The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-ไตรมาสที่-1-2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ppza777, 2019-12-09 01:35:36

รายงานผลการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-ไตรมาสที่-1-2562

รายงานผลการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-ไตรมาสที่-1-2562

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ

ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562/โครงการ
ทไี่ ดร้ ับงบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ.

รอบ 3 เดอื น (ตลุ าคม 2561 – ธนั วาคม 2561)

งานตดิ ตาม ประเมนิ ผลและรายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

คำนำ

สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรศกึ ษำ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพ โดยยึด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพื่อขับเคล่ือนกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำให้บรรลุ
เปำ้ ประสงค์ตำมแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562/
โครงกำรท่ีได้รับงบประมำณจำกสำนักต่ำง ๆ ของสพฐ. รอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2561 – ธันวำคม 2561) เป็น
เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ในรอบไตรมำสที่ 1 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศกึ ษำตรัง เขต 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นข้อมูลในติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
กำรใชจ้ ่ำยงบประมำณให้เปน็ ไปตำมแผนกำรใชง้ บประมำณซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรเพม่ิ ประสทิ ธิภำพ
กำรใชจ้ ่ำยงบประมำณในไตรมำสต่อไป

สำนักงำนเขตพ้นื ทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 1
กมุ ภำพนั ธ์ 2562

สารบญั

หนา้

 งบหน้าสรปุ ผลการดาเนนิ งานโครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562/ ก

โครงการทไ่ี ด้รบั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และท่ไี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื ข
1
 สรปุ ผลการดาเนนิ งานตามระยะเวลาและเปา้ หมายท่กี าหนด 2
3
 รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 6
7
กลยุทธท์ ่ี 3 พฒั นาผูบ้ ริหาร ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาใหม้ ีวชิ าชพี 10
มีศกั ยภาพ มีคณุ ธรรมจรยิ ธรรม 13
15
 โครงการ อบรมเชงิ ปฏิบัติการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผูช้ ่วยด้านการจดั การเรียนรู้ 18
22
กลยุทธท์ ่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดั การตามหลกั ธรรมาภิบาลและสง่ เสรมิ 25
การมสี ว่ นรว่ มในการจัดการศึกษา 28

1. โครงการประชมุ สมั มนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และ ผู้บริหารสถานศกึ ษา 32
ในสังกัดสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
35
2. โครงการประชุมเชงิ ปฏบิ ตั ิการจัดทาแผนปฏบิ ัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 36
และทบทวนแผนพฒั นาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) 38

3. โครงการประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการ เพ่อื บรรจุไวใ้ นแผนปฏบิ ัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. โครงการประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใชง้ บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. โครงการนิเทศ ติดตามเปดิ เทอมใหม่ประสานใจเยยี่ มโรงเรยี น ภาคเรยี นท่ี 2

ปกี ารศกึ ษา 2561
6. โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารระบบประกันคุณภาพภายในเพอ่ื เตรยี มความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนกลมุ่ ประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562
7. โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ R2R พัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั (Routine to Research)
8. โครงการพฒั นาระบบการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศการศกึ ษา (ก.ต.ป.น.)

● รายงานผลการเบิกจา่ ยงบบรหิ ารจดั การสานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
 การเบกิ จา่ ยงบบริหารจดั การสานกั งาน

● รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการทีไ่ ดร้ ับงบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ.
กลยทุ ธท์ ี่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพือ่ สรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขนั และมีทกั ษะ
การเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21
1. โครงการประเมนิ ความสามารถด้านการอ่านของผ้เู รยี นช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 1
ปกี ารศึกษา 2561
2. โครงการทดสอบความสามารถพ้นื ฐานของผู้เรยี นระดับชาติ (National Test : NT)
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2561

หนา้

3. โครงการจัดงานแขง่ ขันกฬี า สพฐ.เกมส์ จังหวัดตรงั 40
43
4. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวลั พระราชทาน
46
ระดบั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจงั หวดั
5. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศลิ ปหตั ถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 49

ของนักเรยี นภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 50

กลยทุ ธท์ ี่ 3 พฒั นาผ้บู ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชีพ
มศี ักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารพัฒนาผปู้ ฏิบตั ิงานธุรการโรงเรยี นงบหนา้ สรปุ ผลการดาเนนิ งานโครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562/
โครงการท่ไี ดร้ บั งบประมาณจากสานักตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

รอบ 3 เดอื น ( ตลุ าคม 2561 – ธนั วาคม 2561)
สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

กลยทุ ธ์ จานวน งบประมาณท่ี ผลการเบกิ จา่ ย งบประมาณคงเหลอื คงเหลอื
โครงการ ไดร้ บั คดิ เปน็ รอ้ ยละ

กลยทุ ธ์ท่ี 1 - -- --

กลยุทธท์ ่ี 2 - -- --

กลยุทธ์ที่ 3 1 43,950 37,600 6,350 14.45

กลยุทธท์ ี่ 4 - -- --

กลยุทธ์ที่ 5 8 446,600 224,131 222,469 49.81

รวม 9 โครงการ 490,550 261,731 228,819 46.65

งบบรหิ ารจดั การสานักงาน 871,050 505,938.53 365,111.47 41.91

รวมงบประมาณ 1,361,600 767,669.53 593,930.47 43.62

งบประมาณที่ไดร้ ับจดั สรรจากสานักตา่ ง ๆ ของสพฐ.

กลยุทธ์ท่ี 1 - - - --

กลยทุ ธ์ท่ี 2 5 5,738,400 110,400 5,628,000 98.08

กลยุทธท์ ี่ 3 1 39,600 37,210 2,390 6.04

กลยุทธท์ ี่ 4 - -- --

กลยทุ ธท์ ่ี 5 - -- --

รวม 6 โครงการ 5,778,000 147,610 5,630,390 97.45

รวมทง้ั สน้ิ 7,139,600 915,279.53 6,224,320.47 87.18สรุปผลการดาเนินงานตามระ
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 25

ได้รับอนุม้ติโครงการ ไม่ได้ดาเนินโครงการ ไดร้ ายงานผลโครงการฯ ไม่ไดร้ ายง
จานวน จานวน คิดเปน็ รอ้ ยละ จานวน คดิ เป็นรอ้ ยละ จานวน

ตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2 โครงการ 18.18 9 โครงการ 100 -
11 โครงการ

งบสานกั ต่าง ๆ ของสพฐ 2 โครงการ 25.00 6 โครงการ 100 -
8 โครงการ

รวม 19 โครงการ 4 โครงการ 21.05 15 โครงการ 100 -

ะยะเวลาและเป้าหมายท่ีกาหนด
561 – 31 ธันวาคม 2561)

งานผลโครงการฯ บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ บรรลุเป้าหมายเชงิ คุณภาพ หมายเหตุ

คดิ เปน็ รอ้ ยละ จานวน คดิ เปน็ รอ้ ยละ จานวน คดิ เปน็ รอ้ ยละ

- 9 โครงการ 100 9 โครงการ 100 ดาเนินการไตรมาส 2

จานวน 2 โครงการ

- 6 โครงการ 100 6 โครงการ 100 ดาเนนิ การไตรมาส 2

จานวน 2 โครงการ

- 15 โครงการ 100 15 โครงการ 100

1

โครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562

จานวน 9 โครงการ

2

กลยทุ ธท์ ี่ 3 พฒั นาผบู้ รหิ าร ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาใหม้ วี ชิ าชพี
มศี กั ยภาพ มคี ณุ ธรรมจรยิ ธรรม

จานวน 1 โครงการ

3

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สพป.ตรงั เขต 1
โครงการทไ่ี ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ งๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

......................................................................

รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–ม.ิ ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ อบรมเชงิ ปฏิบัติการปฐมนิเทศและพฒั นาครูผู้ชว่ ยดา้ นการจดั การเรียนรู้
ผรู้ บั ผิดชอบ ช่อื นางบุญชาติ ช่อื สกลุ เนียมชู

2. สอดคล้องกบั กลยุทธ์ สพป.
 กลยุทธท์ ี่ 1 ส่งเสรมิ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่นั คง
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผ้เู รียนเพอ่ื สรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขัน และมที ักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
 กลยทุ ธท์ ่ี 3 พฒั นาผู้บรหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี
มศี ักยภาพ มีคณุ ธรรม จริยธรรม
 กลยทุ ธ์ที่ 4 สรา้ งโอกาสในการเขา้ ถึงบริการการศึกษาที่มคี ณุ ภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
 กลยุทธท์ ่ี 5 เพิ่มประสิทธภิ าพการบริหารจดั การตามหลักธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมสี ว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เน้นท่ี 2 ครมู ืออาชีพ
 จุดเนน้ ท่ี 3 นักเรียนดี
 จุดเนน้ ที่ 4 นกั เรยี นเกง่
 จดุ เน้นท่ี 5 นกั เรยี นมีความสุข
 จุดเน้นท่ี 6 ปฐมวัย

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ต่อเนื่อง

5. งบประมาณ จานวน 43,950 บาท
 จากแผนปฏบิ ตั ิการประจาปีของเขตพนื ท่กี ารศึกษา
 จากสานักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอน่ื ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......

