The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อการสอน learining box

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mosga Rainy, 2019-05-01 21:52:52

สื่อการสอน learining box

สื่อการสอน learining box

Learning Box
กล่องการเรยี นรู้

กล่มุ สาระการเรียนร้สู ังคมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 2

หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 2 เรอ่ื ง ครอบครัวดีมรี ายได้

มาตรฐานและตวั ช้ีวดั

มาตรฐาน 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจดั การทรพั ยากรในการผลิตและการบริโภคการ
ใช้ ทรพั ยากรที่มีอย่จู ากัดไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและคมุ้ คา่ รวมทั้งเขา้ ใจหลกั การของ
เศรษฐกจิ พอเพียง เพ่ือการดารงชีวิตอย่างมดี ลุ ยภาพ

ตวั ช้ีวดั ป. 2/4 บอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว

จดุ ประสงคข์ องการใช้สื่อการสอน

Cognitive Domain เม่ือนกั เรยี นใชส้ ือ่ ซLearning box นกั เรยี นสามารถ
Affective Domain บอกรายได้และรายจ่ายทีเ่ หมาะสมและไมเ่ หมาะสม

ได้

เมอ่ื นักเรยี นใชส้ อ่ื Learning box นกั เรียนตระหนกั
และเห็นคณุ คา่ ของการใชเ้ งินอยา่ งเหมาะสม

ลักษณะของสอ่ื

• ประเภท: สือ่ กิจกรรม

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ ง

ทฤษฎกี ารเรียนรู้กลุ่มเกสตลั ท์ (Gestalt ‘s Theory)
การเรียนรูด้ ว้ ยการหยง่ั รู้ ( Insight )เป็นแนวคิดของ โคท์เลอร์

( Kohler ) ซึ่งการเรยี นรดู้ ว้ ยการหยัง่ รูน้ เี้ ปน็ การอธบิ ายถึง กระบวนการรู้
คิด ( Cognitive Processes ) ท่ีเกดิ ในระหวา่ งการเรียนรู้ โดยมีการเน้น
ความสาคญั ของผูเ้ รยี นว่าจะต้องเปน็ ผู้ลงมอื กระทาหรือเป็นผ้ทู ่รี ิเริม่ และ
กระตอื รือร้น

เน้อื หาสาระ

ทกุ ครอบครัวจำเป็นต้องทำงำนเพื่อหำรำยได้มำใช้จำ่ ยใน
ชีวิตประจำวนั ซงึ่ เรำสำมำรถหำรำยได้ ได้จำกหลำยวิธี ทงั้ วิธีท่ี
สจุ ริตและไมส่ จุ ริต ผ้เู รียนจงึ ควรทรำบวำ่ รำยได้ท่ีมำอยำ่ งสจุ ริตคอื
อะไร

รำยจ่ำยแตล่ ะครบครัวนนั้ มีควำมแตกตำ่ งกนั ขนึ ้ อยกู่ บั ปัจจยั
หลำยอยำ่ ง เช่น จำนวนสมำชกิ ในครอบครัว กำรรู้จกั เก็บออมของ
สมำชกิ ในครอบครัว หำกสมำชิกในครอบครัวไมค่ ำนงึ และ
ระมดั ระวงั ในกำรใช้จ่ำย อำจะเป็นสำเหตทุ ำให้ครอบครัวเกิด
ปัญหำทำงด้ำนกำรเงินได้

วัสดุและอปุ กรณ์ กาวร้อน
กาวสอง
แถบแมเ่ หล็ก

โฟมแขง็
กระดาษหลังรปู

ปนื กาว

กระดาษสติ๊กเกอร์ เชอื กปา่ น กรรไกร/คตั เตอร์

กระดาษเคลอื บ กระดาษชารท์ สี

ข้นั ตอนการทาส่อื

1.ขึ้นโครงกล่องส่อื การเรยี นรู้ โดยใชก้ ระดาษหลงั รปู และกาวตา่ งๆ

2. หอ่ กลอ่ งดว้ ยกระดาษชารท์ สีเพ่อื ความสวยงาม

3. เคลอื บกลอ่ งด้วยกระดาษเคลอื บเพ่อื ความสวยงามและเพ่มิ ความคงทน

4. ทาอุปกรณ์ตกแตง่ กลอ่ งสื่อการเรยี นรู้ใหส้ วยงาม

5. ตดั กระดาษเพ่อื เตรยี มจดั ทาแผน่ ป้ายกจิ กรรม

6. ตดั โฟม เพื่อรองแผ่นปา้ ย

7. เจาะโฟมดว้ ยปนกาวและตดิ แมเ่ หลก็

8. ตดิ กระดาษลงบนโฟมที่ตดิ แม่เหลก็ เสรจ็ เรยี บร้อยแลว้

9. นาแมเ่ หล็กและตวั กล่องประกอบเข้าด้วยกนั

วิธีการใช้สื่อ
1. ครปู ระกอบสอื่ ใหเ้ รียบรอ้ ยสมบรู ณ์

2. ครแู จกบัตรคาให้ผเู้ รยี น

3. นักเรียนรบั ฟงั คาชีแ้ จงจากครู ให้นกั เรียนคดิ วิเคราะหว์ ่าบัตรคา
ท่ตี นเองไดร้ บั เป็นรายรบั - รายจา่ ย ทเี่ หมาะสมหรือไม่เหมาะสม

4. นกั เรยี นทาบตั รคาที่สอดคลอ้ งกบั คาไปติดที่กลอ่ งใหถ้ ูกตอ้ ง
5. ครูเฉลยคำตอบ และอธิบำยเพ่มิ เติม

ประโยชน์ของส่ือ

1. นกั เรยี นสามารถแยกแยะความแตกตา่ งระหวา่ งรายได้และ
รายจ่ายทเี่ หมาะสมและไม่เหมาะสมได้

2.นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากเนอ้ื หาทไี่ ดเ้ รียนไป
3.สง่ เสรมิ ทักษะการคดิ
4.เป็นเคร่อื งมอื ทใ้ี ชว้ ัดความร้ขู องนักเรยี นเขา้ ใจเร่อื งทเ่ี รยี น

หรอื ไม่

รายชื่อสมาชิก

•นางสาวปรีชญา อุปเสน รหัสนกั ศกึ ษา 59101205101

•นางสาวสาวิตรี วรราช รหสั นกั ศกึ ษา 59101205110

•นางสาววราภรณ์ น้อยโส รหัสนกั ศึกษา 59101205115

•นางสาวภคญาณี จงสริ ิวงศ์ รหัสนกั ศึกษา 59101205118

•นายชาญชัย ผ้งึ ศรี รหสั นักศกึ ษา 59101205119

•นางสาวปวีณา วงค์สีดา รหสั นกั ศึกษา59101205123

•เสนอ

•อาจารยศ์ ตวรรษ มะละแซม

•มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสกลนคร


Click to View FlipBook Version