The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปวช.ไตรมาส 1-4 2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 251ed000089, 2019-12-07 01:18:49

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปวช. 1-4 2561

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ปวช.ไตรมาส 1-4 2561

รายงานผลการดาํ เนิ นงาน

หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.)

ไตรมาส 1-4
ประจาํ ปี งบประมาณ 2561

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอลี ้
สาํ นักงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน

(rrtarra:fi:-r rJrLitnl)

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.๒๕๕๖
ไตรมาสที่ ๑-4 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

7 เป้าหมาย
28 ผลผลติ

จานวนนกั ศึกษาหลักสตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.)
พุทธศักราช 2556

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้
แยก ชาย หญิง

ชาย, 29, 33% ชาย
หญงิ , 58, 67% หญงิ

จานวนนกั ศึกษาหลักสูตรประกาสนยี บัตรวชิ าชีพ(ปวช.)
พทุ ธศกั ราช 2556

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอลี้
แยก ภาคเรียน

ภาคเรียนท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 1
10 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
13% 14 ภาคเรยี นที่ 3
17% ภาคเรยี นท่ี 4
ภาคเรยี นที่ 5
ภาคเรยี นท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 6
16 17
20% 21%

ภาคเรียนท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 3
14 9
18% 11%

การดาเนนิ งานโครงการ

การดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ข้ั น
พนื้ ฐาน หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี ปวช. พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๖
(กลุ่มเป้าหมายปกติ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ มุ่งเน้นการจัดและ
ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มอายุทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะทาง
สังคมและประชาชว่ั ไปอยา่ งเสมอภาคและเป็นธรรมโดยยึดแนวทาง
และนโยบายของรัฐบาล ที่มีนโยบายในการจัดการศึกษา โดยการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบ โดยการใช้แผนและการวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินการ
ทัง้ การออกแบบกจิ กรรมการนิเทศ การติดตามผลการปรับปรุงการพัฒนาการนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การจัดการศึกษาและการขยายโอกาสในการเข้าถึง
ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
แ ล ะ ห น่ ว ย จั ด บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นให้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห งช าติ พ. ศ. ๒๕๔๒ พระราช บัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกาลังคนระดับฝ มือที่มี
สมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนาไปใชในการประกอบอาชีพได
ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ สอดคล องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพตามความสนใจและโอกาส
ของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน สถานศึกษา หนวยงานสถานประกอบการ
และองคกรตาง ๆ ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยมี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด สถานศึกษามีกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี
อาเภอลี้ ท่ีรับบริการด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.๒๕๕๖
(กลุ่มเป้าหมายปกติ) จานวน 8๐ คน และใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
ทง้ั ส้นิ 278,400-บาท (-สองแสนเจด็ หม่นื แปดพนั สี่ร้อยบาทถ้วน-)

โดยมีหลกั การจดั การ ผู้บริหารได้กาหนด/มอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมการดาเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชากรวัย
แรงงาน โดยดาเนนิ กิจกรรม ดงั น้ี

1. ประชาสัมพนั ธ์รบั สมัครนักศึกษาที่เปน็ กลุม่ เปา้ หมายท่ีอยใู่ นสถานประกอบการ หนว่ ยงาน
2. ศึกษาหลักสูตร จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทาแผนการเรียนรู้รายวิชา และแผนการจัดการ

เรียนรู้ 20สัปดาห/์ ภาคเรียน ร่วมกับนักศึกษา (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 ปรับปรงุ 2546 และ หลกั สูตรประกาศนียบัตรวชิ าชพี พุทธศกั ราช 2556)
3. ตดิ ตอ่ ประสานงานสถานประกอบการ หนว่ ยงานท่เี ก่ยี วขอ้ ง
4. ใหค้ าปรกึ ษาด้านการเรียนการสอน แนะแนวแก่นักศกึ ษา
5. ประสานงานและจัดหาวิทยากรหรอื ภูมิปัญญาทอ้ งถน่ิ สอนเสรมิ เพ่มิ พนู ความรู้
6. อานวยความสะดวกเก่ียวกับการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้กบั ผเู้ รียน
7. จัดหาสื่อสนบั สนุน และเสนอซื้อสือ่
8. จดั กิจกรรมการเรียนรู้ การพบกล่มุ ใหก้ ับนักศึกษาทุกคน
9. ทาหนา้ ท่ีเปน็ ผู้สอนในสาขาวิชา / สาขางานท่ตี นรับผดิ ชอบ
10.สรา้ งเครอ่ื งมือวัดผลประเมินผลระหวา่ งภาค และปลายภาค
11.ดาเนินการวัดผลประเมนิ ผลการเรียนร้ขู องนกั ศึกษา และจดั ทาข้อมลู สารสนเทศ (GPA/PR)
12.ตรวจแบบฝกึ หัด แบบทดสอบ จัดทาคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาค
13.ติดตาม กากบั ดูแลนักศกึ ษาจนกวา่ จะจบตามหลักสตู ร
14.รวบรวมข้อมลู สรปุ รายงาน พรอ้ มสง่ หลกั ฐานท่เี ก่ียวข้องกบั การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอน
15.ทาหน้าทีอ่ นื่ ๆ ที่เก่ยี วข้องกบั การจัดการเรยี นการสอน และการดาเนนิ งานการศึกษานอกโรงเรยี น
16.ควบคมุ ดูแลการจัดกจิ กรรมใหเ้ ปน็ ไปตามท่ีกาหนด
17.จัดทาแผน / ผลการปฏิบัติงานประจาเดอื น และจัดทาบันทกึ หลงั การจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
18.จัดและส่งเสริมให้มีกิจกรรมองค์การวิชาชีพ(40 ชั่วโมง/ภาคเรียน)ให้กับผู้เรียนโดยมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ซงึ่ เปน็ สว่ นหนึ่งของเง่อื นไขการจบหลกั สตู ร ปวช.
19.จดั กิจกรรมโครงการและฝกึ ทกั ษะวชิ าชีพตามความสนใจของผ้เู รยี น
20.จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปวช.กศน.ในลักษณะประสานความร่วมมือกันระหว่าง
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และสถานศึกษา
โดยจัดส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ แหล่งวิทยากร รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของภาครัฐ พร้อมทั้งออกนิเทศติดตามผลการออกฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ
21.แจ้งและชี้แจงนักศกึ ษาเก่ียวกับการเขา้ รบั การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา
V-Net
22.ปฏิบตั งิ านไม่นอ้ ยกวา่ สัปดาหล์ ะ 5 วนั ๆละไม่นอ้ ยกวา่ 7 ชัว่ โมง
23.ปฏิบตั ิงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ เดรมมิ่ง

วิธีดาเนนิ งาน
P.D.C.A.

• รายงานผลการเรียน ,อนุมตั ิ • ประชาสมั พนั ธ์รบั สมัครนกั ศึกษา
จบหลกั สูตร
• บนั ทกึ ข้อมูลลงในโปรแกรม
• สรุปผลการดาเนนิ งาน NFE2013 และ จดั ตัง้ กลุ่ม
โครงการ

Action Plan

Check Do

• นเิ ทศ ตดิ ตามผลการจดั การเรยี นการ • ปฐมนเิ ทศนกั ศกึ ษา และแนะแนวการศึกษา
สอน และการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ • วเิ คราะหเ์ นอ้ื หาและจดั ทาแผนการเรยี นรู้
• จดั ทาปฏิทินการเรียนรู้
• ประเมนิ ผลการเรียนร้รู ะหว่างภาคและ • พัฒนาสื่อ / หลักสตู รสถานศกึ ษา
ปลาย ภาคเรียน • จัดการเรียนการสอน และจัดกจิ กรรมการ

เรยี นรู้

รายละเอียดการดาเนนิ งาน

ตารางสรปุ การดาเนนิ งาน
งานการจดั การศกึ ษานอกระบบระดับการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน
หลกั สตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หลักสตู รประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๔๖)

(กลมุ่ เป้าหมายปกต)ิ
ไตรมาส ๑-4 ประจาปงี บประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผู้จบหลกั สตู ร ประจาปงี บประมาณ 2561

หลกั สตู ร เปา้ หมายท้งั ปี จบหลกั สตู ร รวมผจู้ บท้งั ปี ร้อยละผจู้ บ
2/2560 1/2561

ปวช.56 21 3 1 4 19.05

ปวช.45ปรับปรุง46 7 0 3 3 42.86

รวมผจู้ บทั้งปี 28 3 4 7 25.00

100% 19.05 42.86 25.00
4 7
90% 28
80% 21 รอ้ ยละผู้จบ
70% 3 รวมผจู้ บทง้ั ปี
60% 7 เปา้ หมายทัง้ ปี
50%
40%
30%
20%
10%

0%

สถติ ิข้อมลู นักศึกษาจบหลักสูตร ปวช.กศน.อาเภอลี้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒/๖๐ ๑/๖๑

