The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1.สร้างเอกสารด้วย Application Google Doc
2.: พิมพ์เอกสารในรูปแบบตาราง
3.สร้างเอกสารแนะนำตัว (Resume, Portfolio) ด้วยแอปพลิเคชัน Canva
4.สร้างโปสเตอร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยแอปพลิเคชัน Canva

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 65302010075, 2022-06-10 05:29:55

สรุปผลงาน

1.สร้างเอกสารด้วย Application Google Doc
2.: พิมพ์เอกสารในรูปแบบตาราง
3.สร้างเอกสารแนะนำตัว (Resume, Portfolio) ด้วยแอปพลิเคชัน Canva
4.สร้างโปสเตอร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยแอปพลิเคชัน Canva

สรุปผลงาน

เสนอ
คุณครูคมกริช จุกหอม

จัดทำโดย
นางสาวฐิติยา กันยาพันธ์ สบบ.1/4

รหัสนักศึกษา 65302010075

รหสั วชิ า เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เพอื่ การ

จดั การอาชพี 2-2-3
3001-2003 (Digital Technology for

Works)

จดุ ประสงคร์ ายวชิ า เพอ่ื ให้
1. เขา้ ใจเกยี่ วกบั ความรพู้ นื้ ฐาน ความหมาย องคป์ ระกอบ การ
จดั การขอ้ มลู ขนาดใหญ่ (Big Data)อนิ เทอรเ์ น็ตทกุ สรรพสงิ่
(Lnternet of Things) เทคโนโลยที ใี่ ชใ้ นการทำธรุ กรรมโดยไม่
ตอ้ งผา่ นบคุ คลทส่ี าม(Blockchain) ธรุ กรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั
(Fintech)ระบบเงนิ ดจิ ทิ ลั สกลุ เงนิ ดจิ ทิ ลั หรอื ครปิ โทเคอรเ์ รนซี
(cryptocurrency) ธรุ กจิ ดจิ ทิ ลั บนสอ่ื สงั คมออนไลน์
2. กรณีศกึ ษาเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เชอ่ื มโยงอาชพี และประยกุ ตใ์ ช้
เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ในอาชพี ยคุ ดจิ ทิ ลั
3. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและความรบั ผดิ ชอบ ตระหนกั ถงึ การเป็ น

พลเมอื งดจิ ทิ ลั

สมรรถนะรายวชิ า
1.แสดงความรพู้ นื้ ฐานเกย่ี วกบั ความหมายองคป์ ระกอบการ
จดั การขอ้ มลู ขนาดใหญ(่ BigDataอนิ เทอรเ์ น็ตทกุ สรรพสงิ่ ()
เทคโนโลยที ใ่ี ชใ้ นการทำธรุ กรรมโดยไมต่ อ้ งผา่ นบคุ คลทสี่ าม
(Blockchain) ธรุ กรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั (Fintech) ระบบเงนิ
ดจิ ทิ ลั สกลุ เงนิ ดจิ ทิ ลั หรอื ครปิ โทเคอรเ์ รนซี (cryptocurrency)

ธรุ กจิ ดจิ ทิ ลั บนสอื่ สงั คมออนไลน์ และการเชอื่ มโยงเทคโนโลยี
ดจิ ทิ ลั ในอาชพี
2. กรณีศกึ ษา วเิ คราะห์ สงั เคราะห์ ความรดู้ า้ นเทคโรโลยดี จิ ทิ ลั
ในการจดั การอาชพี
3. การประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ในการจดั การอาชพี และการ
เป็ นพลเมอื งดจิ ทิ ลั

คำอธบิ ายรายวชิ า
ศกึ ษาและปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั ความรพู้ น้ื ฐาน ความหมาย

องคป์ ระกอบ การจดั การขอ้ มลู ขนาดใหญ่
(BigData)อนิ เทอรเ์ น็ตทกุ สรรพสงิ่ อนิ เทอรเ์ น็ตทกุ สรรพสง่ิ
(Lnternet of Things) เทคโนโลยที ใี่ ชใ้ นการทำธรุ กรรมโดยไม่
ตอ้ งผา่ นบคุ คลทสี่ าม (Blockchain) ธรุ กรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั
(Fintech) ระบบเงนิ ดจิ ทิ ลั สกลุ เงนิ ดจิ ทิ ลั หรอื ครปิ โทเคอรเ์ รนซี
(cryptocurrency) ธรุ กจิ ดจิ ทิ ลั บนสอื่ สงั คมออนไลน์ กรณีศกึ ษา
เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เชอื่ มโยงอาชพี และประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยี
ดจิ ทิ ลั ในอาชพี ของการเป็ นพลเมอื งยคุ ดจิ ทิ ลั

