The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MANUAL PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mohd hilmi, 2019-12-25 11:25:39

TAKWIM STAND 2

MANUAL PANDUAN PENGURUSAN DAN TAKWIM 2020

Keywords: TAKWIM2020

ISI KANDUNGAN HALAMAN
1
BIL PERKARA
1 Kata Aluan Pengetua 2
2 UMUM 3
3 Falsafah Pendidikan Negara 4
4 Sejarah Sekolah 5
5 Visi, Misi, Moto 6
6 Objektif Kualiti SMK Taman Desa 2 7
7 Lagu Sekolah 8
8 Ikrar Perkhidmatan Awam Malaysia 9
9 Ikrar Kualiti Warga KPM 10
10 Ikrar Intergriti Perkhidmatan Awam 11
11 Piagam Pelanggan SMK Taman Desa 2 12
12 KPI SMK Taman Desa 2 13-14
13 KPI Unit Kurikulum 2020 15
14 KPI Unit HEM 2020 16
15 KPI Unit Kokurikulum 2020 17
16 Pelan Kedudukan Kelas 18
17 Pelan Tapak 19
18 Pelan Kecemasan 20
19 Penggal Persekolahan 2020 21
20 Cuti Perayaan 2020 22
21 Jadual Hari Kelepasan Am 2020 23-26
22 Tarikh Pembayaran Gaji 2020 26
23 Senarai Nama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tahun 2020
24 Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana 2020 27-31
25 SURAT PEKELILING IKHTISAS
26 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar 32-34
Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan
Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 35-40
27 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2002 : Lawatan Sekolah Pada Hari 41-42
Persekolahan
28 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 : Kuasa Guru Merotan Murid 43
29 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 : Semua Guru Adalah Guru
Disiplin 44
30 SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil. 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan
Pembelajaran 45-46
31 SURAT PEKELILING IKHTISAS Bil.2 /1981: Ketetapan Masa di Sekolah-
sekolah 47-58
32 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 : Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu
Luang (Free Period) Oleh Guru-guru 59
33 TAKWIM 2020 60
34 Takwim 2020 61
35 PENGURUSAN SEKOLAH 61
36 Carta Organisasi Sekolah 61
37 Carta Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan 61-62
38 Ahli Jawatankuasa Organisasi Sekolah 2020 62-63
39 1. Jawatankuasa Pentadbiran Dan Pengurusan 63-64
40 2. Jawatankuasa Kewangan Dan Akaun Sekolah 64-65
64-65
41 3. Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah 65
42 4. Jawatankuasa Maklumat Dan Data Sekolah 65-66
43 5. Jawatankuasa SKPMg2
44 6. Jawatankuasa Protokol Dan Sambutan 66
45 7. Jawatankuasa Aduan Dan Siasatan
46 8. Jawatankuasa Latihan Dan Perkembangan Staf (LADAP)
47 9. Jawatankuasa Bilik Gerakan/Bilik Mesyuarat Utama Dan Papan

Kenyataan
50 10. Jawatankuasa ICT/Google Classroom

51 11. Jawatankuasa PPSM (Panel Pembangunan Sumber Manusia) 66-67
52 12. Jawatankuasa Majalah Sekolah 67
53 13. Jawatankuasa KBAT Sekolah 68
54 14. Jawatankuasa Pelaksana MMI (Melindungi Masa Intruksional)
55 15. Jawatankuasa Pemandu KIK (Kumpulan Inovatif Dan Kreatif) 68-69
56 16. Jawatankauasa Manual Pengurusan Dan Takwim 69
57 17. Jawatankuasa Koperasi Sekolah 69
58 18. Jawatankuasa Menyuarat Guru/Dialog Prestasi 70
59 19. Jawatankuasa SPSK (Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti) 70
60 Jadual Pentadbir dan Guru Bertugas
61 Senarai Nama Guru Tingkatan Pagi 2020 71-72
62 Senarai Nama Guru Tingkatan Petang 2020 73-76
63 Senarai Nama Guru Tingkatan PPKI 2020
64 KURIKULUM 77
65 Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum 78
66 Unit Kurikulum 2020 79
67 1. Jawatankuasa Kurikulum
68 2. Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran 80
69 3. Jawatankuasa Peperiksaan, Penilaian dan Pentaksiran 81
70 4. Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 81-83
71 5. Jawatankuasa Jadual Waktu dan Jadual Ganti 83-84
72 6. Jawatankuasa MBMMBI 84-85
73 7. Jawatankuasa Penetapan Kelas dan Subjek Elektif Menengah Atas 85-86
74 Program Kecemerlangan Akademik 2020 86-87
75 Program-program Sokongan Kecemerlangan Akademik 2020 87
76 Ujian Sumatif / Peperiksaan / Pentaksiran 2020 87-88
77 Elektif Mata Pelajaran 2020 89-90
78 Tahap Penguasaan Markah dan Gred Peperiksaan Sekolah Menengah Atas / 90-91
91-92
SPM 92-95
79 HAL EHWAL MURID 96
80 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 2020
81 1. Jawatankuasa Induk Unit Hal Ehwal Murid 97
82 2. Unit Disiplin 98
83 3. Lembaga Pengawas Sekolah 99-100
84 4. Penyelaras Tingkatan & Ketua Tingkatan 100
85 5. Unit Inventori dan Perabot Sekolah 100-101
86 6. Unit Pendaftaran dan Aplikasi Pangkalan Data 101-102
87 7. Unit Biasiswa dan Kebajikan 102
88 8. Unit Skim Pinjaman Buku Teks 102-103
89 9. Unit Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan (3K) 103
90 10. Kantin Sekolah 103-105
91 11. Unit Bimbingan dan Kaunseling 105
92 12. Jawatankuasa Permuafakatan / Sekolah Selamat 105-106
93 13. Jawatankuasa Pendidikan dan Pencegahan Dadah (KPJ) 106
94 14. Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah 106
95 15. Jawatankuasa Amalan Terbaik Hak Asasi Manusia (ATHAM) 107
96 KO KURIKULUM 107
97 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Ko Kurikulum 2020
98 Ahli Jawatankuasa ko Kurikulum Tahun 2020 108
99 1. Jawatankuasa Majlis Ko Kurikulum (JK Pendaftar Pertubuhan) 109
100 2. Majlis Sukan Sekolah 109
101 3. Unit Pasukan Pakaian Seragam (PPS) 109-110
102 4. Unit Persatuan Dan Kelab (PEKE) 110-111
103 5. Unit Kelab Sukan dan Permainan (KSP) 112-113
104 6. Jurulatih Pasukan Sekolah 114
105 7. Guru Penasihat Rumah Sukan 115
106 8. Unit Koakademik 116-117
107 9. Pemantauan dan Pencerapan 117
118

108 10. Jawatankuasa 1 Murid dan 1 Sukan 118
109 Aktiviti Kokurikulum 2020 119
110 Kaedah Keahlian Rumah Sukan Tahun 2020 119
111 Jadual Perjumpaan Aktiviti Ko Kurikulum 2020 120
112 Jadual Perlaksanaan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Sekolah Daerah 121

Gombak 2020 122
PPKI 122
123
113 Carta Organisasi Program Pendidikan Khas 2020 123
114 Jawatankuasa Induk Program Pendidikan Khas 2020 124
115 1.0 Jawatankuasa Kurikulum 124
116 1.1 Panitia Mata Pelajaran 125-126
117 1.2 Ahli Jawatankuasa Khas 126
118 1.3 Jawatankuasa Inklusif 126-127
119 2.0 Jawatankuasa HEM 128-129
120 3.0 Jawatankuasa Kokurikulum 129-130
130-133
3.1 Ahli Jawatankuasa 1 Murid 1 Sukan 134
121 3.2 Unit Beruniform Pengakap
135
3.3 Unit Persatuan dan Kelab PPKI (PEKE) 135-136
3.4 Majlis Sukan Sekolah
122 Senarai Aktiviti Program Pendidikan Khas Intergrasi 2020 136
123 PEMUAFAKATAN 137
124 Jawatankuasa Pemuafakatan
125 Jawatankuasa Majlis Guru dan Kakitangan
126 Jawatankuasa PIBG 2020
127 Jawatankuasa BKIBG Pendidikan Khas Integrasi 2020

