The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ppza777, 2019-12-23 01:54:47

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1

รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562
สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

กลุม่ นโยบายและแผน
สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

www.trang1.go.th

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

2

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

3

คำนำ

สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพ โดยยึด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เป็นเอกสำรสรุปผลกำร
ดำเนินงำนของสำนกั งำนเขตพ้นื ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือเผยแพร่
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้จะเป็นข้อมูลท่ีนำไปใช้
ประโยชน์สำหรับกำรพัฒนำคณุ ภำพกำรศึกษำต่อไป

(นำยธีระวัฒน์ วรรณนุช)
ผอู้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

4 หน้า

สารบัญ

สว่ นที่ 1 บทนำ 1
สภำพท่วั ไปจงั หวดั ตรัง 3
ทีต่ ง้ั สำนักงำนเขตพน้ื ท่กี ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1 5
โครงสรำ้ งกำรบริหำรสำนกั งำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำ 10
ข้อมลู พืน้ ฐำนทำงกำรศกึ ษำ

ส่วนท่ี 2 ทิศทำงกำรพฒั นำกำรศึกษำสำนักงำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1 20
วสิ ยั ทศั น์/พันธกิจ 20
คำ่ นยิ มองค์กร/เป้ำประสงค์ 21
กลยุทธ/์ จุดเนน้ /ผลผลติ

สว่ นท่ี 3 ผลกำรดำเนนิ งำน
ด้ำนนโยบำยกระทรวงศึกษำธกิ ำร 32
ดำ้ นกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏบิ ัติกำรประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2561
กลยทุ ธ์ท่ี 1 พัฒนำกำรจดั กำรศกึ ษำเพ่อื ควำมมั่นคง 38
กลยทุ ธ์ที่ 2 พัฒนำคณุ ภำพผเู้ รยี นทุกระดบั และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 38
เพ่อื สรำ้ งขดี ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
กลยทุ ธท์ ี่ 3 พัฒนำครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำให้มสี มรรถนะตำมมำตรฐำนวชิ ำชพี 39
กลยุทธ์ท่ี 4 เสรมิ สรำ้ งควำมเสมอภำค และควำมเทำ่ เทียมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศกึ ษำ 41
กลยุทธท์ ี่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจดั กำรและสง่ เสรมิ ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนรว่ มในกำร 42
จดั กำรศึกษำ
 ผลกำรดำเนนิ งำนโครงกำรท่ีได้รบั งบประมำณจำกสำนกั ของสำนกั งำนคณะกรรมกำร 42
กำรศกึ ษำขน้ั พืน้ ฐำน
 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรท่ีไดร้ ับงบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขนั้ พ้นื ฐำน 64
จำกสำนกั ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้ันพืน้ ฐำน
 ดำ้ นกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใชพ้ น้ื ท่เี ป็นฐำนเพื่อพฒั นำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมนโยบำย 70
และจุดเน้นสพฐ. ปีงบประมำณพ.ศ.2562 ของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรงั เขต 1
 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2562 72

ส่วนที่ 4 สรุปสภำพปัญหำและข้อเสนอแนะ 74

ส่วนท่ี 5 ผลงำนแห่งควำมภำคภมู ิใจ 78

ภาคผนวก  คำส่ังแตง่ ต้ังคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 สำนกั งำนเขตพน้ื ท่กี ำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

 คณะทำงำน

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

5

สว่ นที่ 1

บทนำ

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สานกั1งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 1

สว่ นท่ี 1
บทนำ

สภาพทว่ั ไปจงั หวดั ตรัง

จังหวดั ตรงั ตง้ั อยูภ่ าคใตข้ องประเทศไทย หา่ งจากกรงุ เทพฯ 828 กิโลเมตร มีพืน้ ทีป่ ระมาณ
4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 3,121,119 ไร่

ลักษณะพนื้ ทีท่ ำงกำยภำพ

สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป
พื้นที่ราบเรียบมีจานวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้และ
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่ง
สภาพปา่ เป็นปา่ ดิบช้นื สาหรบั พื้นทท่ี อ่ี ยตู่ ิดกับทะเลมปี ่าชายเลนท่ยี ังคงมีความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะภูมอิ ำกำศ

1) ฤดูกำล จังหวดั ตรงั ต้งั อยใู่ นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง
ตลอดปี มีฝนตกชกุ อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ประเทศไทย ทาให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก เพราะ
มรสมุ ไดพ้ ดั ผ่านอา่ วไทย สาหรบั จังหวดั ตรังอยูท่ างฝงั่ ตะวนั ตกได้รบั อทิ ธิพลของลมน้ีนอ้ ยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย
ส่วนมรสุมอกี ชนิดหน่งึ คอื ลมมรสมุ ตะวนั ตกเฉียงใต้ซ่ึงจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซ่ึงตั้งอยู่
ในด้านรบั ลมมีฝนตกชุก จงั หวดั ตรังมี 2 ฤดกู าล คือ

1.1 ฤดูฝน เรม่ิ ตง้ั แต่เดอื นพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนชว่ งแรกจะมีฝนตกสมา่ เสมอ
ในปริมาณ 118.7-730.2 มลิ ลิเมตรตอ่ เดือน และฤดฝู นช่วงหลังจะมีปรมิ าณฝนค่อนขา้ งนอ้ ย

1.2 ฤดรู ้อน เร่ิมตงั้ แต่กลางเดอื นกุมภาพนั ธถ์ ึงเดอื นพฤษภาคม โดยได้รบั อิทธพิ ลของลมมรสมุ จาก
แถบเส้นศนู ย์สูตรในชว่ งเปลยี่ นฤดกู าล

กำรปกครองและจำนวนประชำกร

จังหวัดตรังมกี ารแบ่งพน้ื ทีก่ ารปกครองออกเป็น 10 อาเภอ 87 ตาบล 723 หม่บู า้ น ประกอบด้วย
อาเภอเมืองตรัง อาเภอกันตงั อาเภอปะเหลยี น อาเภอย่านตาขาว อาเภอสิเกา อาเภอห้วยยอด อาเภอ
วังวเิ ศษ อาเภอนาโยง อาเภอรัษฎา อาเภอหาดสาราญ

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สานัก2งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 2

ประชากร ณ วนั ที่ 30 เมษายน 2561 มีจานวน 642,869 คน
ชาย 314,734 คน หญิง 328,135 คน จานวนครัวเรือน 227,142 หลัง
ประกอบอาชพี ทางการเกษตรเป็นหลัก
(ทมี่ าขอ้ มูล : ที่ทาการปกครอง จงั หวัดตรงั ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เมษายน 2561)

กำรคมนำคม

การคมนาคมขนสง่ ในจงั หวัดตรงั สามารถเดนิ ทางหรอื ขนส่งสินค้าได้ 4 เสน้ ทาง คอื
1) การคมนาคมทางบก

1.1 ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลักในการ
คมนาคมขนสง่ ทางบก นอกจากนัน้ ยังมถี นนเช่อื มโยงจากจงั หวัดไปอาเภอต่าง ๆ สามารถเดินทาง ติดต่อกันได้
สะดวกทุกฤดกู าล โดยมสี ายทางทงั้ หมด 75 สายทาง

1.2 ทางรถไฟ มบี รกิ ารรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆละ 1 ขบวน และ
ขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทกุ วนั ๆ ละ 1 ขบวน

2) การคมนาคมทางอากาศ
ท่าอากาศยานตรงั มบี ริการสายการบิน 3 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ ทาการบนิ วนั ละ

1 เทยี่ วบิน สายการบินไทยแอร์เอเชยี ใหบ้ รกิ ารวันละ 3 เทีย่ วบิน และสายการบนิ ไทย ไลอ้อน แอร์ ทาการบิน
วนั ละ 2 เท่ียวบิน ในเสน้ ทาง ตรงั -ดอนเมือง ทุกวนั (ทมี่ าข้อมลู : ทา่ อากาศยานตรัง พ.ศ.2561)

3) การคมนาคมทางน้า
3.1 จังหวดั ตรงั มีท่าเรือพาณิชย์ จานวน 5 ท่า คือ
3.1.1 ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ท่ีตั้งบริเวณแม่น้าตรัง ตาบลกันตัง อาเภอ

กนั ตัง จงั หวดั ตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร/์ เรือลาเลียงสนิ คา้
3.1.2 ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ต้ังบริเวณ

แมน่ ้าตรงั ตาบลบางเปา้ อาเภอกันตงั จังหวดั ตรัง ทา่ เทยี บเรอื สนิ คา้ ประเภทเทกอง/เรอื ลาเลียงสินคา้
3.1.3 ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่ีตั้งบริเวณแม่น้าตรัง

ตาบลนาเกลอื อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/เรือลาเลียงสินค้า ขนาด 1,500 ตันกรอส
3.1.4 ทา่ เทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้าตรัง ตาบลบ่อน้าร้อน อาเภอ

กนั ตงั จังหวัดตรงั สินคา้ ประเภทตคู้ อนเทนเนอร/์ เรือลาเลียงสินค้า ขนาด 1,500-2,500 ตนั กรอส
3.1.5 ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ต้ังบริเวณแม่น้าตรัง หมู่ท่ี 2

ตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ - อินเดีย -
พม่า – ศรีลงั กา – ไทย

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สานกั3งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 3

สถำนที่ต้งั สำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ต้งั อยูเ่ ลขท่ี 193 หมู่ 12 ตาบลโคกหล่อ
ถนนตรัง–ปะเหลียน อาเภอเมืองตรงั จงั หวดั ตรงั รหสั ไปรษณยี ์ 92000
โทรศัพท์. 075-572027-32 075-572066 075-572066
โทรสาร. 075-291509
Website http://www.trang1.go.th
E-mail : [email protected]

อำนำจหนำ้ ท่ีสำนกั งำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 ให้สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มอี านาจหนา้ ที่ ดงั น้ี

(1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ใหส้ อดคลอ้ งกับหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐานของสานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน

(2) อานาจหน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกบั สถานศกึ ษา

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา

(4) ปฏบิ ตั หิ น้าที่อ่ืนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2. ตามกฎกระทรวงกาหนดหลกั เกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เรอื่ งการแบง่ ส่วนราชการในสานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษา พ.ศ.2560

(1) จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศกึ ษา แผนการศกึ ษา แผนพัฒนาการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน และความตอ้ งการของท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศกึ ษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ไี ดร้ ับใหห้ นว่ ยงานขา้ งตน้ รับทราบ รวมท้งั กากับตรวจสอบ ติดตาม
การใชจ้ า่ ยงบประมาณของหน่วยงานดังกลา่ ว

(3) ประสาน สง่ เสรมิ สนับสนนุ และพฒั นาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมนิ ผลสถานศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานและในเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา
(5) ศกึ ษา วิเคราะห์ วจิ ัย และรวบรวมขอ้ มลู สารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพน้ื ท่ีการศึกษา
(7) จดั ระบบประกนั คุณภาพการศึกษา และประเมนิ ผลสถานศึกษาในเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษา

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สานัก4งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 4

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบทห่ี ลากหลายในเขตพ้นื ที่การศึกษา

(9) ดาเนนิ การและประสาน ส่งเสรมิ สนบั สนนุ การวจิ ยั และพัฒนาการศกึ ษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศกึ ษา
(11) ประสานการปฏบิ ัตริ าชการทวั่ ไปกบั องค์กรหรอื หน่วยงานตา่ ง ๆ ท้ังภาครฐั เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สานกั5งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 5

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สานกั6งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 6

ผ้บู รหิ ำรสำนกั งำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

นำยธีระวัฒน์ วรรณนชุ
ผอู้ ำนวยกำรสำนกั งำนเขตพืน้ ทก่ี ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

นายพยุงศกั ดิ์ กัญจนโรจน์ นางจุรีรตั น์ ครี รี ัตน์
รองผ้อู านวยการสานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษา รองผอู้ านวยการสานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษา

ประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ประถมศึกษาตรัง เขต 1

นายระนิต ณ พทั ลุง
รองผอู้ านวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สานัก7งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 7

ผู้อำนวยกำรกลุม่ /หนว่ ย
สำนกั งำนเขตพนื้ ท่ีกำรศึกษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

นางเนาวลกั ษณ์ วชิ ัยดิษฐ นางอุไรวรรณ สทิ ธิฤทธ์ิ นางสรญั ญา โยธี
ผู้อานวยการกลุ่มนเิ ทศ ผู้อานวยการกล่มุ นโยบายและแผน ผู้อานวยการหนว่ ยตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึ ษา

นายธเนศพล เจรญิ สุข นายเกษม มากชู นายคเณศ โยธี
ผ้อู านวยการกลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล ผู้อานวยการกล่มุ อานวยการ ผ้อู านวยการกลมุ่ บรหิ ารงานการเงิน

