The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการนักศึกษา ปวช.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 251ed000089, 2019-12-09 03:46:47

โครงการนักศึกษา ปวช.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

โครงการนักศึกษา ปวช.ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี จังหวัดลาพูน 51110

ท่ี ศธ 0210.6807/3130 วันที่ 28 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เรอื่ ง รายงานผลการดาเนินโครงการนักศกึ ษา ปวช. กศน.ยคุ ใหม่หา่ งไกลยาเสพตดิ

สู่สถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2562

เรยี น ผู้อานวยการศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้

เรอื่ งเดมิ
ด้วย งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ดาเนินโครงการนักศึกษา ปวช. กศน.

ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้
จงั หวัดลาพูน แล้วนนั้

ขอ้ เทจ็ จรงิ
การนี้ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

เปน็ ทีเ่ รียบรอ้ ยแลว้ รายละเอยี ดดังแนบ

ขอ้ เสนอแนะ
จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

........................................
( นางสาวณฐั พชั ร์ ร่องชา้ ง )

ผูจ้ ดั ทารายงาน

..........................................
( นางสาวนภาพร วรรณพาน )

ครูปวช.คอมพิวเตอร์

.......................................
( นางสาวมะลิวรรณ ศรแี กว้ )
หัวหน้ากลุม่ งานจัดการศึกษานอกระบบ

……………………………………….……………….
………………………………………………………….

..........................................
( นางพริ ุณทพิ ย์ ทุ่งสงู )
ผอู้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอล้ี

คานา

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมนักศึกษา ปวช. กศน.
ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 25๖2 ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ซ่ึงได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการดาเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัด
กิจกรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิด
ประโยชนแ์ ก่ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายได้อย่างมปี ระสิทธิภาพตอ่ ไป

งาน ปวช. กศน.อาเภอล้ี

สารบญั หนา้
1-5
คานา
สรปุ ผลการดาเนนิ งาน ๖-8
9-15
- สรุปผลการจดั กจิ กรรม 16
- ความเป็นมาของโครงการ
- วตั ถุประสงค์
- ผลการดาเนนิ งาน
- ผลสาเรจ็ ของโครงการ
- จดุ เดน่
สรปุ ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจ
ภาพกจิ กรรม

ภาคผนวก
 โครงการ
 ใบเซ็นช่อื ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม
 แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

สรปุ ผลการดาเนนิ การ
กจิ กรรมนกั ศกึ ษา ปวช. กศน. ยคุ ใหมห่ า่ งไกลยาเสพตดิ

สู่สถานศกึ ษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมขุ
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้จัดกิจกรรมนักศึกษา ปวช. กศน.

ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หลักสูตร ปวช. กศน.อาเภอล้ี

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕62 ข้ึน ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562
ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอล้ี จังหวดั ลาพนู ใตม้ ีผูเ้ ข้าร่วมโครงการท้งั สนิ้ 10 คน

ความเปน็ มาของโครงการ

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดาเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤต

เร่ืองค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และ

การให้ความสาคัญ กับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว

ครอบครัวไทย มีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่

ผู้ปกครอง ไม่สามารถทาหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโต

ตามวยั ได้ จงึ ทาใหเ้ ดก็ ไทยในปัจจุบันตกเป็นเหย่ือของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข

ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น ซ่ึงสะท้อนถึงสภาพปัญหาสังคมไทยต่อการ

สรา้ งคุณภาพชวี ิตที่ดีของเดก็ และเยาวชน

ประกอบกับยุทธศาสตร์สานักงาน กศน. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ

โรคอบุ ัติใหม่ ฯลฯ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี มีห้องเรียนสีขาวอยู่ในพ้ืนท่ี

ห้องเรียนละ 1 แห่งต่อตาบล รวม 8 ห้องเรียน และมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีตัวอาเภอ ในแต่ละพ้ืนที่

มีความน่าเป็นห่วงด้านเรื่องการขยายพ้ืนที่ ขยายกลุ่มยาเสพติดประเภท ยาบ้า และฝิ่นเป็นบ้างส่วน

มีการจับกุมผู้ต้องหาท้ังระดับการเสพ และการขาย ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเสพ

ซง่ึ แพร่หลายในกลุ่มวยั ทางาน และวยั รุ่นสว่ นใหญ่ ด้านการขายพบการจับกุมส่วนใหญ่คนนอกพ้ืนที่ เนื่องจาก

พื้นท่ีการคมนาคมเป็นทางผ่านของจังหวัดอื่นท่ีเป็นพื้นที่เสี่ยง และในบางส่วนมีการเสพติดในเร่ืองของสุรา

บุหร่ีในปริมาณท่ีควบคุมได้ และในพ้ืนท่ียังมีจานวนสถานบันเทิงที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นพร้อมๆกบการขยายตัว

ทางด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่มีจุดแข็งในเร่ืองของวัฒนธรรมชุมชน

เช่นหมู่บ้าน ศีล 5 มีบารมีหลวงปู่ครูบาศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี และครูบาชัยวงษาพัฒนา ซ่ึงเป็น ที่ยึด

เหน่ียวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมความดี คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี นาหลักคาสั่งสอนของพุทธศาสนามาใช้และเป็น

พื้นที่ที่มีหน่วยงาน ชุมชนที่พร้อมให้ความร่วมมือในการทางานทุกด้าน สถานศึกษาจึงได้รับความร่วมมือใน

การดาเนนิ โครงการสถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เป็นอย่างดี จาก

