The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือเวียน_merged (10)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 65302010075, 2022-07-11 22:48:35

หนังสือเวียน_merged (10)

หนังสือเวียน_merged (10)

หนังสือราชการ

เสนอ
คุณคูคมกริช จุกหอม

จัดทำโดย

นางสาวฐิติยา กันยาพันธ์ สบบ.1/4 เลขที่ 8บนั ทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ ศทก. โทร. ๓๑๓

ที่ นร ๐๑๐๔/ว วนั ท่ี ตุลาคม 2553

เร่อื ง โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

เรียน ผบู้ รหิ าร ผต.นร. หน.สว่ นราชการภายใน สปน. หน.ตสก. ผอ.กพบ. นติ ิกร ๙ ชช. ผอ.ส.กกภ. ผอ.สพช.

ผอ.สพว. และ ผอ.สฉช.

ตามที่สกร. ได้แจ้งวา่ คณะรฐั มนตรีในคราวประชมุ ปรึกษา เมื่อวนั ที๗่ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มี
มติเห็นชอบใหห้ น่วยงานภาครัฐทกุ หน่วยดาํ เนนิ การตดิ ตัง้ ฟอนตส์ ารบรรณและฟอนต์อน่ื ๆ ทัง้ หมดจํานวน ๑๓
ฟอนต์ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติและกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าไปใน

ระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนตด์ งั กลา่ วแทนฟอนตเ์ ดมิ ตามทกี่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สอื่ สารเสนอ โดยให้รับความเห็นและขอ้ สงั เกตของสํานักนายกรัฐมนตรี (สาํ นกั งานปลดั สาํ นักนายกรัฐมนตรี)
ทเี่ ห็นควรให้ จดั พิมพ์ตัวเลขเปน็ เลขไทยโดยขอให้ส่วนราชการในสงั กดั สปน. ทราบและถือปฏบิ ตั ิต่อไป น้ัน

ในการนี้ศทก. ได้ดาํ เนินการดาวนโ์ หลดฟอนตท์ ง้ั ๑๓ ฟอนตม์ าติดตง้ั ในระบบอนิ ทราเนต็ ของ
สปน. (http://intraopm/intranet/ --> งานศนู ยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร --> ดาวน์โหลด ๑๓
ฟอนตม์ าตรฐานราชการไทย) พร้อมคมู่ ือการติดตงั้ สําหรบั ใหท้ กุ หนว่ ยงานใน สปน. ดาวนโ์ หลดไปติดตงั้ ที่
เครอ่ื งคอมพิวเตอร์เพอ่ื ใชใ้ นการปฏิบตั งิ านเรยี บร้อยแล้ว

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางมณีรตั น์ นิลพันธ)์
ผอ.ศทก.

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วิทยาลัยอาชวี ศึกษาอบุ ลราชธานี

๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จังหวดั อุบลราชธานี

มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

เร่ือง ขอความอนุเคราะหต์ รวจสอบหนงั สอื แสดงวฒุ กิ ารศกึ ษา

เรียน ผู้อำนวยการ

ส่ิงทสี่ ง่ มาดว้ ย ๑. รายช่อื นกั เรียนขอตรวจสอบวฒุ ิการศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวฒุ กิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

ด้วยวทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุบลราชธานี ไดร้ บั นักเรยี นเข้าศึกษาต่อ ระดบั ประกาศนยี บตั รวิชาชพี
(ปวช.) และประกาศนยี บตั รวชิ าชีพชัน้ สูง (ปวส.) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ ซ่ึงนกั เรียนได้นำหนังสอื สำคญั แสดงวฒุ ิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของทา่ นเป็นหลกั ฐานในการรายงานตัวเข้าศกึ ษาต่อ นั้น

วทิ ยาลยั ฯ จงึ ใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเรจ็ การศกึ ษาของนักเรียนและ

แจ้งผลการตรวจสอบคณุ วุฒิการศึกษา ตามแบบฟอร์มรายชอื่ ขอตรวจสอบวฒุ กิ ารศึกษาท่แี นบมาพรอ้ มน้ี ทงั้ นี้
ขอความกรณุ าโปรดส่งคืนเอกสาร ตอ่ ไปนี้

