The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by บางลี่วิทยาวารสาร, 2021-03-17 03:30:00

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา 2564

สารบญั

หนา้

1. ความเปน็ มาของโครงการการจัดการเรยี นการสอนห้องเรยี นพิเศษ 1
เพือ่ สง่ เสรมิ ศกั ยภาพของนักเรียนท่มี ีความสามารถด้านวทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์ 2
7
2. ประกาศโรงเรยี นบางล่ีวทิ ยา เร่อื ง การรบั นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 10
11
3. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรยี นบางลี่วิทยา พ.ศ. 2564
ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรบั ปรงุ 2561
ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น หอ้ งเรียนพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์

4. เกณฑก์ ารจบหลักสตู รและกิจกรรมเสรมิ หลักสูตร ห้องเรียนพเิ ศษ
วิทยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์

5. ประกาศโรงเรยี นบางล่วี ทิ ยา เรือ่ ง มาตรการในการเรียนหอ้ งเรยี นพเิ ศษ
ในระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาตอนต้น กรณใี ห้ย้ายหอ้ งเรยี นพิเศษไปสูห่ อ้ งเรยี นปกติ

–1–

โครงการการจดั การเรยี นการสอนหอ้ งเรียนพเิ ศษเพ่อื สง่ เสรมิ ศกั ยภาพ
ของนกั เรยี นท่ีมคี วามสามารถดา้ นวทิ ยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ความเป็นมา

ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีจุดเน้นทางการศึกษาในหลาย
ด้าน โดยหนงึ่ ในนั้นคือด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรซู้ ึ่งมุ่งเน้นให้มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม
กับผู้เรียน เพิ่มเติมความตระหนักและความสนใจของนักเรียนที่แตกต่างกัน เพราะเป็นการจัด
การศกึ ษาทางเลือกให้กบั ผู้เรยี น

ตามที่โรงเรียนบางลี่วิทยาได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ให้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดการเรียนการสอนเพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เป็นการเพิ่มปริมาณ
นักวิทยาศาสตร์ ภายในประเทศให้มากขึ้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการ
แข่งขนั กบั นานาประเทศได้

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัด
หลักสูตรหอ้ งเรียนพิเศษดา้ นวิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ อีกทั้งพัฒนาห้องเรยี นคุณภาพเพือ่ เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาความสามารถ
พิเศษดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์ ของผูเ้ รียนอย่างเต็มศกั ยภาพ ตลอดจนยกระดับผลสมั ฤทธิ์
ทางการเรียนดา้ นวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงข้ึน

–2–

ประกาศโรงเรียนบางลีว่ ิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประจำปีการศกึ ษา 2564
***************

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกาศให้โรงเรียนบางลี่
วิทยาเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแนวทางการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เพ่ือ
เร่งรัดพฒั นาเดก็ และเยาวชนทม่ี ีความสามารถพิเศษ มีทกั ษะด้านวทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้
เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ภายในประเทศให้มากขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย
ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เพอื่ ใหก้ ารดำเนินการรบั นักเรียนเข้าศกึ ษาต่อในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางลี่
วิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และความ
ต้องการของประชาชน โรงเรียนบางลี่วิทยาจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนตามโครงการ
หอ้ งเรยี นพิเศษวทิ ยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รายละเอยี ดในการรบั สมัครดงั ต่อไปนี้
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1

1. ห้องเรยี นพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
1.1 ดา้ นปริมาณ
- รับนักเรียน 1 หอ้ งเรียน จำนวน 30 คน
1.2 ดา้ นคุณภาพ
- นักเรยี นไดร้ ับการพฒั นาศกั ยภาพทางวิชาการอยา่ งหลากหลายและสง่ เสรมิ
ความสามารถพเิ ศษทางด้านวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยี
- นักเรียนมคี วามรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