ฝ่ายปกครองอาเภอล้ี สถานีตารวจภูธรลี้ โรงพยาบาลล้ี สาธารณสุขอาเภอล้ี หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้นาชุมชน ชุมชน นักศึกษา ท้ังในด้านการป้องกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการ

และสถานศกึ ษาไดด้ าเนนิ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกัน
ปัญหา เพ่ือรักษาฟื้นฟู ให้เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้
ไมพ่ ึงพาสารเสพติด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัด
กิจกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติด จึงจะดาเนินโครงการนักศึกษา กศน.ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตท่ีจาเป็นในการแก้ปัญหา มีทักษะในการปฎิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด รู้เท่าทันโทษ
ของยาเสพติด มีทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะการจัดการกับอารมณ์ ส่งเสริม
คุณธรรม ค่านยิ ม และคุณลกั ษณะทพี่ งึ ประสงค์ สามารถอยรู่ ่วมกันในสงั คมอยา่ งมีความสขุ ได้

วตั ถปุ ระสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน และผู้เรียนมีทักษะชีวิต

ที่จาเป็นในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีทักษะ
การตระหนกั รูแ้ ละเหน็ คณุ ค่าในตนเอง มี ทกั ษะการจดั การกับอารมณ์ และอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างมคี วามสขุ

ผลการดาเนนิ งาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้ ได้จดั กิจกรรมการปฐมนเิ ทศนักศึกษา

หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 ข้นึ ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาล
ตาบลปา่ ไผ่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ผลการดาเนินการดงั นี้

จานวนผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรรม

ชาย หญิง รวม
7 3 10

ปริมาณผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
นักศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน หลักสูตร ปวช. ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาขน้ั พ้นื ฐานอาเภอลี้

จานวน 10 คน

เปา้ หมาย

เชิงปรมิ าณ
นกั ศึกษากศน.อาเภอล้ี จานวน 10 คน

เชงิ คุณภาพ
1. ผู้เรยี นท่ีเข้ารว่ มกจิ กรรมมคี วามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้
2. ผเู้ รยี นมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั ปญั หายาเสพตดิ สามารถปอ้ งกนั ตนเองจากปญั หา

ยาเสพติดได้

วิธีการดาเนนิ งาน

กิจกรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย พืน้ ที่ ระยะเวลา งบประมา
1.ประชุมเพือ่ วางแผน ดาเนนิ การ ณ
กจิ กรรม กศน.อาเภอ
แนวทางการดาเนนิ งาน บุคลากร ลี้ 14 พ.ย.62
2.เสนอขออนุมตั ิกิจกรรม กศน.อาเภอ
ล้ี กศน. อาเภอ 18 พ.ย. -
3.แต่งต้งั คณะทางาน ลี้ 62 -
ดาเนนิ กิจกรรม เพ่อื กาหนดแนวทางและ 1 กจิ กรรม 2,100.-
ให้ไดร้ ับการสนับสนนุ ให้ กศน. อาเภอ 18 พ.ย.
4 .ดาเนนิ การตาม ดาเนนิ กจิ กรรม ล้ี 62
กิจกรรมโครงการ
นักศกึ ษา กศน. ยคุ ใหม่ เพ่ือกาหนดบทบาทหน้าท่ี 16 ราย องค์การบริหาร 20 พ.ย.
หา่ งไกลยาเสพตดิ สู่ และผรู้ บั ผดิ ชอบเป็นลาย ส่วนตาบลปา่ ไผ่ 62
สถานศึกษาสีขาวปลอด ลักษณ์อักษร
ยาเสพติดและอบายมุข องค์การบรหิ าร
5. นเิ ทศกจิ กรรม - ผู้เรียนมีความรู้ ความ 10 คน ส่วนตาบลปา่ ไผ่
เข้าใจเก่ียวกับปัญหายา องค์การบริหาร
๖. ประเมินโครงการและ เสพติด สามารถป้องกัน ส่วนตาบลปา่ ไผ่
ความพงึ พอใจของผเู้ รยี น ตนเองจากปัญหายาเสพ
ตดิ ได้ กศน.อาเภอล้ี
๗. สรปุ รายงานผลการ
ดาเนนิ งานกิจกรรม 1) เพอื่ ติดตามผลการ 1 ครงั้ 20 พ.ย.
62
ดาเนนิ งาน 20 พ.ย.
62
1) เพือ่ ประเมนิ ผลการ 10 คน
30 พ.ย. 62
ดาเนินงาน

๒) เพ่ือนาผลการประเมนิ

ไปปรบั ปรงุ การดาเนนิ งาน

ครั้งตอ่ ไป

เพอ่ื รายงานผลต่อ 1 คร้งั

ผู้เกี่ยวข้อง

งบประมาณดาเนนิ การ

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปงี บประมาณ 25๖3 แผนงาน : งบอดุ หนนุ หลักสตู รปวช.