Seuntai Bicara Daripada Pengetua

Assalamualaikum wbt dan Selamat Sejahtera,

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Buku Manual
Pengurusan SMK Taman Desa 2 2020 telah dapat disiapkan dengan sempurna. Terlebih dahulu,
sekalung tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku Manual
Pengurusan 2020 yang telah bertungkus-lumus menyiapkan buku ini. Buku ini penting sebagai garis
panduan dan rujukan kepada semua warga SMKTD 2 untuk melaksanakan tugas dengan lebih
sistematik. Semua warga SMKTD 2 khususnya para guru dan kaki tangan sokongan perlu meneliti
dan memahami isi kandungannya agar dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Sebagai
penjawat awam, kita bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar kerajaan, khususnya yang
berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berlabuhnya tirai 2019 menyaksikan pelbagai tindakan telah berjaya dilaksanakan untuk
penambahbaikan kualiti kerja di sekolah. Kini kita berada dalam tahun akhir Gelombang Kedua
PPPM (2016-2020) yang memfokuskan kepada peningkatan kualiti sekolah dan kemenjadian murid.
Tiga Gelombang PPPM perlu difahami dan dihayati oleh semua guru. Pentaksiran Berasaskan
Sekolah dalam Pentaksiran Awam bertunjangkan KBAT dan PAK 21 serta KSSM perlu diperkasakan.

Sejajar dengan itu, seharusnya guru-guru perlu melangkah sederap bersama-sama pihak
pentadbiran dan pengurusan untuk meningkatkan kualiti sekolah dalam semua aspek, terutamanya
dalam soal kemenjadian murid, iaitu untuk melahirkan modal insan kelas pertama, yang menjadi
prasyarat utama untuk meningkatkan imej sekolah, sekaligus mampu membentuk masyarakat yang
bertamadun seiring dengan perkembangan semasa.

Saya panjatkan harapan agar kejujuran dan keikhlasan akan menjadi tunjang kepada semua
guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang ceria dan gembira,
sehingga menimbulkan keseronokan kepada murid-murid untuk menimba ilmu pengetahuan. Buatlah
sesuatu yang terbaik untuk anak-anak didik kita berdasarkan kerelaan dan keikhlasan sejati.

Sekian, terima kasih.

……………………………..
ALIZA BINTI MOHD ALI
Pengetua
SMK Taman Desa 2

1

UMUM

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

2

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa 2 (SMKTD2) mula beroperasi
pada 1 Januari 2008 dengan jumlah murid seramai 551 orang dan 37
orang guru. Pada ketika itu, sekolah ini hanya menawarkan kelas Tingkatan
Peralihan, Tingkatan 1, 2 dan 4 sahaja yang berjumlah 16 buah kelas.
Bangunan sekolah ini terdiri daripada Blok A, Blok B, Blok Bengkel
Kemahiran Hidup, dua buah Blok Makmal, Blok Pentadbiran, Kantin dan
surau.

Bilangan murid telah bertambah dari setahun ke setahun dan mulai tahun
2020 bilangan kelas bertambah kepada 78 kelas. Ini termasuk 1 kelas
Peralihan, 3 kelas KAA (Kelas Aliran Agama), 13 kelas Tingkatan 1, 13 kelas
Tingkatan 2, 12 kelas bagi Tingkatan 3, 4, dan 11 kelas Tingkatan 5 serta 12
kelas PPKI (Program Pendidikan Khas Integrasi). Jumlah murid menjangkau
hampir 2100 orang dan bilangan guru seramai 141 dan 18 orang
kakitangan sokongan.

Pada awal penubuhan SMKTD2 diterajui oleh Pn Hjh Naaimah Bt Ismail
sehingga Disember 2011 selaku Pengetua. Pada Januari 2012 sehingga April
2019, jawatan Pengetua digalas oleh Pn Hjh Jamaliah Bt Abu. Mulai April
2019, Pn Aliza Bt Mohd Ali pula diamanahkan untuk membawa
pembangunan sekolah ini selaras dengan dasar-dasar PPPM dan bergerak
lebih cemerlang sesuai dengan moto sekolah ‘DISIPLIN, KUALITI,
CEMERLANG’ serta kata-kata pembakar semangat iaitu ‘STAND2-The Best!’.

Dengan kemudahan-kemudahan lain yang sedia ada seperti Pusat Sumber,
Bilik Bimbingan dan Kaunseling, padang dan lain-lain. Sekolah amat
bertuah pada tahun 2015 kerana mendapat sebuah Dewan Terbuka.
Sekolah ini juga telah melakar beberapa kejayaan dalam bidang kurikulum
dan ko-kurikulum. Pada tahun 2011 dan 2012 sekolah ini telah Berjaya
mendapat Tawaran Baharu Pengetua (BAIAH).

3

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA

SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
MOTO
DISIPLIN,
KUALITI,
CEMERLANG

4

OBJEKTIF KUALITI
SMK TAMAN DESA 2

1.Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada tahap
kualiti yang tinggi.

2.Memastikan sumber kewangan yang teratur dan sentiasa
dikemaskini.

3.Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti.
4.Memberikan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab

yang diamanahkan.
5.Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.
6.Mencapai matlamat yang disasarkan.

7.Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan memenuhi
piagam pelanggan.

5

LAGU SEKOLAH
SMK TAMAN DESA 2

Kami penuntut putera dan puteri
SMK Taman Desa 2

Bersatu hati dengan satu tujuan
Ilmu dan amal asas kemajuan

Bersumpah taat setia dan tekun
Menjadi modal insan yang berkualiti
Ke arah kecemerlangan masa depan

Berusaha mencapai wawasan

Oh Tuhan berilah rahmatMu
Yakin berusaha berilmu

Menjadi insan yang berguna
Disiplin Kualiti Cemerlang

6

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Kami,

Yang telah dilantik
Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia

Membuat ikrar di sini
Bahawa semasa dan selagi kami
Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia
Kami patut dan mengamalkan

Teras-teras perkhidmatan
Semasa menjalankan tugas-tugas ke arah ini.

Kami,
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan

Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

Bekerja ke arah memajukan
Pemikiran rakyat dan pembangunan negara

Bekerjasama dalam membanteras
Kelemahan dan musuh-musuh negara
Dan berpegang teguh kepada ajaran agama

7

IKRAR KUALITI

BAHAWA KAMI WARGA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BERJANJI
*Menunaikan tanggungjawab kepada

Agama dan Negara
*Berpegang teguh kepada teras pertama
perkhidmatan Cemerlang dan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan

KAMI BERIKRAR :
Berusaha dengan penuh
ketekunan,amanah dedikasi dan
semangat berpasukan, serta berhemah
ke arah meningkatkan kualiti kerja

KAMI BERAZAM :
Meningkatkan prestasi cemerlang ke

arah merealisasikan :
*Kualiti pendidikan bertaraf dunia
*Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
Pendidikan dan Wawasan 2020

8

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami,
Pegawai Awam Malaysia dengan penuh rela hati berikrar,
Pertahankan dan memperkukuhkan integriti Perkhidmatan Awam dengan

mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah,
Salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:

PERTAMA
Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah

KEDUA
Menutup segala ruang dan peluang mendedahkan kepada amalan rasuah

KETIGA
Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang dan

peraturan dan etika jabatan

KEEMPAT
Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi

sebarang perlakuan jenayah rasuah

KELIMA
Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba mengugut integriti dan imej

pegawai awam

KEENAM
Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai

murni yang berteraskan ajaran agama

9

PIAGAM PELANGGAN
SMK TAMAN DESA 2

1. Mewujudkan sistem pengurusan yang mapan dan
berkepimpinan yang dinamik bagi mencapai matlamat
Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan Negara.

2. Menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi dan
berusaha untuk mencapai prestasi yang cemerlang
dalam bidang kurikulum.

3. Mendidik dan mendorong murid untuk mencapai
kecemerlangan dalam bidang kokurikulum seterusnya
membina jati diri dan sahsiah pelajar yang seimbang
dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek.

4. Menyediakan prasarana yang lengkap dan selesa di
samping persekitaran yang bersih,ceria,harmoni dan
selamat.

5. Memantapkan hubungan kekeluargaan yang erat
dalam kalangan pihak pengurusan, guru, staf
sokongan, murid, ibu bapa dan masyarakat setempat.

6. Mempraktikkan amalan hidup lestari melalui
pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

10

PETUNJUK PRESTASI UTAMA ( KPI )
SMK TAMAN DESA 2
2020

1. Meningkatkan Gred Purata Sekolah ( GPS ) Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) kepada
4.70

2. Meningkatkan bilangan murid mendapat 6A ke atas dalam SPM kepada 52 orang.

3. Meningkatkan peratus kehadiran murid kepada 95.00%

4. Mengurangkan peratus kes salah laku kepada 10.00%

5. Meningkatkan bilangan peserta/pasukan mendapat 3 tempat terbaik kepada 20
peserta/pasukan peringkat daerah.

6. Meningkatkan peratus guru yang mengahdiri program peningkatan
profesionalisme guru dalam kokurikulum kepada 25.00%

7. Memastikan prestasi laporan audit kewangan tahunan pada tahap BAIK.

8. Meningkatkan peratus infrastruktur asas bilik darjah lengkap ( kerusi/meja murid/
papan tulis yang kondusif ) kepada 100.00%.

9. Meningkatkan peratus murid PPKI diinklusifkan penuh dan separa kepada 35.00%

10. Meningkatkan peratus kehadiran *PIBK ( Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti )
dalam 6 program sekolah kepada 78.00%

*1. Hari Pendaftaran dan Orientasi Peralihan dan Tingkatan 1
2. Hari Penetapan Target
3. Mesyuarat Agung PIBG
4. Hari Bertemu Pelanggan
5. Hari Kejohanan Olahraga Sekolah
6. Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar

11

KPI UNIT KURIKULUM 2020

1. Mencapai sasaran GPS SPM kepada 4.70
2. Mencapai 90.00% murid lulus dalam SPM.
3. Mencapai 5.50% mendapat semua A dalam SPM.
4. Mencapai sasaran bilangan murid mendapat 6A ke atas SPM seramai 52 orang.
5. Mencapai sasaran GPS Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 kepada 5.80
6. Seramai 20 orang murid Tingkatan 4 mendapat 6A ke atas dalam Peperiksaan Akhir Tahun.
7. Mencapai 80.00% murid Tingkatan 1, 2 dan 3 menguasai semua subjek dalam Ujian Bertulis.

MATLAMAT UNIT KURIKULUM 2020
Unit Kurikulum SMK Taman Desa 2 memberikan pendidikan yang berkualiti dan berkesan untuk
membangunkan potensi murid agar menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan sahsiah bagi
memenuhi aspirasi murid melalui aktiviti dalam bilik darjah dan luar bilik darjah yang mementingkan KBAT.

OBJEKTIF UNIT KURIKULUM 2020
1. Memberi dan mengukuhkan ilmu pengetahuan bagi semua mata pelajaran yang ditawarkan.
2. Memantapkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid dengan menekankan penggunaan

KBAT, i-THINK dan Google Classroom.
3. Membina kemahiran kepimpinan dalam kalangan murid agar menjadi pemimpin yang

berwibawa.
4. Meningkatkan kemahiran berbahasa murid dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta

bahasa ketiga.
5. Melahirkan murid bersahsiah tinggi yang berakhlak mulia, beretika dan patuh kepada ajaran

agama dan bangsa.
6. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan kecintaan kepada negara.
7. Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum dari segi pematuhan ketetapan, perubahan positif

dan keselarasan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah.
8. Memantapkan pengurusan mata pelajaran ke arah meningkatkan kualiti pembelajaran dan

pengajaran.
9. Mengukuhkan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan guru melalui pemantauan

berterusan, ‘coaching’ dan komuniti pembelajaran professional ( PLC ).

12

KPI HEM 2020

No Bidang Tugas KPI 2020

1 Lembaga Disiplin 1- Kehadiran murid 86%
2 Lembaga Pengawas 2- Peratus salah laku turun kepada 11.74%
3 UBK 3- Peratus kehadiran lewat turun ke 0%
4 PPDa
1- Kehadiran pengawas 100%
2- Sahsiah dan disiplin pengawas cemerlang
3- Kepimpinan pengawas cemerlang

1- 100% murid mendapat khidmat kaunseling
2- Peratus penglibatan Ibu bapa (Sarana Ibu bapa) 76%
3- Melaksanakan 10 program sahsiah diri murid

1- Mengadakan Program Anti Dadah
2- Menggantungkan poster dan maklumat berkaitan dadah
3- Tiada masalah rokok dan dadah di sekolah

5 Sekolah Selamat 1- Ada pelan keselamatan jalan raya dan tempat letak kereta
2- Latihan kebakaran 2 kali setahun
6 SLAD 3. Memagar kawasan cerun dalam kawasan sekolah
7 BKP 4. Menambah papan-papan tanda keselamatan
8 KWAMP
9 SPBT 1- Menggantungkan poster atau banner berkaitan dadah
10 Kantin 2- Ceramah Anti Dadah
11 Kebajikan 3- Ujian air kencing
12 Kedai buku
13 Kebersihan 1- Tiada murid yang layak tertinggal
2- Menguruskan pemberian biasiswa BKP

1- Tiada murid yang layak tertinggal
2- Memberi penerangan yang jelas kepada murid
3- Mengedarkan borang permohonan dan memproses

1- Semua murid mendapat SPBT
2- Mengemaskini stok SPBT
3- Melaksanakan proses memberi dan memungut buku teks

1- Melakukan pemeriksaan dan penilaian kebersihan kantin setiap
hari dan menghantar laporan setiap minggu

2- Memantau murid di kantin semasa rehat
3- Mengadakan dan menguruskan peti aduan murid

1- Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan kebajikan murid

1- Memastikan kedai buku menjual mengikut tender yang dibuat
2- Memastikan kedai buku dibuka setiap hari persekolahan
3- Memastikan harga yang dijual munasabah seperti tertera dalam perjanjian

1- Persekitaran sekolah sentiasa bersih
2- Menceriakan kawasan sekolah
3- Kelas, makmal dan bilik- bilik khas bersih dan ceria

13

14 Kesihatan 1- Menyimpan rekod kesihatan murid
15 Keselamatan 2- Rawatan gigi dan suntikan dilakukan di bilik kesihatan
16 COMBI 3- Bilik kesihatan dalam keadaan bersih dan terkawal
17 Perabot
18 Penyelenggaraan 1- Pengawal keselamatan mengawal pintu pagar
19 Penyelaras Tingkatan 2- Pengawal keselamatan bertugas di siang dan malam
3- Memastikan bangunan dan persekitaran sekolah selamat
20 Guru Tingkatan
1- Tiada kawasan nyamuk membiak
21 Penyelaras APDM 2- Mengadakan operasi mengesan jentik-jentik di sekitar kawasan sekolah
22 SSDM
23 Pendaftaran setiap minggu.
3- Menghantar laporan ke PPD setiap bulan

1- Memastikan perabot sekolah selamat untuk dipakai
2- Memastikan perabot diletakkan di tempat selamat
3. Memastikan semua perabot baru diinventori

1- Perabot yang rosak disimpan di tempat yang disediakan
2- Memperbaiki perabot-perabot yang masih boleh dibaiki
3- Menyelenggara bekalan air dan eletrik di sekolah
4. Membuat pelupusan perabot yang rosak

1- Memastikan murid didaftarkan di sekolah (Buku Pendaftaran Induk)
2- Memastikan Fail Pengurusan Kelas disemak setiap bulan
3- Mengumpul dan merekodkan maklumat bagi setiap kelas untuk dianalisis

dan dihantar kepada S/U Hem sebelum 7 haribulan setiap bulan

1- Mencatatkan kehadiran murid setiap hari dalam buku kehadiran murid dan
APDM

2- Memastikan guru melengkapkan maklumat murid di dalam buku kehadiran
murid.

