera 180 minit seminggu
Peralihan 1,2,3,& 6 SRT 180 minit seminggu
180 minit seminggu
4&5 Perdagangan 180 minit seminggu
Sains 140 minit seminggu
140 minit seminggu
Pertanian 100 minit seminggu
Teknik

Sekolah Rendah PERUNTUKAN MASAKEGIATAN KOKURIKULUM

TAHUN PERUNTUKAN MASA
3 dan 4 60 minit seminggu
5&6 120 minit seminggu

Tugas dan Tanggungjawab Guru

Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru
sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas- tugas dalam aktiviti kokurikulum
berdasarkan peruntukan yang sedia ada.
Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Polisi ini harus dibaca bersama:

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989
Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan
Induk Sukan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah
Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979
Pendidikan Jasmani.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988 POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM
Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi
Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998
Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995
Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Catatan:
Sila Rujuk Buku Polisi Keselamatan Kokurikulum Sekolah untuk mendapatkan keterangan
lebih terperinci.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang
tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL
Sekolah Kebangsaan Doktor Abdul Latiff, Sabak Bernam, Selangor bertanggungjawab
menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kokurikulum dijalankan. Warga
sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan peralatan
sukan. Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF
• Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
• Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan.
• Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.
• Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang
disediakan.

PERANAN MURID
• Melapor taraf kesihatan diri kepada guru
• Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan.
• Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti
dijalankan.
• Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

PERANAN JURULATIH / GURU
• Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya
keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui:
• Poster
• Perhimpunan Mingguan
• Ceramah
• Bengkel
• Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas
• Edaran
• Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
• Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki
mempunyai niat jahat.
• Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan.
• Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan, Jawatankuasa
Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa
menjalankan aktiviti kokurikulum.
• Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti
kokurikulum.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM

PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.
• Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-
masing.
• Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan
dengan aktiviti yang dijalankan.
• Mendatangani borang pengesahan kebenaran untuk menalankan aktiviti.
• Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
• Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan
nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah.

POLISI
• Memastikan warga SK Doktor Abdul Latiff adalah tertakluk kepada Peraturan
Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum.
• Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah
bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi, peraturan dan
langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya.
• Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut
peraturan yang telah ditetapkan.
• Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, laporan mesti dibuat kepada pegawai
atau sekolah.
• Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri
Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 )
• Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga
SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF melalui usaha penyebaran
maklumat dan taklimat rasmi.
• Semua warga SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF adalah tertakluk
kepada polisi ini.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 FOKUS KOKURIKULUM

Fokus Kokurikulum

1. Nilai Murni
1.1 Semua guru dan kakitangan perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan
bersungguh-sungguh berserta niat beribadah kerana Allah untuk memajukan bangsa
Melayu secara khususnya dan masyarakat amnya
1.2 Mengimbangi perkembangan mental dan fizikal, jasmani dan rohani,
1.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi, mengembangkan bakat dan minat, dan
mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang
berfaedah, meningkatkan disiplin dan kerjasama.

2. Profesion
2.1 Melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan berkesan berdasarkan prinsip
pelaksanaan kokurikulum
2.1.1 Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan
pembelajaran merentas kokurikulum dan menyeronokkan
2.1.2 Merancang, menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum yang
berbentuk aktiviti bagi melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah
2.1.3 Memberikan penekanan kepada pemerolehan, peningkatan ilmu kemahiran
baharu, sikap positif, nilai murni meningkatkan kualiti sahsiah, disiplin,
ketahanan diri dan daya saing.
2.1.4 Memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuh
semangat patriotisme dan perpaduan kaum.
2.1.5 Memberi peluang semua murid menyertai aktiviti kokurikulum.
2.1.6 Memastikan perjalanan aktiviti kokurikulum berdasarkan kepada kurikulum
badan induk / gabungan atau yang berkaitan.
2.1.7 Menyelia skema penilaian aktiviti kokurikulum dan memberi peluang murid
untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.

3. Fokus Utama
3.1 Setiap pelajar dapat menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan cara aktif
samada yang berbentuk praktikal / teori bagi mendapat pengalaman untuk
dijadikan penghayatan di masa hadapan.
3.2 Setiap pelajar yang mempunyai potensi, minat dan bakat serta kecenderungan
tertentu boleh diajukan kearah kecemerlangan yang optimum dengan pendekatan
dan kaedah yang saintifik & sistematik
3.3 Setiap pelajar dapat memupuk semangat kerjasama, bantu-membantu,
bertanggungjawab, berdisiplin, berdikari dan berketrampilan
3.4 Setiap pelajar dapat menggunakan masa lapangnya dengan melakukan -aktiviti yang
berfaedah
3.5 Mewujudkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dapat
dipertingkatkan melalui aktiviti kokurikulum

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019 JENIS GERAKERJA KOKURIKULUM

Jenis Gerakerja Kokurikulum 2018

1. Terapat 3 jenis gerakerja kokurikulum di sekolah ini iaitu :-

1.1 Pasukan Pakaian Seragam
1.1.1 Pengakap Kanak-Kanak.
1.1.2 Pergerakan Puteri Islam Malaysia ( PPIM )
1.1.3 Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS )
1.1.4 Bulan Sabit Merah Malaysia ( BSMM )

1.2 Kelab / Persatuan
1.2.1 Persatuan Bahasa
1.2.2 Persatuan Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM).
1.2.3 Kelab SPBT dan Pusat Sumber
1.2.4 Kelab Doktor Muda dan Pencegahan Dadah (PPDa)
1.2.5 Persatuan Agama Islam
1.2.6 Junior Ensemble Keyboard Club
1.2.7 Kelab Kerjaya

1.3 Sukan (Olahraga / Permainan )
1.3.1 Kelab Bola Sepak
1.3.2 Kelab Bola Jaring
1.3.3 Kelab Olahraga dan Merentas Desa
1.3.4 Kelab Lompat Tali

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

CARTA ORGANISASI INDUK UNIT KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Azmon Bin Hj Amat Kamari Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu M. Saud Bin Jaafar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
Cikgu Milot Binti Abang Cikgu Alfian Bin Md Zabidi

PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS KELAB PERSATUAN PENYELARAS SUKAN PERMAINAN PENYELARAS KOAKADEMIK
Cikgu Mohamad Firdaus Bin Jamaludin Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin
Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria Cikgu Norhidayah bt Ibrahim

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

CARTA ORGANISASI KELAB DAN PERSATUAN - UNIT KOKURIKULUM SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Azmon Bin Hj Amat Kamari Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu M. Saud Bin Jaafar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Milot Binti Abang

PENOLONG SETIAUSAHA PENYELARAS KELAB PERSATUAN
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli
Cikgu Norhidayah bt Ibrahim

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN BAHASA PERSATUAN STEM KELAB SPBT DAN PUSAT SUMBER KELAB DOKTOR MUDA & PPDA

Cikgu Anita bt Abd Manaf Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN AGAMA ISLAM JUNIOR ENSEMBLE KEYBOARD CLUB KELAB KERJAYA

Cikgu Norzilah Bt Pauzi Cikgu Norsiah Bt Mohd Daud Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

CARTA ORGANISASI UNIT BERUNIFORM - UNIT KOKURIKULUM
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Azmon Bin Hj Amat Kamari Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu M. Saud Bin Jaafar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Milot Binti Abang

PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PENGAKAP TUNAS KRS BSMM PUTERI ISLAM

Ustaz Ahmad Lutfi Bin Khairoji Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman Cikgu Huri Bin Ayob Ustz Norazlina Bt Hj Solahuddin

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

CARTA ORGANISASI SUKAN DAN PERMAINAN - UNIT KOKURIKULUM
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Azmon Bin Hj Amat Kamari Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu M. Saud Bin Jaafar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
BOLA SEPAK BOLA JARING OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA LOMPAT TALI

Cikgu Aimman Shauqie B Ahmad Akhir Cikgu Mariana Bt Hashim Ustaz Mohamad Amin Bin Md Nor Cikgu Suzana Bt Abdullah

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019
CARTA ORGANISASI PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH - SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Azmon Bin Hj Amat Kamari Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu M. Saud Bin Jaafar
( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

SETIAUSAHA SUKAN KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
Cikgu Alfian Bin Md Zabidi BOLA SEPAK LOMPAT TALI

Cikgu Mohd Faiz B Kamarul Zaman Cikgu Mohd Rizal B. Sa’eh

PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

RUMAH SUKAN

KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT JURULATIH PASUKAN ELIT SEKOLAH
OLAHRAGA BOLA JARING MERENTAS DESA