ระดับ
ลงทะเบียน
คาด ่วาจะจบ
ู้ผจบ
ร้อยละ ้ผูจบ
ลงทะเบียน
คาด ่วาจะจบ
ู้ผจบ
ร้อยละผู้จบ
รวม ู้ผคาดว่าจะจบ
ห ัลก ูสตร
รวมผู้จบ
เฉ ี่ลยร้อยละ ู้ผจบ

- ระดับ ปวช. พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐๐ ๒๑ ๓ ๑๔.๒๙ ๘0 ๑๘ 1 5.55 ๒๑ 4 19.04
3 42.85
- ระดับ ปวช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ๗ ๗ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๗ 3 42.85 ๗
(ปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๔๖) 7 25.00

รวม ๑๐๗ ๒๘ ๓ ๑๔.๒๙ 87 ๒๕ 4 16.00 28

จากตารางสรุปได้วา่ ในปงี บประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑-4
มีจานวนผคู้ าดว่าจะจบหลกั สูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

หลักสตู รประกาศนยี บัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรบั ปรงุ พ.ศ.๒๕๔๖) จานวน 28 คน

ผลปรากฏว่า
มีผูจ้ บหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศกั ราช ๒๕๕๖ ทัง้ สองภาคเรยี น จานวน 4 คน

คิดเปน็ ร้อยละ 19.04
มีผ้จู บหลกั สูตรประกาศนยี บัตรวชิ าชพี พทุ ธศกั ราช ๒๕๔๕ (ปรบั ปรงุ พุทธศกั ราช ๒๕๔๖)

ทงั้ สองภาคเรียน จานวน 3 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 25.00

ตารางท่ี 4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผเู้ รยี น ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖1

จานวนนักศกึ ษา (คน) ระดับผลการเรยี น

ท่ี หมวดวิชา รหสั วิชา ลงทะเบียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
มีสิทธ์ิสอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
สอบ ่ผาน
สอบไม่ ่ผาน

หมวดวชิ าทกั ษะชวี ติ

กลุ่มวชิ าภาษาไทย

๑ ภาษาไทยพนื้ ฐาน ๒๐๐๐ ๑๑๐๑ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

๒ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒๐๐๐ ๑๑๐๒ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

กล่มุ วิชาภาษาตา่ งประเทศ

๓ ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง ๑ ๒๐๐๐ ๑๒๐๑ 17 17 6 11 6 11 0 0 0 0 2 1 2 0

๔ ภาษาอังกฤษในชวี ิตจริง ๒ ๒๐๐๐ ๑๒๐๒ 9 9 4 5 4 5 5 0 0 1 1 0 0 1

๕ การอา่ นสื่อสงิ่ พิมพ์ใน ๒๐๐๐ ๑๒๐๕ 9 9 3 6 3 6 6 0 0 0 1 0 0 2

ชีวิตประจาวัน

๖ ภาษาองั กฤษสาหรบั งาน ๒๐๐๐ ๑๒๐๘ 17 17 14 3 14 3 3 0 2 2 6 3 2 1

พาณิชย์

๗ ภาษาอังกฤษสาหรับ ๒๐๐๐ ๑๒๑๐ 17 17 13 4 13 4 4 0 0 1 2 4 3 4

คอมพิวเตอร์

กลมุ่ วชิ าวทิ ยาศาสตร์

๘ วิทยาศาสตร์เพอ่ื พัฒนา ๒๐๐๐ ๑๓๐๑ 17 17 6 11 6 11 11 0 0 1 2 3 0 0

ทักษะชวี ติ

๙ วิทยาศาสตรเ์ พ่ือพัฒนา ๒๐๐๐ ๑๓๐๓ 9 9 4 5 4 5 5 0 0 0 1 1 1 1

อาชีพธรุ กจิ และบรกิ าร

กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์

๑๐ คณิตศาสตรพ์ น้ื ฐาน ๒๐๐๐ ๑๔๐๑ 9 9 4 5 4 5 5 0 0 0 0 1 1 2

๑๑ คณติ ศาสตร์พ้ืนฐานอาชพี ๒๐๐๐ ๑๔๐๒ 12 12 7 5 7 5 5 0 0 2 1 1 0 0

กล่มุ วชิ าสงั คมศกึ ษา

๑๒ หน้าทพ่ี ลเมืองและศลี ธรรม ๒๐๐๐ ๑๕๐๑ 17 17 14 3 14 3 3 0 0 1 3 2 1 7

๑๓ ทักษะชีวิตและสังคม ๒๐๐๐ ๑๕๐๒ 17 17 6 11 6 11 11 0 0 0 4 1 1 0

๑๔ อาเซียนศึกษา ๒๐๐๐ ๑๕๐๔ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

๑๕ เหตกุ ารณป์ จั จบุ นั ๒๐๐๐ ๑๕๐๕ 18 18 6 12 6 12 12 0 0 0 0 5 0 0

๑๖ วัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๐๐ ๑๕๐๖ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

กลุ่มวชิ าสขุ ศึกษาและพลศึกษา

๑๗ การพัฒนาคณุ ภาพชีวิต ๒๐๐๐ ๑๖๑๐ 11 11 7 7 7 4 4 0 0 2 1 0 0 0

หมวดวิชาทักษะวชิ าชพี

กลมุ่ วชิ าทกั ษะวชิ าชพี พืน้ ฐาน

๑๘ ความรเู้ ก่ยี วกบั งานอาชีพ ๒๐๐๑ ๑๐๐๑ 17 17 6 11 6 11 11 0 0 0 2 2 2 0

๑๙ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒๐๐๑ ๒๐๐๑ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

เพ่อื งานอาชพี

๒๐ เศรษฐศาสตรเ์ บอ้ื งตน้ ๒๒๐๐ ๑๐๐๑ 18 18 6 12 6 12 12 0 0 1 2 1 2 0

๒๑ การบัญชีเบ้อื งตน้ ๑ ๒๒๐๐ ๑๐๐๒ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 2 2 2 0 0

๒๒ การบญั ชเี บือ้ งตน้ ๒ ๒๒๐๐ ๑๐๐๓ 17 17 6 11 6 11 11 0 0 2 1 2 0 0

๒๓ การขายเบื้องตน้ ๑ ๒๒๐๐ ๑๐๐๔ 8 8 3 5 3 5 5 0 0 1 1 0 1 0

๒๔ การขายเบอื้ งต้น ๒ ๒๒๐๐ ๑๐๐๕ 13 13 8 5 8 5 5 0 0 1 0 3 0 1

๒๕ พมิ พ์ดีดไทยเบอื้ งตน้ ๒๒๐๐ ๑๐๐๖ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

๒๖ พมิ พ์ดีดอังกฤษเบือ้ งต้น ๒๒๐๐ ๑๐๐๗ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

๒๗ การเป็นผู้ประกอบการ ๒๐๐๑ ๑๐๐๒ 13 13 9 4 9 4 4 0 0 0 2 1 1 0

๒๘ อาชวี อนามัยและความ ๒๐๐๑ ๑๐๐๔ 14 14 9 5 9 5 5 0 0 0 0 4 0 5

ปลอดภัย

จานวนนกั ศึกษา (คน) ระดับผลการเรียน
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ที่ หมวดวชิ า รหสั วิชา ลงทะเบียน
มีสิทธ์ิสอบ
เข้าสอบ
ขาดสอบ
สอบ ่ผาน
สอบไม่ ่ผาน

กล่มุ วิชาทกั ษะวิชาชีพเฉพาะ ๒๒๐๔ ๒๐๐๑ 17 17 6 11 6 11 11 0 0 0 4 1 1 0
๒๙ คอมพิวเตอร์ในงานธรุ กิจ ๒๒๐๔ ๒๐๐๒
๓๐ ระบบปฏิบตั กิ ารเบ้ืองต้น ๒๒๐๔ ๒๐๓ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
๓๑ เครอื ขา่ ยคอมพิวเตอร์
๒๒๐๔ ๒๐๐๔ 883535 00010 1 1
เบอื้ งต้น ๒๒๐๔ ๒๐๐๕
18 18 15 3 15 3 3 1 6 2 3 2 1 0
๓๒ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๒๒๐๔ ๒๐๐๖ 12 12 8 4 8 4 4 0 0 1 3 2 3 7
๓๓ คอมพวิ เตอร์และการ
๒๒๐๔ ๒๐๐๗ 12 12 8 4 8 4 4 0 1 1 2 0 2 0
บารงุ รักษา
๒๒๐๔ ๒๐๐๘ 18 18 14 4 14 4 4 1 2 5 4 1 1 1
๓๔ พ้นื ฐานการเขยี นโปรแกรม ๒๒๐๔ ๒๐๐๙
9 9 4 5 4 5 50 00 3 1 0 0
คอมพวิ เตอร์ ๒๒๐๔ ๒๑๐๑ 17 17 6 11 6 11 11 0 0 1 4 1 0 0