4

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ช้งบประมาณ) จานวน 1 กจิ กรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานจัดทาหลกั สตู รและอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารปฐมนเิ ทศและพฒั นาครูผ้ชู ่วย
ดา้ นการจัดการเรียนรู้ และสรปุ ผลการดาเนนิ งาน งบประมาณ 43,950 บาท

6.1 กิจกรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน 1 กจิ กรรม

 กจิ กรรมที่ 1 เม่ือวันท่ี 15 - 16 เดือน ธนั วาคม พ.ศ. 2561 ใช้งบฯ จานวน 37,600 บาท
สถานที่ดาเนนิ การ ห้องประชุมพระเทพวมิ ลเมธี สานักงานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

6.2 งบประมาณคงเหลือทังสนิ (ใหค้ านวณรายการจัดซือวสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถ้ามี)
จานวน 6,350 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คือ ผลงานเชงิ ปริมาณท่ีเกดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

7.1 กจิ กรรมท่ี 1
ขา้ ราชการครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษาตาแหน่งครผู ้ชู ว่ ยและผเู้ กี่ยวขอ้ ง เข้ารับการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ

ปฐมนิเทศและพฒั นาครูผชู้ ่วยดา้ นการจดั การเรยี นรู้ เพ่อื สง่ เสรมิ ให้ครูผูช้ ว่ ยมีวนิ ัย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ สทิ ธปิ ระโยชนแ์ ละความก้าวหน้า ทังสนิ จานวน 60 คน

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพทีเ่ กิดขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
8.1 กจิ กรรมท่ี 1
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครผู ู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความ

ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู มีวินยั มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่มิ ขนึ
และพฒั นาการจัดกระบวนการเรยี นรเู้ พื่อยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
- สถานทจ่ี อดรถสาหรับผูม้ าประชุม ไมเ่ พียงพอและไมไ่ ดร้ บั ความสะดวก

10. แนวทางแกป้ ญั หา
- จดั สถานทจ่ี อดรถยนต์ สาหรับผ้เู ข้าประชมุ ได้เพยี งพอและได้รบั ความสะดวก

11. ผลงานทเ่ี ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
- ไม่มี

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

5

(ลงชอื่ ) บุญชาติ เนยี มชู ผู้รายงาน
(นางบญุ ชาติ เนยี มชู)

6

กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการตามหลกั ธรรมาภบิ าล
และสง่ เสรมิ การมสี ว่ นรว่ มในการจดั การศกึ ษา

จานวน 8 โครงการ

7

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 สพป.ตรงั เขต 1
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ งๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–ม.ิ ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ ประชมุ สัมมนาผูบ้ ริหาร สพป.ตรงั เขต ๑ และ ผู้บรหิ ารสถานศึกษา ในสงั กัดสานกั งานเขตพืน้ ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๑

ผู้รับผดิ ชอบ นางสาววราภรณ์ เจนวิชชเุ มธ

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยทุ ธท์ ี่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่อื ความมั่นคง
 กลยุทธท์ ่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรยี นเพอื่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และมีทักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธท์ ่ี 3 พฒั นาผูบ้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี
มีศกั ยภาพ มีคุณธรรม จรยิ ธรรม
 กลยุทธท์ ี่ 4 สรา้ งโอกาสในการเขา้ ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศกึ ษา
 กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพม่ิ ประสิทธิภาพการบริหารจดั การตามหลกั ธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมสี ว่ นร่วม
ในการจดั การศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จดุ เน้นที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เน้นท่ี 2 ครมู ืออาชพี
 จุดเน้นที่ 3 นกั เรยี นดี
 จุดเนน้ ที่ 4 นักเรียนเกง่
 จดุ เนน้ ที่ 5 นกั เรยี นมคี วามสุข
 จดุ เนน้ ที่ 6 ปฐมวัย

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เนื่อง

5. งบประมาณ จานวน 100,000 บาท
 จากแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณของเขตพนื ที่การศึกษา
 จากสานกั ตา่ งๆ ของ สพฐ. ระบ.ุ ...............................................
 จากสานกั ตา่ งๆ ของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ ..................................
 จากแหล่งอนื่ ๆ ระบ.ุ ..........................................................................

8

6. กจิ กรรมตามโครงการจานวน 1 กจิ กรรม

กจิ กรรมท่ี 1 ประชมุ สมั มนาผูบ้ รหิ าร สพป.ตรงั เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรงั เขต ๑
(ครัง้ ละ ๑ วนั ) จานวน 2 ครงั งบประมาณ 100,000 บาท

6.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ทด่ี าเนนิ การแลว้ )

 กิจกรรมที่ 1 ครังท่ี 1 เม่อื วนั ท่ี 24 ตลุ าคม 2561 ใชง้ บประมาณจานวน 46,500 บาท

6.2 งบประมาณคงเหลอื ทังสนิ จานวน 53,500 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ

7.1 กิจกรรมท่ี 1 มผี เู้ ขา้ ประชมุ จานวน 156 คน

1. ผอ.สพป.ตรัง เขต 1/รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 จานวน 5 คน

2. ผอู้ านวยการโรงเรียนในสงั กัด สพป.ตรงั เขต 1 จานวน 131 คน

3. ผู้อานวยการกลุม่ /หน่วย สพป.ตรัง เขต 1 จานวน 8 คน

4. ผเู้ ขา้ รว่ มประชุมฯ จานวน 12 คน

7.2 ผลการดาเนนิ งานดา้ นคณุ ภาพ
1. การเสวนาแลกเปลย่ี นเรยี นรถู้ า่ ยทอดประสบการณ์ในการดาเนนิ งาน 6 จุดเนน้ สพป.ตรงั เขต 1

ของโรงเรยี นท่ีมตี วั อย่างท่ดี ีในการดาเนนิ งานอยา่ งไรในรอบหน่งึ ปกี ารศึกษา เพ่อื จะได้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการต่อในปีน้ีอยา่ งไร

2. วิเคราะหส์ ภาพปญั หาและความตอ้ งการ จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุ สรรค ของเขตพนื ทก่ี ารศึกษา
เปน็ การระดมความคิด ทบทวนวเิ คราะหจ์ ดุ เน้น จะแก้ไขหรือปรบั เปลี่ยนอยา่ งไร เป็นข้อมูลเพ่อื บรหิ ารจัดการ
นาไปส่กู ารจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562

8. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
- ไมม่ ี

9. แนวทางแกป้ ัญหา
- ไม่มี

10. ผลงานทเ่ี ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
- ไมม่ ี

11. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

9

(ลงชอ่ื ) วราภรณ์ เจนวิชชุเมธ ผู้รายงาน/ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
(นางสาววราภรณ์ เจนวชิ ชุเมธ)

10

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไ่ี ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไ่ี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดอื น (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการจดั ทาแผนปฏิบัติการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
และทบทวนแผนพัฒนาการศกึ ษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

ผรู้ บั ผิดชอบ ช่อื นางอรพินทร์ ช่อื สกุล วิภูษณะภัทร์

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยุทธท์ ่ี 1 สง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาเพ่ือความมั่นคง
 กลยุทธท์ ี่ 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรียนเพอื่ สรา้ งขีดความสามารถในการแข่งขัน และมที ักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยทุ ธท์ ่ี 3 พฒั นาผบู้ รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชีพ
มศี กั ยภาพ มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม
 กลยทุ ธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
 กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพิ่มประสิทธภิ าพการบรหิ ารจดั การตามหลกั ธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมสี ว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จดุ เน้นที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เนน้ ท่ี 2 ครมู อื อาชีพ
 จุดเน้นท่ี 3 นกั เรียนดี
 จดุ เนน้ ท่ี 4 นักเรียนเก่ง
 จุดเน้นท่ี 5 นกั เรยี นมคี วามสุข
 จุดเน้นที่ 6 ปฐมวยั

4. ลกั ษณะโครงการ
 ใหม่
 ตอ่ เน่ือง

5. งบประมาณ จานวน 86,450 บาท
 จากแผนปฏบิ ตั ิการประจาปีของเขตพืนท่ีการศึกษา
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ
 จากสานกั ตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ..........................................................................
 จากแหล่งอน่ื ๆ ระบุ ............................................................................................................................