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัส 07300202 จานวนเงิน 2,100.- บาท (-สองพันหนึ่งร้อยบาท

ถว้ น-) รายละเอียดดงั นี้

- ค่าอาหาร หวั ละ 70×จานวน 10 คน × 1มอื้ เป็นเงนิ 700.-บาท

- ค่าอาหารว่าง หัวละ 20×จานวน 10 คน × 2 มือ้ เป็นเงิน 400.-บาท

- ค่าวัสดุ เปน็ เงิน 500.-บาท

- คา่ ป้ายโครงการ เปน็ เงิน 500.-บาท

**ถวั เฉล่ยี จา่ ยตามจริง

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรมหลกั (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-ม.ิ ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

กิจกรรมโครงการโครงการนกั ศกึ ษาปวช.กศน. 2,100.- - - -
ยุคใหมห่ า่ งไกลยาเสพตดิ สสู่ ถานศึกษาสขี าวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข

ระยะเวลาในการดาเนนิ งาน
วนั ท่ี 20 พฤศจกิ ายน ๒๕62 จานวน 1 วัน

เครอื ขา่ ยการดาเนนิ งาน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- โรงพยาบาลล้ี
- สาธารณสขุ อาเภอลี้
- สถานีตารวจภธู รลี้

ดชั นีช้ีวดั ผลสาเร็จของโครงการ

ตวั ชว้ี ดั ผลการดาเนนิ งานหลกั (KPI)
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหายาเสพติด สามารถป้องกันตนเองจาก
ปญั หายาเสพติดได้
2. ร้อยละ 80 ของผเู้ รยี นท่เี ข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึ พอใจในระดบั ดีข้ึนไป

ตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ์ (Outcomes)
ร้อยละ 80ของ ผู้เรียนผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด มีคุณธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตท่ีจาเป็นในการแก้ปัญหา มีทักษะในการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติดรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด มีทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะการจัดการ
กบั อารมณแ์ ละอยูร่ ว่ มกนั ในสังคมอย่างมคี วามสุข

สรปุ ผลสาเรจ็ ของโครงการ
ผ้เู รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจเกยี่ วกับปัญหายาเสพติด สามารถปอ้ งกันตนเองจากปัญหายาเสพตดิ ได้

จดุ เดน่
- นักศกึ ษามสี ่วนร่วมในการทากจิ กรรมทุกขั้นตอน
- นักศึกษามีความกระตือรือรน้ ในการทากิจกรรม

การวเิ คราะหแ์ บบสอบถามความพงึ พอใจในกจิ กรรมนกั ศกึ ษา ปวช. กศน. ยคุ ใหมห่ า่ งไกลยาเสพติด

สสู่ ถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมขุ หลกั สตู ร ปวช. คอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ

ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา ๒๕62 จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม ๑0 คน

ตอนท่ี ๑. ขอ้ มลู สว่ นตวั ของผตู้ อบแบบสอบถาม

ข้อมลู ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม จานวน คิดเปน็ รอ้ ยละ

๑.เพศ - ชาย 7 70%

- หญิง 3 30%

๒.อายุ - ตา่ กว่า ๑๕ ปี ๐๐
- ๑๕-๒๕ ปี 3 30%
- ๒๖-๕๙ ปี 7 70%
- ๖๐ ปีข้นึ ไป 00

๓.สถานะภาพผตู้ อบแบบสอบถาม 10 100%
- นกั ศึกษา กศน. 00
- ผู้รับบริการ 00
- บคุ ลากรสถานศึกษา

๔.ระดบั การศึกษา - ตา่ กวา่ ประถมศึกษา ๐ ๐
๕.ประกอบอาชพี หลัก - ประถมศึกษา ๐ ๐
๖. กลุม่ เป้าหมาย - ม.ตน้ 0 0
- ม.ปลาย 0 0
- ปวช. 10 100%
- ปรญิ ญาตรี ๐ ๐
- สงู กว่าปริญญาตรี 0 0

- เกษตรกรรม 6 60%
- คา้ ขาย 3 30%
- รับจ้างแรงงาน
- ลกู จ้างหนว่ ยงานของรฐั หรือเอกชน 1 10%
- รบั ราชการ 0 0
- พนกั งานข้าราชการ ๐ ๐
๐ ๐
- ผู้นาชุมชน
- สมาชิกกลมุ่ ๐ ๐
- ประชาชนทั่วไป 0 0
- บุคลากรสถานศึกษา 10 100%
๐ ๐

ตอนที่ ๒. ความพงึ พอใจในการใหบ้ รกิ าร

ท่ี องค์ประกอบของความ ระดับความพึงพอใจ
คดิ เปน็ ปาน คดิ
พึงพอใจ มาก คิดเป็น มาก ร้อยละ กลาง เป็น น้อย คิด นอ้ ย คดิ
เป็น ที่สุด เป็น
ทีส่ ุด ร้อยละ ๓ ร้อย รอ้ ย
ละ ๒ รอ้ ย ๑ ละ
๕๔ ละ ๐
10% ๐ ๐
๑ กิจกรรมทีจ่ ัดสอดคล้อง 9 90% 1 ๐๐๐ ๐
กับวัตถปุ ระสงค์ของ 8 80% 2 20% ๐ ๐
กจิ กรรม ๐๐๐ ๐
9 90% 1 10% 0 0
๒ เนือ้ หาที่บรรยายตรงกบั ๐๐๐ ๐
ความตอ้ งการของ 8 80% 2 20% ๐ ๐
ผเู้ ข้าร่วมโครง ๐๐๐ ๐
8 80% 2 20% 0 0
๓ การใช้สอื่ เทคโนโลยี 9 90% 1 ๐๐๐ ๐
วสั ดุ อุปกรณ์และ 9 90% 1 10% ๐ ๐ ๐
ทรพั ยากรประกอบ 6 60% 4 10% 0 0 ๐๐๐
กจิ กรรม มีความ 9 90% 1 ๐๐๐ ๐
เหมาะสม 10 100% 0 40% 0 0
๐๐๐ ๐
๔ วธิ กี ารจัดกิจกรรม มี 10% 0 0 0
รปู แบบที่หลากหลาย 00 0 ๐๐๐
และเหมาะสม 000