Cikgu Anas Syafik B. Zulkipli Cikgu Anis Farhan Bt Othman Cikgu Alfian B. Md Zabidi

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
RUMAH DATO BAHAMAN ( BIRU ) RUMAH MAT KILAU ( KUNING ) PING PONG CATUR MEMANAH

Ustaz Mohamad Amin Bin Md Nor Ustaz Mohd Faizal bin Pauji Cikgu Bahak Udin B. Maidin Cikgu Norizah Bt Yusa Cikgu Norzilah Bt Pauzi

KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
BADMINTON BOLA BALING

Cikgu Siti Rohaizah Bt Mohd Anuar Cikgu Noor Azwanty Bt Mhd Sapuan

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
RUMAH DATO MAHARAJALELA (HIJAU) RUMAH TOK JANGGUT ( MERAH )

Cikgu Zainol Azmi B Zakaria Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

KETUA JURULATIH ELIT
RAGBI

Cikgu Aimman Shauqie B
Ahmad Akhir

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

CARTA JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM - SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
En. Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
En. Azmon Bin Hj Amat Kamari En. Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin En. M. Saud Bin Jaafar
( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )
MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENOLONG SETIAUSAHA
Pn. Milot Binti Abang En. Anas Syafik Bin Zulkipli

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS KELAB PERSATUAN PENYELARAS SUKAN PERMAINAN PENYELARAS KOAKADEMIK
En. Zainol Azmi bin Zakaria Pn. Norhidayah bt Ibrahim En. Mohamad Firdaus Bin Jamaludin Cikgu Hjh Zaini Binti Khairudin

KETUA GURU PENASIHAT PENGAKAP KETUA GURU PENASIHAT TUNAS KRS KETUA GURU PENASIHAT BSMM KETUA GURU PENASIHAT PUTERI ISLAM
En. Ahmad Lutfi Bin Khairoji En. Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman En. Huri Bin Ayob Pn. Norazlina Bt Hj Solahuddin

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN BAHASA PERSATUAN SAINS ,MATEMATIK ,TEKNOLOGI KELAB SPBT & PUSAT SUMBER KELAB DOKTOR MUDA & PPDA
Pn. Anita bt Abd Manaf Pn. Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
Pn. Irma Azwin bt Mohd Sani Pn. Rosyati bt Mohd Rofee

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN AGAMA ISLAM JUNIOR ENSEMBLE KEYBOARD CLUB KELAB KERJAYA

Pn. Norzilah Bt Pauzi Pn. Norsiah Bt Mohd Daud Pn. Siti Zulaikha Bt Johdi

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
BOLA SEPAK BOLA JARING OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA LOMPAT TALI

En. Aimman Shauqie B Ahmad Akhir Pn. Mariana Bt Hashim En. Mohamad Amin Bin Md Nor Pn. Suzana Bt Abdullah

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

KONSEP DAN MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM

 Sebagai program sokongan kepada kurikulum ke arah kecemerlangan pendidikan yang
seimbang.

 Memberi peluang kepada semua murid mengambil bahagian dalam bidang sukan,
permainan, persatuan, kelab dan unit beruniform.

 Menyediakan segala kemudahan yang secukupnya untuk semua aktiviti kokurikulum.
 Memberi peluang kepada murid untuk memajukan diri dalam lapangan diceburi ke arah

kecemerlangan ilmu dan kerjaya.
 Mengembangkan bakat dan minat ke arah pembentukan insan yang seimbang, berakhlak

mulia dan berketerampilan.
 Memberi galakan dan dorongan supaya murid dapat mengembangkan minat dan bakat

mereka dengan berkesan.
 Kesempatan dan peluang untuk mengasah kebolehan serta kepimpinan dalam pengendalian

dan pengurusan aktiviti kokurikulum.
 Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif (nilai murni).
 Melatih murid bijak mengisi masa lapang dengan gerak kerja yang berfaedah di samping

membina kesihatan dan kesejahteraan diri, sosial dan harmoni dalam masyarakat.
 Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid untuk membuat kerja-kerja khidmat

kepada masyarakat sekeliling.
 Menyediakan peluang kepada ibu bapa dan masyarakat untuk memberi sumbangan idea dan

material terhadap sekolah.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN GERAK KERJA KOKURIKULUM

1 KEAHLIAN ~ Semua murid dan guru wajib menyertai aktiviti kokurikulum berdasarkan
Akta Pendidikan 1996. Setiap murid dikehendaki mengambil bahagian dalam gerak kerja
kokurikulum iaitu satu gerak kerja sukan dan permainan, satu gerak kerja unit
beruniform serta satu gerak kerja kelab dan persatuan.

2 KEDATANGAN ~
2.1 Kedatangan guru dan murid adalah diwajibkan dan mesti direkod (Pekeliling ikhtisas
bil. 1.1986, KP (BS)8591/jld II(41), 15 Jan 1986) serta menyertai kegiatan yang
dijalankan dengan aktif. Ketidakhadiran murid mesti disertai surat doktor atau surat
ibu bapa/ penjaga dengan tandatangan yang sah.
2.2 Kehadiran pelajar wajib ditanda dalam daftar kehadiran pada setiap kali aktiviti
diadakan.

3 PENDAFTRAN AHLI DAN MESYUARAT PERTAMA
3.1 Pendaftaran ahli dan mesyuarat pertama akan diadakan pada 3 Januari 2018.
Perkara yang perlu dilakukan pada mesyuarat pertama adalah:
3.1.1 Menanda kehadiran ahli
3.1.2 Perlantikan Ahli Jawatankuasa
3.1.3 Membincangkan Rancangan tahunan
Semua pelan Taktikal, Rancangan Aktiviti Tahunan dan Minit mesyuarat perlu
disediakan dalam satu salinan bercetak dan diserahkan kepada GPK Kokurikulum
melalui penyelaras Unit pada atau sebelum 3 Februari 2019 untuk difailkan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

4 BUKU LAPORAN AKTIVITI
4.1 Setiap kelab /Persatuan /Permainan /Unit beruniform mesti melengkapkan butir-
butir dalam buku Laporan Aktiviti dan serahkan kepada GPK Kokurikulum pada 14
Februari 2019 untuk semakan kali pertama :
4.1.1 Senarai nama AJK
4.1.2 Perlembagaan Persatuan dan kelab
4.1.3 Senarai keahlian / Daftar kehadiran
4.1.4 Rancangan aktiviti tahunan / Aktiviti mingguan
4.1.5 Minit Mesyuarat Agung Kali 1 / 2019
4.1.6 Laporan aktiviti harian ( sehingga tarikh dinyatakan )
4.1.7 Laporan aktiviti luar seperti lawatan, perkhemahan dan lain-lain
4.1.8 Penyata penerimaan dan perbelanjaan
4.2 Buku laporan perlu dihantar pada hari Rabu (selepas aktiviti ) dan disimpan di Bilik
GPK Kokurikulum / atau tempat yang dikhaskan.

5 KUTIPAN DERMA KEAHLIAN
5.1 Kutipan boleh dibuat sekiranya mendapat kebenaran khas dari Guru Besar dan Guru
Penasihat boleh membuat permohonan bertulis.
5.2 Unit yang membuat kutipan mestilah menyediakan satu Buku Kutipan untuk
merekodkan segala penerimaan dan perbelanjaan / pembelian

6 PAKAIAN
6.1 Pakaian seragam, pakaian sukan dan pakaian Pendidikan Jasmani dibenarkan
sewaktu menjalani gerak kerja kokurikulum.
6.2 Guru dan murid wajib memakai pakaian uniform lengkap pada Isnin minggu ketiga
bagi tujuan PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM
6.3 Guru pemimpin dan murid perlu memakai Uniform lengkap pada masa PdP hari
Rabu.

7 KEMUDAHAN, KESELAMATAN DAN DISIPLIN ~ Guru bertanggungjawab bagi menjaga
keselamatan peralatan-peralatan yang digunakan itu dalam keadaan baik.

8 PENILAIAN ( PAJSK )~ Penilaian PAJSK terhadap murid dalam aktiviti kokurikulum adalah
wajib. Setiap murid mesti mendapat markah dan markah tersebut hendaklah direkodkan.
Penilaian akan diadakan pada perjumpaan akhir.