๑. รายชื่อนกั เรยี นขอตรวจสอบวฒุ ิการศึกษา
๒. สำเนาหลกั ฐานวฒุ ิการศึกษา (เฉพาะรายท่ีมปี ญั หาเท่าน้นั )

จงึ เรียนมาเพือ่ โปรดใหค้ วามอนเุ คราะหแ์ ละขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถอื

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย)์
ผอู้ ำนวยการวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบรหิ ารทรพั ยากร

โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณยี ์อเิ ล็กทรอนกิ ส์ [email protected]

คำส่งั วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ท่ี ๑๓๕/๒๕๖๕

เร่ือง มอบหมายหนา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบในการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษา
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

เพอ่ื ใหก้ ารบริหารจัดการสถานศึกษาเปน็ ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลที่ดีต่อการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศกึ ษา ๒๕๖๕ ดังน้ี

๑. ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา
๑.๑ นางสาวเพ็ญใจ ชยั วงศ์ ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิ ารทรัพยากร
๑.๒ นางสาวธนิดา วรรณแกว้ ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการฝา่ ยแผนงานและความร่วมมือ
๓. นายลือชัย ทาทอง ตำแหนง่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพฒั นากจิ การนกั เรียนนักศกึ ษา
๔. นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายวชิ าการ
๒. งานทะเบยี น
๑. นายคมกรชิ จุกหอม ตำแหน่งครู หวั หน้างานและเจ้าหนา้ ทท่ี ะเบียน
๒. นางพัชรวี รรณา กอสมานชัยกจิ ตำแหน่งครู ชว่ ยงานทะเบยี น
๓. นางสาวลำแพน นามจำปา ตำแหน่งครู ชว่ ยงานทะเบยี น
๔. นางพสั ณพร สุดดี ตำแหน่งลกู จ้างช่วั คราว เจ้าหน้าทง่ี าน
๕. นางสาวทพิ าวรรณ โชตบิ ุตร ตำแหน่งลกู จา้ งชว่ั คราว เจา้ หนา้ ท่งี าน
๖. นางสาวฤทัยรัตน์ ศรบี วั ตำแหนง่ ลกู จา้ งชว่ั คราว เจ้าหน้าทีง่ าน
ขอให้ผทู้ ่ีได้รับมอบหมาย ปฎบิ ัติหนา้ ทด่ี ้วยความเอาใจใส่ รับผดิ ชอบ เสยี สละ และอุทิศเวลาใหแ้ ก่งาน
เพอ่ื ให้การดำเนนิ งานเป็นไปดว้ ยความเรียบร้อย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธผิ ลที่ดีแกท่ างราชการและ
สถานศึกษา ตลอดจนการใหบ้ รกิ ารที่ดแี กน่ ักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทัว่ ไป

ท้ังน้ี ใหม้ ผี ลบงั คบั ใช้ ต้ังแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปน็ ต้นไป

สัง่ ณ วนั ท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางลฎาภา แสวงทรัพย)์
ผ้อู ำนวยการวิทยาลยั อาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาอุบลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมือง
จงั หวดั อบุ ลราชธานี

มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

เรอ่ื ง ขอความอนุเคราะหต์ รวจสอบหนังสือแสดงวฒุ กิ ารศึกษา

เรยี น ผู้อำนวยการวทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษานครราชสีมา

สิง่ ทีส่ ง่ มาดว้ ย ๑. รายชอื่ นักเรยี นขอตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษา จำนวน ........ ฉบับ

๒. สำเนาหลกั ฐานวฒุ ิการศกึ ษา จำนวน ........ ฉบบั

ดว้ ยวิทยาลัยอาชวี ศึกษาอุบลราชธานี ไดร้ บั นักเรียนเข้าศึกษาตอ่ ระดบั ประกาศนยี บัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ ซึง่ นักเรยี นไดน้ ำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศึกษาของทา่ นเปน็ หลกั ฐานในการรายงานตวั เขา้ ศกึ ษาตอ่ นน้ั

