The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นำเสนอ เงินสงคราห์ ศคพ.สท.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teerapat03102532, 2022-06-09 05:30:20

นำเสนอ เงินสงคราห์ ศคพ.สท.

นำเสนอ เงินสงคราห์ ศคพ.สท.

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางสาวมธุรส ยิ้มแย้ม 1 6399 00151 44 8 อายุ 30 ปี
ที่อยู่ : 83/9 หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 095 5469916

สภาพครอบครัว : เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ขาดการรักษาต่อเนื่องทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี รายได้มาจากสามีทำงานรับจ้างทั่วไปเพียงคน

เดียวแต่รายได้ไม่แน่นอน สามีก็สุขภาพไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์เช่นเดียวกัน ทำให้ทำงานหนักไม่ได้

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ยกไม้ หลังคาสังกะสี สภาพทรุดโทรม
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ติดเชื้อเอดส์ ร่างกายไม่แข็งแรง มีภาวะเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา : Walk in วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ เหมือนเพ็ชร 3 1005 00870 21 1 อายุ 39 ปี
ที่อยู่ : 18/3 หมู่ที่ 12 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 064 6238230

สภาพครอบครัว : ตนเองและสามี ติดเชื้อเอดส์ ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย และรับจ้างทั่วไป
แต่ด้วยปัญหาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารำทำงานหนักได้ อาศัยเบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ แต่ไม่เพียงพอ มีบุตรส่งมาให้บ้างเป็นบางครั้ง

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านพักชั่วคราว อยู่ในบริเวณบ้านของพี่สาวสามี บ้านไม้ชั้นเดียวหลังคาสังกะสีภายในโล่ง

อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป /เบี้ยผูน้ตำิเดสนเชอื้ออยเ่อางดง่สา์ยด5า0ย0และบทาำทให้ผู้ชมตื่นตาด้วยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ

สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง อย่างมืออาชีพกว่าหนึ่งพันรายการเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว

ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเอเชงื้โอดเยอกดารส์ปแรัลบะแคต่รงขอ้อบคควราัมวและภาพถ่าย

ที่มา : อบต.ยางซ้าย ที่ สท 74501/268 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
ชื่อ : นางสาววาสนา บุญเกิด 3 649900071 41 6 อายุ 48 ปี
ที่อยู่ : 9/6 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 062 9065047

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ และมีโรคประจำตัว สุขภาพไม่แข็งแรง สามีเสียชีวิต ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตร

สาวแต่บุตรก็มีภาระดูแลบุตรของตนเอง รายได้มาจากการทำงานรับจ้างและไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้น ฝาไม้ หลังคาสังกะสี บ้านของน้องเขย
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดนเำชเื้สอนเอออดยส่์าง5ง่0าย0ดาบยาแทละทำให้ผู้ชมตื่นตาด้วยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
สุขภาพ : กระเพาะอาหาร ติดเชื้อเออดย่สา์งมรื่อางอากชีาพยกไมว่่าแหขน็ึง่งแพัรนงรายการเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเอเชงื้โอดเยอกดาสร์ปแรลับะคแตร่งอขบ้อคครวัวามและภาพถ่าย

ที่มา : Walk in ที่ พม 0602.44/030 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางสาวประนอม โพธิ์วัง 3 6401 00647 54 4 อายุ 41 ปี
ที่อยู่ : 23/11 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 062 9065047
สภาพครอบครัว : ตนเองป่วยโรคเอดส์ อาศัยอยู่กับสามี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตรด้วยกัน 2 คน
กำลังอยู่ในวัยเรียน ขาดทุนการศึกษา มีภาระดูแลบิดา/มารดา เป็นผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

สสุอขภาภาชีพาพพที/่อร:ยาู่ยอร่ไาาดศง้ัยก: ารั:ยบบไ้จม้า่าแนงขไ็/มง้เชบแัี้้นรยเงผดู้ีตยิดวเชยื้อกเพอื้นดอนำยส่์ฝเาสง5านไม0มือ้อ0ออหยบา่ลาัชาีงงพทคง่ก/าาบวยสั่ัตาดงหรากนยสึ่ะงแวสัีพสลัสนะดทิภรกำาาาใยพหร้กผรไูัา้มฐช่รมมัเ่3พนตืื่0่คอน0ใงตห้ถาเขดา้้วาวกรยับงวาัตนถนุำปเรสะนสองคC์หaรnือvหaัวเขล้ืออทกำเใทห้มเปเ็พนลขตองที่ตทัำว
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเเออดงสโ์ดแยลกะคารรปอรบับคแรัตว่งข้อความและภาพถ่าย