9 SIJIL PENYERTAAN, SIJIL PENGHARGAAN DAN SIJIL PENCAPAIAN
9.1 Sijil penyertaan akan diberikan yang telah menyertai setiap aktiviti yang dianjurkan
oleh pihak sekolah.
9.2 Sijil penhargaan akan diberikan kepada pelajar yang telah memberikan
perkhidmatan yang cemerlang sebagai Pengerusi, Naib Pengerusi, Setiausaha,
Bendahari dan AJK serta kepten pasukan sekolah Unit Beruniform, Persatuan, Kelab
serta Sukan dan Permainan.
9.3 Sijil Pencapaian diberikan kepada pelajar yang menunjukkan pencapaian cemerlang
mewakili sekolah dalam sebarang pertandingan yang disertai.
9.4 Seorang murid tahun 6 akan dipilih oleh panel pemilih sebagai Tokoh Kokurikulum
tahunan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

FUNGSI DAN PERINCIAN TUGAS

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

1 Setiausaha kepada Jawatan Kuasa Induk Pengurusan Kokurikulum
2 Mengemaskini papan kenyataan Kokurikulum – info kokurikulum.
3 Membantu GPK Kokurikulum menyediakan perancangan peningkatan pencapaian

aktiviti kokurikulum sekolah.
4 Membantu GPK Kokurikulum menyediakan Buku Pelaporan Sekolah
5 Membantu GPK Kokurikulum mengemaskini fail-fail kokurikulum
6 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar atau GPK Kokurikulum dari

masa ke semasa.

PENYELARAS

1 Membunyikan loceng pada jam 3.15 petang pada hari Rabu dan mengelolakan
perhimpunan di tapak perhimpunan sebelum murid masuk ke kelas untuk
perjumpaan dan aktiviti.

2 Membantu GPK kokurikulum menyelaras dan menyelia aktiviti Sukan & Permainan,
Kelab & Persatuan dan Pasukan Badan Beruniform.

3 Mengumpul Rancangan Aktiviti Tahunan dan senarai AJK dari setiap unit di bawahnya
untuk difailkan.

4 Merancang program secara am yang melibatkan semua pelajar dan mentukan tarikh
pelaksanaanya.

5 Menyelia dan memastikan semua kemudahan dan peralatan dalam keadaan baik
sebelum, semasa dan selepas digunakan.

6 Memastikan langkah-langkah keselamatan diambil sebelum dan semasa aktiviti
dijalankan.

7 Menjadi salah seorang panel pemilihan kokurikulum untuk anugerah kokurikulum
sekolah.

TUGAS GURU PENASIHAT

1 Membentuk jawatan kuasa unit masing-masing pada perjumpaan pertama.
2 Memastikan aktiviti yang dirancang selaras dengan objektif sekolah
3 Memastikan ada perlembagaan kelab.
4 Memastikan AJK menjalankan tugas seperti yang arahkan oleh guru penasihat.
5 Merancang aktiviti tahunan dan serahkan kepada penyelaras / GPK Kokurikulum.
6 Memastikan aktiviti berjalan mengikut perancangan dan jadual yang ditetapkan.
7 Merancang strategi untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam kelab /unit.
8 Membuat dan menyediakan penyata kewangan (jika ada)
9 Mengurus harta benda dan kewangan unit /kelab jika ada.
10 Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan selepas perjumpaan

diadakan dan ditandatangani.
11 Melaporkan perkembangan kelab kepada GPK Kokurikulum dari masa ke semasa.
12 Mengemaskini papan kenyataan yang disediakan.
13 Menanda kehadiran pelajar pada setiap perjumpaan di dalam buku Laporan

Kokurikulum dan rekod koku murid.
14 Mengenalpasti pelajar yang berbakat untuk mewakili sekolah.
15 Membuat penilaian ( PAJSK ) terhadap penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti yang

diadakan sepanjang tahun dan merekodkannya dalam buku rekod aktiviti dan Rekod
Profil pelajar.
16 Mencadangkan nama pelajar yang difikirkan sesuai dan layak untuk menerima Sijil
Penghargaan Kokurikulum dan sukan dalam Hari Anugerah Cemerlang.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

JAWATANKUASA PERTANDINGAN MSSD dan KOAKADEMIK
(PASUKAN SEKOLAH)

Jurulatih dan Pengurus pasukan
1. Memilih peserta-peserta berbakat dan memberi latihan yang sempurna.
2. Menyediakan jadual latihan mengikut masa/hari yang ditetapkan
3. Melantik Ketua Pasukan dan Penolong Ketua Pasukan serta menentukan posisi
pemain.
4. Memastikan ibu bapa telah mengisi dan menandatangani Surat kebenaran &
surat kesihatan anak /jagaan.
5. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk makan/minum dan pengangkutan
dan diserahkan kepada GPK Kokurikulum.
6. Menyediakan laporan lengkap berkaitan pertandingan yang disertai dan
diserahkan kepada GPK kokurikulum untuk didokumentasikan.
7. Menyediakan nama pemain (nama mengikut sijil kelahiran) dan serah kepada
s/u Koku / GPK kokurikulum untuk pemberian sijil penghargaan.
8. Memastikan alatan permainan dalam keadaan baik sebelum ,semasa dan
selepas pertandingan.
9. Memastikan langkah-langkah keselamatan telah diambil sebelum , semasa
latihan atau pertandingan.
10. Pastikan pengurus /jurulatih sebagai yang terakhir meninggalkan sekolah
selepas semua murid/peserta telah pulang .

PERTANDINGAN KO-AKEDEMIK
*Semua pengurus dan jurulatih untuk pasukan ko-akedemik akan diputuskan
kemudian dan dipilih oleh penyelaras / penasihat unit KoAkademik yang dilantik

1 . SETIAUSAHA SUKAN
1.1 Merancang Takwim Kejohanan Merentas Desa Sekolah, Sukan Tahunan
Sekolah, Sukantara dan Sukaneka.
1.2 Menyediakan senarai pelajar mengikut rumah sukan.
1.3 Mengatur jadual latihan bagi pasukan olahraga & pasukan permainan
sekolah.
1.4 Menyediakan nama senarai pemain (bersama jurulatih dan pengurus
pasukan) untuk wakil sekolah di peringkat,zon ,daerah, negeri.
1.5 Menentukan acara-acara yang akan disertai.
1.6 Menyediakan senarai alatan dan keperluan untuk latihan pasukan sekolah.
1.7 Melaporkan segala masalah kepada GPK Kokurikulum dan Guru Besar
1.8 Sentiasa berbincang dan mencari jalan untuk meningkatkan prestasi
olahraga dan permainan pasukan sekolah.
1.9 Mewakili GPK Kokurikulum ( jika perlu ) dalam mesyuarat atau
perbincangan di dalam atau di luar sekolah berkaitan dengan olahraga dan
permainan.
1.10 Menyimpan rekod lengkap berkaitan olahraga dan pasukan sekolah.
1.11 Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan tahunan dan perbelanjaan
pasukan untuk tahun tertentu.
1.12 Membantu Ketua Panitia PJK menyemak stok alatan sukan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

2. GURU RUMAH SUKAN
2.1 Ketua rumah sukan dikehendaki menyimpan rekod lengkap senarai nama
murid dalam rumah sukan berdasarkan kepada :
 Tahun

 Nama pelajar yang lengkap

 Umur dan kelasnya

2.2 Mengadakan Mesyuarat Agung dan melantik AJK :
 Ketua Rumah
 Penolong Ketua Rumah
 Setiausaha
 Bendahari
 AJK setiap tahun

2.3 Ketua guru rumah sukan mengurus segala yang berkaitan dengan latihan
rumah pada hari yang telah ditetapkan termasuk guru-guru rumah yang
lain.

2.4 Semua guru rumah diwajibkan hadir pada setiap perjumpaan dan latihan.
2.5 Melengkapkan Fail Laporan Rumah Sukan dan serahkan kepada Setiausaha

Sukan / GPK kokurikulum untuk semakan.
2.6 Mengambil langkah yang perlu untuk menjaga disiplin, kebajikan dan

keselamatan pelajar.
2.7 Mengambil tindakan untuk menyemai semangat sukan, cinta dan bangga

terhadap rumah sukan.
2.8 Menyediakan peraturan rumah sukan.
2.9 Memastikan pelajar memakai pakaian yang sesuai semasa latihan.

