The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by akiutabau5118, 2020-02-18 03:07:32

Rancangan Tahunan PSS 2020

Mesyuarat PSS Bil.1/2020

Keywords: PSS

MESYUARAT PUSAT SUMBER BIL.1/2020
SK ST ALBAN DURAS, PADAWAN

Agenda :
 Ucapan Pengerusi
 Ucapan Guru Besar
 Pembentangan dan Pengesahan

Minit Mesyuarat yang lalu
 Perkara Berbangkit
 Perlantikan Ahli Jawatankuasa

Induk/Pengawas PSS
 Perancangan Tahunan PSS
 Program NILAM
 Hal-hal Lain
 Penangguhan

AHLI JAWATANKUASA INDUK
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENASIHAT
SAPUH ANAK JINGEB

GURU BESAR

PENGERUSI
HARRY ANAK SIMAK

PENOLONG KANAN KURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2

SHERRY ANAK MUDEN SHERRY ANAK RENOP

PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

SETIAUSAHA GPM

EILEEN

GURU NILAM

AKIU ANAK TABAU

SEMUA KETUA PANITIA

PENGAWAS PSS

PENGAWAS
PUSAT SUMBER SEKOLAH

BIL NAMA KELAS

1. VANESSA TAHUN6
2. OLIVYA
3. EVERICA

4. MARIA TAHUN 5
5. LYSSALIENEY
6. FLORENCE
7. CHESFORD
8. DANIEL
9. AMBERSON
10. JOSIAH

11. RUSSELL TAHUN4
12. CHRISTIPPE

13. PATRICIA TAHUN 3
14. KLEANSMEN
15. CASTALLIA

PROGRAM

PUSAT SUMBER SEKOLAH

SK ST ALBAN DURAS

BIL AKTIVITI OBJE

1 Mesyuarat PSS/NILAM Bil.1 Merancang dan berbi
AJK/Pengawas PSS da
2 Mesyuarat Kelab Pengawas PSS Bil.1 tahun.
3 Pelancaran Program NILAM Memberi taklimat kep
tentang bidang tugas
4 Gotong-royong Keceriaan PSS
Sebagai pemulaan un
5 Kem Bulan Galakan Membaca semangat murid untu
Bergotong-royong me
6 Hebahan/Promosi kepada Ibu Bapa untuk keselesaan dan
pelanggan.
7 Mewarna Poster Tahap 1 & Melukis Meningkatkan minat
Poster Tahap 2 membaca.

8 Program Jom Baca Bersama untuk 10 Menyedarkan ibu bap
Minit kepentingan membac

Mengasah bakat mur
melukis poster yang b

Program KPM

RANCANGAN TAHUNAN

PROGRAM PSS

EKTIF TARIKH TINDAKAN

incang perlantikan FEBRUARI GPM/Setiausaha
an aktiviti sepanjang
FEBRUARI GPM/Setiausaha
pada Pengawas PSS FEBRUARI Guru NILAM
s.
ntuk meningkatkan MAC GPM/Setiausaha
uk membaca. MAC-APRIL
enceriakan bilik PSS Panitia BM&BI/Guru
n menarik minat MAC NILAM
MAC
murid untuk APRIL Mesyuarat PIBG/Guru
NILAM
pa tentang
ca GPM/Guru PSV
rid mewarna dan
bertemakan “Buku”. Guru NILAM

9 Penanda Buku Menarik minat murid
buku dengan menggu
10 Hari Terbuka PSS/Pameran Buku untuk menanda buku
Memperkenalkan kep
11 Mesyuarat Kelab PSS Bil.2 jenis-jenis buku
Memastikan Pengawa
12 Penggunaan Pusat Sumber Secara menjalankan tugas da
Berjadual urusan perekodan dib
Murid berpeluang un
13 Promosi sudut bacaan dalam bilik kelas NILAM dan membuat
dan Pondok NILAM Mengalakkan murid-m
untuk membaca di m
14 Mewujudkan Program PIDATO semasa tempat terutama di d
Pra Loceng kelas/pondok NILAM
Meningkatkan minda
15 Mengemaskini Data NILAM menanam sikap yakin
di atas pentas.
16 Tulisan Tercantik Data dikumpul dari s
untuk direkodkan.
17 Buku Skrap : Tokoh-tokoh Malaysia
Mewujudkan murid y
18 Pertandingan Bersajak Kemerdekaan dengan kemas dan ca
BM/BI
Murid dapat mengena
19 “Big Book” Malaysia dengan lebi

Meningkatkan seman
Patriotisme.