ที่มา : อบต.ปากแคว ที่ สท 73901/143 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นายสุธน คำคง 1 6409 00009 76 7 อายุ 37 ปี
ที่อยู่ : 3/277 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 0622989620

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่สาว พี่สาวประกอบอาชีพ

ค้าขาย ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 รายได้ลดลง มีภาระดูแลมารดาวัยชรา
จ่ายค่าเช่าที่พักเดือนละ 2,300 บาท ครอบครัวยากจน และอยู่ในภาวะยากลำบาก

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านปูน 2 ชั้น สภาพมั่นคง
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : โรคไตระยะที่ 3 ติดเชื้อเอดส์ ร่างกายไม่แข็งแรง
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :Walk in ที่ พม 0602.44/037 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางสาวธีราภรณ์ ดาบคม 3 6401 00078 62 1 อายุ 47 ปี
ที่อยู่ : 53/5 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 099 0951129

สภาพครอบครัว : สุภาพร่างกายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์ และป่วยไตระยะ 3 ต้องพบแพทย์ทุก 2 เดือน
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อยู่กับพี่สาวและหลาน มีรายได้จากบุตรส่งให้เดือนละ 1,000 บาท
หย่าร้างกับสามี

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคาสังกะสี
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : โรคไตระยะที่ 3 ติดเชื้อเอดส์ ร่างกายไม่แข็งแรง
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา : Walk in ที่ พม 0602.44/141 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 24พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นายอรรถพร คล้ายสี 3 6404 00201967 อายุ 55 ปี
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 5ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 083 4102298

สภาพครอบครัว : ไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง ใช้พื้นที่อาคารชุมชนหมู่ที่ 5 ต.ไกรนอกเป็นที่พักอาศัย
มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย ขายผลไม้ ทำใบสี ติดเชื้อเอดส์

สภาพที่อยู่อาศัย : ปูนชั้นเดียว หลังคากระเบื้อง ภายในมีห้องนอน 1 ห้อง
อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป /เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา : อบต.ไกรนอก ที่ สท 71501.5/068 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางนงนุช สมบูรณ์ 5 6404 00017 75 5 อายุ 45 ปี
ที่อยู่ : 70/5 หมู่ที่ 7 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 099-3762125

สภาพครอบครัว : รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ มีภาระเลี้ยงดูบุตรกำลังอยู่ในวัยเรียนจำนวน 2 คน
บุตรคนที่ 1 ประกอบอาชีพค้าขายไก่ทอดขนาดเล็ก สุขภาพร่างกายไม่แข็ง ตนเองเป็นเสาหลักครอบครัวมีรายได้

ไม่แน่นอน สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมมีขนาดเล็ก

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ชั้นเดียว หลังคาสังกะสี มีขนาดเล็ก
อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป /เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :อบต.ไกรนอก ที่ สท 71501.5/068 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางทอง ปัญสุวรรณ์ 3 6405 00521 59 9 อายุ 46 ปี
ที่อยู่ : 13 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 099-3762125

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ มีโรคประจำตัว ความดันสูงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
สามีก็ติดเชื้อเอดส์เช่นกัน ป่วยเบาหวาน มีแผลที่ขา ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งสองไม่มีอาชีพ
มีเพียงเบี้ยผู้ติดเชื้อและบัตรสวัสดิกการ ที่ใช้จ่ายในการดำรงชีพ

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ชั้นเดยวยกพื้นใต้ถุนสูง หลังคาสังกะสี
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ความดันสูง ติดเชื้อเอดส์
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :อบต.แม่สิน ที่ สท 74401/1140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา มหาปัญญาวงค์ 3 6405 00852 61 7 อายุ 48 ปี
ที่อยู่ :431 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. : 082 9694323