วิทยาลยั ฯ จึงใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเร็จการศึกษาของนักเรยี นและ
แจ้งผลการตรวจสอบคณุ วุฒกิ ารศกึ ษา ตามแบบฟอร์มรายชือ่ ขอตรวจสอบวุฒิการศกึ ษาที่แนบมาพรอ้ มน้ี ทงั้ น้ี
ขอความกรุณาโปรดสง่ คืนเอกสาร ตอ่ ไปน้ี

๑. รายชอื่ นกั เรยี นขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
๒. สำเนาหลกั ฐานวฒุ กิ ารศึกษา (เฉพาะรายท่มี ีปัญหาเทา่ น้นั )
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถือ

(นางลฎาภา แสวงทรัพย์)
ผอู้ ำนวยการวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอบุ ลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จงั หวดั อบุ ลราชธานี

มถิ ุนายน ๒๕๖๕

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสอื แสดงวุฒิการศกึ ษา

เรยี น ผู้อำนวยการวทิ ยาลยั อาชีวศึกษาเชียงใหม่

ส่ิงท่ีสง่ มาด้วย ๑. รายชื่อนักเรียนขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวฒุ ิการศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยอาชวี ศึกษาอบุ ลราชธานี ได้รบั นกั เรียนเขา้ ศึกษาต่อ ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชพี
(ปวช.) และประกาศนยี บัตรวิชาชีพชน้ั สงู (ปวส.) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ ซึ่งนกั เรียนไดน้ ำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศึกษาของท่านเป็นหลักฐานในการรายงานตวั เขา้ ศกึ ษาตอ่ นน้ั

วิทยาลัยฯ จึงใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเร็จการศกึ ษาของนักเรยี นและ
แจ้งผลการตรวจสอบคณุ วุฒิการศกึ ษา ตามแบบฟอรม์ รายชอ่ื ขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาท่แี นบมาพร้อมนี้ ทงั้ น้ี
ขอความกรณุ าโปรดส่งคืนเอกสาร ตอ่ ไปน้ี

๑. รายชอื่ นักเรยี นขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
๒. สำเนาหลกั ฐานวุฒกิ ารศึกษา (เฉพาะรายที่มีปัญหาเท่านั้น)
จึงเรยี นมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถือ

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอบุ ลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณยี อ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ [email protected]

 

ท่ี ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วิทยาลยั อาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมือง
จังหวดั อบุ ลราชธานี

มถิ ุนายน ๒๕๖๕

เรอื่ ง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนงั สอื แสดงวุฒกิ ารศึกษา

เรยี น ผู้อำนวยการวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สิ่งที่สง่ มาด้วย ๑. รายชอื่ นกั เรยี นขอตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษา จำนวน ........ ฉบับ

๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

ด้วยวทิ ยาลยั อาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี ได้รบั นักเรยี นเขา้ ศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวชิ าชพี
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชพี ชน้ั สงู (ปวส.) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ซง่ึ นักเรยี นไดน้ ำหนงั สอื สำคญั แสดงวฒุ ิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของทา่ นเปน็ หลักฐานในการรายงานตวั เข้าศกึ ษาตอ่ น้ัน

วิทยาลัยฯ จึงใครข่ อความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานภาพการสำเรจ็ การศึกษาของนกั เรียนและ
แจง้ ผลการตรวจสอบคณุ วุฒิการศกึ ษา ตามแบบฟอรม์ รายชื่อขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาท่แี นบมาพร้อมนี้ ทัง้ น้ี
ขอความกรุณาโปรดสง่ คืนเอกสาร ตอ่ ไปน้ี

๑. รายชื่อนกั เรียนขอตรวจสอบวฒุ กิ ารศึกษา
๒. สำเนาหลกั ฐานวุฒกิ ารศึกษา (เฉพาะรายทีม่ ีปญั หาเทา่ นัน้ )
จึงเรยี นมาเพ่อื โปรดให้ความอนุเคราะหแ์ ละขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย)์
ผ้อู ำนวยการวิทยาลัยอาชวี ศึกษาอุบลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบรหิ ารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณยี ์อิเล็กทรอนกิ ส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาอุบลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จงั หวัดอุบลราชธานี