ตารางวเิ คราะ

ระดบั พฤตกิ

หนว่ ชอื่ หนว่ ยการเรยี นรู้ พทุ ธพิ สิ

ยท ี่

1234

1 ความรพู้ น้ื ฐานการจดั การขอ้ มลู ขนาดใหญ่ ✔✔ - -
(Big Data)

2 อนิ เทอรเ์ น็ตทกุ สรรพสง่ิ (lnternet of Things) ✔ ✔ - -

3 เทคโนโลยที ใี่ ชใ้ นการทำธรุ กรรมโดยไมต่ อ้ ง ✔✔✔✔
ผา่ นบคุ คลทสี่ าม(Blockchain)

4 ธรุ กรรมการเงนิ ดจิ ทิ ลั (Fintech) ✔✔✔ -

5 ระบบเงนิ ดจิ ทิ ลั สกลุ เงนิ ดจิ ทิ ลั หรอื ครปิ โท ✔✔✔✔
เคอรเ์ รยซี (cryptocurrency)

6 การทำธรุ กจิ ดจิ ทิ ลั บนสอ่ื สงั คมออนไลน์ ✔✔✔ -

7 การประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ในอาชพี ของ ✔ ✔ ✔ -
การเป็ นพลเมอื งยคุ ดจิ ทิ ลั

8 กรณีศกึ ษาการประยคุ ตเ์ ทคโนโลยเี มอื ง ✔✔✔ -

ะห์หลกั สูตร

กรรมทพ่ี งึ่ ประสงค์ การบรู ณาการปรชั ญาเศรษฐกจิ
พอเพยี ง
สยั ทกั ษะ จติ
พอประม มี ภมู คิ มุ้ ก ั เงอื่ นไข เวลา
พสิ ยั พสิ ยั
าณ เหตุ น ความรู้ (ชว่ั โม
56 ง)
ผล

-- - ✔ ✔ ✔ - ✔4

-- - -- ✔ - -4
-✔ ✔ ✔- ✔ - ✔8

-✔ ✔ ✔ - ✔ - ✔4
✔✔ ✔ ✔ - ✔ - ✔ 12

-✔ ✔ ✔ - ✔ - ✔8
-✔ ✔ ✔ - ✔ - ✔8

-✔ ✔ ✔ - ✔ - ✔8

หนว่ ชอื่ หนว่ ยการเรยี นรู้ ระดบั พฤตกิ

ยท ่ี พทุ ธพิ สิ

ยคุ ดจิ ทิ ลั 1234

หมายเหตุ : ระดบั พทุ ธพิ สิ ยั 1 = ความรู ้ 2 = ความเขา้ ใจ 3 = การนำไปใช ้4 = วเิ ค

กรรมทพี่ ง่ึ ประสงค์ การบรู ณาการปรชั ญาเศรษฐกจิ
พอเพยี ง
สยั ทกั ษะ จติ
พอประม มี ภมู คิ มุ้ ก ั เงอื่ นไข เวลา
พสิ ยั พสิ ยั
าณ เหตุ น ความรู้ (ชว่ั โม
56 ง)
ผล

72

คราะห์ 5 = สงั เคราะห์ 6 = ประเมนิ คา่

แย้ม ฐิติยา

ประวัติส่วนตัว นั ก ศึ ก ษ า

ชื่อนางสาวฐิติยา กันยาพันธ์ ชื่อเล่นแย้ม ประวัติการทำงาน
เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2547
เกิดวันอาทิตย์ กรุ๊ปเลือด AB เคยทำงานพาร์ทไทม์ขายน้ำปั่ น
คติประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สีที่ชอบ: สีแดง,สีฟ้า ประวัติการศึกษา
อาหารที่ชอบ: ส้มตำ ไก่ย่าง
สัตว์ที่ชอบ: สุนัข แมว จบการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองไข่นก

มัธยมศึกษา ปี 2558-2561


- จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.76


เ ข้า ม า ศึ ก ษ า ต่ อ ที่ วิท ย า ลั ย อ า ชีว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ชั้น ปวช1-3 ปี 2562-2564
- จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย3.14

ทักษะระดับมืออาชีพ ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ชั้นปวส.1 แผนก การบัญชี (ทวิภาคี) ปี2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เคยไปแข่งขันการสวดมนต์แปล
ภาษาอังกฤษ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ที่โรงเรียนอุบล ความสนใจหลัก

วิทยาคม - ด้านกีฬา
- ด้านดนตรี เช่น ร้องเพลง เล่นเมโลเดียน
ติดต่อฉันที่: - การถ่ายภาพ

โทรศัพท์: 080-727-8618
มือถือ: 080-727-8618

ที่อยู่: 98 หมู่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี 34140

อีเมล: [email protected]
FB: Yaem Thtiya

ประเกเทาศะพไีท
พยีเมป็พานกลเSinรกาceะ2ดา01บ2ะมี่ทไาีม่สก่ไวปยเกที่าสุะดพใีนพีคือ

Krub

www.deesite.co.th


Click to View FlipBook Version