๓๕ การเขียนโปรแกรมบน ๒๒๐๔ ๒๑๐๓ 10 10 6 4 6 4 4 1 0 3 1 0 0 4
๒๒๐๔ ๒๑๐๔
มาตรฐานเปดิ ๒๒๐๔ ๒๑๐๕ 8 8 4 4 4 4 40 00 0 1 1 1
๒๒๐๔ ๒๑๐๖ 10 10 6 4 6 4 4 0 0 0 3 2 1 1
๓๖ โปรแกรมจดั การฐานข้อมูล 17 17 14 3 14 3 3 0 1 0 3 0 4 6
๓๗ การสรา้ งเวบ็ ไซต์ ๒๒๐๔ ๒๑๐๘ 14 14 0 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
๒๒๐๔ ๒๑๑๐
กลมุ่ วชิ าทักษะวชิ าชีพเลือก 10 10 6 4 6 4 4 0 0 0 1 1 3 1
๒๒๐๔ ๒๑๑๑ 14 14 9 5 9 5 5 0 1 1 1 1 2 1
๓๘ องค์ประกอบศิลป์สาหรับ ๒๒๐๔ ๒๑๑๒
14 14 9 5 9 5 5 0 0 1 5 1 1 1
งานคอมพวิ เตอร์ ๒๒๐๔ ๘๐๐๑ 9 9 4 5 4 5 50 00 2 0 1 1
๒๒๐๔ ๘๕๐๑
๓๙ โปรแกรมตารางคานวณ 18 18 7 11 7 11 11 0 0 0 0 0 0 7
๔๐ การผลติ สื่อสงิ่ พิมพ์ ๒๐๐๐ ๒๐๐๑ 9 9 5 4 5 4 40 02 1 1 1 0
๔๑ โปรแกรมกราฟิก
๔๒ โปรแกรมมัลตมิ เี ดยี เพอ่ื การ 80 80 9 71 9 71 71 0 0 0 0 0 0 9

นาเสนอ

๔๓ โปรแกรมประมวลผลคา
๔๔ ธรรมาภบิ าลเทคโนโลยี

สารสนเทศในองค์กร

๔๕ อนิ เทอรเ์ น็ตเพ่อื งานธรุ กิจ
๔๖ กฎหมายคอมพิวเตอร์
ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวชิ าชีพ
๔๗ ฝึกงาน
๔๘ โครงการ
กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร
๔๙ กจิ กรรมลูกเสือวสิ ามัญ

จากตารางจะเหน็ ไดว้ า่ นกั ศึกษาหลักสตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี พ.ศ.๒๕๕๖ กศน.อาเภอล้ี
ในภาคเรยี นท่ี 1/๒๕๖1
ส่วนใหญ่นักศึกษาผา่ นสอบเกณฑก์ ารวดั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน จานวน 47 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 58.75
ซ่ึงอยใู่ นระดบั ผลการเรยี นเฉล่ีย เกรด ๒ ขึ้นไปจานวน 61 คนคดิ เปน็ รอ้ ยละ 76.25

ตารางท่ี ๓ สรุปผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนของผเู รียน ภาคเรยี นท่ี ๒ ปการศกึ ษา ๒๕๖๐

จาํ นวนนักศึกษา (คน) ระดบั ผลการเรียน

ท่ี หมวดวิชา รหัสวชิ า ลงทะเบียน ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
มีสิทธ์ิสอบ
เขาสอบ
ขาดสอบ
สอบ ผาน
สอบไม ผาน

หมวดวิชาทกั ษะชวี ติ
กลุมวชิ าภาษาไทย
๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒๐๐๐ ๑๑๐๑ ๓๖ ๓๐ ๘ ๒๒ ๘ ๒๒ ๐ ๑ ๐ ๒ ๑ ๑ ๓ ๐
๒ ภาษาไทยเพอื่ อาชีพ ๒๐๐๐ ๑๑๐๒ ๒๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐
กลุมวชิ าภาษาตา งประเทศ
๓ ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง ๑ ๒๐๐๐ ๑๒๐๑ ๑๘ ๑๗ ๕ ๑๑ ๕ ๑๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐
๔ ภาษาอังกฤษในชวี ติ จริง ๒ ๒๐๐๐ ๑๒๐๒ ๑๖ ๑๖ ๘ ๘ ๘ ๘ ๐ ๒ ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐
๕ การอา นสอื่ สิ่งพิมพใน ๒๐๐๐ ๑๒๐๕ ๑๖ ๑๖ ๗ ๙ ๗ ๙ ๐ ๑ ๕ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐

ชีวิตประจาํ วัน
๖ ภาษาองั กฤษสําหรับงาน ๒๐๐๐ ๑๒๐๘ ๑๒ ๑๒ ๘ ๔ ๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑

พาณชิ ย
๗ ภาษาองั กฤษสําหรับ ๒๐๐๐ ๑๒๑๐ ๑๒ ๑๒ ๘ ๔ ๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๐ ๑

คอมพวิ เตอร
กลุมวชิ าวทิ ยาศาสตร
๘ วิทยาศาสตรเ พอื่ พัฒนา ๒๐๐๐ ๑๓๐๑ ๑๘ ๑๗ ๖ ๑๑ ๖ ๑๑ ๐ ๑๒๑๐๒๐๐

ทักษะชีวิต
๙ วทิ ยาศาสตรเพอ่ื พัฒนา ๒๐๐๐ ๑๓๐๓ ๑๖ ๑๕ ๗ ๙๗ ๙๐ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐ ๐๐

อาชพี ธุรกจิ และบริการ
กลุมวิชาคณิตศาสตร
๑๐ คณิตศาสตรพน้ื ฐาน ๒๐๐๐ ๑๔๐๑ ๑๕ ๑๕ ๖ ๙ ๖ ๙ ๐ ๐ ๒ ๑ ๔ ๐ ๐ ๐
๑๑ คณิตศาสตรพ นื้ ฐานอาชพี ๒๐๐๐ ๑๔๐๒ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๑ ๕ ๕ ๒ ๐ ๐ ๐
กลุมวชิ าสงั คมศึกษา
๑๒ หนา ที่พลเมืองและศลี ธรรม ๒๐๐๐ ๑๕๐๑ ๑๒ ๑๒ ๘ ๔ ๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓ ๒ ๑
๑๓ ทักษะชีวติ และสงั คม ๒๐๐๐ ๑๕๐๒ ๑๙ ๑๘ ๖ ๑๒ ๕ ๑๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐

๑๔ อาเซยี นศกึ ษา ๒๐๐๐ ๑๕๐๔ ๓๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๔ ๑ ๑ ๐
๑๕ เหตกุ ารณปจจุบัน ๒๐๐๐ ๑๕๐๕ ๑๙ ๑๘ ๖ ๑๒ ๖ ๑๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๑

๑๖ วัฒนธรรมอาเซยี น ๒๐๐๐ ๑๕๐๖ ๓๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๒ ๐

กลมุ วชิ าสขุ ศึกษาและพลศึกษา
๑๗ การพฒั นาคุณภาพชีวิต ๒๐๐๐ ๑๖๑๐ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๐ ๘ ๔ ๑ ๐ ๐ ๐
หมวดวิชาทกั ษะวชิ าชีพ
กลมุ วชิ าทกั ษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
๑๘ ความรูเ ก่ียวกบั งานอาชพี ๒๐๐๑ ๑๐๐๑ ๑๙ ๑๘ ๗ ๑๑ ๗ ๑๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๒ ๐ ๑ ๐
๑๙ คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ๒๐๐๑ ๒๐๐๑ ๓๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑ ๓ ๐

เพอ่ื งานอาชพี
๒๐ เศรษฐศาสตรเ บอื้ งตน ๒๒๐๐ ๑๐๐๑ ๑๘ ๑๖ ๗ ๑๒ ๗ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐

๒๑ การบญั ชีเบอ้ื งตน ๑ ๒๒๐๐ ๑๐๐๒ ๓๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๑ ๕ ๐ ๑ ๐ ๐
๒๒ การบญั ชเี บอ้ื งตน ๒ ๒๒๐๐ ๑๐๐๓ ๑๙ ๑๘ ๖ ๑๑ ๖ ๑๑ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐

๒๓ การขายเบอ้ื งตน ๑ ๒๒๐๐ ๑๐๐๔ ๑๖ ๑๖ ๘ ๘ ๘ ๘ ๐ ๑ ๔ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐

๒๔ การขายเบื้องตน ๒ ๒๒๐๐ ๑๐๐๕ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๐ ๑ ๖ ๔ ๑ ๑ ๐

๒๕ พิมพด ีดไทยเบอื้ งตน ๒๒๐๐ ๑๐๐๖ ๓๗ ๒๙ ๗ ๒๓ ๗ ๒๓ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๒ ๐ ๑
๒๖ พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน ๒๒๐๐ ๑๐๐๗ ๓๖ ๓๐ ๗ ๒๓ ๗ ๒๓ ๐ ๐ ๒ ๒ ๓ ๐ ๐ ๐
๒๗ การเปน ผปู ระกอบการ ๒๐๐๑ ๑๐๐๒ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๓ ๗ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐

๒๘ อาชวี อนามัยและความ ๒๐๐๑ ๑๐๐๔ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๕ ๑

ปลอดภยั

จํานวนนกั ศกึ ษา (คน) ระดบั ผลการเรยี น
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ท่ี หมวดวชิ า รหัสวชิ า ลงทะเบียน
มีสิทธ์ิสอบ
เขาสอบ
ขาดสอบ
สอบ ผาน
สอบไม ผาน

กลุมวิชาทกั ษะวิชาชพี เฉพาะ
๒๙ คอมพวิ เตอรใ นงานธุรกิจ ๒๒๐๔ ๒๐๐๑ ๑๙ ๑๗ ๗ ๑๐ ๗ ๑๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑
๓๐ ระบบปฏิบัติการเบอื้ งตน ๒๒๐๔ ๒๐๐๒ ๓๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓ ๑ ๐ ๐
๓๑ เครอื ขา ยคอมพิวเตอร ๒๒๐๔ ๒๐๓ ๑๕ ๑๕ ๗ ๙ ๗ ๙ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๑ ๐ ๐

เบื้องตน
๓๒ คณติ ศาสตรคอมพิวเตอร ๒๒๐๔ ๒๐๐๔ ๑๑ ๑๑ ๘ ๓ ๘ ๓ ๐ ๐ ๔ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐
๓๓ คอมพวิ เตอรและการ ๒๒๐๔ ๒๐๐๕ ๑๒ ๑๒ ๘ ๔ ๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๕ ๐ ๑

บํารุงรกั ษา

๓๔ พน้ื ฐานการเขียนโปรแกรม ๒๒๐๔ ๒๐๐๖ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๓ ๕ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐

คอมพวิ เตอร
๓๕ การเขยี นโปรแกรมบน ๒๒๐๔ ๒๐๐๗ ๑๑ ๑๑ ๘ ๓ ๘ ๓ ๐ ๐ ๑ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐

มาตรฐานเปด
๓๖ โปรแกรมจัดการฐานขอ มูล ๒๒๐๔ ๒๐๐๘ ๑๖ ๑๖ ๘ ๘ ๘ ๘ ๐ ๔ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐
๓๗ การสรา งเว็บไซต ๒๒๐๔ ๒๐๐๙ ๑๘ ๑๖ ๗ ๙ ๗ ๙ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๓ ๐ ๐

กลมุ วชิ าทักษะวชิ าชีพเลือก
๓๘ องคประกอบศิลปสาํ หรบั ๒๒๐๔ ๒๑๐๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

งานคอมพิวเตอร
๓๙ โปรแกรมตารางคํานวณ ๒๒๐๔ ๒๑๐๓ ๑๕ ๑๕ ๗ ๙ ๗ ๙ ๐ ๐ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๐
๔๐ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ๒๒๐๔ ๒๑๐๔
๔๑ โปรแกรมกราฟก ๒๒๐๔ ๒๑๐๕ ๑๑ ๑๑ ๘ ๓ ๘ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔ ๒ ๐

๔๒ โปรแกรมมลั ติมเี ดยี เพอ่ื การ ๒๒๐๔ ๒๑๐๖ ๓๕ ๒๙ ๗ ๒๒ ๗ ๒๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ ๒ ๐

นาํ เสนอ
๔๓ โปรแกรมประมวลผลคํา ๒๒๐๔ ๒๑๐๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๔๔ ธรรมาภิบาลเทคโนโลยี ๒๒๐๔ ๒๑๑๐ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๐ ๒ ๓ ๘ ๐ ๐ ๐

สารสนเทศในองคก ร
๔๕ อินเทอรเนต็ เพือ่ งานธรุ กิจ ๒๒๐๔ ๒๑๑๑ ๒๒ ๒๒ ๑๓ ๙ ๑๓ ๙ ๐ ๐ ๑ ๐ ๓ ๐ ๕ ๓
๔๖ กฎหมายคอมพวิ เตอร ๒๒๐๔ ๒๑๑๒ ๑๕ ๑๕ ๗ ๘ ๗ ๘ ๐ ๑ ๕ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐

ฝก ประสบการณทักษะวชิ าชพี
๔๗ ฝก งาน ๒๒๐๔ ๘๐๐๑ ๔ ๐ ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔

๔๘ โครงการ ๒๒๐๔ ๘๕๐๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๔๙ กจิ กรรมลูกเสอื วิสามัญ ๒๐๐๐ ๒๐๐๑ ๙ ๐ ๙ ๐ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ผ.

จากตารางจะเห็นไดวา นกั ศกึ ษา กศน.อําเภอลี้ หลกั สตู รประกาศนียบัตรวิชาชพี พ.ศ.๒๕๕๖ ในภาคเรยี นที่ ๒/
๒๕๖๐ สวนใหญน ักศึกษาผา นสอบเกณฑการวดั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จาํ นวน ๕๑ คน คิดเปน รอยละ ๕๑
ซ่ึงอยใู นระดบั ผลการเรยี นเฉล่ีย เกรด ๒ ข้นึ ไปจาํ นวน ๕๐ คนคดิ เปนรอ ยละ ๕๐

ผลการดาเนนิ งานตามวตั ถปุ ระสงค์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอลี้
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กลมุ่ เป้าหมาย จานวน 14 คน ดาเนนิ จัดได้ จานวน 80 คน
ภาคเรียนท่ี 1/๒๕๖1 จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไดด้ าเนนิ การจดั กิจกรรม ไดแ้ ก่ แนวการจัดการศึกษาออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมสอนเสริม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี กิจกรรมสร้างสุนทรียภาพ ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กิจกรรมเรียนรู้แหล่งเรียนรู้

เป็นต้น มีการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมนิ ผลระหวา่ งภาคเรียน ปลายภาคเรียน
ประเมนิ ผลการเรียน เข้าร่วมสอบ V-Net มีการสอบวัด
มาตรฐานวิชาชีพก่อนจบหลักสูตร และอนุมัติการจบ
หลักสูตร รายงานผลการจบหลักสูตรเสนอต่อต้นสังกัด
ทาให้ผู้เรียนร้อยละ ๕๑ ได้รับการยกระดับการศึกษา
ประกาศนียบตั รวิชาชีพ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม
จรยิ ธรรม ใฝ่เรยี นใฝร่ ู้ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความต้องการ และศักยภาพในการเรียนรู้
และมคี วามสามารถในการคิดวเิ คราะห์ มคี ุณภาพชวี ิตท่ดี ี บนพนื้ ฐานของ คา่ หลกั นิยม ๑๒ ประการ

ผลการสอบ
วัดมาตราฐานวิชาชีพ
2 2 ยณน32, 155601.
กัน ย า - บ า ท
ง บ ประ ม า

ขาดสอบ
23%

เขา สอบ
77%

สอบผา น
100%

ณ  สนามสอบ
ศูนย์การเรียนร็ู ICT ชุมชนพระธาตหุ า้ ดวง

ผลการประเมนิ มาตรฐานวชิ าชพี ปวช.

ภาคเรยี นท่ี 2 ปก ารศกึ ษา 2560

วนั ท่ี 24 มนี าคม 2561

ณ ศนู ยก ารเรยี นรู ICT ชมุ ชนพระธาตหุ า ดวง ตาํ บลล้ี อาํ เภอล้ี จงั หวดั ลาํ พนู

เพ่ือเปนการจดั การศึกษาทีม่ งุ พัฒนาผู

เรียน ใหมีคุณภาพ ท้ังดานความรู ไมผ าน; 2

ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ใ ห  ส า ม า ร ถ ผา น; 4

ปฏิบัติงานอาชีพได รวมทั้งมีเจตคติและกิจ

นสิ ัยทด่ี ใี น การทาํ งานซง่ึ ถอื เปนหวั ใจสําคัญ

ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ท้ั ง นี้ โ ด ย มี ม า ต ร ฐ า น

วิชาชีพ เปนเกณฑในการกํากับ ดูแลและ ผา น ไมผ าน

ตรวจสอบประเมินผลการเรียนของนักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือใหสามารถจัด

ดําเนินการ ทดสอบภายใตเงื่อนไขท่ีเป งบประมาณ 2,620.-บาท

นมาตรฐานของวิชาชีพนั้น จําเปน ตอ งมีการ

จัดทําเปนเคร่ืองมือประเมิน มาตรฐาน 100% ชาย, 1 ชาย, 0 ชาย 1
90% หญงิ , 5 หญิง, 4 หญงิ 1
วิชาชีพ อันจะเปนแนวทางในการกําหนด 80% หญงิ , 4
70%
คุณภาพของผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาสู 60%
50%
ตลาดแรงงาน 40% ชาย
30% หญิง
20%
10%
0%