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ รับการรักษาต่อเนื่อง หย่าร้างกับสามี อยู่คนเดียวเพียงลำพัง ไม่มีรายได้
มีเพียงเบี้ยยังชีพแต่ไม่เพียงพอ ญาติพี่น้องบ้านใกล้เคียง

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ ชั้นเดียว ยกพื้นในต้ำถเุสนนสูองอยห่าลงังง่าคยาดสัางยกแะลสะีทำสใภห้าผู้พชมทตรืุ่นดตโทาดร้วมยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดอส์ย่า5ง0มื0ออบาชาีพทกว่าหนึ่งพันรายการเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว
สคุขวาภมาตพ้อ:งตกิาดรเชื:้อเเงอินดสส์งเร่คารงากะาห์ยผูไ้ตมิ่ดแขเ็ชงื้อแเรองดเสอ์แงโลดะยคกราอรบปครับรัแวต่งข้อความและภาพถ่าย

ที่มา :อบต.แม่สิน ที่ สท 74401/1140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ : นางสุณะจินดา อ่อนแสง 3 6405 00541 80 8 อายุ 45 ปี
ที่อยู่ :34/1 หมู่ที่ 25 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว : ตนป่วยโรคเอดส์เป็นเวลา 15 ปี สามีเสียชีวิต ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตร และหลาน ตนเอง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนส้ม 7 ไร่ ที่ สปก. ขาดทุน ราคาผลผลิตตกต่ำทำให้รายได้ลดลง
ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้สองชั้น หลังคาสังกะสี ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
อาชีพ/รายได้ : เกษตรกรรม/เบี้ยผู้ติดเชื้อนเำอเสดนส์ออ5ย0่า0งง่บายาทดายและทำให้ผู้ชมตื่นตาด้วยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
สคุขวาภมาตพ้อ:งตกิาดรเชื:้อเเงอินดสส์งเร่คารงากะาห์ยผูไ้ตมิ่ดแขเ็ชงื้อแเรองอเดอยส่งา์โแงดลมยืะอกคอารารชอปีพบรับกควแร่ัาตว่หงนึข่้งอพคันวรามายแกลาะรภเาพืพ่อถ่ใหา้ยเข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว

ที่มา :อบต.แม่สิน ที่ สท 74401/1140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นางสาวปราณี บัวหลวง 3 6405 00514 93 2 อายุ 41 ปี
ที่อยู่ :40 หมู่ที่ 19 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว : ตนเองและสามี ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีบุตรด้วยกัน 1 คน
บุตรไปทำงานที่จังหวัดลำพูน ตนเองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีภาระส่งบุตรเรียน 1 คน รายได้จากการ
ทำงานรับจ้างไม่เพียงพอ ช่วยสถานการณ์โควิด - 19 รายได้ลดลง

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านปูนชั้นเดียว หลังคาสังกะสี ภายในเป็นห้องโล่ง
อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป /เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ติดเชื้อเอดส์ ร่างกายไม่แข็งแรง
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :ออบต.แม่สิน ที่ สท 74401/1140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายชำนาญ สีกาวี
5 6405 00506 55 7 อายุ 40 ปี
ที่อยู่ :123/1 หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว : ร่างกายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
อาศัยอยู่กับมารดาเข้าสู่วัยชรา และป่วยโรคหัวใจโต ความดันสูง ไขมัน เกล็ดเลือดต่ำ ครอบรัวมีสวนมะนาว 1 ไร่

แต่ด้วยสภาวะภัยธรรมชาติ ทำให้ขาดทุน รายได้น้อยไม่เพียงพอ

สอาภชาีพพ/ทีร่อายยู่อไดา้ศั:ยสว: นบ้มานะนไมา้วชั้/นเบเีด้ยียผูนว้ตำิเยดสกเนชืพอ้ือ้อนเยอใ่ตาด้งถสุง์่นา5ยสู0ดงา0ยหแลบัลงาะทคทำาใสหั้งผู้กชมะสตีื่นสตภาาด้พวยทงรุาดนโนทำรเสมนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
สุขภาพ : ติดเชื้อเอดส์ ร่างกายไม่อแย่ขา็งงมแือรงอาชีพกว่าหนึ่งพันรายการเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติเดองเชโื้ดอยเอกดารสป์แรัลบะแคต่รงอข้บอคควรัาวมและภาพถ่าย