–3–

เทคโนโลยแี ละส่ิงแวดลอ้ ม มีความคดิ รเิ ริ่มสร้างสรรค์ มจี ิตวญิ ญาณของความเป็น
นกั วิทยาศาสตรแ์ ละนักวจิ ัยทด่ี ี
- นักเรยี นเหน็ คณุ ค่าของตนเอง มวี ินัยในตนเอง ปฏิบัตติ ามหลักศาสนาที่ตนนบั ถือ
มคี ุณธรรม จริยธรรม และคา่ นิยมที่พึงประสงค์
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมคั รเข้าเรียน
2.1. คุณทว่ั ไป
2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
หรอื เทยี บเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปกี ารศึกษา 2563
2.1.2 เปน็ โสด
2.1.3 มคี วามประพฤติเรียบรอ้ ย มีระเบียบวินัย และอยรู่ ่วมกบั ผูอ้ ่ืนไดเ้ ปน็ อยา่ งดี
2.1.4 ไมป่ ว่ ยเป็นโรคทต่ี ้องห้าม อนั เป็นผลให้เป็นอุปสรรคในการเรยี น
2.1.5 ผปู้ กครองมคี วามพรอ้ มที่จะให้การสนบั สนนุ คา่ ใช้จา่ ยตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่
2.2 คุณสมบตั เิ ฉพาะ
2.2.1 กรณีกำลงั ศกึ ษาอยู่ในชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6

- มผี ลการเรยี นเฉล่ียในชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 และ ชน้ั ประถมศึกษา
ปที ี่ 5 (GPAX) ไม่ตำ่ กวา่ 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยวชิ าวทิ ยาศาสตรใ์ นชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปที ี่ 5 ไมต่ ่ำกวา่ 3.00
- มีผลการเรียนเฉลี่ยวชิ าคณติ ศาสตรใ์ นชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
และชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 5 ไมต่ ่ำกว่า 3.00
2.2.2 กรณสี ำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที ี่ 6
- มผี ลการเรียนเฉลี่ยในชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ถึงชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 (GPAX) ไม่ต่ำกวา่ 2.75
- มผี ลการเรยี นเฉลย่ี วิชาวทิ ยาศาสตร์ในชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4
ถึงชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ไม่ตำ่ กวา่ 3.00
- มีผลการเรยี นเฉลย่ี วิชาคณติ ศาสตรใ์ นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4
ถงึ ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกวา่ 3.00
3. หลักฐานการสมัคร ผสู้ มัครต้องเตรยี มไฟลร์ ูปภาพเอกสารหลักฐานการสมคั ร ดงั นี้
3.1 ใบรบั รองท่แี สดงวา่ กำลังศึกษาอย่ชู ั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 6 (ปพ.7)
3.2 ใบแสดงผลการเรยี น (ปพ.6) กรณกี ำลงั ศกึ ษาอยู่ในชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ซ่ึงแสดง
- ผลการเรยี นเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 5
ไมต่ ำ่ กว่า 2.75

–4–

- ผลการเรียนเฉลยี่ วิชาคณติ ศาสตร์ไมต่ ่ำกว่า 3.00

- ผลการเรียนเฉลีย่ วิชาวทิ ยาศาสตรไ์ ม่ตำ่ กว่า 3.00

หรอื ใบแสดงผลการเรยี น (ปพ.1) กรณจี บการศึกษาแลว้ ซ่งึ แสดง

- ผลการเรยี นเฉล่ียในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6

ไม่ตำ่ กวา่ 2.75

- ผลการเรยี นเฉลย่ี วิชาคณติ ศาสตร์ไม่ต่ำกวา่ 3.00

- ผลการเรยี นเฉลีย่ วิชาวทิ ยาศาสตรไ์ ม่ตำ่ กว่า 3.00

3.3 รปู ถา่ ยหนา้ ตรงชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไวไ้ ม่เกิน 6 เดือน