๕ คณะวทิ ยากรถา่ ยทอด
ความรใู้ หผ้ ู้เรยี นมคี วาม
เขา้ ใจและช่วยเหลือจน
ผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมี
ความเขา้ ใจ

๖ สถานทีใ่ นการจัด
กจิ กรรมเหมาะสม

๗ ระยะเวลาการจัด
กจิ กรรมเหมาะสม

๘ ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจตามจุดประสงค์
ของกิจกรรม

๙ ผเู้ รียนสามารถนาความรู้
ทีไ่ ดร้ บั จากการเรยี นรู้
ไปปรับใช้ในการเรียน

10 ความพึงพอใจตอ่ การเข้า
รว่ มกจิ กรรม

รวม 85 15

85* 15*
10/ 10/
10= 10=
85% 15%

ภาพกจิ กรรมนกั ศึกษา ปวช. กศน. ยุคใหมห่ า่ งไกลยาเสพตดิ สสู่ ถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และ

อบายมขุ หลกั สตู ร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 25๖2
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี
*********************************************************************

ภาคผนวก

บญั ชีรายช่ือ

โครงการ

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอลี้ จงั หวัดลาพูน 51110

ท่ี ศธ 0210.6807 /3043 วนั ท่ี 18 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เร่ือง ขออนุมัติโครงการนักศกึ ษา ปวช. กศน.ยคุ ใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ สู่สถานศกึ ษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ
และอบายมขุ

เรยี น ผ้อู านวยการศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้

เรือ่ งเดมิ
ด้วยงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการนักศึกษา กศน.ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด

สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้
จังหวัดลาพูน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่จาเป็นในการแก้ปัญหา มีทักษะใน

การปฎิเสธและหลีกเล่ียงการใช้สารเสพติด รู้เท่าทันโทษของยาเสพติด มีทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มที กั ษะการจัดการกับอารมณ์ ส่งเสรมิ คณุ ธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันใน
สงั คมอยา่ งมคี วามสุขได้ นน้ั

ข้อเทจ็ จรงิ
การน้ี งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงขอส่งโครงการนักศึกษา กศน.ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด สู่

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน
100 คน โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปงี บประมาณ 25๖3 แผนงาน : งบอุดหนนุ หลักสตู ร ปวช. ค่ากิจกรรม
พฒั นาคุณภาพผูเ้ รยี น รหสั 07300202 จานวนเงิน 2,100.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) ดังรายละเอียด
โครงการทแ่ี นบมาพร้อมหนงั สือน้ี

ข้อเสนอแนะ
จึงเรียนมาเพอ่ื
- โปรดทราบ
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

……………………………………….…… (นางสาวนภาพร วรรณพาน)
…………………………………………… ครู ปวช.

( นางสาวจนั ทรศ์ ริ ิ ปญั ญาวงค์ ) ( นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว้ )
หัวหนา้ แผนงานและโครงการ หัวหนา้ กลมุ่ จัดการศึกษานอกระบบฯ
……………………………………….……………….
………………………………………………………….

..........................................
( นางพิรุณทพิ ย์ ทงุ่ สูง )
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอล้ี

1. ชอื่ โครงการ : โครงการนกั ศกึ ษาปวช.กศน.ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด สู่สถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข
2. ความสอดคล้องกบั นโยบาย

2.1 สอดคลอ้ งกบั นโยบายและจดุ เนน้ ปี 2563 ของสานักงาน กศน.
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี ๑. ยทุ ธศาสตรด์ ้านความมนั่ คง
จุดเน้นข้อท่ี 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามใน

รูปแบบใหม่ ท้ังยาเสพตดิ การค้ามนษุ ย์ ภัยจากไซเบอร์ ภยั พิบัตจิ ากธรรมชาติ โรคอบุ ตั ิใหม่ ฯลฯ
ภารกิจต่อเน่อื ง
๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรยี นรู้
๑.๑ การศกึ ษานอกระบบระดบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) สนบั สนนุ การจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวยั จนจบการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน

โดยดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตาราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าเล่าเรียน
อย่างทว่ั ถงึ และเพียงพอเพอ่ื เพิม่ โอกาสในการรบั การศึกษาทมี่ คี ณุ ภาพโดยไม่เสียค่าใชจ้ ่าย

๒) จัดการศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขนั้ พื้นฐาน ให้กับกลมุ่ เปา้ หมายผดู้ ้อย ผพู้ ลาด
โอกาส และขาดโอกาสทางการศกึ ษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรยี นการสอน ระบบการวัดผลประเมินการเรียน
ผ่านการเรียนร้ดู ว้ ยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียนและการจดั การศึกษาทางไกล

๔) ส่งเสริมใหผ้ เู้ รียนตอ้ งเรียนร้แู ละปฏิบตั ิกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต เพอื่ ดาเนนิ กจิ กรรม
เสรมิ สรา้ งความสามคั คี บาเพญ็ สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ เชน่ กจิ กรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดกิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนากิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตาม
หลกั สูตรได้

2.๒ สอดคล้องกับมาตรฐาน กศน. :
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รยี น/ผ้รู บั บริการ ตวั บ่งชท้ี ่ี 1.1, 1.2

2.๓สอดคล้องกับหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
- หลกั ความมเี หตุผล