3- Mendaftar murid dan melengkapkan maklumat murid dalam Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM) dan sentiasa mengemaskini maklumat
peribadi murid.

4- Melantik jawatankuasa kelas

1- Memastikan guru-guru tingkatan mengemaskini maklumat di Aplikasi
Pangkalan Data Murid (APDM)

2- Memastikan maklumat murid yang diisi oleh guru tingkatan adalah
lengkap dan terkini.

1- Melaporkan salah laku murid dalam system SSDM
2- Memaklumkan pentadbir dan PPD jika ada kes-kes istimewa
3- Pastikan salah laku murid berada ditahap yang rendah

1- Menerima pendaftaran masuk murid Peralihan, Tingkatan 1 dan murid baru
2- Memastikan guru-guru tingkatan mendaftar murid dalam buku pendaftaran

dan diberikan nombor pendaftaran

24 Enrolmen murid 1- Menyediakan rumusan enrolmen murid setiap bulan kepada PPD

14

KPI UNIT KOKURIKULUM 2020

1. Peningkatan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum daripada 57.35% pada tahun 2019
kepada 65% pada tahun 2020.

2. Peningkatan penglibatan pasukan sukan permainan sekolah di peringkat daerah kepada 16 pasukan .
3. Peningkatan pencapaian tempat pertama, kedua dan ketiga di peringkat daerah dalam sukan

permainan daripada 5 pasukan kepada 8 pasukan.
4. Peningkatan penyertaan murid di peringkat negeri untuk kokurikulum daripada 3 acara sukan dan 3

aktiviti koakademik pada tahun 2019 meningkat kepada 5 acara sukan dan 4 aktiviti kokakademik pada
tahun 2020.
5. Peningkatan PAJSK daripada GPS 3.24 kepada 3.10

MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM 2020
Unit kokurikulum SMK Taman Desa 2 berhasrat mendidik dan melahirkan murid-murid yang sihat, cergas dan
cerdas serta aktif dalam kokurikulum bagi melahirkan insan yang berdisiplin, berakhlak mulia,
bertanggungjawab serta berdaya saing sebagai pemimpin masa depan yang serba boleh.

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM 2020
1. Merancang,menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum dalam bentuk aktiviti-aktiviti yang

memperkukuh pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
2. Memberikan penekanan kepada penerapan nilai-nilai positif dan nilai-nilai murni untuk meningkatkan

kualiti, sahsiah, disiplin, ketahanan diri dan daya saimg.
3. Memperkukuh semangat patriotisme , perpaduan kaum dan pembinaan sahsiah kendiri melalui aktiviti

kokurikulum.
4. Memberikan ruang dan peluang kepada murid untuk memperkembangkan minat, bakat, daya kreativiti

dan inovasi melalui kegiatan kokurikulum,.
5. Mewujudkan proses PdPc merentasi kokurikulum dalam suasana yang menyeronokkan di luar bilik

darjah.
Menambahkan bilangan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan, sukan/permainan serta mempelbagaikan
aktiviti dengan tujuan memberikan peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri secara individu atau
berkumpulan

15

16

17

18

19

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 23.01.2020 (Khamis) 23.01.2020 (Khamis) Semua Negeri
25.01.2020 (Sabtu) 27.01.2020 (Isnin) 24.01.2020 (Jumaat) Kumpulan B

dan
26.01.2020 (Ahad)

HARI RAYA AIDILFITRI 20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis) -
24.05.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis) 22.05.2020 (Jumaat)
dan
25.05.2020 (Isnin)

HARI DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat) Semua Negeri
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin) Kumpulan B

HARI KAAMATAN Sabah dan Labuan
30.05.2020 (Sabtu) sahaja
dan 31.05.2020 (Ahad)

HARI GAWAI DAYAK Sarawak sahaja
01.06.2020 (Isnin)

dan 02.06.2020 (Selasa)

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

Kumpulan B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah,
Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

CATATAN: : 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Raya Aidilfitri

Perayaan Hari Kaamatan : 30 & 31 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Gawai Dayak : 01 & 02 Jun 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Raya Qurban : 31 Julai & 1 Ogos 2020
(Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2)

Perayaan Hari Krismas : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)

20

Cuti Umum
Selangor 2020

Tarikh Hari Cuti
1 Jan Rabu Tahun Baru
25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina
26 Jan Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua
27 Jan Isnin Cuti Tahun Baru Cina
8 Feb Sabtu Hari Thaipusam
1 Mei Jumaat Hari Pekerja
7 Mei Khamis Hari Wesak
10 Mei Ahad Hari Nuzul Al-Quran
11 Mei Isnin Cuti Nuzul Al-Quran
24 Mei Ahad Hari Raya Aidilfitri
25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
26 Mei Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri
6 Jun Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong
31 Jul Jumaat Hari Raya Haji
20 Ogos Khamis Awal Muharram
31 Ogos Isnin Hari Kebangsaan
16 Sep Rabu Hari Malaysia
29 Okt Khamis Maulidur Rasul
14 Nov Sabtu Hari Deepavali
11 Dis Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor
25 Dis Jumaat Hari Krismas

21

22

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA 2

JALAN DESA JAYA, BANDAR COUNTRY HOMES,
48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TEL. : 03-67337872 NO. FAKS. : 03-67337870
KOD: BEA 7621

E-mail : [email protected]

SENARAI NAMA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
TAHUN 2020

BIL NAMA PEGAWAI GRED JAWATAN

1 ALIZA BINTI MOHD ALI DG48 MEMANGKU DG52/ PENGETUA
2 ROSITA BINTI SABLI DG52 (KUP) / PK PENTADBIRAN

3 SUHAIDA BINTI SHAMSUDDIN DG52 (KUP) / PK HEM

4 PK KOKURIKULUM

5 ZUBAIDAH BINTI PUTEH SHAARI DG48 (KUP) / PK PENDIDIKAN KHAS

6 ZUBAIDAH BINTI CHARLIE PK PETANG/DG52 (KUP)
7 AZIB BIN OTHMAN DG48 (KUP) / GKMP BAHASA
8 MAIMON BINTI SALAM DG48 (KUP) / GKMP MAT. & SAIN
9 ZUNAINUN BT CHE PA DG52 (KUP) /GKMP KEMANUSIAAN
10
11 AHMAD SHARIFUDIN BIN ABD AZIZ GKMP TEKNIK & VOK.
12 AHMAD TAUFIK BIN YUSOF DG44 (KUP)
13 AINI HAYATI BINTI CHE ROSE DG44 (KUP)
14 AISHAH BINTI AHMAD DG44 (KUP)
15 AMUTHA A/P KITTAN KRISHNAN DG48 (KUP)
16 ANDAL UMA SUNDARI A/P VENGADASAMY DG48 (KUP)
17 ANG TENG TENG DG48 (KUP)
18 ANITA BINTI BASIR DG44 (KUP)
19 ANITA BINTI HASHIM DG44 (KUP)
20 ARIFF ISKANDAR BIN MOHAMMED JANUM DG44 (KUP)
21 AZILA BINTI MOHAMED DG41 (POOL)
22 AZIMAR BINTI NGAH DG44 (KUP)
23 AZIRA BINTI MAT ZAID DG52 (KUP)
24 CHE AFIDAH BINTI CHE WIL DG41
25 CHE RAFIDAH BINTI CHE MAT JONI DG44 (KUP)
26 ELSSEY LESSIANNA ANAK RICHARD DG44 (KUP)
27 EZANY BAKHTIAR BIN MOHD LAZIM DG41
28 FAIZUL BIN ISMAIL DG44 (KUP)
29 FAKHRUD BIN KASIM DG44 (KUP)
30 FARHANIS BINTI MOHD FATHUR RAHMAN DG44 (KUP)
31 HADIJAH BINTI JAMALI
32 HAIRUHANA BTE KAMARI DG44 (KUP) / KAUNSELOR
33 HANIFAH BINTI BOHARI DG44 (KUP)/ KAUNSELOR
34 IDA SURYANI BINTI MD SIDIK
35 JEYASEELAN A/L A. ANTHONY DG44 (KUP)
36 JONG JYE LIAN DG48 (KUP)
DG44 (KUP)
DG48 (KUP)
DG48 (KUP)

