The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทัศนศึกษาวัดบางบอน-65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pangsirimakead, 2022-07-11 11:57:41

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

ทัศนศึกษาวัดบางบอน-65

ความรปู้ ระกอบ

วชิ าภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑

ภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

รายงานการไปทศั นศกึ ษา/ชมภาพจติ รกรรมฝาผนงั วดั บางบอน

ของนกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๕

ประกอบการเรยี นรายวชิ าภาษาไทย ๓

เรอ่ื งมหาเวสสนั ดรชาดก กณั ฑม์ ทั รี

ม.๕/๑๐

โดย

๑.นางสาว สริ มิ า เกดิ ผล เลขท่ี ๖

๒.นาย ธนวทิ ย์ ดา่ นกาญจนา เลขท่ี ๙

๓.นาย ธนสษิ ฐ์ เกดิ ประโคม เลขท่ี ๑๐

๔.นาย ธรี ภทั ร์ หมอ่ นแกว้ เลขท่ี ๑๑

๕.นาย เพทาย กลดั กหุ ลาบ เลขท่ี ๑๒

๖.นางสาว ภนิตา ลมมนตรี เลขท่ี ๓๓

๗.นางสาว กาํ ไลทอง ศรชี ยั เรอื ง เลขท่ี ๓๕

๘.นาย ณฐั ภมู ิ จาํ แปง เลขท่ี ๓๙

เสนอ

คณุ ครสู มั ฤทธิ ์ จวิ ระประภทั ร์

รายงานการทศั นศกึ ษาน้เี ป็นสว่ นหน่ึงของการศกึ ษาวชิ าภาษาไทย๓

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ภาคเรียนที่ ๑ปี การศึกษา ๒๕๖๕

คาํ นํา

รายงานเลม่ น้จี ดั ทาํ ขน้ึ เพอ่ื ประกอบการทศั นศกึ ษา๕/๑๐ชมภาพจติ รกรรมฝาผนงั วดั บางบอนของนกั เรยี น
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท๕่ี โรงเรยี นศกึ ษานารวี ทิ ยาเขตบางบอนกรงุ เทพมหานครประกอบการเรยี นรายวชิ าภาษา
ไทย๓เรอ่ื งมหาเวสสนั ดรชาดกกณั ฑม์ ทั รโี ดยมจี ะประสงคเ์ พอ่ื ใหน้ กั เรยี นมคี วามเขา้ ใจในบทเรยี นมากยงิ่ ขน้ึ
โดยไดเ้ รยี นจากประสบการณ์จรงิ เน้ือหารายงานเป็นการสบื คน้ รายละเอยี ดทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั เน้ือหาในบทเรยี น
จากการสงั เกต สอบถามและสมั ภาษณ์

คณะผจู้ ดั ทาํ หวงั เป็นอยา่ งยง่ิ วา่ รายงานเลม่ น้ีจะชว่ ยใหผ้ สู้ นใจมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจในเน้ือหาและเกดิ
ความรกั ในวรรณคดที อ้ งถน่ิ ของชาตสิ บื ไป

คณะผจู้ ดั ทาํ
๑๘มถิ ุนายน๒๕๖๕

กิจกรรมท่ี ๑

คาํ ชแ้ี จง จงเตมิ ขอ้ ความต่อไปน้ใี หส้ มบรู ณ์ โดยสมั ภาษณ์จากผคู้ นบรเิ วณนนั้

๑. วดั บางบอนเดิมชื่อ

วดั ตาเฉย

๒. ที่ตงั้

ตงั้ อยใู่ นซอยเอกชยั ๑๑๙ ถนนเอกชยั เขตบางบอน กรงุ เทพ

๓. ประวตั ิวดั บางบอนโดยสงั เขป

คอื วดั บางบอนสรา้ งขน้ึ มาในปีพ.ศ.๒๔๕๓คณุ ตาเฉยกบั คณุ ยายกนั ไดบ้ รจิ าคทด่ี นิ เพอ่ื ใหจ้ ั

