The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิชาร้อยกรอง-E-book-135 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurfitri2545, 2022-04-23 05:24:49

วิชาร้อยกรอง-E-book-135 (1)

วิชาร้อยกรอง-E-book-135 (1)

1

การเรียนรู้


2

จดั ทำโดย
นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ

สำขำภำษำไทย
คณะศึกษำศำสตร์และศิลปศำสตร์

มหำวทิ ยำลยั หำดใหญ่


3

การเรียนรู้ 2565
พมิ พค์ ร้ังแรก 1 เล่ม
จำนวนพิมพ์ นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ
ปก/รูปเล่ม/ภำพประกอบ ปณิตำ นิลสกลุ
พิสูจนอ์ กั ษร ณฏั ธิดำ หนูทิพย์
นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ
จดั ทำโดย สำขำวชิ ำภำษำไทย
คณะศึกษำศำสตร์และศิลปะ
ศำสตร์
มหำวทิ ยำลยั หำดใหญ่


4

สาลนิ ีฉันท์11 เรื่องการเรียนรู้

ฝึ กอ่ำนฝึ กเรี ยนรู้ จะไดด้ ูฉลำดตำ

ฝึ กเขียนฝึ กศึกษำ จะไดม้ ีพลงั เพยี ร

ฝึกคิดหมนั่ ท่องคำ จะไดจ้ ำมิลืมเขียน

ฝึ กอ่ำนตำรำเรี ยน จะไดเ้ ซียนมิดอ้ ยใคร

นำงสำวนูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


5

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

การเรียนรู้ เป็นหนงั สือท่ีรวมกวที ี่ไดเ้ รียนมำจำกรำยวชิ ำ
กำรอ่ำนและกำรเขียนร้อยกรองเชิงสร้ำงสรรค์ อำจำรยพ์ ิชญำ
สุวรรณโน ภำคกำรศึกษำเทอมท่ี 2 พทุ ธศกั รำช 2565 เพ่ือรวบรวม
บทกวที ่ีไดท้ ำกำรแต่งมำ

เน้ือหำในเล่มประกอบดว้ ยบทกวี 3 ภำค ไดแ้ ก่ ภาคต้น: บท
กวีของฉัน เป็นกวีที่ผเู้ ขียนไดส้ ร้ำงสรรคม์ ำจำนวน 7 เร่ือง ภำคต่อ:
บทกวีร่วมสร้ำงสรรคร์ ่วมกบั เพ่ือนจำนวน 6 เรื่อง ภำคเติม: บทกวี
ส่งทำ้ ย เป็นกวีกลอนเปล่ำ 1 เรื่อง และวรรณรูปสร้ำงสรรค์ จำนวน
1 เร่ือง

ข้ำพเจ้ำต้องขอขอบคุณอำจำรย์พิชญำ สุวรรณโน และ
ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่วมที่ช่วยกนั สร้ำงสรรคบ์ ทกวี ขำ้ พเจำ้ หวงั ว่ำ
หนงั สือเล่มน้ีจะเป็ นแนวทำงในกำรเขียนร้อยกรองเชิงสร้ำงสรรค์
สำหรับผทู้ ่ำสนใจและรักในกำรเขียนร้องกรองสืบไป

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


6 1
2
สารบัญ 3
4
ภาคต้น : กวขี องฉัน 5
ต้นพะยูง 6
ดอกดาวเรือง 7
เท่ยี วกนิ 8
การเรียนรู้ 9
แกงลาว 10
ขนมช้ัน 10
ผลไม้ฝรั่ง 11

ภาคต่อ : บทกวสี ร้างสรรค์
ฉันชอบ ฉันรัก
ฉันเกลยี ด ฉันกลวั
วนั นี้ วนั หน้า


7

โควดิ โรคร้าย 12
พระคุณแม่ 13
พระคุณครู 13
แพะกบั หมาป่ า 14
ภาคเตมิ : บทกวสี ่งท้าย 15
กลอนเปล่า 16
ความเท่าเทียม 17
เกย่ี วกบั ผู้เขยี น 18


1

ภาคต้น:
บทกวขี องฉัน


2

กลอน เร่ืองต้นพะยูง

ต่ืนเชำ้ ลำ้ งหนำ้ ทอ้ งฟ้ำงำมผอ่ ง (4)

คิดกลอนหำท่อง นง่ั จอ้ งต้งั นำน
เรื่องน้ีช่ือพะยงู ใหญ่ เป็นไมต้ น้ สูงคู่บำ้ น (6)
ลูกหลำนรักษำสืบไป
เป็นไมเ้ ก่ำแก่ยำวนำน

พะยงู เป็นที่มงคล เป็นส่ิงที่คนปลูกกนั ได้ (7)