3.4 ทะเบียนบ้านนักเรียน

3.5 หลักฐานการเปล่ียนชอ่ื – สกุล (ถา้ ม)ี

4. กำหนดวนั เวลา สถานทแ่ี ละกจิ กรรมในการรบั นักเรยี น ดังน้ี

รับสมคั รวันที่ 19 – 23 มนี าคม 2564

ช่องทางการสมคั ร สมคั รออนไลน์ไดท้ างเว็บไซต์ของโรงเรยี น

www.bangli.ac.th

การสมัคร กรอกขอ้ มลู ตามแบบท่ีกำหนด พร้อมทงั้ อัพโหลดไฟล์

รูปภาพหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน โดยต้องใช้อเี มล์

(E-Mail) ของ Gmail ในการเขา้ สู่ระบบในการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผสู้ มคั ร วันที่ 25 มีนาคม 2564
สอบคัดเลือก ทางปา้ ยประชาสมั พนั ธ์
ประกาศผล และเว็บไซต์ของโรงเรียนบางลีว่ ิทยา www.bangli.ac.th
วนั ที่ 3 เมษายน 2564
รายงานตัว เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ โรงเรียนบางล่วี ทิ ยา
มอบตัว (นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเขา้ สอบ)
วันที่ 25 เมษายน 2564
เวลา 9:00 – 16:30 น.
ทางปา้ ยประชาสมั พันธ์
และเว็บไซต์ของโรงเรยี นบางล่วี ทิ ยา www.bangli.ac.th
วันท่ี 26 เมษายน 2564
เวลา 9:00 – 16:30 น.
ณ หอ้ งวิชาการ โรงเรียนบางลว่ี ิทยา
วนั ท่ี 26 เมษายน 2564
เวลา 9:00 – 16:30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศกึ ษา อาคาร 5 โรงเรยี นบางล่วี ทิ ยา

–5–

5. การคดั เลอื กนักเรียนเขา้ เรียน
นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –

คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางลี่วิทยาทุกคน ต้องเข้าสอบคัดเลือก โดยมีกรอบเนื้อหาตามหลักสูตรช้ัน
ประถมศึกษาปที ี่ 4 – 6 ใน 4 วิชา ดังนี้ คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ข้อสอบปรนยั ) โดยมสี ัดสว่ นคะแนนดงั นี้

รายวิชา รอ้ ยละของคะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์ 40
คณิตศาสตร์ 40
ภาษาอังกฤษ 10
ภาษาไทย 10

โดยมีตารางสอบดงั นี้

เวลา วชิ า เวลารวม จำนวนขอ้
(นาที)
08:30 – 10:30 น. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 120 60
10:30 – 10:45 น. พกั 15 -
10:45 – 11:45 น. 60 40
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

หมายเหตุ (นักเรยี นควรมาถึงโรงเรยี นเวลา เวลา 08:00 น. เพอื่ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงก่อนสอบ)

การพจิ ารณาคดั เลอื ก มรี ายละเอียดดงั น้ี
1. ผลคะแนนรวมทกุ รายวิชาทส่ี อบ 30 อนั ดับแรก โดยเรียงคะแนนจากมากไป
นอ้ ย
2. หากมีผลคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
รวมกบั วิชาคณิตศาสตร์ตามลำดบั จากมากไปนอ้ ย
3. หากคะแนนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะ
พจิ ารณาจากคะแนนข้อสอบวิชาภาษาองั กฤษรวมกับวิชาภาษาไทย ตามลำดับ
จากมากไปน้อยวิทยาศาสตร์
4. นักเรียนที่มีผลคะแนนรวมทุกรายวิชาที่สอบถัดจาก 30 อันดับแรก จะ
ประกาศรายช่ือสำรองตามลำดบั คะแนน

–6–

6. การประกาศผล
นักเรียน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2564 ได้จากป้าย
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบางลี่วิทยา เว็บไซต์โรงเรียนบางลี่วิทยา www.bangli.ac.th และเพจ
Facebook โรงเรียนบางลี่วทิ ยา

7. การรายงานตวั
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณติ ศาสตร์ โรงเรยี นบางลี่วทิ ยา ทุกคนต้องมารายงานตัว วันท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 9:00 – 16:30
น. ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะ
ดำเนินการเรียกนกั เรียนรายช่อื สำรองตามลำดับมาแทนท่ี

8. หลักฐานการมอบตัวนกั เรยี น
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางลว่ี ิทยา ทุกคนต้องเข้ารับการมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง ภายในวนั ที่ 1 พฤษภาคม
2564 เวลา 9:00 – 16:30 น. ณ โรงเรียนบางลีว่ ิทยา ถา้ ไม่มามอบตัวตามกำหนดถอื ว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โดยมหี ลกั ฐานการมอบตวั ดงั นี้
8.1 ผู้ปกครองตวั จริงหรือผู้ทร่ี บั ผิดชอบดแู ลนักเรยี นไดม้ าเป็นผมู้ อบตวั
8.2 ใบมอบตัวซงึ่ กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พรอ้ มติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นวิ้ จำนวน 1 รปู
8.3 สำเนา ปพ.1 ทแ่ี สดงวา่ สำเรจ็ การศกึ ษาช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 6 จำนวน 1 ฉบบั
(พร้อมฉบบั จรงิ )
8.4 สำเนาทะเบียนบา้ นที่มชี ่ือนักเรียน ช่ือบิดาของนักเรยี น และชอ่ื มารดาของนักเรียน
อยา่ งละ 1 ฉบบั (พร้อมฉบับจริง)