และสนิ ทรัพย์

นางยพุ ดี คลาดนาน นายสมหมาย ชายเกตุ นางบุญชาติ เนยี มชู
ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษา นิติกรชานาญการพเิ ศษ ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี นกั ทรัพยากรบคุ ลชานาญการ ปฏิบตั ิหนา้ ท่ี
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผ้อู านวยการกล่มุ พฒั นาครูฯ

นางสาวศิรวิ รรณ ยิวสวิ
นกั วเิ คราะหน์ โยบายและแผน ชานาญการ ปฏิบตั หิ น้าท่ี
ผ้อู านวยการกลมุ่ ส่งเสรมิ การศึกษาทางไกลเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สานัก8งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 8

คณะกรรมกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศกำรศึกษำ
พระราชบญั ญตั ริ ะเบยี บบรหิ ารราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 20

วรรคส่ี รฐั มนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้เขตพื้นที่การศกึ ษา มคี ณะกรรมการตดิ ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศกึ ษาของเขตพืน้ ท่ีการศึกษา จานวน 9 คน รายชอื่ คณะกรรมการมีดงั น้ี

รำยชื่อคณะกรรมกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศกำรศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
นำยธรี ะวัฒน์ วรรณนชุ

กรรมการผทู้ รงคณุ วฒุ ิ กรรมการผู้แทน กรรมการและเลขานุการ
5 ท่าน 62ททา่ ่านน 1 ทา่ น

ดา้ นการบริหารการศึกษา ผู้แทนผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาของรัฐ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ตดิ ตาม
นายกติ ตศิ ักด์ิ นานชา้ นายศรศกั ดิ์ สนี า และประเมินผลการจดั การศกึ ษา
ดา้ นการศกึ ษาปฐมวัย
นายมนตรี ณ นคร ผู้แทนผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาของเอกชน
ดา้ นวิจยั และประเมินผล นายวรี ะยุทธ ธนทวี
นายเรวัต ไพรัตนากร
ดา้ นศาสนาและวัฒนธรรม
นายพยงุ ศักดิ์ กัญจนโรจน์

ด้านการศึกษาข้นั พื้นฐาน
นายฐโชตณฏั ฐ์ ขวญั เมอื ง

มีหนา้ ที่ดงั นี้
1) สง่ เสรมิ สนบั สนนุ ใหม้ ีการนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมากาหนดเปน็ แนวทางในการตดิ ตาม
ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนเิ ทศการบริหารและการดาเนนิ การของหนว่ ยงานและสถานศึกษา ในสังกดั เขต
พนื้ ท่กี ารศกึ ษา
2) กาหนดแนวทางการศกึ ษา วิเคราะห์ วิจยั การบรหิ ารและการดาเนินการของหนว่ ยงานและ
สถานศึกษาในสงั กัดเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษา
3) พจิ ารณาแผนการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศึกษาโดยม่งุ เนน้ ผลสมั ฤทธ์ขิ อง
หน่วยงานและสถานศึกษาในสงั กัดเขตพน้ื ที่การศึกษา
4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการบริหารและการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
5) รับทราบผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดาเนินการตามแผน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบั ปรงุ และพฒั นาคุณภาพการศึกษาอยา่ งต่อเนื่อง
6) สง่ เสริมใหม้ ีการประสานงานกบั คณะกรรมการอน่ื และหนว่ ยงานทีเ่ กย่ี วข้อง

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สานกั9งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 9

จำนวนบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำและลกู จ้ำง
ของสำนกั งำนเขตพ้ืนทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

จำแนกตำมกลมุ่ และวุฒิกำรศึกษำ

ผบู้ รหิ าร/บคุ ลากร/ลูกจา้ ง จานวนบคุ ลากร รวม ตา่ กวา่ วฒุ กิ ารศึกษา
รวมทัง้ ส้ิน ชาย หญิง ปริญญาตรี
ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก

21 46 67 8 38 20 1

รวมบุคลากร 11 43 54 1 33 19 1

ผอู้ านวยการสานกั งานเขตพนื้ ที่ 1 - 1 - - - 1
การศกึ ษา
รองผ้อู านวยการสานกั งานเขตพน้ื ท่ี 2 1 3 0 0 3 0
การศกึ ษา
กลุ่มอานวยการ 145 0 5 0 0

กลุ่มบริหารงานการเงนิ และสินทรพั ย์ 2 7 9 1 6 2 0

กลุม่ นโยบายและแผน 066 0 5 1 0

กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล 178 0 8 0 0

กลมุ่ ส่งเสรมิ การจดั การศึกษา 055 0 32 0
1 10 0
กลมุ่ นเิ ทศ ตดิ ตามและประเมนิ ผล 2 9 11 0
การจดั การศกึ ษา 20 0
หนว่ ยตรวจสอบภายใน 022 0

กลมุ่ สง่ เสริมการศึกษาทางไกล 011 0 0 1 0
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร
กลุ่มพัฒนาครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา 0 1 1 0 1 0 0

กลุม่ กฎหมายและคดี 202 0 2 0 0

รวมลกู จ้าง 10 3 13 7 5 1 0

ลกู จา้ งประจา/ลูกจา้ งช่วั คราว 10 3 13 7 5 1 0

ท่มี า : ข้อมลู ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาน1กั 0งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 10

ขอ้ มูลพนื้ ฐานทางการศกึ ษา

1.ข้อมลู จำนวนสถำนศึกษำและนักเรยี น
1.1 สังกัดสำนกั งำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

ตำรำงที่ 1 จำนวนโรงเรยี นสังกดั สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1 ปกี ำรศกึ ษำ 2561
จำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ

ระดบั ทจ่ี ดั กำรศกึ ษำ จำนวนโรงเรยี น
ระดบั อนุบำล 1 ถงึ ระดับประถมศึกษำปที ี่ 6 113
ระดบั อนุบำล 1 ถงึ ระดบั มัธยมศกึ ษำปที ี่ 3 19
132
รวม

ตำรำงที่ 2 จำนวนโรงเรยี น หอ้ งเรียน นักเรียน สงั กดั สำนกั งำนเขตพน้ื ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง
เขต 1 ปกี ำรศึกษำ 2561 จำแนกรำยอำเภอ

ท่ี อำเภอ โรงเรยี น ห้องเรยี น กอ่ นประถม จำนวนนักเรียน รวม
1,596 ประถม มธั ยมตน้ 7,984
1 เมอื ง 35 388 815 6,010 378 4,381
2 ปะเหลียน 37 317 3,341 225 4,250
3 ยา่ นตาขาว 33 297 948 3,101
4 นาโยง 17 168 675 3,244 58
5 หาดสาราญ 10 85 318 2,143 283 1,389
132 1,255 1,024 47 21,105
รวม 4,352
15,762 991

ที่มา : ขอ้ มลู DMC 10 มถิ นุ ายน 2562

รายงานผลการด�ำ เนินงาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาน1ัก1งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 11

ตำรำงที่ 3 จำนวนโรงเรียนขยำยโอกำส สังกดั สำนักงำนเขตพนื้ ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปกี ำรศึกษำ 2562

ที่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน ก่อนประถม จำนวนนกั เรยี น รวม
ประถม มัธยมต้น

1 เมอื ง 6 66 237 788 378 1,403
2 ปะเหลยี น 5 61 145 715 225 1,085
3 ยา่ นตาขาว 3 33 68 173 58 299
4 นาโยง 4 50 185 626 283 1,094
5 หาดสาราญ 1 13 60 186 47 293
19 223 695 2,488 991 4,174
รวม

ท่มี า : ข้อมลู DMC 10 มถิ นุ ายน 2562

ตำรำงท่ี 4 จำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสงั กดั สำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปีกำรศกึ ษำ 2562

ท่ี อำเภอ โรงเรยี น นักเรยี น ห้องเรียน 0-20 ขนำดสถำนศกึ ษำ (มีจำนวนนกั เรียน)

21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

1 เมือง 16 1,205 129 0 1 4 3 3 5

2 ยา่ นตาขาว 22 1,573 184 0 2 6 4 6 4

3 ปะเหลยี น 23 1,678 182 0 4 5 4 4 6

4 นาโยง 6 555 49 0 0 0 3 0 3

5 หาดสาราญ 6 620 48 0 0 0 0 3 3

รวม 73 5,631 592 0 7 15 14 16 21
ทม่ี า : ขอ้ มูล DMC 10 มิถุนายน 2562

ตำรำงที่ 5 จำนวนกลุ่มโรงเรียน/เครือขำ่ ยในสังกดั สำนกั งำนเขตพืน้ ทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปกี ำรศกึ ษำ 2562

ที่ กลมุ่ โรงเรียน/เครือขา่ ย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จานวนโรงเรยี น
1 กลุ่มโรงเรียนน้าผุด-โพธาราม นายพรชัย คานวณศลิ ป์ 12
2 กลมุ่ โรงเรียนวชิรมิตร 10
3 กลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม -ว่าง- 7
4 กลุ่มโรงเรียนทับเทีย่ ง นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ 8
5 กลมุ่ โรงเรียนนาโยง นายฐโชตณฏั ฐ์ ขวญั เมอื ง 8
6 กลมุ่ โรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นายสุทธิเมธ ชัยเพชร 9
7 กลมุ่ โรงเรียนย่านตาขาว-ท่งุ กระบือ นายพงศักดิ์ จันทรเกษ 8
8 กล่มุ โรงเรียนสายชลสัมพันธ์ นายณฐั ลายทองสุก 8

-ว่าง-

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาน1ัก2งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 12

ที่ กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จานวนโรงเรียน
9 กลมุ่ โรงเรียนไพรสวรรค์ นายมาโนช โสธารตั น์ 9
10 กลมุ่ โรงเรียนหาดสาราญ นายจารสั เผ่าพิศทุ ธ์ิ 10
11 กลมุ่ โรงเรียนปะเหลยี น นายสนิท หูเขียว 11
12 กลุ่มโรงเรียนสโุ สะ-บา้ นนา นายอาคม บริสทุ ธิ์ 12
13 กลุม่ โรงเรียนทุ่งยาว นายศรศักดิ์ สีนา 13
14 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพนั ธ์ นายสุรเชฐ นวลศรี 7
15 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภิ าพการจดั นายดารงค์ วันแรก
(โรงเรยี นขยายโอกาส
การศึกษามธั ยมศึกษาตอนต้น ทางการศึกษา จานวน
รวม 19 โรง)

132

2. ข้อมลู ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 6 จำนวนข้ำรำชกำรครแู ละบคุ ลำกรในสถำนศกึ ษำ สงั กัดสำนกั งำนเขตพนื้ ทีก่ ำรศกึ ษำ

ประถมศกึ ษำตรัง เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกรำยอำเภอ

ท่มี า : ขอ้ มูล DMC 10 มิถุนายน 2562

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาน1กั 3งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 13

3. ข้อมลู ผลสมั ฤทธิ์ทำงกำรศกึ ษำ
ตำรำงที่ 7 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขัน้ พน้ื ฐำนเพ่อื ประกนั คุณภำพผเู้ รยี น (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษำ

ปีท่ี 3 ปกี ำรศึกษำ 2560 กับปีกำรศกึ ษำ2561 สำนักงำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

ควำมสำมำรถพื้นฐำน ปกี ารศกึ ษา 2560 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ +เพมิ่ /-ลด
ปกี ารศึกษา 2561
ความสามารถดา้ นภาษา 56.76 -2.60
ความสามารถดา้ นคานวณ 41.43 54.16 +7.80
ความสามารถดา้ นเหตผุ ล 49.31 49.23 -0.45
รวมควำมสำมำรถ 3 ดำ้ น 49.16 48.86 +1.59
50.75

3652140000000 ปกี ารศึกษา 2560
ปกี ารศึกษา 2561

ตำรำงท่ี 8 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำตขิ ้นั พนื้ ฐำน (O-NET) ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ่ี 6
ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงเขตพนื้ ทก่ี ำรศกึ ษำกบั ระดบั สพฐ. และระดบั ประเทศ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ คะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละ
ภาษาไทย เขตพื้นที่ +เพ่มิ / +เพิ่ม/
ภาษาองั กฤษ การศึกษา สพฐ. -ลด ประเทศ -ลด
คณิตศาสตร์ 58.36 +2.46
วทิ ยาศาสตร์ 36.70 54.61 +3.75 55.90 -2.54
รวมเฉลยี่ 4 กล่มุ สาระการเรยี นรู้ 38.69 35.47 +1.23 39.24 +1.19
41.47 35.65 +3.04 37.50 +1.54
43.81 38.83 +2.64 39.93 +0.66
41.14 +2.67 43.14

60 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สพฐ.
40 ประเทศ
20

0
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สาน1ัก4งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 14

ตำรำงที่ 9 เปรยี บเทยี บผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติขั้นพน้ื ฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6
ปีกำรศึกษำ 2560 กบั ปีกำรศกึ ษำ 2561 สำนกั งำนเขตพนื้ ท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