23

37 JULIA BINTI MOHAMED ALI DG44 (KUP)
38 JULIANA BINTI ABD RANI DG48 (KUP)
39 KALAI ARUSI A/P KRISHNAN DG48 (KUP)
40 KASMA DEWI BINTI HAMAD DG44(KUP)
41 KHAMSIAH BINTI ABDUL HAMID DG44 (KUP)
42 LEW AI YIK @ LEOW AI YIK DG44 (KUP)
43 LING SIEW LANG DG44 (KUP)
44 LOGESWARY A/P NAGARAJU DG44 (KUP)
45 LUM KWEI YEE DG52 (KUP)
46 MALARVILI A/P KRISHNASAMY DG44 (KUP)
47 MARHIDA BINTI MD. RAMLI DG44 (KUP)
48 MAZHAN BIN AHMAD DG44 (KUP)
49 MAZILA BT AB RASHID DG44 (KUP)
50 MD NAWAWI BIN HASSAN DG44 (KUP)
51 MEENACHI A/P RAMAN DG44 (KUP)
52 MOHAMAD HASRIL BIN TAHIR
53 MOHD NAIMIN BIN JAAFFAR DG41
54 MOHD SALLEH BIN MOHD ARIF DG41
55 MOHD YUSRA BIN AHMAD DG44 (KUP)
56 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN ALIAS DG48 (KUP)
57 NABIHAH BINTI KAMALUDIN DG41
58 NABILAH BINTI YUSUF DG41
59 NABSIAH BINTI HASAN DG44 (KUP)
60 NADILA BINTI MOHD YUSOFF DG52 (KUP)
61 NIK NORHASWANI BINTI NIK HAMDAN DG44 (KUP)
62 NOOR ASMADI BIN HUSSAIN DG44 (KUP)
63 NOOR HASIFAH BINTI MOHD TAMIZI DG48 (KUP)
64 NOOR JULIANA BINTI JUSOH DG41
65 NOOR SHARIZAH BINTI JAMMURI DG44 (KUP)
66 NOR AINI BINTI AHMAD DG44 (KUP)
67 NOR ASHIELA BINTI OTHMAN DG48 (KUP)
68 NOR ASHIKIN BINTI MUSA DG44 (KUP)
69 NOR ASLIZA BINTI AHMAD DG44 (KUP)
70 NOR AZIRA BINTI SAHAK DG44 (KUP)
71 NOR HIDAYAH BINTI NOR ISMAIL DG44 (KUP)
72 NOR RIZAN BINTI CHE DAUD DG44 (KUP)
73 NOR SAIDAH BINTI CHE MUT DG52 (KUP)
74 NOR SUHAILA BINTI NORDIN DG44 (KUP)
75 NORADYANI BINTI AB RAHMAN DG41
76 NORASHIKHIN BINTI DANIL DG44 (KUP)
77 NORAZMAIZA BT HUSAIN DG44 (KUP)
78 NOREDAH BINTI MD NOOR DG48 (KUP)
79 NORFADILAH BINTI ABU HASAN DG44 (KUP)
80 NORFAIZA BINTI ABDUL GHAFFAR DG41
81 NORHADI BIN MOHAMAD HUSIN DG44 (KUP)
82 NORHAFIZ BINTI ISA DG44 (KUP)
83 NORHANIDA BINTI MOHD HANIB DG41
84 NORIDAH BINTI CHE KASIM DG44 (KUP)
DG48 (KUP)

24

85 NORIHAN BINTI MOHD TAHIR DG48 (KUP)
86 NORLAILI BINTI BIDIN DG44 (KUP)
87 NORLINAWATI BINTI ABDUL RAHMAN DG44 (KUP)
88 NORYUZIE BINTI OSMAN
89 NUNI NADIA BINTI MOHD SANI DG41
90 NUR ATIQAH BINTI MOHD YUSOF DG44 (KUP)
91 NUR FASIHA BINTI USOF
92 NUR HIDAYAH BINTI MOHD NOR DG41
93 NUR IJA ’AMIRAH BINTI SHAMSUDDIN DG41
94 NUR IRWANNI BINTI ISHAK DG44 (KUP)
95 NUR SYAHIDAH BINTI SAMSURI DG44 (KUP)
96 NURA BINTI KADIR DG44 (KUP)
97 NURFAZNI BINTI SHAFERI DG44 (KUP)
98 NURUL ‘IZZATI BINTI OTHMAN DG44 (KUP)
99 NURUL AINI BINTI RASHID DG44 (KUP)
100 NURUL AMIRAH BINTI MD NOR DG41
101 PUSPA A/P PACHIAPPEN DG44 (KUP)
102 RAFIZAH BINTI SELAMAT DG41
103 RAJESWARI A/P VEERAN DG44 (KUP)
104 RAJESWARY A/P RAMAIAH DG44 (KUP)
105 RAPIDAH BINTI ABDUL RAHMAN DG44 (KUP)
106 RAZAWATI BINTI KALIMI DG42 (KUP)
107 REHAN BINTI GHAZALI DG44 (KUP)
108 ROSLIZA BINTI MD. ZAIN DG44 (KUP)
109 ROZIAH BINTI ABDUL GHAPAR DG44 (KUP)
110 ROZIAHWATI BINTI YAZIR DG44 (KUP)
111 SAIFUL RAZEL BIN ZAMRE DG52 (KUP)
112 SANISAH BINTI DESA DG44 (KUP)
113 SHARMILLA CINDY A/P SUBRAMANIAM DG44 (KUP) / KAUNSELOR
114 SITI AMINAH BINTI A. SARIP DG44 (KUP)
115 SITI HAZLINDA BINTI A RAHMAN DG44 (KUP)
116 SITI MARIAH BINTI MD ALI DG44 (KUP)
117 SITI NORILYANI BINTI AB.DULLAH DG44 (KUP)
118 SIVAPACKIAM A/P MARUTHAI DG48 (KUP)
119 SOLEHUDIN BIN ABDUL KHADIR DG44 (KUP)
120 SUHAILI BINTI MOHD SOBRI DG44 (KUP)
121 SUHANA BINTI JAMALUDDIN DG41
122 SUNDARA MURTHI A/L SINNAPPA DG41
123 SUPPULETCHUMY A/P KOLLAPURI DG44 (KUP)
124 SURIA AFZAIRIZA BINTI SAIM DG48 (KUP)
125 SURIATY BINTI ISHAK DG48 (KUP)
126 SURIYAWANEE BINTI AB GHANI DG44 (KUP)
127 TAI YUN THAI DG48 (KUP)
128 TAMIL SELVI A/P MAHALINGAM DG48 (KUP)
129 TUAN RUZITAH BINTI TUAN DAUD DG52 (KUP)/ KAUNSELOR
130 WAHYUNI BINTI SAJURI DG44 (KUP)
131 WAN NORIFAH BINTI WAN DAUD DG52 (KUP)
132 VANAJA A/P BELETAMBI DG41
DG44 (KUP)
DG48 (KUP