¼Å¡Ò÷´Êͺ·Ò§¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒÃдºÑ ªÒµÔ ´ÒŒ ¹ÍÒªÇÕ È¡Ö ÉÒ
V-Net

Ç¹Ñ ·ÊÕè ͺ 16 ¸¹Ñ ÇÒ¤Á 2560
³ Ç·Ô ÂÒÅÂÑ à·¤â¹âÅÂáÕ ÅСÒè´Ñ ¡Òà ͧ¤¡ ÒúÃËÔ ÒÃÊÇ‹ ¹¨§Ñ ËÇ´Ñ ÅÒí ¾¹Ù

รายละเอียดกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน

ที่ กิจกรรม / โครงการ ผลการดาเนินการ ร้อยละความพึงพอใจ
ชาย หญงิ รวม
82.36%
1 ปฐมนเิ ทศ 1/2561 7 8 15 81.03%
83.33%
2 โครงการคณิตศาสตร์พฒั นาคุณภาพชวี ติ 12 8 20 85.07%
80.02%
3 โครงการการเรียนรู้การบัญชเี บื้องต้นเพื่อสภาวะการเงินท่ีดี 11 9 20 82.36%
90.35%
4 โครงการค่ายพฒั นาผเู้ รียนเพื่อเรียนรู้ประวตั ิศาสตร์ชาติไทย ปวช. 2 8 10 82.35%
80.60%
5 โครงการการเรียนรู้การเขยี นโปรแกรมคอมพวิ เตอร์เบ้ืองต้น 9 11 20 82.36%
80.02%
6 โครงการค่ายลกู เสอื วสิ ามัญ ปวช. 5 10 15
87.66%
7 โครงการปรับภมู ิทัศน์ กศน.อาเภอล้ี 03 3 81.45%
83.01%
8 BIG Cleaning Day เพือ่ สขุ อนามยั ที่ดี ตลอดภาคเรียน 25 7
89.05%
9 สบื สานประเพณีการบชู าในวนั เพญ็ เดือนวสิ าขะ 19 52 71
88.99%
10 ปฐมนเิ ทศ 2/2560 7 8 15
84.25%
11 โครงการค่ายคุณธรรมนาความรู้ 1 9 10
83.20%
12 โครงการค่ายลกู เสอื กศน. เรียนรู้ประวตั ิศาสตร์ชาติไทย สคู่ วาม 7 13 20 83.75%
เป็นพลเมอื งดี วถิ ปี ระชาธปิ ไทย

13 โครงการนกั ศึกษายคุ ใหม่ห่างไกลยาเสพติด 9 11 20

14 โครงการติวเขม้ เต็มความรู้ 8 12 20

15 โครงการฝกึ อบรมปฏบิ ัติการซอ่ มบารุงและการดูแลรักษาเครื่อง 7 8 15
คอมพวิ เตอร์ รุ่นท่ี 1

16 โครงการฝกึ อบรมปฏบิ ัติการซอ่ มบารุงและการดูแลรักษาเครื่อง 4 11 15
คอมพวิ เตอร์ รุ่นท่ี 2

17 โครงการอบรมเรียนรู้คอมพวิ เตอร์เบื้องต้นและอนิ เตอร์เนต็ ไร้ 3 17 20
พรมแดน การใช้ Facebook รุ่นที่ 1

18 โครงการอบรมเรียนรู้คอมพวิ เตอร์เบื้องต้นและอนิ เตอร์เนต็ ไร้ 9 11 20
พรมแดน การใช้ Facebook รุ่นท่ี 2

รวม 122 214 336

จำนวนนักศกึ ษำเข้ำรว่ มกจิ กรรมพฒั นำผเู้ รียน

100% 89 11 8 13 11 12 8 11
90% 8 5 52 11
80%
70% 10
60%
50% 8 9 17
40%
30% 3 หญงิ
20% ชาย
10%
0% 12 11 9 7 7987 9
7 5 2 19 4

2 13

0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1234567

การปฐมนิเทศหลกั สตู ร ปวช.
15 MAY 2018 ปการศกึ ษา  1/2561     

ศูนย์การศึคกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอลี้

จํานวนผูเขารว มโครงการ 15 คน

ชาย
หญิง 47%
53%

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํ เภอล้ี

9 - 10 มิถนุ ายน 2561

งบประมาณท่ใี ช จาํ นวนผเู ขา รว มโครงการ 20 คน
4,400.-บาท

หญิง ชาย
45% 55%

ค่ายพฒั นาศักยภาพลกู เสือวสิ ามญั
หลกั สตู ร ปวช.
5 - 7 . 06 . 2018

งบประมาณ 19,200.-บาท
จํานวนผู้เขา้ รว่ มโครงการ  15  คน

ชาย
33%

หญงิ
67%

ณ คา ยขนุ เณร ตําบลดอนแกว อาํ เภอแมร ิม จังหวัดเชยี งใหม

การเรยี นร้กู ารบญั ชเี บอ้ื งต้น
เพ่ือสภาวะการเงนิ ทดี่ ี

วนั ที 23-24  มิถนุ ายน  2561
ณ กศน.อําเภอลี

งบประมาณ  4,400.- บาท
จํานวนผู้เข้ารว่ มโครงการ  20 คน

หญิง ชาย
50% 50%

การเรยี นรกู้ ารเขียนโปรแกรม
คอมพวิ เตอรืเบือ้ งต้น

วนั ที 21-22  กรกฎาคม  2561
ณ กศน.อําเภอลี

หญิง ชาย
60% 40%

จาํ นวนผูเ ขา รว มโครงการ 20
คน

งบประมาณท 4,400.- บาท

ค่ายพัฒนาผูเ้ รีย่ น
เพ่อื เรยี นรู้ประวัตศิ าสตรช์ าติไทย

หลักสตู ร ปวช.

วนั ท่ี 10-11 กรกฎาคม 2561
ณ กศน.อาํ เภอล้ี อุทยานสุโขทัย
พิภิธภัณฑรามคําแหง ตําบลเมอื ง
เกา
พภิ ธิ ภัณฑส ังคโลก ตาํ บลปากแคว
อาํ เภอเมืองสโุ ขทัย จงั หวดั สุโขทยั

งบประมาณ 9,440.- บาท
จาํ นวนผเู ขารวมโครงการ 10

คน

ชาย
20%

หญิง
80%

พฒั นาบัคลากร การจัดการศกึ ษาปวช.กศน.อําเภอลี้

เพือ่ การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการ

วนั ที 6-10  กันยศกึาษยานต าม2อ5ธั 6ย1าศยั

ศนู ยก ารเรยี นรูเศรษฐกิจพอเพยี งบา น
ของพอ

จังหวัดอยุธยา

งบประมาณ 12,400.-บาท
จํานวนผูเขารวมโครงการ 2 คน

ศูนยฝ ึ กและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสงั วรารามวรมหาวหิ าร จงั หวดั

ชลบุรี

หญงิ
100%

พัฒนาผเู้ รยี น 10-11  สงิ หาคม  2561
“คา่ ยเรียนรดู้ ้านเพศวิถี ณ  กศน.อําเภอลี้
ศกึ ษาและทักษะชวี ิต”

หลักสตู ร ปวช.

หญงิ ชาย งบประมาณ   5,400.-บาท
50% 50% จํานวนผ้เู ข้ารว่ มโครงการ  20  คน  

โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พ.ศ.๒๕๕๖
ไตรมาสท่ี ๑-๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนภมู ิเปาหมายตอ ผลผลิต

45 เปาหมาย
100 ผลผลติ

จาํ นวนนีกศึกษา ปวช.กศน.อาํ เภอลี้ แยก ชาย หญิง

38 ชาย
62 หญงิ

จํานวนนกั ศกึ ษา ปวช. กศน.อําเภอลี้ แยก เทอม

เทอมท่ี 6 เทอมที่ 1
2 เทอมท่ี 2
เทอมที่ 3
เทอมท่ี 5 เทอมที่ 1 เทอมท่ี 4
14 34 เทอมที่ 5
เทอมที่ 6
เทอมท่ี 4
22