–7–

9. ค่าใชจ้ ่ายและการเกบ็ เงินบำรงุ การศกึ ษา

รายการชำระเงนิ บำรุงการศึกษา ภาคเรยี นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นกั เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 1 หอ้ งเรียนพเิ ศษ โรงเรยี นบางลีว่ ทิ ยา

ที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ

(บาท)

1 - คา่ จา้ งครชู าวต่างประเทศ 300 ออกใบเสร็จในรายการ

- คา่ สอนคอมพิวเตอร์ กรณโี รงเรียนจดั คอมพวิ เตอร์ให้ 200 “เงินบำรุงการศกึ ษา”

นกั เรยี นเกนิ มาตรฐานท่ีรฐั จดั ให้ สามารถนำไปเบิก

- ค่าจา้ งบุคลากรท่ปี ฏิบัตงิ านในสถานศึกษา 400 กบั ทางราชการได้

- ค่าสาธารณูปโภค สำหรบั หอ้ งเรยี นปรับอากาศ 100 (3,950 บาท)

- คา่ วารสารโรงเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) 100

- เงนิ บำรุงการศึกษาโครงการหอ้ งเรยี นพิเศษ 2,500

- ค่ากจิ กรรมปฐมนเิ ทศ โรงเรียน (เฉพาะภาคเรียนท่ี 1) 50

- คา่ กิจกรรมปรับพืน้ ฐาน โรงเรียน (เฉพาะภาคเรยี นที่ 100

1)

- ค่าบัตรประจำตวั นกั เรยี นระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ 200

โรงเรียน (เฉพาะภาคเรียนท่ี 1)

2 คา่ ประกันอุบตั เิ หตุ 150

3 คา่ กระเป๋านักเรยี น 250

4 ค่าชดุ พละ 450

5 คา่ สมาคมศิษย์เก่า ผปู้ กครองและครโู รงเรยี นบางลี่ 100 หมายเหตุ : ค่าสมาคม

วทิ ยา ประจำปี 2564 คา่ สมาคมศิษยเ์ กา่ ผ้ปู กครอง ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและ

และครโู รงเรียนบางลีว่ ทิ ยา ประจำปี 2564 (กรณี ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา

ผปู้ กครองมบี ุตรที่กำลังศึกษาอย่ใู นโรงเรยี นบางลวี่ ทิ ยา ประจำปี 2564 สามารถ

มากกว่า 1 คน ให้ชำระคา่ สมาคมฯ ประจำปี 2564 จ่ายได้ ๕๐๐ บาท เป็น

จำนวน 100 บาท หรอื ค่าสมาคมฯ ตลอดชีพจำนวน การจ่ายค่าสมาคมฯ

500 บาท เท่าน้ัน) ตลอดชีพ (เมื่อจ่ายค่า

สมาคมฯ ตลอดชีพแล้ว

ไ ม่ ต้ อ ง จ่ า ย ค่าสมาคมฯ

อีกต่อไป)

รวม 4,900

–8–
ทางโรงเรยี นบางลว่ี ทิ ยา จึงขอใหผ้ ปู้ กครองนักเรียนที่มีความประสงคจ์ ะให้นักเรียนในความ
ปกครองของท่าน เข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการรับ
สมัคร ตามประกาศนี้ หากนกั เรยี นไมด่ ำเนินการตามประกาศนี้ ถือว่าสละสทิ ธ์ิ

ประกาศ ณ วันท่ี 5 มนี าคม 2564

(นายเชย่ี วชาญ ดวงใจดี)
ผู้อำนวยการโรงเรยี นบางลวี่ ทิ ยา

หมายเหตุ นักเรียนที่มาติดตอ่ กบั ทางโรงเรียน ใหแ้ ต่งกายด้วยชุดนักเรียนทุกครั้ง

–9–

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางล่ีวิทยา
ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1

หอ้ งเรยี นพเิ ศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1

วิชา นก.(ชม.) วชิ า นก.(ชม.)