กล่มุ สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ภาษาไทย ปีกำรศึกษำ 2560 ปกี ำรศกึ ษำ 2561 +เพม่ิ /-ลด
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 50.03 58.36 +8.33
วทิ ยาศาสตร์ 34.47 36.70 +2.23
รวมเฉลีย่ 4 กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ 39.11 38.69 -0.42
39.93 41.47 +1.54
40.89 43.81 2.92

60 ปีการศึกษา 2560
50 ปกี ารศกึ ษา 2561
40
30
20
10
0

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตำรำงที่ 10 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ้ันพ้ืนฐำน(O-NET) ชน้ั มธั ยมศกึ ษำปที ี่ 3
ปกี ำรศกึ ษำ 2561 ระหวำ่ งเขตพืน้ ทก่ี ำรศกึ ษำกบั ระดับ สพฐ. และระดบั ประเทศ

กลุม่ สำระกำรเรยี นรู้ เขตพ้นื ท่ี คะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละ +เพม่ิ /-
ภาษาไทย กำรศกึ ษำ สพฐ. +เพิ่ม/-ลด ประเทศ ลด
ภาษาอังกฤษ 51.61 55.04 -3.43 54.42 -2.81
คณิตศาสตร์ 25.74 29.10 -3.36 29.45 -3.71
วทิ ยาศาสตร์ 23.97 30.28 -6.31 30.04 -6.07
รวมเฉลยี่ 4 กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ 34.97 36.43 -1.46 36.10 -1.13
34.07 37.71 -3.64 37.50 -3.43

วทิ ยาศาสตร์ ประเทศ
คณติ ศาสตร์ สพฐ.
ภาษาอังกฤษ เขตพน้ื ที่การศกึ ษา

ภาษาไทย 10 20 30 40 50 60

0

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาน1กั 5งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 15

ตำรำงท่ี 9 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขน้ั พน้ื ฐำน (O-NET) ชั้นมธั ยมศึกษำปีท่ี 3
ปกี ำรศึกษำ 2560 กับปีกำรศึกษำ 2561 สำนักงำนเขตพ้ืนทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละ +เพ่ิม/-ลด
ภาษาไทย ปกี ารศกึ ษา 2560 ปีการศึกษา 2561 +5.46
ภาษาองั กฤษ -1.20
คณิตศาสตร์ 46.15 51.61 +3.44
วทิ ยาศาสตร์ 26.94 25.74 +4.42
รวมเฉล่ยี 4 กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ 20.53 23.97 +3.03
30.55 34.97
31.04 34.07

60 ปีการศึกษา 2560
50 ปกี ารศึกษา 2561
40
30
20
10
0

ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตำรำงที่ 10 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนดำ้ นกำรอ่ำนของผ้เู รียน (Reading Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 สำนักงำนเขตพืน้ ท่กี ำรศึกษำประถมศึกษำตรังเขต 1

สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบ่ยี งเบน ดมี าก ระดบั คุณภาพ ปรบั ปรงุ
การอ่านออกเสียง 67.15 มาตรฐาน ดี พอใช้
การอ่านรู้เร่ือง 69.94 13.15 
รวม 2 สมรรถนะ 68.56 
9.29
11.40 

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาน1กั 6งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 16

ขอ้ มูลด้ำนประสิทธิภำพ

 ผลกำรประเมนิ กำรดำเนนิ งำนตวั ชว้ี ดั ตำมตำมแผนปฏบิ ัตริ ำชกำร ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการติดตามและประเมนิ ผลการบรหิ ารจดั การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน (ตัวชว้ี ัดความสาเรจ็ ตาม

ยทุ ธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

ยทุ ธศำสตร/์ ตัวช้วี ัด ระดับ ระดบั
คะแนน คุณภำพ
ยทุ ธศำสตร์ท่ี 1 จดั กำรศกึ ษำเพอื่ ควำมมัน่ คง 3.5 ดีเยย่ี ม
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนทพ่ี ิเศษมีการพฒั นาการจดั การศกึ ษาตามบริบทของพ้นื ที่ --
2. รอ้ ยละของนกั เรยี นไดร้ ับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปอ้ งกันและแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ ในสถานศึกษา --

3. ร้อยละของนักเรยี นมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคต์ ามหลกั สูตรและคา่ นิยมหลกั 4 ดีเยยี่ ม
ของคนไทย 12 ประการ
4. รอ้ ยละของสถานศึกษานา “ศาสตรพ์ ระราชา” มาใชใ้ นการจดั กระบวนการเรยี นรู้ 3 ดีมาก
ยุทธศำสตรท์ ่ี 2 พฒั นำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจดั กำรศกึ ษำเพื่อสร้ำงขดี ควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั 2.75 ดมี ำก
5. ร้อยละของเดก็ ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวยั 4 ดีเยีย่ ม
6. รอ้ ยละของสถานศกึ ษาปรับปรงุ หลกั สูตรสถานศึกษาสอดคล้องกบั มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชวี้ ัด 4 ดีเยยี่ ม
เกณฑก์ ารจบการศกึ ษาและการบรหิ ารจดั การหลกั สตู ร ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ.2560
7. รอ้ ยละของผูเ้ รยี นผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ความสามารถดา้ นการใชภ้ าษาองั กฤษเพ่อื การสอื่ สาร 2 ดี
8. รอ้ ยละของสถานศกึ ษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย --
9. รอ้ ยละของนักเรียนแต่ละระดบั ช้นั อ่านออกเขยี นไดต้ ามเกณฑ์ท่ี สพฐ.กาหนด 2 ดี
10. ร้อยละของนักเรยี นอา่ นหนงั สอื ตามเกณฑท์ ี่ สพฐ.กาหนด 4 ดเี ยย่ี ม
11. ร้อยละของผูเ้ รยี นมีทกั ษะแหง่ ศตวรรษที่ 21 จากการเรยี นรใู้ นการปฏิบัตจิ ริงตามสภาพความ --

ตอ้ งการ และบริบทของแตล่ ะพ้นื ที่
12. รอ้ ยละของนักเรียนทม่ี คี ะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกวา่ รอ้ ยละ 50
เปรยี บเทยี บกบั ปีการศกึ ษาทผ่ี า่ นมา
12.1.1 ระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 1 พอใช้
12.1.2.ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3 1 พอใช้
13. รอ้ ยละของสถานศึกษาท่สี อนนกั เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดร้ บั การเตรยี มความพรอ้ ม 4 ดเี ยย่ี ม
ในการประเมนิ ระดับนานาชาตติ ามโครงการ PISA
ยุทธศำสตรท์ ี่ 3 สง่ เสริม สนบั สนนุ กำรพัฒนำครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ 2.67 ดีมำก
14. จานวนครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาไดร้ บั การพฒั นาตามมาตรฐานวชิ าชพี
14.1 รอ้ ยละของครทู ่ไี ดร้ ับการพฒั นาครตู ามความตอ้ งการของเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษา (โครงการพัฒนา 1 พอใช้
ครูรูปแบบครบวงจร)
14.2 ระดบั ความสาเรจ็ ของครูทีเ่ ขา้ รับการพัฒนาครภู าษาองั กฤษในระดบั ภมู ิภาค (Boot Camp) 4 ดีเยี่ยม
15. ร้อยละของสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามีระบบการบริหารงานบุคคลทมี่ ีประสิทธภิ าพ
15.1 ระดบั ความสาเรจ็ ของสานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามกี ารใชร้ ะบบสารสนเทศเพ่อื การ 3 ดมี าก
บริหารงานบคุ คล (HRMS)
15.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการแกป้ ัญหาขาดแคลนครู (ครผู ูท้ รงคณุ คา่ แห่งแผ่นดิน) --
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบรกิ ำรทำงกำรศกึ ษำและกำรเรยี นรอู้ ยำ่ งมีคณุ ภำพ 4 ดเี ยี่ยม
16. ร้อยละของประชากรวยั เรียนไดร้ ับโอกาสในการเข้ารบั การศกึ ษาภาคบงั คับเพิ่มขนึ้
16.1 ระดบั ประถมศกึ ษา (ตดิ ตามและประเมนิ ผลเฉพาะสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษา) 4 ดีเยยี่ ม
16.2 ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ (ติดตามและประเมนิ ผลเฉพาะสานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษา) 4 ดีเย่ยี ม

รายงานผลการด�ำ เนินงาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สาน1กั 7งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 17

ยทุ ธศำสตร์/ตัวช้ีวดั ระดบั ระดบั
17. ร้อยละของนักเรยี นที่จบการศึกษาภาคบังคบั ได้รบั โอกาสในการศึกษาต่อข้ีนพน้ื ฐานเพิ่มข้ึน คะแนน คุณภำพ
ยทุ ธศำสตร์ที่ 5 กำรจดั กำรศึกษำเพ่อื เสริมสร้ำงคุณภำพชวี ืตท่เี ป็นมติ รกับส่งิ แวดล้อม
18. รอ้ ยละของผู้เรยี นระดับการศกึ ษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนกั ในความสาคญั ของการ 4 ดีเยีย่ ม
ดาเนนิ ชวี ิตท่ีเป็นมติ รกับสง่ิ แวดลอ้ ม คณุ ธรรม จรยิ ธรรมและการประยุกต์ใชห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 4 ดเี ยีย่ ม
พอเพียงในการดาเนินชีวติ เพิ่มขึน้ 4 ดเี ยี่ยม
ยุทธศำสตรท์ ่ี 6 กำรพฒั นำระบบบรหิ ำรจัดกำรและส่งเสรมิ ใหท้ กุ ภำคส่วนมีสว่ นรว่ มในกำรจดั กำรศกึ ษำ
19. อตั ราออกกลางคนั ของผเู้ รยี นระดบั การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานลดลง 3.5 ดีเยี่ยม
20. ร้อยละของสถานศกึ ษาและหน่วยงานทกุ ระดบั ร่วมกนั สง่ เสรมิ สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชมุ ชน สังคม 4 ดีเย่ียม
มีสว่ นรว่ มในการพฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น 3 ดีมาก
ตัวชีว้ ดั เพิ่มเตมิ : ร้อยละของสถานศกึ ษามกี ารพัฒนาให้นักเรยี นมภี าวะโภชนาการทด่ี ีตามแนวทาง 2 ดี
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 3.2 ดมี ำก

คะแนนเฉลยี่ รวม

 ผลกำรประเมนิ กำรดำเนนิ งำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ทก่ี ำรศกึ ษำ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รบั การประเมนิ 3 มาตรฐาน ไดแ้ ก่ มาตรฐานท่ี 1 การบรหิ ารจัดการ

องค์กร ส่คู วามเปน็ เลิศ 3 ตวั บง่ ช้ี มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจดั การศึกษาที่มีประสิทธภิ าพ 5 ตัวบง่ ช้ี
มาตรฐานที่ 3 สมั ฤทธ์ิผลของการบรหิ ารและการจดั การศึกษา 6 ตวั บ่งชี้ ผลประเมินโดยภาพรวม อยใู่ นระดับ
คณุ ภาพดีมาก รายละเอียดดังนี้

มำตรฐำน/ตัวบง่ ช้ี ระดับคณุ ภำพ
ดีมาก
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การส่คู วามเปน็ เลศิ ดีมาก
ตัวบง่ ชท้ี ่ี 1 การบริหารจดั การทดี่ ี ดมี าก
ตวั บง่ ชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแหง่ การเรยี นรู้ ดี
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสรมิ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร และการจดั การศกึ ษา ดี
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศกึ ษาทมี่ ีประสิทธภิ าพ ดมี าก
ตัวบง่ ชี้ท่ี 1 การบรหิ ารงานดา้ นวชิ าการ ดีมาก
ตวั บง่ ช้ที ่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ พอใช้
ตวั บ่งชี้ที่ 3 การบรหิ ารงานด้านการบริหารงานบุคคล ดมี าก
ตวั บง่ ช้ีท่ี 4 การบรหิ ารงานด้านการบริหารทว่ั ไป พอใช้
ตวั บง่ ชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการจดั การศึกษาท่มี ีประสิทธิภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 สมั ฤทธผิ ลของการบริหารและการจดั การศกึ ษา พอใช้
ตวั บ่งชี้ท่ี 1 สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษามผี ลงานท่แี สดงความสาเรจ็ และเป็นแบบอยา่ งได้ ดเี ยี่ยม
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 2 สถานศึกษามีคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน เพ่ือ
ดมี าก
การประกันคุณภาพการศึกษา ดเี ยี่ยม
ตวั บง่ ช้ที ่ี 3 ผู้เรยี นทกุ ระดบั ปฐมวยั และระดับการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน มีคณุ ภาพตามหลักสตู ร
ตวั บ่งช้ีท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดร้ บั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขนั้ พืน้ ฐานเท่าเทยี มกนั

ศกึ ษาต่อในระดบั ทส่ี งู ขนึ้ หรือมีความรทู้ ักษะพนื้ ฐานในการประกอบอาชพี

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 สาน1กั 8งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 18

