The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดกิจกรรม Fun with geometry

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lahhsawanya1343, 2021-12-15 03:04:58

ชุดกิจกรรม Fun with geometry

ชุดกิจกรรม Fun with geometry

! ชุดกิจกรรม !

FUN WITH
GEOMETRY

!! ความสำคัญ

ของคณิ ตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์
ทำให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามา
รถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำ
เป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

!!
ทักษะพื้นฐานคณิ ตศาสตร์

สำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน แต่การจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยนั้น มีความแตกต่างจากการเรียนคณิตศาสตร์ใน ระดับ
อื่น ๆ เพราะพัฒนาการของเด็กนั้นต่างจากวัยอื่น ซึ่งคุณครูหรือผู้
ปกครองควรตระหนั กถึงความสำคัญของการส่งเสริมด้าน
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก เพราะนอกจากจะใช้สถานการณ์ในชีวิต
ประจำวันแล้ว ยังต้องอาศัยการเตรียมการและวางแผนอย่างดี
เพื่อให้เด็กได้มี โอกาสค้นคว้าแก้ปัญหา เรียนรู้การพัฒนาความ
คิดรวบยอด และสิ่งที่สำคัญคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะ ทางคำนวณแต่เพียงอย่างเดียว หรือไม่ได้มีความหมายเพียง
ตัวเลขสัญลักษณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการสร้างและใช้หลัก
การรู้จักการคาดคะเน ช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
จากความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรส่งเสริมให้เด็กได้คิดอย่าง
อิสระบนความสมเหตุสมผล ไม่จำกัดว่าการคิดคำนวณต้องออก
มาเพียงคำตอบเดียวหรือมีวิธีการเดียว

!!
ทักษะพื้นฐานคณิ ตศาสตร์

สำหรับเด็กปฐมวัย
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ประกอบด้วย
การจำแนกประเภท คือการฝึกฝนให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ ว่ามีความ
เหมือนและต่างกันอย่างไร จึงสามารถจัดประเภทได้
การจัดหมวดหมู่ คือการฝึกฝนให้เด็กรู้จักการสังเกตลักษณะต่าง ๆ และ
จับสิ่งที่เข้าคู่กัน เหมือนกันหรืออยู่ประเภทเดียวกัน
การเรียงลำดับ คือการจัดสิ่งของชุดหนึ่ง ๆ ตามคำสั่งหรือตามกฎ เช่น จัด
ดินสอ 5 แท่งที่มีความยาวไม่เท่ากัน ให้เรียงตามลำดับจากสูงไปต่ำหรือ
จากสั้นไปยาว
การเปรียบเทียบ คือเด็กจะต้องมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างของสองสิ่งหรือมากกว่า รู้จักใช้ คำศัพท์ เช่น ยาวกว่า สั้นกว่า เบา
กว่า สูงกว่า ฯลฯ
รูปทรง คือให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส
วงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฯลฯ ผ่านการจับของเล่นหรือสิ่งของรอบตัว
พื้นที่ คือการให้เด็กได้รู้จักความตื้น - ลึก, กว้าง - แคบ ของสิ่งต่าง ๆ
การชั่งตวงวัด คือให้เด็กลงมือวัดด้วยตนเองให้รู้จักความยาว และระยะ
รู้จักการชั่งน้ำหนักและรู้จักการประมาณอย่างคร่าว ๆ ก่อนที่เด็กจะรู้จัก
การวัด ควรให้เด็กได้ฝึกฝนการเปรียบเทียบ และการจัดลำดับมาก่อน

!!
ทักษะพื้นฐานคณิ ตศาสตร์

สำหรับเด็กปฐมวัย
การนั บ คือคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรู้จักเป็นการนับ
อย่างมีความหมาย เช่น การนับตามลำดับตั้งแต่ 1 – 10 หรือมากกว่านั้น
การรู้จักตัวเลข คือการให้เด็กรู้จักตัวเลขที่เห็น หรือใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
ให้เด็กเล่นของเล่นที่เกี่ยวกับตัวเลข ให้เด็กได้นับและคิดเอง โดยอาจมี
การเปรียบเทียบแทรกเข้าไปด้วย เช่น มากกว่า น้อยกว่า ฯลฯ
การรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับตัวเลข คือการเริ่มให้เด็กจับคู่ที
ละหนึ่งก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มจำนวน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมลูกปัดไม้
จำนวนในการทำกิจกรรมคือ มีบัตรตัวเลข 0 - 10 วางลูกปัดไม้ไว้เป็นกลุ่ม
โดยคละจำนวนให้เด็กนับลูกปัดแต่ละกลุ่ม และนำบัตรตัวเลขไปวางตาม
จำนวนของลูกปัดแต่ละกลุ่มที่นับจำนวนได้ เป็นต้น
เวลา คือ การเรียนรู้จักเวลาง่าย ๆ การเรียนรู้เรื่องเข็มสั้นบอกชั่วโมง เข็ม
ยาวบอกนาที และตัวเลข 1 - 12 ถ้าจะสอนเรื่องนาทีขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของแต่ละบุคคลค่ะ
การเพิ่มและการลดจำนวน คือ การหาผลบวกและลบ ไม่เกิน 5 10 15 20
25 ฯลฯ เพิ่มจำนวนความยาก - ง่าย ตามความเหมาะสมกับความพร้อมของ
เด็ก

!!