JAWATANKUASA PELAKSANA PASUKAN ELIT SEKOLAH TAHUN 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud bin Jaafar
Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli

Pasukan Elit Bola Sepak : Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman (K)
Pasukan Elit Olahraga
: Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
: Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor
: Cikgu Alfian bin Md Zabidi
:

: Cikgu Anas Syafik bin Zulkifli (K)

: Cikgu Alfian bin Md Zabidi
: Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Akhir

: Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman
: Cikgu Rosyati binti Rofee

: Cikgu Milot Binti Abang
: Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Pasukan Elit Sepak Takraw : Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji (K)
: Ustaz Mohd Amin bin Md Nor
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

Pasukan Elit Bola Baling : Cikgu Noor Azuanty bt Mohd Sapuan (K) (K)
Pasukan Elit Bola Jaring : Cikgu Mohd Firdaus bin Jamaludin
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
: Cikgu Huri bin Ayub
: Cikgu Hajah Siti Humiayah binti Pariman

: Cikgu Anis Farhan binti Othman
: Cikgu Norzulina binti Md Razi
: Cikgu Suzana binti Abdullah
: Ustazah Norazlina binti Solehuddin
: Cikgu Hjh.Razyah binti Mohamad Yusof

Pasukan Elit Merentas Desa : Cikgu Alfian bin Md Zabidi (K)
: Cikgu Anas Syafik bin Zulkifli
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
: Cikgu Siti Rohaizah binti Mohd Anuar

Pasukan Elit Badminton : Cikgu Siti Rohaizah binti Mohd Anuar (K)
: Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
: Cikgu Norsiah binti Daud
: Cikgu Mariana binti Hashim

Pasukan Elit Ragbi : Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Akhir (K)
: Cikgu Anas Syafik bin Zulkifli
: Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

Pasukan Elit Memanah : Ustazah Norzilah binti Pauzi (K)
: Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Akhir

: Cikgu Anita bt Abd Manaf
: Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor

: Cikgu Khalimatun bt Duki

Pasukan Elit Ping Pong : Cikgu Bahak Udin bin Maidin (K)
: Cikgu Mohd Faizal bin Pauji
: Cikgu Hajah Norizan bt. Shafie
: Cikgu Hajah Zaini bin Khairudin

Pasukan Elit Catur : Ustazah Norizah Bt Yusa (K)
: Cikgu Norhidayah binti Ibrahim
: Cikgu Haspiyani bt Hasan
: Cikgu Sarifah bt Sharif

Pasukan Elit Lompat Tali : Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh (K)
: Cikgu Alfian bin Md Zabidi
: Cikgu Milot binti Abang
: Cikgu Suzana binti Abdullah
: Ustazah Norazlina binti Solehuddin

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

JAWATANKUASA PELAKSANA KOAKADEMIK TAHUN 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud bin Jaafar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Bt Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli
Penyelaras : Cikgu Hjh Zaini bin Khairudin

Jawatankuasa Bahasa Melayu
: Cikgu Haspiyani binti Hasan
(K)
Cikgu Anita binti Abd Manaf

Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
Cikgu Rosyati binti Rofee
Cikgu Sarifah binti Sharif
Cikgu Milot binti Abang

Bahasa Inggeris (K)
: Cikgu Hjh. Razyah binti Mohamad Yusof

Cikgu Suzana bt Abdullah
Cikgu Bahak Udin bin Maidin
Cikgu Anis Farhan binti Othman
Cikgu Mohamad Firdaus b. Jamaludin

Agama Islam (K)

: Ustazah Hjh. Siti Humiayah binti Pariman
Ustazah Khalimaton bin Duki
Ustazah Norazlina binti Solahuddin
Ustaz Mohd Faizal bin Pauji
Ustazah Siti Norizzah bt Yusa

j-QAF Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor (K)
: Ustazah Norzilah binti Pauzi
Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji
Ustaz Mohamad Amin bin Mohd Nor

Matematik (K)

: Cikgu Hajah Norizan binti Shafie
Cikgu Huri bin Ayob
Cikgu Siti Rohaizah binti Mohd Anuar
Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
Cikgu Mariana binti Hashim

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Sains Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Akhir (K)
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
Cikgu Noor Azuanty bt Mohd Sapuan.
Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli
Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

Rekoder Ensemble / Keyboard
: Cikgu Norsiah binti Mohd Daud (K)

Cikgu Nozulina binti Md Razi
Cikgu Norhidayah binti Ibrahim
Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi
Cikgu Alfian bin Md Zabidi

Cikgu Mohd Faiz bin Kamarul Zaman

JAWATANKUASA KEBITARAAN KOKURIKULUM 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon Bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud Bin Jaafar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang

Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli
Setiausaha Kebitaraan : Cikgu Mohd Rizal Bin Sa’eh

Jawatankuasa : Ustaz Mohamad Amin bin Mohd Nor
: Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji
: Cikgu Norsiah binti Daud
: Cikgu Norzulina binti Md Razi
: Cikgu Siti Rohaizah binti Mohd Anuar
: Cikgu Anis Farhan bt Othman
: Cikgu Mohamad Firdaus Bin Jamaludin
: Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Norhidayah bt Ibrahim

: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

JAWATANKUASA PELAKSANA GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)
PERAYAAN, SAMBUTAN DAN PROGRAM KHAS 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon Bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud Bin Jaafar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa Sambutan Bulan Kemerdekaan
: Cikgu Norhidayah bt Ibrahim
: Cikgu Anita bt Abd Manaf (SU/Penyelaras)
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani (SU/ Penyelaras)
: Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee (SU/ Penyelaras)
: Ustazah Norzilah bt Pauzi
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
: Cikgu Norsiah bt Mohd Daud
: Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

Hari Sukan Negara
: Cikgu Mohd Firdaus bin Jamaludin
: Cikgu Suzana Binti Abdullah
: Cikgu Mariana Binti Hashim
: Ustaz Mohamad Amin Bin Md Nor
: Cikgu Aimman Shauqie Bin Ahmad Akhir

Perkhemahan
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji
: Cikgu Huri bin Ayob
: Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman
: Cikgu Norazlina bt Hj. Solahuddin

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM
(PAJSK) 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon Bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud Bin Jaafar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli (Penyelaras PAJSK)
:
: Cikgu Alfian bin Md Zabidi (Penyelaras SEGAK )
: Cikgu Norzulina bt Md Razi ( Penyelaras NILAM )
:
: Cikgu Norhidayah bt Ibrahim
: Cikgu Mohd Firdaus bin Jamaludin
:
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Cikgu Hjh Zaini binti Khairudin
:
: Ketua Guru Penasihat Kelab & Persatuan
: Ketua Guru Pemimpin Badan Beruniform
:
Ketua Guru Penasihat Sukan Permainan
Jurulatih Pasukan Elit

Jurulatih Pasukan Koakademik
Guru Kelas Tahap 2
Guru Pendidikan Jasmani Tahap 2

JAWATANKUASA PEMANTAU AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon Bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud Bin Jaafar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian Bin Md. Zabidi

Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa : Cikgu Norhidayah bt Ibrahim – Penyelaras Kelab Persatuan
: Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin - Penyelaras Sukan Permainan

: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria - Penyelaras Badan Beruniform
: Cikgu Hjh Zaini binti Khairudin - Penyelaras Koakademik

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM TAHUN 2019

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Azmon Bin Amat Kamari
Naib Pengerusi 2 : Cikgu M. Saud Bin Jaafar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Alfian bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa : Cikgu Norhidayah bt Ibrahim – Penyelaras Kelab Persatuan
: Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin - Penyelaras Sukan Permainan
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria - Penyelaras Badan Beruniform
: Cikgu Hjh Zaini binti Khairudin - Penyelaras Koakademik

: Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji - Pengakap
: Cikgu Huri bin Ayob - BSMM
: Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman - TKRS
: Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin - PPIM
: Cikgu Anita bt Abd Manaf - Bahasa
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani - STEM
: Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee - SPBT & Pusat Sumber
: Ustazah Norzilah bt Pauzi - Agama Islam
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid - Doktor Muda & PPDa
: Cikgu Norsiah bt Mohd - Junior Keyboard
: Cikgu Zulaikha Binti Johdi - Kerjaya
: Cikgu Suzana Binti Abdullah - Lompat Tali
: Cikgu Mariana Binti Hashim - Bola Jaring

: Ustaz Mohamad Amin Bin Md Nor - Olahraga Merentas Desa
: Cikgu Aimman Shauqie Bin Ahmad Akhir - Bola Sepak