มำตรฐำน/ตวั บง่ ชี้ ระดบั คณุ ภำพ
ตวั บ่งชท้ี ี่ 5 ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลกู จ้าง ในสานกั งาน พอใช้

เขตพน้ื ที่การศึกษาและสถานศกึ ษา มผี ลงานเชงิ ประจกั ษ์ ตามเกณฑ์ได้รบั การยกย่อง ดมี าก
เชิดชเู กยี รติ
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 6 ผรู้ บั บริการและผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มคี วามพึงพอใจในการบรหิ ารและการจดั การศึกษา ดีมำก
รวมท้ังการใหบ้ ริการ

คะแนนเฉลีย่ รวม

 ผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมตวั ช้ีวดั ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสทิ ธภิ ำพของส่วนรำชกำร:กพร.
ประจำปีงบประมำณพ.ศ.2561

ผลการประเมินสว่ นราชการตามมาตรการปรบั ปรุงประสิทธภิ าพในการปฏบิ ัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 อยู่ในระดบั สูงกวา่ เป้าหมาย ซง่ึ ผลการ
ประเมนิ ฯ รายละเอียดดังนี้

สานักงานเขตพ้นื ท่ี ระดบั ผลการประเมนิ องคป์ ระกอบที่
การศึกษาประถมศกึ ษา สูงกวา่ เปา้ หมาย
ตรัง เขต 1 12 4
สูงกวา่ เปา้ หมาย สูงกวา่ เป้าหมาย สูงกวา่ เปา้ หมาย

 ผลกำรประเมนิ คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศกึ ษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ตามท่ี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดาเนินการประเมนิ คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนนิ งานของสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment
Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมนิ สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรงั เขต 1 ได้รบั คะแนน 88.41 (ระดบั A ดีมาก) อยู่ในลาดบั ท่ี 68 ของสานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา จานวน
225 เขต

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 119

ส่วนที่ 2

ทศิ ทำงกำรพัฒนำกำรศกึ ษำ

สำนักงำนเขตพนื้ ที่กำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน2กั 0งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 20

ส่วนท่ี 2

ทศิ ทางการพัฒนาการศึกษา
สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับกระทรวง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จังหวัด และนโยบายสาคัญทุกระดับ รวมท้ังได้วิเคราะห์บริบทด้านจัดการศึกษาของพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวขอ้ ง ไดก้ าหนดทศิ ทางการจดั การศกึ ษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดงั น้ี

ทิศทางการจดั การศกึ ษาสานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

วสิ ัยทศั น์ (Vision)

“การจดั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐานของสานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 มี
คณุ ภาพ โดยยดึ หลักธรรมาภิบาล และหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง บนพน้ื ฐานของความเปน็ ไทย”

พันธกจิ
(M1i.ssiจoัดnก)ระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อนั มพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมขุ
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวชิ าชพี และทกั ษะทีจ่ าเปน็ ในศตวรรษท่ี 21
3. สง่ เสริม สนบั สนุน ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาให้เปน็ มอื อาชพี
4. สรา้ งโอกาส ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหผ้ เู้ รียนได้รับบริการทางการศกึ ษาท่ัวถงึ เสมอภาค และเทา่ เทยี ม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง สง่ เสริมทกุ ภาคส่วนใหม้ ีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คา่ นยิ มองคก์ ร (Core Value)

รักองค์การ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนาสสู่ ากล

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน2ัก1งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 21

เปา้ ประสงค์ (Goal)

1. ผ้เู รียนมีความรกั ในสถาบันหลักของชาติและยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมอื งดขี องชาติ มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นยิ มท่ีพงึ ประสงค์ และจิต
สาธารณะ ปอ้ งกันตนเองจากภยั คุกคาม และปัญหายาเสพตดิ ได้

2. ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาและเสริมสรา้ งศกั ยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคณุ ภาพ มีทักษะท่จี าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศดา้ นวิชาการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะชวี ติ และทกั ษะอาชีพตาม
ความตอ้ งการและความถนดั

3. ผ้เู รียนที่มคี วามต้องการจาเปน็ พิเศษ มพี ฒั นาการตามศักยภาพตามแผนการจัดการศกึ ษารายบุคคล
มีความพร้อมสามารถเขา้ สูบ่ ริการชว่ งเชือ่ มตอ่ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) สู่การศกึ ษา
ในระดบั เดียวกันหรือสูงขึ้น หรอื การอาชพี ตามศักยภาพของแตล่ ะบคุ คล

4. ผ้บู ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศกึ ษาอืน่ มที ักษะทเี่ หมาะสม ทางานมุง่ เนน้
ผลสัมฤทธ์ิ และมีจรรยาบรรณของวิชาชพี

5. ประชากรวัยเรยี นทกุ คนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคณุ ภาพ ทวั่ ถึง และเป็นธรรม
6. สถานศึกษาจัดหลกั สตู ร แหลง่ เรียนรู้ ส่ือการเรยี นรู้ และกระบวนการเรยี นรู้ เพือ่ เสริมสรา้ ง
คุณภาพชีวติ เปน็ มติ รกบั สิ่งแวดลอ้ ม ผ้เู รยี นมีจิตสานึกรักษส์ ่ิงแวดลอ้ ม น้อมนาหลักธรรมาภบิ าลสู่การปฏบิ ัติ
7. สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาและสถานศึกษาบริหารจดั การได้อย่างมีคุณภาพ โดยยดึ หลกั
ธรรมาภิบาลและหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง สง่ เสริมการมีสว่ นรว่ มจากทกุ ภาคส่วน

กลยทุ ธ์ (Strategy)

จากวิสัยทัศน์ พนั ธกจิ เป้าประสงค์ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้กาหนด
กลยทุ ธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดงั นี้

กลยทุ ธ์ที่ 1 สง่ เสริมการจัดการศกึ ษาเพ่ือความม่ันคง
กลยุทธ์ที่ 2 พฒั นาสมรรถนะผูเ้ รียนเพื่อสร้างขดี ความสามารถในการแขง่ ขัน และทักษะ

การเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พฒั นาผบู้ รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิ าชีพ มศี กั ยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารการศึกษาท่ีมีคณุ ภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลอื่ มลา้ ทางการศึกษา
กลยุทธท์ ่ี 5 เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการบริหารจัดการตามหลกั ธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมีสว่ นรว่ ม

ในการจัดการศึกษา

จดุ เนน้ (Focus)

สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ได้กาหนดจดุ เนน้ ตัวชีว้ ดั แนวทางตาม
แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6 จุดเน้น ดังน้ี

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน2ัก2งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 22

1. โรงเรยี นสะอาด
ตัวชวี้ ัด รอ้ ยละ 80 ของโรงเรียนมคี วามสะอาดเปน็ มิตรกับส่งิ แวดลอ้ ม
แนวทางการดาเนินงาน
1. โรงเรียนปลอดขยะ
2. กจิ กรรม 5 ส.
3. กจิ กรรมตามหลกั สตู รและกิจกรรมเสรมิ หลกั สูตร
4. การแสวงหาความร่วมมอื กับชุมชน
5. กจิ กรรมอน่ื ๆ ทส่ี ง่ ผลให้บรรลตุ ามตวั ชวี้ ดั

2. ครูมอื อาชพี
ตัวชีว้ ดั
1. รอ้ ยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ทย่ี ดึ ผ้เู รยี นเป็นสาคัญ
2. ร้อยละ 80 ของครูตรวจสอบและประเมนิ ความรู้ ความเขา้ ใจของผู้เรยี น อย่างเปน็ ระบบและ
มีประสทิ ธภิ าพ
3. รอ้ ยละ 100 ของครูประพฤตปิ ฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชพี
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. การพฒั นาครูดว้ ยวิธกี ารท่ีหลากหลาย
2. ชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ (PLC)
3. การนิเทศภายใน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ,ศึกษานิเทศก,์ คณะกรรมการ
4. การยกยอ่ งเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.นกั เรยี นดี
ตวั ช้วี ดั
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยม จิตสานึก ท่ดี ี ไม่ขดั กับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดขี องสงั คม
2. ร้อยละ 100 ของผเู้ รยี นมีส่วนรว่ มในการอนรุ กั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อมอยา่ งเปน็ รูปธรรม
3. รอ้ ยละ 100 ของนกั เรยี นมีความภาคภมู ใิ จในความเปน็ ไทย เหน็ คณุ ค่าของภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกไดอ้ ย่างเหมาะสมในชวี ติ ประจาวัน
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. โรงเรยี นคณุ ธรรม
2. กิจกรรมลกู เสือ-เนตรนารี
3. กจิ กรรมคา่ ยคุณธรรม จรยิ ธรรม
4. กิจกรรมค่ายรกั ษ์พงไพร
5. กระบวนการจัดการเรยี นรู้ตามหลักสตู ร
6. บวร หรือ บรม
7. ค่านิยมหลกั ของคนไทย 12 ประการ

4.นักเรียนเกง่
ตัวชวี้ ดั
1. ร้อยละ 100 ของนกั เรยี นมีความสามารถในการอ่านและเขยี นไดเ้ หมาะสมตามระดับช้นั

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน2ัก3งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 23

2. ร้อยละ 90 ของนกั เรียนมคี วามสามารถในดา้ นการสือ่ สารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดบั ชน้ั
3. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมคี วามสามารถในการใชภ้ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดเ้ หมาะสมตามระดบั ชน้ั
4. รอ้ ยละ 90 ของนกั เรียนมคี วามสามารถด้านการคิดคานวณเหมาะสมตามระดบั ชน้ั
5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคดิ เห็น แกป้ ัญหาและนาไปประยกุ ต์ใชใ้ นสถานการณ์ตา่ งๆได้อยา่ งเหมาะสม
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั มีประสทิ ธิภาพ
7. รอ้ ยละ 80 ของผู้เรยี นมีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนสงู ขน้ึ
8. ค่าเฉลย่ี ผลการทดสอบระดบั ชาตขิ องผูเ้ รียนมีพฒั นาการสูงขน้ึ รอ้ ยละ 3
9. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี ทักษะทางวิชาการ
และทักษะอาชพี ไดร้ ับการพฒั นา
10. ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียนมคี วามรู้ ทักษะ และเจตคตทิ ่ดี ี พรอ้ มทจี่ ะศึกษาต่อในระดบั ชน้ั ท่ีสงู ข้ึน
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. การจัดการเรียนร้ทู ีม่ ีคณุ ภาพ
2. การพฒั นาครภู าษาอังกฤษ
3. การจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ รกั การอ่าน
4. การจดั กิจกรรมคา่ ยภาษาอังกฤษ
5. การจัดกิจกรรมเสรมิ ทกั ษะวชิ าการและทกั ษะอาชีพ
6. ค่ายทักษะชีวิต กจิ กรรมดา้ นกฬี า ศลิ ปะ ดนตรี
7. การศึกษาผเู้ รยี นเปน็ รายบคุ คล
8. การนเิ ทศภายใน
5.นักเรียนมีความสขุ
ตวั ชว้ี ดั
1. ร้อยละ 100 ของนักเรยี นยอมรับเหตุผล ความคดิ เห็นของผู้อ่นื และมมี นษุ ยสมั พนั ธ์ที่ดี
2. ร้อยละ 100 ของผเู้ รยี นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทดี่ ี
3. รอ้ ยละ 100 ของผเู้ รยี นร้แู ละมีวธิ ีการปอ้ งกนั ตนเองจากการล่อลวง ขม่ เหงรงั แกและยาเสพตดิ
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. กิจกรรมสง่ เสรมิ ประชาธปิ ไตย
2. โรงเรียนสุจริต
3. เศรษฐกจิ พอเพียง
6. ปฐมวัย
ตวั ชวี้ ดั
- ร้อยละ 100 ของเด็กอายุ 3 - 6 ขวบ ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และพรอ้ มเข้าเรียนในระดบั ท่ีสงู ขน้ึ
แนวทางการดาเนินงาน
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดประสบการณ์ระดับการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การทางาน สังคม อารมณ์ จติ ใจ สติปญั ญา และร่างกาย

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน2กั 4งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 24

ผลผลติ (Output)

ผลผลิตของสานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
1. ผู้จบการศกึ ษาระดับก่อนประถมศกึ ษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั
ซ่ึงมสี ถานศึกษาเป็นหนว่ ยปฏบิ ตั ิการจัดการศกึ ษา จานวน 132 แหง่ เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขบั เคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธกิ าร นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน และนโยบายสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรังเขต1

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รบั จดั สรร
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐานได้แก่ งบบริหารจดั การสานกั งาน งบประมาณ
เพ่ือดาเนนิ โครงการจากสานักตา่ ง ๆ ของสพฐ. และงบพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน ซึ่งสานักงานเขต
พ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ได้บรรจุไว้ในแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 เพ่ือบรหิ ารจดั การตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2562 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน และกลยุทธข์ องสานกั งาน
เขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 โดยมีโครงการ/กจิ กรรม ในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ ดงั นี้