- หลกั การมภี ูมิคุ้มกันทด่ี ใี นตัว
- เง่อื นไขความรู้
- เง่อื นไขคุณธรรม

2.4 สอดคลอ้ งกบั แผนพฒั นาจงั หวดั ลาพนู
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย(5)

สัดส่วนของปญั หาสังคมด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 (คา่ เป้าหมาย ร้อยละ 0.625 ตอ่ ปี)

๓. หลกั การเหตผุ ล
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงในด้านวิถีการดาเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤต

เรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมท่ีมีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้
ความสาคัญ กับเงินตราเป็นตัวต้ัง การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมี
ความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่สามารถทา
หน้าท่อี บรมสง่ั สอนและขดั เกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้ จึงทาให้เด็กไทยในปัจจุบัน
ตกเป็นเหย่ือของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัย
ก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกล้ัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็น
ต้น ซงึ่ สะทอ้ นถงึ สภาพปัญหาสงั คมไทยต่อการสร้างคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องเดก็ และเยาวชน

ประกอบกับยทุ ธศาสตร์สานักงาน กศน. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยั คุกคามในรปู แบบใหม่ ท้งั ยาเสพตดิ การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบตั ใิ หม่ ฯลฯ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี มีห้องเรียนสีขาวอยู่ในพ้ืนท่ี
หอ้ งเรยี นละ 1 แห่งตอ่ ตาบล รวม 8 ห้องเรียน และมีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีตัวอาเภอ ในแต่ละพื้นที่มีความน่าเป็น
ห่วงด้านเร่ืองการขยายพื้นท่ี ขยายกลุ่มยาเสพติดประเภท ยาบ้า และฝ่ินเป็นบ้างส่วน มีการจับกุมผู้ต้องหาท้ังระดับ
การเสพ และการขาย ซง่ึ คนในพน้ื ท่ีสว่ นใหญจ่ ะเป็นในเรอ่ื งของการเสพ ซงึ่ แพร่หลายในกลุ่มวัยทางาน และวัยรุ่นส่วน
ใหญ่ ด้านการขายพบการจับกุมส่วนใหญ่คนนอกพ้ืนท่ี เนื่องจากพื้นที่การคมนาคมเป็นทางผ่านของจังหวัดอื่นท่ีเป็น
พ้ืนที่เส่ียง และในบางส่วนมีการเสพติดในเรื่องของสุราบุหร่ีในปริมาณท่ีควบคุมได้ และในพื้นที่ยังมีจานวนสถาน
บนั เทิงท่ีขยายตัวเพมิ่ ขึน้ พร้อมๆกบการขยายตวั ทางดา้ นเศรษฐกิจ ในส่วนของการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่มี
จุดแข็งในเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน เช่นหมู่บ้าน ศิล 5 มีบารมีหลวงปู่ครูบาศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี และครูบาชัย
วงษาพัฒนา ซงึ่ เป็นที่ยึดเหนยี่ วจิตใจ และเป็นศูนย์รวมความดี คิดดี พูดดี ปฏิบัตดิ ี นาหลกั คาสง่ั สอนของพุทธศาสนามา
ใช้ และเปน็ พนื้ ทีท่ ม่ี หี น่วยงาน ชุมชนที่พร้อมให้ความร่วมมอื ในการทางานทุกด้าน สถานศึกษาจึงได้รับความร่วมมือใน
การดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เป็นอย่างดี จากฝ่ายปกครองอาเภอลี้ สถานี
ตารวจภูธรลี้ โรงพยาบาลลี้ สาธารณสุขอาเภอล้ี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาชุมชน ชุมชน นักศึกษา ท้ังในด้านการ
ป้องกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการ และสถานศึกษาได้ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข อย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันปัญหา เพื่อรักษาฟ้ืนฟู ให้เยาวชนและประชาชนมีคุณภาพ
สามารถพึง่ พาตนเอง มคี ณุ ภาพชวี ิต ทด่ี ี มรี ายได้ ไมพ่ ึงพาสารเสพตดิ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัด
กจิ กรรมการป้องกันปญั หายาเสพติด จงึ จะดาเนินโครงการนักศึกษา กศน.ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด สู่สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ผู้เรียนมีทักษะชีวิตท่ีจาเป็นในการแก้ปัญหา
มีทักษะในการปฎิเสธและหลกี เลย่ี งการใชส้ ารเสพตดิ รู้เท่าทนั โทษของยาเสพติด มีทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเอง มที ักษะการจดั การกบั อารมณ์ สง่ เสรมิ คณุ ธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันใน
สงั คมอย่างมคี วามสุข ได้

๔.วัตถุประสงค์

เพอ่ื ใหผ้ ู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน และผู้เรียน มีทักษะ

ชีวิตที่จาเป็นในการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีทักษะ

การตระหนกั รูแ้ ละเหน็ คุณค่าในตนเอง มที กั ษะการจดั การกบั อารมณ์ และอยรู่ ่วมกันในสังคมอยา่ งมคี วามสุข

๕. เปา้ หมาย
เชงิ ปรมิ าณ
นักศกึ ษากศน.อาเภอลี้ จานวน 10 คน
เชงิ คณุ ภาพ
1. ผเู้ รยี นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้
2. ผู้เรยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหายาเสพติด สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด

ได้

๖.วิธีการดาเนินงาน

กจิ กรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมาย พน้ื ที่ ระยะเวลา งบประมา
ดาเนนิ การ 14 พ.ย.62 ณ
1.ประชมุ เพื่อ แนวทางการดาเนนิ งาน บุคลากร กศน.อาเภอ 18 พ.ย. 62
ล้ี 18 พ.ย. 62 -
วางแผนกจิ กรรม กศน.อาเภอ 20 พ.ย. 62 -
กศน. อาเภอ 2,100.-
ล้ี ลี้ 20 พ.ย. 62