ดสรา้ งวดั ขน้ึ มา เพราะเมอ่ื ครงั้ นนั้ ยงั เป็นสาํ นกั สงค์ เเตค่ ณุ ตาไดน้ ิมนตพ์ ระอาจารยเ์ จรญิ

ปตสิ โส เพอ่ื เป็นพระสงคน์ ําประกอบพธิ ที างพระพทุ ธศาสนา

ตอ่ มามผี ศู้ รทั รารว่ มกนั บรจิ าคทรพั ย์

จดั สรา้ งโบสถห์ ลงั ใหมด่ ว้ ยเหตผุ ลน้ที างวดั จงึ ไดป้ ระกอบพธิ หี ล่อองคพ์ ระพทุ ธรปู ใหเ้ ป็นอ

งคพ์ ระประธานในโบสถ์ ณ วดั ราชโอรสาราม

๔. นามเจ้าอาวาสวดั

ชอ่ื พระครปู รชี าวฒุ กิ ร

๕. ปชู นียวตั ถ/ุ ปชู นียสถานที่สาํ คญั ในวดั ได้แก่

๕.๑ โบทธ์ ๕.๒ หลวงพอ่ เกษร

๕.๓ เจดี ๕.๔ อุโบศท

๖. กิจกรรมของวดั ที่รองรบั ชมุ ชน ได้แก่

เผาศพฟรชี ว่ งโควทิ

วนั ลอยกระทง

เวยี นเทยี นวนั เขา้ พรรษา

๗. ความเช่ือหรือความศรทั ธาที่ชมุ ชนมีต่อวดั ได้แก่

หากใครทอ่ี ยากเป็นทหารใหม้ าทาํ บุญทว่ี ดั แตห่ ากไมต่ อ้ งการเป็น หา้ มเดนิ

หา้ มเขา้ เดด็ ขาด

๘. รายชอ่ื ผใู้ หส้ มั ภาษณ์

๘.๑นามผใู้ ห้สมั ภาษณ์ เจใ้ หญ่

อาชีพ แมค่ า้ ขายผดั ไทย
คาํ ถาม จดุ เดน่ ของวดั คอื อะไร?
คาํ ตอบ หลวงพอ่ เกษร กบั เจดี
๘.๒นามผ้ใู ห้สมั ภาษณ์ ป้าเลก็
อาชีพ แมค่ า้ ขายของชาํ
คาํ ถาม คนมกั มาทาํ บญุ ชว่ งใด?
คาํ ตอบ ชว่ งวนั อาทติ ย์ และวนั สาํ คญั ทางศาสนา
๘.๓นามผใู้ ห้สมั ภาษณ์ แมโ่ ยโย
อาชีพ แมค่ า้ ขายน้ํา
คาํ ถาม ชาวบา้ นหรอื ผคู้ นถงึ ชอบเขา้ มาทาํ บญุ ณ วดั บางบอน?
คาํ ตอบ เพราะความศรทั ทาในหลวงพอ่ เกษร

ชอ่ื ผจู้ ดั ทาํ นางสาว ภนิตา ลมมนตรี ชนั้ ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๓๓
ชอ่ื ผจู้ ดั ทาํ นาย ณฐั ภมู ิ จาํ แปง ชนั้ ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๓๙