เทอมท่ี 3 เทอมที่ 2
14 14

การดาํ เนนิ งานโครงการ

การดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบตั รวชิ าชีพ ปวช. พุทธศักราช ๒๕๕๖
(กลุมเปาหมายปกติ) ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอล้ี มุงเนนการจัดและ
สงเสริมใหทุกกลุมอายุทุกกลุมเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะทาง
สังคมและประชาชั่วไปอยา งเสมอภาคและเปนธรรมโดยยึดแนวทาง
และนโยบายของรัฐบาล ที่มีนโยบายในการจัดการศึกษา โดยการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอยางเปนองครวมท้ังระบบ โดยการใชแผนและการวิจัยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการ
ทงั้ การออกแบบกิจกรรมการนิเทศ การติดตามผลการปรับปรุงการพัฒนาการนําส่ือและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาทห่ี ลากหลายและมคี ณุ ภาพมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การจัดการศึกษาและการขยายโอกาสในการเขาถึง
ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง
กลุมเปาหมายการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
และหนวยจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เปนหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงช าติ พ. ศ. ๒ ๕ ๔๒ พระราช บัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มี
สมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระไดสอดคลองกับ
แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิ ละแผนการศึกษาแห
งชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียน
ไดอ ยางเหมาะสมตามศกั ยภาพตามความสนใจและโอกาสของ
ตน สงเสรมิ ใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน สถานศึกษา หน
วยงานสถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยมีเครือขายเขามามี
สวนรว มในการจัด สถานศึกษามีกลุมเปาหมายในพื้นที่อําเภอ
ล้ี ทีร่ ับบริการดา นการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.๒๕๕๖ (กลุมเปาหมายปกติ) จํานวน ๑๐๐ คน
และใชง บประมาณในการดาํ เนนิ งานทั้งส้ิน ๒๙๒,๑๙๓.-บาท (-สองแสนเกาหมน่ื สองพนั หนึ่งรอยเกาสิบสาม
บาทถว น-)

โดยมหี ลักการจัดการ ผูบริหารไดกําหนด/มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคของ กิจกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชากรวัย
แรงงาน โดยดําเนนิ กจิ กรรม ดงั น้ี

๑. ประชาสัมพนั ธร บั สมคั รนักศกึ ษาและแนะแนวการจัดการศึกษา
๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบมสี วนรว ม
๓. จัดกิจกรรมการเรยี นการสอนท่สี อดคลอ งกบั หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๔. จดั กิจกรรมสอนเสริม
๕.จัดกิจกรรมพัฒนาผเู รียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสงเสริมสขุ ภาพกาย
สขุ ภาพจติ ทด่ี ี สรางสนุ ทรยี ภาพใหก บั ผูเรยี น สง เสรมิ คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๖. พฒั นาหลกั สูตรในหลักสตู รรายวชิ าของสถานศึกษา
๗. การนิเทศตดิ ตามการจัดกระบวนการเรียนรู การวดั และประเมินผลระหวา งเรียน
๘. ดาํ เนนิ การวดั และประเมินผลปลายภาคเรยี น
๙. การตรวจสอบขอมลู (ตรวจไขวข อ มลู นกั ศึกษาจบหลักสตู ร)
๙. การอนุมตั กิ ารจบหลักสูตร
๑๐. รายงานผลการจบหลักสูตรเสนอตอ ตน สงั กดั

รายละเอียดกิจกรรมพฒั นาผูเรยี น
ผลการดําเนินการ
ที่ กิจกรรม / โครงการ ชาย หญงิ รวม รอยละความพึงพอใจ
82.36
1 ปฐมนเิ ทศ 7 8 15 80.02

2 โครงการคา ยคณุ ธรรมนําความรู 1 9 10 87.66
81.45
3 โครงการคา ยลกู เสือ กศน. เรียนรูประวัตศิ าสตรชาติ 7 13 20 83.01
ไทย สคู วามเปนพลเมอื งดี วิถปี ระชาธิปไทย
89.05
4 โครงการนกั ศกึ ษายคุ ใหมห างไกลยาเสพตดิ 9 11 20
88.99
5 โครงการตวิ เขม เต็มความรู 8 12 20

6 โครงการฝก อบรมปฏบิ ตั ิการซอมบาํ รุงและการดแู ล 7 8 15
รกั ษาเครอื่ งคอมพวิ เตอร รนุ ท่ี 1

7 โครงการฝก อบรมปฏิบตั กิ ารซอมบาํ รุงและการดแู ล 4 11 15
รกั ษาเครอื่ งคอมพิวเตอร รนุ ท่ี 2

8 โครงการอบรมเรยี นรคู อมพิวเตอรเ บ้ืองตนและ 3 17 20
อนิ เตอรเน็ตไรพรมแดน การใช Facebook รุนท่ี 1
84.25

9 โครงการอบรมเรียนรคู อมพิวเตอรเ บ้ืองตน และ 9 11 20
อนิ เตอรเ นต็ ไรพรมแดน การใช Facebook รุน ท่ี 2
83.20
รวม 55 100 155 84.44

18 ชาย
16 หญิง
14
12
10

8
6
4
2
0

123456789

¼Å¡Ò÷´Êͺ·Ò§

¤Ò‹ ¤³Ø ¸ÃÃÁ¹Òí ¤ÇÒÁÃŒÙ

Ç¹Ñ ·Õè 15-16 Á¡ÃÒ¤Á 2561

³ Ç´Ñ ´ÍÂËÅ§Ñ ¶Òéí µÒí ºÅÈÃàÕ µÂÕê ÍÒí àÀͺҌ ¹âΧ‹ ¨§Ñ ËÇ´Ñ

หลกั การและเหตุผล ÅÒí ¾¹Ù

ในปจ จุบันสงั คมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศ จํานวนผูเขา รวมโครงการ
ดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญจึงยึดติดอยูกับความสําเร็จทาง
วตั ถุกันมากจนขาดความเอาใจใสในเรือ่ งศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม ชาย หญิง
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นความ จงรักภักดี ตอสถาบัน 10%
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะ
ปญหาเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาท่ี ตองแกไขดวยศีลธรรม 90%
คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญู สังคมจึงจะมีความสงบ
สุข หากนักเรียนไดรับการเรียนรูและอบรม ปลูกจิตสํานึกในเร่ือง
ศีลธรรมคุณธรรมสมบูรณแลว นักเรียนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มี
คุณภาพ " เกง ดี มีประโยชน " เมื่อเปน เชนนี้แลวปญหาก็ไมถูก
สรางใหเกิดขึ้นแกสังคม ซึ่งเปนการลดปญหาอีกทางดวย การอบรม
สั่งสอนเร่ืองศีลธรรมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะมีเพียงแค
ความรูดานพุทธพิสัยอยางเดียวไมได จะตองอาศัย การปฏิบัติดวย
ตนเอง ใหถ กู ตอ งตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาอยางแทจ ริง

ดงั นัน้ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอล้ี จึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คายคุณธรรมนํา
ความรู นักศึกษา ปวช. เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมตามสมควรแกวัย จะไดพัฒนาตนเองและสรางสรรคสังคม ไดรู
ซึ้งถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกลชิดกับ
พระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อยกระดับการพัฒนาจิตใจใหมั่งคงมี
คุณธรรม มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และประยกุ ตใชในการดําเนินชีวติ ไดอยางเหมาะสม

สูความเปนพลเมืองดี วถิ ปี ระชาธปิ ไตย

ภาคเรยี นที่ 2 ปการศกึ ษา 2560

วนั ที่ 17 – 19 มกราคาคม 2561

ณ กองพนั สตั วต าง คา ยตากสนิ ตําบลดอนแกว อาํ เภอแมร ิม จงั หวัด

หลกั การและเหตผุ ล
สืบเน่ืองกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝง

จิตสํานึกความเปนพลเมือง ท่ีดี และเรียนรูแหลงประวัติศาสตรชาติไทย เพ่ือเปนแนว
ทางการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติการจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝง
คุณธรรม จรยิ ธรรม การสรา งวินัย การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ยึดม่ันในสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและประวัติศาสตรชาติ
ไทย เพ่ือใหนโยบายดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี ศูนย กสน.อําเภอล้ี จึงไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย
สงเสริมคุณธรรม และสรางจิตสํานึกความเปนไทยใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความเปนชาติ เรียนรูวิถีชีวิตความเปนไทยจากประวัติศาสตรชาติไทย ซึ่งเปนการ
เปดโอกาสในการเรียนรูและสรางจิตสํานึกรักชาติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
บุญคุณพระมหากษัตริยไทย จึงจัดทําโครงการคายลูกเสือวิสามัญ กศน. เรียนรู
ประวัติศาสตรชาตไิ ทยสูความเปน พลเมืองดี วิถปี ระชาธปิ ไตยขน้ึ

ชาย
หญิง 7
13

งบประมาณ 24,200.- บาท

â¤Ã§¡Òù¡Ñ È¡Ö ÉÒÂؤãËÁË‹ Ò‹ §ä¡ÅÂÒàʾµ´Ô

Ç¹Ñ ·èÕ 24 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2561

³ ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ºÒŒ ¹»Ò† ¨éÕ µÒí ºÅ»†Ò伋 ÍÒí àÀÍÅÕé ¨§Ñ ËÇ´Ñ ÅÒí ¾¹Ù