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้นื ฐาน 11 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.5 (60)
ค21101 คณติ ศาสตร์ 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60)

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วทิ ยาศาสตร์ 2 0.5 (20)

ว21103 ออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการคำนวณ1 1.0 (40)
0.5 (20)
ส21101 สังคมศกึ ษา 1 1.0 (40) ส21102 สังคมศกึ ษา 2 0.5 (20)
0.5 (20) 0.5 (20)
ส21161 ประวตั ศิ าสตร์ 1 0.5 (20) ส21162 ประวตั ิศาสตร์ 2 0.5 (20)
0.5 (20) 1.0 (40)
ส21105 พระพทุ ธศาสนา 0.5 (20) ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5 (20)
1.0 (40) 1.5(60)
พ21101 สขุ ศึกษา 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 7.0 (280)
1.5(60) 1.0 (40)
พ21103 พลศกึ ษา 7.0 (280) พ21104 พลศกึ ษา 1.0 (40)
1.0 (40) 1.0 (40)
ศ21101 ศิลปะ 1 ศ21102 ศลิ ปะ 2
1.0 (40) 1.0 (40)
ง21101 การงานอาชพี ฯ ง21102 การงานอาชพี ฯ
1.0 (40) 1.0 (40)
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 อ21102 ภาษาองั กฤษ 2
0.5 (20)
รายวิชาเพิ่มเติม รายวชิ าเพ่มิ เติม
1.0 (40)
ค21201 คณติ ศาสตรเ์ พ่มิ เตมิ 1 ค21202 คณติ ศาสตร์เพมิ่ เติม2
0.5 (20)
ค21203 คณิตศาสตรเ์ พ่มิ พูน ค21204 คณติ ศาสตรเ์ พ่ิมพนู
ว21201 ประสบการณ์ 1 ว21202 ประสบการณ์ 2

ชีววทิ ยาเบอื้ งต้น1 ชวี วิทยาเบ้ืองตน้ 2

ว21203 ปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ 1 1.0 (40) ว21204 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2

ว21283 การเขียนโปรแกรม 1.0 (40) ว21284 การเขยี นโปรแกรม
ส20231 คอมพวิ เตอร์1 0.5 (20) ส20232 คอมพิวเตอร์2

หนา้ ทพี่ ลเมอื ง หน้าทพ่ี ลเมือง

อ20207 ภาษาอังกฤษฟัง – พดู 1.0 (40) อ20208 ภาษาองั กฤษฟงั – พดู

จ20201 ภาษาจีน 0.5 (20) จ20202 ภาษาจีน

กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน (60) กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน (75)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กจิ กรรมชมุ นุม 20 กจิ กรรมลกู เสอื เนตรนารี 20
20 กิจกรรมชุมนุม 20
รวมเวลาเรยี นทัง้ ส้นิ 15
กจิ กรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์
780 รวมเวลาเรยี นท้งั ส้นิ 795

–9–

โครงสรา้ งหลกั สูตรสถานศึกษาโรงเรยี นบางลว่ี ิทยา

ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 2

หอ้ งเรียนพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2

วิชา นก.(ชม.) วิชา นก.(ชม.)

ท22101 รายวชิ าพื้นฐาน 11 (440) รายวชิ าพื้นฐาน 11 (440)
ค22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ว22101 1.5 (60)
ว22103 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค22102 คณติ ศาสตร์ 1.5 (60)

ส22101 วทิ ยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วทิ ยาศาสตร์ 4
ส22161
ส22105 ออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วทิ ยาการคำนวณ2 0.5 (20)
พ22101
พ22103 สังคมศกึ ษา 3 1.0 (40) ส22102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40)
ศ22101 ประวตั ศิ าสตร์ 3 0.5 (20) 0.5 (20)
ง22101 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส22162 ประวัตศิ าสตร์ 4 0.5 (20)
อ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20)
พลศกึ ษา 0.5 (20) ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5 (20)
ค22201 ศลิ ปะ 3 1.0 (40) 1.0 (40)
ค22203 การงานอาชพี ฯ 0.5 (20) พ22102 สขุ ศกึ ษา 0.5 (20)
ว22203 ภาษาองั กฤษ 3 1.5(60) 1.5(60)
ว22201 รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) พ22104 พลศึกษา 7.5 (300)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 (40) 1.0 (40)
ศ22102 ศิลปะ 4
คณติ ศาสตร์เพิม่ พนู ประสบการณ์ 3 1.0 (40) 1.0 (40)
ง22102 การงานอาชพี ฯ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ1 1.0 (40) 1.0 (40)
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4