ที่มา :อบต.แม่สิน ที่ สท 74401/1140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นางคาย อยู่พ่วง 5 6407 01042 77 1 อายุ 64 ปี
ที่อยู่ :1227/1 หมู่ที่ 25 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว : ตนเองติดเชื้อเอดส์ สามีเสียชีวิต อาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง
บุตรมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด ส่งเงินมาให้บ้างบางครั้ง แต่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
เวลาไปพบแพทย์ต้องเพิ่งพาญาติที่อยู่ใกล้เคียงพาไปพบแพยท์ตามนัด

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้น ฝาไม้ หลังคาสังกะสี บ้านของน้องเขย
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์ เข้าสู่วัยชรา
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :อบต.แม่สิน ที่ สท 74401/1140 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายเกี้ยง รุ่งโรจน์ 3 6405 00282 23 3 อายุ 70 ปี
ที่อยู่ :504 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โทร. 082 6259901

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ เข้าสู่วัยชราพิการทางสายตา ภรายามีโรคประจำตัว
ทำให้ทั้ง 2 ไม่สามารถทำงานรับจ้างได้ มีรายได้จากสวัสดิการของเท่านั้นที่ใช้จ่ายในครัวเรือน
มีหนี้สินจากการลงทุน มีปัญหาด้านรายได้ และสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ ใต้ถุนสูง หลังคาสังกะสีสภาพทรุดโทรมสร้างบนที่ดินของคนอื่น
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท/เบี้ยผู้สูงอายุอายุ 700 บาท
/บัตรสวัสดิการ 300 บาท
สุขภาพ : ร่างายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดส์
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :อบต.บ้านตึก ที่ สท 73306/110 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นางมณฑา เสงี่ยมจิตร 3 6404 00015 07 1 อายุ 58 ปี
ที่อยู่ :68/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร : 0839580889

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ พิการทางการมองเห็น อยู่คนเดียวเพียงลำพัง
ไม่มีอาชีพ เพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีรายได้เพียง เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์

สามีเสียชีวิต มีบุตร 1 คน มีครอบครัวอยู่นนทบุรี

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านปูนชั้นเดียว หลังคาสังกะสี ภายในเป็นห้องโล่ง
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเนอำดเสสน์ อ5อ0ย่0างงบ่าายทด/าบยัตแลระสทวำัใสห้ดผิู้กชมารตื่น3ต0าด0้วยบงาาทน/นเำบีเ้สยนคอนCพิaกnาvรa เ8ลื0อก0เทบมาเทพลตที่ทำ
สุขภาพ : ร่างายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอดสอ์ย่างมืออาชีพกว่าหนึ่งพันรายการเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเเอดงโสด์แยลกาะครปรรอับบแคต่รงัวข้อความและภาพถ่าย

ที่มา :อบต.ดงเดือย ที่ สท 53701/12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายสมเพียร สวัสดี 3 6404 00306 23 8 อายุ 43 ปี
ที่อยู่ :78/5 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร : 0633465889

สภาพครอบครัว : ติดเชื้อเอดส์ พิการทางการมองเห็น อยู่กับภรรยา ติดเชื้อเอดส์ และพิการทางการมองเห็น
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีเพียงเบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้ติดเชื้อ บัตรสวัสดิการ ที่ใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้น

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้น ฝาไม้ หลังคาสังกะสี บ้านของน้องเขย
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท/บัตรสวัสดิการ 300 บาท/เบี้ยคนพิการ 800 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง พิการทางการมองเห็น
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา :อบต.ดงเดือย ที่ สท 53701/12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายพะดล แจงาม 3 6498 00004 01 6 อายุ 57 ปี
ที่อยู่ :9849 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร :099-1393790

สภาพครอบครัว : อาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง หย่าร้างกับภรรยา มีบุตรด้วยกัน 1 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ไม่มีรายได้ ป่วยโรคเอดส์มาระยะเวลา 15 ปี ไม่สามารถทำงานหนักได้ มีพี่น้องบ้านใกล้เคียงคอยดูแล