มถิ ุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนงั สือแสดงวุฒกิ ารศกึ ษา

เรยี น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สง่ิ ทีส่ ่งมาด้วย ๑. รายชือ่ นักเรียนขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

๒. สำเนาหลกั ฐานวุฒกิ ารศกึ ษา จำนวน ........ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศกึ ษาอุบลราชธานี ไดร้ ับนกั เรยี นเข้าศึกษาตอ่ ระดบั ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ
(ปวช.) และประกาศนยี บัตรวิชาชีพชน้ั สงู (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซ่ึงนกั เรยี นได้นำหนงั สือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของทา่ นเป็นหลักฐานในการรายงานตัวเขา้ ศึกษาตอ่ น้นั

วิทยาลยั ฯ จงึ ใครข่ อความอนุเคราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเรจ็ การศกึ ษาของนกั เรียนและ
แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒกิ ารศกึ ษา ตามแบบฟอร์มรายชอ่ื ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่แนบมาพร้อมน้ี ท้งั น้ี
ขอความกรุณาโปรดสง่ คืนเอกสาร ตอ่ ไปน้ี

๑. รายช่ือนักเรียนขอตรวจสอบวุฒิการศกึ ษา
๒. สำเนาหลกั ฐานวฒุ ิการศึกษา (เฉพาะรายทีม่ ีปญั หาเทา่ น้นั )
จงึ เรียนมาเพอ่ื โปรดให้ความอนเุ คราะห์และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถอื

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย์)
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลยั อาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณียอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จังหวัดอุบลราชธานี

มถิ ุนายน ๒๕๖๕

เร่ือง ขอความอนเุ คราะห์ตรวจสอบหนงั สือแสดงวุฒกิ ารศกึ ษา

เรยี น ผู้อำนวยการวทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาเชียงราย

สิง่ ท่สี ่งมาด้วย ๑. รายช่ือนักเรียนขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลกั ฐานวุฒิการศกึ ษา จำนวน ........ ฉบบั

ดว้ ยวิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอบุ ลราชธานี ไดร้ ับนักเรียนเขา้ ศึกษาตอ่ ระดบั ประกาศนียบตั รวิชาชพี
(ปวช.) และประกาศนยี บัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ซ่งึ นักเรียนได้นำหนงั สอื สำคญั แสดงวฒุ ิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของท่านเป็นหลักฐานในการรายงานตวั เขา้ ศึกษาต่อ นน้ั

วทิ ยาลัยฯ จงึ ใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเรจ็ การศกึ ษาของนักเรยี นและ
แจง้ ผลการตรวจสอบคณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา ตามแบบฟอรม์ รายชอ่ื ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาทแี่ นบมาพรอ้ มน้ี ทง้ั น้ี
ขอความกรณุ าโปรดส่งคืนเอกสาร ต่อไปน้ี

๑. รายชือ่ นักเรยี นขอตรวจสอบวฒุ ิการศึกษา
๒. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (เฉพาะรายทีม่ ีปญั หาเท่าน้ัน)
จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรดให้ความอนุเคราะหแ์ ละขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถอื

(นางลฎาภา แสวงทรัพย)์
ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยอาชวี ศึกษาอบุ ลราชธานี

งานทะเบยี น ฝ่ายบรหิ ารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณยี ์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จังหวดั อุบลราชธานี

มิถนุ ายน ๒๕๖๕

เร่ือง ขอความอนเุ คราะห์ตรวจสอบหนังสอื แสดงวุฒกิ ารศึกษา

เรียน ผอู้ ำนวยการวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาชมุ พร

สง่ิ ที่สง่ มาด้วย ๑. รายช่อื นักเรียนขอตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศกึ ษา จำนวน ........ ฉบับ