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Jawatankuasa Unit-Unit Beruniform

Penyelaras Unit Beruniform – Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

PENGAKAP BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
( BSMM )

Ketua : Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji Ketua : Cikgu Huri bin Ayob

Setiausaha : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli Setiausaha : Ustaz Mohd Faizal bin Pauji

AJK : Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli AJK : Cikgu Norsiah bt Mohd Daud

: Cikgu Hjh Razyah bt Mohamad Yusof : Ustazah Norzilah bt Pauzi
: Cikgu Sarifah bt Sharif : Ustaz Mohamad Amin b Md Nor
: Cikgu Norhidayah bt Ibrahim : Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee
: Cikgu Mariana bt Hashim : Cikgu Milot bt Abang
: Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. :
Ahmad Akhir
: Ustazah Khalimatun bt Duki
: Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA
( TKRS ) ( PPIM )

Ketua : Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman Ketua : Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin
Setiausaha
: Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor Setiausaha : Ustazah Siti Norizzah bt Yusa
AJK
: Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh AJK : Ustazah Hjh Siti Humiayah Pariman
: Cikgu Haspiyani bt Hasan : Ustazah Hjh Norizan bt Shafie
: Cikgu Siti Rohaizah bt Mohd Anuar : Cikgu Norzulina bt Md Razi
: Cikgu Suzana bt Abdullah : Cikgu Anita bt Abd Manaf
: Cikgu Bahak Udin bin Maidin : Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin
: Cikgu Anis Farhan bt Othman : Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
: Cikgu Alfian bin Md Zabidi : Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
: Cikgu Mohamad Firdaus b. Jamaludin
: Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Jawatankuasa Kelab dan Persatuan

Penyelaras Kelab dan Persatuan – Cikgu Norhidayah bt Ibrahim

PERSATUAN BAHASA PERSATUAN Science, Technology, Engineering &
Mathematics (STEM)

Ketua : Cikgu Anita bt Abd Manaf Ketua : Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
Setiausaha : Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin Setiausaha : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli

AJK : Cikgu Milot Binti Abang AJK : Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Mohamad Firdaus b. Jamaludin
: Cikgu Hjh Razyah bt Mohamad Yusof : Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
: Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli
: Cikgu Anis Farhan bt Othman
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Cikgu Bahak Udin bin Maidin

SPBT & Pusat Sumber DOKTOR MUDA & PPDa

Ketua : Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee Ketua : Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
Setiausaha : Cikgu Norzulina bt Md Razi
Setiausaha : Cikgu Sarifah bt Sharif

AJK : Cikgu Hjh Norizan bt Shafie AJK : Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin
: Cikgu Haspiyani bt Hasan : Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman
: Ustazah Hjh Siti Humiayah Pariman : Cikgu Huri bin Ayob
: Cikgu Alfian bin Md Zabidi
: Ustazah Siti Norizah bt Yusa

PERSATUAN AGAMA ISLAM JUNIOR ENSEMBLE KEYBOARD CLUB

Ketua : Ustazah Norzilah bt Pauzi Ketua : Cikgu Norsiah bt Mohd Daud
Setiausaha : Ustazah Khalimatun bt Duki Setiausaha : Cikgu Mariana bt Hashim

AJK : Ustaz Mohd Faizal bin Pauji AJK : Cikgu Ahmad Lutfi bin Khairoji
: Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor : Cikgu Mohd Aiman Shauqie B.
Ahmad Akhir

KELAB KERJAYA

Ketua : Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi
Setiausaha : Cikgu Suzana bt Abdullah

AJK : Ustaz Mohamad Amin b Md Nor
: Cikgu Siti Rohaizah bt Mohd Anuar

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Jawatankuasa Sukan dan Permainan

Penyelaras Sukan dan Permainan – Cikgu Mohamad Firdaus bin Jamaludin

KELAB BOLA SEPAK KELAB BOLA JARING

Ketua : Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Ketua : Cikgu Mariana bt Hashim
Setiausaha Akhir
: Cikgu Hj Shahrul Munir bin Maamor Setiausaha : Cikgu Sarifah bt Sharif

AJK : Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman AJK : Cikgu Anis Farhan bt Othman
: Cikgu Huri bin Ayob : Cikgu Hjh Norizan bt Shafie
: Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli : Ustazah Khalimatun bt Duki
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Ustaz Mohd Faizal bin Pauji : Cikgu Norzulina bt Md Razi
: Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli : Cikgu Norhidayah bt Ibrahim
: Cikgu Siti Rohaizah bt Mohd Anuar
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
: Cikgu Milot Binti Abang

KELAB OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA KELAB LOMPAT TALI

Ketua : En. Mohamad Amin b Md Nor Ketua : Cikgu Suzana bt Abdullah

Setiausaha : Cikgu Haspiyani bt Hasan Setiausaha : Ustazah Siti Norizah bt Yusa

AJK : Ustazah Hjh Siti Humiayah Pariman AJK : Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
: Cikgu Hjh Razyah bt Mohamad Yusof : Cikgu Norsiah bt Mohd Daud
: Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin : Cikgu Anita bt Abd Manaf
: Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji : Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin
: Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi : Ustazah Norzilah bt Pauzi
: Cikgu Bahak Udin bin Maidin : Cikgu Alfian bin Md Zabidi
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid : Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Rumah Sukan Guru , Staf, Kakitangan SKDAL 2019

DATO MAHARAJALELA - HIJAU DATO BAHAMAN - BIRU

Penasihat : Cikgu Megat Fauzi bin Ibrahim Penasihat : Cikgu Azmon bin Amat Kamari
Ketua : Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria Ketua : Ustaz Mohamad Amin b Md Nor
Setiausaha : Ustazah Siti Norizah bt Yusa Setiausaha : Cikgu Hjh Norizan bt Shafie

AJK : Cikgu Haspiyani bt Hasan AJK : Ustazah Norzilah bt Pauzi
: Cikgu Sarifah bt Sharif : Cikgu Hjh Razyah bt Mohamad Yusof
: Cikgu Anita bt Abd Manaf : Cikgu Norsiah bt Mohd Daud
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid : Cikgu Rosyati bt Mohd Rofee
: Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
: Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli : Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Akhir : Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor
: En. Muniandy a/l Mutusamy : Cikgu Bahak Udin bin Maidin
: Pn. Rashidah Bt Ali : En. Mohd Redza B Suja
: Cik Nur Affidah Bt Abd Manan : Pn. Norshafinaz Bt Saharudin
: Pn. Rohana Bt Hassan : En. Afiq Bin Abd Razak

TOK JANGGUT - MERAH MAT KILAU - KUNING

Penasihat : Cikgu M. Saud b. Jaafar Penasihat : Cikgu Kamarul Fitri bin Kamaruddin
Ketua Ketua
Setiausaha : Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli Setiausaha : Ustaz Mohd Faizal bin Pauji

AJK : Cikgu Mariana bt Hashim AJK : Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

: Cikgu Hjh Siti Humiayah Pariman : Cikgu Norzulina bt Md Razi
: Cikgu Norhidayah bt Ibrahim : Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin
: Cikgu Suzana bt Abdullah : Cikgu Anis Farhan bt Othman
: Cikgu Siti Rohaizah bt Mohd Anuar : Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin
: Ustazah Khalimatun bt Duki : Cikgu Milot Binti Abang
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani : Cikgu. Huri bin Ayob
: Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman : Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji
: Cikgu Mohamad Firdaus b. Jamaludin : Pn Noralinda Bt Mokhtar
: En. Muhamad Amirul Khafiz B Abd Shukor : Pn. Nor Asiah Bt Ibon
: Pn. Siti Zaleha Bt Mat Saad : Pn. Ruzita Binti
: En. Mat Zaidi B Hassan : Pn. Haslinawati Bt Shamsudin

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

Takwim Kokurikulum 2019

TARIKH HARI JANUARI 2019 TINDAKAN

1 Selasa PERKARA SETIAUSAHA
KOKURIKULUM
2 Rabu TAHUN BARU 2019
SEKOLAH BERMULA – Pembahagian Koku Murid SETIAUSAHA SUKAN
3 Khamis Ustaz Ahmad Lutfi
4 Jumaat - Tahun 4 SETIAUSAHA SUKAN
5 Sabtu - Murid Baru
6 Ahad Setiausaha Sukan
7 Isnin PERJUMPAAN KOKU ( Mesyuarat Agung 2019 ) Elit – Merentas Desa
8 Selasa - Kelab Kali -1
- Uniform Kali -1
9 Rabu - Sukan Kali -1