11

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ชง้ บประมาณ) จานวน 5 กจิ กรรม

กจิ กรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจดั ทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 งบประมาณ 59,000 บาท

กจิ กรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการพจิ ารณาการดาเนินงานวิเคราะหโ์ ครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

เพือ่ บรรจไุ วใ้ นแผนปฏบิ ตั ิการ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 6,200 บาท

กจิ กรรมท่ี 3 จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2562 และแผนพฒั นาการศึกษา ระยะ 4 ปี

งบประมาณ 11,100 บาท

กจิ กรรมท่ี 4 ค่าวัสดุ งบประมาณ 5,000 บาท

กจิ กรรมที่ 5 คา่ ถา่ ยเอกสาร งบประมาณ 5,150 บาท

6.1 กิจกรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน 1 กจิ กรรม

 กจิ กรรมท่ี 1 เม่อื วนั ที่ 12 - 13 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใชง้ บฯ จานวน 56,620 บาท
สถานทีด่ าเนนิ การ ณ เลตรงั รีสอร์ท อาเภอสเิ กา จงั หวดั ตรงั

6.2 งบประมาณคงเหลือทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซือวสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถ่ายเอกสาร ดว้ ย ถ้ามี)
จานวน 2,380 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คือ ผลงานเชงิ ปรมิ าณทเ่ี กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
7.1 กจิ กรรมที่ 1
- ประชุมคณะทางานจดั ทาแผนปฏบิ ัตกิ าร/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จานวน 30 คน

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพที่เกดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
8.1 กจิ กรรมท่ี 1
1. แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏบิ ัติการ ประจาปี มีความสอดคล้องกับนโยบาย กลยทุ ธ์ จุดเน้น
ระดับชาติ กระทรวง สพฐ. อยูใ่ นระดบั มาก
2. โครงการ/กิจกรรม เพอื่ บรรจุไวใ้ นแผนปฏิบตั ิการ พ.ศ. 2562 สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ ตัวชวี ดั และ
สภาพปัญหา ความต้องการระดับพนื ท่ี ในระดบั มาก

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
- ไม่มี

10. แนวทางแกป้ ญั หา
- ไม่มี

11. ผลงานทเี่ ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
- ไม่มี

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

12

(ลงช่ือ) อรพนิ ทร์ วิภษู ณะภัทร์ ผู้รายงาน/ผู้รับผดิ ชอบโครงการ
(นางอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์)

13

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไ่ี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ ประชุมคณะกรรมการกล่นั กรองโครงการ เพอ่ื บรรจุไวใ้ นแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รบั ผดิ ชอบ ชื่อ นางอรพินทร์ ชอ่ื สกลุ วภิ ูษณะภัทร์

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยุทธ์ที่ 1 สง่ เสรมิ การจดั การศึกษาเพ่อื ความมัน่ คง
 กลยุทธท์ ี่ 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อสรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขัน และมที ักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยทุ ธท์ ี่ 3 พฒั นาผบู้ รหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชีพ
มศี ักยภาพ มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม
 กลยุทธท์ ่ี 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถงึ บรกิ ารการศึกษาท่ีมคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลอ่ื มลา
ทางการศึกษา
 กลยุทธท์ ี่ 5 เพ่ิมประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมีสว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เน้นที่ 2 ครมู ืออาชีพ
 จุดเนน้ ท่ี 3 นกั เรยี นดี
 จุดเน้นท่ี 4 นกั เรียนเก่ง
 จดุ เน้นที่ 5 นกั เรียนมีความสุข
 จดุ เน้นท่ี 6 ปฐมวัย

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เน่ือง
5. งบประมาณ จานวน 13,750 บาท
 จากแผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพืนท่กี ารศึกษา
 จากสานกั ตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ..........................................................................
 จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................

14

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ชง้ บประมาณ) จานวน 1 กจิ กรรม
กจิ กรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการกลนั่ กรองโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ 13,750 บาท
6.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ทด่ี าเนนิ การแลว้ ) จานวน 2 กจิ กรรม
 กิจกรรมที่ 1 ดาเนนิ การประชมุ คณะกรรมการกล่ันกรองโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 6 ครงั (ยงั ไม่ดาเนินการเบกิ งบประมาณ)
6.2 งบประมาณคงเหลอื ทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซือวสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถา้ มี)
จานวน 13,750 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ(คอื ผลงานเชงิ ปริมาณทเี่ กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
7.1 กจิ กรรมท่ี 1
- ประชุมคณะกรรมการพจิ ารณากล่ันกรองโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 6 ครงั (ผ้เู ข้ารว่ มประชมุ ครงั ละ 9 คน)

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ(คือผลงานเชงิ คุณภาพทเ่ี กิดขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กิจกรรมเสรจ็ สนิ )
8.1 กจิ กรรมท่ี 1
- โครงการถกู ต้อง สมบูรณ์ ตามรูปแบบท่สี านกั งานเขตพนื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กาหนด ในระดบั มาก
- โครงการมคี วามสอดคล้องกับกลยทุ ธ์ จุดเนน้ การดาเนินงานของสานักงานเขตพืนทกี่ ารศกึ ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในระดับมาก

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน -ไม่มี
10. แนวทางแกป้ ญั หา -ไม่มี
11. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

(ลงชอ่ื ) อรพินทร์ วิภูษณะภทั ร์ ผ้รู ายงาน/ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
(นางอรพนิ ทร์ วภิ ูษณะภทั ร์)

15

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไ่ี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–ม.ี ค)
 รอบ 9 เดอื น (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอ่ื โครงการ ประชุมจัดตงั จดั สรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผ้รู ับผิดชอบ ชื่อ น.ส.กรรภิรมย์ ช่อื สกลุ ทองเรือง

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยทุ ธท์ ี่ 1 สง่ เสรมิ การจัดการศึกษาเพอื่ ความมน่ั คง
 กลยทุ ธท์ ่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผเู้ รยี นเพอื่ สรา้ งขีดความสามารถในการแขง่ ขัน และมที ักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยุทธ์ท่ี 3 พฒั นาผบู้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ สี มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มศี กั ยภาพ มคี ณุ ธรรม จริยธรรม
 กลยุทธ์ท่ี 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
 กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพ่ิมประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมสี ่วนร่วม
ในการจดั การศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จดุ เนน้ ที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จุดเน้นท่ี 2 ครมู ืออาชีพ
 จุดเนน้ ท่ี 3 นักเรียนดี
 จุดเนน้ ที่ 4 นักเรยี นเก่ง
 จดุ เน้นท่ี 5 นักเรยี นมีความสขุ
 จุดเนน้ ท่ี 6 ปฐมวัย

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ต่อเนอ่ื ง

5. งบประมาณ จานวน 27,450 บาท
 จากแผนปฏบิ ตั ิการประจาปขี องเขตพนื ท่กี ารศึกษา
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอืน่ ๆ ระบุ ............................................................................................................................

16

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใี่ ชง้ บประมาณ) จานวน 6 กจิ กรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชมุ คณะทางาน ตรวจสอบข้อมูล งบลงทนุ รายการสิ่งก่อสรา้ งใหม่
งบประมาณ 1,550 บาท

กิจกรรมท่ี 2 ประชมุ คณะกรรม จดั ตงั งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ท่ดี นิ และส่งิ ก่อสรา้ ง
งบประมาณ 4,650 บาท

กจิ กรรมที่ 3 ประชมุ จดั ตัง จัดสรร งบประมาณงบดาเนินงาน งบประมาณ 2,625 บาท

กิจกรรมท่ี 4 ประชมุ จัดตัง จดั สรร งบประมาณ รายการไฟฟ้า งบประมาณ 4,650 บาท

กิจกรรมที่ 5 สารวจ สภารพชารุด ทรุดโทรมระบบไฟฟ้า-ประปา งบประมาณ 6,000 บาท
กจิ กรรมท่ี 6 ประชมุ พิจารณางบเหลือจา่ ย งบประมาณ 6,975 บาท

6.1 กิจกรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน 2 กจิ กรรม

 กิจกรรมท่ี 2 เม่ือวนั ที่ 21 เดอื นพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใชง้ บฯ จานวน 525 บาท
เมอ่ื วันท่ี 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใชง้ บฯ จานวน 945 บาท

สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

 กจิ กรรมท่ี 3 เมื่อวนั ท่ี 22 เดอื นตุลาคม พ.ศ.2561 ใช้งบฯ จานวน 525 บาท
เมอื่ วนั ท่ี 5 เดอื นพฤศจกิ ายน พ.ศ.2561 ใชง้ บฯ จานวน 385 บาท