รายวชิ าเพิม่ เติม

ค22202 คณติ ศาสตรเ์ พิม่ เติม4
ค22204
ว22204 คณติ ศาสตรเ์ พ่ิมพูนประสบการณ์
4

วิทยาศาสตรโ์ ลกทัง้ ระบบ2

เคมเี บื้องตน้ 1 1.0 (40) ว22202 เคมีเบ้อื งต้น 2 1.0 (40)

ว22281 โปรแกรมมงิ่ 1.0 (40) ว22282 อนิ โฟกราฟกิ 1.0 (40)

ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส20234 หน้าท่พี ลเมอื ง 0.5 (20)
0.5 (20)
อ20209 ภาษาอังกฤษอา่ น – เขียน 0.5 (20) อ20210 ภาษาองั กฤษอา่ น – เขียน 0.5 (20)
1.0 (40)
จ20203 ภาษาจนี (60) จ20204 ภาษาจีน 0.5 (20)
I20202 การสอื่ สารและการนำเสนอ
I20201 การศกึ ษาคน้ คว้าและสร้างองค์ 20 1.0 (40)
ความรู้ 20
20 (75)
กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน 20
780 20
กจิ กรรมแนะแนว กจิ กรรมแนะแนว 20
กิจกรรมลกู เสือ เนตรนารี 15
กิจกรรมลกู เสอื เนตรนารี กจิ กรรมชุมนุม 815
IS3
กิจกรรมชุมนมุ
รวมเวลาเรยี นทัง้ ส้นิ
รวมเวลาเรยี นท้ังส้นิ

– 10 –

โครงสรา้ งหลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบางล่ีวิทยา
ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3

ห้องเรยี นพิเศษวทิ ยาศาสตร์ – คณติ ศาสตร์

มธั ยมศึกษาปที ่ี 3

วิชา นก.(ชม.) วิชา นก.(ชม.)

รายวิชาพน้ื ฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440)
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60)
1.5 (60)
ค23101 คณิตศาสตร์ 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 (60)

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วทิ ยาศาสตร์ 6

ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ3 0.5 (20)

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส23102 สงั คมศึกษา 6 1.0 (40)
0.5 (20) 0.5 (20)
ส23161 ประวตั ิศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23162 ประวตั ิศาสตร์ 6 0.5 (20)
0.5 (20) 0.5 (20)
ส23105 พระพุทธศาสนา 0.5 (20) ส23106 พระพทุ ธศาสนา 0.5 (20)
1.0 (40) 1.0 (40)
พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102 สขุ ศกึ ษา 0.5 (20)
1.5(60) 1.5(60)
พ23103 พลศกึ ษา 7.0 (280) พ23104 พลศึกษา 7.0 (280)
1.0 (40) 1.0 (40)
ศ23101 ศิลปะ 5 ศ23102 ศลิ ปะ 4
1.0 (40) 1.0 (40)
ง23101 การงานอาชพี ฯ ง23102 การงานอาชพี ฯ
1.0 (40) 1.0 (40)
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 อ23102 ภาษาองั กฤษ 6

รายวิชาเพ่มิ เตมิ รายวิชาเพ่มิ เตมิ

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่มิ เติม5 ค23202 คณติ ศาสตร์เพ่ิมเตมิ 6

ค23203 คณติ ศาสตร์เพมิ่ พูน ค23204 คณิตศาสตรเ์ พิม่ พนู ประสบการณ์
ว23203 ประสบการณ์ 5 ว23202 6

โลกและดวงดาว เชอื้ เพลิงเพื่อการคมนาคม

ว23201 ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 1 1.0 (40) ว23202 ฟิสกิ ส์เบอ้ื งต้น 2 1.0 (40)

ว23283 การสร้องเวป็ ไซตแ์ ละแอ 1.0 (40) ว23284 การเขียนโปรแกรหุ่นยนต์ 1.0 (40)
ส20235 พลเิ คชัน 0.5 (20) ส20236 และโครงงาน 0.5 (20)

หน้าทีพ่ ลเมอื ง หน้าที่พลเมอื ง

อ20211 ภาษาอังกฤษเพอ่ื การนำเสนอ1 1.0 (40) อ20212 ภาษาอังกฤษเพือ่ การนำเสนอ2 1.0 (40)

จ20205 ภาษาจนี 0.5 (20) จ20206 ภาษาจนี 0.5 (20)

กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน (60) กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น (75)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กจิ กรรมชมุ นมุ 20 กจิ กรรมลกู เสือ เนตรนารี 20
20 กิจกรรมชมุ นมุ 20
รวมเวลาเรียนท้งั สนิ้ 15
กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์
780 รวมเวลาเรียนทัง้ สิ้น 795

– 11 –

เกณฑก์ ารจบหลกั สูตรระดับมธั ยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรยี นพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)

1. ผ้เู รยี นต้องผา่ นรายวชิ าพื้นฐานและเพ่ิมเติมตามโครงสร้างหลกั สูตรทโ่ี รงเรยี นกำหนด
2. ผู้เรยี นไดห้ นว่ ยกติ ตลอดหลักสูตร โดยเป็นรายวชิ าพ้นื ฐานและรายวิชาเพม่ิ เติมทุกรายวชิ า
3. ผเู้ รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวเิ คราะห์และเขียน ไม่น้อยกว่าระดับผ่านในทุกภาคเรยี น
4. ผเู้ รยี นมีผลการประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ไมน่ อ้ ยกว่าระดับผ่านในทกุ ภาคเรียน
5. ผู้เรียนเขา้ รว่ มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี นและมีผลการประเมินผ่านทุกกจิ กรรมในทุกภาคเรยี น
6. ผู้เรยี นเข้ารว่ มกจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ผา่ นในทุกภาคเรียนโดยไดช้ ่วั โมงรวม

จำนวน 45 ชั่วโมง

กจิ กรรมเสรมิ หลกั สูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาตอนตน้

นกั เรียนในโครงการฯ ทกุ คนได้เข้ารว่ มกิจกรรมศกึ ษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางดา้ น
ภาษาองั กฤษ คณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และภาษาจนี

1. คา่ ยคณุ ธรรม “คา่ ยยุวชนคนคณุ ธรรม...คนื คุณธรรมสู่ห้องเรยี น”
2. คา่ ยวิทยาศาสาตร์ – คณิตศาสตร์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
3. กิจกรรม STEM สร้างเสรมิ ประสบการณ์ จากวิทยากรชำนาญการ
4. ค่ายดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กจิ กรรมสอนเสริมเตมิ เต็มความร้จู ากวิทยากรชำนาญการ

– 12 –

ประกาศโรงเรียนบางล่วี ิทยา
เรื่อง มาตรการในการเรยี นหอ้ งเรยี นพิเศษในระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้

กรณใี หย้ า้ ยห้องเรียนพเิ ศษไปสู่ห้องเรยี นปกติ

ตามท่ี ทางโรงเรยี นบางลี่วทิ ยา ได้จัดการเรยี นการสอนหอ้ งเรยี นพิเศษวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษ เต็มศักยภาพ ทาง
โรงเรียนเห็นสมควรที่จะวางมาตรการให้ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ มีความตั้งใจ รับผิดชอบในการเรียนอย่าง
เต็มที่ หากไม่สามารถพัฒนาได้ จะปรับสู่ห้องเรียนปกติ ในกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ทางโรงเรียนจึงขอวาง
มาตรการในทางปฏิบตั ิ ดงั นี้

1. มผี ลการเรยี นเฉล่ียใน 1 ปีการศกึ ษา ไม่ถึง 2.50
2. ถกู หักคะแนนความประพฤตใิ นรอบ 1 ปกี ารศึกษา ตง้ั แต่ 50 คะแนนขึ้นไป (จาก 100 คะแนน)
3. มผี ลการเรยี น 0 , ร , มส ในรายวชิ าต่าง ๆ เกนิ กวา่ 1 ใน 3 ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ต่อปี

การศกึ ษา
(นบั ผลครงั้ แรก ท่ยี งั ไมไ่ ดด้ ำเนนิ การสอบแกต้ ัว)
4. ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยครูผู้สอนมีความเห็นสอดคล้องกัน 2 ใน 3 ของ
รายวชิ าท่ีเรยี นต่อปกี ารศกึ ษา
5. ขาดเรยี นกรณไี ม่ใช่เหตุสุดวสิ ัยเกิน 20% ของเวลาท้งั หมดต่อปีการศกึ ษา

ทั้งน้ีใหม้ ีผลบังคบั ใชต้ ง้ั แตป่ ีการศึกษา 2563 เปน็ ต้นไป

ประกาศ ณ วนั ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเชย่ี วชาญ ดวงใจด)ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลีว่ ทิ ยา


Click to View FlipBook Version