โครงการ/กิจกรรม ภาระงานประจา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กล่มุ ที่
รับผิดชอบ
กลยทุ ธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจดั การศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
1 กจิ กรรมวนั สาคัญ รักษส์ ิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทย 16,000 อานวยการ
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ่ี 1 16,000
กลยุทธท์ ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผ้เู รยี นและส่งเสริมการจดั การศึกษา
เพ่อื สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1 การจดั นทิ รรศการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตั ถกรรม วชิ าการ 100,000 นเิ ทศฯ
2 การจดั การขยะ 22,025 อานวยการ
3 การแขง่ ขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทาง 290,000 กลมุ่ โรงเรยี น
ศิลปหตั ถกรรมและเทคโนโลยขี องนักเรียน ระดับกลุม่ โรงเรียน 14 กลมุ่
4 การแข่งขันทักษะทางวชิ าการ งานมหกรรมความสามารถทาง 480,000 ส่งเสริมการ
ศลิ ปหัตถกรรมและเทคโนโลยขี องนักเรยี น ระดบั เขตพน้ื ทฯี่ จัดการศึกษา
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ่ี 2 892,025

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน2กั 5งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 25

ลาดับ โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ กล่มุ ที่
รบั ผิดชอบ
กลยุทธท์ ี่ 3 พฒั นาผู้บรหิ าร ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม
จรยิ ธรรม
1 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการปฐมนิเทศและพฒั นาครูผูช้ ่วยด้านการจัดการ 43,950 พัฒนาครูฯ
เรยี นรู้
2 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงาน 10,000 สง่ เสรมิ
เขตพน้ื ท่ีการศึกษา เพื่อการบรหิ ารงบประมาณแบบบรู ณาการ ทางไกลฯ
(AMSS++)
3 ประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการพัฒนาการเรยี นการสอนภาษาองั กฤษ 47,400 นิเทศฯ
4 พฒั นาและประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบตั ิงานผอู้ านวยการ 45,240 บริหารงาน
สถานศกึ ษา บคุ คล
5 อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการยกระดบั การเรียนการสอนดว้ ยการเรยี นแบบ 60,000 นเิ ทศฯ
Coding (วิทยาการคานวณ)
6 อบรมเชิงปฏบิ ัติการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผูช้ ว่ ยดา้ นการเรยี นรู้ 18,200 พัฒนาครูฯ
7 พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรเพื่อองค์กรคุณภาพ 450,000 อานวยการ
8 พัฒนาศักยภาพผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษาด้านการใชเ้ ทคโนโลยี 510,000 พัฒนาครูฯ
นวตั กรรมในการจดั การศึกษาและการเรียนรู้
9 ประชมุ สมั มนา เสริมสร้างศักยภาพผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ครแู ละ 140,300 พฒั นาครฯู
บคุ ลากรทางการศึกษา
10 การประเมนิ สมั ฤทธิผลการปฏบิ ัตงิ านผอ.สถานศกึ ษา 23,310 บริหารงานบคุ คล
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ี่ 3 1,348,400
กลยทุ ธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ ถึงบริการการศกึ ษาท่ีมี
คณุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา
1 การดาเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพน้ื ฐานโดยครอบครวั 6,000 สง่ เสริมการจดั
การศกึ ษา
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 6,000
กลยทุ ธ์ที่ 5 เพ่ิมประสทิ ธิภาพการบริหารจดั การตามหลกั
ธรรมาภิบาลและสง่ เสรมิ การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
1 ประชุมสมั มนาผบู้ รหิ ารสพป.ตรัง เขต 1 และผ้บู รหิ ารสถานศึกษา 300,000 อานวยการ
ในสังกัด
2 ประชุมผูบ้ รหิ ารและบุคลากรในสงั กดั เพื่อพัฒนาองค์กร 80,000 อานวยการ
3 ประชุมเชิงปฏบิ ัติการจัดทาแผนปฏบิ ัติการ ประจาปงี บประมาณ 86,450 นโยบายและแผน
พ.ศ.2562และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน2กั 6งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 26

ลาดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลมุ่ ท่ี
รับผิดชอบ
4 ประชมุ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพ่ือบรรจไุ ว้ใน 13,750 นโยบายและแผน
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 ประชุมจัดตง้ั จดั สรร ติดตามการใชง้ บประมาณปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 27,450 นโยบายและแผน
6 นเิ ทศ ติดตามเปดิ เทอมใหม่ประสานใจเย่ยี มโรงเรยี น ภาคเรยี นที่ 62,450 นิเทศฯ
2/2561
7 อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารระบบประกนั คุณภาพภายในรอบส่ี พ.ศ. 2561 46,500 นเิ ทศฯ
8 อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการR2R พฒั นางานประจาสู่งานวิจัย 40,000 นิเทศฯ
9 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศ 70,000 นเิ ทศฯ
การศกึ ษา(ก.ต.ป.น.)
10 พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารจดั การศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 26,800 ตรวจสอบภายใน
11 ประชมุ คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากาลังยา้ ยข้าราชการ/พจิ ารณา 35,100 บรหิ ารงานบคุ คล
ความดีความชอบ และการคัดเลอื กเข้ารับรางวัลตา่ ง ๆ
12 นิเทศ ติดตามเปดิ เทอมใหม่ ประสานใจเยยี่ มโรงเรียนภาคเรียนท่ี 62,250 นิเทศฯ
1/2562
13 ประชมุ พฒั นาประสิทธภิ าพการดาเนินงานตามนโยบาย 32,700 นโยบายและแผน
กระทรวงศึกษาธกิ ารและการบริหารจดั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐานของ
สพป.ตรัง เขต 1
14 ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ปี 2562 45,000 สง่ เสริมทางไกลฯ
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดั ทาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้าน 33,000 ส่งเสรมิ ทางไกลฯ
การศกึ ษาของสถานศึกษา (ระบบบญั ชีการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน)
16 ประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารจดั ทาข้อมลู ผู้เกษยี ณอายรุ าชการ ปี 2562 35,480 บรหิ ารงาน
การเงนิ ฯ
17 จิตอาสา "เราทาความดดี ว้ ยหวั ใจ" 38,500 อานวยการ
18 ประชมุ สัมมนาผบู้ ริหารสถานศกึ ษาโรงเรียนขนาดเลก็ 5,000 นโยบายและแผน
19 ส่งเสริมพฒั นาระบบประกนั คุณภาพและยกระดับคุณภาพ 30,000 นเิ ทศฯ
การศกึ ษา
20 ประชมุ เชิงปฏิบัตกิ ารจดั ทาคู่มอื และแนวทางการพฒั นาห้องเรยี น 25,000 นเิ ทศฯ
คณุ ภาพห้องเรยี นคุณธรรม
21 ประชุมสมั มนาการขบั เคลือ่ นนโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพ 64,000 อานวยการ
การศึกษาของกลมุ่ โรงเรยี น/โรงเรยี น
22 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุปผลการดาเนินงานโครงการตาม 30,000 นโยบายและแผน
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ่ี 5 1,189,430
รวมงบประมาณท้งั 5 กลยทุ ธ์ 3,451,855

รายงานผลการด�ำ เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน2ัก7งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 27

โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดร้ ับงบประมาณจากสานกั ต่างๆ ของสพฐ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่
รบั ผดิ ชอบ
กลยทุ ธ์ท่ี 1 สง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาเพ่ือความมน่ั คง
1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 232,000 สง่ เสรมิ การจัด
การศึกษา
2 พฒั นาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 446,650 นเิ ทศฯ
ต้นแบบ
3 อบรมเร่ืองสถาบนั พระมหากษตั ริยก์ บั ประเทศไทย ให้กบั 58,550 พัฒนาครูฯ
ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สงั กัดสพป.ตรงั เขต 1,2
และสพม.13
4 ประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการสารสนเทศเพื่อดแู ลและตดิ ตามการใช้สาร 25,000 สง่ เสรมิ การจัด
เสพติดในสถานศึกษา การศกึ ษา
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 762,200
กลยทุ ธท์ ่ี 2 พัฒนาคุณภาพผเู้ รียนและสง่ เสรมิ การจัดการศึกษา
เพือ่ สรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขัน
1 ประเมนิ ความสามารถด้านการอา่ นของผู้เรียนชน้ั ป.1 ปีการศกึ ษา 136,588 นิเทศฯ
2561
2 การทดสอบความสามารถพ้นื ฐานของผ้เู รียนระดับชาติ (NT) ชน้ั 153,874 นิเทศฯ
ป.3 ปีการศึกษา 2561
3 การจัดงานแขง่ ขันกีฬา สพฐ.เกมส์ จังหวัดตรงั 70,000 ส่งเสริมการจดั
การศกึ ษา
4 คัดเลือกนักเรยี นและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 400,000 สง่ เสริมการจดั
ระดบั กลุ่มจงั หวัด ปี 2561 การศกึ ษา
5 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 5,000,000 สง่ เสริมการจดั
เทคโนโลยขี องนักเรยี น ภาคใต้ ปี 2561 การศกึ ษา
6 จัดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตดิ า้ นอิสลามศกึ ษา (I-NET) ระดับ 43,200 นเิ ทศฯ
ตอนตน้ ตอนกลางและตอนปลาย
7 จดั สอบทางการศึกษาระดบั ชาตพิ ื้นฐาน (O-NET) ชนั้ ป.6และม.3 769,724 นิเทศฯ
8 ประเมนิ พฒั นาการเด็กจบหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั 22,000 นเิ ทศฯ
9 การบรหิ ารการจดั สอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 298,360 นิเทศฯ
ของผ้เู รยี น
10 ค่าย"เยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลมิ พระเกยี รติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพ 381,800 นิเทศฯ
รัตนราชสดุ าฯสยามบรมราชกุมาร"ี ปที ่ี 5
11 ประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารเสริมสร้างความรู้ความเขา้ ใจการพฒั นา 9,000 นเิ ทศฯ
คณุ ภาพ การจัดการศึกษาสาหรับนักเรยี นพกิ ารเรียนรวม

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน2กั 8งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 28

ลาดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลมุ่ ท่ี
12 ขบั เคลื่อนการจดั กิจกรรมสง่ เสริมนสิ ยั รกั การอ่าน โดยใช้หนังสือ รับผดิ ชอบ
15,000 นเิ ทศฯ
พระราชนพิ นธใ์ นสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯสยามบรมราชกมุ ารี
13 พฒั นาเดก็ ปฐมวัย (3-5 ป)ี อย่างมคี ุณภาพ ด้วยการจดั 163,000 นเิ ทศฯ

ประสบการณ์เรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ เทคโนโลยแี ละสะเต็ม 93,200 นเิ ทศฯ
ศกึ ษาในระดับปฐมวัย 26,400 ส่งเสรมิ การจดั
14 บ้านนกั วิทยาศาสตรน์ ้อยประเทศไทย
15 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอาหารกลางวันใน การศกึ ษา
โรงเรียนประถมศกึ ษา 64,000 ส่งเสริมการจดั
16 คดั เลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรบั รางวลั พระราชทาน ปี
2562 ระดบั เขตพน้ื ที่ การศกึ ษา
7,590,146
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธท์ ่ี 3 พัฒนาผ้บู ริหาร ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา 548,200 บริหารงาน
ใหม้ สี มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี มศี กั ยภาพ มีคณุ ธรรม บุคคล
จริยธรรม
1 การตรวจและประเมนิ ผลงานทางวชิ าการข้าราชการครแู ละ 39,600 พฒั นาครฯู
บุคลากร ทางการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพ่ือใหม้ ีและเล่ือน 170,200 พัฒนาครูฯ
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
2 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาผปู้ ฏิบตั ิงานธรุ การโรงเรยี น 42,750 นิเทศฯ
3 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผมู้ ีผลงานดีเด่นประสบ
ผลสาเร็จเปน็ ทป่ี ระจักษ์ เพ่อื รบั รางวลั ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 250,000 ส่งเสรมิ การจัด
AWARDS การศึกษา
4 อบรมครูพเี่ ลย้ี งของร.ร.ที่เป็นศนู ยก์ ารอบรมดว้ ยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผา่ นสถานโี ทรทัศนเ์ พ่ือ 30,000 ส่งเสรมิ การจดั
การศกึ ษา DLTV การศึกษา
5 เสรมิ สร้างคณุ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมขบั เคลื่อนหลักสูตรด้านทจุ ริตศึกษา 260,000 สง่ เสริมการจัด
6 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการพฒั นาระบบการแนะแนวเพื่อดูแลชว่ ยเหลอื การศึกษา
นกั เรียน สาหรับครแู นะแนว
7 เสรมิ สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา 5,000 ส่งเสรมิ การจัด
(กจิ กรรมสานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาสจุ ริตฯ) การศึกษา
8 ประชมุ เชิงปฏิบตั กิ ารบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสพป.ตรงั
เขต 1 การใช้โปรแกรมแบบฟอรม์ อิเลก็ ทรอนิกส์ ระบบ Offline 63,000 นเิ ทศฯ
9 อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการการจัดการเรียนการสอนรายวชิ ากลุ่มสาระ 1,408,750
การเรียนรู้และวทิ ยาการคานวณ (Computing science