Menghasilkan koleks
menunjukkan kreativ

d untuk membaca MEI Guru PSV/Guru NILAM
unakan penanda MEI GPM/Setiausaha
u yang dibaca. JUN GPM/Seiausaha
pada murid-murid Sepanjang Tahun GPM
Sepanjang Tahun
as PSS peka Guru Kelas/Guru NILAM
an membuat segala Sepanjang Tahun
buat dengan betul. Guru Bertugas
ntuk merekod buku
t pinjaman buku.
murid lebih minat
mana-mana sahaja
dalam bilik
M.
a murid dan
n diri semasa berdiri

semasa ke semasa Sepanjang Tahun Guru NILAM/Guru Kelas

yang boleh menulis JULAI Guru NILAM
antik. OGOS
ali tokoh-tokoh OGOS Panitia Sejarah/Guru
ih mendalam. OKTOBER NILAM
ngat sikap
Panitia Sejarah/BM/BI/
si “Big Book” untuk GPM/Guru NILAM
viti murid.
Guru NILAM

20 Mengemaskini Rekod Mengemaskini rekod
PSS/NILAM

Memberi semangat k
berusaha menanam s
21 Anugerah Peminjam dan Pembaca buku dalam dirinya dan gu
terbanyak dan Anugerah Guru turut diberikan anuge

penghargaan.

Mesyuarat PSS/NILAM Bil.2

22 Dokumentasi/Laporan Aktiviti Sepanjang Laporan/Membuat ru
penambahbaikan PSS
Tahun

d-rekod berkaitan OKTOBER GPM/Setiausaha/
kepada murid yang NOVEMBER Guru NILAM
sikap suka membaca NOVEMBER
uru yang terlibat Guru NILAM
erah sebagai
GPM/Setiausaha/
umusan dan Guru NILAM
S/NILAM.

PROGRAM NILAM

PUSAT SUMBER SEKOLAH

SK ST ALBAN DURAS

BIL AKTIVITI OBJE

1 Mesyuarat PSS/NILAM Bil.1 Merancang dan berbi
AJK dan aktiviti sepan

2 Pelancaran Program NILAM Sebagai pemulaan un
semangat murid untu

3 Kem Bulan Galakan Membaca Meningkatkan minat
membaca.

4 Hebahan/Promosi kepada Ibu Bapa Menyedarkan ibu bap
kepentingan membac

5 Program Jom Baca Bersama untuk 10 Program KPM
Minit

6 Penanda Buku Menarik minat murid
buku.

7 Penggunaan Pusat Sumber Secara Murid berpeluang un
Berjadual NILAM dan membuat

8 Promosi sudut bacaan dalam bilik darjah
dan Pondok NILAM

RANCANGAN TAHUNAN
PROGRAM NILAM

EKTIF TARIKH TINDAKAN
incang perlantikan
njang tahun. FEBRUARI GPM/Setiausaha
ntuk meningkatkan
uk membaca. MAC Guru NILAM
murid untuk MAC-APRIL
pa tentang Panitia BM&BI/Guru
ca MAC NILAM
APRIL
d untuk membaca Mesyuarat PIBG/Guru
ntuk merekod buku NILAM
t pinjaman buku.
Guru NILAM

MEI Guru PSV/Guru NILAM

Sepanjang Tahun GPM

Sepanjang Tahun Guru Kelas/Guru NILAM

9 Mewujudkan Program PIDATO semasa Meningkatkan minda
Pra Loceng menanam sikap yakin
di atas pentas.
10 Mengemaskini Data NILAM Data dikumpul dari s
untuk direkodkan.
11 Tulisan Tercantik
Mewujudkan murid y
12 Buku Skrap : Tokoh-tokoh Malaysia dengan kemas dan ca

13 Pertandingan Bersajak Kemerdekaan Murid dapat mengena
Malaysia dengan lebi
14 “Big Book”
Meningkatkan seman
15 Anugerah Peminjam dan Pembaca buku Patriotisme.
terbanyak dan Anugerah Guru
Menghasilkan koleks
16 Laporan Aktiviti Sepanjang Tahun menunjukkan kreativ
Memberi semangat k
berusaha menanam s
dalam dirinya dan gu
turut diberikan anuge
penghargaan.
Membuat rumusan da
Program NILAM.

a murid dan Sepanjang Tahun Guru Bertugas
n diri semasa berdiri

semasa ke semasa Sepanjang Tahun Guru NILAM/Guru Kelas

yang boleh menulis JULAI Guru NILAM
antik. OGOS
ali tokoh-tokoh OGOS Panitia Sejarah/Guru
ih mendalam. OKTOBER NILAM
ngat sikap
Panitia Sejarah/Guru
si “Big Book” untuk NILAM
viti murid.
kepada murid yang Guru NILAM
sikap suka membaca
uru yang terlibat NOVEMBER Guru NILAM
erah sebagai

an penambahbaikan NOVEMBER Guru NILAM

BORANG REKO

Nama : Ahmad bin Ali
Kelas/Tingkatan :4 Bakawali
Tahun: 2019
(Diisiolehmurid)

Bil Judul BahanBukanBuku

1. Arnabdankura-kura 1
2. Anjingdenganbayang-bayang 1
3. Four Little Cat 1
4. Didik
5. KomikSainsMasaDepan 1
6 Future Science
7. BeritaHarian
8. 100 Landmarks

Jumlah 14
Jumlahbahandibaca

OD BACAAN MURID

Buku Bahasa

Fiksyen ContohAktiviti
BukanFiksyen
BahasaMelayu
BahasaInggeris
Lain-lain Bahasa
JumlahMukasurat
Aktiviti