10 Khamis Taklimat Merentas Desa : Oleh Setiausaha Sukan Sekolah
11 Jumaat Latihan Merentas Desa
12 Sabtu
13 Ahad PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP
14 Isnin PERJUMPAAN KOKU
15 Selasa - Sukan Kali - 2
Taklimat Merentas Desa : Oleh Setiausaha Sukan Sekolah
16 Rabu Latihan Merentas Desa

17 Khamis CUTI THAIPUSAM
18 Jumaat KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH 2019
19 Sabtu Kejohanan MSSD - Merentas Desa – SAM Bagan Terap
20 Ahad
21 Isnin
22 Selasa
23 Rabu
24 Khamis
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

28 Isnin Kejohanan MSSD - SEPAK TAKRAW – SK Teluk Rhu Elit – Sepak Takraw
Elit – Sepak Takraw
29 Selasa Kejohanan MSSD - SEPAK TAKRAW – SK Teluk Rhu
Elit – Bola Baling
PERJUMPAAN KOKU
- Kelab Kali Ke – 2 TINDAKAN
30 Rabu - Uniform Kali Ke – 2
Elit – Bola Baling
31 Khamis Kejohanan MSSD - BOLA BALING– SK Parit 9
SU SUKAN
TARIKH HARI FEBRUARI 2019 Elit –Bola Jaring
Elit – Ping Pong
1 Jumaat PERKARA SU SUKAN
2 Sabtu Elit –Bola Jaring
3 Ahad Kejohanan MSSD - BOLA BALING– SK Parit 9 Elit – Ping Pong
4 Isnin
5 Selasa CUTI TAHUN BARU CINA Elit – Badminton
6 Rabu CUTI TAHUN BARU CINA Elit – Badminton
7 Khamis CUTI TAHUN BARU CINA
8 Jumaat CUTI TAHUN BARU CINA Cikgu Mohd Faiz
9 Sabtu CUTI TAHUN BARU CINA Elit –Olahraga
10 Ahad Elit –Olahraga

Kejohanan MSSD - BOLA JARING– SK Doktor Abdul Latiff Elit –Olahraga
11 Isnin Elit –Olahraga

Kejohanan MSSD - PING PONG – SK Tebok Jawa
Kejohanan MSSD - BOLA JARING– SK Doktor Abdul Latiff

12 Selasa

Kejohanan MSSD - PING PONG – SK Tebok Jawa
PERJUMPAAN KOKU
- Kelab Kali Ke – 3
13 Rabu - Uniform Kali Ke – 3

Kejohanan MSSD - BADMINTON – SK Bagan Terap
14 Khamis Kejohanan MSSD - BADMINTON – SK Bagan Terap

15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad

PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – TKRS
18 Isnin

Kejohanan MSSD - OLAHRAGA – SMK Sungai Besar
19 Selasa Kejohanan MSSD - OLAHRAGA – SMK Sungai Besar

PERJUMPAAN KOKU
- Uniform - Kali Ke – 4
20 Rabu - Sukan - Kali Ke - 3

Kejohanan MSSD - OLAHRAGA – SMK Sungai Besar
21 Khamis Kejohanan MSSD - OLAHRAGA – SMK Sungai Besar

22 Jumaat

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

23 Sabtu PERJUMPAAN KOKU
24 Ahad - Kelab- Kali Ke – 4
25 Isnin - Sukan - Kali Ke - 4
26 Selasa
MAC 2019 TINDAKAN
27 Rabu
PERKARA Elit –Ragbi
28 Khamis Elit –Ragbi
PERJUMPAAN KOKU Ustazah Norazlina
TARIKH HARI - Uniform- Kali Ke – 5
- Kelab - Kali Ke - 5
1 Jumaat KoAkademik – BAHAS ALA PARLIMEN
2 Sabtu
3 Ahad PERJUMPAAN KOKU
4 Isnin - Uniform- Kali Ke – 6
5 Selasa - Sukan - Kali Ke - 5
Kejohanan MSSD - RAGBI– SK Binjai Jaya
6 Rabu

7 Khamis
8 Jumaat
9 Sabtu
10 Ahad
11 Isnin
12 Selasa

13 Rabu

KoAkademik – SAHIBBA

Kejohanan MSSD - RAGBI– SK Binjai Jaya
14 Khamis

KoAkademik – BERCERITA TAHAP 2

15 Jumaat

16 Sabtu

17 Ahad

PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – PUTERI ISLAM
18 Isnin

UJIAN MAC

19 Selasa UJIAN MAC

20 Rabu UJIAN MAC

21 Khamis UJIAN MAC

22 Jumaat UJIAN MAC

23 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

24 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TINDAKAN
25 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
26 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Elit –Bola Sepak
27 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Elit –Bola Sepak
28 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
29 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Elit –Bola Sepak
30 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
31 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Cikgu Huri
Elit - Catur
TARIKH HARI APRIL 2019 SETIAUSAHA SUKAN
Elit - Catur
1 Isnin PERKARA SETIAUSAHA SUKAN
2 Selasa SETIAUSAHA SUKAN
KoAkademik – STORY TELLING SETIAUSAHA SUKAN
3 Rabu PERJUMPAAN KOKU
- Sukan - Kali Ke – 6
4 Khamis - LATIHAN RUMAH SUKAN
5 Jumaat
6 Sabtu KoAkademik – PUBLIC SPEAKING
7 Ahad
8 Isnin Kejohanan MSSD - BOLA SEPAK– SK Sungai Tengar
9 Selasa Kejohanan MSSD - BOLA SEPAK– SK Sungai Tengar
PERJUMPAAN KOKU
10 Rabu - Sukan - Kali Ke – 7
- LATIHAN RUMAH SUKAN
11
12 Khamis Kejohanan MSSD - BOLA SEPAK– SK Sungai Tengar
13 Jumaat KoAkademik – SCRABBLE
14 KoAkademik – POETRY RECITATION
15 Sabtu
16 PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – BSMM
Ahad Kejohanan MSSD - CATUR– MRSM Sg Besar
17 Isnin SUKANTARA / ACARA PADANG SUKAN TAHUNAN 2019
Selasa
18
19 Rabu Kejohanan MSSD - CATUR– MRSM Sg Besar
20
21 Khamis KoAkademik – CHORAL SPEAKING
22 Jumaat ACARA PADANG SUKAN TAHUNAN 2019
23 Sabtu
Ahad RAPTAI HARI SUKAN 2019
SUKAN TAHUNAN SKDAL 2019
Isnin
Selasa

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

24 Rabu PERJUMPAAN KOKU TINDAKAN
- Uniform- Kali Ke – 7
25 Khamis - Kelab – Kali Ke - 6
26 Jumaat
27 Sabtu KoAkademik – ACTION SONG
28 Ahad
29 Isnin MEI 2019
30 Selasa
PERKARA
TARIKH HARI
CUTI HARI PEKERJA
1 Rabu
2 Khamis AWAL RAMADAN
3 Jumaat Bulan Ramadan
4 Sabtu Bulan Ramadan
5 Ahad Bulan Ramadan
6 Bulan Ramadan
7 Isnin Bulan Ramadan
8 Selasa Bulan Ramadan
9 Rabu PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
10 Khamis PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
11 Jumaat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
12 Sabtu PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / HARI GURU
13 Ahad PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
14 Isnin Bulan Ramadan
15 Selasa CUTI HARI WESAK / Bulan Ramadan
16 Rabu Bulan Ramadan
17 Khamis
18 Jumaat NUZUL AL-QURAN / Bulan Ramadan
19 Sabtu Bulan Ramadan
20 Ahad Bulan Ramadan
21 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
22 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
23 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
24 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
25 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
26 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
27 Ahad
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu
Khamis