รวมงบประมาณกลยุทธท์ ่ี 3

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน2กั 9งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 29

ลาดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กล่มุ ท่ี
กลยุทธท์ ่ี 5 เพิ่มประสทิ ธภิ าพการบริหารจดั การตามหลัก รับผิดชอบ
ธรรมาภิบาลและสง่ เสรมิ การมีสว่ นรว่ มในการจดั การศึกษา
100,000 นเิ ทศฯ
1 สัมมนาและแลกเปลยี่ นเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวลั 70,000 นเิ ทศฯ
IQA AWARD 15,000 ส่งเสรมิ การจดั

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผบู้ ริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรยี น การศกึ ษา
คณุ ภาพประจาตาบล "1 ตาบล 1 โรงเรยี นคุณภาพ" 185,000
9,946,096
3 ประชุมชแี้ จงการดาเนินงานจัดทาข้อมูลระบบคดั กรองน.ร.
ยากจนและยากจนพเิ ศษแบบมีเงอื่ นไข
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ี่ 5
รวมงบประมาณทั้ง 5 กลยุทธ์

โครงการ/กจิ กรรม งบพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลาดบั โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลมุ่ ท่ี
รับผดิ ชอบ
กลยุทธ์ท่ี 1 สง่ เสริมการจัดการศึกษาเพ่อื ความม่นั คง
1 น้อมนาพระบรมราโชบายดา้ นการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 10,000 ร.ร.หาดทรายทอง
สู่การปฏิบัติ ร.ร.บา้ นแหลม
2 จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดารหิ ลักสูตรจิตอาสา 904 36,800 พัฒนาครฯู
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ี่ 1 46,800
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผ้เู รียนและสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษา
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1 พัฒนาการอ่านออก เขยี นได้และคดิ เลขเปน็ 154,000 นิเทศฯ
2 จัดประชมุ เชงิ ปฏิบัติการพฒั นาทกั ษะการใชโ้ ปรแกรมระบบ 25,800 ส่งเสริมการจัด
แนะนาสารับอาหารกลางวนั แบบอตั โนมัติ (Thai School Lunch) การศกึ ษา
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ่ี 2 179,800
กลยุทธ์ท่ี 3 พฒั นาผ้บู ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี มศี กั ยภาพ มคี ณุ ธรรม
จรยิ ธรรม
1 โรงเรยี นรว่ มพัฒนา Partnership School Project 6,000 ร.ร.บา้ นควนสวรรค์
2 อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารด้าน Digital Technology 35,000 นเิ ทศฯ

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3กั 0งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 30

ลาดบั โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ กล่มุ ท่ี
รบั ผิดชอบ
3 พฒั นาครผู สู้ อนภาษาองั กฤษ (English Boot Camp) 20,000 นเิ ทศฯ
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ี่ 3 61,000
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การตามหลัก
ธรรมาภิบาลและส่งเสรมิ การมสี ว่ นร่วมในการจดั การศกึ ษา
1 พัฒนาระบบขอ้ มูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 40,000 ส่งเสริมทางไกล
2 จดั ต้ังกลุม่ โรงเรียน 280,000 กลมุ่ โรงเรยี น
-ยกระดับคุณภาพการอา่ นออกเขยี นได้ จานวน 1 โครงการ 14 กลุ่ม
-พัฒนาห้องเรียนคุณภาพห้องเรยี นคุณธรรมจานวน 12 โครงการ
-เสรมิ สร้างคณุ ธรรมจริยธรรมนักเรียน จานวน 1 โครงการ
3 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 25,000 นโยบายและแผน
4 การนเิ ทศ ติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้นื ท่ีการศึกษา 49,930 นเิ ทศฯ
แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึ ษา
5 อนิ เทอรเ์ น็ตความเร็วสูง 40,000 สง่ เสริมทางไกล
6 พัฒนาระบบประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 40,000 นิเทศฯ
การประกนั คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
7 พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 40,000 ส่งเสริมทางไกล
ดาวเทียม (DLTV)
8 อบรมสรา้ งเครือข่ายและความรว่ มมอื ในการจัดการศึกษาเพื่อการ 20,080 สง่ เสริมการจัด
มงี านทา การศึกษา
รวมงบประมาณกลยุทธท์ ี่ 5 535,010
รวมงบประมาณทั้ง 5 กลยทุ ธ์ 822,610

รวมงบประมาณทั้งส้นิ 14,220,561 บาท

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

31

ส่วนท่ี 3

ผลกำรดำเนินงำน

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3ัก2งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 32

สว่ นท่ี 3
ผลการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ขบั เคลอ่ื นภารกจิ
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ภายใต้ 5 กลยุทธ์ จุดเน้น 6 ด้าน และ
ปฏิบตั ิงานตามภารกจิ เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจดั การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ซงึ่ ปรากฏผลการดาเนนิ งาน ดงั น้ี

1. ดา้ นนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ

นโยบายข้อ 1 : การยกระดับคณุ ภาพการศกึ ษา
1.1 หลักสูตร/การจดั การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผเู้ รยี น
1.1.1) STEM ศึกษา
สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ได้ดาเนินการยกระดับ

คณุ ภาพการศึกษา STEM ศกึ ษาโดยไดแ้ จง้ โรงเรียนในสังกัดประชาสมั พันธใ์ ห้ครวู ทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์
และเทคโนโลยี ทสี่ นใจอบรมครตู ามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ระดับชนั้ ละ 60 คน) โดยมี
ครูผ้สู อนสะเตม็ ศกึ ษาในสังกดั ระดับประถมศึกษา ไดร้ ับการพัฒนาตามโครงการบรู ณาการสะเตม็ ศึกษาของ
สสวท. จานวน 197 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 22.18 (จากจานวนทั้งหมด 888 คน) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในสังกดั
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ได้รับการพฒั นาตามโครงการบูรณาการสะเตม็ ศึกษาของ สสวท.จานวน 36 คน
คดิ เป็นร้อยละ 50.70 (จากจานวนครทู ง้ั หมด 71 คน)

1.1.2) หลักสูตร Waldorf/Montesssori/High/Scope/BBL/PBL
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ไม่ได้จัดประสบการณ์ตาม

หลกั สูตรเหลา่ น้ี เนื่องจากครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ดาเนินการกาหนดจุดเน้นปฐมวัย เป็นจุดเน้นการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2562เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบได้เห็น
ความสาคัญของการจดั ประสบการณร์ ะดับปฐมวยั เพ่ือเตรียมความพร้อมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ได้มอบนโยบาย
การนาจุดเนน้ ปฐมวยั ไปส่กู ารปฏิบัติครบทุกโรง และได้ดาเนินโครงการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยประกอบด้วยโครงการการนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ไปสู่การปฏิบัติ โครงการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี ) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ได้มีการ
นเิ ทศ ตดิ ตาม การจัดประสบการณต์ ามหลักสตู รการศกึ ษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยา่ งตอ่ เน่อื ง

รายงานผลการด�ำ เนินงาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน3กั 3งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 33

1.1.3) การเรยี นรู้ดว้ ยวิธกี าร Active Learning
สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 มีผลการดาเนินงานการ

พฒั นาการเรียนการสอนด้วยวธิ กี าร Active Learning ในดา้ นต่าง ๆ ดังน้ี
1) สถานศกึ ษาทุกแหง่ มีแนวทางการขับเคลอื่ นและตวั ชว้ี ัดความสาเรจ็ ตามนโยบาย

ลดเวลาเรยี นเพม่ิ เวลารู้ : Active Learning ท่ีชัดเจนและนาไปสกู่ ารปฏิบตั ิในรูปแบบทหี่ ลากหลาย
2) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :

Active Learning ใหม้ ีประสิทธภิ าพ เกิดประสทิ ธิผลและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดส้ ูงขึ้น
3) ครู มีความรู้ ความเขา้ ใจสามารถบริหารจัดการเวลาเรยี น จัดกิจกรรมการเรยี นรู้

นาผลมาพัฒนาผู้เรียน และรว่ มกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ได้อยา่ งสรา้ งสรรค์
4) ผู้เรียน เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้ รียนไดร้ ับประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้การแกป้ ัญหา

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพมิ่ เวลารู้ : Active Learning ทีห่ ลากหลาย ทาให้ผู้เรียนเกดิ พฒั นาการทั้งด้านความรู้
ตามมาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ดั สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน และมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคท์ ดี่ งี าม

5) กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ : Active Learning เป็นกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์
ของครูผูส้ อนและผู้เรียนให้กว้างข้ึน ไมจ่ ากัดเฉพาะด้านเฉพาะทาง ช่วยใหก้ ารเรียนรนู้ ่าสนใจ นา่ ต่ืนเต้น ผเู้ รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และมีความคิด และมุมมองที่กวา้ งขนึ้

1.1.4) ทกั ษะการพดู อ่าน เขยี น ( ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ)
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศติดตามการดาเนินการตามนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และดาเนินการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประธานกลุ่ม วิชาการกลุ่ม
และครผู สู้ อนภาษาองั กฤษโรงเรยี นในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ชั้นป.4 จานวน
175 คน และโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ให้มีความรู้ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ซึ่งได้อบรมขยายผลให้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 50 คน ส่งผลให้ครูนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทกั ษะการใชภ้ าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสงู ข้ึน

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3ัก4งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 34

1.1.5) การยกระดบั ความสามารถทางภาษาของครู (ครทู ีผ่ ่านการทดสอบทกั ษะการใช้
ภาษาองั กฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) )

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ซ่ึงสพฐ.ได้แจ้งให้สานักงานเขต
พืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาดาเนนิ การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับเขตพื้นท่ีการศกึ ษา
ในปีการศกึ ษา 2559 ถงึ ปีการศกึ ษา 2560 สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ส่งครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) เข้ารับการอบรมครูแกนนาภาษาอังกฤษ
ระดบั ภมู ภิ าค (Boot Camp) ร่นุ ที่ 1 – 20 จานวน 22 คน

1.1.6) ทกั ษะการคดิ วิเคราะห์
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดาเนินการตรวจติดตาม

ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีผลทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เน้ือหาสาระในแต่ละรายวิชามากย่ิงข้ึน มีวิธีคิดท่ีเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ เช่ือมโยง คิดสร้างสรรค์
และต่อยอดความรู้ได้อย่างหลากหลาย สามารถตอบคาถาม โจทย์ ท่ีคุณครูถามได้ ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์
บ่อย ๆ เปน็ คนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัย อยากเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ กล้าท่ีจะซักถามในสิ่งท่ีตัวเองสงสัย ไม่เข้าใจ
ทาให้เรียนรอู้ ยา่ งมคี วามสุข ไมเ่ บอ่ื ห้องเรยี นและคณุ ครู อยากมาโรงเรียนอยากเข้าหอ้ งเรียนเพื่อเรยี นรู้
ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยนารูปแบบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไป
พฒั นาผเู้ รยี น เชน่ การสอนแบบสืบเสาะ การสอนแบบ 5E การสอนแบบโครงงาน การสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนแบบร่วมมือ และใช้เทคนิคการสอนแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้คาถาม การใช้แผนผังความคิด
กระบวนการกลุ่ม โดยม่งุ เนน้ การประเมนิ คุณภาพผู้เรียนเพอ่ื การวินิจฉัยขอ้ บกพร่องในการเรียนรู้ที่นาไปสู่การ
ปรับปรงุ และพฒั นาผู้เรยี นเปน็ รายบคุ คล ผู้เรียนทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และสามารถคิดวิเคราะห์
ได้อย่างเชอื่ มโยง โดยในปกี ารศึกษา 2561 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 17,757 คน นักเรียนท่ีผ่านการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 17,311 คน คิดเป็นร้อยละ 97.49 ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
446 คน คิดเป็นร้อยละ 2.51นักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดี หรือดีเด่น จานวน
14,216 คน คิดเป็นร้อยละ 80.06

1.2 การจัดการศกึ ษาเพ่ือการสร้างความเปน็ พลเมือง (civic education)
สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดการศกึ ษาเพอ่ื สร้างความเปน็

พลเมอื ง (civic education) ดงั นี้
1) ด้านพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธปิ ไตยอันมีพระมหากษตั ริย์ทรงเปน็ ประมขุ เปน็ พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี ส่งเสริมความ
เปน็ เลศิ ทางดา้ นวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชพี ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคกุ คามรปู แบบใหม่ ให้ผูเ้ รยี นสามารถนาทักษะมาปรับประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้อยา่ งมีคุณภาพ