2.เสนอขออนุมตั ิ เพ่อื กาหนดแนวทางและให้ 1 กิจกรรม กศน. อาเภอ
ลี้
กจิ กรรม ได้รบั การสนับสนุนให้ดาเนิน
เทศบาลตาบลปา่
กิจกรรม ไผ่

3.แต่งตัง้ เพือ่ กาหนดบทบาทหน้าที่ 16 ราย เทศบาลตาบลป่า
ไผ่
คณะทางานดาเนนิ และผรู้ บั ผดิ ชอบเปน็ ลาย

กจิ กรรม ลักษณ์อกั ษร

4 .ดาเนินการตาม - ผู้เรียนมีความรู้ ความ 10 คน

กิจกรรมโครงการ เข้าใจเก่ียวกับปัญหายาเสพ

นกั ศกึ ษา กศน. ติด สามารถป้องกันตนเอง

ยุคใหมห่ ่างไกลยา จากปญั หายาเสพตดิ ได้

เสพตดิ สู่

สถานศกึ ษาสีขาว

ปลอดยาเสพตดิ และ

อบายมุข

5. นิเทศกิจกรรม 1) เพือ่ ติดตามผลการ 1 ครงั้

ดาเนนิ งาน

๖. ประเมนิ โครงการ 1) เพื่อประเมนิ ผลการ 10 คน เทศบาลตาบลป่า 20 พ.ย. 62
ไผ่
และความพงึ พอใจ ดาเนินงาน
กศน.อาเภอลี้ 30 พ.ย. 62
ของผเู้ รยี น ๒) เพอ่ื นาผลการประเมินไป

ปรบั ปรงุ การดาเนนิ งานครงั้

ต่อไป

๗. สรุปรายงานผล เพื่อรายงานผลตอ่ 1 ครั้ง

การดาเนินงาน ผเู้ ก่ียวขอ้ ง

กจิ กรรม

๗.วงเงนิ งบประมาณ

โดยเบกิ จ่ายจากเงนิ งบประมาณ ปงี บประมาณ 25๖3 แผนงาน : งบอดุ หนุน หลกั สตู รปวช.

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัส 07300202 จานวนเงิน 2,100.- บาท (-สองพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดดงั นี้

- ค่าอาหาร หวั ละ 70×จานวน 10 คน × 1ม้อื เปน็ เงิน 700.-บาท

- ค่าอาหารว่าง หัวละ 20×จานวน 10 คน × 2 มอ้ื เปน็ เงิน 400.-บาท

- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 500.-บาท

- คา่ ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500.-บาท

**ถวั เฉลี่ยจ่ายตามจริง

8. แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กจิ กรรมหลกั (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-ม.ิ ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

กจิ กรรมโครงการโครงการนกั ศกึ ษาปวช.กศน. 2,100.- - - -
ยคุ ใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ สู่สถานศกึ ษาสขี าวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข

9. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
- นางสาวนภาพร วรรณพาน

10. เครอื ขา่ ยการดาเนนิ งาน
- คณะกรรมการสถานศกึ ษา
- โรงพยาบาลลี้
- สาธารณสขุ อาเภอล้ี
- สถานีตารวจภูธรลี้

๑1. โครงการทเี่ กยี่ วขอ้ ง
โครงการจดั การศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน

๑2. ผลลพั ธ์
ผเู้ รยี นมคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ปัญหายาเสพตดิ สามารถปอ้ งกันตนเองจากปญั หายาเสพตดิ ได้

๑3. ดชั นีช้วี ดั ผลสาเร็จของโครงการ
ตัวชว้ี ัดผลการดาเนนิ งานหลัก (KPI)
๑.รอ้ ยละ ๘๐ ของผู้เรยี นมีความรู้ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายา

เสพติดได้
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเ่ ข้ารว่ มกจิ กรรมมีความพงึ พอใจในระดับดขี นึ้ ไป
ตวั ชว้ี ดั ผลลพั ธ์ (Outcomes)
รอ้ ยละ 80ของ ผู้เรยี นผเู้ รยี นมภี ูมคิ ุ้มกันและป้องกนั ยาเสพตดิ มคี ณุ ธรรม คา่ นิยม และคุณลักษณะทพ่ี ึง

ประสงค์ มีทักษะชีวิตที่จาเป็นในการแกป้ ัญหา มที ักษะในการปฎิเสธและหลกี เลี่ยงการใช้สารเสพติด รู้เทา่ ทนั โทษของ
ยาเสพติด มีทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะการจัดการกับอารมณ์ และอยรู่ ว่ มกนั ในสงั คมอย่าง
มีความสขุ

๑4. การประเมนิ ผล
1. สรปุ ผลการดาเนินการจดั กิจกรรม
2. แบบประเมินความพงึ พอใจ

................... ..................................... ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนภาพร วรรณพาน)

ครู ปวช.