ดว้ ยวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาอบุ ลราชธานี ไดร้ ับนักเรยี นเขา้ ศึกษาตอ่ ระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชพี ชน้ั สูง (ปวส.) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ ซงึ่ นักเรยี นได้นำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของทา่ นเปน็ หลักฐานในการรายงานตวั เข้าศกึ ษาตอ่ นน้ั

วทิ ยาลยั ฯ จงึ ใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเร็จการศกึ ษาของนกั เรียนและ
แจง้ ผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตามแบบฟอรม์ รายชอื่ ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาทแี่ นบมาพรอ้ มนี้ ทงั้ น้ี
ขอความกรุณาโปรดสง่ คนื เอกสาร ต่อไปน้ี

๑. รายช่ือนกั เรียนขอตรวจสอบวุฒกิ ารศกึ ษา
๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศกึ ษา (เฉพาะรายที่มปี ัญหาเท่านัน้ )
จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดใหค้ วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถือ

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย)์
ผอู้ ำนวยการวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอุบลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณีย์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จังหวดั อุบลราชธานี

มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนงั สือแสดงวุฒิการศึกษา

เรียน ผอู้ ำนวยการวิทยาลัยอาชวี ศึกษาสงขลา

สง่ิ ที่สง่ มาด้วย ๑. รายช่อื นักเรียนขอตรวจสอบวฒุ กิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

ดว้ ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี ได้รบั นกั เรียนเขา้ ศึกษาตอ่ ระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี
(ปวช.) และประกาศนยี บัตรวิชาชพี ชน้ั สูง (ปวส.) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ซงึ่ นักเรยี นได้นำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของท่านเป็นหลักฐานในการรายงานตวั เข้าศกึ ษาตอ่ นน้ั

วทิ ยาลยั ฯ จงึ ใครข่ อความอนุเคราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเร็จการศกึ ษาของนกั เรียนและ
แจง้ ผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตามแบบฟอร์มรายช่ือขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาทแี่ นบมาพรอ้ มนี้ ทงั้ น้ี
ขอความกรุณาโปรดส่งคนื เอกสาร ต่อไปน้ี

๑. รายช่ือนกั เรียนขอตรวจสอบวุฒกิ ารศกึ ษา
๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา (เฉพาะรายท่มี ปี ัญหาเท่านัน้ )
จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดใหค้ วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย)์
ผอู้ ำนวยการวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอุบลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณีย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จังหวดั อุบลราชธานี

มิถนุ ายน ๒๕๖๕

เร่ือง ขอความอนเุ คราะห์ตรวจสอบหนังสือแสดงวุฒกิ ารศึกษา

เรียน ผอู้ ำนวยการวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษายโสธร

สง่ิ ที่สง่ มาด้วย ๑. รายช่อื นักเรียนขอตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

ดว้ ยวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี ไดร้ ับนักเรยี นเขา้ ศึกษาตอ่ ระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชพี ชน้ั สูง (ปวส.) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ ซงึ่ นักเรยี นได้นำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของทา่ นเปน็ หลักฐานในการรายงานตวั เข้าศกึ ษาตอ่ นน้ั

วทิ ยาลยั ฯ จงึ ใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเร็จการศกึ ษาของนกั เรียนและ
แจง้ ผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตามแบบฟอรม์ รายชอื่ ขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาทแี่ นบมาพรอ้ มนี้ ทงั้ น้ี
ขอความกรุณาโปรดสง่ คนื เอกสาร ต่อไปน้ี

๑. รายช่ือนกั เรียนขอตรวจสอบวุฒกิ ารศกึ ษา
๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศกึ ษา (เฉพาะรายที่มปี ัญหาเท่านัน้ )
จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดใหค้ วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนบั ถือ

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย)์
ผอู้ ำนวยการวิทยาลยั อาชวี ศึกษาอุบลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณีย์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ [email protected]

 

ท่ี ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จังหวัดอุบลราชธานี

มถิ ุนายน ๒๕๖๕

เร่ือง ขอความอนุเคราะหต์ รวจสอบหนงั สอื แสดงวฒุ กิ ารศกึ ษา

เรียน ผูอ้ ำนวยการวทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาขอนแก่น