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านปูนชั้นเดียว หลังนคำาเสกนรอะเอบยื้่อางงง่า(ยบ้ดาานยเแทิลดะทไทำ้ใ)ห้ผู้ชมตื่นตาด้วยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเออยด่างส์มื5ออ0า0ชีพบกาว่ทาห/บนึั่งตพรันสรวาัสยกดิากราเพรื่อ3ให0้เข0้ากบับาวัทตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง
เองโดยการปรับแต่งข้อความและภาพถ่าย
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา อบต.ดงเดือย ที่ สท 53701/12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายวันชัย คงอยู่ 3 6404 00313 58 7 อายุ 43 ปี
ที่อยู่ :32/1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร :080 3875049

สภาพครอบครัว : ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง อาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนอื่น อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน
หย่าร้างกับภรรยา ตนเองต้องอาศัยอยู่เพียงลำพัง รายได้จากการรับจ้างไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ชั้นเดียว สภาพไม่มั่นคงถาวร
อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป /เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท/บัตรสวัสดิการ 300 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา อบต.ดงเดือย ที่ สท 53701/12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นางสาวฉลอง ปั่ นดี 3 6404 00213 99 4 อายุ 49 ปี
ที่อยู่ :34 หมู่ที่ 7 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร :080 3875049

สภาพครอบครัว : เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ทำงานหนักไม่ได้
สามีประกอบอาชีพรับจ้าง รายไม่ไม่แน่นอน มีภาระเลี้ยงดูหลานวัยแรกเกิด มีค่าใช้จ่ายสูง
ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนคนำรึ่เงสไนมอ้ อหย่ลาังงงค่าายสดังายกแะลสีะทำให้ผู้ชมตื่นตาด้วยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป /เบี้ยผู้ติดอเยช่ื้าองเมอือดอสา์ชีพ50กว0่าหบนึ่างทพั/นบรัตายรกสาวรัสเพืด่อิกใหา้เรข้า2กั0บว0ัตถบุปารทะสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง ติดเชื้อเอเอดงสโ์ดยการปรับแต่งข้อความและภาพถ่าย
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา อบต.ดงเดือย ที่ สท 53701/12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายยับ อยู่คง 3 6404 00321 68 7 อายุ 56 ปี
ที่อยู่ :55 หมู่ที่ 10 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว :ติดเชื้อเอดส์ พิการทางการได้ยิน ไม่มีอาชีพ ไม่มีภรายา อยู่กับพี่สาวที่สุขภาพร่างกาย
ไม่แข็งแรง มีพี่สาวอีกคนที่เป็นคนหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
มีรายได้ไม่แน่นอน

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคาสังกะสีเป็นบ้านญาติให้พักอาศัย
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยพิการน8ำเ0ส0นอบอยา่าทง/งเ่าบีย้ยดผาู้ยติแดลเะชทื้ำอใเหอ้ผูด้ชสม์ตื่นตาด้วยงานนำเสนอ Canva เลือกเทมเพลตที่ทำ
สุคขวภาามพต้อ: งร่กางารกา:ยเไงมิ่นแสข็งงเแครรงาะตห์ิผดู้ตเิชืด้อเเชเอืออ้ยอด่งาเโงสอด์มดยือกสอ์าแารชลปีพะรัคบกรวแ่าอต่หบงนึขค่้งอรพัคัวนวรามายแกลาะรภเาพืพ่อถ่ใหา้ยเข้ากับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อทำให้เป็นของตัว

ที่มา อบต.ดงเดือย ที่ สท 53701/12 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นางสาวขวัญนลิน เนตรดำกูล 3 3104 00807 54 0 อายุ 46 ปี
ที่อยู่ :172/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว :ติดเชื้อเอดส์และป่วยเบาหวาน ความดันสูง สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง อาศัยอยู่กับสามี ที่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างเล่นดนตรี แต่ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่มีรายได้
รายได้ลดน้อยลง