สถานทด่ี าเนนิ การ สานกั งานเขตพืนท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

6.2 งบประมาณคงเหลอื ทังสนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซือวสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถ้าม)ี
จานวน 25,070 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คอื ผลงานเชงิ ปรมิ าณที่เกดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

7.2 กจิ กรรมที่ 2
จดั ประชุมคณะกรรมการจัดตงั งบประมาณ งบลงทุน รายการคา่ ครุภณั ฑ์ทดี่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง

จานวน 27 คน

7.3 กจิ กรรมที่ 3
จัดประชมุ คณะกรรมการจดั ตัง จัดสรร งบดาเนนิ งาน จานวน 2 ครัง จานวน 16 คน

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพที่เกิดขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

8.2 กจิ กรรมท่ี 2
การขอจดั ตงั งบประมาณ งบลงทุน คา่ ครภุ ณั ฑท์ ี่ดนิ และสง่ิ กอ่ สร้าง ถูกต้อง สมบรู ณ์ ทนั ตามเวลาท่ี

กาหนด

8.3 กจิ กรรมท่ี 3
การจดั ทา จัดสรร งบดาเนนิ งาน ถกู ต้อง ทนั ตามเวลา

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
- ไม่มี

17

10. แนวทางแกป้ ัญหา
-ไมม่ ี

11. ผลงานทเี่ ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
- ไม่มี

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

(ลงชอ่ื ) กรรภริ มย์ ทองเรือง ผู้รายงาน/ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกรรภริ มย์ ทองเรอื ง)

18

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ งๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–ม.ิ ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอ่ื โครงการ นิเทศ ตดิ ตามเปดิ เทอมใหม่ประสานใจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2561
ผู้รับผดิ ชอบ ชอ่ื นายกฤช ช่อื สกุล กาหยี .

2. สอดคล้องกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยทุ ธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจดั การศกึ ษาเพ่อื ความมนั่ คง
 กลยทุ ธ์ท่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผเู้ รยี นเพื่อสรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขนั และมที ักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยุทธท์ ่ี 3 พฒั นาผบู้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี
มีศกั ยภาพ มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม
 กลยทุ ธท์ ่ี 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถงึ บรกิ ารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศกึ ษา
 กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพิ่มประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสรมิ การมสี ว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เน้น สพป.
 จุดเน้นท่ี 1 โรงเรยี นสะอาด
 จุดเนน้ ท่ี 2 ครูมืออาชีพ
 จดุ เนน้ ที่ 3 นักเรยี นดี
 จดุ เน้นท่ี 4 นกั เรียนเก่ง
 จดุ เนน้ ที่ 5 นกั เรยี นมคี วามสขุ
 จุดเน้นที่ 6 ปฐมวยั

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เนื่อง

5. งบประมาณ จานวน 62,450 บาท
 จากแผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพืนที่การศึกษา
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอ่นื ๆ ระบุ...........................................................................

19

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ช้งบประมาณ) จานวน 3 กจิ กรรม

กจิ กรรมท่ี 1 ระบุ ประชมุ ปฎบิ ตั ิการคณะนิเทศ ทาความเข้าใจเครื่องมือนเิ ทศและกระบวนการตรวจเย่ียม
งบประมาณ 9,835 บาท

กจิ กรรมที่ 2 ระบุ การนเิ ทศ ตรวจเยย่ี มสถานศึกษาช่วงเปดิ เรียนใหม่ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2561
ของสถานศึกษาในสงั กัด จานวน 132 โรงเรยี น งบประมาณ 40,780 บาท

กจิ กรรมที่ 3 ระบุ ประชมุ ปฏิบตั กิ ารคณะนิเทศ นาเสนอผลการนทิ ศ สรปุ และจัดทารายงานผลการนเิ ทศ
งบประมาณ 11,835 บาท

6.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน 3 กจิ กรรม

 กิจกรรมท่ี 1 เม่ือวนั ท่ี 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ใชง้ บฯจานวน 8,835 บาท

สถานทีด่ าเนินการ หอ้ งประชมุ พระเทพวิมลเมธี สานักงานเขตพนื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

 กจิ กรรมที่ 2 เม่อื วันท่ี 1 - 2 เดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ.2561 ใช้งบฯ จานวน 24,509 บาท
สถานทด่ี าเนนิ การ โรงเรยี นในสงั กัดสานักงานเขตพนื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
จานวน 132 โรงเรียน

 กิจกรรมท่ี 3 เม่อื วนั ที่ 27 เดือนธนั วาคม พ.ศ.2561 ใช้งบฯจานวน 1,990 บาท
(จัดทาเล่มรายงานผลการนิเทศ)

6.2 งบประมาณคงเหลือทังสนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซอื วสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถ่ายเอกสาร ดว้ ย ถา้ มี)
จานวน 27,116 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คือ ผลงานเชงิ ปรมิ าณทเ่ี กิดขนึ จริงภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

7.1 กจิ กรรมท่ี 1
- ผู้นเิ ทศตรวจเยี่ยมทุกคน จานวน 57 คน ไดร้ ว่ มประชมุ ทาความเข้าใจกระบวนการนิเทศ ตรวจเย่ยี ม

เครื่องมอื นเิ ทศและวธิ กี ารเกบ็ ข้อมลู

7.2 กจิ กรรมที่ 2
1) สถานศึกษาทุกแหง่ (132 โรงเรยี น) ได้รบั การนิเทศ ตรวจเย่ยี มในชว่ งเปดิ เรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2

ปีการศกึ ษา 2561
2) นกั เรียนชันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทดสอบอ่านคาภาษาไทยพืนฐาน 10 คา และชันประถมศึกษาปที ่ี 4

ทดสอบอา่ นคาภาษาไทย 10 คา และภาษาอังกฤษพืนฐาน 10 คา ชนั เรียนละ 1 – 15 คนของทกุ โรงเรยี น
(โรงเรียนทม่ี ีนักเรียนไม่ถึง 15 คน ทดสอบทุกคน และโรงเรียนที่มีนักเรียนเกนิ 15 คน ทดสอบ 15 คน)

7.3 กจิ กรรมที่ 3
- สานกั งานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีรายงานผลการดาเนินงานตาม โครงการนเิ ทศ

ตดิ ตามเปิดเทอมใหม่ประสานใจเย่ียมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพทเ่ี กดิ ขนึ จริงภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

8.1 กจิ กรรมที่ 1
- ผนู้ เิ ทศ/คณะนิเทศตรวจเย่ียม มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการนเิ ทศ ตรวจเย่ยี ม เครื่องมือนเิ ทศและ

วิธกี ารเก็บข้อมูล สามารถปฏิบตั หิ น้าท่ีนิเทศ จดั เก็บข้อมลู ไดด้ ว้ ยความมน่ั ใจและมปี ระสทิ ธภิ าพ

20

8.2 กจิ กรรมท่ี 2
1. นักเรียน ครู และผูบ้ รหิ ารสถานศึกษามีขวญั กาลังใจ และมีความพร้อมในการจดั การเรยี นการ

สอนในวนั แรกของการเปดิ ภาคเรียน
2. สถานศึกษามีขอ้ มลู สารสนเทศในการพฒั นาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทักษะการอา่ น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน

8.3 กจิ กรรมที่ 3
- สานักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษามขี อ้ มูลสารสนเทศจากการนิเทศตรวจเยย่ี มสถานศกึ ษา ไปใชใ้ นการ

วางแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพการ

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
1. คณะกรรมการนิเทศ ตดิ ตามฯบางชดุ มภี าระงานไม่ตรงกนั ทาใหก้ ารนเิ ทศ ตดิ ตาม ฯไม่เปน็ ไปตาม

ระยะเวลาท่ีกาหนด
2. มภี าระงานราชการแทรกซ้อนหลายกิจกรรม ไมส่ ามารถดาเนนิ การประชุมสรปุ รายงานผลการนเิ ทศ

ตามระยะเวลาที่กาหนดได้

10. แนวทางแกป้ ัญหา
1. การขออนุมัติขยายเวลาการนิเทศ ตดิ ตามเฉาะบุคลหรอื กล่มุ
2. การดาเนินการจดั ทาสรุปรายงานผลโดยคณะทางานเฉพาะศึกษานิเทศก์

11. ผลงานทเ่ี ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
1. การแต่งตังให้บคุ ลากรทุกคนในสานกั งานเขตพนื ท่ีการศกึ ษาปฏิบตั หิ นา้ ท่ี “เจา้ หนา้ ที่ผูป้ ระสานงาน