ภำคเหนือภำคกลำงและภำคใต้ ปลูกไวช้ ีวติ จะดีพลนั

ไมพ้ ะยงู ควำมน้นั ช่ำงดีเลิศ คนโบรำณต่ำงเชิดชูไวม้ นั่
(8) ช่วยพยงุ เจำ้ ของแขง็ แรงกนั ปลูกไวน้ ้นั มกั เจอแต่ส่ิงดี

ไมพ้ ะยงู อยำ่ ไดม้ ีใครดูถูก ถำ้ ใครปลกู นำชีวิตแสนสุขี
(9) รำคำไมพ้ ะยงู แพงข้ึนทุกปี บำ้ นใครมีร่ำรวยสุขกนั ทุก
คน

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


3

ดอกดาวเรือง

ดอกไมน้ ้ีมีสีเหลืองอนั สบำยตำ คนตำมหำดอหน้ียำกยง่ิ นกั

มีสองดอกเคียงคู่เหมือนมีรัก อยทู่ ี่พกั หนั ดูดอกแลว้ สบำยใจ

อนั รู้สึกมีพลงั และมีคำ่ ส่ิงคน้ หำกด็ นั ตอบโตใ้ ห้

สิ่งรอบขำ้ งไม่เดียวดำยเหมือนมีวยั ไม่วำ่ ใครสดใสเปรียบดำวเรือง

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


4

เที่ยวกนิ

ฉนั ชื่อฟิ ตรีย์ ชื่อนีด้ ีเยี่ยม

วนั น้ีนง่ั เตรียม แต่งกลอนเร่ืองฉันท์

ฉนั ชอบวำงแผน มีแพลนเที่ยวน้นั

เพอ่ื นพอ้ งชวนกนั ยมิ้ แยม้ เฮฮำ

หนูต่ิงนกั ร้อง อยำกจองตวั๋ บิน

ไปเที่ยวนงั่ กนิ เพลินเพลินชีวา

นำของขวญั ให้ ชื่อใจนกั หนำ

ไดแ้ ต่ฝันมา ไม่เคยเป็ นจริ ง

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


5

สาลนิ ีฉันท์11 เรื่องการเรียนรู้

ฝึ กอ่ำนฝึ กเรี ยนรู้ จะไดด้ ูฉลำดตำ

ฝึ กเขียนฝึ กศึกษำ จะไดม้ ีพลงั เพยี ร

ฝึกคิดหมน่ั ท่องคำ จะไดจ้ ำมิลืมเขียน

ฝึ กอ่ำนตำรำเรี ยน จะไดเ้ ซียนมิดอ้ ยใคร

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


6

แกงลาว

แกงลำวผกั หน่อไม้ ผสมไก่กินกนั ได้

ช่วยเขำ้ มำทำน

อำหำรรสแซ่บน้นั ดียง่ิ อำหำรบำ้ น

ผำ่ นข้นั ตอนง่ำยๆ

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


7

ขนมช้ัน

ขนมหวำนหลำยสีสนั หมนั่ กินกนั เล่นไว้
เหนียวนุ่มสัมผสั ได้ กลิ่นฟ้งุ ใบเตย อร่อยนำ

ขนมไทยเผยควำมงำม ทำขำยกนั ยง่ิ ได้

กินแบ่งทำบุญไว้ ร่วมดว้ ยสุขใจ เลิศนำ

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


8

ผลไม้ฝร่ัง

ผลลูกฝรั่งน้ี สีเขียว
คุณค่ำมีมำกเชียว ช่วยได้

เพยี งกินแค่ลูกเดียว ผวิ ผอ่ ง ยง่ิ นำ

คนต่ำงปลูกกนั ไว้ ช่วยแกโ้ รคภยั

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


9

ภาคต่อ:
บทกวสี ร้างสรรค์


10

ฉันชอบ ฉันรัก

ฉนั ชอบกินแกงส้ม แสนสุขสมเมื่อไดท้ ำน

ฉนั ชอบผดั เปร้ียวหวำน สุขสำรำญอิ่มอุรำ

ฉนั รักธรรมชำติ ท่ีสะอำดดูงำมตำ

ฉนั รักไพรพนำ ดูเลียงผำน่ำเอน็ ดู

ฉันเกลยี ด ฉันกลวั

ฉนั เกลียดงูเสียทุกอยำ่ ง งูเขียวจงอำง
ช่ำงดูไม่น่ำรักจริง

ฉนั กลวั พวกบำ้ นผีสิง ขนลุกเสียยงิ่
โลกน้ีผมี ีจริงไหม


11

วนั นี้ วนั หน้า

วนั น้ีวนั ดี
เงินทองมำกมี ยนิ ดีปรีดำ
สุขใจเพอื่ นพอ้ ง เรำไดพ้ บหนำ้
เดินทำงกนั มำ พบหำเจอกนั