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ 2 ชั้น 2 ห้องนอน หลังคาสังกะสี
อาชีพ/รายได้ : รับจ้างทั่วไป/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท/บัตรสวัสดิการ 300 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ที่ สท 53501/852 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายพาโชค โนเลี่ยม 3 6409 00138 67 9 อายุ 45 ปี
ที่อยู่ :154 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว :ติดเชื้อเอดส์ พิการทางการมองเห็น อาศัยอยู่กับภรรยา พิการทางการมองเห็นทั้ง 2
ประกอบอาชีพรับจ้างนวดแผนไทย แต่ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้รายได้ลดลง มีเพียงเบี้ย
ผู้ติดเชื้อเอดส์ และบัตรสวัสดิการ

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านปูนชั้นเดียว หลังคาสังกะสี ภายในเป็นห้องโล่ง
อาชีพ/รายได้ : นวดแผนไทย 2000 บาท /เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ที่ สท 53501/852 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นายนพพล ศิริ 1 6409 0004098 2 อายุ 34 ปี
ที่อยู่ :207 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0917706055

สภาพครอบครัว :ติดเชื้อเอดส์ พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ อาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีเพียงเบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้ติดเชื้อ บัตรสวัสดิการ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีวิตประจำวัน

สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้ยกพื้น ฝาไม้ หลังคาสังกะสี
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท/บัตรสวัสดิการ 300 บาท/เบี้ยคนพิการ 800 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง พิการทางการเคลื่อนไหว ติดเชื้อเอดส์
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ที่ สท 53501/852 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ชื่อ :นางสาวจรัสศรี คำหล้า 3 6409 00175 26 4 อายุ 41 ปี
ที่อยู่ :272 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โทร. 084-0682696

สภาพครอบครัว :ตนเองป่วยโรคเอดส์เป็นเวลา 10 ปี ป่วยหลายโรค ต้องพบแพทย์ทุก 3 เดือน/ครั้ง
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่กับสามี สามีเป็นเสาหลักของครอบครัว
และมีภาระดูแล บุตรกำลังอยู่ในวัยเรียน

สภาพที่อยู่อาศัย :บ้านสองชั้น ครึ่งไม้ ครึ่งปูน หลังคาสังกะสี สภาพไม่มั่นคงถาวร
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง/ข้อเข่าเสื่อม/รูมาตอย
ความต้องการ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

ที่มา ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ที่ สท 53501/852 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

ชื่อ :นางแสงเดือน รอบุญ 3 6405 00769 88 4 อายุ 55 ปี
ที่อยู่ :86/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว :สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ไม่มีงานประจำรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
ประกอบอาชีพค้าขาย ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด19 ส่งผลกระทบในเรื่องของรายได้
ทำให้ครอบครัวมีหนี้สิน ขาดทุนในการประกอบอาชีพ

สภาพที่อยู่อาศัย :บ้านไม้ชั้นเดียว หลังคาสังกะสี มั่นคงถาวร
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ติดเชื้อเอดส์ ร่างกายไม่แข็งแรง
ความต้องการ : เงินทุนประกอบอาชีพ

ที่มา ทม.ศรีสัชนาลัย ที่ สท 53001/1625 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท

ประเภทเงิน : เงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

ชื่อ :นางสาววารุณี เทียนสว่าง 3 1005 02977 10 1 อายุ 44 ปี
ที่อยู่ :171/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สภาพครอบครัว :ตนเองป่วยโรคเอดส์ระยะเวลา 10 ปี อาศัยอยู่กับสามี บิดา/มารดา เป็นผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ

ครอบครัวฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ต้องการทุน เพื่อประกอบอาชีพ

ค้าขายนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว

สภาพที่อยู่อาศัย :บ้านสองชั้น ครึ่งไม้ ครึ่งปูน หลังคาเมทัลชีท สภาพมั่นคงแข็งแรง
อาชีพ/รายได้ : ไม่มีอาชีพ/เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 500 บาท
สุขภาพ : ร่างกายไม่แข็งแรง/ติดเชื้อเอดส์
ความต้องการ : เงินทุนประกอบอาชีพ

ที่มาทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ที่ สท 53501/852 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ผู้เยี่ยมบ้าน :นายธนาธิป สอนแหยม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ : เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Incredible Things About Moonstone The Czech Gemstone
Next Book
D&D 5e Valda's Spire of Secrets