ประจาโรงเรยี น” เพ่อื ร่วมดแู ลรบั ผดิ ชอบดา้ นการประสานงานกับโรงเรียนทกุ โรงในสงั กัด
2. กจิ กรรมคาราวานเยี่ยมโรงเรียน เพื่อนเิ ทศ ตรวจเยย่ี มโรงเรียนทกุ โรงในวนั เปิดเรยี นวันแรก

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

21

(ลงชอื่ ) กฤช กาหยี ผู้รายงาน/ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

(นายกฤช กาหยี)

22

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไ่ี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–ม.ี ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ อบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรยี นกลมุ่ ประชารัฐ ปงี บประมาณ 2562

ผ้รู ับผดิ ชอบ ช่ือ นางฉวีวรรณ ช่ือสกุล ศิลปะ

2. สอดคล้องกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยทุ ธ์ที่ 1 ส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาเพือ่ ความมนั่ คง
 กลยทุ ธ์ท่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรยี นเพ่อื สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และมีทักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยทุ ธ์ท่ี 3 พัฒนาผบู้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชีพ
มีศกั ยภาพ มคี ุณธรรม จริยธรรม
 กลยุทธ์ที่ 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถงึ บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหล่ือมลา
ทางการศกึ ษา
 กลยทุ ธ์ที่ 5 เพม่ิ ประสิทธิภาพการบริหารจดั การตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสรมิ การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เน้น สพป.
 จุดเน้นที่ 1 โรงเรยี นสะอาด
 จุดเนน้ ท่ี 2 ครมู อื อาชพี
 จุดเนน้ ที่ 3 นกั เรียนดี
 จดุ เนน้ ที่ 4 นกั เรยี นเก่ง
 จุดเนน้ ท่ี 5 นกั เรียนมีความสุข
 จุดเนน้ ท่ี 6 ปฐมวยั

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เนื่อง

5. งบประมาณ จานวน 46,500 บาท
 จากแผนปฏบิ ัติการประจาปขี องเขตพนื ท่กี ารศึกษา
 จากสานักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหลง่ อน่ื ๆ ระบุ ............................................................................................................................

23

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ชง้ บประมาณ) จานวน 2 กจิ กรรม
กจิ กรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏบิ ัติการระบบประกนั คณุ ภาพภายในเพ่ือเตรยี มความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบสี่ ของกลุ่มโรงเรยี นประชารัฐ งบประมาณ 31,600 บาท
กจิ กรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการดาเนนิ งานระบบประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรยี นประชารฐั

งบประมาณ 14,900 บาท
6.1 กิจกรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน 2 กจิ กรรม

 กจิ กรรมท่ี 1 เม่ือวันที่ 10 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใช้งบฯ จานวน 30,218 บาท

ณ หอ้ งประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต ๑
 กิจกรรมท่ี 2 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ใช้งบฯ จานวน

13,978 บาท
ณ โรงเรยี นประชารัฐ จานวน 17 โรงเรยี น
6.2 งบประมาณคงเหลือทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซอื วสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถ้ามี)
จานวน 2,304 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานด้านปรมิ าณ (คอื ผลงานเชิงปริมาณทเี่ กดิ ขึนจรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
7.1 กจิ กรรมที่ 1
จดั อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรยี มความพรอ้ มรับการประเมินคณุ ภาพภายนอก

รอบส่ี ของกลมุ่ โรงเรียนประชารัฐในวนั ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรังเขต ๑
7.2 กจิ กรรมที่ 2
นิเทศ ตดิ ตามการดาเนินงานระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรยี นประชารฐั
1) ประชมุ เชงิ ปฏิบัติการคณะกรรมการนเิ ทศฯ ในวันท่ี 27 พฤศจกิ ายน 2561 ณ ห้องประชมุ

สมาคมมลู นิธิ สพป.ตรัง เขต ๑ กลุ่มเปา้ หมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศกึ ษานิเทศก์ และคณะทางาน รวม 35 คน
2) นเิ ทศ ตดิ ตามการดาเนนิ งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษาของกลุ่มโรงเรียนประชารฐั

จานวน 17 โรงเรยี น ระหวา่ งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 7 ธันวาคม 2561

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คือ ผลงานเชิงคุณภาพท่ีเกดิ ขึนจรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสร็จสนิ )
8.1 กจิ กรรมที่ 1
ผบู้ ริหารโรงเรียนและครผู ู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในกลมุ่ โรงเรียนประชารฐั มี

ความรู้ ความสามารถในการดาเนนิ งานระบบประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษาให้เปน็ ไปตามกฎกระทรวงการ
ประกนั คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

8.2 กจิ กรรมท่ี 2
ผู้บรหิ ารโรงเรียนและครผู ูร้ ับผดิ ชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษาในกลุ่มโรงเรยี นประชารฐั ท่ี

ได้รบั การนเิ ทศ ตดิ ตาม สามารถดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จดั ทามาตรฐานการศกึ ษา แผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรยี มความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
-ไมม่ ี

10. แนวทางแกป้ ัญหา
-ไมม่ ี

24

11. ผลงานทเี่ ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
-ไมม่ ี

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

(ลงชอ่ื ) ฉวีวรรณ ศลิ ปะ ผรู้ ายงาน/ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางฉววี รรณ ศลิ ปะ)

25

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไ่ี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–ม.ี ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–ม.ิ ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ อบรมเชิงปฏบิ ัติการ R2R พฒั นางานประจาสู่งานวิจยั (Routine to Research)
ผูร้ บั ผดิ ชอบ ชอ่ื นางชเนตตี ชือ่ สกลุ ชนชอบธรรม

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยุทธ์ท่ี 1 สง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาเพอ่ื ความม่นั คง
 กลยทุ ธ์ที่ 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรยี นเพื่อสรา้ งขีดความสามารถในการแข่งขนั และมที ักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษที่ 21
 กลยทุ ธ์ท่ี 3 พฒั นาผูบ้ รหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชีพ
มศี กั ยภาพ มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม
 กลยทุ ธท์ ี่ 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมสี ว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จุดเน้นท่ี 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เนน้ ท่ี 2 ครมู อื อาชีพ
 จุดเน้นที่ 3 นักเรียนดี
 จุดเนน้ ที่ 4 นักเรียนเก่ง
 จดุ เน้นที่ 5 นักเรยี นมคี วามสุข
 จุดเน้นท่ี 6 ปฐมวยั

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ต่อเนื่อง
5. งบประมาณ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
 จากแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีของเขตพืนท่กี ารศึกษา
 จากสานกั ต่างๆ ของ สพฐ. ระบุ .........................................................................................................
 จากสานกั ตา่ งๆ ของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ....................................................................................
 จากแหล่งอนื่ ๆ ระบุ ..................................................................................................................... .......

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ช้งบประมาณ) จานวน 2 กจิ กรรม

กจิ กรรมท่ี 1 กจิ กรรมอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ าร R2R พัฒนางานประจาสูง่ านวจิ ัยฯ
งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท

26

กจิ กรรมที่ 2 กจิ กรรมประชุมปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ งบประมาณ ๑๒,๔๔๐ บาท

6.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน ๑ กจิ กรรม

 กิจกรรมที่ 1 เมื่อวนั ท่ี ๑๕-๑๖ เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชง้ บฯ จานวน ๒๘,401 บาท
ณ ห้องประชมุ พระเทพวมิ ลเมธี

6.2 งบประมาณคงเหลือทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซือวสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถา้ มี)
จานวน 11,599 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ(คอื ผลงานเชงิ ปรมิ าณทเ่ี กดิ ขึนจรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

7.1 กจิ กรรมที่ 1
- ผู้เขา้ อบรมร้อยละ 8๕.๑๑ (๔๐ จาก ๔๗ คน) มคี วามรู้ความเข้าใจเร่ืองการวิจยั จากงานประจา

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ(คือ ผลงานเชงิ คุณภาพทเี่ กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

8.1 กจิ กรรมที่ 1
- บุคลากรในสานักงานเขตพนื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เขียนกรอบการพัฒนางานวจิ ัยจาก

งานประจาได้ กลุ่มละ ๑ เรอื่ ง

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
- บคุ ลากรบางทา่ นมีภารกิจงานประจาเร่งดว่ น ทาให้ขาดความตอ่ เน่ืองในการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง่

กล่มุ สง่ เสรมิ การจดั การศึกษา

10. แนวทางแกป้ ัญหา
- วทิ ยากรนาเสนอเนือหาพร้อมกรณีตวั อย่าง เพ่ือให้ศกึ ษาเพ่ิมเติมและให้คาปรกึ ษา

11. ผลงานทเ่ี ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี
-การพัฒนางานวจิ ยั จากงานประจาโดยการมสี ว่ นร่วมของบุคลากรในกลุ่ม

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

27

(ลงชอื่ ) ชเนตตี ชนชอบธรรม ผู้รายงาน/ผู้รับผดิ ชอบโครงการ
(นางชเนตตี ชนชอบธรรม)

28

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอน่ื

......................................................................

 รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–ม.ี ค)
 รอบ 9 เดอื น (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอ่ื โครงการ พฒั นาระบบการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผ้รู ับผดิ ชอบ ชือ่ นางสมใจ ชื่อสกุล เสรพี ฒั นานนท์

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยุทธ์ที่ 1 สง่ เสรมิ การจัดการศึกษาเพอ่ื ความม่ันคง
 กลยทุ ธ์ที่ 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรียนเพือ่ สรา้ งขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั และมีทักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยทุ ธ์ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพี
มีศักยภาพ มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม
 กลยุทธท์ ี่ 4 สรา้ งโอกาสในการเข้าถงึ บรกิ ารการศึกษาท่ีมคี ณุ ภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหล่ือมลา
ทางการศกึ ษา
 กลยทุ ธ์ที่ 5 เพ่มิ ประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสรมิ การมีสว่ นร่วม
ในการจดั การศึกษา

3. สนองจดุ เน้น สพป.
 จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จุดเนน้ ที่ 2 ครมู อื อาชีพ
 จดุ เนน้ ท่ี 3 นกั เรยี นดี
 จดุ เนน้ ที่ 4 นกั เรียนเก่ง
 จดุ เนน้ ที่ 5 นักเรียนมีความสุข
 จดุ เน้นท่ี 6 ปฐมวยั

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เน่อื ง

5. งบประมาณ จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
 จากแผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปขี องเขตพนื ที่การศึกษา
 จากสานกั ตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................................................
 จากสานักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................

29

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ชง้ บประมาณ) จานวน ๒ กจิ กรรม

กจิ กรรมที่ 1 จัดประชมุ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จานวน๔ครง้ั /ปี (๒
เดอื น/๑ ครัง้ ) งบประมาณ ๕๔,๘๐๐ บาท

กจิ กรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึ ษาหน่วยงานและสถานศกึ ษาในสงั กัด จานวน ๒
ครง้ั (ภาคเรียนละ ๑ ครงั้ ) งบประมาณ ๑๕,๒๐๐ บาท

6.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน ๑ กจิ กรรม

 จัดประชมุ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศกึ ษา ครงั ท่ี 1 เมอ่ื วันที่ ๖
เดอื น ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณจานวน ๑๐,๗๐๐ บาท ณ หอ้ งประชุมสมาคม-มลู นธิ ิ สานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

6.2 งบประมาณคงเหลอื ทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจัดซอื วสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถ่ายเอกสาร ดว้ ย ถ้าม)ี
จานวน ๕๙,๓๐๐ บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คือ ผลงานเชงิ ปรมิ าณทีเ่ กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
7.1 กจิ กรรมท่ี 1
สานกั งานเขตพืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ไดจ้ ดั ประชมุ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพนื ที่

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 จานวน 1 ครัง มคี ณะกรรมการฯ เขา้ ประชมุ จานวน 8 คน โดยแจ้งขา่ วสาร
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของสพป.ตรงั เขต 1 และพิจารณาใหค้ วามเหน็ ชอบตวั ชีวัด เป้าหมาย ตามกรอบ
นโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสพป.ตรัง เขต 1

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคณุ ภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพทเ่ี กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
8.1 กจิ กรรมท่ี 1
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ได้รบั ข่าวสารความเคล่ือนไหวทางการศกึ ษาของสานักงานเขตพืนท่ีการศกึ ษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 รับทราบนโยบายสพฐ.ปงี บประมาณ พ.ศ.2562, กรอบนโยบาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของสพป.ตรงั เขต 1 , โครงการนิเทศติดตามเปดิ เทอมใหม่ ประสานใจเยีย่ มโรงเรยี น ภาคเรียนที่ 2
ปีการศกึ ษา 2561 ,โครงการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบและการดาเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสงั กดั สานักงานเขตพืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
-ไม่มี

10. แนวทางแกป้ ัญหา
-ไมม่ ี

11. ผลงานทเี่ ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม

-ไมม่ ี

30

12. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

(ลงชือ่ ) สมใจ เสรพี ัฒนานนท์ ผ้รู ายงาน/ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ
(นางสมใจ เสรีพฒั นานนท์)

31

งบบรหิ ารจดั การสานกั งานเขตพนื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

32

รายงานผลการเบกิ จ่ายงบบรหิ ารจดั การสานกั งาน
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)

1. งบบริหารจดั การสานกั งานเขตพนื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1
ผู้รบั ผิดชอบ ช่ือ นางสาวสายทพิ ย์ ชอ่ื สกุล รัตนมนุ ี

2. งบประมาณ จานวน 871,050 บาท

3. รายการ จานวน 10 รายการ

รายการท่ี 1 คา่ สาธารณูปโภค งบประมาณ 240,000 บาท

รายการที่ 2 คา่ วสั ด/ุ ซอ่ มครุภัณฑ/์ นามันเชอื เพลงิ งบประมาณ 300,000 บาท

รายการท่ี 3 คา่ เดนิ ทางไปราชการ ผอ.สพป./ค่าเดนิ ทางไปราชการ งบประมาณ 150,000 บาท
และงานนเิ ทศ ตามภาระงานของบุคลากรทางการศกึ ษา

รายการที่ 4 ค่าบรหิ ารโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของ ผอ.สพป. งบประมาณ 30,450 บาท
ตรงั เขต 1 อ่ืน ๆ

รายการที่ 5 โครงการจดั จ้างเจา้ หน้าท่รี ะบบงานคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 59,250 บาท

รายการท่ี 6 คา่ จดั จ้างพนักงานขับรถยนต์โรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 40,950 บาท

รายการที่ 7 ค่าจดั จ้างพนักงานขบั รถยนต์ สพป.ตรงั เขต 1 งบประมาณ 31,500 บาท

รายการท่ี 8 คา่ ตอบแทนเพ่มิ เติมพนักงานพิมพ์ดดี สพป.ตรงั เขต 1 งบประมาณ 12,600 บาท

รายการท่ี 9 ค่าตอบแทนเพิม่ เติมนกั การภารโรง งบประมาณ 3,150 บาท

รายการที่ 10 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมแม่บ้าน งบประมาณ 3,150 บาท

รายการที่ 11 ค่าจดั ทาVTR อา่ นออกเขียนได้ งบประมาณ 10,000 บาท

3.1 กิจกรรม ทเ่ี บิกจา่ ยแลว้ จานวน 10 กจิ กรรม

 รายการท่ี 1 เบกิ จ่ายจานวน 160,653.61 บาท

 รายการท่ี 2 เบิกจา่ ยจานวน 129,401.71 บาท

 รายการที่ 3 เบกิ จ่ายจานวน 59,483.21 บาท

 รายการที่ 4 ใชง้ บฯจานวน - บาท

 รายการท่ี 5 เบิกจ่ายจานวน 59,250.00 บาท

 รายการที่ 6 เบกิ จ่ายจานวน 40,950.00 บาท

33

 รายการท่ี 7 เบกิ จา่ ยจานวน 31,500.00 บาท

 รายการท่ี 8 เบกิ จ่ายจานวน 8,400.00 บาท

 รายการท่ี 9 เบกิ จา่ ยจานวน 3,150.00 บาท

 รายการท่ี 10 เบกิ จ่ายจานวน 3,150.00 บาท

 รายการที่ 11 เบกิ จา่ ยจานวน 10,000.00 บาท
รวมงบประมาณ 505,938.53 บาท

3.2 งบประมาณคงเหลอื ทังสนิ จานวน 365,111.47 บาท

4. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ
สานกั งานเขตพนื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีงบประมาณสาหรบั เบิกจ่ายในการบรหิ ารจัดการ

สานักงานซ่ึงได้แก่ คา่ สาธารณปู โภค คา่ วสั ด/ุ ซ่อมครุภัณฑ์/นามันเชอื เพลิง คา่ เดินทางไปราชการ คา่ จ้าง
เจา้ หน้าท่รี ะบบงานคอมพวิ เตอร์ จ้างพนักงานขับรถยนต์ นกั การภารโรง และแมบ่ ้าน และดาเนนิ โครงการตาม
นโยบายเร่งด่วน

5. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ
1. หนว่ ยงานมีวสั ดอุ ุปกรณ์ เพยี งพอเพ่ือการสนับสนนุ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและเดนิ ทางไปเพื่อ

เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิ ัติงานและออกนเิ ทศโรงเรียนในสังกดั
2. หนว่ ยงานมีงบประมาณเพื่อรองรับการดาเนินโครงการเรง่ ดว่ นของหนว่ ยงาน
3. หนว่ ยงานมีงบประมาณเพียงพอสาหรับเปน็ คา่ จ้างบุคลากรในตาแหน่งตา่ ง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี

ระบบงานคอมพวิ เตอร์ พนักงานขับรถยนต์ นกั การภารโรง และแม่บ้าน

6. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน

-ไม่มี

(ลงชอื่ ) สายทิพย์ รัตนมนุ ี ผู้รายงาน
(นางสาวสายทิพย์ รตั นมุนี)

34

โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ.