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

31 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan TINDAKAN

TARIKH HARI JUN 2019 Ustaz Ahmad Lutfi

1 Sabtu PERKARA Elit - Memanah
2 Ahad Elit - Memanah
3 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan Elit - Memanah
4 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan Elit - Memanah
5 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
6 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN / Bulan Ramadan
7 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA AIDIL FITRI
8 Sabtu
9 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA AIDIL FITRI
10 Isnin
11 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA AIDIL FITRI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA AIDIL FITRI
12 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA AIDIL FITRI
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
13
14 PERJUMPAAN KOKU
15 - Kelab - Kali Ke – 7
16 - Uniform – Kali Ke - 8
17
18 Khamis KoAkademik – BERCERITA SAINS B. INGGERIS TAHAP 1
Jumaat
19 Sabtu PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP
Ahad PERJUMPAAN KOKU
20 Isnin - Kelab - Kali Ke – 8
21 Selasa - Sukan – Kali Ke - 8
22
23 Rabu Kejohanan MSSD - MEMANAH– SAM Sg Hj Dorani
24 Kejohanan MSSD - MEMANAH– SAM Sg Hj Dorani
25 Khamis PERJUMPAAN KOKU
Jumaat - Uniform - Kali Ke – 9
26 Sabtu - Sukan – Kali Ke – 9
Ahad
27 Isnin
28 Selasa
29
30 Rabu

Khamis Kejohanan MSSD - MEMANAH– SAM Sg Hj Dorani
Jumaat Kejohanan MSSD - MEMANAH– SAM Sg Hj Dorani
Sabtu
KoAkademik – PELANCARAN ROKET AIR
Ahad

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

TARIKH HARI JULAI 2019 Buku Pengurusan dan Takwim 2019

1 Isnin PERKARA TINDAKAN
2 Selasa
PERJUMPAAN KOKU Cikgu Faiz
3 Rabu - Kelab - Kali Ke – 9
- Sukan – Kali Ke – 10

4 Khamis
5 Jumaat

6 Sabtu

7 Ahad

8 Isnin
9 Selasa

PERJUMPAAN KOKU
10 Rabu - Kelab - Kali Ke – 10

- Uniform – Kali Ke – 10
11 Khamis
12 Jumaat

13 Sabtu

14 Ahad

15 Isnin PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – TKRS
16 Selasa

PERJUMPAAN KOKU
17 Rabu - Uniform- Kali Ke – 11

- Sukan – Kali Ke – 11
18 Khamis
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad

22 Isnin
23 Selasa

PERJUMPAAN KOKU
24 Rabu - Uniform- Kali Ke – 12

- Kelab – Kali Ke – 11
25 Khamis
26 Jumaat

27 Sabtu

28 Ahad

29 Isnin PERCUBAAN UPSR

30 Selasa PERCUBAAN UPSR

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

PERCUBAAN UPSR

31 Rabu PERJUMPAAN KOKU TINDAKAN
- Kelab Kali Ke- 12
TARIKH HARI - Uniform Kali Ke – 12 Ustazah Norazlina
Penyelaras Kelab
1 Khamis OGOS 2019 - Cikgu Norhidayah
2 Jumaat
3 Sabtu PERKARA
4 Ahad
5 Isnin PERCUBAAN UPSR
6 Selasa
PERJUMPAAN KOKU
7 Rabu - Kelab - Kali Ke – 12
- Sukan – Kali Ke – 12
8 Khamis
9 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
10 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
11 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
13 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
14 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
15 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
16 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
17 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
18 Ahad PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – PUTERI ISLAM
PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN
19 Isnin PERINGKAT SEKOLAH 2019
PERJUMPAAN KOKU
20 Selasa - Uniform- Kali Ke – 13
- Kelab – Kali Ke – 13
21 Rabu
PERJUMPAAN KOKU
22 Khamis - Uniform – Kali Ke - 14
23 Jumaat - Sukan – Kali Ke – 13
24 Sabtu
25 Ahad
26 Isnin
27 Selasa

28 Rabu

29 Khamis
30 Jumaat

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

31 Sabtu CUTI HARI KEBANGSAAN 2019 TINDAKAN

TARIKH HARI SEPTEMBER 2019 Penyelaras Kelab
- Cikgu Norhidayah
1 Ahad PERKARA
2 Isnin TINDAKAN
3 Selasa CUTI AWAL MUHARAM 1441H
4 Rabu
5 Khamis KEPUTERAAN YDP AGONG
6 Jumaat
7 Sabtu PENUTUP SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN
8 Ahad PERINGKAT SEKOLAH
9 Isnin
10 Selasa CUTI HARI MALAYSIA
11 Rabu PERJUMPAAN KOKU
12 Khamis - Kelab – Kali Ke - 14
13 Jumaat - Sukan – Kali Ke – 14

14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin
17 Selasa

18 Rabu

19 Khamis TARIKH MULA PENGISIAN PAJSK TAHUN 6
20 Jumaat
21 Sabtu UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR )
22 Ahad UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR )
23 Isnin UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR )
24 Selasa UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH ( UPSR )
25 Rabu
26 Khamis OKTOBER 2019
27 Jumaat
28 Sabtu PERKARA
29 Ahad
30 Isnin

TARIKH HARI

1 Selasa
2 Rabu

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

3 Khamis HARI SUKAN NEGARA PERINGKAT SEKOLAH Buku Pengurusan dan Takwim 2019
4 Jumaat
5 Sabtu Penyelaras Sukan
6 Ahad - Cikgu NorAzwanty
7 Isnin
8 Selasa Cikgu Huri
9 Rabu
10 Khamis TINDAKAN
11 Jumaat
Penyelaras Unit
12 Sabtu Beruniform
- Cikgu Zainol
13 Ahad Penyelaras Unit
Beruniform
14 Isnin PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – BSMM - Cikgu Zainol
15 Selasa
16 Rabu PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
17 Khamis PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
18 Jumaat PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
19 Sabtu PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
20 Ahad PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
HARI DEEPAVALI
21 Isnin HARI DEEPAVALI
HARI DEEPAVALI
22 Selasa HARI DEEPAVALI
23 Rabu
24 Khamis TARIKH AKHIR PENGISIAN PAJSK TAHUN 6
25 Jumaat
26 Sabtu NOVEMBER 2019
27 Ahad
28 Isnin PERKARA
29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

TARIKH HARI

1 Jumaat PERKHEMAHAN TAHUNAN SEKOLAH

2 Sabtu PERKHEMAHAN TAHUNAN SEKOLAH

3 Ahad
4 Isnin
5 Selasa

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

6 Rabu CUTI MAULIDUR RASUL Ustaz Ahmad Lutfi
7 Khamis
8 Jumaat HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 2019 TINDAKAN
9 Sabtu ANUGERAH KOKURIKULUM 2019
10 Ahad HARI GRADUASI 2019
11
12 Isnin PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP
Selasa
13 CUTI AKHIR TAHUN
Rabu CUTI AKHIR TAHUN
14 CUTI AKHIR TAHUN
15 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
16 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
17 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
18 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
19 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
20 Selasa
21 Rabu DISEMBER 2019
22 Khamis
23 Jumaat PERKARA
24 Sabtu
25 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
26 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
27 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
28 Rabu CUTI AKHIR TAHUN
29 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
30 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
TARIKH CUTI AKHIR TAHUN
HARI CUTI AKHIR TAHUN
1 CUTI AKHIR TAHUN
2 Ahad KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR / CUTI AKHIR TAHUN
3 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
4 Selasa
5 Rabu
6 Khamis
7 Jumaat
8 Sabtu
9 Ahad
10 Isnin
11 Selasa
12 Rabu
Khamis

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

13 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
14 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
15 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
16 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
17 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
18 Rabu CUTI AKHIR TAHUN
19 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
20 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
21 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN
22 Ahad CUTI AKHIR TAHUN
23 Isnin CUTI AKHIR TAHUN
24 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
25 Rabu HARI KRISMAS / CUTI AKHIR TAHUN
26 Khamis CUTI AKHIR TAHUN
27 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
28 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN

29 Ahad CUTI AKHIR TAHUN

30 Isnin CUTI AKHIR TAHUN

31 Selasa CUTI AKHIR TAHUN

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

JADUAL PERHIMPUNAN RASMI
UNIT BERUNIFORM 2019

BIL TARIKH PENGELOLA
1 14 Januari 2019 (UNIT BERUNIFORM)
2 18 Februari 2019
3 18 Mac 2019 PENGAKAP
4 15 April 2019 ( Ustaz Ahmad Lutfi )
5 20 Mei 2019
6 17 Jun 2019 TKRS
7 15 Julai 2019 ( Cikgu Mohd Faiz )
8 19 Ogos 2019
9 16 September 2019 PUTERI ISLAM
10 21 Oktober 2019 ( Ustazah Norazlina )