25

133 VANAJA A/P K. BALAN DG52 (KUP)
134 VASANTHI A/P VELU DG44 (KUP)
135 VIJAYA A/P SUBRAMANIAM DG44 (KUP)
136 WONG SIEW WAI DG44 (KUP) GURU CEMERLANG (BIO.)
137 ZAINAB BINTI SALEH DG44 (KUP)
138 ZAINURITA BINTI MAHMOOD DG48 (KUP)
139 ZAKIAH BINTI AB. GHANI DG44 (KUP) / KAUNSELOR
140 ZARINA BINTI ARIFFIN DG52 (KUP)
141 ZARINA BINTI MORAD DG44 (KUP)
142 ZARINAH BINTI ZAKARIA DG44 (KUP)
143 ZUHAILAH BINTI YAAKUB DG44 (KUP)

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN / GRED
1 AIDAH ROZZANA BINTI AYAP KPT N26
2 NURAINI BINTI SUHAIMI
3 MASZLINA BINTI KAMARUZZAMAN PT (KEW) W19
4 HIDAYAH BINTI ARBI PT (P/O) N19
5 ALIA NADIRA BINTI ABDUL HALIM PT (P/O) N19
6 SITI MUNIRAH BINTI MOHD ABASS
7 MOHD ZULHILMI BIN NAWI PPM N19
8 LINA DIYANA BINTI AB RASHID PPM N19
9 RUZYANAWATI BINTI SALEMAN PPM N19
10 MOHAMMAD ALIFF BIN MOHD NOOR PPM N19
11 FATIN HAZIRAH BINTI SHAHARI PPM N19
12 DASIMAH BINTI DEBAB PPM N19
13 NORHAYATI BINTI DESA PPM N19
14 RUSMAH BT NAPIAH PM C22 (KUP)
15 REZA SAFARIN BIN ZAMANI PM C22 (KUP)
16 SITI AMIRAH BINTI ABDUL MALEK PM C22 (KUP)
17 NORSUHANA BT HAWARI PM C22 (KUP)
18 NORINI BINTI HUSIN PM C19
PO N14
PO N11

26

SURAT
PEKELILING

IKHTISAS

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

Office of the Director General of Education Malaysia

PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA

Level 7 Block J Damansara Town Centre

50604 KUALA LUMPUR Tel: 03-2586900

Fax: 03-2535150

KP (BS) 8591/Jld.XVI (9) 30 Mac
2000

Semua Pengarah Pendididikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato'/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000:
Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di
Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah

Kementerian Pendidikan memandang amat serius akan beberapa insiden kemalangan, membabitkan
murid sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Kemalangan yang berlaku didapati telah membawa
kepada kecederaan dan kematian pelajar kerana terhempap palang gol, terlanggar tiang gol, terkena
lontaran peluru dan terjatuh di dalam tangki najis. Berlakunya insiden-insiden sedemikian,
menggambarkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah mengabaikan aspek keselamatan yang
sepatutnya sentiasa diberi perhatian dan keutamaan.

2. Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan, untuk memastikan keselamatan diri pelajar
terjamin semasa berada di sekolah. Oleh itu langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan
diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di
kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah, sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran, pendidikan
jasmani, kegiatan kokurikulum atau sukan.

3. Surat Pekeliling lkhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada semua
Pengetua dan Guru Besar supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang
boleh berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas diri murid serta mengambil langkah-
langkah proaktif untuk mengelakkannya.

4. Sebagai panduan, berikut adalah di antara beberapa langkah yang sewajarnya dilakukan:-

4.1.1 Guru Opsyen Pendidikan Jasmani dan Kesihatan:

4.1.1 Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik
darjah.

4.1.2 Bertanggungjawab mengeluar, mengguna dan menyimpan alat-alat sukan
walaupun boleh dibantu oleh murid.

27

4.2 Guru Kokurikulum dan Sukan:

 Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan
murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan
sukan.

 Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam
keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.

4.3 Murid:

4.3.1 Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau
penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di
dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah.

4.3.2 Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti
makanan dan minuman dan lain-lain lagi.

4.3.3 Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar
kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid perempuan, seorang guru
wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut.

4.3.4 Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira.

4.3.5 Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa
mengambil bahagian.

4.3.6 Bagi semua aktiviti lasak, murid-murid dikehendaki menjalani
pemeriksaan doktor terlebih dahulu.

4.3.7 Murid-murid yang cedera, semput atau lelah (asthma) tidak
dibenarkan mengambil bahagian.

4.4 Skim Perlindungan Diri:

4.4.1 Sekolah digalakkan mengadakan skim perlindungan diri untuk semua
murid yang merangkumi perkara-perkara berikut:

a) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.
b) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik bersukan.
c) kemalangan semasa menyertai sukan dan kokurikulum.
d) kemalangan yang disebabkan peralatan sukan yang masih dalam

'warranty'

4.5 Penyelenggaraan Peralatan Sukan (Stor Sukan):

4.5.1 Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh
membawa maut adalah Lembing, Peluru, Cakera, Tukul Besi, Tiang
Lompat Tinggi, Tiang Lompat Bergalah, Kayu Hoki, Kayu Golf, Bad
Kriket, Bola Hoki, Bola Kriket, Bola Golf, Bola Baling, Bola Billiard,
Dart, Spikes, Anak Panah dan Peralatan Gimnastik.

28

4.5.2 Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang
merbahaya seperti yang dinyatakan dalam 4.5.1 diadakan pada hari
atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain.

4.5.3 Peralatan merbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi
penggunaannya dengan rapi sepanjang masa,

4.5.4 Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah
diambil oleh orang-orang yang ditugaskan sahaja.

4.5.5 Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan
dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih
sahaja.

4.5.6 Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapa
pun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama.

4.5.7 Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua
peralatan yang tidak digunakan.

4.5.8 Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang
baik sahaja yang boleh dikeluarkan.

4.5.9 Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir
sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan.

4.6 Peralatan Sukan:

4.6.1 Peralatan sukan seperti Tiang Gol hendaklah ada ‘warranty’ daripada
pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang
persatuan sukan.

4.6.2 Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah
dimusnahkan dengan serta merta.

4.6.3 Adalah salah membeli, meminjam atau memberi pinjam, mengguna
peralatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.

4.7 Kawasan Sukan/Permainan:

4.7.1 Kawasan latihan, permainan atau sukan hendaklah berada dalam
keadaan yang baik dan terurus.

4.8 Kawasan Larangan:

4.8.1 Kawasan Larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan
kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan.

a) Kolam Renang.
b) Dewan Gimnastik.
c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban.

29

d) Stor Sukan.

Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang
besar seperti Tiang Gol.
4.9 Cuaca/Musim:

4.9.1 Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat
lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir.

4.9.2 Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan
ribut petir, sama ada di padang atau kolam renang.

4.9.3 Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana
hendak hujan.

4.10 Laporan Kemalangan atau Kecederaan:

4.10.1 Sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku hendaklah
disiasat dan dilaporkan kepada pengetua atau guru besar dengan
segera.

4.10.2 Semua jenis kemalangan mestilah direkodkan.
4.11 Aktiviti Sukan Kemahiran Tinggi:

4.11.1 Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang
memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan
yang bertauliah.

4.11.2 Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-
aktiviti sukan renang dijalankan.

4.12 Pelaporan Aktiviti (Penilaian):

4.12.1 Guru pengiring mestilah membuat laporan bertulis kepada pihak
sekolah mengenai sebarang aktiviti yang dijalankan atau disertai.