จานวน 6 โครงการ

35

กลยทุ ธท์ ่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผเู้ รยี นเพอื่ สรา้ งขดี ความสามารถในการ
แขง่ ขัน และมที กั ษะการเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21

จานวน 5 โครงการ

36

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไ่ี ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดอื น (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดอื น (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอ่ื โครงการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผเู้ รยี น ชันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2561
ผรู้ บั ผดิ ชอบ ชอื่ นางสุจริ า ชือ่ สกุล ณ พัทลุง

2. สอดคล้องกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิ การจดั การศึกษาเพอ่ื ความมน่ั คง
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะผเู้ รียนเพ่ือสร้างขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั และมที ักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยทุ ธ์ที่ 3 พัฒนาผบู้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี
มศี กั ยภาพ มคี ณุ ธรรม จริยธรรม
 กลยุทธท์ ่ี 4 สรา้ งโอกาสในการเขา้ ถงึ บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศกึ ษา
 กลยทุ ธท์ ี่ 5 เพมิ่ ประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการตามหลกั ธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมสี ว่ นรว่ ม
ในการจดั การศึกษา

3. สนองจดุ เน้น สพป.
 จดุ เนน้ ท่ี 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เนน้ ที่ 2 ครมู ืออาชพี
 จุดเน้นที่ 3 นักเรยี นดี
 จุดเน้นที่ 4 นักเรียนเกง่
 จุดเน้นที่ 5 นักเรียนมคี วามสขุ
 จุดเนน้ ท่ี 6 ปฐมวัย

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ต่อเน่อื ง

5. งบประมาณ จานวน 126,900 บาท
 จากแผนปฏิบัติการประจาปขี องเขตพืนที่การศึกษา
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ
-สานกั ทดสอบทางการศกึ ษา
 จากสานักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหลง่ อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................

37

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใี่ ช้งบประมาณ) จานวน ๖ กจิ กรรม
กจิ กรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการการดาเนินงานการประเมนิ ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชนั ป.1

ปีการศึกษา 2561 และการใช้งานระบบการบริหารจดั การสอบ NT (NTAccess) งบประมาณ ๑๘,๐๕๐ บาท
กจิ กรรมที่ 2 ประชุมเชงิ ปฏบิ ตั ิการคณะกรรมการระดับศนู ยส์ อบและประธานสนามสอบ งบประมาณ

๓๓,๒๕๐ บาท
กจิ กรรมที่ 3 สนามสอบดาเนนิ การสอบ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน งบประมาณ

๑๘,๐๐๐ บาท
กจิ กรรมท่ี 4 ประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ การนาเข้าไฟล์ข้อมูลแบบบันทึกคะแนน 1 และแบบบันทึกคะแนน 2

เขา้ สรู่ ะบบNT Access งบประมาณ ๓๓,๒๕๐ บาท
กจิ กรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ าร การประมวลผลการประเมินความสามารถด้านการอา่ นของผเู้ รยี นชัน

ป.1 ปีการศึกษา 2561 งบประมาณ ๒๖,๕๓๘ บาท
กจิ กรรมที่ ๖ การรายงานผลการดาเนินงาน งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท
6.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ทดี่ าเนนิ การแลว้ ) จานวน ๑ กจิ กรรม
 กจิ กรรมท่ี 1 เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้งบฯจานวน ๑๘,๐๕๐ บาท
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชมุ พระเทพวิมลเมธี สานักงานเขตพนื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
6.2 งบประมาณคงเหลอื ทังสนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซือวสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถา้ ม)ี
จานวน 108,850 บาท

7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คอื ผลงานเชงิ ปริมาณที่เกิดขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
7.1 กจิ กรรมท่ี 1
- อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการครู ชัน ป.1 โรงเรียนละ 1 คน ครูจานวน 158 คน

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพทเ่ี กดิ ขนึ จริงภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
8.1 กจิ กรรมที่ 1
ครมู ีความร้คู วามเขา้ ใจและปฏบิ ตั กิ ารใชโ้ ปรแกรม NT Access สาหรับการบรหิ ารจัดการประเมิน

ความสามารถด้านการอา่ นของผเู้ รียน ชนั ประถมศึกษาปีที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2561
9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน

- ไมม่ ี
10. แนวทางแกป้ ัญหา

- ไม่มี
11. ผลงานทเี่ ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี -ไม่มี

(ลงชอื่ ) สจุ ริ า ณ พทั ลุง ผู้รายงาน/ผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ
(นางสจุ ิรา ณ พัทลุง)

38

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไ่ี ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)  รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอ่ื โครงการ การทดสอบความสามารถพนื ฐานของผเู้ รียนระดับชาติ (National Test : NT) ชันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ปกี ารศึกษา 2561
ผรู้ ับผิดชอบ ชอื่ นางทองทิพย์ ช่ือสกุล ตรงั คธนสนิ

2. สอดคล้องกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยทุ ธท์ ่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
 กลยุทธ์ท่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผู้เรยี นเพอ่ื สรา้ งขีดความสามารถในการแขง่ ขัน และมีทักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 3 พฒั นาผูบ้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี
มีศกั ยภาพ มคี ุณธรรม จริยธรรม
 กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเขา้ ถงึ บริการการศึกษาท่ีมคี ุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
 กลยทุ ธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสรมิ การมสี ว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จดุ เนน้ ที่ 1 โรงเรียนสะอาด
 จดุ เนน้ ท่ี 2 ครูมืออาชพี
 จดุ เน้นท่ี 3 นักเรียนดี
 จุดเน้นท่ี 4 นักเรียนเกง่
 จดุ เน้นที่ 5 นักเรยี นมีความสขุ
 จุดเนน้ ท่ี 6 ปฐมวยั

4. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เนอ่ื ง
5. งบประมาณ จานวน 141,500 บาท
 จากแผนปฏบิ ตั ิการประจาปีของเขตพืนที่การศึกษา
 จากสานกั ตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ

- สานักทดสอบทางการศึกษา
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอน่ื ๆ ระบุ ............................................................................................................................

39

6. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใี่ ช้งบประมาณ) จานวน ๖ กจิ กรรม
กจิ กรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครชู ัน ป.3 การจดั สอบวัดความสามารถพนื ฐานของผู้เรยี นระดบั ชาติ

(National Test : NT) ชนั ป. 3 และการใช้งานระบบการบรหิ ารจัดการสอบ NT (NT Access) งบประมาณ
๑๖,๘๐๐ บาท

กจิ กรรมท่ี 2 ประชมุ เชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการสนามสอบ NT งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
กจิ กรรมท่ี 3 ดาเนนิ การบริหารการจดั สอบความสามารถพนื ฐานของผเู้ รยี นระดับชาติ (National Test : NT)
ชนั ป. 3 ปีการศึกษา 2561 งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
กจิ กรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการ การตรวจข้อสอบเขียนตอบ L/N/R งบประมาณ ๒๖,๒๐๐ บาท
กจิ กรรมที่ ๕ ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการการประมวลผลการทดสอบ NT ชนั ป. 3 ปีการศกึ ษา 2561
งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท
กจิ กรรมท่ี ๖ ประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการครูสกู่ ารพัฒนา L/N/R ของผู้เรยี น งบประมาณ ๕๐,๓๗๔ บาท
กจิ กรรมท่ี ๗ การรายงานผลการดาเนินงาน งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท
6.1 กิจกรรมตามโครงการ (ทด่ี าเนนิ การแลว้ ) จานวน ๑ กจิ กรรม
 กิจกรรมที่ 1 เมือ่ วันท่ี ๒๔ เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชง้ บฯจานวน ๑๖,๘,๐๐ บาท

สถานทด่ี าเนนิ การ หอ้ งประชมุ พระเทพวมิ ลเมธี สานกั งานเขตพนื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๑
6.2 งบประมาณคงเหลือทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซอื วสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถ่ายเอกสาร ดว้ ย ถา้ มี)

จานวน ๑24,700 บาท
7. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คือ ผลงานเชงิ ปริมาณทเี่ กดิ ขนึ จริงภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

7.1 กจิ กรรมท่ี 1
อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารครู ชนั ป.3 โรงเรยี นละ 1 คน ครจู านวน 157 คน

8. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคุณภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพที่เกดิ ขนึ จริงภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )
8.1 กจิ กรรมที่ 1
ครูมคี วามร้คู วามเขา้ ใจในการใชโ้ ปรแกรม NT Access สาหรบั การบรหิ ารจดั การทดสอบความสามารถ

พืนฐานของผเู้ รียนระดับชาติ (National Test : NT) ชนั ประถมศึกษาปที ่ี 3
9. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน - ไม่มี
10. แนวทางแกป้ ญั หา -ไมม่ ี
11. ผลงานทเี่ ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม (ถา้ ม)ี -ไม่มี

(ลงชอื่ ) ทองทิพย์ ตรงั คธนสิน ผู้รายงาน/ผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ
(นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน)

40

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไ่ี ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไ่ี ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

......................................................................