ตัวอย่าง

ชุดกิจกรรม

FUN WITH
GEOMETRY

!! มามะ….

มาเรียงฉั นให้ถูกกันเถอะ

วิธีการเล่น
1.คุณครูให้ตัวแทนเด็กกลุ่มละ 1 คน ออกมาสุ่มหยิบบัตร
ภาพที่ทับซ้อนกัน
2.จากนั้ นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันดูบัตรภาพของกลุ่มตัวเองว่ามี
รูปอะไรบ้าง
3.เมื่อดูเสร็จแล้วให้เด็กๆช่วยกันนำบัตรภาพรูปทรงมาเรียง
ตามรูปที่กำหนด

สาระที่ได้จากการทำกิจกรรม เกมการศึกษา
1.ได้สาระเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ของเรขาคณิตพื้นฐาน
2.ได้สาระการเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อเห็นสิ่งของรูปทรงต่างๆ
3.ได้สาระการจำแนกรูปทรงพื้นฐาน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม วงรี และสี่เหลี่ยมผืนผ้า

! !
มามะ….
มาเรียงฉั นให้ถูกกันเถอะ

ภาพตัวอย่างการทำกิจกรรม

คลิปการสอนกิจกรรม
https://youtu.be/2A4qAkXqxWs

!! คำคล้องจอง

รู ปเรขาคณิ ต

วิธีการเล่น : คุณครูท่องคำคล้องจอง 1 รอบ จากนั้น ครู
ท่องคำคล้องจองพร้อมชี้เนื้อหาคำคล้องจองทีละวรรค 2
รอบ ให้เด็กๆอ่านตาม จากนั้น ครูและเด็กอ่านคำคล้องจอง
พร้อมกัน 1 รอบ พร้อมทำท่าประกอบในเนื้อหาคำคล้องจอง

สาระที่ได้จากการทำกิจกรรมคำคล้องจอง
1.ได้สาระการเรียนรู้ของทักษะพื้นฐานรูปเรขาคณิต
2.ได้สาระเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง ของเรขาคณิต
3.ได้สาระวิธีการทำกิจกรรมของคำคล้อง
4.ได้รู้จักการสังเกตสิ่งของรอบๆของตนเอง
5.ได้แสดงความคิดเห็นในการออกแบบท่าทางตามรูปร่าง
ของเรขาคณิต

! คำคล้องจอง !

รู ปเรขาคณิ ต

ภาพตัวอย่างการทำกิจกรรม

คลิปการสอนกิจกรรม
https://youtu.be/KPWGPoKzeoM

!! Geometry

Jumping Game

วิธีการเล่น
1.แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆกัน โดยสุ่มแบ่งตามบัตรภาพรูป
เรขาคณิต
2.คุณครูให้เด็กยืนเรียงตามกลุ่มที่ตัวเองได้
3.ตะกร้าที่วางอยู่ข้างๆกลุ่มของตัวเองจะมีบัตรภาพเรขาคณิตปนกัน
อยู่
4.เมื่อคุณครูให้สัญญาณเริ่มเกม เด็กจะต้องเลือกหยิบบัตรภาพที่อยู่
ในตะกร้าและกระโดดไปตามช่องที่เป็นรูปเรขาคณิตตามกลุ่มที่ตัว
เองได้ เพื่อไปใส่ในตะกร้าฝั่ งตรงข้าม ตัวอย่างเช่น คุณครูอยู่กลุ่ม
สามเหลี่ยม คุณครูจะต้องหาบัตรภาพรูปสามเหลี่ยม และกระโดดใน
ช่องที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อนำบัตรภาพไปใส่ในตะกร้า
5.เมื่อเด็กคนแรกนำบัตรภาพใส่ในตะกร้าแล้วให้เด็กคนต่อๆไปใน
กลุ่มทำแบบนี้ เช่นกันจนครบทุกคน
6.กลุ่มไหนที่นำบัตรภาพไปใส่ในตะกร้าครบก่อนจะเป็นผู้ชนะ

!! Geometry

Jumping Game

สาระที่ได้รู้
1.ได้สาระเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
2.ได้เพิ่มทักษะการแยกแยะรูปเรขาคณิต
3.ได้รู้เพิ่มทักษะการสังเกตรูปเรขาคณิต
4.ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จากการกระโดด
5.ได้พัฒนากล้ามเนื้ อมัดเล็กจากการหยิบบัตรภาพ
ภาพตัวอย่างการทำกิจกรรม

คลิปการสอนกิจกรรม
https://youtu.be/fl2-D-kskHs

!! My shape

(บร๊ะ)

วิธีทำกิจกรรม
1.เปิดเพลงรูปทรงให้เด็กฟัง
2.ครูให้เด็กวาดรูปสิ่งของที่อยู่รอบบ้าน เป็นรูปทรงต่างๆ
เช่น ถ้าได้ใบงานที่ให้วาดเกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นวงกลม เด็กก็
ต้องหาสิ่งของรอบตัวที่เป็นวงกลม

สาระที่ได้จากการทำกิจกรรม กลุ่ม
1.เด็กรู้จักเเยกเเยะรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม
2.เด็กรู้จักเเยกเเยะสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวว่าเป็นรูปทรงอะไร
3.ได้สาระการเรียนรู้จองทักษะพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิต

! My shape !