สง่ิ ที่ส่งมาดว้ ย ๑. รายชอ่ื นกั เรียนขอตรวจสอบวฒุ ิการศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวุฒกิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

ด้วยวทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาอุบลราชธานี ได้รับนกั เรยี นเข้าศกึ ษาต่อ ระดับประกาศนยี บัตรวชิ าชพี
(ปวช.) และประกาศนยี บตั รวิชาชพี ชั้นสงู (ปวส.) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕ ซ่ึงนกั เรยี นไดน้ ำหนงั สือสำคญั แสดงวฒุ ิ
การศึกษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศกึ ษาของท่านเป็นหลักฐานในการรายงานตวั เขา้ ศึกษาตอ่ นนั้

วิทยาลยั ฯ จงึ ใครข่ อความอนเุ คราะหต์ รวจสอบสถานภาพการสำเรจ็ การศึกษาของนักเรียนและ
แจ้งผลการตรวจสอบคณุ วุฒกิ ารศกึ ษา ตามแบบฟอรม์ รายชอื่ ขอตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษาที่แนบมาพร้อมนี้ ท้ังน้ี
ขอความกรณุ าโปรดสง่ คนื เอกสาร ตอ่ ไปนี้

๑. รายช่อื นกั เรียนขอตรวจสอบวฒุ ิการศกึ ษา
๒. สำเนาหลักฐานวฒุ ิการศกึ ษา (เฉพาะรายที่มปี ญั หาเทา่ นน้ั )
จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดให้ความอนเุ คราะห์และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนับถอื

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลยั อาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณยี อ์ ิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๒/ ว..... วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี
๔๑๐ ถนนพรหมราช อำเภอเมอื ง
จงั หวดั อบุ ลราชธานี

มถิ ุนายน ๒๕๖๕

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือแสดงวฒุ ิการศกึ ษา

เรยี น ผู้อำนวยการวทิ ยาลยั อาชีวศึกษามหาสารคาม

ส่ิงท่ีสง่ มาด้วย ๑. รายชื่อนักเรียนขอตรวจสอบวฒุ กิ ารศึกษา จำนวน ........ ฉบบั

๒. สำเนาหลักฐานวฒุ ิการศึกษา จำนวน ........ ฉบับ

ด้วยวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาอบุ ลราชธานี ไดร้ ับนักเรียนเขา้ ศึกษาต่อ ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชพี
(ปวช.) และประกาศนยี บัตรวิชาชีพชน้ั สูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งนกั เรียนไดน้ ำหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
การศกึ ษา (ปพ.๑/รบ.๑) จากสถานศึกษาของทา่ นเปน็ หลักฐานในการรายงานตวั เขา้ ศกึ ษาตอ่ นน้ั

วิทยาลัยฯ จึงใครข่ อความอนเุ คราะห์ตรวจสอบสถานภาพการสำเร็จการศกึ ษาของนักเรยี นและ
แจ้งผลการตรวจสอบคณุ วุฒิการศกึ ษา ตามแบบฟอรม์ รายชอื่ ขอตรวจสอบวฒุ กิ ารศึกษาท่แี นบมาพร้อมนี้ ทงั้ น้ี
ขอความกรณุ าโปรดส่งคืนเอกสาร ตอ่ ไปนี้

๑. รายชอื่ นักเรยี นขอตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
๒. สำเนาหลกั ฐานวุฒกิ ารศกึ ษา (เฉพาะรายทม่ี ีปัญหาเท่านั้น)
จึงเรยี นมาเพื่อโปรดให้ความอนเุ คราะห์และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถือ

(นางลฎาภา แสวงทรพั ย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลยั อาชีวศกึ ษาอบุ ลราชธานี

งานทะเบยี น ฝา่ ยบริหารทรพั ยากร
โทร. ๐๘ ๔๘๓๒ ๑๙๐๑
ไปรษณยี อ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ [email protected]


Click to View FlipBook Version