 รอบ 3 เดอื น (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–ม.ี ค)
 รอบ 9 เดอื น (ต.ค.–ม.ิ ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอ่ื โครงการ การจัดงานแขง่ ขนั กีฬา สพฐ.เกมส์ จงั หวัดตรัง
ผ้รู บั ผิดชอบ ช่ือ นางศิรพิ ันธ์ ช่ือสกลุ แก้วแจ้ง

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยุทธ์ที่ 1 สง่ เสริมการจัดการศกึ ษาเพื่อความมั่นคง
 กลยทุ ธ์ท่ี 2 พฒั นาสมรรถนะผเู้ รียนเพือ่ สรา้ งขีดความสามารถในการแข่งขัน และมที ักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21
 กลยทุ ธ์ท่ี 3 พัฒนาผ้บู รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มศี กั ยภาพ มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม
 กลยุทธ์ที่ 4 สรา้ งโอกาสในการเขา้ ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลา
ทางการศึกษา
 กลยุทธท์ ่ี 5 เพม่ิ ประสิทธิภาพการบริหารจดั การตามหลักธรรมาภบิ าล และส่งเสริมการมีสว่ นรว่ ม
ในการจัดการศึกษา

3. สนองจดุ เน้น สพป.
 จดุ เนน้ ท่ี 1 โรงเรยี นสะอาด
 จุดเนน้ ที่ 2 ครมู ืออาชีพ
 จดุ เน้นท่ี 3 นกั เรยี นดี
 จุดเนน้ ที่ 4 นกั เรยี นเกง่
 จดุ เน้นท่ี 5 นักเรยี นมีความสุข
 จุดเน้นที่ 6 ปฐมวัย

๔. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ต่อเนื่อง

๕. งบประมาณ จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
 จากแผนปฏบิ ัติการประจาปขี องเขตพนื ทก่ี ารศึกษา
 จากสานักตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ
- สานกั พัฒนากิจกรรมนักเรยี น
 จากสานักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................

41

๖. กจิ กรรมตามโครงการ (เฉพาะกจิ กรรมทใ่ี ชง้ บประมาณ) ๒ กจิ กรรม

กจิ กรรมท่ี 1 คัดเลือกตัวแทนนกั กีฬาระดับเขตพนื ท่ีการศกึ ษา

กจิ กรรมที่ ๒ จดั การแข่งขันกีฬาระดับจังหวดั ตรงั

๖.1 กจิ กรรมตามโครงการ (ท่ีดาเนนิ การแลว้ ) จานวน ๒ กจิ กรรม

 กิจกรรมท่ี ๑ ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๐ – ๑๓ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้งบฯจานวน ๓๖,๐๐๐ บาท
สถานท่ีดาเนินการ สถานศึกษาท่ีเปน็ ตวั แทน

 กจิ กรรมท่ี 2 ระหวา่ งวันท่ี ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้งบฯจานวน ๓๔,๐๐๐ บาท
สถานท่ดี าเนินการ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

๖.2 งบประมาณคงเหลอื ทงั สนิ (ใหค้ านวณรายการจดั ซอื วสั ดุ จดั ทาเอกสาร ถา่ ยเอกสาร ดว้ ย ถา้ ม)ี
จานวน - บาท

๗. ผลการดาเนนิ งานดา้ นปรมิ าณ (คือ ผลงานเชงิ ปริมาณทีเ่ กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

๗.๑ กจิ กรรมที่ ๑
- มตี วั แทนนักกีฬาระดับเขตพืนทก่ี ารศึกษา จานวน ๑๒๐ คน

๗.๒ กจิ กรรมท่ี ๒
- ตวั แทนนกั กฬี าระดบั จังหวดั ไประดับภาค จานวน ๓๐๐ คน

๘. ผลการดาเนนิ งานดา้ นคณุ ภาพ (คอื ผลงานเชงิ คณุ ภาพทเ่ี กดิ ขนึ จรงิ ภายหลงั โครงการ/กจิ กรรมเสรจ็ สนิ )

- นักเรียนไดพ้ ฒั นาทักษะทางด้านกฬี าและความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี

๙. ปญั หา อปุ สรรค ในการดาเนนิ งาน
- ไม่มี

๑๐. แนวทางแกป้ ัญหา
- ไม่มี

1๑. ผลงานทเ่ี ปน็ แบบอยา่ งได/้ นวตั กรรม
- ไมม่ ี

1๒. รปู ภาพประกอบการดาเนนิ งาน

42

(ลงชื่อ) ศิริพนั ธ์ แกว้ แจ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศิริพนั ธ์ แกว้ แจง้ )

43

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ 2562 สพป.ตรงั เขต 1/
โครงการทไี่ ดร้ บั งบประมาณจากสานกั ตา่ ง ๆ ของสพฐ. และทไี่ ดร้ บั งบสนบั สนนุ จากหนว่ ยงานอนื่

......................................................................

 รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)  รอบ 6 เดือน (ต.ค.–ม.ี ค)
 รอบ 9 เดือน (ต.ค.–ม.ิ ย)  รอบ 12 เดอื น (ต.ค.–ก.ย)

1. ชอื่ โครงการ การคดั เลือกนักเรยี นและสถานศกึ ษา เพ่ือรับรางวลั พระราชทาน ระดบั การศกึ ษาขันพนื ฐาน
ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ระดบั กล่มุ จังหวัด
ผรู้ บั ผดิ ชอบ ชื่อ นางศิรพิ นั ธ์ ชอื่ สกลุ แก้วแจ้ง

2. สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ สพป.
 กลยทุ ธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิ การจดั การศึกษาเพอื่ ความม่นั คง
 กลยุทธท์ ่ี 2 พัฒนาสมรรถนะผเู้ รยี นเพ่ือสร้างขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั และมที ักษะการเรยี นรู้
ในศตวรรษที่ 21
 กลยุทธท์ ่ี 3 พัฒนาผูบ้ รหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี
มศี กั ยภาพ มีคุณธรรม จรยิ ธรรม
 กลยุทธ์ที่ 4 สรา้ งโอกาสในการเขา้ ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มมี าตรฐาน และลดความเหล่ือมลา
ทางการศึกษา
 กลยทุ ธ์ท่ี 5 เพมิ่ ประสิทธิภาพการบริหารจดั การตามหลกั ธรรมาภิบาล และส่งเสรมิ การมีสว่ นร่วม
ในการจดั การศึกษา

3. สนองจดุ เนน้ สพป.
 จุดเนน้ ท่ี 1 โรงเรยี นสะอาด
 จุดเน้นท่ี 2 ครมู ืออาชีพ
 จดุ เน้นที่ 3 นักเรียนดี
 จุดเน้นท่ี 4 นกั เรยี นเก่ง
 จุดเน้นที่ 5 นกั เรียนมีความสุข
 จุดเน้นท่ี 6 ปฐมวยั

๔. ลกั ษณะโครงการ

 ใหม่
 ตอ่ เน่อื ง

๕. งบประมาณ จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 จากแผนปฏิบตั ิการประจาปขี องเขตพืนท่กี ารศึกษา
 จากสานกั ตา่ งๆของ สพฐ. ระบุ
สานกั ทดสอบการจัดการศึกษา
 จากสานกั ตา่ งๆของ สพฐ. (งบแลกเปา้ ) ระบุ ...................................................................................
 จากแหล่งอืน่ ๆ ระบุ ............................................................................................................................


Click to View FlipBook Version