(บร๊ะ)

ภาพตัวอย่างการทำกิจกรรม

คลิปการสอนกิจกรรม
https://youtu.be/Hi49Sl3dARs

!! เรขาคณิต

ผจญมังกรไฟ

วิธีการสอน
1. ครูแนะนำชื่อเรื่องนิทานชื่อผู้แต่งและส่วนประกอบของ
หนั งสือนิ ทาน
2. ครูและเด็กร่วมสร้างข้อตกลงในการฟังนิทาน
3. ครูเล่านิทานเรื่อง“ เรขาคณิตผจญมังกรไฟ” ให้เด็กฟัง
ประกอบการใช้คำถามระหว่างการเล่าดังนี้
- เราจะข้ามหลุมกว้างใหญ่ไปได้ต้องทำยังไงดี
- เราเจอแม่น้ำกว้างไม่มีทางข้ามจะทำยังไงดี

สาระที่ได้จากการทำกิจกรรม
1.เด็ก ๆ ได้ฝึกสมาธิจากการฟังนิทานคุณครูเล่า
2.ได้ฝึกการคิดต่อยอดจากการตอบคำถามจากเนื้ อเรื่อง
3.ได้ฝึกการคิดคาดคะเนจากเนื้ อเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็น
ลำดับต่อไป

!! เรขาคณิต

ผจญมังกรไฟ

นิ ทานเรื่อง เรขาคณิตผจญมังกรไฟ
ผู้แต่ง ชนิ ดา โสภณวุฒิกุล

เหล่าเรขาคณิต บ้านอยู่ติดกันตอนเช้าทุกวัน ทักทายกันสวัสดี
สามเหลี่ยมอ่านข่าวตกใจ วงรีถูกมังกรจับตัวไป จะทำยังไงดี
สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรับอาสา วงกลมบอกว่า”ฉันไปด้วยสิ”
ทั้งสามเดินทางไป เดินได้ไม่ไกล เจอหลุมกว้างใหญ่ จะทำยังไงดี
วงกลมพองตัว ปิดหลุมจนมิด เหล่าเรขาคณิตเดินข้ามสบาย
ผ่านหลุมใหญ่มา เจอแม่น้ำกว้าง ไม่มีทางข้าม จะทำยังไงดี สี่เหลี่ยม
อาสายืดมุมซ้ายขวา เป็นเรือนำพา ข้ามแม่น้ำไป เรือแล่นเร็วไว เพราะ
สามเหลี่ยมไง ช่วยเป็นใบเรือ เดินทางมาไกล ถึงหอคอยสูงใหญ่
วงรีอยู่นั่นไง จะทำยังไงดี มังกรไฟนอนหลับตา สามเหลี่ยมใจกล้า
หันหลังพิงฝา วงรีจ๋า ลื่นลงมาสิ เสียงดังเกินไปมังกรไฟตื่นตกใจ
รีบพ่นไฟใส่ เอาไข่คืนมา เรขาคณิตว่องไว หลบไฟไปถ้ำข้างหน้า นั่น
ไข่มังกรนี่นา คุณมังกรจ๋า ช่วยหยุดพ่นไฟ เรขาคณิตช่วยกันยกไข่
ส่งให้คุณมังกรไฟ “คุณมังกรไฟดูไข่ฟองนี้ก่อน ไข่คุณมังกรใช่ไหม
จ๊ะ” มังกรไฟดีใจ ได้ไข่คืนมา “ขอโทษ นะจ๊ะขึ้นหลังฉันมา จะพาก
ลับบ้านเอง” เรขาคณิตถึงบ้านเร็วพลัน เพราะช่วยเหลือกัน คิด
อย่างสร้างสรรค์ฝ่าฟันจนสำเร็จ “ขอบคุณนะทุกคน”

! เรขาคณิต !

ผจญมังกรไฟ

ภาพตัวอย่างการทำกิจกรรม

คลิปการสอนกิจกรรม
https://youtu.be/9DaHxg4DrKY

!!

เอกสารอ้างอิง

KruNam. (2562). ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์.
สืบค้น 10 ธันวาคม 2564, จาก
https://www.youngciety.com/article/journal/kindergarte
n-math.html

Suchat. (2010). ความสำคัญของคณิตศาสตร์.
สืบค้น 10 ธันวาคม 2564, จาก
http://www.thaigoodview.com/node/82784

!! จัดทำ

และนำเสนอ

นางสาว นิยุตา ดีเส็ง
นางสาว สวรรยา ศรสวรรค์
นางสาว ธมนวรรณ ภิรมย์
นางสาว ณญา กาสุรงค์
นางสาว ดวงหฤทัย หลักคำ

นั กศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก


Click to View FlipBook Version