(กำพยส์ ุรำงคนำงค2์ 8)
วนั หนำ้ วนั ใด มีวนั ปี ใหม่
ตอ้ งเดินทำงไกล ปำร์ต้ีสุขสนั ต์
ช่วงแห่งควำมสุข คงจะเร็วพลนั
ฉนั นอนหลบั ฝัน โอช้ ่ำงดีจริง

(กำพยส์ ุรำงคนำงค3์ 2)

ณฏั ธิดำ หนูทิพย,์ นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


12

โควดิ โรคร้าย

โรค โควดิ สิบเกำ้ น่ำกลวั

ที่ จกั ระวงั ตวั ทุกคร้ัง

ติด จนวนุ่ ทุกครัว หนกั ยง่ิ

เช้ือ ท่ีควรยบั ย้งั อยำ่ ไดล้ ะเลย

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ ,นริศรำ อินทร์สมบตั ิ,
อฎั ฮำ สีระโก


13

พระคุณแม่

พระคุณแม่แผก่ วำ้ ง สร้ำงสุขทุกคืนวนั สรรสิ่งดีเพื่อลูก

ปลกู มิตรใหย้ ำวนำน ท่ำนน้นั คือทุกอยำ่ ง ต้งั ควำมหวงั ใหด้ ี

มีบุญคุณใหญ่หลวง คนท้งั ปวงนบั ถือ ม้ือน้ีสำคญั ยงิ่

อยำ่ ไดน้ ่ิงดูดำย ทุ่มกำยและแรงใจ ใหเ้ รำ

พระคุณครู

พระคุณครูมำกลน้ มำกพน้ ขอบฟ้ำกวำ้ ง เป็นเรื่องจำ้ งใจดี

ชีวเี พือ่ ปองศิษย์ รู้ผดิ คิดอ่ำนเขียน รู้เปลี่ยนแปลงรู้งำน

วนั น้ีเพรำะมีครู อยเู่ บ้ืองหลงั ศิษยน์ ้ี มีควำมรักใหศ้ ิษย์

เพียงเป็นมิตรต่อกนั มีอนำคตไกล ยง่ิ เอย

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ , ปณิตำ นิลสกุล


14

นิทานเรื่อง แพะกบั หมาป่ า

มีแพะตวั นอ้ ยตวั หน่ึง ซ่ึงคนเล้ียงทิ้งไว้ ใหอ้ ยบู่ นหลงั คำ
มำจำกโรงเล้ียงแกะ เจำ้ แพะตวั นอ้ ยกวำดตำมอง นงั่ จอ้ งขอบหลงั คำ
หมำป่ ำตอนมนั เห็น เล่นเยำะเยย้ ถำกถำง ต่ำงทำลอ้ เลียนแบบ
แทบแกลง้ เจำ้ หมำป่ ำ นำนำเพ่ือพอใจ ไดค้ วำมสะใจมนั
น้นั ขำ้ ไดย้ นิ เขำ้ เจำ้ หมำเอ่ยข้ึนมำ ขำ้ ไม่โกรธเคืองกนั

วนั ใดอยบู่ นน้นั มนั กเ็ ป็นหลงั คำ มำพดู อยกู่ บั ขำ้
วำ่ ไม่ใช่เจำ้ เอ่ย

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ,ปณิตำ นิลสกุล


15

ภาคเตมิ :
บทกวสี ่งท้าย


16

กลอนเปล่า ฉันเป็ นนางฟ้า

ฉนั เป็นนำงฟ้ำ
พลเมือง
ใชอ้ ำนำจของตน
ตดั สินผใู้ ด
มิใหฉ้ นั เป็นนำงฟ้ำ
พลเมืองจะเป็นอยำ่ งไร
อตั รำไม่เท่ำกนั
ทุกฝ่ ำยจะ
ตระหนกั ถึงผล
ประโยชน์ของตวั เอง

นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ


17

ความเท่าเทยี ม


18

วรรณรูปเรื่อง ความเท่าเทยี ม (กลอนเปล่า)
มนุษยน์ ้นั มีนิสยั ท่ีต่ำงกนั
ทุกคนลว้ นมีค่ำท่ีเท่ำกนั
ดงั น้นั ไม่วำ่ รวยหรือจะจน
กค็ ือคนเหมือนกนั

ควำมเท่ำเทียม : นูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ TH263


19

เกย่ี วกบั ผู้เขยี น :
นำงสำวนูรฟิ ตรีย์ แวหะมะ (ฟิ ต)
ภมู ิลำเนำ : 84 ม.2 ต.มะนงั ดำลำ อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี 94110
กำรศึกษำ : กำลงั ศึกษำปริญญำตรี สำขำภำษำไทย
คณะศึกษำศำสตร์และศิลปะศำสตร์
มหำวทิ ยำลยั หำดใหญ่


20


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HRNV-Apr-2022
Next Book
MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM IHYA' RAMADHAN