กิจกรรมที่ ๒

คาํ ชี้แจง ใหน้ กั เรยี นตอบคาํ ถามตอ่ ไปน้ใี หส้ มบรู ณ์ เมอ่ื ไดส้ กั การะพระประธานในวหิ าร
๑. พระประธานในวหิ าร ชอ่ื หลวงพอ่ เกษร
๒. พระประธานปางชนะมารลกั ษณะอยใู่ นพระอริ ยิ าบถนงั่ ขดั สมาธิ
พระหตั ถซ์ า้ ยหงายวางบนพระเพลา พระหตั ถข์ วาวางคว่าํ ลงทพ่ี ระชานุ น้วิ พระหตั ถช์ ล้ี งทพ่ี น้ื
๓. ประวตั พิ ระประธานโดยสงั เขป
การประกอบพธิ หี ลอ่ องคพ์ ระประธานนนั้ ไดใ้ หช้ า่ งถอดแบบมาจากหลวงพอ่ เกษรวดั ทา่ พระ
เขตบางกอกใหญ่ กรงุ เทพฯ เมอ่ื หล่อแลว้ เสรจ็ จงึ เรยี กหลวงพอ่ เกษรแลว้ อญั เชญิ มาประดษิ ฐาน
ณ วดั บางบอนในปี พ.ศ. 2460
๔. พระอคั รสาวกเบอ้ื งขวา ชอ่ื พระสารบี ุตร
๕. พระอคั รสาวกเบอ้ื งซา้ ย ชอ่ื พระโมคคลั ลานะ
๖. ภาพจติ รกรรมฝาผนงั ประกอบดว้ ยเรอ่ื ง
๑. พทุ ธประวตั ิ
๒. พระเวสสนั ดร
๗. ภาพจติ รกรรมฝาผนงั มหาเวสสนั ดรชาดกทก่ี ลุ่มนกั เรยี นเลอื กศกึ ษา คอื กณั ฑ์

พระมหาเวสสนั ดรชาดก เป็นชาติ
สดุ ทา้ ยของพระพทุ ธเจา้ โดยทจ่ี ะ
ตอ้ งใหพ้ รแกค่ าํ ขอของผ◌้ คู นไมว่ า่
จะใหล้ กู ทงั้ สองของตนกต็ า

ช่ือผจู้ ดั ทาํ นางสาว ภนิตา ลมมนตรี ช้นั ม.๕/๑๐ เลขที่ ๓๓
ชื่อผจู้ ดั ทาํ นาย ณฐั ภูมิ จาํ แปง ช้นั ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๓๙

กิจกรรม

คาํ ชี้แจง เตมิ ชอ่ื กณั ฑต์ อ่ ไปน้ใี หส้ มบรู ณ์

๑๓.กณั ฑ…์ ๑.กณั ฑ์ ทศพร ๒.กณั ฑ์ หมิ พาน ๓.กณั ฑ์ ทาน
๔.กณั ฑ์ วนปเวสน์
นคร ๕.กณั ฑ์ ชชู ก
๖.กณั ฑ์ จลุ พน
๑๒.กณั ฑ์ ใส่ภาพปฐมเ
หตุ ๗.กณั ฑ์ มหาพน
ฉกษัตรยิ ์
๘.กณั ฑ์ กมุ าร
๑๑.กณั ฑ์

มหาราช

๑๐.กณั ฑส์ กั
กบรรพ์

๙.กณั ฑ์ มทั รี

คาํ ชี้แจง เติมถอ้ ยความต่อไปนี้ให้สมบรู ณ์

๑. ฝนโบกขรพรรษ
หมายถงึ คอื ฝนทม่ี สี แี ดง ใครทป่ี รารถนาทจ่ี ะใหเ้ ปียกกจ็ ะเปียก ใครจะไมใ่ หเ้ ปียกกจ็ ะไมเ่ ปียก

๒. ทศพร
หมายถงึ พร ๑๐ ประการทพ่ี ระอนิ ทรป์ ระทานแกน่ างผสุ สดี ไดแ้ ก่
๑. ขอใหพ้ ระนางไดป้ ระทบั ในปราสาทพระเจา้ สวี รี าช

๒. ขอใหม้ ดี วงเนตรคมงาม และดาํ ขลบั ดงั่ ลกู เน้อื ทราย๓ขอใหข้ นคว้ิ เรยี วงามขาํ บรสิ ทุ ธดิ ์ ุจ

สรอ้ ยคอนกยงู

๔. ขอใหม้ นี ามวา่ ผสุ ดี

๕. ขอใหม้ พี ระโอรสทท่ี รงเกยี รตยิ งิ่ กวา่ กษตั รยิ ท์ งั้ หลาย และมพี ระราชศรทั ธาในการกศุ ล