11 18 November 2019 BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
( Cikgu Huri )

Cuti Hari Wesak

PENGAKAP
( Ustaz Ahmad Lutfi )

TKRS
( Cikgu Mohd Faiz )

PUTERI ISLAM
( Ustazah Norazlina )

Cuti Hari Malaysia

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
( Cikgu Huri )

PENGAKAP
( Ustaz Ahmad Lutfi )

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

TARIKH PERJUMPAAN MINGGUAN UNIT KOKURIKULUM 2019

1. Mohon guru-guru penyelaras Unit Beruniform , Kelab Persatuan dan Sukan Permainan
melengkapkan laporan perjumpaan mingguan setiap unit mengikut tarikh-tarikh
perjumpaan berikut

2. Senarai Kehadiran Mingguan murid juga perlu ditandakan bagi setiap kali perjumpaan
mingguan diadakan.

3. Sebarang perubahan tarikh akan dimaklumkan.

4. Kerjasama semua guru dalam melaksanakan tugas berkaitan kokurikulum didahului ucapan
terima kasih.

PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM KELAB PERSATUAN SUKAN PERMAINAN
KALI KE -
9 Januari 2019 9 Januari 2019 9 Januari 2019
1 30 Januari 2019 30 Januari 2019 16 Januari 2019
2
23 Januari 2019
KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH
20 Februari 2019
3 13 Februari 2019 13 Februari 2019 27 Februari 2019

4 20 Februari 2019 27 Februari 2019 13 Mac 2019
3 April 2019
5 6 Mac 2019 6 Mac 2019 10 April 2019

6 13 Mac 2019 24 April 2019

7 24 April 2019 12 Jun 2019

SUKANTARA / ACARA PADANG 17 April 2019

SUKAN TAHUNAN TAHUN 2019 20 April 2019
19 Jun 2019
8 12 Jun 2019 19 Jun 2019 26 Jun 2019
3 Julai 2019
9 26 Jun 2019 3 Julai 2019 17 Julai 2019

10 10 Julai 2019 10 Julai 2019 7 Ogos 2019
28 Ogos 2019
11 17 Julai 2019 24 Julai 2019 18 September 2019
12 Oktober 2019
PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 19 Ogos 2019

PENUTUP BULAN KEMERDEKAAN 19 September 2019

12 24 Julai 2019 7 Ogos 2019
13 21 Ogos 2019 21 Ogos 2019
14 28 Ogos 2019 18 September 2019

HARI SUKAN NEGARA PERINGKAT SEKOLAH

1 – 2 November 2019 PERKHEMAHAN TAHUNAN SEKOLAH

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

SCIKGUARAI NAMA GURU DAN TUGAS KOKURIKULUM 2019

BIL NAMA GURU KELAB KELAB SUKAN KOAKADEMIK MSSD RUMAH
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN SUKAN
HIJAU
1 Cikgu Megat Pauzi bin Ibrahim PENGERUSI UNIT KOKURIKULUM BIRU
(Guru Besar) MERAH
KUNING
2 Cikgu Azmon bin Amat Kamari NAIB PENGERUSI 1
(PK Pentadbiran)

3 Cikgu M. Saud bin Jaafar NAIB PENGERUSI 2
(Penolong Kanan HEM)

4 Cikgu Kamarul Fitri bin TIMBALAN PENGERUSI
Kamaruddin (PK Koku)

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

5 Cikgu Milot Binti Abang BSMM BAHASA BOLA JARING BAHASA LOMPAT TALI KUNING
MELAYU

SETIAUSAHA SUKAN

6 Cikgu Alfian bin Md Zabidi TKRS SPBT & PUSAT LOMPAT TALI KEYBOARD MERENTAS Setiausaha
SUMBER DESA Sukan

7 Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria Penyelaras BAHASA BOLA SEPAK SAINS ( KETUA ) HIJAU
Kelab Uniform ( KETUA )
SEPAK
TAKRAW

8 Cikgu Norhidayah bt Ibrahim PENGAKAP Penyelaras BOLA JARING KEYBOARD CATUR MERAH
TKRS Kelab Persatuan
9 Cikgu Mohamad Firdaus b. PPIM Penyelaras BAHASA BOLA BALING MERAH
Jamaludin STEM Sukan INGGERIS
Penyelaras
10 Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin BAHASA Permainan KoAkademik PING PONG KUNING
(SU) LOMPAT TALI

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

11 Cikgu Hjh Siti Humiayah PPIM SPBT & PUSAT OLAHRAGA AGAMA BOLA BALING MERAH
Pariman PPIM SUMBER BOLA JARING ( KETUA ) PING PONG BIRU
PENGAKAP OLAHRAGA MATEMATIK BOLA JARING ( SU )
12 Cikgu Hjh Norizan bt Shafie PENGAKAP SPBT & PUSAT BOLA JARING ( KETUA ) CATUR BIRU
SUMBER B.INGGERIS BADMINTON HIJAU
13 Cikgu Hjh Razyah bt Mohamad BAHASA ( SU ) ( KETUA ) BIRU
Yusof LOMPAT TALI BAHASA
DOKTOR MUDA & BOLA JARING MELAYU KUNING
14 Cikgu Sarifah bt Sharif PPDa ( SU ) BOLA SEPAK KEYBOARD KUNING
(KETUA ) HIJAU
15 Cikgu Norsiah bt Mohd Daud BSMM KEYBOARD KUNING
( KETUA ) KUNING
HIJAU
16 Cikgu Norzulina bt Md Razi PPIM SPBT & PUSAT KEYBOARD BOLA JARING
SUMBER ( SU ) BIRU

17 Cikgu Huri bin Ayob BSMM ( KETUA ) DOKTOR MUDA & MATEMATIK BOLA BALING
PPDa

18 Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh TKRS STEM LOMPAT TALI MATEMATIK LOMPAT TALI
PPIM ( KETUA )
( KETUA )
19 Ustazah Norazlina bt Hj. PENGAKAP DOKTOR MUDA & OLAHRAGA AGAMA ISLAM LOMPAT TALI
Solahuddin ( KETUA ) PPDa SEPAK
TKRS J-QAF
20 Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji TKRS KEYBOARD OLAHRAGA BAHASA TAKRAW
( SU ) MELAYU (KETUA )
21 Cikgu Haspiyani bt Hasan SPBT & PUSAT OLAHRAGA (KETUA )
SUMBER ( SU ) CATUR
22 Ustaz Hj Shahrul Munir bin J-QAF
Maamor AGAMA ISLAM BOLA SEPAK ( KETUA ) BOLA SEPAK
( SU )

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019

Buku Pengurusan dan Takwim 2019

23 Cikgu Anita bt Abd Manaf PPIM BAHASA LOMPAT TALI BAHASA MEMANAH HIJAU
TKRS (KETUA ) MELAYU
24 Cikgu Siti Rohaizah bt PENGAKAP KERJAYA BOLA JARING MATEMATIK BADMINTON MERAH
Mohamad Anuar TKRS (KETUA ) BIRU
TKRS STEM LOMPAT TALI SAINS
25 Cikgu Noor Azuanty bt Mhd BSMM KERJAYA LOMPAT TALI BAHASA BOLA BALING
Sapuan. BSMM INGGERIS (KETUA )
PENGAKAP ( SU ) ( KETUA ) BAHASA
26 Cikgu Suzana bt Abdullah TKRS BAHASA OLAHRAGA INGGERIS LOMPAT TALI MERAH
PENGAKAP
27 Cikgu Bahak Udin bin Maidin AGAMA ISLAM LOMPAT TALI J-QAF PING PONG BIRU
(KETUA ) OLAHRAGA (KETUA )
( KETUA ) J-QAF
28 Ustazah Norzilah bt Pauzi KERJAYA BOLA JARING MEMANAH BIRU
KEYBOARD ( KETUA ) MATEMATIK ( KETUA )
BOLA JARING BAHASA
29 Ustaz Mohamad Amin b Md ( SU ) INGGERIS SEPAK BIRU
Nor BAHASA TAKRAW ( KETUA )

30 Cikgu Mariana bt Hashim AGAMA ISLAM BADMINTON MERAH
(SU ) ( SU )

31 Cikgu Anis Farhan bt Othman BOLA JARING KUNING
( KETUA )

32 Ustazah Khalimatun bt Duki BOLA JARING AGAMA ISLAM MEMANAH MERAH

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2019


Click to View FlipBook Version