........................................................ ผู้เหน็ ชอบโครงการ
( นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว)
หวั หนา้ งานการศึกษานอกระบบฯ

..........................................................ผู้อนมุ ัติกจิ กรรม
( นางพริ ุณทิพย์ ทุ่งสูง)

ผอู้ านวยการศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอล้ี

กาหนดการกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยี น

โครงการนักศกึ ษา ปวช. กศน.ยุคใหม่หา่ งไกลยาเสพติด สู่สถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2562

******************************************************************

เวลา รายการ/กจิ กรรม ผรู้ บั ผดิ ชอบ หมายเหตุ

0๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยี น - อ.จนั ทร์ทิพย์

- อ.จอมแก่น

- อ.อริสา

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - พธิ เี ปิดโครงการ - อ.มะลวิ รรณ ผอ.พริ ุณทิพย์
๐๙.๐๐ น. – 12.00 น. - ยาเสพตดิ ใหโ้ ทษ - อ.สุทธิพงษ์ ทุ่งสงู
ประธานในพธิ ี
- โรงพยาบาลล้ี เปิด

12.00 น. – 13.00 น. พกั รบั ประธานอาหาร

13.๐๐ น. – 16.00 น. -เรียนรู้ปัญหายาเสพตดิ และการป้องกนั การ - คณะวิทยากรสถานี

หลกี เล่ยี งปัญหายาเสพติดใหโ้ ทษ ตารวจภธู รลี้

16.00 – 16.30 น. กจิ กรรมวดั และประเมนิ ผล - อ.มะลิวรรณ
- นักศกึ ษาแตล่ ะกลมุ่ นาเสนอความรู้ - อ.จอมแก่น
- ประเมนิ ความพงึ พอใจ - อ.อริสา
- อ.จันทรท์ พิ ย์
- นางสาวพัชรี

หมายเหตุ: ตารางอาจมกี ารเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
พักรบั ประธานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.40 น. และ เวลา 14.30 – 14.40 น.

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

แบบประเมินความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยคุ ใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ สู่สถานศกึ ษาสขี าวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ณ เทศบาลตาบลปา่ ไผ่ อาเภอล้ี จังหวัดลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีข้นึ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นกั ศกึ ษา กศน. ( ) ผู้รับบริการ ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย ( ) รับจ้างแรงงาน

( ) ลกู จ้างหน่วยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผู้นาชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนท่วั ไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดับความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง นอ้ ย นอ้ ยท่สี ุด
ที่สุด

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความต้องการของผเู้ ข้ารว่ มโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผู้เรยี นมคี วามเข้าใจและช่วยเหลือ 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ในการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เข้ารว่ มกิจกรรม 

แบบประเมินความพงึ พอใจ

การจัดโครงการนกั ศึกษา ปวช. กศน.ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ สูส่ ถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมขุ

ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอล้ี จังหวัดลาพูน

1. เพศ ( ) ชาย () หญงิ

2. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึน้ ไป

3. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผู้รับบริการ ( ) บคุ ลากรสถานศกึ ษา

4. ระดบั การศึกษา ( ) ตา่ กวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กว่าปรญิ ญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม () คา้ ขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลูกจ้างหนว่ ยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนกั งานข้าราชการ

6. กลมุ่ เป้าหมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลุ่ม () ประชาชนทั่วไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง นอ้ ย นอ้ ยทส่ี ุด
ที่สุด

54 3 2 1

1 กจิ กรรมที่จดั สอดคล้องกบั วตั ถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกับความต้องการของผเู้ ข้ารว่ มโครงการ 

3 การใช้ส่อื เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณ์และทรพั ยากรประกอบกิจกรรม 

มคี วามเหมาะสม

4 วิธีการจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ เู้ รยี นมีความเข้าใจและช่วยเหลอื 

จนผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

8 ผู้เรยี นมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผู้เรยี นสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการเรยี นรู้ ไปปรบั ใช้ในการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจต่อการบริการหรือเข้ารว่ มกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยุคใหมห่ า่ งไกลยาเสพตดิ สู่สถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมขุ

ณ เทศบาลตาบลปา่ ไผ่ อาเภอล้ี จงั หวัดลาพนู

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขนึ้ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นักศกึ ษา กศน. ( ) ผรู้ บั บรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กวา่ ปรญิ ญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย () รับจา้ งแรงงาน

( ) ลกู จ้างหน่วยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานข้าราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชุมชน ( ) สมาชกิ กล่มุ () ประชาชนท่ัวไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บรกิ าร

ระดับความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยที่สดุ
ทส่ี ุด

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณ์และทรัพยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ้เู รียนมคี วามเข้าใจและช่วยเหลือ 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ในการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรือเขา้ ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยคุ ใหม่หา่ งไกลยาเสพตดิ สสู่ ถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

ณ เทศบาลตาบลปา่ ไผ่ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้นึ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผูร้ บั บริการ ( ) บคุ ลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สูงกวา่ ปรญิ ญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย ( ) รับจ้างแรงงาน

( ) ลกู จา้ งหนว่ ยงานของรัฐหรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผู้นาชมุ ชน ( ) สมาชกิ กล่มุ () ประชาชนท่ัวไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดับความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยท่สี ุด
ท่สี ุด

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความต้องการของผเู้ ข้าร่วมโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผู้เรยี นมคี วามเข้าใจและช่วยเหลอื 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ในการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เข้ารว่ มกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

การจัดโครงการนกั ศึกษา ปวช. กศน.ยคุ ใหมห่ า่ งไกลยาเสพติด สู่สถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ

ณ เทศบาลตาบลปา่ ไผ่ อาเภอล้ี จังหวดั ลาพูน

1. เพศ ( ) ชาย () หญงิ

2. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึน้ ไป

3. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นกั ศกึ ษา กศน. ( ) ผ้รู บั บรกิ าร ( ) บคุ ลากรสถานศกึ ษา