ในสถานการณปจจุบันปญหายาเสพติดน้ันถือไดวาเปนปญหา ผเู ขารว มกจิ กรรม 20 คน
ระดับประเทศ การระบาดที่กระจายตัวอยางรวดเร็วในสังคมไทย
เปนปญหาที่แกไขไดยากมาก เน่ืองจากคนไทยในสมัยปจจุบันไมรูจัก 55 45 ชาย
การหลีกเลี่ยงเพราะอยากรู อยากลอง บางคนมีความโลภท่ีจะหาเงิน % % หญงิ
ทางลัด โดยการนํามาขายเพื่อหวังกําไรที่มากมายมหาศาล โดยไม
คํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติตอประเทศชาติ ผลจากการ งบประมาน 9,783.- บาท
เห็นแกตัวของกลุมคนเหลาน้ี สงผลตอเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
ของไทยที่จะมีอนาคตในภายภาคหนาท่ีสดใส แตกลับตองหลงเชื่อ
โดยการอยากรูอยากลองสารเสพติดเหลานั้น ถูกการชักจูง การม่ัวสุม
และการหลอกใหเปนเครื่องมือในการคาขายสารเสพติด ถาเยาวชน
นักเรียนนักศึกษาทุกคนตกเปนทาสของยาเสพติดอนาคตของประเทศ
คงจะพบกับการสญู เสียอยาง ใหญหลวงเปนแนแท ยาเสพติดไมมีผลดี
ตอรางกายและยังใหโทษอีกมากมายมหาศาล เนื่องจากเยาวชน
นักเรยี นนกั ศกึ ษาไมไ ดร บั การดแู ลเอาใจใสจากสังคมอยางเพียงพอ ถา
ไมป อ งกันและใหความรูเ ก่ียวกับโทษ และการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
แกเ ยาวชนนักเรียนนักศึกษา อนาคตของชาติคงถูกทําลายดวยยาเสพ
ติดเปน แน

ในการน้ีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอล้ี จึงไดจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนจัดทําโครงการนักศึกษายุคใหมหางไกลยาเสพติด เพ่ือ
ดาํ เนินกิจกรรมใหสอดคลอ งกับนโยบายของชาติและเปาหมายของศูนยอานวย
การพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด
กจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู รียนเพ่อื เสรมิ สรา งผเู รียนใหมีภูมิคุมกัน ปองกัน และ
แกไขปญ หายาเสพติดในสถานศึกษา

ติวเขมเติมความรู หลักสูตร ปวช.
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จาํ นวนผูเขา รว มโครงการ
25-26 มกราคม
2560
หญิง ชาย ณ กศน.อาํ เภอลี้
12 8

วตั ถปุ ระสงค หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากพื้นฐานความรูทางดานคณิตศาสตร พื้นฐาน
๑. เพอื่ ใหน กั ศึกษาหลกั สูตร ปวช.
มีความรพู นื้ ฐานในการใช วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาตางประเทศของนักศึกษาใหม
ภาษาองั กฤษในชีวิตจริง และเกา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยูในระดับ
ปานกลางถึงคอนขางนอย ซึ่งมีพ้ืนฐานในศาสตรตางๆขางตน
๒. เพ่ือใหนักศึกษาหลกั สูตร ปวช. คอนขางนอย การจัดอบรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา ให
มคี วามรพู ้นื ฐานในการใช มีความรู ความเขาใจ สามารถพัฒนาทักษะ และเจตคติท่ีดีในวิชา
คณิตศาสตรพ ืน้ ฐาน พ้ืนฐานเหลาน้ี จึงมีความสําคัญ และสามารถปรับพ้ืนฐานความรู
แกนักศึกษาใหเ พยี งพอตอ การศกึ ษาตอในชน้ั ปต อๆไป
๓. เพื่อพฒั นาระดับความรข อง
โครงการน้ีจึงเกิดข้ึนมาเพื่อจะใหนักศึกษาหลักสูตร ปวช.
กศน.อําเภอล้ี ไดมีความรูพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริงและรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยี นตอ ไป

งบประมาณ 9,900.- บาท

ฝก อบรมปฏบิ ตั กิ ารซอ มบาํ รงุ และ

การดแู ลรกั ษาเครอ่ื งคอมพวิ เตอร รนุ ท่ี 1

วันท่ี 24-25 กมุ ภาพนั ธ 2561

ณ ศูนยก ารเรยี นรู ICT เพ่อื พอหลวง ชมุ ชนตาํ บลปา ไผ อําเภอลี้ จงั หวัด
ลําพูน

ËÅ¡Ñ ¡ÒÃáÅÐà˵¼Ø Å

à¹è×ͧ¨Ò¡ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ໚¹
à¤ÃÍ×è §ÁÍ× ·ÊÕè Òí ¤ÑÞ㹡Ò÷íÒ§Ò¹áÅСÒè´Ñ ¡ÒÃàÃÂÕ ¹¡ÒÃÊ͹
¡ÒôáÙ ÅÃ¡Ñ ÉÒà¤ÃÍè× §¤ÍÁ¾ÇÔ àµÍÃ㏠ËÍŒ Âã‹Ù ¹ÊÀÒ¾·¾èÕ ÃÍŒ Á㪧Œ Ò¹
µÅÍ´àÇÅÒ໚¹ÊÔ觨íÒ໚¹Í‹ҧÂÔè§ ´Ñ§¹éѹ¨Ö§µŒÍ§¾Ñ²¹Ò
ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¼ÙŒàÃÕ¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òë‹ÍÁºíÒÃاáÅÐ
´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà¤Ãè×ͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ à¾×èÍãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃ
·íÒ§Ò¹áÅÐ㪌·ÃѾÂÒ¡ÃãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´´ŒÇ¤ÇÒÁ
»ÃÐË嫄 µÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

â¤Ã§¡ÒùéÕ¨Ö§à¡Ô´¢Öé¹ÁÒà¾è×ͨÐãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ËÅÑ¡Êٵà »Çª. Èٹ¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡ÃкºáÅСÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁ
ÍѸÂÒÈÂÑ ÍíÒàÀÍÅÕé ä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾é×¹°Ò¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ
áÅСÒúíÒÃاÃÑ¡ÉÒáÅÐÃÒÂÇÔªÒÃкº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàºé×ͧµŒ¹ ÍÕ¡
·Ñé § Ê Ò Á Ò Ã ¶ ·èÕ ¨ Ð á ¡Œ ä ¢ »˜ Þ Ë Ò à Á×è Í à ¡Ô ´ ¡ Ò Ã ¢Ñ ´ ¢Œ Í § ¢ Í §
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏáÅÐÍØ»¡Ã³µ‹Í¾‹Ç§ã¹àº×éͧµŒ¹ä´ŒáÅÐ໚¹¡ÒÃ
¾²Ñ ¹Òµ¹àͧ µ‹Íä»

ผเู ขารว มกจิ กรรม 15 คน

ชาย หญงิ

53% 47%

งบประมาน 18,500.- บาท

ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอล้ี

ฝก อบรมปฏบิ ตั กิ ารซอ มบาํ รงุ และ

การดแู ลรกั ษาเครอื่ งคอมพวิ เตอร รนุ ที่ 2

วนั ท่ี 18-19 กมุ ภาพนั ธ 2561

ณ ศนู ยก ารเรยี นรู ICT เพ่ือพอหลวง ชมุ ชนตาํ บลปา ไผ อําเภอล้ี จังหวดั ลาํ พนู

ËÅ¡Ñ ¡ÒÃáÅÐà˵¼Ø Å

à¹×èͧ¨Ò¡ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ໚¹
à¤ÃÍ×è §ÁÍ× ·ÊèÕ Òí ¤ÞÑ ã¹¡Ò÷íÒ§Ò¹áÅСÒèѴ¡ÒÃàÃÂÕ ¹¡ÒÃÊ͹
¡ÒôáÙ ÅÃ¡Ñ ÉÒà¤ÃÍ×è §¤ÍÁ¾ÇÔ àµÍÃ㏠ËÍŒ ÂãÙ‹ ¹ÊÀÒ¾·¾Õè ÃÍŒ Á㪧Œ Ò¹
µÅÍ´àÇÅÒ໚¹ÊÔ觨íÒ໚¹Í‹ҧÂÔè§ ´Ñ§¹éѹ¨Ö§µŒÍ§¾Ñ²¹Ò
ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¼ŒÙàÃÕ¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òë‹ÍÁºíÒÃاáÅÐ
´ÙáÅÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ à¾×èÍãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃ
·íÒ§Ò¹áÅÐ㪌·ÃѾÂÒ¡ÃãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´´ŒÇ¤ÇÒÁ
»ÃÐË嫄 µÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§