๖. ขออยา่ ใหพ้ ระครรภป์ รากฏนูนดงั สตรสี ามญั

๗. ขออยา่ ใหพ้ ระถนั ทงั้ คหู่ ยอ่ นยาน

๘. ขอใหพ้ ระเกศาดาํ ขลบั ตลอดไป

๙. ขอใหม้ พี ระฉววี รรณผดุ ผอ่ ง

๑๐. ขอใหม้ อี าํ นาจปลดปลอ่ ยนกั โทษประหารใหพ้ น้ โทษได้ ตามพระวนิ ิจฉยั อนั รอบคอบของ

พระนาง

๓. สตตสดกมหาทาน

หมายถงึ พระมหาทาน๑๐๐ จาํ นวน ๗ หมวด

หมายถงึ มา้ ๑๐๐ มโคนม๑๐๐ รถ๑๐๐ หญงิ สาว๑๐๐ ทาส๑๐๐ ภาษ๑ี ๐๐

๔.พญาพาฬมฤคราช

ไดแ้ ก่ พญาไกรสรราชสหี ,์ พญาเสอื โครง่ และพญาเสอื เหลอื ง

๕. รา่ ยยาวมหาเวสสนั ดรชาดก กณั ฑม์ ทั รี เป็นกณั ฑท์ ่ี ๙ มี ๙๐ คาถา เพลงประจาํ กณั ฑ์

ไดแ้ ก่ ทยอยโอด ผแู้ ต่งกณั ฑน์ ้ีไดแ้ ก่ เจา้ พระยาคลงั (หน)

ชอ่ื ผจู้ ดั ทาํ นางสาว สริ มิ า เกดิ ผล ชนั้ ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๖

ชอ่ื ผจู้ ดั ทาํ นาย ธนสษิ ฐ์ เกดิ ประโคม ชนั้ ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๑๐
กิจกรรมท่ี ๔

คาํ ชี้แจง ใหน้ กั เรยี นบอกคุณคา่ ของภมู ปิ ัญญาทอ้ งถน่ิ ทพ่ี บเหน็ ภายในวดั บางบอน เชน่ อาหารไทย ขนมไทย
เครอ่ื งจกั สาน เครอ่ื งถม เครอ่ื งเขนิ งานแกะสลกั งานปนู ปัน้ ไทย งานดอกไมใ้ บตอง โต๊ะหมบู่ ชู า ฯลฯ

ภายในวดั บางบอน ในสมยั น้เี รมิ่ ไมม่ กี ราใชภ้ มู ปิ ัญญาทอ้ งถน่ิ แต่กย็ งั มกี ารใชจ้ าํ พวกใบตอ้ งและ
งานปนู ปัน้ ไทย

กิจกรรมที่ ๕

คาํ ชี้แจง ใหน้ กั เรยี นในกลมุ่ ระดมความคดิ
ความรหู้ รอื คุณคา่ ทไ่ี ดร้ บั จากการไปทศั นศกึ ษาภาพจติ รกรรมฝาผนงั วดั บางบอนมาเป็นขอ้ ๆ
พรอ้ มรายละเอยี ดใหเ้ หน็ จรงิ

1.ไดร้ วู้ า่ พระเวสนั ดรชาดกเป็นชาตเิ กดิ ครงั้ สดุ ทา้ ยของพระพทุ ธเจา้
2.ทาํ ใหร้ วู้ า่ ใหโ้ ดยไมห่ วงั ผลตอบแทนเป็นสง่ิ ทด่ี ี
3.ทาํ ใหร้ วู้ า่ คนเราควรพอใจในสง่ิ ทม่ี ี

ชื่อผจู้ ดั ทาํ นางสาว สิริมา เกิดผล ช้นั ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๖

ชื่อผจู้ ดั ทาํ นางสาว ภนิตา ลมมนตรี ช้นั ม.๕/๑๐ เลขท่ี ๓๓


Click to View FlipBook Version