4. ระดบั การศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กว่าปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย ( ) รับจ้างแรงงาน

( ) ลูกจ้างหนว่ ยงานของรัฐหรือเอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนกั งานข้าราชการ

6. กลมุ่ เป้าหมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทั่วไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บรกิ าร

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยทส่ี ดุ
ทสี่ ดุ

54 3 2 1

1 กจิ กรรมที่จดั สอดคล้องกบั วตั ถปุ ระสงค์ของกิจกรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกับความต้องการของผู้เข้ารว่ มโครงการ 

3 การใช้ส่อื เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณ์และทรัพยากรประกอบกิจกรรม 

มคี วามเหมาะสม

4 วิธีการจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ เู้ รียนมีความเข้าใจและช่วยเหลือ 

จนผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

8 ผู้เรยี นมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผู้เรยี นสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการเรยี นรู้ ไปปรบั ใชใ้ นการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจต่อการบริการหรือเขา้ รว่ มกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยุคใหมห่ า่ งไกลยาเสพตดิ สูส่ ถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้ จงั หวัดลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญงิ

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้นึ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผูร้ ับบริการ ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สูงกวา่ ปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม () คา้ ขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลกู จ้างหนว่ ยงานของรัฐหรือเอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชุมชน ( ) สมาชิกกลมุ่ () ประชาชนทว่ั ไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บรกิ าร

ระดบั ความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยท่สี ุด
ทีส่ ุด

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณ์และทรัพยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ้เู รียนมคี วามเข้าใจและชว่ ยเหลอื 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ในการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรือเขา้ ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนกั ศึกษา ปวช. กศน.ยุคใหม่หา่ งไกลยาเสพติด สู่สถานศกึ ษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ

ณ เทศบาลตาบลปา่ ไผ่ อาเภอลี้ จงั หวัดลาพูน

1. เพศ ( ) ชาย () หญงิ

2. อายุ ( ) ต่ากว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผรู้ ับบริการ ( ) บุคลากรสถานศึกษา

4. ระดบั การศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สูงกวา่ ปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย () รบั จ้างแรงงาน

( ) ลกู จ้างหนว่ ยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนกั งานข้าราชการ

6. กล่มุ เปา้ หมาย ( ) ผ้นู าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทว่ั ไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ รกิ าร

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง นอ้ ย น้อยท่ีสดุ
ที่สุด

54 3 2 1

1 กจิ กรรมที่จัดสอดคล้องกบั วตั ถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เน้ือหาท่บี รรยายตรงกับความตอ้ งการของผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ 

3 การใช้สอ่ื เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบกิจกรรม 

มคี วามเหมาะสม

4 วิธีการจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผเู้ รยี นมีความเข้าใจและช่วยเหลือ 

จนผูเ้ ข้ารว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานท่ีในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผูเ้ รียนสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับจากการเรยี นรู้ ไปปรบั ใช้ในการ 

เรียน

10 ความพงึ พอใจต่อการบริการหรอื เขา้ รว่ มกจิ กรรม 

แบบประเมินความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยคุ ใหม่หา่ งไกลยาเสพตดิ สสู่ ถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

ณ เทศบาลตาบลปา่ ไผ่ อาเภอลี้ จงั หวดั ลาพนู

1. เพศ () ชาย ( ) หญงิ

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้นึ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผ้รู ับบริการ ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กวา่ ปรญิ ญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลกู จ้างหนว่ ยงานของรฐั หรอื เอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผู้นาชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลุ่ม () ประชาชนทัว่ ไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดบั ความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยท่สี ุด
ท่สี ดุ

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกิจกรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความต้องการของผเู้ ข้าร่วมโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผู้เรยี นมคี วามเข้าใจและชว่ ยเหลือ 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใชใ้ นการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เข้ารว่ มกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยุคใหมห่ ่างไกลยาเสพตดิ สสู่ ถานศึกษาสขี าวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอล้ี จงั หวดั ลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้นึ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผ้รู ับบริการ ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม () ค้าขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลกู จ้างหน่วยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชุมชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทัว่ ไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บรกิ าร

ระดบั ความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยท่สี ุด
ท่สี ดุ

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณ์และทรัพยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ้เู รียนมคี วามเข้าใจและชว่ ยเหลอื 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ในการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรือเขา้ ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนักศึกษา ปวช. กศน.ยคุ ใหม่หา่ งไกลยาเสพติด สสู่ ถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

ณ เทศบาลตาบลป่าไผ่ อาเภอลี้ จังหวดั ลาพนู

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้นึ ไป

3. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผรู้ บั บรกิ าร ( ) บคุ ลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กว่าปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย ( ) รบั จ้างแรงงาน

( ) ลกู จ้างหน่วยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผู้นาชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลุ่ม () ประชาชนทัว่ ไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดบั ความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปานกลาง น้อย นอ้ ยท่สี ุด
ทสี่ ุด

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกบั วตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความต้องการของผเู้ ข้าร่วมโครงการ 

3 การใชส้ อื่ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบกิจกรรม 

มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผู้เรยี นมคี วามเข้าใจและชว่ ยเหลือ 

จนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานทใี่ นการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผูเ้ รยี นสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใชใ้ นการ 

เรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เข้ารว่ มกิจกรรม 


Click to View FlipBook Version