â¤Ã§¡ÒùéÕ¨Ö§à¡Ô´¢Öé¹ÁÒà¾è×ͨÐãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ËÅÑ¡Êٵà »Çª. Èٹ¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡ÃкºáÅСÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁ
ÍѸÂÒÈÑÂÍÒí àÀÍÅÕé ä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¾é×¹°Ò¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ
áÅСÒúíÒÃاÃÑ¡ÉÒáÅÐÃÒÂÇÔªÒÃкº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàºé×ͧµŒ¹ ÍÕ¡
·éÑ § Ê Ò Á Ò Ã ¶ ·èÕ ¨ Ð á ¡Œ ä ¢ »˜ Þ Ë Ò à Áè× Í à ¡Ô ´ ¡ Ò Ã ¢Ñ ´ ¢Œ Í § ¢ Í §
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏáÅÐÍØ»¡Ã³µ‹Í¾‹Ç§ã¹àº×éͧµŒ¹ä´ŒáÅÐ໚¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Òµ¹àͧ µ‹Íä»

ผเู ขารวมกิจกรรม

27% ชาย
73% หญงิ

งบประมาน 9,900.- บาท

ศนู ยก ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาํ เภอล้ี

â¤Ã§¡ÒÃͺÃÁàÃÕ¹äٌ ÍÁ¾ÔÇàµÍÃà ºéÍ× §µŒ¹áÅÐ
ÍÔ¹àµÍÃà ¹çµäÃŒ¾ÃÁá´¹ ¡ÒÃ㪌 Facebook ù؋ ·Õè 1

วนั ท่ี 26 กมุ ภาพนั ธ 2561 – 2 มนี าคม 2561
ณ ศนู ยก ารเรยี นรู ICT ชมุ ชนพระธาตหุ า ดวง ตาํ บลลี้ อาํ เภอล้ี จงั หวดั ลาํ พนู

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐà˵¼Ø Å

Facebook ໚¹ÍÕ¡àÇçºä«µË¹èÖ§·èÕãËŒºÃÔ¡ÒÃ㹡ÒÃÊè×ÍÊÒÃ
¡ÒÃÊÃÒŒ § fan page ¤ŒÒ¢ÒÂÍ͹䬏 ¶×ÍÇ‹Ò໚¹ÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§
㹡Òõ´Ô µ‹ÍÊèÍ× ÊÒ÷èäÕ ´ÃŒ Ѻ¤ÇÒÁ¹ÂÔ Á áÅÐ㪌¡Ñ¹Í‹ҧá¾Ã‹ËÅÒÂã¹
»˜¨¨ØºÑ¹ ¼ŒÙ㪌¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃŒÙà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ㪌 Facebook ¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÂÑ áÅТŒÍ¾§Ö ÃÐÇѧ㹡ÒÃ㪧Œ Ò¹ Facebook

â¤Ã§¡ÒùéÕ¨Ö§à¡Ô´¢Öé¹ÁÒà¾×èͨÐãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÑ¡Êٵà »Çª.
¡È¹.ÍÒí àÀÍÅÕé ä´ÁŒ ¤Õ ÇÒÁÃÙŒ¾é×¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ㪌¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ à¾è×;Ѳ¹Ò
µÑÇàͧãËŒ·Ñ¹¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕáÅÐÃкºãËÁ‹ æ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹¡ÒÃ㪌¢Í§
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ任ÃѺ㪌㹡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ÃÇÁ¶Ö§ãªŒã¹
ªÇÕ Ôµ»ÃШíÒÇѹ 㹡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ à¾è×ÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÕ¤ÇÒÁÃŒÙ
¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹ãªŒ Facebook 㹡ÒõԴµ‹ÍÊè×ÍÊÒú¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµä´Œ ÊÒÁÒö¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·èÕä´Œä»ãªŒã¹¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾
ÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃШíÒÇѹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
¾ÃÍŒ Á ÁÈÕ ¡Ñ ÂÀҾ㹡ÒÃᢧ‹ ¢Ñ¹ à·‹Ò·Ñ¹Ê§Ñ ¤ÁÂؤ´¨Ô Ô·ÑÅ

ผเู ขารวมกจิ กรรม 20 คน

15% ชาย
85% หญงิ

งบประมาน 10,500.- บาท

â¤Ã§¡ÒÃͺÃÁàÃÕ¹äٌ ÍÁ¾ÔÇàµÍÏàºé×ͧµŒ¹áÅÐ
Í¹Ô àµÍÃà ¹çµäÃŒ¾ÃÁá´¹ ¡ÒÃ㪌 Facebook Ë¹Ø ·Õè 2

วนั ท่ี 5-9 มนี าคม 2561
ณ ศนู ยก ารเรยี นรู ICT ชมุ ชนพระธาตหุ า ดวง ตาํ บลลี้ อาํ เภอล้ี จงั หวดั ลาํ พนู

ËÅ¡Ñ ¡ÒÃáÅÐà˵ؼÅ

Facebook ໚¹ÍÕ¡àÇçºä«µË¹èÖ§·èÕãËŒºÃÔ¡ÒÃ㹡ÒÃÊè×ÍÊÒÃ
¡ÒÃÊÃÒŒ § fan page ¤ŒÒ¢ÒÂÍ͹䬏 ¶×ÍÇ‹Ò໚¹ÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹èÖ§
㹡Òõ´Ô µÍ‹ ÊÍè× ÊÒ÷äèÕ ´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ áÅÐ㪌¡Ñ¹Í‹ҧá¾Ã‹ËÅÒÂã¹
»˜¨¨ØºÑ¹ ¼ŒÙ㪌¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ㪌 Facebook ¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑ áÅТŒÍ¾Ö§ÃÐÇ§Ñ ã¹¡ÒÃ㪧Œ Ò¹ Facebook

â¤Ã§¡ÒùéÕ¨Ö§à¡Ô´¢éÖ¹ÁÒà¾×èͨÐãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒËÅÑ¡Êٵà »Çª.
¡È¹.ÍíÒàÀÍÅÕé ä´ÁŒ Õ¤ÇÒÁÃÙ¾Œ é×¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ㪌¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ à¾×è;Ѳ¹Ò
µÑÇàͧãËŒ·Ñ¹¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕáÅÐÃкºãËÁ‹ æ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹¡ÒÃ㪌¢Í§
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ任ÃѺ㪌㹡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ÃÇÁ¶Ö§ãªŒã¹
ªÕÇÔµ»ÃШÒí Çѹ 㹡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹ãªŒ Facebook 㹡ÒõԴµ‹ÍÊ×èÍÊÒú¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµä´Œ ÊÒÁÒö¹íÒ¤ÇÒÁÌٷèÕä´Œä»ãªŒã¹¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾
ÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ¤ÇÒÁÃÙŒ ¹íÒä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃШíÒÇѹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
¾ÃÍŒ Á ÁÈÕ ¡Ñ ÂÀҾ㹡ÒÃᢋ§¢¹Ñ à·‹Ò·¹Ñ Êѧ¤ÁÂ¤Ø ´¨Ô Ô·ÑÅ

ผูเขารวมกิจกรรม 20 คน

55% 45% ชาย
หญิง

ปญหาและอุปสรรค

1. ดานผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นของผเู รียนยังอยูใ นเกณฑพอใช
2. รอ ยละของผูเรียนท่ีผา นการประเมินผลการเรยี นและยกระดับการศึกษาตา่ํ
3. ผูเ รยี นมีความตระหนักดา นการเรยี นนอ ย
4. ผเู รยี นเปน วัยทาํ งานไมส ามารถมารว มกจิ กรรมเสรมิ หลกั สูตร และกิจกรรมพฒั นาผูเรียนนอย
5. มีจาํ นวนนักศกึ ษาตกคางมาก เพราะ กจิ กรรมไมครบ ไมไดสอบ V-net ขาดสอบวัดมาตรฐาน

วิชาชีพ

ขอ เสนอแนะ / แนวทางการดาํ เนนิ งานตอ ไป

๑.พฒั นากระบวนการจดั การเรยี นรูของครู
๒.จัดกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผูเรียนดา นวิชาการ
๓.สถานศึกษาและครูจัดระบบการแนะแนวและดูแลนักศึกษาอยางใกลช ิด
๔.จัดกิจกรรม และการสอบตางๆใหตรงกับวันเสารหรือวันอาทิตย เพื่อใหผูที่ทํางานประจํา
สามารถมารวมกจิ กรรมหรอื มาสอบได โดยท่ไี มก ระทบกับการทํางานของผูเรยี น

ความภาคภมู ใิ จ

จากการบริหารจดั การ การจัดการศึกษาตามโครงการการจดั การศึกษาเพอ่ื การมงี านทาํ อยาง
ยังยืนของ กศน.อําเภอลี้ ตามวงจรคณุ ภาพ PDCA และการใช กลไกล 4 M เขามาเปนปจจยั หลักในการ
ขบั เคลอ่ื นการจดั การศึกษาของสถานศึกษา ทาํ ใหส ถานศึกษาประสบความสาํ เรจ็ เปนท่ียอมรบั ของชุมชม และ
สงั คม นกั ศึกษาทเี่ รียนจบหลักสูตรสามารถยกระดับการทาํ งานในหนว ยงาน หรอื หนาท่ีการงานของตนเอง
ยง่ิ ขึ้นไป


Click to View FlipBook Version