2) สง่ เสริมนักเรียนมหี ลักคิดที่ถกู ตอ้ งเรอื่ งความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษตั รยิ เ์ ป็นประมุข เปน็ พลเมืองดีของชาตแิ ละพลเมืองโลกท่ีดี

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3ัก5งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 35

1.3 การพฒั นามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ส่ือสาร

ทาความเขา้ ใจเกย่ี วกับระบบประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษาผ่านช่องทางหนังสือราชการ ระบบ Smatr Area
เก่ยี วกบั ประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เร่ืองให้ใชม้ าตรฐานการศกึ ษาระดบั ปฐมวยั ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และส่งแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนศึกษา
และดาเนินการ ซึ่งสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 132 โรง
ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย จานวน 132 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน 132 โรง คิดเปน็ ร้อยละ 100

นโยบายท่ี 2 : การลดความเหล่ือมลาทางการศึกษา
2.1 การเข้าถงึ บรกิ ารทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพในทุกระดบั การศึกษา
 ผเู้ รียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนารา่ งกาย จติ ใจ วนิ ัย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา

และมีความพร้อมทจ่ี ะเข้ารบั การศึกษา
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

มีนกั เรียนระดับปฐมวยั อายุ 4-6 ปี จานวน 5,397 คน ได้รับการพัฒนา
รา่ งกายจิตใจ วินยั อารมณ์ สงั คม และสติปัญญา และมคี วามพร้อมทีจ่ ะ
เข้ารบั การศึกษาในระดับทีส่ งู ข้นึ จานวน 5,397 คน คิดเป็นรอ้ ยละ100
โดยไดด้ าเนินการตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย เป็นการพฒั นาเด็ก3-6ปี
บริบูรณ์ อย่างเปน็ องคร์ วม บนพืน้ ฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสง่ เสรมิ
กระบวนการเรยี นรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพฒั นาการตามวัยของเด็ก
แต่ละคนให้เตม็ ตามศกั ยภาพภายใตบ้ ริบทสงั คมและวฒั นธรรมทเี่ ด็กอาศัยอยู่
ดว้ ยความรกั ความเอื้ออาทร และความเขา้ ใจของทกุ คน เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชวี ิตให้เด็กพฒั นาไปสู่ความเปน็ มนษุ ย์ที่สมบูรณ์ เกิดคณุ คา่ ต่อ
ตนเอง ครอบครวั สังคม และประเทศชาติ โดยไดด้ าเนินโครงการพฒั นาครู
ผรู้ ับผดิ ชอบการจัดการศึกษาปฐมวยั ประกอบด้วยโครงการการนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ไปสู่การปฏิบตั ิ โครงการพฒั นาเด็กปฐมวยั (3-6 ปี ) อยา่ งมีคณุ ภาพด้วย
การจัดประสบการณ์เรยี นรู้ วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเตม็ ศึกษา ในระดับปฐมวยั โครงการ
บ้านนกั วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการประเมินพฒั นาการเดก็ ปฐมวัย ไดม้ ีการนิเทศ ตดิ ตาม การจดั
ประสบการณ์ตามหลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 อยา่ งตอ่ เนื่อง

2.2.2) DLTV/DLIT
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 มีจานวนสถานศึกษาท้ังหมด

132 โรง สถานศึกษาทไ่ี ด้รับการจดั สรรและมีการจดั การเรียนรเู้ พ่ือให้พัฒนาตนเองผา่ นระบบ DLTV จานวน
64 โรง ไดร้ บั การจัดสรรและมกี ารจดั การเรยี นรู้เพอ่ื ใหพ้ ัฒนาตนเองผ่านระบบ DLIT จานวน 68 โรง และ
ได้นิเทศติดตามและประเมินผลผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ผลการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลปรากฏว่ามคี วามรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานในการจดั การศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3ัก6งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 36

DLTV) และพัฒนาโรงเรียนให้จัดการศึกษาตามมาตรฐานของ DLTV สพฐ. สาหรับโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญน่ น้ั ได้มีการจัดทาโครงการการพัฒนาบุคลากรและการนิเทศติดตามการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีการอบรมบุคลากรครูผู้สอน
ทง้ั DLTV และ DLIT ตลอดจนมีการติดตามประเมนิ ผลโรงเรยี นในสังกัดทง้ั DLTV และ DLIT

2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชัน้ ครูไม่ครบวชิ า
สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาแก้ปัญหาโดยการจัดสรรครูอัตราจ้างมาทดแทนตาแหน่งครู

เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเหล่าน้ันโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.
กาหนด โดยพจิ ารณาจัดสรรใหก้ ับโรงเรียนทมี่ ีอัตรากาลังต่ากวา่ เกณฑ์ โดยดาเนินการตามมาตรฐานวิชาเอก
และดาเนนิ การเกลีย่ อตั รากาลังโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนท่ีมีอัตรากาลังเกินเกณฑ์
ไปกาหนดตาแหนง่ ใหมใ่ นสถานศึกษาทต่ี า่ กว่าเกณฑ์ โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความขาดแคลน ดาเนินการ
จัดสรรตาแหนง่ คืนให้กบั โรงเรียนท่มี ีอัตรากาลงั ตา่ กว่าเกณฑ์ โดยพจิ ารณาจากตาแหน่งเดิมท่ีว่างจากการลาออก
การยา้ ย เสยี ชวี ติ

นโยบายท่ี 4 : การเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการบริหารจัดการ
4.1 การเพมิ่ ประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการ
4.1.1) โครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคณุ ภาพ
สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน

คณุ ภาพประจาตาบล “ 1 ตาบล 1 โรงเรยี นคณุ ภาพ” ในปกี ารศึกษา 2562 จานวนทัง้ ส้นิ 40 โรง มีโรงเรียน
ท่ีมีครูครบช้นั มคี รคู รบทุกวิชาชีพหรือวชิ าเฉพาะด้านทจ่ี ัดการเรียนการสอน จานวน 40 โรง โดยได้ดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล “1 ตาบล
1 โรงเรียนคุณภาพ” และประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
“1 ตาบล 1 โรงเรยี นคณุ ภาพ” ในระดบั ภูมภิ าค จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ันสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการดาเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล “1 ตาบล
1 โรงเรยี นคณุ ภาพ” ในระยะท่ี 2 พร้อมรายงานสพฐ.

4.1.2) การบริหารจดั การทรัพยากรเพื่อการศกึ ษา (อัตราสว่ นจานวนเครื่องคอมพิวเตอรต์ ่อ
จานวนนักเรยี น)

สานักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มนี ักเรียนทั้งหมดในระดับชนั้
มัธยมศกึ ษาตอนตน้ จานวน 1,020 คน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสถานศกึ ษาท่ใี ช้ในการเรียนการสอน จานวน
462 เคร่ือง คิดเป็นอัตราส่วนนักเรียน. : เครื่องคอมพิวเตอร์ 2:1 และจากการติดตามประเมินผลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าโรงเรยี นขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์ พ่อื การเรียนการสอน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
อยู่มีอายกุ ารใชง้ านนาน ขาดแคลนงบประมาณการซ่อมบารงุ

4.1.3) Partnership School
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ภาคเอกชน ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง โดยกลุ่มเซ็ลทรัลกรุ๊ฟได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตามโครงการ
Partnership School คือจัดสร้างอาคารศนู ยก์ ารเรียนรู้การทอผา้ ชุมชนนาหมื่นศรี ตาบลนาหม่ืนศรี อาเภอ
นาโยง จงั หวัดตรัง เพ่ือใหน้ ักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์และชุมชนได้ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เก่ียวความ
เป็นมาของการทอผา้ ของตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จงั หวดั ตรัง

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3กั 7งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 37

4.1.4) การสร้างการมีสว่ นรว่ มของพอ่ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบนั /องค์กรต่างๆ ในสงั คม
เพอ่ื สนบั สนุนการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อ

เขา้ ร่วมโครงการประชารัฐ มโี รงเรยี นที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จานวน 10 โรง โดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้นิเทศติดตามการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีผล
การดาเนินการ ดังนี้ 1) ระดับสถานศึกษา โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือ
รับทราบแนวนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนมีความพร้อม สามารถ
ดาเนนิ การตามโครงการอยา่ งต่อเน่ืองทนั ตามที่ สพฐ.กาหนด

2) ระดับเขตพ้ืนที่ จัดประชุมชี้แจง วางแผน วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนประชารัฐประสานงานกับผู้บริหาร โรงเรียนในการดาเนินการต่าง ๆ จัดประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนประชารัฐผา่ นระบบTele Conference และจดั ทาฐานขอ้ มลู คณะทางานขบั เคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารฐั

นโยบายท่ี 5 : การบรหิ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
5.1 การพฒั นาครทู ง้ั ระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
5.1.1) การพฒั นาครู/ครพู ่เี ลย้ี ง/ครูปฐมวยั ท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวยั
สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ได้ดาเนนิ การพฒั นาครปู ฐมวัย

ทไ่ี มจ่ บเอกปฐมวยั เพื่อนาผลมาใช้ในการจดั การเรียนการสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจดั ประสบการณ์
เรียนร้ตู ามกจิ กรรมประจาวัน 6 กิจกรรมหลกั ตามหลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั พทุ ธศกั ราช 2560 เพอ่ื สง่ เสรมิ
พฒั นาการทั้ง 4 ดา้ นใหก้ ับเดก็ คือ 1) ด้านรา่ งกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ดา้ นวนิ ยั 4) ด้านอารมณ์ สังคม และ
สตปิ ัญญา ให้เหมาะสมกบั วัย สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรยี นการสอนในระดับปฐมวยั ให้มคี ณุ ภาพ
โดยไดด้ าเนนิ โครงการพฒั นาครูปฐมวัยเชน่ โครงการสง่ เสรมิ และสนับสนนุ สรา้ งความเขม้ แขง็ ให้โรงเรียนท่ีจัด
การศกึ ษาปฐมวัย โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการผลิตสื่อและจัดหาสอ่ื เพือ่ ส่งเสรมิ การพฒั นาการเด็กปฐมวัย
โครงการนาหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศกั ราช 2560 ไปสู่การปฏิบตั ิ โครงการประเมินพฒั นาการเด็ก
ปฐมวยั โครงการบา้ นนกั วทิ ยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการพัฒนาการสอนปฐมวยั
(SPB 3 MODEL) เป็นต้น และได้มีการนิเทศ ตดิ ตามการจดั ประสบการณ์ตามหลักสตู รการศึกษาปฐมวยั อยา่ งต่อเนือ่ ง
ทมี่ า : รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน3กั 8งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 38

2. ดา้ นการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562
ผลการดาเนนิ งานตามกลยทุ ธ์

กลยุทธ์ท่ี 1 สง่ เสรมิ การจัดการศึกษาเพอ่ื ความมัน่ คง

1. โครงการกิจกรรมวันสาคัญ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วฒั นธรรมไทย
กจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ
พธิ ีวางพวงมาลา ถวายชดุ สงั ฆทาน ประดับธง ผูกผา้ บรเิ วณหน้าสานักงาน เนื่องในวันสาคัญและ

ตามประเพณี ได้แก่ วันมาฆะบูชา วันท้องถ่ินไทย วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ วันพระราชสมภพสมเด็จพระ
นางเจ้าบรมราชินี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
เจา้ อยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันพระราชสมภพพระพันปหี ลวง

ผลการดาเนนิ งาน
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน

สาคัญทางพระพุทธศาสนา วันสาคัญของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ วันสาคัญของหน่วยงาน และเกิดความ
สามคั คีในหมคู่ ณะและมสี ว่ นรว่ มในการดาเนินกจิ กรรมตา่ งๆ ของประเทศ

กลยทุ ธท์ ่ี 2 พฒั นาคุณภาพผเู้ รยี นและส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษา เพ่ือสร้างขดี ความสามารถในการแขง่ ขัน

1. โครงการจัดนทิ รรศการงานมหกรรมความสามารถทางศลิ ปหัตถกรรม วชิ าการ และเทคโนโลยี
ของนกั เรยี น ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561
กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
จดั แสดงนทิ รรศการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรยี น 6 โรง ได้แก่โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (การทอผ้า) , โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
(การเพน้ ท์ผา้ ถุง/กระเปา๋ ) โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ (การนวดแผนไทย), โรงเรียนบ้านสามแยก (การแปรรูปอาหาร)
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม (ศิลปะประดิษฐ์) และโรงเรียนวัดนางประหลาด (การแปรรูปอาหารจากต้นสาคู)
ในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2562 ณ ลานวฒั นธรรม สนามกีฬาทงุ่ แจ้ง อาเภอเมอื ง จังหวดั ตรัง

ผลการดาเนนิ งาน
1. นักเรียนจานวน 6 โรง สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ได้เข้าร่วมการ

แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถได้เต็มศกั ยภาพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนักเรียน จานวน