5. Surat Pekeliling lkhtisas ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Pekeliling
lkhtisas Bil. 1/1995 bertarikh 6 April 1995, dan sila maklurnkan kepada Pengetua dan
Guru Besar sekolah-sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Datuk/Tuan.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO’ DR. ABDUL SHUKOR ABDULLAH
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

30

s.k. 1. Y.B. Tan Sri Dato' Musa Bin Mohamad
Menteri Pendidikan Malaysia
2.
Y.B. Dato' Abdul Aziz Bin Shamsuddin
3. Timbalan Menteri Pendidikan
Y.B. Dato' Hon Choon Kim
4. Timbalan Menteri Pendidikan
Y.B. Dato' Mahadzir Bin Mohd Khir
5. Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan
6. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
7.
8. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan
9.
10. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan

Ketua Nazir Sekolah

Pegawai Perhubungan Awam

31

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TeTle:l 0: 303-2-2558866990000
PARAS 7 BLOK J FaxFa:x0: 30-32-2553355115500
PUSAT BANDAR DAMANSARA
LamLaamnaWn Webeb: h: htttptp:/://w/wwwww.m.mooe.eg.govov.m.myy

50604 KUALA LUMPUR

Semua Pengarah Pendidikan Negeri KP(BS) 8591/Jld.XVIII (5)
Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan, 1 Ogos 2002

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2002 :
Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

Adalah menjadi dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan pihak sekolah
supaya menganjurkan lawatan untuk murid-murid sekolah yang berunsurkan pendidikan
yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik darjah sama ada semasa cuti persekolahan mahupun semasa hari persekolahan biasa.

2. Bagi memastikan lawatan sekolah yang dirancang itu benar-benar memberi manfaat
kepada murid-murid yang mengikutinya, Surat Pekeliling Ikhtisas ini memperincikan
beberapa panduan yang perlu diikuti oleh setiap sekolah semasa merancang sebarang
Lawatan Sekolah pada hari persekolahan.

2.1 Lawatan Sekolah semasa hari persekolahan mestilah tidak melebihi dua kali
dalam setahun.

2.2 Setiap Lawatan Sekolah mestilah tidak melebihi 4 hari berturu-turut termasuk hari
perjalanan.

2.3 Sekolah-sekolah yang kurang murid (under enrolled) lawatan semasa hari
persekolahan boleh dibuat dengan syarat sekolah tidak ditutup sebaliknya
digalakkan supaya bergabung dengan sekolah-sekolah lain semasa membuat
lawatan.

2.4 Setiap Lawatan Sekolah mesti disediakan perancangan aktiviti murid sebelum,
semasa dan selepas lawatan.

2.5 Laporan lawatan yang disediakan oleh murid-murid hendaklah dikatikan dengan
pembelajaran di dalam bilik darjah.

2.6 Lawatan Sekolah boleh dibuat ke tempat-tempat kategori berikut :-

2.6.1 Sains dan Teknologi/Alam sekitar
 Planetarium
 Muzium Sains
 Petrosains
 Cyberjaya
 Wetland di Paya Indah & Putrajaya
 FRIM
 Zoo
 Taman Pertanian
 Stesen Satelit
 Kilang Elektronik
 Kilang Kereta/Motosikal

32

 Kilang Makanan
 Pelabuhan dan Perkapalan
 Lapangan Terbang

2.6.2 Mercu Tanda
 Bangunan Parlimen
 Masjid Negara
 Putrajaya
 Tugu Negara
 Menara Petronas
 Menara Kuala Lumpur
 Dataran Merdeka

2.6.3 Galeri
 Memorial Tunku Abdul Rahman
 Memorial Tun Abdul Razak
 Galeri Perdana(Langkawi)
 Balai Seni Lukis Negara

2.6.4 Kesenian dan Kebudayaan
 Istana Budaya
 Dewan Filharmonik Petronas
 Pusat Kraftangan
 Kilang Batik dan Songket

2.6.5 Sejarah
 Muzium Sejarah
 Kesan-kesan Sejaran
 Rumah Kelahiran Pemimpin Negara
 Tempat-tempat Bersejarah

dan tempat-tempat lain yang dianggap sesuai dengan matlamat pengajaran dan
pembelajaran murid.

2.7 Semua prosedur untuk mengadakan Lawatan Sekolah hendaklah dipatuhi seperti
yang dinyatakan dalam PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (LAWATAN
SEKOLAH).

3. Surat Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
12/2000 : Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan bertarikh 28 Julai 2000.

4. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang
bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan
Pengetua serta Guru Besar sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

33

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad Menteri Pelajaran
Malaysia

2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan
Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

Malaysia
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian

Pendidikan Malaysia
8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
10. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

34

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 03-2586900
PARAS 7 BLOK J Fax: 03-2535150
PUSAT BANDAR DAMANSARA Laman Web : http://www.moe.gov.my

50604 KUALA LUMPUR

KP(BS) 8591/Jld.XVIII (7)
29 Oktober 2003

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 :
KUASA GURU MEROTAN MURID

Kuasa merotan murid telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama.
Kuasa merotan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan berasaskan peruntukan yang
disediakan dalam PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di
bawah ORDINAN PELAJARAN 1957. Dalam PERATURAN 6 dinyatakan dengan jelas
bahawa :

Peraturan 6 :

Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa, tertakluk
kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkannya patut, mewakilkan kuasa
disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukum kepada guru-guru lain di
sekolah itu atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud
itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang pun guru atau murid
boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu:

2. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan berharap kuasa yang diberikan itu
digunakan oleh pihak sekolah dengan mematuhi PERATURAN 5 di bawah ordinan yang
sama :

Peraturan 5 :

(1) Bagi maksud menjaga disiplin di kalangan murid-murid, Guru Besar hendaklah
mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa
sebagaimana perlu atau bermanfaat :

Dengan syarat bahawa –

(a) hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang; dan

(b) hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang
ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian
dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa
nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

(2) Satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan di bawah
perenggan (1) hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh
pendaftar. Hukuman yang dikenakan hendaklah direkodkan dengan menyatakan
jenis salah laku, bilangan sebatan, bahagian anggota yang dirotan, nama dan
tandatangan perotan dan saksi semasa hukuman rotan dilaksanakan.

35

3. Dalam melaksanakan hukuman rotan, pengetua atau guru besar dan guru-guru yang
diberikan kuasa hendaklah sentiasa menyedari bahawa merotan adalah sebahagian
daripada proses pendidikan. Tindakan yang dikenakan mestilah difahami sebagai alat untuk
mendisiplinkan dan bukan sebagai alat yang akan merosakkan fizikal dan mental murid.
Guru-guru yang merotan murid bukan berdasarkan rasa marah dan dendam tetapi untuk
memberi pengajaran bahawa setiap kesalahan ada hukumannya. Dalam konteks sekolah,
merotan hanya sebagai sebahagian daripada proses mendidik terutamanya kepada mereka
yang tidak berdisiplin.

4. Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang
berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. Tindakan sedemikian
akan menjatuhkan maruah serta menimbulkan kesan negatif yang lebih besar terhadap
perkembangan keperibadian seorang murid. Bersama-sama surat ini disertakan contoh
Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan (Lampiran A) sebagai panduan.

5. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang
berkenaan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan semua
sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia

2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia

9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

36

LAMPIRAN A

CONTOH
Surat Penurunan Kuasa Melaksanakan Hukuman Rotan

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Telefon & Faks Sekolah :

Rujukan Kami :

Tarikh :

Nama Guru :
No. Kad Pengenalan :

Tuan/Puan,

PENURUNAN KUASA MELAKSANAKAN HUKUMAN ROTAN

Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa melaksanakan hukuman rotan
yang diperuntukkan kepada saya selaku Pengetua/Guru Besar sesuai dengna PERATURAN
6, PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah
ORDINAN PELAJARAN 1957 kepada Tuan/Puan mulai ........................ hingga .....................