1 1 1 40 1 Komen
1 1 50 1 Bercerita
1 1 40 1 komen
1 1 30 1 Rumusan
1 1 40 1 Kerjaprojek
1 60 1 Kerjaprojek
1 1 30 1 Rumusan
80 1 catatan
1

44 62 370 8
8

BORANG REKOD

Kelas/Tingkatan : 4 Bakawali
NamaGuru :SaudahbintiTuah
JumlahMurid :
Tahun:2019
(Diisioleh Guru Kelas/pengawas PSS)

Nama Murid

1. Ahmad bin Ali
2. Halim bin Haris
3. Suhailibinti Norman
4. Norazam bin Hussin
5. Anuar bin Yusof

Jumlah
Jumlahbahandibaca
PurataBacaanKelas

44 BahanBukanBuku Buku D BACAAN KELAS
53 Fiksyen
42 BukanFiksyen
42 BahasaMelayu
53 BahasaInggeris
Lain-lain Bahasa
19 17 5
36 4 JumlahMukasurat
3
5 Aktiviti
2

3 Bahasa
4
3
1
6

1970 36 370 8
500 8
400 6
300 6
400 8

BORANG REKOD B

JumlahKelas/Tingkatan :
Nama Guru :
JumlahMurid :
Tahun:
(Diisioleh GPM/Guru NILAM)

Bil NamaKelas

1. 4 Bakawali

Jumlah
Jumlahbahandibaca
PurataBacaanKelas

20 16 19 17 BahanBukanBuku Buku BACAAN SEKOLAH
Fiksyen
19 17 BukanFiksyen Bahasa
36
BahasaMelayu
1970 36 1970 36 BahasaInggeris
Lain-lain Bahasa
JumlahMukasurat
Aktiviti

Cadangan NILAM

Bil. Cadangan

1. Soft copy format
borangtersebutakandiedarkankepadasemuasekolah

2. Borang yang dicadangkan di atas (BorangRekodBacaanMur

adalahuntukmenggantikanbukurekod NILAM.

3. Aktivitipengayaanselepasbacaanwajibdilaksanakan

4. Kutipan data diperingkatkelas, sekolah, PKG/PTPB, BTPN d
BTP menggunakan format borang yang samasepertidicadan

5. Maklumat/data yang
dikumpulkanadalahselarasdenganobjektifpelaksanaan progra
NILAM.

M Nafas Baharu

Catatan

Sekolahbebasmenentukanbentukborang yang
akandigunakan (kad, buku, helaian, dll.)
rid) diisiolehmurid / guru

diisiolehmurid

dan Pengisian data bolehjugamenggunakanperisian Excel.
ngkan.
Contohdata yang
am biasanyadiperlukanadalahsepertiberikut:

- Puratabacaanbukumuridmengikutjenissekolah
(SK/SMK/SJKC/SJKT)

- Bilanganjenisbahanbacaan
- Puratabacaanmengikutnegeri

PanduanPengisianData NILAM

Bil Keterangan
1 BukuFiksyen karyasastera yangdiciptadaripadaim
2 Bukanfiksyen Karya yang berdasarkanfaktaseben
3 Majalah terbitanberkala yang mengandungim
gambarfoto,dan lain-lain
4 Jurnal majalah (biasanya yang termuatkara
5 Komik Komikfiksyendanilmiah

6 SuratKhabar kertasbercetakygmenyiarkanberitad
(umumnyaditerbitkanhari-hari)
7 Bercetak Dalambentukcetakan
8 Bukanbercetak Dalambentuk digital

9 Aktiviti Maklumbalasataupuntindakan yang
dilakukanselepaspembacaandanbe

Data-Data Yang BolehDiperolehi:
1. Jumlahbahandibacaberdasarkanmurid / sekolah / PK
2. Puratabahandibacaberdasarkanmurid / sekolah / PK
3. Jumlahbahan yang dibacamengikutBahasaberdasark
4. Jumlahbilanganmukasurat (kualitibacaan) berdasark
5. Jumlahbahanbercetak / bukanbercetakberdasarkanm

maginasi Contoh
nar Novel, ceritapendek, cereka
makalah, fiksyen,
angan-karanganilmiah DewanSiswa, MingguanWanita,
Pendidik, dan lain-lain
danlain-lain JurnalPenyelidikanPendidikan,
KomikSains, KomikSejarahdan
g lain-lain
erkaitandenganbacaantersebut BeritaHarian, New Strait Time,
The Sun, dan lain-lain
Buku, majalah,jurnaldan lain-lain
e-book, e-majalah, e-jurnal,
bahan-bahanatastaliandan lain-
lain
Membuatrumusan, catatan,
komen, mengeja, melukis,
lakonandan lain-lain

KG / Negeri
KG / Negeri

kanmurid / sekolah / PKG / Negeri
kanmurid / sekolah / PKG / Negeri
murid / sekolah / PKG / Negeri


Click to View FlipBook Version