100 คน ไดร้ ่วมกิจกรรมการนาเสนอทักษะอาชีพสู่การมงี านทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรยี นและผสู้ นใจทว่ั ไปมคี วามรู้ ความเข้าใจในการฝกึ ทกั ษะอาชพี สกู่ ารมงี านทา

รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน3กั 9งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 39

2. โครงการจัดการขยะ
กิจกรรมท่ดี าเนินการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการจดั การขยะแกบ่ คุ ลากรในสานกั งาน

เขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 จานวน 75 คน ณ ห้องประชมุ
พระเทพวิมลเมธี สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผลการดาเนินงาน
บคุ ลากรในสานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

มคี วามรู้เกีย่ วกับสถานการณ์ปญั หาการจัดการขยะมลู ฝอยของประเทศที่มี
ผลกระทบต่อสขุ ภาพและส่งิ แวดล้อม มีความรู้ความเขา้ ใจเกีย่ วกบั การจัดการ
ขยะ การลดปริมาณและการคัดแยกขยะโดยใช้หลกั 3Rs และสามารถลด
ปรมิ าณขยะมลู ฝอยในสานักงานได้

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาผ้บู รหิ าร ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ใหม้ วี ิชาชีพ มศี กั ยภาพ
มคี ุณธรรมจริยธรรม

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและพัฒนาครผู ้ชู ่วยด้านการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยด้านการ

จดั การเรียนรู้ และสรปุ ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวชิ าชีพ สิทธปิ ระโยชน์และความก้าวหนา้ เพิ่มขนึ้ และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คณุ ภาพการศึกษาได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

2. โครงการประชุมเชิงปฏบิ ัติการพฒั นาการเรียนการสอนภาษาองั กฤษ ประธานกลมุ่ วชิ าการกลุ่ม และ
ครผู ู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสานกั งานเขตพืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ
ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการประชมุ เชงิ ปฏบิ ัตกิ าร ฯ ประธานกล่มุ วิชาการกลุม่ และครูภาษาอังกฤษ ป.4

จานวน 175 คน
ผลการดาเนนิ งาน
ประธานกลุ่ม วิชาการกลุ่ม และครูภาษาอังกฤษ ช้ันป.4 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความตระหนักเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสามารถ
จดั การเรียนการสอนภาษาองั กฤษด้านการอา่ นได้ดีข้ึน

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน4ัก0งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 40

3. โครงการพัฒนาและประเมินสมั ฤทธผ์ิ ลการปฏบิ ัติงานผู้อานวยการสถานศึกษา
กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
1. อบรมผอู้ านวยการสถานศึกษาใหม่ คณะกรรมการทีป่ รึกษา/พี่เล้ยี ง รวม 55 คน เมือ่ วันที่

25 มนี าคม 2562 ณ หอ้ งประชมุ โรงเรียนอนบุ าลตรงั อาเภอเมอื งตรงั จังหวดั ตรัง
2. นิเทศ ติดตามการปฏบิ ตั ิงานผู้อานวยการสถานศึกษาใหม่ ณ สถานศึกษา จานวน 2 คร้งั
- ครง้ั ที่ 1 นิเทศ ตดิ ตามการปฏิบตั ิงานใหผ้ อู้ านวยการสถานศกึ ษาใหม่ จานวน 34 ราย

ระหวา่ งวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ถงึ 5 มถิ ุนายน 2562
- คร้งั ที่ 2 นิเทศ ตดิ ตามการปฏบิ ัตงิ านให้ผู้อานวยการสถานศกึ ษาใหม่ จานวน 34 ราย

ระหวา่ งวนั ท่ี 9 – 30 กรกฎาคม 2562 ถึง 8 สงิ หาคม 2562

ผลการดาเนนิ งาน
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาใหม่ ได้รับความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเลื่อน

เงินเดือนระบบใหม่ กรอบการประเมิน และปฏิทินการประเมิน เรียนรู้การปฏิบัติงานตามระเบียบ และ
กฎหมายท่เี กี่ยวข้องได้อยา่ งเข้าใจยิง่ ข้ึน

2) คณะกรรมการทป่ี รกึ ษา/พ่ีเลย้ี ง (CoachingTeam) ให้คาแนะนาปรึกษา ตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ งซึ่งทาใหผ้ ู้อานวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ล

3) ผ้อู านวยการสถานศึกษาใหม่ ได้รบั การนเิ ทศ ตดิ ตามการปฏบิ ัตงิ านในตาแหนง่ ผู้อานวยการสถานศกึ ษา
จากผลการปฏิบตั งิ านตามชว่ งเวลาท่กี าหนดไว้

4) ได้รับคาแนะนาปรึกษาตามคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เล้ียง (CoachingTeam)
ซ่ึงมีความรู้เพ่ิมขึ้นตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องทาให้ปฏิบัติงานในคร้ังต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิ ธิผล

4. โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัติการยกระดับการเรยี นการสอนด้วยการเรียนแบบ Coding (วิทยาการคานวณ)
กจิ กรรมที่ดาเนนิ การ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เม่ือวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 และวันที่

29-30 มถิ นุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1
2. สรปุ และรายงานผลการดาเนนิ งาน

ผลการดาเนนิ งาน
1. ครูท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิ ยาศาสตร์ และสามารถผลติ ส่ือการเรียนการสอนเพ่อื ยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ิชาวิทยาศาสตร์
ใหส้ งู ขึ้น

2. มีรายงานผลการดาเนินงานสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดประชุมอบรมเพื่อต่อยอดใน
ครง้ั ต่อไป

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สาน4ัก1งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 41

5. โครงการพฒั นาศักยภาพบคุ ลากรเพื่อองคก์ รคุณภาพ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชมุ เพอื่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เร่อื งแนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการพัฒนาองค์กร
แก่บุคลากรในสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 จานวน 55 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2562 ณ สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จากพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย วันที่ 31 สิงหาคม - 4
กันยายน 2562
1) พิพิธภณั ฑบ์ ้านดา อ.ถวัลย์ดัชนี ศลิ ปนิ แหง่ ชาติ 2) วัดรอ่ งขุน่ ศลิ ปกรรมร่วมสมยั
3) ไร่บุญรอด (สิงห์ปารค์ ) 4) โรงเรียนประชานุเคราะห์ 15
5) ศนู ย์พัฒนาพันธ์ุพชื จักรพันธ์เพ็ญศริ ิ (ร้านจนั กะผัก) 6) พระตาหนักดอยตงุ
7) วนอทุ ยานถ้าหลวงขุนนา้ นางนอน 8) สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาเชยี งราย เขต 3

ผลการดาเนนิ งาน
1) บคุ ลากรในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

มีความรู้ความเข้าใจเรอื่ งแนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการพัฒนา
องค์กรอย่างชดั เจนยงิ่ ข้ึน

2) บคุ ลากรในสานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
นาผลจากการศึกษาดูงานแหลง่ เรยี นรู้ จากพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในจงั หวดั เชยี งราย มาสรปุ ผลเป็นองค์ความรู้ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อพฒั นาคุณภาพการศึกษาให้เกดิ
ประสทิ ธิภาพ สรา้ งพึงพอใจแก่ผู้รบั บริการ พัฒนาสานักงานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้
เป็นองค์กรคุณภาพอย่างยัง่ ยืน

กลยทุ ธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ทมี่ คี ุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความ
เหลอื่ มลาทางการศกึ ษา

1. โครงการจดั การศึกษาโดยครอบครัว
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
นเิ ทศตดิ ตามการจัดการศึกษาโดยครอบครวั บ้านเรยี นจานวน 7 บา้ น

ผูเ้ รียนจานวน 8 คน ระหวา่ งวนั ที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ บา้ นเรียน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการได้ดาเนนิ การตดิ ตาม ประเมินผลตามแผนการจดั การศึกษา

ตามที่ครอบครัวกาหนด ทาให้ครอบครัว/ผู้จัดการศกึ ษา มีความรู้ความเข้าใจต่อ
การจดั การศึกษาเพิ่มข้ึน สง่ ผลตอ่ การพฒั นาคุณภาพการศึกษาใหม้ ีประสทิ ธผิ ล

รายงานผลการด�ำ เนินงาน ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน4กั 2งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 42

กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพ่ิมประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
การมสี ่วนรว่ มในการจดั การศกึ ษา

1. โครงการประชุมสัมมนาผู้บรหิ าร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผบู้ ริหารสถานศกึ ษาในสงั กดั สานกั งานเขต
พนื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

กิจกรรมท่ีดาเนินการ
ประชมุ สมั มนาผบู้ ริหารสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสงั กดั จานวน 4 ครั้ง
-คร้งั ที่ 1 เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2561 - ครงั้ ที่ 2 เม่อื วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562
-ครัง้ ที่ 3 เม่ือวนั ท่ี 8 พฤษภาคม 2562 - ครงั้ ท่ี 4 เมอื่ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562

ผลการดาเนินงาน
1. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดาเนินงาน 6 จุดเน้น สพป.ตรัง เขต 1

ของโรงเรียนที่มีตัวอย่างท่ีดีในการดาเนินงานอย่างไรในรอบหน่ึงปีการศึกษา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ
ดาเนนิ การต่อในปีนี้อย่างไร

2. วิเคราะหส์ ภาพปญั หาและความตอ้ งการ จดุ แขง็ จุดออ่ น โอกาส อุปสรรค ของเขตพื้นท่ีการศึกษา
เปน็ การระดมความคิด ทบทวนวเิ คราะหจ์ ดุ เนน้ จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร เป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
นาไปสู่การจดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562

3. ไดร้ ับทราบนโยบายแนวปฏบิ ตั ใิ นเร่ืองการวางตนเป็นกลางทางการเมือง โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศกึ ษาปฐมวัย พ.ศ.2562 และนโยบายการรับนักเรียน

4. ได้ข้อสรุปจากการอภิปรายนาไปสู่หลักปฏิบัติการขออนุญาตไปราชการของผู้อานวยการโรงเรียน
(โครงการพฒั นาบคุ ลากรศึกษาดงู าน) ก่อนขออนุญาตผู้อานวยการสานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษา

5. ได้รับทราบนโยบายสาคัญจาก สพฐ สู่การปฏิบัติในเรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
ท่ัวไปและโรงเรยี นคณุ ภาพประจาตาบล การดาเนนิ การนอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
การเตรยี มการห้องเรยี นปลายทาง DLTV และการเตรียมการระบบการศกึ ษาทางไกลแบบสองทาง

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพฒั นาองค์กรคณุ ภาพ
กิจกรรมทีด่ าเนนิ การ
1. ประชมุ รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะทางาน จานวน 4 คร้งั
2. ประชุมเจา้ หน้าท่ีผู้รบั ผดิ ชอบตัวบ่งชต้ี ามมาตรฐานสานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาฯ
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1/ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อส่ังการที่สาคัญเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานตามข้อสั่งการและ
บทบาทหน้าที่ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นท่กี ารศึกษา ตามมาตรฐานสานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษา ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำ นักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาน4ัก3งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 43

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจดั ทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และทบทวนแผนพัฒนาการศกึ ษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 จานวน 30 คน เมื่อวันท่ี 12 - 13

พฤศจกิ ายน 2561 ณ เลตรังรสี อรท์ อาเภอสิเกา จงั หวัดตรงั
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดาเนินงานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณเพื่อ

บรรจุไวใ้ นแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562
3. จัดทาเอกสารแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี

ผลการดาเนินงาน
1. สพป.ตรัง เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน

การบรหิ ารจดั การและพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา
2.แผนงาน/โครงการของ สพป.ตรัง เขต 1 มีความถูกต้องสมบูรณ์ สนองต่อกลยุทธ์ จุดเน้น

ตัวชีว้ ัด ใชจ้ ่ายงบประมาณได้ถูกตอ้ ง ตามระเบียบหลกั เกณฑ์ที่กาหนด

4. โครงการประชมุ คณะกรรมการกลน่ั กรองโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมท่ดี าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการกลนั่ กรองโครงการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 15 ครัง้
ผลการดาเนนิ งาน
โครงการทบ่ี รรจุในแผนปฏิบัติการถูกต้อง สมบูรณ์ ตามรูปแบบที่กาหนด มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์

จดุ เนน้ การดาเนนิ งานของสานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
5. โครงการประชมุ จดั ตัง จดั สรร ตดิ ตามการใชง้ บประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมท่ีดาเนนิ การ
1. ประชมุ คณะกรรมการจดั ตง้ั งบลงทุนรายการครุภัณฑท์ ด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง
2. ประชมุ จัดต้ัง จดั สรร งบประมาณงบดาเนินงาน
3. สารวจ สภาพชารุด ทรุดโทรม ระบบไฟฟา้ -ประปา
4. ประชมุ พจิ ารณางบเหลอื จ่าย

ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้การขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน

คา่ ครภุ ณั ฑ์ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สร้าง ถูกต้อง สมบรู ณ์ ทันตามเวลาท่ีกาหนด

รายงานผลการดำ�เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำ�นกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1


Click to View FlipBook Version