2. Walau bagaimanapun Tuan/Puan diperingatkan agar dapat mematuhi PERATURAN
5(1)(b), PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah
ORDINAN PELAJARAN 1957 berhubung dengan syarat pelaksanaan hukuman rotan yang
dinyatakan seperti berikut :

Peraturan 5(1) (b)

hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang
ringan di tapak tangan atau pun di punggung yang berlapik dengan pakaian
dan hendaklah difahamkan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa
nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

3. Adalah diharapkan hukuman rotan ini hanya dilaksanakan sebagai langkah terakhir
dalam usaha mengawal disiplin di kalangan murid-murid.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

................................................
(Nama Pengetua/Guru Besar)
(Nama Sekolah)

37

LAMPIRAN B

JENIS KESALAHAN DAN HUKUMAN YANG BOLEH DIKENAKAN MENGIKUT JENIS
KESALAHAN

BIL. JENIS KESALAHAN JENIS HUKUMAN
1. * Kesalahan Berat
Rotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan
2. ** Kesalahan Sederhana menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali sebatan)

3. *** Kesalahan Ringan Rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan
ringan (maksima 3 kali sebatan)

Diberi Amaran dan sesi kaunseling

* KESALAHAN BERAT

1. Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.
2. Menyimpan, membawa, mengedar, menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.
3. Membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan tembakau.
4. Membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman keras atau sebarang

benda yang memabukkan/mengkhayalkan.
5. Menyebabkan/melakukan pergaduhan atau kekerasan.
6. Melawan, mengancam, memukul, mengugut atau mencederakan guru/pengawas

murid.
7. Biadab terhadap guru/pengawas/murid.
8. Memeras ugut guru/pengawas/murid.
9. Membawa/menggunakan senjata atau alat berbahaya.
10. Melakukan buli ((pelancoan), penderaan atau paksaan terhadap murid lain.
11. Mencuri, merompak, memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.
12. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.
13. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan rencana, majalah atau

rakaman dan multimedia terlarang.
14. Membabitkan diri dalam kumpulan haram.
15. Mencabul kehormatan guru/murid.
16. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii.
17. Melacur/menjadi bohsia/bohjan/pondan.
18. Bersekududukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.
19. Mengintai murid lelaki/perempuan.
20. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan.
21. Merosakkan harta benda sekolah/guru.
22. Membawa atau menggunakan bahan letupan.
23. Menulis/melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah.

38

24. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau merusuh.
25. Menyalahgunakan alat permainan elektronik atau bahan-bahan multimedia.
26. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu

pengajaran dan pembelajaran/peperiksaan atau ujian.
27. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan

masyarakat Malaysia.
28. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa kebenaran pihak

sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
29. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari atau berkala

(tidak berturut-turut) selama 60 hari selama 1 tahun sesi persekolahan.
30. Mengganggu/menjejaskan kuasa Guru Besar/Pengetua atau guru yang menjalankan

tugas.
31. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa kebenaran.
32. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan lucah.
33. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat.
34. Melakukan hubungan yang dicurigai.
35. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

** KESALAHAN SEDERHANA
1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali.
2. Menyalahgunakan/menggunakan peralatan/sumber bekalan elektrik sekolah tanpa

kebenaran.
3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran.
4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian peperiksaan.
5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.
6. Tidak menghormati lagu-lagu/bendera/jata sekolah, negeri dan kebangsaan.
7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/skin head atau berwarna.
8. Menconteng pada harta benda sekolah.
9. Memakai barang kemas keterlaluan, seperti menindik telinga dan memakai subang

berlebihan pada satu cuping telinga.
10. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

*** KESALAHAN RINGAN
1. Menyimpan misai, janggut atau jambang.
2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.
3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang.
4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa

kebenaran.
5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.

39

6. Berada di kantin pada waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.
7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.
8. Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran.
9. Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/bengkel/bilik khas.
10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam.
11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran.
12. Makan dan minum di bilik darjah.
13. Melakukan pembaziran air/elektrik.
14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap.
15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran (tidak membawa

buku, tidak membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-
lain).
16. Datang lewat ke sekolah.
17. Lewat bergerak ke perhimpunan/bengkel/makmal.
18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain.
19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah.
20. Berjalan-jalan tanpa kebenaran.
21. Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan.
22. Mengganggu kawasan.
23. Mengganggu guru.
24. Lewat masuk kelas.
25. Mengotorkan kelas.
26. Tidak duduk setempat.
27. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini.

40

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Tel : 03-2586900
Fax : 03-2535150
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PARAS 7, BLOK J Laman Web : http://www.moe.gov.my
PUSAT BANDAR DAMANSARA

50604 KUALA LUMPUR

KP(BS) 8591/Jld.XVII (10)

24 September 2001

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 :
Semua Guru Adalah Guru Disiplin

Kementerian Pendidikan telah dimaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah
disiplin di sekolah ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guru- guru
tertentu atau menyerahkannya kepada pengetua atau guru besar walaupun masalah
yang ditimbulkan oleh murid adalah masalah yang remeh-temeh. Perkara ini juga
telah mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru
disiplin ditambah di sekolah-sekolah.

2. Perkara seumpama ini dipercayai tidak akan berlaku jika sekiranya semua guru
disebuah sekolah dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah
dinyatakan secara tegas bahawa semua guru adalah bertanggungjawab dalam hal
yang berkaitan dengan disiplin pelajar.

i. Surat Pekeliling Profesional Kementeiran Pelajaran Bil. 8/1968 mengenai
Tatatertib Di Sekolah-Sekolah pada para 5 menyatakan, ”..... tiap-tiap guru
hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah-masalah tatatertib
dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar oleh
kerana ini akan menjadi perkara biasa. Hanya tatatertib yang berat yang harus
diserahkan kepada guru-guru besar”.

ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975 mengenai Disiplin Di Sekolah,
Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid pula menyatakan,
”Adalah seperti tuan termaklum, satu di antara tujuan pelajaran ialah untuk
menamakan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah. Ini
bukan tugas dan tanggungjawab guru besar sahaja, bahkan tugas dan
tanggungjawab semua guru lain. Oleh hal yang demikian semua guru
hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah
bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah dan jangalah
hendaknya perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada guru besar kerana
hal ini akan menjadi satu perkara biasa sahaja. Sepatutnya, kesalahan yang
berat sahaja yang harus diakukan kepada guru besar untuk mendapat
keputusan”.

41

4. Oleh hal yang demikian adalah jelas bahawa semua guru telah diperuntukkan
dengan tanggungjawab untuk memastikan murid-murid mempamerkan tahap disiplin
yang tinggi. Bagi mencapai matlamat tersebut semua guru hendaklah berfungsi
sebagai gru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid supaya sentiasa
mengamalkan tingkah laku dan disiplin yang baik. Pendekatan-pendekatan berbentuk
pencegahan (preventive), didikan (educative), pembetulan (corrective), dan hukuman
(punitive) serta langkah yang sewajarnya hendaklah dilaksanakan terhadap semua
masalah disiplin murid. Guru-guru hendaklah sentiasa mengimbangi semua
pendekatan tersebut dengan sifat-sifat prihatin, penyayang, simpati dan empati
terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Sementara itu, kebenaran bagi guru-
guru

melaksanakan hukuman terhadap kesalahan disiplin murid hendaklah dibuat secara nyata dan
bertulis, iaitu pengetua atau guru besar perlu menyediakan surat penurunan kuasa kepada guru-
guru untuk melaksanakan hukuman tersebut.

4. Sehubungan dengan itu, Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan
kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua pengetua dan guru besar agar arahan ini
dipatuhi.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

s.k 1. Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
Menteri Pelajaran Malaysia
2. Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
3. Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
4. Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia
9. Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia
11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

42

43

44


Click to View FlipBook Version